หมวดสุภาษิตคำพังเพย

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 15)

 • A good book is the best of friends, the same today and forever. = หนังสือคือเพื่อนที่ดีที่สุด เพราะยังคงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และตลอดไป

 • Cheerfulness smooths the road of life. = ความร่าเริงแจ่มใสทำให้วิถีชีวิตราบรื่น

 • Circumstances are the rulers of the weak, instrument of the wise. = เหตุการณ์แวดล้อมคือตัวครอบงำคนอ่อนแอ แต่เป็นเครื่องมือของคนฉลาด

 • A load that is cheerfully borne becomes light. = ภาระใดๆ หากแบกไว้ด้วยความเต็มใจ ก็จะกลายเป็นของเบาลงได้

 • A light heart lives long. = ผู้ที่ใจสบายจะมีชีวิตยืนนาน

 • Knowledge advances by steps not by leaps. = ความรู้จะก้าวหน้าไปเป็นขั้นตอน มิใช่กระโดดข้ามขั้น

 • You can never be wise unless you love reading. = ท่านจะไม่มีวันฉลาด นอกเสียจากท่านจะรักการอ่านหนังสือ

 • Never trust a friend who deserts at a pinch. = อย่าไว้ใจเพื่อนที่ทอดทิ้งเราในยามทุกข์ยาก (pinch = ความลำบาก, ความทุกข์ยาก)

 • Good to forgive, best to forget. = เป็นการดีที่จะยกโทษให้ผู้อื่น แต่ที่ดีที่สุดคือ ลืมมันเสีย

 • He, who is afraid of asking, is ashamed of learning. = ผู้ที่กลัวที่จะถาม เป็นผู้ที่อายที่จะเรียนรู้

 • Happy is the man who has been able to understand the causes of things. = คนผู้ซึ่งสามารถเข้าใจในต้นเหตุของสิ่งต่างๆได้ เป็นผู้ที่มีความสุข

 • Good temper is like a sunny day, it sheds its brightness everywhere. = อารมณ์ดีก็เปรียบเหมือนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส มันสาดส่องความสดใสในทุกแห่งหน

 • Adversity reveals genius ; fortune conceals it. = ความทุกข์ยากจะทำให้ความอัจฉริยะปรากฎ แต่โชคลาภจะปิดบังมันไว้

 • A fool thinks he is wise, but a wise man knows himself to be a fool. = คนโง่มักคิดว่าตนฉลาด ส่วนคนฉลาดมักคิดว่าตนโง่ หมายความว่าคนโง่นึกว่าตนฉลาด จึงประมาทไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนคนฉลาดมักคิดว่าตนโง่ จึงไม่ประมาท แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

 • A life without a friend is a life without a sun. = ชีวิตที่ปราศจากมิตร คือชีวิตที่หงอยเหงาไม่สดชื่น

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 14)

 • Plain dealing is important in business. = การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

 • Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่างย่อมสามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้เสมอ

 • Our surroundings in early life are important. = สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในวัยเด็กเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

 • Everything yields to diligence. = ทุกสิ่งย่อมพ่ายแพ้ต่อความขยันหมั่นเพียร

 • Think long when you may decide only once. = จงคิดให้นานเมื่อท่านต้องตัดสินใจเพียงครั้งเดียว

 • If you utter insults, you will also hear them. = ถ้าท่านกล่าวคำสบประมาท ท่านก็จะได้ยินมันด้วย หมายถึง ถ้าเรากล่าวดูถูกใคร เราก็จะถูกคนอื่นดูถูกเราเช่นกัน

 • A good wife and health are man’s best wealth. = ภรรยาที่ดีและสุขภาพที่ดีคือสมบัติอันล้ำค่าของผู้ชาย

 • A cheerful wife is the joy of life. = ภรรยาที่ร่าเริงคือความสุขของชีวิต

 • Love in extremes can never long endure. = ความรักที่มากเกินไปจะไม่ยืนยาว

 • Time is a herb that cures all diseases. = เวลาคือสมุนไพรที่รักษาโรคทั้งหลาย

 • To industry nothing is impossible. = ในความอุตสาหะ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 13)

