หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 8)

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ (Vocabularies frequently used)

v = verb (คำกริยา), n = noun (คำนาม), a = adjective (คำคุณศัพท์), p = preposition (คำบุพบท)

               

               

Horseman (ฮอร์ส-แมน) (n) – คนขี่ม้า

Horseshoe (ฮอร์ส-ชู) (n) – เกือกม้า

Horse-power (ฮอร์ส-เพาเออะ)(n) – แรงม้า (ของเครื่องยนต์), กำลังของม้าในการลากจูง

Hospital )ฮอส-พิ-เทิล) (n) – โรงพยาบาล,โรงซ่อม, คลินิกสัตว์

Hospitality (ฮอส-พิ-แท้ล-ลิ-ที่) (n) – ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีใจเมตตากรุณา, ความมีมิตรไมตรีจิต

Hostess (โฮส-เท็ส) (n) – พนักงานหญิงต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก

Hostage (โฮส-เทจ) (n) – ตัวประกัน, เชลย

Hot (a) – ร้อน, เผ็ด

Hot-headed (ฮอท-เฮ้ด-ดิด) (a) – โมโหง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น

Gentle (เจ๊น-เทิ่ล) (a) – อ่อนโยน, นุ่มนวล, มีเมตตา

Gentleman (n) – สุภาพบุรุษ

Geography (จี-อ๊อก-กระ-ฟี) (n) – ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ

Geographer (จี-อ๊อก-กระ-เฟ่อะ) (n) – นักภูมิศาสตร์

Geology (จี-อ๊อล-ละ-จี้) (n) – ธรณีวิทยา

Geologist (จี-อ๊อล-ละ-จิสท์) (n) – นักธรณีวิทยา

Geometry (จี-อ๊อม-มะ-ทรี่) (n) – เรขาคณิต

Exercise (เอ๊ค-เซอร์-ไซส์) (v – n) – ออกกำลังกาย, การออกกำลังกาย, ปฏิบัติ, การฝึกหัด, การฝึกฝน

Exclusive (เอ๊ค-คลู-ซิฟว) (a) – พิเศษ, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว เช่น exclusive interview การให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นพิเศษ (รายเดียว)

Exclaim (เอ็กซ-เคลม) (v) – ร้องอุทานเสียงดัง

Exclamation (เอ็กซ-คละ-เม้-ชั่น) (n) – การร้องอุทาน, การร้องตะโกน, การร้อง

Exclamation mark (n) – เครื่องหมายอัศเจรีย์ คือ เครื่องหมายอุทาน หรือ  “ ! ”

Evil (อี๊-วิล) (a - n) – ชั่ว, ร้าย, เลว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, ความชั่ว, ความเลว, ความอัปมงคล, สิ่งที่เป็นภัย {evildoer (อี๊-วิล-ดู-เออะ) – ผู้ทำชั่ว, คนเลว, คนร้าย}

Evolve (อิ-ว้อลฟว) (v) – ค่อยเป็นค่อยไป, ค่อยๆ ปรากฏขึ้น

Evolution (เอฟ-วะ-ลู๊-ชั่น) (n) – วิวัฒนาการ, พัฒนาการ, การค่อยๆปรากฏขึ้น

Examination (เอ็ก-แซม-มะ-เน้-ชั่น) (= exam –เอ็ก-แซ่ม) – การสอบ, การทดสอบ, การตรวจสอบ

Examine (เอ็ก-แซม-มิน) (v) – สอบ, ทดสอบ, ตรวจสอบ, สอบสวน

Example (เอ็ก-แซ้ม-เพิ่ล) (n) – ตัวอย่าง, แบบอย่าง

Except (เอ็ก-เซพท) (v – p) – ยกเว้น, นอกจาก, ไม่รวม, ไม่นับ

Excite (เอค-ไซ้ท์) (v) – ทำให้ตื่นเต้น, กระตุ้น, เร้า

Exciting (เอค-ไซ้-ทิ่ง) (a) – น่าตื่นเต้น

Exchange (เอคซ-เช้นจ) (v – n) – แลกเปลี่ยน, แลกเงินตรา, การแลกเปลี่ยน

Excuse (เอคส-คิ้วซ) (v – n) – ให้อภัย, แก้ตัว, การให้อภัย, ข้อแก้ตัว

Dim (a) – มัว, สลัว, คลึ้ม

Direct (ได-เร็คท) (a – v) – ตรง, แนะนำ, ชี้นำ, อำนวยการ

Director (n) – ผู้อำนวยการ, ผู้กำกับ

Direction (n) – ทิศทาง, แนวโน้ม

Directory (ได-เร็ค-ทอ-รี่) (n) – สมุด-หนังสือรวบรวมรายชื่อ

Disagree (ดิส-อะ-กรี) (v) – ไม่เห็นด้วย, ทะเลาะ, โต้แย้ง

Disagreement (n) – การไม่เห็นด้วย, การโต้แย้ง, การทะเลาะ, การไม่ลงรอยกัน

Disappear (ดิส-อะ-เพียร์) (v) – สูญหาย, สาบสูญ

Dip (ดิพ) (v) – จุ่มน้ำ, แช่น้ำ

Diploma (ดิ-โพล้-ม่ะ) (n) – ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, หนังสือสำคัญ

Diplomat (ดิพ-โพล้-แมท) (n) – นักการทูต

Diplomacy (ดิ-โพล้-มะ-ซี่) (n) – การทูต, ศิลปะการทูต

Dimple (ดิ๊ม-เพิ่ล) (n) – ลักยิ้ม

Dimension (ได-เม้น-ชั่น) (n) – มิติ, ขนาดกว้างยาวและหนา, ขนาด, ความสำคัญ

Dirt (เดิร์ท) (n) – สิ่งสกปรก, ความเลว, ความชั่ว, การทำชั่ว

Dirty (เด๊อร์-ที่) (a) – สกปรก, เปื้อน, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า

Dine (ไดน) (v) – รับประทานอาหาร

Dinner (ดิ๊น-เน่อะ) (n) – อาหารมื๊อเย็น

Disappoint (ดิส-อะ-พ้อยท์) (v) – ทำให้ผิดหวัง, ทำให้เสียแผน

Count (เค้านท์) (v – n) – นับ, การนับ, กะทง (ความผิด)

Counter (เค้านท์-เท่อะร์) (v – n) – เคาน์เตอร์, ผู้นับ, เครื่องนับ, ต่อต้าน

County (เค้าน-ทิ่) (n) – เขตปกครอง

Country (คั้น-ทรี่) (n) – ประเทศ, รัฐ, ชนบท, ถิ่นบ้านนอก

Court (คอร์ท) (v - n) – ศาล, สนาม, ลาน, ราชสำนัก, เกี้ยวพาราสี

Courtyard (ค้อร์ท-ยาร์ด) – ลานบ้าน, สนามรอบบ้าน (มีกำแพงล้อมรอบสี่ด้าน)

Cover (คัฟ-เว่อะ) (v – n) – ปกคลุม, ปก (หนังสือ), ฝาปิด (หม้อข้าว)

Crab (แคร้บ) (n) – ปู

Cot (ค็อท) (n) – เตียงผ้าใบ, กระท่อม, คอก

Cottage (ค้อท-ทิจ) (n) – กระท่อม, บ้านในชนบท

Costume (คอส-ทูม) (n) – เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์

Cosmetic (คอส-เม-ติค) (n) – เครื่องสำอาง

Cosmos (คอส-โมส) (n) – จักรวาล, อวกาศ

Cosmic (a) – เกี่ยวกับจักรวาล

Cop (คอพ) (n) – ตำรวจ

Copper (n) – ทองแดง

Copy (คอพ-พิ่) (v – n) – ลอกเลียนแบบ, การลอกเลียนแบบ, สำเนา

Copyright (คอพ-พิ่-ไร้ท) (n) – ลิขสิทธิ์

Corn (n) – ข้าวโพด

Cork (ค้อร์ค) (n) – จุกไม้ก๊อก (cock = ไก่ตัวผู้)

Corner (ค้อร์-เน่อะร์) (n) – มุม, หัวถนน

Boss (บอส) (n) – เจ้านาย, หัวหน้า

Borrow (บอร์-โร่ว์) (v) – ขอยืม

Botany (บ๊อท-ทะ-นี่) (n) – พฤกษศาสตร์

Botanic (บ๊อท-ทะ-นิค) (a) = botanical (บ๊อท-ทะ-นิ-เคิ่ล) – เกี่ยวกับพืช

Botanical garden (n) – สวนพฤกษศาสตร์

Bother (บ๊อท-เธ่อะร์) (v) – รบกวน

Brother (บร๊า-เธ่อร์) (n) – พี่ชายหรือน้องชาย

Bottom (บ๊อท-เทิ่ม) (n) – ก้น, ส่วนที่อยู่ลึกสุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทร, แม่น้ำลำคลอง), ส่วนล่างสุด

Bottomless (a) – ลึกมาก, หยั่งไม่ได้

Boundary (บาวน์-ดา-รี่) (n) – เส้นเขตแดน, ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต

Bouquet (บู-เค่) (n) – พวงดอกไม้, ช่อดอกไม้

Box (v – n) – ชกมวย, กล่อง, หีบ

Boxing (บ๊อก-ซิ่ง) (n) – การชกมวย

Boxer (n) – นักมวย

Boxing ring (n) – เวทีมวย

Attack (แอท-แทค) (v – n) – โจมตี, จู่โจม, ทำร้าย, ข่มขืน, การจู่โจม-โจมตี-ทำร้าย

Attacker (n) – ผู้จู่โจม-โจมตี-ทำร้าย

Attempt (แอท-เท้มพ) (v – n) – พยายาม, ทดลอง, ความพยายาม

Attic (แอท-ทิค) (n) – ห้องใต้หลังคา

Attend (แอท-เทนด) (v) – เอาใจใส่, ดูแล, เข้าร่วม (เรียน, ฟัง, ดู)

Attention (n) – ความเอาใจใส่, ความตั้งใจ

Attendance (n) = การเข้าเรียน-เข้าร่วมประชุม

Attendant (n) – ผู้ดูแล, ผู้คอยรับใช้

Attitude (แอ๊ท-ทิ-ทูด) (n) – ทัศนคติ

Attract (แอท-แทร็ค) (v) – ดึงดูด, จูงใจ, ล่อใจ

Attraction (n) – การดึงดูด-ล่อใจ, เสน่ห์

Attractive (แอท-แทร็ค-ทีฟว) (a) – มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ-ล่อใจ

Attorney (แอท-เทอร์-นี่) (n) – ทนายความ, อัยการ

Auction (อ๊อค-เชิ่น) (n) – การขายทอดตลาด

Audience (ออ-เดี๊ยนซ) (n) – ผู้ดู, ผู้ฟัง

Audit (ออ-ดิท) (v – n) – ตรวจสอบ, ตรวจบัญชี, การตรวจบัญชี

Audition (ออ-ดิ-เชิ่น) (n) – การเทสต์หน้ากล้อง, การทดลองฟัง, การทดลองแสดง

Aunt (อ๊านท) (n) – ป้า, อาผู้หญิง, น้าผู้หญิง

Author (อ๊อ-เธ่อร์) (n) – นักเขียน, ผู้ประพันธ์, ผลงานประพันธ์

Autumn (อ๊อ-เทิ่ม) (n) – ฤดูใบไม้ร่วง

Avenue (แอฟ-เวน-นิว) (n) – ถนนที่มีต้นไม้สองข้างทาง

Average (แอฟ-เวอ-ริจ) (a – n) – เฉลี่ย, ค่าเฉลี่ย

Avocado (แอฟ-โว-คา-โดว) (n) – ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายลูกแพร์

Aviator {เอ๊ (แอฟ)-วี-เอ-เท่อร์} (n) – นักบิน

Automobile (ออ-โท-โม-บีล) (n) – รถยนต์

Automatic (ออ-โท-แมท-ทิค) (a) – อัตโนมัติ, ซึ่งทำงานได้เอง

Autograph (ออ-โท-กราฟ) (n) – ลายมือ, ลายเซ็น

Autobiography (ออ-โท-ไบ-อ๊อก-กระ-ฟี่) (n) – อัตชีวประวัติ

Affair (แอฟ-แฟร์) (n) – ธุระ, กิจการ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักใคร่, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม (การมีชู้)

Afraid (อัฟ-เฟร้ด) (a) – กลัว

Advise (แอด-ไว้ซ) (v) – แนะนำ, ให้ความเห็น, ให้คำปรึกษา

Adviser (แอด-ไว้-เซ่อะ) (= advisor) – ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา

Advisee (แอด-ไว้-ซี) (n) – ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,

นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

Advice (แอด-ไว้ส) (n) – คำแนะนำ, ความเห็น, ข้อคิดเห็น

Agree (อะ-กรี) (v) – เห็นด้วย, ตกลง, เห็นพ้อง

Agreement (n) – การตกลง-เห็นพ้อง, ข้อตกลง, สัญญา

Aid (เอด) (v – n) – ช่วยเหลือ, ความช่วยเหลือ, ผู้ช่วย

Aim (เอม) (v – n) – มุ่งหมาย, ตั้งเป้าหมาย, เล็ง (ปืน), ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์, การเล็งเป้า

Aimless (เอม-เลส) (a) – ไร้จุดหมาย

Air (แอร์) (v – n) – อากาศ, ลักษณะท่าทาง, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, ผึ่งอากาศ

Airplane (แอร์-เพลน) (n) – เครื่องบิน

Age (เอจ) (n) – อายุ, ความแก่ชรา

Agency (เอ๊-เจิน-ซี) (n) – บริษัทตัวแทน

Agent (เอ๊-เจิ้นท) (n) – ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย

Import (อิม-พอร์ท) (v – n) – นำเข้ามา, นำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ

Importation (อิม-พอร์-เท้-ชั่น) (n) – การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้านำเข้า

Important (อิม-พ้อร์-เทิ่นท) (a) – สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, มีอิทธิพล-อำนาจมาก

Importance (อิม-พ้อร์-เทิ่นซ) (n) – ความสำคัญ

Impress (อิม-เพรส) (v) – ทำให้ประทับใจ, กด, ทำร่องรอย, ประทับตรา

Impression (อิม-เพรส-ชั่น) (n) – ความประทับใจ, รอยประทับ, รอยพิมพ์

Impede (อิม-พี้ด) (v) – ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, เป็นอุปสรรคต่อ

Impediment (อิม-เพ้ด-ดิ-เมิ่นท) (n) – อุปสรรค, การต้านทาน, การขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว

Imperial (อิม-พี้-เรี่ยล) (a) – เกี่ยวกับอาณาจักรหรือจักรพรรดิ, ยิ่งใหญ่มาก, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ

Hop (ฮอพ) (v) – กระโดด

Hope (โฮพ) (v – n) – หวัง, ความหวัง, ความคาดหมาย-ปรารถนา

Horizon (ฮอร์-ไร้-เซิ่น) (n) – ขอบฟ้า, เส้นขอบฟ้า

Horizontal (ฮอร์-ริ-ซ้อน-เทิ่ล) (a) – ตามแนวนอน, ขนานกับแนวพื้นดิน

Hoop (ฮูพ) (n) – ห่วง, บ่วง

Hooligan (ฮู้-ลิ-แก้น) (n) – อันธพาล, นักเลงหัวไม้

Hook (ฮุค) (n) – เบ็ด, ตะขอ, ใช้เบ็ดตก, ใช้ตะขอเกี่ยว

Hookworm (ฮุค-เวิร์ม) (n) – พยาธิปากขอ

Hoof (ฮูฟ) (n) – กีบเท้าสัตว์

Hoodlum (ฮู๊ด-เลิ่ม) (n) – อันธพาล, วายร้าย, โจร

Holy (โฮ้-ลี่) (a) – ศักดิ์สิทธิ์, ควรเคารพบูชา, ใจบุญอย่างยิ่ง, เคร่งศาสนา

Holiness (โฮ้-ลิ-นิส) (n) – ความศักดิ์สิทธิ์

Home (โฮม) (n) – บ้าน, บ้านพัก, ที่อยู่อาศัย, ถิ่นกำเนิด

Homeland (n) – บ้านเกิดเมืองนอน

Homeless (โฮ้ม-ลิส) (a - n) – ไม่มีบ้าน, ไม่มีบ้านอยู่, คนที่ไม่มีบ้านอาศัย

Homemade (โฮ้ม-เมด) (a) – ซึ่งทำที่บ้าน, ซึ่งผลิตขึ้นภายในประเทศ, ที่ทำอย่างง่ายๆและหยาบๆ เช่น homemade cake = เค้กที่ทำเองที่บ้าน ไม่ได้ซื้อจากร้าน

Homesick (โฮ้ม-ซิค) (a) – คิดถึงบ้าน

Homework (n) – การบ้าน

Homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n) – การฆ่าคน, ฆาตกรรม, ฆาตกร

Honest (อ๊อน-นิสท) (a) – ซื่อสัตย์, สุจริต, ซื่อตรง, จริงใจ, เปิดเผย, ยุติธรรม

Honesty (อ๊อน-นิส-ที่) (n) – ความซื่อสัตย์สุจริต, ความซื่อตรง, ความจริงใจ-เปิดเผย

Honey (ฮั้น-นี่) (n) – น้ำผึ้ง, น้ำหวานของดอกไม้,

สิ่งที่หวานอร่อยหรือทำให้ยินดี, ที่รัก (ภาษาพูด)

Honeycomb (ฮั้น-นี่-โคม) (n) – รวงผึ้ง, รังผึ้ง

Honeymoon (ฮั้น-นี-มูน) (v - n) – ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (คู่รักเดินทางไปเที่ยวเพื่อฉลองแต่งงาน) (honeymooner = ผู้เดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์)

Honey-tongued (ฮั้น-นี่-ทังก) (a) – ปากหวาน, พูดจาไพเราะ

Hive (ไฮฟว) (n - v) – รังผึ้ง, กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่, สถานที่มีผู้คนจอแจ, กลุ่มคนที่เดินชุลมุน, เก็บสะสม, เก็บสะสม (น้ำผึ้ง) ไว้ในรัง

Hobby (ฮ้อบ-บี้) (n) – งานอดิเรก (ทำในเวลาว่าง)

               

               

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 7)

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ (Vocabularies frequently used)

n = noun (คำนาม), v = verb (คำกริยา), a = adjective (คำคุณศัพท์)

          

                    

Meeting (n) – การประชุม

Melody (n) – เสียงเพลงไพเราะ, ทำนองเพลง

Medicine (n) – ยา, แพทยศาสตร์, เวชกรรม

Medium (n – a) – สื่อ, ตัวกลาง, ขนาดกลาง

Mend (v) – ซ่อมแซม, ปะชุน (เสื้อผ้า)

Mention (n – v) – กล่าวถึง, เอ่ยถึง, การกล่าวถึง, การเอ่ยถึง

Mercury (n) – สารปรอท, ดาวพุธ

Menu (n) – รายการอาหาร

Merchant (n) – พ่อค้า

Merchandise (เมอ-แชน-ไดซ) (n) – สินค้า

Mercy (n) – ความกรุณา

Mermaid (n) – นางเงือก

Merry (a) – สนุกสนาน, รื่นเริง

Melon (เม้ล-เลิ่น) (n) – ผลไม้จำพวกแตง

Melt (v) – ละลาย, หลอม (เหล็ก)

Memory (n) – ความจำ

Member (n) – สมาชิก

Membership (n) – การเป็นสมาชิก

Scar (สคาร์) (n) – แผลเป็น

Scare (ส-แคร์) (v) – ทำให้ตกใจกลัว

Scarecrow (n) – หุ่นไล่กา

Scarf (n) – ผ้าพันคอ

Scent (เซ้นท) (n) – กลิ่น, น้ำหอม

Schedule (n)

