หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้

หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้ (Tools, implements or instruments)

                 

Vacuum (แวค-คิว-อั้ม)-cleaner – เครื่องดูดฝุ่น

Washing machine – เครื่องซักผ้า

Dishwasher – เครื่องล้างจาน

Lawn-mower (ลอน-โม้-เว่อร์) – เครื่องตัดหญ้า

Harrow (แฮ้-โร่) – คราด

Rake (เร้ค) – คราด

Harpoon (ฮาร์-พู่น) – ฉมวก

Hoe (โฮ) – จอบขุด

Mattock (แมท-ทอค) – จอบ มีรูปร่างคล้ายอีเตอ แต่ปลายหนึ่งกว้างแทนที่จะแหลม

Spade (สเพ้ด) – เสียม, จอบ, พลั่วตักทราย

Shovel (ชัฟ-เวิล) – เสียม, พลั่วขุด

Saw (ซอ) – เลื่อย

Chainsaw (เชน-ซอ) – เลื่อยโซ่, เลื่อยยนต์

Sewing (โซ้-อิ้ง) machine – จักรเย็บผ้า

Television set – เครื่องรับโทรทัศน์

Radio set – เครื่องรับวิทยุ

Computer – เครื่องคอมพิวเตอร์

Printer – เครื่องพิมพ์

Calculator – เครื่องคิดเลข

Printing calculator – เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ออกได้

Abacus (แอ๊บ-บะ-คัส หรือ อะ-แบค-คัส) – ลูกคิด (เครื่องคิดเลขแบบใช้มือ)

Photocopier (โฟ้-โท-คอพ-พิ-เออะ) – เครื่องถ่ายเอกสาร

Hammer – ค้อน

Pliers (ไพล้-เออะซ) – คีม, ปากคีบ

Tongs (ทองซ) – คีม, ปากคีบ

Forceps (ฟ้อร์-เซพซ) – คีม (= tongs, pliers)

Plane (เพลน) – กบไสไม้

Lever (เลฟ-เว่อ, ลี้-เว่อะ) – คาน, ชะแลง

Pulley (พุ้ล-ลี่) – ลูกรอก, เครื่องกว้าน, ล้อหมุนสำหรับสวมสายพาน

Pincers (พิ้น-เซอร์ซ) – คีม, ปากคีบ

Chisel (ชิซ-เซิ่ล) – สิ่ว, สลัก

Axe – ขวาน

Hatchet (แฮช-เช็ท) – ขวานด้ามเล็ก, ขวานอินเดียนแดง

Scale (สเคล) – ตาชั่ง, เครื่องชั่ง

Weighing (เว้-อิ้ง) machine – เครื่องชั่ง, ตาชั่ง

Scissors (ซิส-เซอะส) – กรรไกร

File (ไฟล์) – ตะไบ

Plummet (พลั้ม-เม็ท) – ลูกดิ่ง

Awl (ออล) – เหล็กหมาด, เข็มเจาะรองเท้า, สว่านเจาะไม้

Net – แห, อวน

Crow-bar (โคร-บา) – ชะแลง, คานงัด

Lever (เลฟ-เว่อ หรือ ลี้-เว่อะ) – ชะแลง, คานงัด

Auger (อ๊อ-เกอะ) – บิดหล่า, สว่านข้อเสือ, สว่าน

Gimlet (จิ๊ม-เล็ท) – สว่านมือ

Clipper – ปัตตาเลี่ยน

Clip – ตัวหนีบเอกสารมีสองขา

Paper clip – ลวดเหน็บกระดาษ

Stapler (สเท้-เพล่อะ) – ที่เย็บกระดาษ

Knife (ไนฟ) – มีด

Spirit level – เครื่องมือวัดระดับ (ความลาดเอียง)

Sprayer (สเพร๊-เย่อะ) – กระบอกฉีดน้ำ

Pistol nozzle – หัวฉีดน้ำรูปปืน

Spray nozzle – หัวพ่นน้ำ (มีปลายใหญ่กว่าหัวฉีดน้ำ)

Revolving sprinkler (สพริ้ง-เคล่อะ) – เครื่องพ่นน้ำแบบหมุนได้ (ตั้งวางอยู่บนสนาม)

Hose trolley (ทร้อล-ลี่) – รอกม้วนสายยาง

Sprinkler hose – สายยางต่อหัวสำหรับพ่นน้ำ

Watering can – ฝักบัวรดน้ำ (rose = หัวฝักบัว)

Tank sprayer – ถังฉีดพ่นยา

Spading (สเพ้ด-ดิ้ง) fork – ส้อมตักหญ้า

Digging fork – ส้อมขุด (สำหรับตักหญ้า)

Hoe-fork – จอบสามง่าม (ด้านหนึ่งเป็นจอบ ด้านตรงข้ามเป็นสามง่าม)

Lawn rake – คราดมือเสือ ตรงปลายเป็นเหล็กอ่อนซี่ๆหลายอันรูปคล้ายไม้กวาด ใช้คราดหญ้าหรือขยะ