 • Be kind when you are top dog. = จงมีความกรุณาเมื่อท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นใหญ่

 • Think of many things, but do only one. = จงคิดหลายๆอย่าง แต่กระทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คืออย่าจับปลาหลายมือ

 • Sin yields bitter fruit. = ความชั่วย่อมให้ผลอันขมขื่นแก่ผู้ประพฤติ

 • Every vice has a cloak. = ความชั่วทุกอย่างมีเสื้อคลุมหรือสิ่งห่อหุ้มไว้

 • Sleep is better than medicine = นอนหลับพักผ่อนดีกว่ากินยา

 • Sleep is the poor man’s wealth. = นิทราคือโภคทรัพย์ของคนจน หมายถึง คนจนแค่ได้นอนหลับก็มีความสุขแล้ว

 • A poet is born, not made. = กวีนั้น เป็นผู้มีความสามารถตั้งแต่เกิด มิใช่ฝึกหัดขึ้นมาภายหลัง

 • Work is the source of wealth. = การงานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์

 • Our life is but a span. = ชีวิตของคนเรานี้สั้นนัก

 • Soundness comes with age. = ความมีสติมาถึงพร้อมกับวัย

 • Men must live and learn. = มนุษย์เราต้องอยู่และหาความรู้ไปเรื่อย

 • We learn not in school, but in life. = เราไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียน แต่จากประสบการณ์ชีวิต

 • It is difficult to be strong and not rash. = ผู้ที่มีพละกำลังนั้นยากนักที่จะไม่หุนหันพลันแล่น

 • The wise learn by fools. = คนฉลาดเรียนรู้จากคนโง่

 • Corruption among judges can be regarded as a rape of justice. = การกินสินบนโดยผู้พิพากษานั้น ถือได้ว่าเป็นการข่มขืนความยุติธรรม

 • Hunger is the best sauce. = ความหิวเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ดีที่สุด

 • The clever but honest man is rare. = คนที่ฉลาดแต่ซื่อสัตย์หาได้ยาก

 • Luxury (ลักซ์-ซู-รี่) is an invitation to robbery. = ความหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นการเชื้อเชิญให้มีการปล้นจี้กัน

 • Virtue is our life spring. = คุณความดีเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของเรา

 • A lie travels around the world while truth is putting on her boots. = คำเท็จเที่ยวไปรอบโลกแล้ว ในขณะที่ความจริงเพิ่งจะสวมรองเท้า ความหมายคือ คำเท็จแพร่หลายเร็วกว่าความจริง

 • Least said, soonest mended. = การพูดให้น้อยที่สุดนั่นแหละจะแก้ไขความยุ่งยากได้เร็วที่สุด

 • Marriage is a lifelong partnership. = การแต่งงานคือหุ้นส่วนชั่วชีวิต

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 12)

 • Every dog has his day. = คนทุกคนต้องมีความสมหวัง-ความสุขเข้าสักคราว ดังนั้น จงอย่าท้อถอย ให้ก้มหน้าสู้ต่อไป

 • Don’t be a dog in the manger (เม้น-เจอะ). = อย่าทำตัวเป็นสุนัขในรางหญ้า หมายถึง สิ่งใดที่เราไม่อาจใช้ได้หรือไม่เป็นประโยชน์กับเรา แต่คนอื่นใช้ประโยชน์ได้ ก็จงให้เขาใช้ไป อย่าไปขัดขวาง เหมือนหมายืนขวางรางหญ้า ไม่ยอมให้วัวควายเข้าไปกิน ทั้งๆที่หญ้านั้นไม่เป็นประโยชน์กับตน

 • Content is better than riches. = ความพอใจดีกว่าความร่ำรวย หมายถึง แม้มีเงินทองมากมาย แต่ไม่รู้จักพอ ก็ไม่มีความสุข

 • The course of true love never runs smooth. = เส้นทางแห่งรักแท้นั้นไม่ราบเรียบ ย่อมมีอุปสรรคขวากหนามเสมอ