Scholar (สค้อล-เล่อะ) (n) – นักปราชญ์, นักวิชา

การ, นักศึกษา, ผู้ได้รับทุน

Scholarship (n) – ทุนการศึกษา

School (สคูล) (n) – โรงเรียน

Schooner (สคูน-เน่อะ) (n) – เรือใบ

Science (ไซ้-เอิน) (n) – วิทยาศาสตร์

Scientist (ไซ้-เอิน-ทิสท) (n) – นักวิทยาศาสตร์

Scissors (ซิส-เซ่อะ) (n) – กรรไกร

Scooter (สคู้-เท่อะ) (n) – รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น, รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่มีแผ่นวางเท้า, เรือใบท้องแบน

Scope (สโคป) (n) – ขอบเขต

Score (สคอร์) (n – v) – คะแนน, ทำคะแนน

Scorpion (n) – แมลงป่อง

Scout (สเค้าท) (n) – ลูกเสือ

Scotch (n) – ชาวสก๊อต

Scream (สครีม) (n – v) – กรีดร้อง, เสียงกรีดร้อง, ตะโกนเสียงแหลม, เสียงแสบแก้วหู

Sculptor (สคั้ลพ-เท่อะ) (n) – ช่างแกะสลัก,

ช่างปั้น

Sea (n) – ทะเล

Sea breeze (ซี-บรีซ) (n) – ลมทะเล

Seal (ซีล) (v - n) อุดรอยรั่ว, ประทับตรา, ตราประทับ, แมวน้ำ

Screen (สครีน) (n) – จอ, จอทีวี-ภาพยนตร์,

ม่าน, ฉาก, ฉากกั้น

Screw (สครู) (v - n) – ตะปูควง, การหมุน, ขัน

สกรู, ขันแน่น, กวดขัน

Screw-diver (ได-เว่อะ) (n) – ไขควง

Parade (พา-เรด) (v - n) – สวนสนาม, การเดิน

สวนสนาม, ขบวนแห่

Parachute (แพ-ระ-ชู้ท) (n) – ร่มชูชีพ

Parachutist (n) (= parachuter) – นักกระโดดร่ม

Paradise (แพ-ระ-ไดซ) (n) – สวรรค์, ที่ที่มีความ

สุข, สุขคติ, ที่ที่มีความสวยงามและความสุข

Paragraph (แพ-ระ-กราฟ) (n) – ย่อหน้า

Parakeet (แพ-ระ-คี้ท) (n) – นกแก้วตัวเล็ก

Proverb (พรอฟ-เวิ้ร์บ) (n) – สุภาษิต, คำพังเพย,

คติพจน์

Find (ไฟนด์) (v) – พบ, หา, เจอ

Found (ฟาวด์) (v) – สร้าง, ก่อตั้ง

Founder (n) – ผู้ก่อตั้ง

Foundation (n) – การก่อตั้ง, มูลนิธิ

Forehead (ฟอ-เฮ้ด) (n) – หน้าผาก

Foreign (ฟอ-เรน) (a) – เกี่ยวกับต่างประเทศ

Foreigner (ฟอ-เรน-เน่อ) (n) – ชาวต่างประเทศ

Fountain (เฟาน์-เท่น) (n) – น้ำพุ

Fountain pen (n) – ปากกาหมึกซึม

Fox (n) – หมาจิ้งจอก

Foxy (ฟ้อก-ซี่) (a) – ฉลาดแกมโกง

Foreman (ฟอร์-แมน) (n) – หัวหน้าคนงาน

Forest (ฟอร์-เรสท) (n) – ป่า

Forever (ฟอร์-เอฟ-เว่อร์) (a) – ตลอดกาล

Forget (v) – ลืม

Forgive (v) – ให้อภัย

Fork (ฟ้อร์ค) (n) – ส้อม

Formula (n) – สูตร, วิธีทำ

Fortune (ฟ้อร์-เชิ่น) (n) – โชค, โชคชะตา, โชค

ลาภ, ความสำเร็จ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก

Fortune-teller – หมอดู, โหร

Fossil (n) – ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน

Frame (เฟรม) (n) – กรอบ (รูป), โครง (เรือ-บ้าน)

Frank (a) – เปิดเผย

Free (a) – ซึ่งเป็นอิสระ

Freedom (ฟรี-ด้อม) (n) – อิสรภาพ, เสรีภาพ

Frost (ฟรอสท) (n) – น้ำค้างแข็ง

Freeze (ฟรีซ) (v) – เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง

Frenzy (n) – ความตื่นเต้นมาก, ความคลั่ง

                    

          

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for children) (ตอนที่ 6)

คำศัพท์และการแต่งประโยค (Vocabulary and sentence building)

(v – verb = คำกริยา, n - noun = คำนาม, a – adjective = คำคุณศัพท์, p – preposition = คำบุรพบท)

1. agree (อะ-กรี) (v) = ตกลง, เห็นพ้อง, เห็นด้วย

    ● I agree with your suggestion. (ผมเห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณ)

    ● We agree to go home early today. (เราตกลงกันที่จะกลับบ้านแต่วันเลยวันนี้)

    ● John does not agree with me. (จอห์นไม่เห็นด้วยกับผม)

2. agreement (อะ-กรี-เมิ่นท) (n) = ข้อตกลง, การตกลงกัน, การเห็นพ้อง, สัญญา

    ● We are in agreement with them on the matter. (เราเห็นพ้องกับพวกเขาในเรื่องนั้น)

    ● We must draw up an agreement for signature. (เราต้องร่างสัญญา – ข้อตกลง – ขึ้นมาเพื่อการลงนาม)

3. answer (อ๊าน-เซอะ) (v) = ตอบ

    ● She wants to answer the question. (เธอต้องการตอบคำถาม)

    ● He did not answer his girlfriend’s call. (เขาไม่ตอบ – รับ – โทรศัพท์ของแฟน)

    ● They answered in a loud voice. (พวกเขาตอบด้วยเสียงอันดัง)

4. answer (อ๊าน-เซอะ) (n) = คำตอบ, การตอบ

    ● Jim knows the answer. (จิมรู้คำตอบ)

    ● What is the answer to this question? (อะไรคือคำตอบของคำถามนี้)

    ● You must write an answer to her letter. (คุณจะต้องเขียนตอบจดหมายของเธอ)

5. allow (อะ-เลา) (v) = ยอมให้, อนุญาตให้, ยกให้, เผื่อไว้

    ● Parents allow their children to go to the party. (พ่อแม่อนุญาตให้ลูกๆไปงานเลี้ยง)

    ● He does not allow himself to get (หรือ be) lazy. (เขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจ)

    ● They allow dogs in the park. (เขาอนุญาตให้ (นำ) สุนัขเข้ามาในสวนสาธารณะได้)

    ● Allow an hour to get to the airport. (เผื่อไว้หนึ่งชั่วโมงนะในการเดินทางไปสนามบิน)

    ● Smoking is not allowed in this office. (ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องทำงานนี้ – การสูบบุหรี่ไม่ได้รับอนุญาตในห้องทำงานนี้)

6. add (v) = บวก, เพิ่ม, เติม, พูดเสริม

    ● Mother adds one more egg in the basket. (แม่เอาไข่เติมลงในตะกร้าอีกหนึ่งใบ)

    ● If you add 3 and 3 together you get 6. (ถ้าคุณเอาสามบวกกับสาม คุณจะได้หก)

    ● You may add some sugar in your coffee if you want it sweet. (คุณอาจจะเติมน้ำตาลในกาแฟ ถ้าคุณต้องการให้มันหวาน)

    ● Peter adds that he has not the money. (ปีเตอร์กล่าวเสริมว่าเขาไม่มีเงิน)

7. admit (v) = ยอมรับ, รับสารภาพ, ยอมให้เข้ามา, ยอมให้, ให้สิทธิเข้าได้

    ● I admit the truth of the story. (ฉันยอมรับความจริงของเรื่องนั้น – รับว่าเรื่องนั้นเป็นจริง)

    ● She admits it to be true. (เธอยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริง)

    ● He admits he is wrong. (เขารับว่าเขาเป็นฝ่ายผิด)

    ● That small window admits very little air. (หน้าต่างเล็กบานนั้นให้อากาศเข้ามาน้อยมาก)

    ● This ticket will admit you to the concert. (ตั๋วใบนี้จะให้สิทธิคุณเข้าชมคอนเสิร์ตได้)

8. build (v) = สร้าง, ก่อสร้าง

    ● They will build houses on that land. (พวกเขาสร้างบ้านบนที่ดินนั้น)

    ● He builds a model aeroplane which flies. (เขาสร้างเครื่องบินจำลองซึ่งบินได้)

    ● A new bridge is built over the river. (สะพานใหม่ถูกสร้างขึ้นเหนือแม่น้ำ)

    ● Rome was not built in one day. (กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว – ดังนั้นจงพยายามต่อไป)

9. break (v) = แตก, ทำแตก, ทุบแตก, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บ, ฝ่าฝืน, แหก (คุก), เลิก, ละเมิด

    ● Glass will break if you drop it. (แก้วจะแตกถ้าคุณทำมันหล่น)

    ● The boy broke the window and then ran away. (เจ้าเด็กคนนั้นทำกระจกหน้าต่างแตก และวิ่งหนีไป)

    ● He broke his leg in the accident. (เขาขาหักตอนประสบอุบัติเหตุ)

    ● Try to break that habit of biting your nails. (จงพยายามเลิกนิสัยกัดเล็บของคุณซะ)

    ● A sudden scream broke the silence. (เสียงกรีดร้องทันทีทันใดทำลายความเงียบลงไป)

    ● Speeding motorists break the law. (นักขับรถเร็วฝ่าฝืนกฎหมาย)

    ● She broke her promise. (เธอไม่ทำตามสัญญา)

10. break (n) = การแตกออก, การหยุดพัก, การหยุดชะงัก, มิตรภาพที่แตกสลาย

    ● How long is your lunch break? (เวลาพักทานอาหารกลางวันของคุณนานเท่าไรครับ)

    ● We will have a coffee break for 20 minutes at 10.30 am. (เราจะหยุดพักดื่มกาแฟยี่สิบนาทีตอนสิบโมงครึ่ง)

    ● Commercial breaks on TV can be irritating. (การหยุดพักเพื่อโฆษณาทางทีวีเป็นเรื่องน่าโมโห)

11. fight (v) = ต่อสู้, สู้รบ, ทะเลาะ, โต้เถียง, ดับ (ไฟ)

    ● The dogs are fighting over the bone. (พวกหมากำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งกระดูก)

    ● Their grandfather fought in the second world war. (ปู่ของพวกเขาสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง)

    ● Those soldiers fight for their country. (ทหารเหล่าโน้นสู้รบเพื่อประเทศของเขา)

    ● Do you fight with your sister again? (คุณทะเลาะ – โต้เถียง – กับน้องสาวอีกแล้วละสิ)

    ● They tried to fight the fire with buckets of water. (เขาพยายามดับไฟด้วยถังน้ำ)

12. fight (n) = การต่อสู้ (ด้วยกำลังหรืออาวุธ), การสู้รบ, การแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะมวย-มวยปล้ำ, ความกล้าหาญ, ความมุ่งมั่น

    ● His son got into a fight at school and came home with bruises. (ลูกชายของเขาต่อสู้กับเพื่อนที่โรงเรียนและกลับมาบ้านพร้อมด้วยแผลฟกช้ำ)

    ● Which boxer won the fight? (นักมวยคนไหนชนะการต่อสู้นะ)

    ● Despite the operation, he has plenty of fight left in him. (ทั้งๆที่ได้รับการผ่าตัด เขายังมีความกล้าหาญเหลืออยู่เยอะแยะในตัว)

13. finish (v) = ทำเสร็จ, จบ, ไม่ใช้แล้ว

    ● He finished his work in the evening. (เขาทำงานเสร็จในตอนค่ำ)

    ● Finish your homework before you go to bed. (ทำการบ้านให้เสร็จก่อนเข้านอนนะ)

    ● Have you finished with this book? (คุณไม่ใช้หนังสือนี้แล้วใช่ไหม – อ่านจบแล้วใช่ไหม)

14. finish (n) = การยุติ, การจบสิ้น

    ● It was an exciting finish to the race. (มันเป็นการจบการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น)

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 5)

Musical Instruments (เครื่องดนตรี)

                             

               

                              

Trumpet(ทรั้ม-พิท) – แตรเดี่ยว, แตรทรัมเป็ต

Harp(ฮาร์พ) – พิณตั้ง

Piano(พี-อ๊า-โน่) – เปียโน

Violin– ไวโอลิน

Drum (ดรัม) – กลอง

Organ(อ๊อร์-แก้น) –หีบเพลง, ออร์แกน

Banjo(แบ๊น-โจ้) – แบนโจ, กีตาร์ขนาดเล็ก ส่วนล่างเป็นทรงกลม มีสายห้าสาย (ของเม็กซิกัน)

Flute(ฟลูท) – ขลุ่ย

Cello(เซ้ล-โล่) –ไวโอลินขนาดใหญ่ ใช้ตั้งและ  ยืนสี

Xylophone(ไซ้-ละ-โฟน) – ระนาดฝรั่ง

Guitar(กิ-ท่าร์) – กีตาร์

Electric guitar– กีตาร์ไฟฟ้า

Tambourine(แท้ม-บู-ริน) – กลองเล็ก

Harmonica(ฮาร์-ม้อน-นิ-คะ) – หีบเพลงปาก

Tuba(ทู้-บะ) – แตรใหญ่

Trombone(ทร้อม-โบน) – แตรทรอมโบ

Cymbals(ซิ้ม-เบิ้ลส) – ฉาบ, ฉิ่ง (cymbalist = คนตีฉิ่ง ฉาบ)

Triangle(ไทร้-แอง-เกิล) – เหล็กเคาะจังหวะที่มีรูปสามเหลี่ยม มีเหล็กด้ามสั้นสำหรับใช้เคาะ

Recorder(รี-ค้อร์ด-เดอะ) – ขลุ่ยชนิดหนึ่ง

Ukulele– อูคูเลเล่

Viola(วี-โอ๊-ล่ะ) – ซอสี่สายประเภทไวโอลินแต่มีขนาดใหญ่กว่า

Mandolin(แม้น-ดะ-ลิน) –แมนโดลิน เครื่องดนตรีมีสายสี่คู่สำหรับดีด

Oboe(โอ๊-โบ้) – ปี่โอโบ้ มีเสียงแหลม

Saxophone(แซค-ซะ-โฟน) –แซกโซโฟน

Tom tom(ทอมทอม) – กลองยาว

Accordion (อะ-ค้อร์-เดี้ยน) – หีบเพลง

Bass(เบส) – เบส เครื่องดนตรีเสียงต่ำ

Clarinet(แคล้-ริ-เนท) – ปี่ชวา, ปี่ลิ้นเดียว

Bass drum(เบส ดรัม) – กลองใหญ่

Bass clarinet(เบส-แคล้ริเนท) – ปี่เสียงต่ำ

Contrabass(ค้อน-ทระ-แบส) – ไวโอลินขนาดใหญ่

Woodwind(วู๊ด-วินด์) – เครื่องเป่าลม

Timpani(ทิ้ม-พะ-นี่) – กลองชุด

Thai orchestra – ปี่พาทย์

Pipe organ(ไพ้พ-ออร์แกน) – ปี่หีบเพลง

Piccolo(พิค-คะ-โล) – ขลุ่ยผิว

Zither(ซิท-เธอะ) – จะเข้

Bassoon(บา-ซู่น) – ปี่ใหญ่, ปี่บาซูน

Dulcimer (ดั๊ล-ซิ-เม่อะ) – ขิม

Bugle(บิ๊ว-เกิ้ล) – แตรเดี่ยว, แตรสัญญานทหาร

Bagpipe(แบ็ค-ไพ้พ) – ปี่สกอต

Acoustic guitar(อะ-คูส-ทิค-กีทาร์) –กีต้าร์อะคูสติค

French horn(เฟร้นช-ฮอร์น) – แตรฝรั่งเศส

Kettledrum(เคท-เทิ่ล-ดรัม) – กลองก้นกลม

Percussion(เพอร์-คัส-ชั่น) – เครื่องเคาะให้จังหวะ

Alto oboe(แอ๊ล-โท่-โอ-โบ้) – ปี่มอญ

Castanets(แคส-ทะ-เนทส์) – กรับมือ

Maracas(มะ-ร้า-แคส) – ลูกแซ็ก

เครื่องเรือน (Furniture)

          

                                   

Wardrobe(ว้อร์ด-โรบ) – ตู้เสื้อผ้า

Display cabinet(ดิสเพลย์-แค็บบิเน็ท) – ตู้โชว์

Cupboard(คัพ-บอร์ด) – ตู้ถ้วยชาม, ตู้เสื้อผ้า, ตู้อาหาร

Drink cupboard– ตู้เครื่องดื่ม

Bookshelf(บุ๊ค-เช้ลฟ) – ชั้นวางหนังสือ

Dining table(ไดนิ่ง-เทเบิ้ล) – โต๊ะกินอาหาร

Table – โต๊ะ

Table cloth(คลอธ) – ผ้าปูโต๊ะ

Blanket(แบล๊ง-คิท) – ผ้าห่ม

Bedspread(เบ๊ด-สเพรด) – ผ้าคลุมเตียง

Duvet(ดู-เว็ท) หรือ quilt(ควิ้ลท์) – ผ้าปูที่นอน

Pillow(พิ้ล-โล่ว) – หมอน

Pillowcase(พิ้ล-โล่ว-เคส) – ปลอกหมอน

Curtain(เค้อ-เท่น) – ผ้าม่าน(net curtain= ผ้าม่านโปร่ง)

Chair(แชร์) – เก้าอี้

Armchair(อาร์ม-แชร์) – เก้าอี้เท้าแขน

Front door– ประตูหน้าบ้าน

Back door (= rear door)– ประตูหลังบ้าน

Door lock– แม่กุญแจประตู(door key = ลูกกุญแจประตู)

Spyhole(สไพ-โฮล) – ช่องตามดที่ประตูห้อง เพื่อมองลอดออกไปก่อนเปิดประตูให้คนเข้ามาในห้อง

Shelf(เช้ลฟ) – ชั้นวางของ

Step(ส-เท็พ) – ขั้นบันได

Handrail(แฮนด์-เร็ล) – ราวบันได

Stair(สแทร์) – บันไดในบ้านสำหรับขึ้น-ลงชั้นบน

Stair light– ไฟบันได

Drawer(ดร๊อ-เออะ) – ลิ้นชัก

Carpet(ค้า-พิท) – พรม

Dustbin(ดัส-บิน) – ถังขยะ

Dumpster(ดั๊ม-สเท่อะ) – ถังขยะใบใหญ่

Headboard(เฮ้ด-บอร์ด) – พนักหัวเตียง

Tray (เทร) – ถาด

Ashtray(แอช-เทร) – ที่เขี่ยบุหรี่

Bucket(บั๊ค-คิด) – ถังน้ำ

Pail(เพล) – ถังน้ำ, ถัง

Napkin(แนพ-คิ่น) – ผ้าเช็ดปาก

Coffee cup– ถ้วยกาแฟ

Coffee pot– หม้อกาแฟ

Place mat(เพลซ-แม็ท) – ที่รองจาน

Bust(บัสท) -รูปปั้นแกะสลักครึ่งตัว

Dressing table– โต๊ะเครื่องแป้ง

Desk (= worktable) – โต๊ะทำงาน

Altar(อ๊อล-เท่อ) (= altar table) – โต๊ะบูชา,แท่นบูชา

Writing table– โต๊ะเขียนหนังสือ

Bookcase– ตู้หนังสือ

Sheet (bed sheet)– ผ้าปูที่นอน

Rocking chair– เก้าอี้โยก

Pantry(แพ้น-ทรี่) – ตู้เก็บอาหาร

Quilt(ควิ้ลท์) – ผ้านวม

Sofa– เก้าอี้โซฟาบุนวม

Easy chair– เก้าอี้นอน

Folding chair– เก้าอี้พับได้

Closet (= cabinet = cupboard)– ตู้

Glass cabinet– ตู้กระจก

Food cupboard– ตู้กับข้าว

Showcase– ตู้โชว์

China cabinet–ตู้ถ้วยชาม

Fish tank– ตู้เลี้ยงปลา

Safe – ตู้เซฟ

อารมณ์-ความรู้สึก(Feelings)