Pick – อีเต้อขุดดิน

Pickax หรือ pickaxe (พิค-แอคซ) – อีเต้อ, พลั่ว

Scythe (ไซ้ธ์) – เคียวด้ามยาวสำหรับดายหญ้า

Hand fork – ส้อมพรวนดิน

Weeder – ช้อนสำหรับถอนวัชพืช

Seeder – ช้อนปลูกพืชผักแบบมีหยอดเมล็ด

Trowel (เทร้า-เอิ้ล) – เกรียงหรือเหล็กโบกปูน, ช้อนพรวนดินสำหรับปลูกผัก

Small hand cultivator – คราดมือด้ามสั้น ใช้คราดดินหรือวัชพืช

Hedge shears (เฮดจ์-เชียส์) – กรรไกรตัดพุ่มไม้

Lopping shears – กรรไกรลิดกิ่งไม้

Grafting knife – มีดติดตา-ต่อกิ่ง

Pruning (พรู้น-นิ่ง) shears – กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้

Pruning saw – เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้, เลื่อยมือ

Pruning knife – มีดขอสำหรับควั่นกิ่งไม้

Sickle (ซิค-เคิ่ล) – เคียวเกี่ยวข้าว-หญ้า

Billhook – มีดขอสำหรับตัดกิ่งไม้

Spreader (สเปร๊ด-เด่อะ) – เครื่องหว่านเมล็ดพืช/ปุ๋ย

Wheelbarrow (วีล-แบ๊โร่) – รถเข็นล้อเดียว

Hand mower – เครื่องตัดหญ้าแบบเดินเข็นไม่มีเครื่อง

Power mower (โม้-เว่อะ) – เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

Claw (คลอ) hammer – ค้อนหงอน ปลายหนึ่งใช้ตอก อีกปลายใช้ถอนตะปู

Ball-peen hammer – ค้อนหัวกลม ที่หัวมีสองด้าน ด้านหนึ่งป้าน (แบนเรียบ) อีกด้านหนึ่งกลม

Wood chisel (ชิซ-เซิล) – สิ่ว, สลัก (งานไม้)

Mallet (แม้ล-เล็ท) – ค้อนไม้, ตะลุมพุก

Nail (เนล) – ตะปู

Screwdriver (สครู-ไดร๊เว่อะ) – ไขควง

Spiral (สไพ้-เริ่ล) screwdriver – ไขควงอัตโนมัติ

Hacksaw (แฮค-ซอ) – เลื่อยตัดเหล็ก

Handsaw (แฮน-ซอ) – เลื่อยลันดา, เลื่อยมือ

Pliers (ไพล้-เออะซ) – คีม, ปากคีบ, คีมปากนกแก้ว

Locking pliers – คีมล็อก

Wrench (เร้นช์) – ประแจ, ประแจปากตาย, คีม

Crescent wrench – ประแจเลื่อน ปรับระยะจับหัวน้อตขนาดต่างๆได้

Washer (วอช-เชอะ) – วงแหวนบุรองกันรั่ว ทำให้ข้อต่อแน่นและช่วยระบายความกดดัน

Nut (นัท) – น็อต, แป้นเกลียว

Acorn nut – น็อตหัวกลม, แป้นเกลียวหัวกลม

Electric drill – สว่านไฟฟ้า

Hand drill – สว่านมือ (ใช้มือหมุน)

Brace (เบรซ) – บิดหล่า, สว่านข้อเสือ มีด้ามหมุนตรงกลาง ปุ่มจับและหัวเจาะอยู่ตรงกันข้าม

Twist drill – ดอกบิด (ของสว่าน)

Hook – ขอเกี่ยว

Framing square – ฉากเหล็ก

Trowel (เทร้า-เอิ้ล) – เกรียงหรือเหล็กโบกปูน

Square trowel – เกรียงขัดมัน

Mason’s trowel – เกรียงก่ออิฐ

Hawk (ฮอค) – ถาด (กระบะ) ถือปูนเวลาฉาบ

Ladder – บันไดลิงใช้ปีนทำงาน

Stepladder – บันไดแบบไต่เหยีบ ขั้นใหญ่ยืนได้

Rolling ladder – บันไดแบบล้อเลื่อนมีราวจับขึ้น-ลง

Scaffold (สแคฟ-โฟลด์) – นั่งร้านสำหรับทำงาน

Ladder scaffold – นั่งร้านบันได ไต่ขึ้นด้านข้างเพื่อไปนั่ง-ยืนทำงานด้านบน

Spray paint gun – ปืนสำหรับพ่นสี (เครื่องพ่นรูปร่างคล้ายปืน)

Brush (บรัช) – แปรงทาสี

Scraper (สเครพ-เพ่อะ) – เหล็กขูดสี

Paint roller – ลูกกลิ้งทาสี

Soldering iron (โซ้ลเดอะริ่ง-ไอ๊อ้อน) – หัวแร้งบัดกรี

Soldering gun – ปืนบัดกรี (เครื่องบัดกรีรูปปืน)

Arc (อาร์ค) welding machine – ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Weld – เครื่องบัดกรี (= soldering equipment)

Goggles (ก๊อก-เกิ้ลส) – แว่นตาเชื่อมโลหะ

Hand shield (ชีลด์) – หน้ากากเชื่อมแบบใช้มือถือ

Face shield – หน้ากากเชื่อมแบบสวมศีรษะ

Welding curtain (เค้อ-เท่น) – ม่านบังการเชื่อม

Gauntlet (ก๊อน-เล็ท) – ถุงมือยาวใช้ใส่เวลาเชื่อม

            

Subscribe to RSS - หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้