 • Better safe than sorry. = ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ามาเสียใจภายหลัง หมายถึง ก่อนทำอะไรควรคิดให้รอบคอบเสียก่อน ดีกว่าบุ่มบ่ามทำลงไป แล้วต้องมาเสียใจในภายหลัง

 • Old habits die hard. = นิสัยเก่าๆแก้ยาก หรือสันดานคนเปลี่ยนยาก เนื่องจากฝังรากลึกแล้ว

 • You can’t teach an old dog new tricks. = เป็นการยากที่จะสอนให้คนแก่หรือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด ให้ยอบรับหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 •  Money does not grow on trees. = เงินไม่ได้โตหรือโผล่ขึ้นจากต้นไม้ หมายความว่า เงินทองเป็นของหายาก จึงไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นบ้าง

 • History (ฮีส-ทรี) repeats itself. = ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มักใช้กับสิ่งหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะคนเราไม่ใช้อดีตเป็นบทเรียน จึงไม่ระวัง ทำให้สิ่งไม่ดีนั้นเกิดซ้ำขึ้นมาอีก

 • Man does not live by bread alone. = คนเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียว คือมิได้อยู่ได้โดยกินแต่อาหารเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความอบอุ่นทางจิตใจควบคู่ไปด้วย ดังนั้นคนเราจึงต้องพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

 • A fool and his money are soon parted. = คนโง่และเงินนั้นไม่ช้าก็ต้องแยกจากกันไป คือคนโง่มักใช้เงินไม่เป็นหรือไม่คุ้มค่า และในไม่ช้าเงินนั้นก็หมดไป แล้วคนโง่ก็กลับมีความทุกข์อีก

 • Practice makes perfect. = การฝึกซ้อมทำให้สมบูรณ์ คือการจะทำอะไรให้ได้ดี ต้องหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆ

 • Nothing ventured, nothing gained. = ไม่ยอมเสี่ยงหรือลงทุน ก็จะไม่ได้อะไรเลย หมายถึง คนเราถ้าอยากรวยหรืออยากได้อะไร เช่น อยากมีแฟนก็ต้องกล้าจีบ อยากมีเงินเยอะๆก็ต้องลงทุนซื้อล็อตเตอรี่ หรือลงทุนประเภทอื่นๆ

 • Violence is a sign of weakness. = ความรุนแรงเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอของคนเรา

 • Every life is a tragedy (แทร้จ-เจ-ดี้). = ทุกชีวิตมนุษย์ล้วนเป็นเรื่องโศกสลดทั้งนั้น

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 11)

 • Time conquers (คอง-เคอะ) all. = เวลาย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้

 • A woman’ s hell is old age. = นรกของผู้หญิงคือความแก่

 • Lost time does not return. = เวลาที่สูญเสียล่วงเลยไปแล้วไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้

 • There is a worm (เวิม) in the sweetest flower. = แม้แต่ดอกไม้งามที่สุดก็ยังมีหนอน

 • An ill workman quarrels with his tools. = ช่างที่ไม่ชำนาญงานมักจะโทษเครื่องมือของตน – รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 • Many hands make light work. = ช่วยเหลือกันหลายมือทำให้งานเบาแรงมากขึ้น – หลายคนช่วยกัน งานก็เบาลง

 • The more people talk, the less they think. = คนเรายิ่งพูดมาก ก็ยิ่งคิดน้อยลง – คนพูดมากมักไม่ค่อยได้คิดไตร่ตรอง

 •  Life is full of troubles. = ชีวิตของคนเรานี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนยุ่งยาก – ดังนั้นจงก้มหน้าต่อสู้ต่อไป

 • Death comes to young and old. = ความตายย่อมมาถึงทั้งคนหนุ่มและคนแก่ – คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ จึงไม่ต้องกลัวตาย)

 • Virtue is opposed to vice. = ความดีเป็นศัตรูกับความชั่ว – ความดีตรงข้ามกับความชั่ว

 • When the powerful disagree, the humble suffer. = เมื่อผู้มีอำนาจทะเลาะกัน ผู้ต่ำต้อยก็ต้องได้รับความเดือดร้อน – ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกย่อมแหลกลาญ