          

          

Jealous(จีล-ลัส) – อิจฉาริษยา, หึงหวง

Selfish(เซล-ฟิช) – เห็นแก่ตัว, ใจดำ

Proud(พราวด์) – ภูมใจ, หยิ่ง

Happy– มีความสุข

Unhappy– ไม่มีความสุข

Generous(เจ๊น-เนอ-รัส) – ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ,      ใจบุญ

Angry(แอ๊ง-กรี้) – โกรธ, ฉุนเฉียว

Sad(แซ้ด) – เศร้าใจ

Frightened(ไฟร้-เท่น-ดึ) – ตกใจ, กลัว

Worry(ว้อ-รี่) – วิตกกังวล

Hungry(ฮั้ง-กรี้) – หิว

Lonely(โล้น-ลี่) – เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, เหงา

Like(ไล้ค) – ชอบ

Dislike(ดิส-ไล้ค) – ไม่ชอบ, เกลียด

Wish(วิช) – ปรารถนา, อยากได้

Believe(บี-ลีฟว) – เชื่อ

Ashamed (อะ-เชม-ดึ) – ละอาย, อาย

Respect(เรส-เพ็คท) – เคารพ, นับถือ

Unselfish(อัน-เซล-ฟิช) – ไม่เห็นแก่ตัว

Surprised(เซอ-ไพร้-ดึ) – ประหลาดใจ

Excited(เอ๊ก-ไซ้-ทิด) – ตื่นเต้น

Interested(อิน-เทอ-เรส-ทิด) – สนใจ

Satisfied(ซา-ทิส-ไฟ-ดึ) – พอใจ

Glad(แกล้ด) – ดีใจ, ยินดี

Hope(โฮ้พ) – หวัง

Confident(ค้อน-ฟิ-เดิ้นท) – มั่นใจ, เชื่อมั่น

Sure(ชัวร์) – มั่นใจ, แน่ใจ

Confused(ค้อน-ฟิวส-ดึ) – สับสน, งง

Bored(บอร์-ดึ) – เบื่อ

Tired(ไท้-เอิอร์ด) – เหนื่อย, เมื่อยล้า, เบื่อหน่าย,รำคาญ

Disappointed(ดิส-อะ-พ้อย-ทิด) – ผิดหวัง, เสียใจ

Doubtful (เด๊าท-ฟูล) – สงสัย, ไม่แน่ใจ, ลังเล,ไม่มั่นใจ

Sleepy(สลี้พ-พี่) – ง่วง

Innocent(อิน-โน-เซ้นท) – ไร้เดียงสา

Determined (ดี-เทอ-มีน-ดึ) – มุ่งมั่น, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว

Grateful(เกร้ท-ฟูล) – เป็นหนี้บุญคุณ, กตัญญู

Ungrateful(อัน-เกร้ท-ฟูล) – ไม่รู้จักบุญคุณ, เนรคุณ

Obstinate(อ้อบ-สทิเนท) – ดื้อรั้น, ดื้อ

Insult (อิน-ซั้ลท) – ดูหมิ่น, เหยียดหยาม

Contempt(คอน-เท้มพท์ป– ดูหมิ่น, เหยียดหยาม

Delighted (ดี-ไล้ท-ทิด) – ดีอกดีใจ

Gentle(เจ๊น-เทิ่ล) – นุ่มนวล, อ่อนโยน

Well (เวล) – สบายดี

Greedy(กรี๊ด-ดี้) – โลภ, ตะกละ

Honest(อ๊อน-นิสท) – ซื่อสัตย์, สุจริต, ซื่อตรง

Sensitive(เซ้น-สิ-ทิฟ) – มีความรู้สึกไว, อ่อนไหว

Insensitive– ไม่อ่อนไหว, ไม่รู้ร้อนรู้หนาว

Hopeful(โฮ้พ-ฟูล) – เต็มไปด้วยความหวัง

Hopeless(โฮ้พ-เลส) – สิ้นหวัง

Cheerful(เชี้ยร์-ฟูล) – ร่าเริง, ดีอกดีใจ

Cheerless(เชี้ยร์-เลส) – ไม่ร่าเริง, เศร้าซึม,        หดหู่ใจ

Discouraged(ดิส-เค้อร์-ริจ-ดึ) – ท้อแท้, สิ้นหวัง

Dispirited(ดิส-สพิ-ริท-ทิด) – ท้อแท้, สิ้นหวัง, หดหู่

Brave(เบรฟว์) – กล้าหาญ

Coward(ค้าว-เวิร์ด) – ขี้ขลาด, กลัว

Firm(เฟิร์ม) – เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, มุ่งมั่น

Ungenerous(อัน-เจ๊น-เน่อ-รัส) – ใจแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อ

Sincere(ซิน-เซี่ร์ย) – จริงใจ, ใจซื่อ

Heartless (ฮ้าร์ท-เลส) – ใจจืดใจดำ

Unfeeling (อัน-ฟีล-ลิ่ง) – ใจจืดใจดำ

Kind(ไคนด์) – ใจดี, ใจบุญ

Loyal(โล้-เยิ่ล) – จงรักภักดี, ซื่อสัตย์

Fearless(เฟีย-เลซ) – กล้า, ไม่กลัว

Vile (ไวล์) – ใจต่ำ, ชั่วร้าย

Low-mined(โลว์-ไมน์-ดึ) – ใจต่ำ, ใจทราม

Oversensitive– ใจน้อย

Touchy(ทัช-ชี่) – ใจน้อย

Sporting(สพ้อร์ต-ทิ่ง) – ใจนักเลง

Wicked(วิค-คิด) – ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจบาป

Scared(สแคร์-ดึ) – ตกใจ, กลัว

Patient(เพ้-เชิ่นท) – อดทน, อดกลั้น, มีขันติ

Impatient(อิม-เพ้-เชิ่นท) – ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน

Cool(คูล) – ใจเย็น

Unkind(อัน-ไคนด์) – ใจร้าย, โหดร้าย

Cruel(ครู้-เอล) – ใจร้าย, โหดร้าย

Fainthearted(เฟ้น-ฮาร์ท-ทิด) – ใจเสาะ

Softhearted(ซ้อฟ-ฮ้าร์ท-ทิด) – ใจอ่อน

Merciful(เม้อ-ซิ-ฟูล) – มีใจกรุณา

Merciless(เมอ-ซิ-เลซ) – ใจร้าย, โหดร้าย, อำมหิต

Just (= fair)– มีใจเป็นธรรม

Unjust (= unfair)– ไม่มีใจเป็นธรรม

Anxious(แอ๊ง-เชิส) – กระวนกระวาย, วิตก, ห่วงใย, เป็นทุกข์

Undecided(อัน-ดิ-ไซ-ดิท) – สองจิตสองใจ, ยังไม่ตัดสินใจ

Sympathize (ซิม-พา-ไทซ) – เห็นอกเห็นใจ

Self-centered (เซ้ล-เซนเท่อร์-ดึ) – เอาแต่ใจ

Considerate(คอน-สิ-เดอ-เรท)– เกรงใจ, นึกถึงคนอื่น

Inconsiderate– ไม่เกรงใจ, ไม่นึกถึงคนอื่น

Daydreaming(เดย์-ดรีม-มิ่ง) – ใจลอย

Absent-minded(แอ๊บ-เซ่น-ไม-ดิด) – ใจลอย

Hate (เฮ้ท) – เกลียด

Guilty(กิ๊ล-ที่) – รู้สึกผิด, สำนึกผิด

Sorrowful (ซ้อ-ระ-ฟูล) – เสียใจ, เศร้าใจ, เป็นทุกข์

Smile (สไมล์) – ยิ้ม

Think(ธิ้งค) – คิด

Quarrel(คว้อ-เร่ล) – ทะเลาะ, วิวาท

Argue(อาร์-กิว) – โต้แย้ง, โต้เถียง

Consider(คัน-ซิด-เดอะ) – พิจารณา, ครุ่นคิด

Contemplate(ค้อน-เทม-เพลท) – ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง

          

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 4)

Jobs (งาน) หรือ Professions (อาชีพ)

                           

                          

Doctor– หมอ, แพทย์

Nurse (เนิซ) – นางพยาบาล

Dentist – ทันตแพทย์, หมอฟัน

Salesman(เซ้ลส- เมิ่น) -– คนขายของเพศชาย

Saleswoman– คนขายของเพศหญิง

Salesperson– คนขายของ (เพศชายหรือหญิง)

Gardener– ชาวสวน

Farmer(ฟ้าร์-เม่อะ) – ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าของฟาร์ม

Barber (บ๊าร์-เบอร์) – ช่างตัดผม

Hairdresser(แฮ-เดรส-เซ่อะ) – ช่างตัดผมสตรี

Baker (เบ๊-เคอะ) – คนทำขนมปัง

Butcher(บุ๊ท-เช่อะ) – คนขายเนื้อ, คนแล่เนื้อขาย

Cobbler(ค๊อบ-เบล้อะ) – ช่างซ่อมรองเท้า

Plumber (พลั้ม-เม่อะ) – ช่างประปา, ช่างต่อท่อประปา

Actor – นักแสดงชาย

Actress – นักแสดงหญิง

Air hostess– พนักงาน (หญิง) บริการบนเครื่องบิน

Driver(ไดร๊-เว่อะ) – คนขับรถ

Bus driver– คนขับรถประจำทาง

Taxi driver– คนขับรถแท็กซี่

Employer– นายจ้าง

Employee– ลูกจ้าง

Engineer (เอ็น-จิ-เนียร์) – วิศวกร

Architect(อ๊าร์-คิ-เท็ค) – สถาปนิก

Engine driver– พนักงานขับหัวรถจักร (รถไฟ)

Editor(เอ๊ด-ดิ-เท่อะ) –บรรณาธิการ (หนังสือพิมพ์วารสาร)

Exporter– ผู้ส่งสินค้าออก (นอกประเทศ)

Importer– ผู้นำสินค้าเข้า (ในประเทศ)

Interpreter(อิน-เทอ-เพร็ท-เท่อะ) – ล่าม (ผู้แปลภาษาพูด)

Translator(ทราน-สเล้-เท่อะ) – นักแปลภาษาเขียน

Inventor– นักประดิษฐ์

Laborer (เล้-เบอ-เร่อะ) (= labourer) – กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน

Landlord – เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของที่ดิน (ชาย)

Landlady– เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของที่ดิน (หญิง)

Lawyer(ล้อ-เย่อะ) – ทนายความ, นักกฎหมาย

Librarian(ไล-แบร๊-เลี่ยน) – บรรณารักษ์ (ห้องสมุด)

Artist(อ๊าร์ต-ทิสท์) – นักศิลปะ, จิตกร, ช่างฝีมือ

Carpenter–ช่างไม้

Cashier(แค้ช-เชียร์) – เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานรับ-จ่ายเงิน

Cowboy(ค้าว-บอย) – โคบาล, คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า

Cook(คุ๊ค) – พ่อครัว-แม่ครัว, ผู้ปรุงอาหาร

Porter(พ้อร์-เท่อะร์) – พนักงานถือกระเป๋า (ตามสถานีรถไฟหรือโรงแรม)

Potter (พ้อท-เทอะ) – ช่างปั้นหม้อ, ช่างเครื่องเคลือบ

Teacher(ที้-เช่อะ) – ครู, อาจารย์, ผู้สอน

Tailor(เท้-เล่อะ) – ช่างตัดเสื้อ

Dressmaker(เดรส-เม-เค่อะ) – ช่างตัดเสื้อผู้หญิง

Waiter(เว้-เท่อะ) – ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ

Waitress(เว้-ทริส) – พนักงานหญิงรับใช้

Policeman(โพ-ลิซ-แมน) – ตำรวจ

Sailor(เซ้-เล่อะ) – ทหารเรือ, กะลาสีเรือ

Soldier(โซ้ล-เจอะ) – ทหารบก

Airman(แอ๊ร์-เมิ่น) – ทหารอากาศ

Pilot(ไพ้-ลอท) – นักบิน, คนนำร่อง, ผู้นำทาง

Astronaut(แอส-โทร-นอท) – นักบินอวกาศ

Clown(เคลาน์) – ตัวตลก

Florist(ฟล้อร์-ริสท) – คนขายดอกไม้

Magician(มา-จิ๊ช-เชี่ยน) – นักเล่นกล, ผู้วิเศษ

Fireman (ไฟ้-เออะ-เมิ่น) – พนักงานดับเพลิง

Bus conductor–กระเป๋ารถเมล์

Orchestra conductor(ออร์-เคส-ตร้า-คอน-ดั๊ค-เท่อะร์) – ผู้ควบคุมวงดนตรี

Servant(เซ้อ-เวิ่นท์) – คนรับใช้, ข้าราชการ

Maid(เม้ด) – สาวใช้

Babysitter– พี่เลี้ยงดูแลเด็ก

Lottery seller– คนขายล็อตเตอรี่

Lumberjack (ลั้ม-เบอะ-แจ๊ค) – คนตัดไม้หรือฟืนขาย, คนเลื่อยไม้ขาย, ช่างเลื่อยไม้

Mason(เม้-เซิ่น) – ช่างก่อตึก, ช่างก่ออิฐ

Mathematician(แมธ-ทะ-มะ-ทิช-ชั่น) – นักคณิตศาสตร์

Scientist(ไซ้-เอิน-ทิสท์) – นักวิทยาศาสตร์

Mechanic(เม็ค-คา-นิค) – ช่างยนต์, ช่างเครื่องกล

Mayor(เม้-เย่อะ) – นายกเทศมนตรี

Singer(ซิ้ง-เกอะ) – นักร้อง

Musician(มิว-ซิส-เชี่ยน) – นักดนตรี

Merchant(เม้อร์-ชั่นท์) – พ่อค้า, ผู้ค้า, คนขายของ

Milkman(มิ้ลค์-แมน) – ชายผู้ขายหรือส่งนม

Milkmaid(มิ้ลค-เมด) – หญิงรีดนมวัว, หญิงที่ทำงานในโรงรีดนม

Miller(มิ้ล-เล่อะ) – เจ้าของโรงสี-โรงโม่

Missionary(มิช-ชะ-เนอะ-รี่) – ผู้ทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในต่างประเทศ

Navigator(แนฟ-วิ-เก-เท่อะ) – นักเดินเรือหรือขับเครื่องบิน, ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือหรือขับเครื่องบิน

Surveyor(เซอร์-เว้-เย่อะ) – นักสำรวจ

Researcher(รี-เซิ้ช-เช่อะ) – นักวิจัย

Analyst(แอ๊น-นะ-ลิสท์) – นักวิเคราะห์, ผู้วิ เคราะห์

Nursery (เนิร์ส-เซอะ-รี่) man– คนเพาะชำต้นไม้ขาย

Novelist(นอฟ-เวล-ลิสท์) – นักแต่งนิยาย

News-boy– เด็กขายหนังสือพิมพ์

Office boy– เด็กหรือคนรับใช้ในสำนักงาน

Official(ออฟ-ฟิช-เชิ่น) – ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน

Officer(ออฟ-ฟิส-เซอะ) – เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร

Operator(ออพ-พะ-เร้-เท่อะร์) – พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้คุมเครื่อง, ผู้ปฏิบัติการ, ช่างคนงาน

Painter(เพ้น-เท่อะร์) – ช่างทาสี

Fortune teller–หมอดู

Palmist(พ้าล์ม-มิสท์) – หมอดูลายมือ

Partner– คู่เต้นรำ, หุ้นส่วน

Pawn-broker(พอน-โบร๊คเค่อะ) – คนรับจำนำของ

Photographer(โฟ-ท้อก-กระ-เฟ่อะ) – ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป, ผู้ถ่ายภาพ

Cameraman(แค้ม-เมอ-ร่ะ-แมน) – คนถ่ายภาพยนตร์, นักถ่ายรูป, ตากล้อง

Postman – บุรุษไปรษณีย์

Printer– ผู้พิมพ์, ช่างพิมพ์, เครื่องพิมพ์

Publisher– ผู้พิมพ์โฆษณา, สำนักพิมพ์

Producer(โพร-ดิ๊ว-เซ่อะ) – ผู้สร้าง, ผู้ผลิต (เพลง,   สินค้า, ภาพยนตร์)

Reporter– ผู้รายงานข่าว

Representative– ตัวแทน (บริษัท, จำหน่าย),ผู้แทนราษฎร

Janitor(แจ๊น-นิ-เท่อะ) – ภารโรง, คนเฝ้าประตู,คนดูแลอาคาร (janitress – แจ๊น-นิ-เทรส = ภาร

โรงหญิง)

Scavenger(สแคฟ-เวน-เจอะ) – คนเก็บขยะ, สัตว์ที่กินของเน่า

Sculptor(สคั้ล-เท่อะ) – ช่างแกะสลัก, ช่างปั้นปูน,ช่างหล่อรูป (sculptress – สคั้ล-ทริส = ช่างแกะ

สลักเพศหญิง)

Government official (= public servant)– ข้าราชการ

Secretary(เซค-คริท-เทอะ-รี่) – เลขานุการ

Physicist(ฟิซ-ซิ-ซิสท์) – นักฟิสิกส์

Physician(ฟิ-ซิช-เชี่ยน) – แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์

Peddler (เพ้ด-เล่อร์) (= pedler = pedlar = vendor)– พ่อค้าเร่

Pharmacist(ฟ้าร์-มะ-ซิสท์) – เภสัชกร, คนปรุงยา

Proof-reader– เจ้าหน้าที่ตรวจปรู๊ฟ-อ่านตรวจ

ทานหนังสือพิมพ์-วารสาร (เพื่อแก้ไขข้อความที่ผิด) ก่อนพิมพ์ออกจำหน่าย, พนักงานพิสูจน์อักษร

Shoemaker(ชู-เม้ค-เค่อะ) – ช่างทำรองเท้า

Shopkeeper(ช้อพ-คี-เพอะ) – เจ้าของร้าน

Stable boy – เด็กเลี้ยงม้า, เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก

Stableman– คนเลี้ยงม้า, คนเลี้ยงสัตว์ในคอก

Broker(โบร๊-เค่อะ) – นายหน้าซื้อขาย, ตัวแทนซื้อขาย

Station master(สเท้เชิ่น-มาสเทอะ) – นายสถานี

Street vendor– คนเร่ขายของตามถนน

Stuntman(สทั้น-แมน) – คนแสดงแทนดาราหนังในบทบาทโลดโผน

Contractor(คอน-แทร็ค-เท่อะร์) – ผู้รับเหมา

Sub-contractor– ผู้รับเหมาช่วงงาน (จากผู้รับเหมารายใหญ่)

Surgeon(เซ้อร์-เจิ้น) – ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด

Supervisor(ซู้-เพอะ-ไว-เซอะ) – ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้ควบคุมการสอน

Adviser (= advisor) (แอด-ไว้-เซ่อะ) – ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา

Tanner(แท้น-เน่อะ) – คนฟอกหนังสัตว์

Tapper(แท้พ-เพ่อะ) – คนกรีดยาง

Trader(เทร้ด-เดอะ) – พ่อค้า, ผู้ทำการค้า

Typist(ไท้-พิสท) – คนพิมพ์ดีด

Trainer (เทร้-เน่อะ) (= coach)– ผู้ฝึกสอน, ครูฝึก, ผู้ฝึก (นักกีฬา, ม้า, สัตว์)