 • Take no notice of scandals. = อย่าเสียเวลาเอาใจใส่กับเรื่องนินทา หรือเรื่องอัปยศอื้อฉาวของคนอื่นเลย

 • If you can’t find an opportunity, make one. = ถ้าท่านยังหาโอกาสไม่ได้ ก็จงสร้างมันขึ้นมา

 • Reap while you may. = จงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้มากที่สุดในขณะที่ท่านมีโอกาสจะทำได้ – คือ จงเร่งรีบทำขณะยังมีโอกาส

 • Mightiness commands awe (ออ), but not love. = อานุภาพ (อำนาจ) ทำให้เกิดความเกรงขาม แต่ไม่ทำให้เกิดความรัก

 • If one knows, it is secret ; if two, it is public. = ถ้าคนเดียวรู้ก็คือความลับ แต่ถ้าสองคนรู้ก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 10)

 • Don’t put all your eggs in one basket. = อย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตระกร้าเพียงใบเดียว (คือ คนเราต้องเผื่อไว้บ้าง เมื่อจะทำอะไรต้องคิดถึงทีได้ทีเสีย ถ้าทุ่มหมดตัว พลาดไป อาจล้มละลาย เช่น ถ้าคิดจะลงทุน ควรแบ่งทางเลือกหลายๆทาง เช่น เล่นหุ้น ซื้อพันธบัตร ฝากธนาคาร อย่าเลือกทางใดเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าพลาดจะเสียหายหมด)   

 • Poverty is not a crime. = ความยากจนมิใช่อาชญากรรม (คือไม่ต้องอาย)

 • Don’t cross the bridge before you come to it. = ไม่เห็นน้ำอย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกอย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้ (คืออย่าข้ามสะพานก่อนจะมาถึงสะพาน หมายความว่าจะทำอะไรอย่าผลีผลาม รอให้ถึงเวลาสมควรก่อน คือทำให้ถูกกาลเวลา โอกาสสำเร็จจะมีมาก     เช่น อย่าแต่งงานขณะอยู่ในวัยเรียน เพราะจะทำให้เรียนไม่จบ หรืออย่าห่วงกังวลเรื่องอนาคต เพราะยังมาไม่ถึง วิตกไปก็ไม่เกิดประโยชน์)   

 • Poverty is no sin. = ความจนมิใช่ความเลวร้าย (บาป) คือ แม้จนก็ไม่ต้องอายใคร ให้ ขวนขวายพยายามต่อไป ก็อาจหายจนได้

 • There is no sureness about anything = ไม่มีความแน่นอนในสิ่งใดๆ

 • Pleasure (เพลส-เช่อ) is labour too. = การหาความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยเช่นกัน

 • A plain face hides a good heart. = ใบหน้าที่ไม่งดงามมักจะซ่อนความดีงามของจิตใจไว้ภายใน

 • Jealousy (จีล-ลัส-ซี่) is love’s enemy. = ความหึงหวงเป็นศัตรูของความรัก

 • A good example is the best sermon. = การประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนั้น คือ  คำสั่งสอนที่ดีที่สุด

 • Human joys are short - lived. = ความสนุกสนานในชีวิตมนุษย์ไม่จีรัง

 • There is a black sheep in every flock = แกะทุกฝูง ต้องมีตัวที่เลวปะปนอยู่เสมอ

 • Life is no bed of roses = ชีวิตมิใช่คันร่องกุหลาบ คือ มิได้มีแต่สุขเสมอไป มีทุกข์เข้ามาปะปนอยู่เนืองๆ ดังนั้น ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้

 • Life is half spent before we know what it is. = กว่าจะรู้จักว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตของเราก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 9)

 • A friend is easier lost than found. = เสียเพื่อนง่ายกว่าได้เพื่อน (หมายถึง คนเรากว่าจะหาเพื่อนดีๆซักคนเป็นเรื่องยาก เพราะต้องลงทุนทำดีกับเพื่อนด้วย แต่อาจทำอะไรผิดใจเพื่อนนิดเดียว แล้วต้องเลิกคบกัน ซึ่งเป็นเรื่องง่ายกว่าการผูกมิตร)  