(trainee – เทร-นี้ = ผู้ได้รับการฝึกหัด-ฝึกงาน)

Tutor(ทิ้ว-เท่อะ) – ครูรับจ้างสอนพิเศษ, พี่เลี้ยง

Usher(อั๊ช-เช่อะ) –คนเดินตั๋ว, ผู้พาคนเข้าที่นั่งในโรงหนัง-โรงละคร

Pianist(เพี้ย-นิสท์) – นักเปียโน

Violinist– นักไวโอลิน

Watchman– ยาม, ภารโรง

Workman– กรรมกร, คนงาน, ช่าง

Laborer (= labourer)(เล้-เบอะ-เร่อะ) – กรรมกร, คนงาน

Manager(แม้น-เนจ-เจอะ) – ผู้จัดการ, ผู้บริหาร

Boxer(บ๊อก-เซอะ) – นักมวย

Warder (ว้อร์-เดอะ) หรือ warden (ว้อด-เด้น) – ยาม, ผู้คุมนักโทษ, ผู้คุม, พัศดี

Writer (= author – อ๊อ-เธ่อะ) – นักเขียน, นักประพันธ์

Zoo-keeper– คนดูแลสวนสุตว์

Goldsmith(โกลด์-สมิธ) – ช่างทอง

Silversmith– ช่างเงิน

Playwright(เพล-ไร้ท) – นักเขียนบทละคร

Planter(แพล้น-เท่อะ หรือ พล้าน-เท่อะ) – ผู้ปลูกพืช, ชาวสวนหรือชาวไร่ที่ปลูกฝ้าย, ยาง ฯลฯ

Journalist(เจ๊อร์-นะ-ลิสท์) – นักหนังสือพิมพ์

Gunsmith(กัน-สมิธ) – ช่างทำและซ่อมปืน

Guard(การ์ด) – ยาม, พนักงานรักษารถบนขบวนรถไฟ

Industrialist(อิน-ดัส-เทรียล-ลิสท์) – นักอุตสาหกรรม

Agriculturist(แอ๊ก-กริ-คัล-เช่อ-ริสท) – เกษตรกร

Financier(ฟิน-เนิน-เซี่ยร์) – นักการคลัง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

Flyer (ไฟล้-เออะ) (= pilot = flier)– นักบิน

Parachutist (= parachuter) – นักกระโดดร่ม

Foreman(ฟ้อร์-เมิน) – หัวหน้าคนงาน

Forester(ฟอ-เรส-เท่อะ) – พนักงานป่าไม้

Fruiterer(ฟรุท-เทอะ-เร่อะ) – คนขายผลไม้

Fisherman(ฟิช-เชอะ-เมิน) – ชาวประมง, คนจับปลา

Greengrocer (กรี๊น-โกร-เซ่อะ) – พ่อค้าขายผักและผลไม้สด

Druggist(ดรั๊ก-กิสท์) – เภสัชกร, ผู้ปรุงยา

Geisha (เก๊-ช่ะ) – หญิงเกอิชา, หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย

Drummer(ดรั๊ม-เม่อะ) – คนตีกลอง

Dyer(ได๊-เออะ) – ช่างย้อมผ้า-ย้อมสี

Electrician(อี-เล็ค-ทริช-เชี่ยน) – ช่างไฟฟ้า

Dealer (ดี๊ล-เล่อะ) (= distributor)– พ่อค้า,คนขาย

Decorator– ช่างตกแต่งบ้านเรือน

Designer(ดี-ไซ้-เน่อะ) – ช่างออกแบบ (บ้านเรือนเสื้อผ้า, ทรงผม, สินค้า)

Diplomat(ดิพ-โพล-แมท) – นักการทูต

Confectioner– คนขายขนมหวาน-ลูกกวาด

Dairymaid(แด๊-รี่-เมด) – หญิงรีดนม, คนงานหญิงในฟาร์มนม

Dairyman– คนทำงานในฟาร์มนม, ผู้จัดการหรือเจ้าของฟาร์มนม

Composer(คัม-โพ้-เซ่อะ) – นักแต่งเพลง-ดนตรี

Caddy(แค้ด-ดี้) – เด็กหรือคนที่ถือถุงกอล์ฟในสนามกอล์ฟ

Chauffeur(โช้-เฟ่อะ) – คนขับรถแท็กซี่

Clerk(เคลิ้ร์ค) – เสมียน, พนักงานในออฟฟิศ

Coachman(โคช-แมน) – คนขับรถม้า

Cabinet maker(แค้บ-บิ-เนท-เม้ค-เค่อะ) – ช่างต่อตู้และเครื่องเรือน

Businessman(บิส-สิ-เนส-แมน) – นักธุรกิจ

Busman (บัส-มัน) –คนขับรถโดยสาร, พนักงานเก็บเงินในรถโดยสาร

Bookkeeper– คนทำบัญชี

Bookmaker– คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า

Bookseller– คนขายหนังสือ

Banker(แบ๊ง-เค่อะ) – นายธนาคาร

Aviator(เอ๊ หรือ แอฟ-วิ-เอ-เท่อะ) – นักบิน

Auditor(อ๊อ-ดิ-เท่อะ) – ผู้ตรวจบัญชี

Blacksmith– ช่างตีเหล็ก

Bellboy– พนักงานรับใช้ในโรงแรม, คนขนกระเป๋าและรับใช้งานอื่นๆในโรงแรมหรือคลับ

Bartender– พนักงานบริการในร้านเหล้า

Bill collector– คนเก็บเงิน

Announcer(แอน-เน้า-เซ่อะ) – ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, โฆษก, พนักงานโฆษณา

Auctioneer(ออค-ชัน-เนี่ยร์) – ผู้ขายทอดตลาดหรือเลหลัง, คนขายของด้วยวิธีประมูล

               

Things we do (สิ่งที่เราทำ)

                         

                         

Dance(ด๊านซ) – เต้นรำ, ฟ้อนรำ

Draw(ดรอ) – วาด, ลาก (รถ, เกวียน ฯลฯ)

Drive(ไดร๊ฟ) – ขับรถ, ขับไล่, ผลักดัน

Drink– ดื่มน้ำ, ดื่ม

Sing – ร้องเพลง

Run(รัน) – วิ่ง

Walk(ว้อค) – เดิน

March(ม้าร์ช) – เดินแถว (แบบทหาร)

Jump(จั๊ม) – กระโดด

Laugh(ลาฟว) – หัวเราะ

Push(พุช) – ผลัก

Pull (พูล) – ดึง, ลาก

Ride (ไร้ด) – ขี่, นั่งรถ

Read (รี้ด) – อ่าน

Wash (ว้อช) – ซัก, ล้าง, สระ (ผม)

Swim– ว่ายน้ำ

Write(ไร้ท) – เขียน

Stand(สแตน) – ยืน

Tie(ไท) – ผูก, มัด

Throw(โธรว์) – ขว้าง, เหวี่ยง

Smell (สเมล) – ได้กลิ่น, ดม

Smile(สไมล) – ยิ้ม

Sleep (สลี้พ) – หลับ

Skate(สเค้ท) – เล่นสเก็ต

Dream (ดรีม)–ฝัน

Dig(ดิ๊ก) – ขุด (ดิน)

Dive(ได๊ฟ) – ดำน้ำ

Catch(แค้ช) – จับ

Close (โคลส) – ปิด

Climb(ไคลม) – ปีน, ไต่

Cry(ไคร) – ร้องไห้, ร้องเสียงดัง

Cook(คุ๊ค) – ปรุงอาหาร

Fight (ไฟ้ท) – ต่อสู้

Feed(ฟี้ด) – ป้อนอาหาร, ให้อาหาร

Fall(ฟอล) – หล่น, ล้ม

Float(โฟล้ท) – ลอย (ในน้ำ-อากาศ)

Fly(ไฟล) – บิน

Kiss (คิส) – จูบ

Kick– เตะ

Knock(น้อค) – เคาะ, ตี, ทุบ, กระแทก

Point (พ้อยท) – ชี้

Paint(เพ้นท) – ทาสี, ระบายสี

Peel (พีล) – ปอกเปลือก

Pour(พอร์) – เท, ริน (น้ำ), เทลงมาแบบห่าฝน

Jog(จ๊อก) – วิ่งเหยาะๆ

Hide(ไฮด) – ซ่อน

Hop(ฮอพ) – กระโดด

Sweep(สวีพ) – กวาด

Swing(สวิง) – แกว่ง, ไกว (เปล)

Slide(สไล้ด) – ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ทำให้ไถล

Sit(ซิท) – นั่ง

Squeeze(สควีซ) – บีบ, คั้น (ผลไม้)

Skip(สคิพ) – กระโดดเชือก, กระโดดข้าม, ข้ามไป

Roll(โรล) – ม้วน, กลิ้ง, หมุน, คลึง, ทำให้หมุน

Ring(ริง) –โทรศัพท์

Rub(รั้บ) – ถู, ถูออก, ขับ, ขับออก

Shoot(ชู้ท) – ยิง

Open(โอ๊-เพิ่น) – เปิด

Break(เบร๊ค) – ทำแตก-หัก-พัง

Blow(โบลว) – เป่า (ลูกโป่ง)

Beat(บี๊ท) – ตี, ชนะ

Bite(ไบ๊ท) – กัด

Bat(แบ๊ท) – ตีด้วยไม้

Put (พุท) – วาง, สวม, ใส่

Bring(บริง) – นำมา

Take(เท๊ค) – เอาไป

Get(เก๊ต) – ได้รับ

Arrive(อะ-ไร้ฟ) – มาถึง

Receive(รี-ซีฟว) – ได้รับ

Chase (เชส) – ไล่ตาม, ไล่กวด, ตามล่า, ขับไล่

Clap(แคล้พ) – ตบมือ

Scrub (สครั้บ) – ล้าง, ถู-ขัดอย่างแรง, ถู-ขัดสิ่งสกปรกออก

Sew(โซ) – เย็บ, เย็บผ้า, ซ่อมปะ

Tear(แทร์) – ฉีก

Wrap(แร้พ) – ห่อ, มัด, พัน

Yawn(ยอน) – หาว (ง่วงนอน)

Wave(เวฟ) – โบกมือ

Whistle(วิส-เซิ่ล) – เป่านกหวีด, ผิวปาก

Eat(อี๊ท) – กิน

Exercise(เอ๊ก-เซอ-ไซส)  - ออกกำลังกาย

Enjoy(เอ็น-จอย) – สนุกสนาน

Borrow(บ๊อ-โร่) – ขอยืม

Lend (เลนด์) – ให้ยืม

Look(ลุ๊ค) – มอง, จ้องมอง

Lose(ลูซ) – ทำหาย, แพ้

See(ซี) – เห็น, พบ

Hear(เฮียร์) – ได้ยิน

Hope(โฮพ) – หวัง

Begin(บิ-กิน) – เริ่มต้น

Bend(เบนด) – ดัด, ทำให้งอ

Bet(เบ๊ท) – พนัน

Bind(ไบด์) – ผูก, มัด

Bite(ไบ๊ท) – กัด

Bleed(บลี๊ด) – เลือดออก

Blend(เบล็นด) – ผสม

Bless(เบล้ส) – ให้พร, อวยพร

Broadcast(บร๊อด-คาสท์) – กระจายเสียง (วิทยุ)

Breed(บรีด) – ผสมพันธุ์, (สัตว์) ออกลูก

Build(บิวด) – สร้าง

Burn (เบิร์น) – เผา, ไหม้

Cast (คาสท์) – เหวี่ยง (แห), ทอด (ลูกเต๋า)

Buy(บาย) – ซื้อ

Hold (โฮลด์) – ถือ, จับ, คว้า, เกาะ, กำ, ยึด

Catch(แคช) – จับ (หนู, ผู้ร้าย)

Choose(ชูซ) – เลือก

Clothe(โคล้ธ) – สวมเสื้อผ้า

Come(คัม) – มา

Creep(ครีพ) – คลาน

Cut(คัท) – ตัด

Deal(ดีล) – ซื้อขาย, ติดต่อ-ข้องเกี่ยว

Dig(ดิ๊ก) – ขุด (ดิน)

Do(ดู) – ทำ

Dwell (ดเวล) – อาศัยอยู่

Feel(ฟีล) – รู้สึก, คลำ

Find(ไฟนด์) – หา, พบ, เจอ

Flee(ฟลี) – หนี

Forecast(ฟอร์-คาสท์) – ทำนาย

Foresee(ฟอร์-ซี) – (เห็น) รู้ล่วงหน้า

Forget(ฟอร์-เก๊ต) –ลืม

Forgive(ฟอร์-กีฟ) – ให้อภัย

Give(กีฟว์) – ให้

Go(โก) – ไป

Grave(เกร้ฟว) – แกะสลัก

Grow(โกรว) – ปลูก, เติบโต

Hang(แฮง) – แขวน

Hear(เฮียร์) – ได้ยิน

Hit(ฮิท) – ตี, ชน, กระแทก

Drop (ดร๊อพ) – ทำหล่น, ลดลง

Hurt(เฮิ้ท) – ทำร้าย

Keep(คี้พ) – เก็บ, รักษา

Kneel(นีล) – คุกเข่า

Knit(นิท) – ถัก

Know(โนว์) – รู้, ทราบ

Lay(เลย์) – วางลง, ออกไข่

Lead(ลี้ด) – นำ

Lean(ลีน)– พิง

Leap(ลี้พ) – กระโดด

Learn(เลิร์น) – เรียนรู้

Leave(ลีฟว) – จากไป, ทิ้งไว้

Let– ให้, ยอมให้

Lie(ลาย) – นอนลง

Light(ไล้ท) – จุดไฟ

Meet(มี้ท) – พบ

Make(เม้ค) – ทำ, สร้าง

Mistake(มิส-เทค) – สำคัญผิด

Misunderstand(มิส-อัน-เด้อ-สแตน) – เข้าใจผิด

Mow(โม) – ตัดหญ้า

Oversee (โอ๊-เวอะ-ซี) – กำกับ, ดูแล, ควบคุม

Partake(พาร์-เท้ค) – เข้าร่วม

Pay(เพย์) – จ่ายเงิน

Repay(รี-เพ) – จ่ายคืน, ชำระหนี้

Ring(ริง) – โทรศัพท์

Rise(ไร้ส) – ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, (ดวงจันทร์) ขึ้น

Say(เซย์) – พูด

See (ซี) – เห็น, พบ, เจอ

Seek(ซีค) – เสาะหา, แสวงหา

Sell (เซล) – ขาย

Send (เซนด์) – ส่ง

Set– ตั้ง, วาง, (อาทิตย์) ตก

Saw (ซอ) – เลื่อย (ไม้)

Shake (เช้ค) – เขย่า, สั่น

Shoe (ชู) – ใส่รองเท้า

Show(โชว) – แสดง

Shut(ชัท) – ปิด

Sink(ซิ้งค) – จม

Slay(สเลย์) – ฆ่า

Sleep(สลี้พ) – นอน, นอนหลับ, นอนพัก, พักผ่อน

Sow (โซ) – หว่าน (ข้าว, เมล็ดพืช)

Speak(สพี้ค) – พูด

Speed(สปีด) – เร่งความเร็ว

Spell(สเปล) – สะกดคำ, ร่ายมนต์

Spend(สเพนด์) – ใช้ (เงิน, เวลา), จ่าย

Spill(สพิล) – ทำหก

Spin(สปิน) – ปั่น (ด้าย)

Spit (สพิท) – ถ่มน้ำลาย

Split(สพลิ้ท) – ผ่า, แยก

Spoil(สพอยล์) – ทำเสีย

Spread(สเพร้ด) – แผ่, ขยาย

Spring(สพริง) – กระโดด, ดีดตัว, เด้ง, ดีด

Stand(สแทนด์) – ยืน

Steal(สทีล) – ขโมย

Stick(สติ๊ค) – ติด, แปะ

Strew(สทรู) – โรย, พรม, โปรย

Strike(สไทร้ค์) – ตี, ทุบ, ต่อย, โขก, ชน

Swear(สแวร์) – สาบาน

Sweat(สเว้ท) – เหงื่อไหล

Swell(สเวล) – บวม, พอง

Tear(แทร์) – ฉีก

Think(ธิ้งค์) – คิด

Understand(อัน-เดอะ-สแทนด์) – เข้าใจ

Upset(อัพ-เซ็ท) – ทำให้รำคาญ, คว่ำ

Wake(เว้ค) – ปลุก, ตื่น

Wear(แวร์) – สวมใส่

Weave(วีฟว์) – ทอผ้า

Wed(เว็ด) – แต่งงาน

Weep(วี้พ) – ร้องไห้

Win– ชนะ

Wind(ไวนด์) – ไข (ลาน), หมุน

Withdraw(วิธ-ดรอว์) – ถอนเงิน, เอาคืน, ถอนตัว,ถอน (ทหาร)

Row(โรว) – พายเรือ, แจวเรือ

Overeat(โอ-เว่อ-อีท) – กินมากเกินไป

Overwork– ทำงานมากเกินไป

Oversleep – นอนมากเกินไป

Rebuild (รี-บิลด์) – สร้างใหม่

                         

                         

Describing words (คำที่ใช้บอกลักษณะ)

     

     

Left(เลฟท์) – (ข้าง) ซ้าย

Right(ไร้ท) – (ข้าง) ขวา

Bright (ไบร้ท) – สว่าง

Dark(ด๊าร์ค) – มืด

Big – ใหญ่

Small(สมอล) – เล็ก

High(ไฮ) – สูง

Low(โลว) – ต่ำ

Thin(ธิน) – ผอม, บาง

Thick (ธิค) – หนา, ทึบ

Old (โอลด์) – เก่า

New(นิว) – ใหม่

Deep - ลึก

Shallow(แช้ล-โล่ว) – ตื้น

Heavy(เฮฟ-วี่) – หนัก

Light(ไล้ท) – เบา

Young (ยัง) – หนุ่ม, สาว

Old– แก่, ชรา

Hot (ฮ้อท) – ร้อน

Cold(โคลด์) – หนาว

Clean (คลีน) – สะอาด

Dirty(เด๊อ-ทิ่) – สกปรก

Soft (ซ้อฟท) – อ่อนนุ่ม, เสียงค่อย

Loud(ลาวด์) – เสียงดัง

Tall(ทอล) – สูง

Short(ช้อร์ท) – เตี้ย

Long(ลอง)– ยาว

Short(ช้อร์ท) – สั้น

Fat(แฟ้ท) – อ้วน

Thin (ธิน) – ผอม

Near (เนียร์) – ใกล้

Far(ฟาร์) – ไกล

Beautiful (บิ๊ว-ทื-ฟูล) – สวยงาม

Ugly (อั๊ก-กลิ้) – น่าเกลียด

Sick (ซิค) – เจ็บป่วย

Well(เวล) – สบายดี

Wet(เว้ท) – เปียก

Dry(ดราย) – แห้ง

Wide (ไวด) – กว้าง

Narrow(แน้-โร่ว) – แคบ

Slow(สโลว) – ช้า

Fast(ฟาสท) หรือ quick (ควิก) – เร็ว

Open– เปิดอยู่

Shut (ชั้ท) – ปิด

Alive (อะ-ไลฟ) – มีชีวิต

Dead(เด้ด) – ตาย (แล้ว)