 • Unity is strength. = สามัคคีคือพลัง

 • Friendship is a plant which must be often watered. = มิตรภาพเป็นพืช (ต้นไม้) ที่ต้องรดน้ำอยู่เสมอ (หมายความว่า ถ้าอยากคบมิตรไปนานๆ ต้องลงทุนปลูกไมตรีอย่าง   ต่อเนื่อง เพื่อมิตรภาพจะได้ยั่งยืน)

 • Time lost cannot be recalled. = เวลาที่เสียไปไม่อาจเรียกกลับคืนมา  

 • Time flies. = เวลาติดปีกบิน (หมายความว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีอะไรควรรีบลงมือทำ)

 • Time has wings. = เวลามีปีก (หมายความว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีอะไรควรรีบลงมือทำ)

 • Time is the great healer. = เวลาเป็นเครื่องเยียวยาที่วิเศษ (หมายถึง เวลาจะช่วยให้คนเรา  ลืมอดีตที่เจ็บปวดหรือขมขื่นได้ในที่สุด)

 • Time cures all things. = เวลารักษาเยียวยาได้ทุกสิ่ง

 • Time heals all wounds. = เวลารักษาเยียวยาแผลทั้งหลายได้

 • Those whom God loves die young. = คนที่พระเจ้ารักมักตายเร็ว (ตายแต่ยังเด็กหรือหนุ่มสาว)  

 • United we stand, divided we fall. = รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

 • Nothing is impossible to a willing heart. = ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (ทำไม่ได้)     สำหรับหัวใจที่มุมานะ  

 • A word is enough to the wise. = สำหรับนักปราชญ์ พูดคำเดียวก็รู้เรื่อง (คือพูดกับคนฉลาด นิดเดียวก็เข้าใจแล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาก)

 • Too many cooks spoil the broth. = มากคน มากความ (คนปรุงเยอะเกินไปทำให้น้ำซุปเสีย คือ คนยิ่งเยอะ เรื่องยิ่งมาก)  

 • Many hands make light work. = หลายมือช่วยให้งานเบา (คือ หลายคนช่วยกัน ทำให้งานเสร็จเร็ว)

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 8)

 • Money talks. = เงินพูด (หมายถึงเงินใช้ซื้อสิ่งต่างๆได้ เช่น ซื้อคน (ตำรวจ-เจ้าหน้าที่) หรือใช้เงินซื้อสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น ตำแหน่ง ชื่อเสียง ซึ่งมักสำเร็จเมื่อใช้เงินเข้าล่อหรือช่วย)  
 • Money can’t buy everything. = เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่ง (หมายถึงเงินซื้อได้เพียงบางอย่างเท่านั้น แต่ไม่อาจใช้ซื้อ ความสุข สงบ หรือเกียรติยศชื่อเสียงได้)
 • Money can’t buy happiness. = เงินไม่สามารถซื้อหาความสุขได้ (เพราะความสุขเกิดจากความสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่)   
 • The bigger they are, the harder they fall. = ตัวใหญ่ล้มดัง (หมายถึงคนยิ่งใหญ่โต มีชื่อเสียงหรือร่ำรวย พอเกิดพลาดท่าขึ้นมาแล้วมักเสียหายมาก เช่น สิ้นเนื้อประดาตัว สังคมดูถูก รังเกียจ)
 • Might makes right. = อำนาจทำให้เกิดความชอบทำ-ถูกต้อง (หมายถึงอำนาจทำให้คนเกรงกลัวและยินยอมผู้มีอำนาจ แม้จะเป็นในเรื่องที่ผิด แต่อำนาจก็ช่วยให้ถูกได้ คนเราเลยมักแสวงหาอำนาจ)  
 • When the cat’s away, the mice will play. = แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง (เช่นหัวหน้าไม่อยู่ ลูกน้องเลยสนุกสนานกันใหญ่)
 • A friend in need is a friend indeed. = มิตรในยามยากคือมิตรแท้)  
 • Better a foe than a false friend. = จงเป็นศัตรูดีกว่าเป็นมิตรเทียม (คือสอนให้คนจริงใจกับเพื่อน ไม่เสแสร้งปอกลอกเพื่อน กล่าวคือ เป็นศัตรูกับเพื่อนแบบเปิดเผย ดีกว่าทำตัวเป็นมิตรแบบเทียมพร้อมจะทรยศหักหลัง)                                     

 • A friend who shares is a friend who cares. = เพื่อนที่แบ่งปันเรา คือเพื่อนที่เอาใจใส่เรา (คือมิตรแท้มักแบ่งปันให้เพื่อน ไม่หวงไว้ใช้คนเดียว)
 • Don’t cry over spilt milk. = อย่าร้องไห้เพราะนมหก (คืออย่าเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ให้ลืมมันเสียและเริ่มต้นใหม่)
 • Books and friends should be few but good. = หนังสือและเพื่อนควรมีแต่น้อย แต่ขอให้เป็นของดี (คือดีกว่ามีเยอะแต่เป็นหนังสือไม่มีประโยชน์ หรือเพื่อนสอพลอ ปอกลอก)  
 • History repeats itself. = ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
 • When a friend asks, there is no tomorrow. = เมื่อเพื่อนขอร้อง ไม่มีวันพรุ่งนี้    (หมายถึงเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ เราต้องช่วยทันที ไม่ผัดผ่อนเวลาแม้แต่น้อย)
 • It’s better to give than to take. = เป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับ

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 7)

 • The first step is always the hardest. = ก้าวแรกมักจะยากที่สุดเสมอ (หมายถึงเมื่อเริ่มลงมือทำสิ่งใดมักพบว่ายากลำบาก แต่เมื่อทำต่อไปเรื่อยๆ ก็จะพบว่าง่ายขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีประสบการณ์)  
 • Dying is as natural as living. = การตายเป็นเรื่องธรรมชาติพอๆกับการมีชีวิต (หมายถึง อย่ากลัวความตาย ให้กล้าหาญเข้าไว้ คิดจะทำอะไรก็รีบเร่งลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ)
 • A journey of a thousand miles begins with a single step. = การเดินทางหนึ่งพันไมล์ เริ่มต้นจากก้าวเดียว (คือก้าวแรก หมายถึงกว่าจะทำเรื่องใดสำเร็จได้ ต้องเริ่มลงมือทำเป็นครั้งแรกก่อน จนนานไปนานไปก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง ดังนั้นจึงควรเริ่มลงมือทำเลย)
 • All men are mortal. = ทุกคนต้องตาย (หมายถึงอย่ากลัวตาย เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต จงกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกที่ควร)    
 • We live only once. = เรามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว (หมายถึงอย่าหวาดกลัวสิ่งใดหรืออุปสรรคใดต้องฝ่าฟันเอาชนะให้ได้)  
 • The best things in life are free. = สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคนเราได้มาเปล่าๆโดยไม่ต้องซื้อหา (หมายถึงความสุขจริงๆของคนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เช่น การมีเสรีภาพ อิสรภาพ , ครอบครัว มิตรสหายที่ดี และสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น)
 • As soon as a man is born, he begins to die. = ทันทีที่มนุษย์เกิดมา เค้าก็เริ่มก้าวไปสู่ความตาย (หมายความว่าความตายกับการเกิดเป็นของคู่กัน ชีวิตคนเราก้าวเข้าหาความตายทุกวัน ดังนั้นจงอย่าประมาท มีอะไรควรทำก็ให้รีบๆทำ)  
 • Bad news travels fast. = ข่าวร้าย (เรื่องชั่วๆ) เดินทางได้เร็ว (หมายถึงมนุษย์เราชอบพูดถึงความชั่ว ความเลวของผู้อื่น และมักรู้กันในเวลารวดเร็ว)
 • The grass is always greener on the other side of the fence. = หญ้านอกรั้วบ้านมักเขียวกว่าหญ้าในรั้วบ้านเสมอ (หมายถึงคนเรามักเห็นของของคนอื่นดีกว่าของตน จึงมักอยากได้สิ่งที่ตนเองยังไม่มีอยู่เสมอ คือ ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และทำให้เกิดทุกข์ เปรียบเหมือนกับการมองเห็นสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเขียวชอุ่มกว่าสนามของตนเอง ทำให้ความอยากได้ไม่สิ้นสุด)
 • Every horse thinks its own pack heaviest. = ม้าทุกตัวคิดว่าสัมภาระบนหลังของตนหนักที่สุด (คือคนเราทุกคนมักคิดว่าภาระของตนเองสำคัญกว่าหรือมากกว่าของคนอื่น คือ เห็นว่าตนเองดีกว่าหรือเก่งกว่าคนอื่นเสมอ)
 • Don’t keep up with the Joneses. = เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง (คืออย่าทำตามคนอื่น ในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตนเอง จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี)

หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 6)

 • Where there’s a will there’s a way. = มีความพยายามที่ไหน ย่อมมีช่องทาง (ความสำเร็จ) ที่นั่น
 • When one door shuts, another door opens. = เมื่อประตูหนึ่งปิด อีกประตูหนึ่งก็จะเปิด (หมายถึงถ้าทำวิธีนี้แล้วไม่สำเร็จ ให้ลองใช้วิธีอื่น อาจสำเร็จได้)   
 • Let bygones be bygones. = เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป
 • Let sleeping dogs lie. = อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ (ให้หมาที่หลับอยู่นอนต่อไป)   
 • The leopard cannot change its spots. = เสือดาวเปลี่ยนจุด (ลาย) บนตัวมันไม่ได้ (หมายถึงสันดานคนเราเปลี่ยนยาก – จะให้คนเลวกลายมาเป็นคนดีเป็นเรื่องยาก)
 • Laugh and the world laughs with you; weep and you weep alone. =    หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องคนเดียว (หมายถึงมนุษย์เราชอบความสุขสนุกสนาน ไม่ต้องการความทุกข์ ดังนั้นจงอย่าทุกข์ให้คนอื่นเห็น เพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์)
 • The child is father of the man. = เด็กเป็นพ่อของคน (หมายถึงเด็กจะกลายเป็น  ผู้ใหญ่หรือพ่อคนในอนาคต ดังนั้นต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนดี)   
 • Spare the rod and spoil the child. = ว่างไม้เรียวทำให้เด็กเสีย (คือรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี)
 • Don’t train the child in the way parents desire. = จงอย่าอบรมเด็กตามวิธีที่พ่อแม่ชอบ (คืออย่าไปบังคับเด็ก ให้อิสระ และเลือกทางเดินของเขาเอง)  
 • Every dog has its day. = ทุกคนย่อมมีโอกาส-ลู่ทางของตนเอง คือให้พากเพียรต่อไปก็จะสำเร็จ สมหวังได้
 • Every family has a skeleton in the cupboard. = ทุกครอบครัวมีเรื่องอับอายที่ไม่อยากให้คนนอกรู้ (มีโครงกระดูกอยู่ในตู้เสื้อผ้า – หมายถึง แต่ละครอบครัวมักมีเรื่องไม่ดี ที่ไม่อยากให้คนนอกรู้ เช่น พ่อบ้านขี้เมา ลูกติดยา ฯลฯ)
 • Every flow must have its ebb. = กระแสน้ำย่อมไหลกลับเสมอ (หมายถึงทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน)  
 • Bad luck often brings good luck. = โชคร้ายมักนำมาซึ่งโชคดี (หมายถึง ถ้าพลาดหวังแล้ว จงอย่าท้อถอย พยายามต่อไป แล้วจะพบกับโชคดีเอง)
 • Extremes are dangerous. = อะไรที่สุดโต่งมักอันตราย (คือจงเดินทางสายกลาง)  
 • Moderation in all things is best. = ความพอประมาณในทุกเรื่องดีที่สุด (คือ เดินทางสายกลางดีที่สุด)

Pages

Subscribe to RSS - หมวดสุภาษิตคำพังเพย