Good (กู๊ด) – ดี

Bad(แบ๊ด) – เลว

Right (ไร้ท) – ถูกต้อง

Wrong(รอง) – ผิด

Lucky(ลัค-คี่) – โชคดี

Unlucky (อัน-ลัค-คี่) – โชคร้าย

Fortunate(ฟ้อร์-ชู-เนท) – โชคดี, เคราะห์ดี

Unfortunate– โชคร้าย, เคราะห์ร้าย

Rich(ริช) – รวย

Poor(พัว) – จน

Strong (สทรอง) – แข็งแรง

Weak(วีค) – อ่อนแอ

Sweet(สวี้ท) – หวาน

Bitter– ขม หรือ sour (ซ้าว-เออะ) – เปรี้ยว

Kind (ไคนดึ) – ใจดี

Unkind(อัน-ไคนด์) – ใจร้าย

Sharp(ช้าร์พป – แหลม, คม

Blunt (บลั๊นท์) – ทื่อ, ทู่ไม่คม

Bland (แบลนด์) หรือ dull (ดัล) – จืด, ไม่มีรสชาติ

Salty(ซ้อล-ทิ่) – เค็ม

Mild (ไมลด์) – จืด, ไม่ฉุน (เช่น บุหรี่)

Strong (สทรอง) – รสเข้มข้น

Lovely(ลัฟว-ลี่) – สวยงาม, น่ารัก

Ugly(อั๊ก-ลี่) – น่าเกลียด, อัปลักษณ์

Rude (รู้ด) หรือimpolite (อิม-โพ-ไล้ท) – หยาบ

คาย, ไม่สุภาพ

Polite(โพ-ไล้ท) – สุภาพ

Happy– มีความสุข

Unhappy–ไม่มีความสุข

Cheerful(เชี้ยร์-ฟูล) – ร่าเริง, ดีอกดีใจ

Cheerless(เชี้ยร์-เลส) – ไม่ร่าเริง, เศร้าซึม, หดหู่ใจ

Careful(แค้ร์-ฟูล) – ระมัดระวัง, รอบคอบ

Careless(แค้ร์-เลส) – ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า

Hopeful(โฮพ-ฟูล) – เต็มไปด้วยความหวัง

Hopeless(โฮพ-เลส) – สิ้นหวัง

Thoughtful (ธ้อท-ฟูล) – ระมัดระวัง, ไตร่ตรอง,เอาอกเอาใจผู้อื่น

Thoughtless (ธ้อท-เลส) – ไม่ระ มัดระวัง,สะเพร่า, ไม่คิดถึงคนอื่น, ไม่มีความคิด

Wise(ไว้ซ) หรือclever (เคร้พ-เว่อะ) – ฉลาด

Stupid(สทิ้ว-พิด) – โง่บัดซบ หรือ foolish – โง่

Smooth(สมู้ท) – ราบเรียบ

Rough(รัฟว) – ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบ (เนื้อผ้า)

Obedient(โอ-บี๊-เดี้ยน) – เชื่อฟัง, อยู่ในโอวาท

Disobedient (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน) หรือstubborn(สทั้บ-เบิ้ร์น) – ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, หัวรั้น, ว่ายาก, ควบคุมยาก

Glad (แกลด)– ดีใจ, ยินดี, เบิกบานใจ

Sorry(ซ้อ-รี่) – เสียใจ

Fierce (เฟี้ยซ) – ดุร้าย, โหดร้าย

Tame(เทม) – เชื่อง

Permanent (เพ้อร์-มา-เนิ่นท) – ถาวร, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก

Temporary(เท้ม-โพะ-รา-รี่) – ชั่วคราว, ไม่ถาวร,เฉพาะกาล

Round(ราวด์) – กลม

Flat(แฟล้ท) – แบน

Brave (เบรฟ) – กล้าหาญ

Coward (ค้าว-เวิร์ด) – ขี้ขลาด

Diligent(ดิ๊ล-ลิ-เจิ้นท) – ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น

Lazy(เล้-ซี่) – เกียจคร้าน

Safe (เซฟ) – ปลอดภัย

Unsafe (อัน-เซฟ) – ไม่ปลอดภัย, อันตราย

Eatable (อี๊-ทะ-เบิ้ล) – กินได้ (ไม่เป็นอันตราย)

Uneatable (อัน-อี๊-ทะ-เบิ้ล) – กินไม่ได้ (บูด, เน่า)

Interesting – น่าสนใจ

Uninteresting – ไม่น่าสนใจ

Satisfactory(ซา-ทิส-แฟค-โท-รี่) – น่าพอใจ

Unsatisfactory –ไม่น่าพอใจ

Able(เอ๊-เบิ้ล) – สามารถ, เก่ง, หลักแหลม

Unable– ไม่สามารถ, ไม่เก่ง

Reasonable (รี้-ซัน-เน-เบิ้ล) – สมเหตุผล, ราคาไม่แพง, เหมาะสม

Unreasonable– ไม่สมเหตุผล, ไม่เหมาะสม,แพงเกินไป

Abundant (อะ-บั๊น-เดิ้นท) – อุดมสมบูรณ์, มีล้นเหลือ

Scarce(สแคซ) – มีน้อย, หายาก

Accurate(แอ๊ค-คิว-เรท) – ถูกต้อง, แม่นยำ

Inaccurate– ไม่ถูกต้อง, ไม่แม่นยำ

Active(แอ๊ค-ทีฟ) – กระฉับกระเฉง

Inactive หรือ passive(แพส-ซีฟ) – เฉื่อยชา

Always(ออล-เวส์) – สม่ำเสมอ, เป็นประจำ

Never(เนฟ-เว่อะ) – ไม่เคย, ไม่เลย

Remote(รี-โม้ท)–ห่างไกล, ไกลโพ้น, โดดเดี่ยว

Urban(เอ๊อ-เบิ้น) – ในเขตเมือง, เป็นลักษณะเมือง

Attentive (แอ๊ท-เทน-ทีฟ) – เอาใจใส่, ตั้งใจ

Inattentive – ไม่เอาใจใส่

Available (อะ-เว้ล-เล-เบิ้ล) – หาได้ง่าย, หามาได้

Unavailable(อัน-อะ-เว้ล-เล-เบิ้ล) – ไม่สามารถหาได้, ไม่มี, หายาก

Avoidable (อะ-ว้อย-เด-เบิ้ล) – สามารถหลีกเลี่ยงได้

Unavoidable– ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Aware(อะ-แวร์) – ตระหนัก, รู้ดี (ว่า)

Unaware– ไม่ตระหนัก, ไม่รู้

Useful(ยูส-ฟูล) – มีประโยชน์

Useless(ยูส-เลส) – ไร้ประโยชน์

Brittle(บริ๊ท-เทิ่ล) – เปราะ, แตกหักได้ง่าย

Durable(ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) –ทนทาน, คงทน

Certain (เซ้อ-เทิ่น) – แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อมั่น

Uncertain– ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ

Comfortable(คั้ม-เฟิร์ท-ทะ-เบิ้ล) – สบาย, สุขกาย-สุขใจ

Uncomfortable– ไม่สบาย, ไม่สุขกาย-สุขใจ

Usual(ยู้-ช่วล) – เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นธรรมดา

Unusual– ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา

Common(ค้อม-เมิ่น) – ธรรมดา, สามัญ, ร่วมกัน

Uncommon– ผิดจากธรรมดา, ไม่ปกติ, พิเศษ

Comparable (ค้อม-แพ-ระ-เบิ้ล) – ซึ่งเปรียบเทียบกันได้, เทียบเคียงได้กับ

Incomparable- ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้,หาที่เปรียบไม่ได้

Confident(ค้อน-ฟิ-เดิ้นท์) – มั่นใจ, ไว้วางใจ, กล้า

unconfident  - ไม่มั่นใจ

Conscious(ค้อน-เชียส) – มีสติ, รู้สึกตัว

Unconscious– หมดสติ, ไม่รู้สึกตัว

Just(จัสท) – ยุติธรรม, เป็นธรรม

Unjust– ไม่เป็นธรรม

Stable (สเท้-เบิ้ล) – มั่นคง, สม่ำเสมอ, เสถียร

Unstable–ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ

Steady(สเท้ด-ดี้) – มั่นคง, ต่อเนื่อง, สม่ำเสมอ

Unsteady – ไม่มั่นคง-สม่ำเสมอ

Correct(คอร์-เร็ค) – ถูกต้อง

Incorrect– ผิด

Definite(เดฟ-ฟิ-นิท) – แน่นอน, ระบุชัดลงไป

Indefinite– ไม่แน่นอน, ไม่ระบุชัด

Different(ดิฟ-เฟอะ-เร่นท) – แตกต่าง

Similar(ซิ้ม-มิ-เล่อะ) – เหมือนกัน, คล้ายกัน

Difficult(ดิฟ-ฟิ-คั่ลท) – ยาก, ลำบาก, ยุ่งยาก

Easy(อี๊-ซี่) – ง่าย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย

Direct(ได-เร็ค) – ตรง

Indirect- อ้อม

Equal (อี๊-คว่อล) – เท่ากัน, เสมอกัน, สมดุล

Unequal– ไม่เท่ากัน, ไม่สมดุล

Necessary(เนส-เซส-เซอ-รี่) – จำเป็น

Unnecessary– ไม่จำเป็น

Famous(เฟ้ม-เมิส) – มีชื่อเสียง, โด่งดัง

Infamous(อิ๊น-ฟะ-เมิส) – เสียชื่อเสียง, น่าเกลียดชัง

Familiar(ฟะ-มิ๊ล-เย่อร์) – คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม

Unfamiliar – ไม่คุ้นเคย-สนิทสนม

Favorable (favourable) (เฟ้-เวอะ-ระ-เบิ้ล) –

อำนวยประโยชน์, ได้รับการสนับสนุน, เห็นด้วย

Unfavorable– ไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นประโยชน์

Fearful(เฟี้ย-ฟูล) – น่ากลัว, รู้สึกกลัว

Fearless(เฟี้ย-ลิส) – ไม่กลัว, ไม่หวาดหวั่น, กล้า

Fertile(เฟ้อร์-ไทล) – มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้

Barren(บาร์-เริ่น) – แห้งแล้ง, ปราศจากพืชผล

Friendly(เฟร้นด-ลี่) – เป็นมิตร

Unfriendly – ไม่เป็นมิตร

Funny(ฟั้น-นี่) – สนุก, ขบขัน, น่าหัวเราะ

Frightening(ไฟร้-เทน-นิ่ง) – น่าตกใจ, น่ากลัว

General (เจ๊น-เนอะ-เริ่ล) – ทั่วไป, ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Specific(สเปซ-ซิ-ฟิค) – เฉพาะเจาะจง

Generous (เจ๊น-เนอะ-เริส) – ใจกว้าง, มีน้ำใจ

Stingy(สทิ๊น-จี้) – ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ

Ready(เร้ด-ดี้) – เตรียมพร้อม, พร้อมแล้ว

Unready – ยังไม่เตรียมตัว-ไม่พร้อม

Grateful(เกร๊ท-ฟูล) – เป็นหนี้บุญคุณ, กตัญญู

Ungrateful – อกตัญญู

Harmful(ฮ้าร์ม-ฟูล) – มีอันตราย

Harmless(ฮ้าร์ม-ลิส) – ไม่มีอันตราย

Healthy(เฮ้ล-ธิ่) – มีสุขภาพดี

Ill (อิล) หรือ sick(ซิค) – เจ็บป่วย, ไม่สบาย

Helpful(โฮ้พ-ฟูล) – มีความหวัง

Helpless(โฮ้พ-ลิส) – สิ้นหวัง

Humble(ฮั้ม-เบิ้ล) – ถ่อมตัว

Arrogant(แอ๊ร์-โร-เกิ้นท) – หยิ่ง, ยโส, จองหอง

Legal (ลี้-เกิ้ล) – ถูกกฎหมาย

Illegal– ผิดกฎหมาย

Logical(ล้อจ-จิ-เคิ่ล) – มีเหตุผล

Illogical– ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล

Mobile (โม้-ไบล์ หรือ บิล) – ซึ่งเคลื่อนที่ได้, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Immobile– ซึ่งไม่เคลื่อนไหว-อยู่กับที่

Moral (ม้อ-เริ่ล) – มีศีลธรรม-คุณธรรม

Immoral– ไร้ศีลธรรม

Patient (เพ้-เชิ่นท) – อดทน, อดกลั้น, ทรหด

Impatient– ไม่อดทน, กระสับกระส่าย

Perfect(เพ้อ-เฟ็ค) – สมบูรณ์แบบ

Imperfect– ไม่สมบูรณ์แบบ, บกพร่อง

Important(อิม-พ้อร์-เทิ่น) – สำคัญ, มีความหมาย,มีอำนาจมาก

Unimportant– ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย

Impressive(อิม-เพรส-ซีฟ) – น่าประทับใจ

Unimpressive– ไม่น่าประทับใจ

Adequate(แอ๊ด-ดิ-เควท) – เพียงพอ, เหมาะสม

Inadequate– ไม่เพียงพอ, ไม่เหมาะสม

Appropriate(แอ๊พ-พรอ-พิ-เอท) – เหมาะสม

Inappropriate– ไม่เหมาะสม

Believable(บี-ลีฟ-เว-เบิ้ล) – น่าเชื่อ

Unbelievable– ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ

Dependent(ดี-เพ้น-เด้น) – พึ่งพาอาศัย, ไม่เป็นอิสระ

Independent– เป็นอิสระ, ไม่ต้องพึ่งใคร

Efficient(เอฟ-ฟิ-เชิ่นท) – มีประสิทธิภาพ

Inefficient–ไร้ประสิทธิภาพ

Effective(เอฟ-เฟ็ค-ทีฟ) – มีประสิทธิผล

Ineffective–ไร้ประสิทธิผล

Expensive(อิคส-เพ้น-ซีฟว) – แพง

Inexpensive– ไม่แพง, ราคาถูก

Evitable (เอฟ-วิ-ทะ-เบิ้ล) – ซึ่งหลีกเลี่ยงได้

Inevitable– ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Superior(ซู-เพี้ย-เรีย) – เหนือกว่า, ดีกว่า

Inferior(อิน-เฟี้ย-เรีย) – ด้อยกว่า, แย่กว่า, เลวกว่า

Frequent(ฟรี้-เควิ่นท) – บ่อย, ถี่, เป็นประจำ

Infrequent– ไม่บ่อยหรือเป็นประจำ

Sufficient(ซัฟ-ฟิ-เชิ่นท) – พอเพียง

Insufficient– ไม่พอเพียง

Large(ลาจ) – ใหญ่

Small(สมอล) – เล็ก

Loyal(ล้อย-เอิ้ล) – จงรักภักดี, ซื่อสัตย์

Disloyal – ไม่จงรักภักดีหรือซื่อสัตย์

Major(เม้-เจ้อ) – ส่วนใหญ่, ส่วนมาก

Minor(ไม้-เน่อ) – ส่วนน้อย

Merciful(เม้อร์-ซิ-เฟิ่ล) – กรุณา, เมตตา, เห็นอกเห็นใจ

Merciless(เม้อร์-ซิ-ลิส) – โหดร้าย, ไร้ความปราณี

Maximum(แม้ก-ซิ-เมิ่ม) – สูงสุด

Minimum(มิ้น-นิ-เมิ่ม) – น้อยสุด, ต่ำสุด

Natural(แนช-เชอ-เริ่ล หรือ แนช-เริ่ล) – เป็นธรรมชาติ, ธรรมดา

Artificial(อาร์-ทิ-ฟิช-เชิ่ล) – เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้น

Tidy (ไท้-ดิ้) – ประณีต, เป็นระเบียบ

Untidy– ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ

Positive(พอซ-สิ-ทิฟ) – เป็นบวก, ตอบรับ

Negative(เน้ก-กา-ทีฟ) – เป็นลบ, ปฏิเสธ

Normal(น้อร์-เมิ่ล) – ปกติ, ธรรมดา

Abnormal– ไม่ปกติหรือธรรมดา

Famous(เฟ้ม-เมิส) – มีชื่อเสียง, โด่งดัง

Notorious(โน-ท้อ-เรียส) – มีชื่อเสียงในทางไม่ดี

Optimistic(ออพ-ทิ-มิส-ทิค) – มองโลกในแง่ดี

Pessimistic (เพส-สิ-มิส-ติค) – มองโลกในแง่ร้าย

Ordinary(อ๊อร์-ดิน-แน-รี่) –ปกติ, ธรรมดา, สามัญ

Unordinary– ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดาสามัญ

Public(พั๊บ-ลิค) – เป็นของประชาชนหรือสาธารณะ

Private(ไพร้-เวท) – เป็นของส่วนตัว

Particular(พาร์-ทิ้ค-คิว-ล่ะ) – โดยเฉพาะ, เจาะจง, พิเศษ

Unparticular – ไม่เฉพาะเจาะจง

Wholly (โฮ้ล-ลี่ หรือ โฮ้-ลี่) – ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล

Partly (พ้าร์ท-ลี่) – บางส่วน

Physical(ฟิซ-สิ-เคิล) – เกี่ยวกับร่างกาย, ทางวัตถุ

Mental(เม้น-เทิ่ล) – เกี่ยวกับจิตใจ

Stormy(สท้อร์-มี่) – มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย

Calm(คาล์ม) – สงบนิ่ง, ไม่มีพายุหรือมรสุม

Pleasant(เพลส-เซิ่นท) – พอใจ, สบายใจ, ถูกใจ, น่ารื่นรมณ์

Unpleasant – ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่าพอใจ หรือ สบายใจ

Popular(พ็อพ-พิว-ล่ะ) – เป็นที่นิยม, เป็นที่ยอมรับกัน, แพร่หลาย

Unpopular– ไม่เป็นที่นิยมกัน, ไม่แพร่หลาย

Possible(พอส-สิ-เบิ้ล) – เป็นไปได้, ทำได้

Impossible– เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะเกิดขึ้น

Practical (แพรค-ทิ-เคิ่ล) – ปฏิบัติได้, ทำได้,ทำได้จริง

Impractical– ปฏิบัติไม่ได้, ทำไม่ได้

Valuable (แว้ล-ลิว-อะ-เบิ้ล) –มีค่า, มีราคา, มีประโยชน์หรือความสำคัญมาก

Worthless(เวิธ-ลิส) หรือvalueless (แว้ล-ลู-ลิส) – ไร้ค่า, ไม่มีค่าหรือประโยชน์

Professional (โปร-เฟ้ส-ชะ-เนิ่ล) – มืออาชีพ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ

Amateur (แอ๊ม-มะ-เท่อะ) – สมัครเล่น, ไม่จริงจัง

Prosperous(พรอส-เพอะ-รัส) – เจริญรุ่งเรือง

Backward(แบ๊ค-เวิร์ด) – ล้าหลัง, สู่อดีต, ย้อนกลับ

Pure(เพียว) – บริสุทธิ์, หมดจด

Impure(อิม-เพี้ยว-เออะ) – ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน

Quiet(ไคว้-เอ็ท) – เงียบ

Noisy(น้อย-ซี่) – เสียงดัง, หนวกหู

Real (เรียล) – แท้, จริง

Unreal(อัน-เรี่ยล) – ไม่จริง, ไม่แท้, ลวงตา, เทียม

Reliable (รี-ไล้-อะ-เบิ้ล) – น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, ไว้วางใจ

Unreliable– ไม่น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจ

Willing(วิ้ล-ลิ่ง) – เต็มใจ, ตั้งใจ, สมัครใจ

Unwilling หรือreluctant(รี-ลัค-เทิ่นท) – ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ

Responsible(ริส-พ้อน-ซิ-เบิ้ล) – รับผิดชอบ

Irresponsible(เออ-ริส-พ้อน-ซิ-เบิ้ล) – ไม่รับผิดชอบ

Ripe(ไร้พ) – สุก, สุกงอม, เจริญเต็มที่, ถึงเวลา

Raw(รอว์) – (น้ำ, ผลไม้) ดิบ, ไม่สุก

Rude (รู้ด) หยาบคาย

Polite(โพ-ไล้ท) – สุภาพ, มีมารยาท

Rural(รุ๊-เริ่ล) – เกี่ยวกับชนบท

Urban(เอ๊อ-เบิ้น) – เกี่ยวกับเมือง, มีลักษณะของเมือง

Sensitive(เซ้น-สิ-ทิฟ) – ไวต่อความรู้สึก

Insensitive – ไม่รู้สึก, ตายด้าน, ไม่รู้สึกไวต่อ

Flexible(เฟล้ก-สิ-เบิ้ล) – ยืดหยุ่น

Inflexible – ไม่ยืดหยุ่น, ไม่ปรับตัว, งอไม่ได้

Serious (ซี้-เรียซ) – เอาจริงเอาจัง

Kidding(คิด-ดิ้ง) – ล้อเล่น

Significant (ซิก-นิฟ-ฟิ-เคิ่นท) – สำคัญ, มีความหมาย

Insignificant– ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย

Showy(โช้-วี่) – โอ้อวด, ชอบแสดง

Humble(ฮั้ม-เบิ้ล) หรือmodest(ม้อด-ดิสท) – ถ่อมตัว, เรียบๆ

Sincere(ซิน-เซียร์) – จริงใจ, ซื่อ

Insincere–ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อ

Similar (ซิ้ม-มิ-เล่อะ) – เหมือนกัน, คล้ายกัน

Dissimilar – ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน

Skillful(สคิ้ล-ฟูล) – เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ช่ำชอง

Clumsy(คลั้ม-ซี่) – งุ่มง่าม, ไม่ชำนาญ

Sluggish(สลั้ก-กิช) – เกียจคร้าน

Diligent(ดิ๊ล-ลิ-เจิ้นท) – ขยัน, บากบั่น

Wasteful(เวสท-ฟูล) – สุรุ่ยสุร่าย

Economical(อี-โค-น้อม-มิ-เคิ่ล) – ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่

Strange(สเทร้นจ) – แปลก, ประหลาด, ไม่คุ้นเคย, ต่างถิ่น

Ordinary(อ๊อร์-ดิ-แน-รี่) หรือcommon– สามัญ, ธรรมดา, ปกติ

Strict(สตริ้คท) – เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน

Lax(แล้กซ) – หย่อนยาน

Sure(ชัวร์) – มั่นใจ, แน่นอน

Unsure– ไม่มั่นใจ, ไม่แน่นอน

Swell (สเวล) – บวม, พอง

Shrinking(ชริ้ง-คิ่ง) – หดตัว

Tight (ไท้ท) – คับ, ตึง, แน่น

Loose(ลูซ) – หลวม

Modern(ม้อด-เดิ้ร์น) – ทันสมัย

Obsolete(อ๊อบ-โซ-ลีท) – ล้าสมัย, พ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว

Ultimate(อั้ล-ทิ-มิท) – สุดท้าย, ที่สุด

Initial (อิ-นิช-เชิ่ล) หรือbeginning(บี-กิ๊น-นิ่ง) – ตอนแรก, แรกเริ่ม

Conscious(ค้อน-เชิส) – มีสติ, รู้สึกตัว

Unconscious– หมดสติ, ไม่รู้สึกตัว

Finished(ฟิ้น-นิช-ดึ) – เสร็จสิ้นแล้ว, จบแล้ว

Unfinished– ยังไม่แล้วเสร็จ, ยังไม่จบ

Furnished(เฟ้อร์-นิช-ดึ) –มีเครื่องแต่งเรือนพร้อม

Unfurnished– ไม่มีเครื่องแต่งเรือน (เฟอนิเจอร์)

Well-known(เวล-โนน) – เป็นที่รู้จักกันดี, มีชื่อเสียง

Unknown– ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีชื่อเสียง

Up-to-date(อัพ-ทู-เดท) – ทันสมัย, เป็นปัจจุบัน

Out-of-date(เอ๊าท-ออฟ-เดท) – ล้าสมัย, ไม่เป็นปัจจุบัน

Urgent(เอ๊อ-เจิ้นท) – รีบเร่ง, เร่งด่วน, ฉุกเฉิน

Delayed (ดี-เลย์-ดึ) หรือslow(สโลว์) – ล่าช้า, ช้า

Vacant(เว้-เคิ่นท) – ว่าง, ว่างเปล่า, ไม่มีผู้ครอบครอง

Occupied(อ๊อค-คิว-ไพ-ดึ) – (เก้าอี้) มีคนนั่ง, (ห้อง) มีผู้ครอบครอง

Valid(แว้ล-ลิด) – มีเหตุผล, ใช้ได้, ฟังขึ้น, ชอบด้วยกฎหมาย

Invalid– ไม่มีเหตุผล, ใช้ไม่ได้, ฟังไม่ขึ่น, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Vigorous (วิก-เกอะ-เริส) – แข็งแรง, กระฉับ     กระเฉง

Sluggish(สลั้ก-กิช) – เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

Violent(ไว้-โอ-เลิ่นท) – รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง

Peaceful (พีซ-ฟูล) – มีสันติ, สงบ หรือmild(ไมลด์) – นุ่มนวล, อ่อนโยน, ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง

Visible(วิส-ซิ-เบิ้ล) – มองเห็นได้, แน่ชัด, ชัดเจน

Invisible– มองไม่เห็น, ไม่ชัดเจน

Clear (เคลียร์) – ชัดแจ้ง

Unclear– ไม่ชัดแจ้ง

Warm(วอร์ม) – อุ่น, อบอุ่น, มีมิตรไมตรี

Cold(โคลด์) – เย็น, เย็นชา

Well-organized(เวล-ออร์-แกน-ไนซ) – จัดระเบียบอย่างดี

Disorganized– ไม่เป็นระเบียบ, สับสน

Well-to-do(เวล-ทู-ดู) – มั่งคั่ง, ร่ำรวย

Poor(พัว) – จน

Compatible(คัม-แพ้ท-ทิ-เบิ้ล) – ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้, ใช้ด้วยกันได้

Incompatible– เข้ากันไม่ได้, ไปด้วยกันไม่ได้, ใช้ด้วยกันไม่ได้ (เพราะคนละรุ่น)

     

Machines and tools (เครื่องจักรและเครื่องมือ)

          

                    

Tractor–รถแทร็คเตอร์ (เกลี่ยดิน)

Crane(เครน) – รถปั้นจั่น (ยกวัสดุก่อสร้างหรือรถไฟตกราง ฯลฯ)

Bulldozer(บู๊ล-โด-เซ่อะ) – รถแทรคเตอร์เกลี่ยดินเหมือนกับ tractor

Cement mixer– รถผสมซีเมนต์

Truck(ทรั้ค) หรือ  lorry(ล้อ-รี่) – รถบรรทุก

Container truck–รถบรรทุกตู้คอนเทนเน่อ

Ten-wheeled truck  หรือten wheeler– รถสิบล้อ

Truck tractor– ส่วนหัวลากของรถบรรทุก

Truck trailer(เทร้ล-เล่อะ) – ส่วนรถบรรทุกพ่วง

Sewing(โซ้-อิ้ง) machine– จักรเย็บผ้า

Machine (แมช-ชีน) หรือmachinery(แมช-ชีน-เนอ-รี่) – เครื่องจักร, เครื่องจักรเครื่องกล

Spade (สเพ้ด) – เสียม, จอบ, เครื่องตักทราย

Shovel (ชัฟ-เวิ่ล) – เสียม, พลั่วขุด

Axe(แอ๊กซ) – ขวาน

Screw(สครู) – ตะปูควง

Screwdriver(สครู-ไดร้ฟ-เว่อะ) – ไขควง

Spanner(สแพ้น-เน่อะ) –คีมปากตาย, กุญแจปากตาย

Scissors (ซิส-เซอะส) – กรรไกร

Pliers(ไพล้-เออะซ) – คีม, ปากคีบ, คีมปากนกแก้ว

Penknife (เพ้น-ไนฟ) – มีดพก, มีดเล็กๆสำหรับพกใส่ในกระเป๋า

Hammer(แฮ้ม-เม่อะ) – ค้อน

Drill(ดริล) หรือ hand drill – สว่านมือ (ใช้มือหมุน)

Electric drill – สว่านไฟฟ้า

Compasses (คั้ม-แพส-ซิส) – วงเวียน (ใช้สร้างวงกลม)

Nail(เนล) – ตะปู

Computer– เครื่องคอมพิวเตอร์

Typewriter(ไท้พ-ไร-เท่อะ) – เครื่องพิมพ์ดีด

Washing machine– เครื่องซักผ้า

Dishwasher – เครื่องล้างจาน

Saw (ซอ) – เลื่อย

Vacuum (แวค-คิว-อั้ม) cleaner–เครื่องดูดฝุ่น

Camera (แค้ม-เมอะ-ร่า) – กล้องถ่ายรูป

Lawn-mower(ลอน-โม้-เว่อะร์) – เครื่องตัดหญ้า

Harrow(แฮ้-โร่ว) – คราด

Rake(เร้ค) – คราด

Chainsaw(เชน-ซอ) – เลื่อยลูกโซ่, เลื่อยยนต์

Television set– เครื่องรับโทรทัศน์

Radio set– เครื่องรับวิทยุ

Printer– เครื่องพิมพ์

Plummet (พลั้ม-เม็ท) – ลูกดิ่ง

Calculator– เครื่องคิดเลข

Abacus(แอ๊บ-บะ-คัส หรือ อะ-แบค-คัส) – ลูกคิด(เครื่องคิดเลขแบบใช้มือ)

Photocopier(โฟ้-โท-คอพ-พิ-เออะ) – เครื่องถ่ายเอกสาร

Cutter – มีดคัทเต้อร์

Plane(เพลน) – กบไสไม้

Lever(เลฟ-เว่อ หรือ ลี้-เว่อะ) – คานงัด, ชะแลง

Pulley(พุ้ล-ลี่) – ลูกรอก, เครื่องกว้าน

Chisel(ชิส-เซิ่ล) – สิ่ว, สลัก

Paint roller – ลูกกลิ้งทาสี

Scale(สเคล) – ตาชั่ง, เครื่องชั่ง

File(ไฟล์) – ตะไบ

Crow-bar(โคร-บาร์) – ชะแลง

Gimlet(จิ๊ม-เล็ท) – สว่านมือ

Clipper (คลิพ-เพ่อะ) –ปัตตาเลี่ยน

Clip(คลิพ) – ตัวหนีบเอกสารมีสองขา

Stapler(สเท้-เพล่อะ) – ที่เย็บกระดาษ

Staple(สเท้-เพิ่ล) – ลวดเย็บกระดาษ ใช้กับ stapler

Net – แห, อวน

                              

              

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่ 3)

Places and buildings

House – บ้าน

Airport – สนามบิน

Apartment – อาคารที่มีห้องให้เช่า, ห้องเช่า

Library (ไล้-บระ-รี่ หรือ ไล้-แบร-รี่) – ห้องสมุด

School – โรงเรียน

Factory (แฟ้ค-โท-รี่) – โรงงาน

Hotel – โรงแรม

College (ค้อล-ลิจ) – วิทยาลัย, โรงเรียนอาชีพ

University – มหาวิทยาลัย

Restaurant (เรส-เทอร์-รอง) – ภัตตาคาร

Department store (สทอร์ หรือ สโทร์) – ห้างสรรพสินค้า

Shopping mall – ศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ (shopping center = ศูนย์การค้า)

Company (คั้ม-พะ-นี) – บริษัท

Cinema (ซิ้น-เน-ม่า) – โรงภาพยนตร์, ภาพยนตร์

Theater (เธี้ย-เท่อะ) – โรงละคร, โรงภาพยนตร์

Office (ออฟ-ฟิซ) – สำนักงาน, สถานที่ทำงาน

Food shop – ร้านอาหาร

Clothes shop – ร้านขายเสื้อผ้า

Coffee shop (coffeehouse) – ร้านกาแฟ

Hospital (ฮอส-พิ-ทอล) – โรงพยาบาล

Bungalow (บั๊ง-กะ-โล) – บังกะโล, บ้านชั้นเดียว

Cottage (ค้อท-ทิจ) – กระท่อม, บ้านในชนบท

Market (ม้าร์-คิท) – ตลาด

Village (วิ้ล-ลิจ) – หมู่บ้าน

Town (ทาวน์) – เมือง

City (ซิท-ที่) – เมืองใหญ่, กรุง, นคร

Country (คั้น-ทรี่) – ประเทศ

Hut – กระท่อม

Zoo – สวนสัตว์

Laundry (ล้อน-ดรี) – ร้านซักแห้ง

Airport (แอ๊ร์-พอร์ต) – สนามบิน

Railway station – สถานีรถไฟ

Bus terminal (เท้อร์-มิ-เนิ่ล) – สถานีรถโดยสาร

Port – เมืองท่า, ท่าเรือ

Harbo(u)r (ฮ้าร์-เบ้อะ) – ท่าเรือใหญ่

Castle (คาส-เซิ่ล) – ปราสาท, คฤหาสน์

Windmill (วิ้นด์-มิล) – โรงสีลม

Fire station – สถานีดับเพลิง

Church (เชิร์ช) – โบสถ์

Temple (เท้ม-พึ่ล) – วัด

Mosque (มอสค) – สุเหร่า

Synagogue (ซิ้น-นะ-กอก) – โบสถ์ศาสนายิว

Post office – ที่ทำการไปรษณีย์

Police station – สถานีตำรวจ

Cafeteria (แคฟ-ฟี-เทีย-เรีย) – โรงอาหารที่ผู้กินต้องบริการตัวเอง

Bar – บาร์, ร้านสำหรับนั่งดื่มเหล้า

Nightclub – ไน้ตคลับ

Swimming pool – สระว่ายน้ำ

Park (พ้าร์ค) – สวนสาธารณะ

Beach (บีช) – ชายหาด

Pier (เพียร์) – ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ

Bank – ธนาคาร

Supermarket (ซู้-เพอะ-มาร์-คิท) – ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อต้องหาสินค้าเอง

Museum (มิว-เซี้ยม) – พิพิธภัณฑ์

Roof – หลังคา

Stair (ส-แทร์) – บันไดสำหรับเดินขึ้นลงในบ้าน

Escalator (เอส-คะ-เล-เทอะ) – บันไดเลื่อน

Lift (elevator – เอ๊ล-ละ-เว-เทอะ) – ลิฟต์ (สำ

หรับขึ้นลงในอาคาร)

Balcony (แบ๊ล-คะ-นี่) – ระเบียง, มุข (ยื่นออกมานอกอาคาร)

Corridor (ค้อร์-ริ-ดอร์) – ระเบียง, เฉลียง (เช่นทางเดินระหว่างห้องในโรงแรม-อาคาร)

Transport (การขนส่ง)

                            

Car – รถยนต์

Bus (or coach) – รถโดยสาร

Taxi (or cab, taxicab) – รถแท็กซี่

Van – รถตู้

Pick-up truck – รถกระบะ, รถปิ๊กอัพ

Lorry – รถบรรทุก (ใช้แบบอังกฤษ)

Container lorry – รถบรรทุกตู้คอนเทนเน่อ

Truck – รถบรรทุก (ใช้แบบอเมริกัน)

Dump truck – รถบรรทุกแบบดั๊มเทดิน-หินลงข้างท้ายได้

Ambulance (แอ๊ม-บิว-แล่นซ) – รถพยาบาล

Bicycle (or bike) – รถจักรยาน

Tricycle (ไทร้-ซี-เคิ่ล) – รถสามล้อถีบ

Motorcycle (or motorbike) – รถมอเตอร์ไซด์

Fire engine (or fire truck) – รถดับเพลิง

Train – รถไฟ

Subway train – รถไฟใต้ดิน

Underground train – รถไฟใต้ดิน

Automobile (ออ-โต-โม-บิล) (or motorcar) – รถยนต์

Sedan (ซี-แดน) – รถยนต์, รถเก๋ง

Cable car – รถกระเช้า

Racing (เรซ-ซิ่ง) car – รถแข่ง

Locomotive – หัวรถจักร (รถไฟ)

Station wagon (แว๊ก-เกิ้น) – รถตรวจการณ์

Tuk-tuk (or motorized tricycle taxi) –รถตุ๊กตุ๊ก

Tour bus (or coach) – รถทัวร์

Bus – รถประจำทาง, รถเมล์

Horse carriage (แค้-ริ-อิจ) – รถม้า

Sports car – รถสปอร์ต

Taxi-bus (หรือ jitney – จิ๊ทนี่) – รถสองแถว

Ten-wheeled truck (or ten wheeler) –รถสิบล้อ

Motorized cart – รถอีแต๋น

Convertible – รถเปิดประทุน

Sleeping car – รถนอน (บนรถไฟ)

Sky train – รถไฟฟ้า, รถไฟลอยฟ้า

Freight (เฟรท) train – รถสินค้า (รถไฟ)

Dining car (or restaurant car) – รถเสบียง(สำหรับกินอาหารบนรถไฟ)

Flyover – สะพานลอยสำหรับรถวิ่งข้ามตามทางแยก

Overhead bridge – สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนน

Lamppost – เสาไฟฟ้าริมถนน

Pedestrian (พี-เดส-เทรียน) – คนเดินเท้า

Pedestrian crossing – ทางสำหรับคนเดินข้ามถนน

Zebra crossing – ทางม้าลาย (สำหรับคนเดินข้ามถนน)

Plane (เพลน) (หรือ airplane, aeroplane – แอ๊-โร-เพลน) -เครื่องบิน

Helicopter – เฮลิคอปเตอร์

Balloon – ลูกบอลลูน

Spaceship – ยานอวกาศ

Rocket – จรวด

Parachute (แพ้-ระ-ชูท) – ร่มชูชีพ

Parachutist (or parachuter) – นักกระโดดร่ม

Boat – เรือเล็ก, เรือบด

Oar (ออร์) – ไม้พาย (ใช้พายเรือ)

Paddle (แพ้ด-ดึ้ล) – ไม้พาย

Ship – เรือใหญ่

Ferry – เรือข้ามฟาก, เรือจ้าง

Warship (ว้อร์-ชิพ) – เรือรบ

Rowboat (โรว-โบ๊ต) (หรือ scull – สคัล) – เรือกรรเชียง

Steamboat (or steamer) – เรือกลไฟ

Minesweeper (ไมน์-สวีพเพ่อะ) – เรือกวาดทุ่นระเบิด

Express boat – เรือด่วน

Submarine (ซับ-มา-รีน) – เรือดำน้ำ

Oceangoing ship (oceangoing vessel) – เรือเดินสมุทร

Seagoing ship (seagoing vessel) – เรือเดินทะเล

Passenger ship – เรือโดยสาร

Container ship – เรือบรรทุกสินค้า (ตู้คอนเทนเน่อ)

Oil tanker – เรือบรรทุกน้ำมัน

Aircraft carrier – เรือบรรทุกเครื่องบิน

Freighter ship (or vessel) – เรือสินค้า

Cargo ship (or vessel) – เรือสินค้า

Sailboat (or sailing ship) – เรือใบ

Fishing boat – เรือหาปลา

Mail boat – เรือ (รับ-ส่ง) ไปรษณีย์

Motorboat – เรือยนต์, เรือเครื่อง

Motor vessel – เรือยนต์, เรือเครื่อง

Destroyer (ดิส-ทร้อย-เออะร์) – เรือพิฆาต

Speedboat – เรือด่วน, เรือเร็ว

Junk (จั๊ง) – เรือสำเภา

Long-tailed (ลอง-เท็ว-ดึ) boat – เรือหางยาว

Yacht – เรือยอชท์

Sail (เซล) – ใบเรือ

Hovercraft – เรือโฮเว่อคราฟท์ (แล่นเหนือผิวน้ำ)

Buoy (บอย) – ทุ่นลอยน้ำ

Lifebuoy (ไลฟบอย) – ห่วงยาง, ห่วงชูชีพ

Tugboat (ทัก-โบ๊ต) (หรือ towboat – โทว์โบ๊ต) – เรือลากจูง, เรือโยง

Gondola – เรือกอนโดล่า (ในเมืองเวนิส อิตาลี)

 Canoe – เรือคะนู, เรือบด, เรือพายเดี่ยว

Anchor (แอ๊ง-เค่อะ) – สมอเรือ

Bridge (บริดจ์) – สะพาน (เรือลอดใต้)

 

                          

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่2)

ในสนามเด็กเล่น (In the playground)
            

Football – ฟุตบอล

Swing – ชิงช้า

Slide (สไล้ด์) – กระดานลื่น

Sand – ทราย

Earth – ดิน

Bicycle – รถจักรยาน

Tricycle – รถสามล้อ

Bat (แบท) – ไม้ตี (ปิงปอง, เทนนิส)

Merry-go-round(เม้อ-รี่-โก-ราวด์) – ม้าหมุน

Seesaw(ซี้-ซอ) – ไม้กระดานหก

Skipping rope – เชือกสำหรับกระโดด

Kite(ไค้ท์) – ว่าว

Skateboard– สเก็ตบอร์ด (ไม้กระดานมีล้อ ขึ้น

เหยียบแล้วใช้เท้าอีกข้างหนึ่งไสไปตามพื้น)

Jungle gym (จั๊งเกิ้ล-จิม) – ราวโหนแบบชับช้อน ให้เด็กปีนป่ายลอดไปมา

ในโรงพยาบาล (In the hospital)

Patient (เพ้-เชิ่นท) – คนไข้

Doctor– หมอ,แพทย์

Physician (ฟิ-ซิช-เชี่ยน) – แพทย์, อายุรแพทย์

Surgeon(เซ้อร์-เจิ้น) – ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด

Nurse (เนิร์ซ) – นางพยาบาล

Tablet(แท้บ-เล็ท) – ยาเม็ดชนิดแบน

Medicine (เม้ด-ดิ-ซิ่น) – ยา

Capsule– ยาแคปซูล

First aid kit– ชุด (อุปกรณ์) ปฐมพยาบาล

Cotton wool– สำลี

Bandage(แบ๊น-เด็จ หรือ ดิจ) – ผ้าพันแผล

Plaster (พลาส-เท่อร์) – ผ้ายางปิดแผล

Stethoscope (สเท็ธโท-สโคพ) – เครื่องฟังการ

เต้นหัวใจ

Clinical thermometer- ปรอทวัดคนไข้

Wheelchair(วีล-แชร์) – เก้าอี้รถเข็น (คนป่วย)

Stretcher(สเทร็ธ-เช่อะ) – เปลหาม

Cot(คอท) – เปลรถเข็น (ใช้ตามโรงพยาบาล)

Injection(อิน-เจ๊ค-ชั่น) – การฉีดยา

Operation(อ๊อพ-พะ-เร้-เชิ่น) – การผ่าตัด

Walking aid– อุปกรณ์ช่วยเดิน

Eye-drop– ยาหยอดตา

Ban-aid(แบน-เอด) – ปลาสเตอร์ปิดแผล

Balm(บาล์ม) – ยาหม่อง

Pill (พิล) – ยา

Drug (ดรั๊ก) – ยา

Aspirin – แอสไพริน, ยาแก้ปวด

สัตว์โลกผู้น่ารัก (Animals)

Tiger (ไท้-เกอะ) – เสือ

Elephant(เอ๊ล-ละ-เฟิ่น) – ช้าง

Bear (แบ) – หมี

Panther(แพ้น-เธอะ) – เสือดำ

Leopard (เลพ-เพิด) – เสือดาว

Jaguar (แจ๊ก-กว้าร์) – เสือจากัวร์

Cheetah – เสือชีตาร์

Giraffe(จิ-ราฟ) – ยีราฟ

Polar bear(โพ้ล่า-แบร์) – หมีสีขาว, หมีขั้วโลก

Horse – ม้า

Camel (แค้ม-เมิ่ล) – อูฐ

Cow(คาว) – วัวตัวเมีย

Calf (คาล์ฟ) – ลูกวัว

Bison(ไบ๊-เซิ่น) – วัวกระทิง

Bull (บูล) – วัวตัวผู้

Cub(คับ) – ลูกสัตว์ เช่น เสือ สิงโต หมา แมว

Hippopotamus (hippo) – ฮิพโปโปเตมัส

Rhinoceros (rhino) (ไร-นอส-เซอ-รอส,

ไร้โน่) – แรด

Donkey(ด๊อง-คี่) – ลา

Dog– สุนัข

Puppy (pup) (พั้พ-พี่, พั้พ) – ลูกสุนัข

Fox– หมาจิ้งจอก

Wolf(วูล์ฟ) – หมาป่า

Monkey– ลิง

Chimpanzee– ลิงชิมแพนซี

Orangutan(โอ หรือ ออ-แร้ง-อู-แท่น) – ลิงอุรัง

อุตัง

Gorilla – ลิงกอริลล่า

Porcupine(พ้อค-คิว-ไพน์) – เม่น

Sheep (ชีพ) – แกะ

Lamb (แลมบ์) – ลูกแกะ

Goat(โก้ท) – แพะ

Kid – ลูกแพะ

Snake (สเน้ค) – งู

Cobra(โค้-บระ) – งูเห่า

King cobra– งูจงอาง

Python (ไพ้-ธ่อน หรือ เธิ่น) – งูเหลือม

Horse (ฮอร์ส) – ม้า

Foal(โฟล) – ลูกม้าหรือลา

Deer (เดีย) – กวาง

Panda– หมีแพนด้า

Koala – หมีโคอล่า

Lion(ไล้-เอิ้น) –สิงโต

Crocodile (คร็อค-โค-ไดล์) – จระเข้

Rabbit(แร้บ-บิท) – กระต่าย

Chipmunk(ชิพ-มั้งค์) – กระแต

Squirrel(สเคว้อ-เริ่ล) – กระรอก

Cat– แมว

Kitten– ลูกแมว

Pig – หมู

Piglet(พิก-เล็ท) – ลูกหมู

Mouse (เม้าส) – หนู

Rat(แร้ท) – หนู

Frog(ฟร้อก) – กบ

Toad(โท้ด) – คางคก

Lizard(ลิซ-เซิร์ด) – จิ้งจก

Gecko (เก็ค-โค่) – ตุ๊กแก

Tortoise(ท้อร์-ทัส) หรือ turtle (เท้อ-เทิ่ล)– เต่า

Soft-shelled turtle – ตะพาบ

Zebra(ซี้-บระ) – ม้าลาย

Moose(มูส) – กวางขนาดใหญ่

Hamster– หนูแฮมสเตอร์

Guinea pig(กิ๊นนี่-พิก) – หนูตะเภา

Buffalo(บัฟ-ฟะ-โล่) – ควาย

Kangaroo (แค้ง-กะ-รู) – จิงโจ้

Spider(สไพ้-เดอะ) – แมงมุม

Snail(สเนล) – หอยทาก

Caterpillar(แค้ท-เทอ-พิล-ล่า) – หนอนผีเสื้อ

Bat(แบ้ท) – ค้างคาว

Hare(แฮร์) – กระต่ายป่า

Pony(โพ้-นี่) – ม้าแกลบ

Husky(ฮัส-คี่) – หมาที่เอสกิโมใช้ลากเลื่อน

Ox(อ๊อกซ) – วัวตัวผู้

Ass (แอส) – ลา

Mule(มิว) – ล่อ

Gibbon(กิ๊บ-เบิ้น) – ชะนี

Beaver– ตัวบีเว่อ

Paw(พอ) – อุ้งเท้าสัตว์ โดยเฉพาะที่มีเล็บ เช่น หมา, แมว, เสือ, สิงโต

Hoof(ฮูฟ) – กีบเท้าสัตว์ เช่น ม้า, วัว, ควาย, เก้ง.

กวาง, กระทิง

Horn (ฮอร์น) – เขาสัตว์

Tail (เท็ล) – หาง

Whisker (วิส-เคอะ) – หนวดสัตว์ (แมว,เสือ, สิงโต, บีเว่อ)

Reindeer – กวางเรนเดีย

สัตว์น้ำ (Aquatic– อะคว้อติค -  animals)

                                            

Fish– ปลา

Dolphin (ด๊อล-ฟิน) – ปลาโลมา

Porpoise (พ้อร์-เพิส) – ปลาโลมา

Whale (เวล) – ปลาวาฬ

Shark(ช้าร์ค) – ปลาฉลาม

Seal(ซีล) – แมวน้ำ

Star fish– ปลาดาว

Walrus– ตัววอลรัส

Sea lion–สิงโตทะเล

Sponge(สพั้นจ์) – ฟองน้ำ

Eel(อีล) – ปลาไหล

Carp– ปลาคาร์พ, ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่

Catfish– ปลาดุก

Mackerel(แม็ค-เคอ-เร่ล) – ปลาจำพวกปลาทู

Tuna– ปลาทูน่า

Murrel(เม้อ-เริ่ล) – ปลาช่อน

Herring– ปลาเฮริ่ง

Ray(เรย์) – ปลากระเบน

Jelly fish– แมงกะพรุน

Dugong(ดู-ก๊อง) – พะยูน

Squid(สควิด) – ปลาหมึก

Octopus(อ๊อค-โท-พัส) – ปลาหมึกยักษ์

Oyster(อ๊อย-สเท่อะ) – หอยนางรม

Turtle(เท้อ-เทิ่ล) – เต่า

Crab(แคร้บ) – ปู

Spider crab(สไพ้เด่อะ-แคร้บ) – ปูม้า

Sea crab– ปูทะเล

Hermit crab(เฮ้อร์มิท-แคร้บ) – ปูเสฉวน

Lobster(ล้อบ-สเท่อะ) – กุ้งก้ามกราม

Shrimp(ชริมพ์) – กุ้งฝอย

Prawn (พรอน) – กุ้งนาง

Crayfish(เคร้-ฟิช) – กุ้งนาง

Scale(สเคล) – เกล็ดปลา

Fin(ฟิน) – ครีบปลา

แมลง (Insects)

Insect หรือ bug – แมง, แมลง

Beetle (บี้ท-เทิ่ล) – แมลงปีกแข็ง

Ladybird – แมลงเต่าทอง

Scorpio n (สค้อ-เพี่ยน) – แมลงป่อง

Dragonfly (แดร๊ก-เกิ้น-ไฟล) – แมลงปอ

Grasshopper(กราส-ฮอพ-เพ่อ) – ตั๊กแตน

Locust (โล้-คัสท) – ตั๊กแตน

Cricket(คริก-เค็ท) – จิ้งหรีด

Cicada(ซิ-คะ-ดะ) – จักจั่น

Flea(ฟลี) – หมัด

Bee– ผึ้งตัวเมีย

Butterfly– ผีเสื้อ

Drone(โดรน) – ผึ้งตัวผู้

Hornet(ฮ้อร์-เน็ท) – แตน

Wasp(วอสพ) – ตัวต่อ

Termite(เท้อร์-ไมท) – ปลวก

White ant– ปลวก

Cockroach(ค้อค-โรช) – แมลงสาบ

Ant (แอ๊นท) – มด

Mosquito(มอส-ควิ-โทะ) – ยุง

Spider(สไพ้-เดอะ) – แมงมุม

Silk worm(ซิ้ลค์-เวิม) – ตัวไหม

Fly(ไฟล) – แมลงวัน

Fire-fly(ไฟร์-ไฟล) – หิ่งห้อย

Bluebottle(บลู-บอทเทิ่ล) – แมลงวันหัวเขียว

Queen-bee – นางพญาผึ้ง

Worm(เวิม) – หนอน, ไส้เดือน, พยาธิ

Louse (เล้าส) – เหา, ไร

นก (Birds)

                                              

Peacock(พี-ค้อค) – นกยูงตัวผู้

Peahen – นกยูงตัวเมีย

Robin (ร้อบ-บิ้น) – นกกางเขน

Nightingale – นกไนติงเกล

Flamingo (ฟลา-มิ้ง-โก้) – นกฟลามิงโก้, นกกด

เพลิง

Woodpecker– นกหัวขวาน

Penguin – นกเพนกวิน

Sparrow(สแพ้-โร่) – นกกระจอก

Crow(โคร) – อีกา

Ostrich(ออส-ทริช) – นกกระจอกเทศ

Swallow(สว้อล-โล่) – นกนางแอ่น

Dove(ดัฟว์) – นกเขา

Hawk(ฮอร์ค) – เหยี่ยว

Falcon(ฟ้อล-ค่อน) – เหยี่ยว ใช้ฝึกให้จับนกอื่น

Goose (กูส) – ห่านตัวเมีย

Gander(แก๊น-เดอะ) – ห่านตัวผู้

Gosling(กอส-ลิ่ง) – ลูกห่าน

Parrot(แพ้-ร็อท) – นกแก้ว

Black bird– นกดุเหว่า

Crane(เครน) – นกกระเรียน

Stork(สท็อค) – นกกระสา

Cock(ค็อค) – ไก่ตัวผู้

Hen – ไก่ตัวเมีย

Chicken  (chick) – ลูกไก่

Vulture(วั้ล-เช่อะ) – นกแร้ง

Buzzard(บุซ-เซิด) – นกแร้ง

Parakeet(แพ-ระ-คีท) –นกแก้ว, นกหงส์หยก

Bantam(แบ๊น-ทั่ม) – ไก่แจ้

Pheasant(เฟซ-เซิ่นท) – ไก่ฟ้า

Turkey(เท้อร์-คี่) – ไก่งวง

Cockatoo(คอค-คะ-ทู) – นกแขกเต้า, นกกระตั้ว

Pigeon(พิจ-เจี้ยน) – นกพิราบ

Quail(เควล) – นกกระทา

Canary(คะ-แน้-รี่) – นกคีรีบูน, นกขมิ้นเหลืองอ่อน

Eagle(อี๊-เกิ้ล) – นกอินทรี

Swan(สวอน) – หงส์

Owl(เอาล์) – นกฮูก

Emu– นกอีมู

Penguin – นกเพนกวิน

Gull (กัล) หรือ sea-gull – นกนางนวล

Kiwi– นกกีวี

Hummingbird– นกฮัมมิ่งเบิร์ด

Mynah (myna) (ไม้-น่ะ) – นกสาริกา, นกขุนทอง

Talking mynah – นกขุนทอง

Kingfisher– นกกินปลา, นกกระเต็น

Raven(แร้-เว่น) – อีกา

Duck– เป็ดตัวเมีย

Drake(เดร๊ก) – เป็ดตัวผู้

Duckling(ดั๊ก-ลิ่ง) – ลูกเป็ด

Beak(บี้ค) – จงอยปาก (นก กา เป็ด ไก่)

Claw(คลอ) – อุ้งเท้าสัตว์ปีก (นก กา ไก่ ฯลฯ)

Feather(เฟท-เธ่อะ) – ขนนก เป็ด ไก่

Wing– ปีก

Puffin(พัฟ-ฟิ่น) – นกทะเลชนิดหนึ่ง

Pelican(เพ้ล-ลิ-แคน) – นกกระทุง

Rice bird – นกกระจาบ

Hornbill – นกเงือก

Cuckoo (คุค-คู) – นกกาเหว่า

Singing mynah (ไม้-น่ะ) – นกเอี้ยง

Teal (ทีล) – นกเป็ดน้ำ

Ibis (ไอ-บิส) – นกปากห่าง

Condor(ค้อน-ดอร์) – นกแร้งขนาดใหญ่

Vampire (แว้ม-ไพ-เอ้อะ) – ค้างคาวดูดเลือด

Tomtit (ท้อม-ทิท) – นกกระจิบ

 

 

หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Children) (ตอนที่1)

ในครัว (In the Kitchen)

Frying pan – กระทะก้นตื้น

Saucepan (ซอส-แพน) – หม้อต้มหรือทอดมีฝาปิดและด้ามถือ

Cooker – หม้อสำหรับหุงข้าวหรือต้มอาหาร

Toaster (โทส-เท่อะ) – เครื่องปิ้งขนมปัง

Cookbook – ตำรากับข้าว, ตำราปรุงอาหาร

Cookie (cooky) – คุกกี้, ขนมกินเล่น

Oven – เตาอบ

Microwave oven – เตาอบไมโครเวฟ

Tin opener – ที่เปิดกระป๋อง

Can opener – ที่เปิดกระป๋อง

Bottle – ขวด

Bottle opener – ที่เปิดขวด

Tray (เทร) – ถาด

Jar (จาร์) – กระปุก, เหยือก, โถ, ขวดปากกว้าง

Jug (จั๊ก) – เหยือกน้ำ

Teapot – กาน้ำชา

Funnel (ฟั้น-เน่ล) – กรวยกรอกน้ำ

Colander (คั้ล-แลน-เด่อะ) – ภาชนะกรอง, กระชอนพักผัก (ให้น้ำสะเด็ดออก)

Pail (เพ็ล) – ถังน้ำ

Mop (มอพ)– ไม้กวาด

Basket – ตะกร้า

Shelf (เช้ลฟ์) – หิ้งหรือชั้นวางของ

Match (แมทช) – ไม้ขีดไฟ

Matchbox – กล่องไม้ขีด

Bowl (โบล) – ชาม

Pot – หม้อหุงต้ม, โหล, กาน้ำ, กระถาง

Kettle (เค้ท-เทิ่ล) – กาน้ำ

Rolling pin –  ไม้คลึงแป้ง

Refrigerator (รี-ฟริจ-จะ-เร-เท่อะ) – ตู้เย็น

Fridge (ฟริจด์) – ตู้เย็น (เรียกแบบย่อ)

Sink – อ่างล้างหน้า-ล้างจาน

Spoon (สพูน) – ช้อน

Fork (ฟอร์ค) – ซ่อม

Knife (ไน้ฟ) – มีด

Cup – ถ้วย (กาแฟ)

Glass (กลาส) – ถ้วยแก้ว

Flask (ฟลาสค) – กระติกน้ำ

Pan – กระทะหรือหม้อก้นแบนและตื้น

Plate (เพลท) – จานแบน

Ladle (เล้ท-เดิ้ล) – ทัพพีตักข้าวหรือแกง

Strainer (สเทร้น-เน่อะ) – ที่กรองมีด้ามจับ เช่นที่ใช้ลวกก๋วยเตี๋ยว

Mug (มัก) – เหยือก (นม, เบียร์), แก้วแบบมีหูจับ เช่น แก้วเบียร์

Saucer (ซ้อ-เซ่อะ) – จานรอง

Sugar (ชู้-กะ) – น้ำตาล

Salt (ซ้อลท) – เกลือ

Pepper (เพ็พ-เพ่อะ) – พริกไทย

Straw (ส-ทรอ) – หลอดกาแฟ

Cook (คุค) – กุ๊ก, พ่อครัว, แม่ครัว

ในห้องเรียน (In the classroom)

                          

Teacher – ครู, อาจารย์

Student – นักเรียน, ลูกศิษย์

Pupil (พิ้ว-เพิ่ล) – นักเรียน, ลูกศิษย์

Desk – โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน

Chair – เก้าอี้

Pen –ปากกา

Pencil – ดินสอดำ

Ink (อิ๊งค์) – หมึก

Rubber – ยางลบ

Eraser (อิ-เร้-เซ่อะ) – ยางลบ

Fountain (เฟ้าน์-เทิ่น) pen – ปากกาหมึกซึม

Ballpoint pen – ปากกาลูกลื่น

Whiteboard – กระดานขาว สำหรับเขียนด้วยปากกาเมจิก

Chalkboard  (ชอล์ค-บอร์ด) – กระดานดำ เขียนด้วยชอล์ก

Chalk – ชอล์กเขียนกระดาน

Duster (ดัส-เทอะ) – แปลงลบกระดาน

Blackboard eraser – แปลงลบกระดาน

Sharpener (ชาร์พ-เพ็น-เน่อะ) – กบเหลาดินสอ

Book – หนังสือ

Book marker – ที่คั่นหนังสือ

Dictionary – พจนานุกรม

Glue (กลู) – กาว, แป้งเปียก

Glue stick – กาวแท่ง

Wastepaper basket – ตะกร้าทิ้งขยะ-กระดาษ

Map – แผนที่

Crayon (เคร้-อั้น) – ดินสอสี, ดินสอเทียน

Slate (สเล้ท) – กระดานชนวน

Ruler (รู้-เล่อะ) – ไม้บรรทัด

Paper – กระดาษ

Note-paper – กระดาษเขียนจดหมาย

Protractor – ไม้โปรแทรคเตอร์

Clip – ตัวหนีบกระดาษแบบมีสองขา

Paper clip – ลวดเสียบกระดาษ

Stapler (สเท้-เพล่อะ) – ที่เย็บกระดาษ

Staple (สเท้-เพิ่ล) – ลวดเย็บกระดาษ ใช้กับที่เย็บ

กระดาษ

Note-book –สมุด, สมุดโน๊ต

Exercise book –สมุดแบบฝึกหัด

Homework – การบ้าน

ในสวน (In the garden)

Gate (เกท) – ประตูใหญ่ (ทางเข้าสวน)

Fence (เฟ้นซ) – รั้ว

Paling (เพ้-ลิ่ง) fence – รั้วโปร่ง

Patio (แพท หรือ พาท-ทิ-โอ้) – ลานในสวน

Bush (บุช) – พุ่มไม้

Pond (พอนด์) – บ่อน้ำ, สระน้ำ

Flower bed – แปลงดอกไม้

Rock garden – สวนหิน (มีหินก้อนเล็กเรียงราย)

Path (แพธ หรือ พาธ) – ทางเดิน (ในสวน)

Tub (ทับ)– กระถางต้นไม้, ถังไม้ใช้ปลูกพืช

Climbing plant (ไคลม์-บิ้ง-แพล้นท หรือ

พล้านท) – ไม้เลื้อย

Tree – ต้นไม้

Nest – รังนก

Trunk (ทรั้งค) – ลำต้น (ของต้นไม้)

Branch (บรานช) – กิ่งไม้ (ของต้นไม้)

Grass (กราส) – หญ้า

Plant (แพล้นท หรือ พล้านท) – พืช, พืชลำต้นอ่อน

Weed (วี้ด) – วัชพืช

Weeder (วี๊ด-เด่อะ) – ช้อนสำหรับถอนวัชพืช

Stick (สติ๊ค) – กิ่งไม้แห้ง (ใช้ทำฟืน-ไม้เท้า)

Fern – ต้นเฟิร์น

Bench – ม้านั่ง, ม้ายาว

Stone – หิน

Earth (เอิ้ร์ธ) – ดิน

Fountain (เฟ้า-เทิ่น) – น้ำพุ

Lawn-mower (ลอน-โม้-เว่อร์) – เครื่องตัดหญ้า

Rake (เร้ค) – คราด (สำหรับพรวนดิน)

Hoe (โฮ) – จอบขุดดิน

Spade (สเพ้ด) – เสียม, จอบ, พลั่วตักทราย

Hand fork – ส้อมพรวนดิน

Watering can – ฝักบัวรดน้ำ

Rose – หัวฝักบัว

Lawn (ลอน) – สนามหญ้า

Hedge (เฮ็ดจ) – รั้วไม้พุ่ม

Hanging basket – กระถางไม้แขวน

Lantern (แล้น-เทิ่ร์น) – โคมไฟสนาม

Seed (ซี้ด) – เมล็ดพืช

Sprayer (สเพร้-เย่อ) – กระบอกฉีดน้ำ (รดต้นไม้)

Tank sprayer – ถังฉีดพ่นยา

ในบ้าน (In the house)

                     

Wall (วอล) – ผนังห้อง, กำแพง

Ceiling (ซี้ล-ลิ่ง) – เพดาน

Floor (ฟลอร์) – พื้น (ห้อง)

Carpet – พรม

Table – โต๊ะ

Chair – เก้าอี้

Armchair – เก้าอี้มีที่วางแขน

Sofa – เก้าอี้โซฟาบุนวม

Book – หนังสือ

Bookcase – ตู้หนังสือ

Piano – เปียโน

Picture – รูปภาพ

Picture frame – กรอบรูป

Lamp (แล้มพ) -ตะเกียง

Clock – นาฬิกาแขวนข้างฝา

Vase (เวซ หรือ วาซ) – แจกัน

Living room – ห้องรับแขก

Fan – พัดลม, พัด

Television – โทรทัศน์

Radio – วิทยุ

CD player – เครื่องเล่นซีดี

Telephone – โทรศัพท์

Record (เร้ค-คอร์ด) – แผ่นเสียง

Record (เร้ค-คอร์ด) player – จานเสียง (เครื่อง

เล่นแผ่นเสียง)

Photograph (โฟ้-โท-กราฟ) – รูปถ่าย

Newspaper – หนังสือพิมพ์

Bedroom – ห้องนอน

Cupboard (คัพ-บอร์ด) – ตู้เสื้อผ้า

Bed – เตียงนอน

Pillow (พิ้ล-โล่ว์) – หมอน

Mattress (แม้ท-เทรส) – ฟูกใช้รองนอน, ที่นอน

Blanket – ผ้าห่ม

Window – หน้าต่าง

Curtain (เค้อ-เท่น) – ม่านบังตา

Drawer (ดร๊อ-เออะ) – ลิ้นชัก

Iron (ไอ๊-เอิ้ร์น) – เตารีด

Ironing board (ไอ๊-เอิร์น-นิ่ง-บอร์ด) – กระดาน

รองรีดผ้า

Cot – เตียงเล็กๆสำหรับเด็ก

Rattle (แร้ท-เทิ่ล) – ของเล่นเด็กที่เขย่าแล้วมีเสียงรัว

Umbrella (อัม-เบร๊ล-ล่า) – ร่ม

Dining (ได๊-นิ่ง) room – ห้องทานอาหาร

Door (ดอร์) – ประตู

Doorbell (ด๊อร์-เบล) – กระดิ่งประตู, ออดสำหรับกดเรียกให้เปิดประตู

Broom (บรูม) – ไม้กวาด

Mop – ไม้กวาด

Calendar (คา-เล้น-เด่อะ) – ปฏิทิน

Tablecloth (เท้-เบิ้ล-คลอธ) – ผ้าปูโต๊ะ

Ladder (แล๊ด-เด่อะ) – บันไดสำหรับปีนทำงาน

Dustbin – ถังขยะ

Bathroom – ห้องน้ำ

Mirror – กระจกส่องหน้า

Rug (รัก)– พรมเช็ดเท้า

ดอกไม้ (Flowers)

Rose (โรส) – กุหลาบ

Orchid (อ๊อร์-คิด) – ดอกกล้วยไม้, กล้วยไม้

Lily (ลิ๊ล-ลี่) – ดอกลิลลี่ (พลับพลึง)

Fern – ต้นเฟิร์น

Sun-flower – ทานตะวัน

Marigold (แม้-ริ-โกลด์) – ดาวเรือง

Cattleya – คัทลียา

Jasmine (jasmin) (แจส-มิน) – มะลิ

Lotus (โล้-ทัส) – บัว

Water lily (ลิ้ล-ลี่) – บัว

Poppy – ฝิ่น

Chrysanthemum (คริส-แซน-ธิ-มั่ม) – เบญจมาศ

Gerbela (เย้อ-เบ-ล่า) – เยอบีล่า

Morning glory (กล๊อ-รี่) – ผักบุ้ง

Daffodil – แดฟโฟดิล

Tulip – ทิวลิป

Hibiscus (ไฮ-บิส-คัส) – ชะบา

Carnation (คาร์-เน้-ชั่น) – คาร์เนชั่น

Cockscomb (ค็อคส-โคม) – หงอนไก่

Temple-flower – ลั่นทม

Flame-tree (เฟลม-ทรี) – หางนกยูง

Leaf (ลีฟ) – ใบไม้

Thorn (ทอร์น) – หนาม

Petal (เพ้ท-เทิ่ล) – กลีบดอกไม้

Stem (สเทม) – ลำต้นของไม้ดอก, ก้านของดอกไม้

Root – ราก

ผัก (Vegetables)

                                          

Broccoli – บรอคโคลี่

Cucumber (คิว-คั้ม-เบอะ) – แตงกวา

Lettuce (เลท-ทิ้วซ) – ผักกาดหอม

Cabbage (แค้บ-เบจ) – กะหล่ำปลี

Pumpkin (พั้ม-คิ่น) – ฟักทอง

Ginger (จิ๊น-เจอะ) – ขิง

Turnip (เท้อร์-นิพ) – หัวผักกาดขาว

Chilli (chili) (ชิ้ล-ลี่) – พริก

Carrot – แครอท,  หัวผักกาดแดง

Cauliflower (คอ-ลิ-เฟล้า-เออะ) – กะหล่ำดอก

Garlic (ก๊าร์-ลิค) – กระเทียม

Radish (แร้-ดิช) – ผักกาดหัว

Potato – มันฝรั่ง

Bean (บีน) – ถั่ว

Pea – ถั่ว

Bird-pepper – พริกขี้หนู

Capsicum (แคพ-ซิ-คัม) – พริกขี้หนู

Pepper (เพ็พ-เพ่อะ) – พริกไทย

Sweet pepper – พริกหวาน

Hot pepper – พริกชี้ฟ้า

Eggplant (เอค-แพล้นท์) – มะเขือสีม่วงเข้ม

Egg apple – มะเขือ

Onion (อั๊น-ยั่น) – หัวหอม

Yellow onion – หอมหัวใหญ่

Pea-sprout (พี-สเพร้าท์) – ถั่วงอก

Chick-pea (ชิค-พี) – ถั่วเขียว

Lime (ไลม์) – มะนาว

Lemon (เล้ม-ม่อน) – มะนาว

Peppermint – สะระแหน่

Lemon grass (เล้มม่อน-กราส) – ตะไคร้

Soybean – ถั่วเหลือง

Sweet potato – มันเทศ

Peanut – ถั่วลิสง

Ground nut (กราวด์-นัท) – ถั่วลิสง

Cowpea (ค้าว-พี) – ถั่วฝักยาว

Celery (เซ-เล้อ-รี่) – ขึ้นฉ่ายฝรั่ง

Scallion (สแค้ล-ยั่น) – ต้นหอม

Coriander (คอ-ริ-แอ๊น-เดอะ) – ผักชี

Bamboo shoot – หน่อไม้

Asparagus (แอส-พะ-ระ-กัส) – หน่อไม้ฝรั่ง

Mushroom (มัช-รูม) – เห็ด

Spinach (สปิ๊น-นิช) – ผักขม, ผักปวยเล้ง

Rice (ไร๊ซ) – ข้าว

Paddy (แพ้ด-ดี้) – ข้าวเปลือก

Sticky rice (สติ๊ค-คี่-ไร๊ซ) – ข้าวเหนียว

Green bean – ถั่วแขก

ผลไม้ (Fruit)

                            

               

                           

Mango (แม้ง-โก้) – มะม่วง

Mangosteen (แม้ง-โกส-ทีน) – มังคุด

Apple (แอพ-เพิ่ล) – แอปเปิ้ล

Pineapple (ไพน์-แอพ-เพิ่ล) – สับปะรด

Orange (อ๊อ-รินจ)– ส้ม

Durian (ดู-เรียน) – ทุเรียน

Banana – กล้วย

Lichi (lichee) (ลี้-ชี่) – ลิ้นจี่

Rambutan (แรม-บู๊-เทิ่น) – เงาะ

Melon (เม้ล-เลิ่น) – แตงไทย

Watermelon (ว๊อ-เทอะ-เม้ล-เลิ่น) – แตงโม

Lemon (เล้ม-เมิ่น) – มะนาว

Grape (เกร๊พ) – องุ่น

Grapefruit (เกร๊พ-ฟรุท) – ส้มโอ

Pomelo (พ้อม-เม-โล) – ส้มโอ

Coconut – มะพร้าว

Cantaloup – แคนตาลูป, แตงโมลาย

Jack-fruit (แจ๊ค-ฟรุท) – ขนุน

Custard (คัส-ตาร์ด) apple – น้อยหน่า

Sugar (ชู้-กะ) apple – น้อยหน่า

Rose-apple – ชมพู่

Jambul (แจม-บุล) – ชมพู่

Papaya (พะ-พ้า-ย่ะ) – มะละกอ

Tomato (โท-เม้-โท่) – มะเขือเทศ

Longan (ล้อง-แก้น) – ลำไย

Langsat – ลางสาด

Potato (โพ-เท้-โท่) – มันฝรั่ง

Potato-fruit – ละมุด

Strawberry (สทร้อ-เบอรี่) – สตรอเบอรี่

Blackberry – ผลเบอรี่ดำ

Pear – แพร์

Kiwi – กีวี่

Cherry – เชอร์รี่

Avocado (แอฟ-โว-ค้า-โด้) – อะโวกาโด

Plum (พลัม) – ลูกเกด

Jujube (จุ-จุ๊บ) – พุทรา

Guava (กั๊ว-ว่า หรือ กว๊า-ว่า) – ฝรั่ง

 

ในห้องน้ำ (In the bathroom)

                                   

 

Bathtub (บาธ-ทับ) – อ่างอาบน้ำ

Bath (บาธ) – อ่างอาบน้ำ, การอาบน้ำ

Shower (เช้า-เออะ) – ฝักบัว

Sink – อ่างล้างหน้า

Basin (เบ๊-ซิ่น) – อ่างล้างหน้า

Heater (ฮีท-เท่อะ)  - เครื่องทำน้ำอุ่น

Tap – หัวก๊อกน้ำ

Towel (เท้า-เอิล) – ผ้าเช็ดตัว

Looking-glass – กระจกส่องหน้า

Wash stand – อ่างล้างหน้า

Toilet (ท้อย-ลิท) – ถังชักโครก, ห้องน้ำ, ห้องส้วม

Toilet paper – กระดาษชำระ

Toilet roll – ม้วนกระดาษชำระ

Toilet seat – ที่นั่งบนถังชักโครกในห้องน้ำ

Shaver (เช้-เว่อะ) – มีดโกน, เครื่องโกนหนวด

Razor (เร้-เซ่อะ) – มีดโกน, เครื่องโกนหนวด

Rug (รัก) – พรมเช็ดเท้า

Bucket (บั๊ค-เค็ท) –  ถังน้ำ

Water closet (โคลธ-เส็ท) – ห้องน้ำ

Scent (เซ้นท์) bottle – ขวดน้ำหอม

Perfume (เพ้อ-ฟูม) – น้ำหอม

Hairbrush – แปรงมีด้ามยาว (ใช้แปรงผมสตรี)

Brush (บรัช) – แปรง (ใช้แปรงผมหรือขน)

Comb (โคมบ) – หวี

Toothbrush – แปรงสีฟัน

Toothpaste (ทู้ธ-เพสท์) – ยาสีฟัน

Soap (โซ้พ) – สบู่

Mat (แมท) – พรมเช็ดเท้า, เสื่อ

ส่วนของร่างกาย (Parts of the body)

                    

                    

Head – ศีรษะ

Forehead (ฟ้อร์-เฮด) – หน้าผาก

Hair – ผม, ขน

Face (เฟซ) – หน้า

Mouth (เม้าธ) – ปาก

Cheek (ชีค) – แก้ม

Neck (เน็ค) – คอ

Nose (โนส) – จมูก

Ear (เอียร์) – หู

Eye (อาย) – ตา

Chin – คาง

Shoulder (โช้ว-เดอะ) – หัวไหล่

Stomach (สทั้ม-มัค) – ท้อง

Lip – ริมฝีปาก

Mouth (เม้าธ) – ปาก

Tooth (ทูธ) – ฟันซี่เดียว (teeth – ฟันหลายซี่)

Tongue (ทั้ง) – ลิ้น

Moustache (mustache) (มัส-แทช) – หนวด

Beard (เบี๊ยร์ด) – เครา

Arm (อาร์ม) – แขน

Hand (แฮนด์) – มือ

Wrist (ริสท) – ข้อมือ

Elbow (เอล-โบ) – ศอก

Finger (ฟิ้ง-เก่อะ) – นิ้วมือ

Thumb (ธัม) – นิ้วหัวแม่มือ

Nail (เนล) – เล็บมือ

Palm (พาล์ม) – ฝ่ามือ

Hip – ตะโพก

Waist (เวสท) – สะเอว

Knee (นี) – หัวเข่า

Ankle (แอ๊ง-เคิ่ล) – ข้อเท้า

Leg (เล้ก)– ขา

Foot – เท้าข้างเดียว (feet – เท้าหลายเท้า)

Heel (ฮีล) – ส้นเท้า

Buttock (บั๊ท-ทอค) – ก้นหรือตะโพกข้างหนึ่ง

Bottom (บ๊อท-เทิ่ม) – ก้น

Skull (สคัล) – กะโหลกศีรษะ

Toe (โท) – นิ้วเท้า, หัวแม่เท้า

อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink)

           

            

Sandwich – แซนวิช

Hamburger – แฮมเบ๊อเก่อะ

Salad (แซ้ล-เลิ่ด) – สลัก, ยำผักสด

Meat (มีท) – เนื้อ

Chicken – ไก่

Hot dog – ฮ้อทด็อก

Bread (เบรด) – ขนมปัง

Pizza – พิซซ่า

Sausage (ซ้อ-ซิจ) – ไส้กรอก

Cheese (ชีส) – เนยเหลว

Butter (บั๊ท-เท่อะ) – เนยแข็ง

Sardine – ปลาซาดีน

Tuna – ปลาทูน่า

Roast (โรสท) chicken – ไก่ย่าง

Fruit salad – สลัดผลไม้

Fried sole (โซล) – ปลาทอด

Lobster (ล๊อบ-สเท่อะ) – กุ้งก้ามกราม

Clear soup (ซูพ) – ซุปน้ำใส

Toast (โทสท) – ขนมปังปิ้ง

Bun (บัน) – ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน

Margarine (ม้าร์-จะ-รีน) – มาการีน, เนยเทียม

Biscuit (บิส-คิท) – ขนมปังกรอบ

Spaghetti – สปาเก็ตตี้

Pancake (แพ้น-เคค) – แพนเค้ก, ขนมเบื้อง

Egg – ไข่

Fruit juice (ฟรุท-จูซ) – น้ำผลไม้

Milk – นม

Coffee (คอฟ-ฟี่) – กาแฟ

Tea (ที) – ชา

Honey (ฮั้น-นี่) – น้ำผึ้ง

Cake – ขนมเค็ก

Ham with spinach (แฮม-วิธ-สพิ้น-นิช) – แฮมโรยหน้าด้วยผักขม

Chocolate – ช็อคโกเล็ต

Chocolate pastry (เพส-ทรี่) – แป้งหรือขนมอบ

รสช็อคโกเล็ต

Doughnut – โดนัท

Jam (แจม) – แยม, ผลไม้กวน

Pie (พาย) – ขนมพาย, ขนมยัดไส้ชนิดหนึ่ง

Peanut butter – เนยถั่วลิสง ใช้ทาขนมปัง

Croissant (คระ-ซ้างท์) – ขนมปังครัวซองต์, ขนม

ปังฝรั่งเศสรูปเสี้ยวพระจันทร์

Steak (สเทค) and chips – สเต็กเนื้อและมัน

ฝรั่งทอด

 

Subscribe to RSS - หมวดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก