หมวดประกันภัย

หมวดประกันภัย (Insurance) (ตอนที่ 2)

                    

                    

Investment income – รายได้จากการลงทุน

Investment portfolio – เงินลงทุนตามราคาทุน

Portfolio allocation – การจัดสรรเงินลงทุน

Fixed income investment – การลงทุน (ในสินทรัพย์) ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

Investment concept – แนวความคิดในการลงทุน

Deposits at commercial banks – เงินฝากประจำ (ที่ธนาคารพาณิชย์)

Government bonds – พันธบัตรรัฐบาล

Debentures – หุ้นกู้

Mortgaged loans – เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริม ทรัพย์จำนองเป็นประกัน

Investments in listed securities – เงินลง ทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Equity securities – ตราสารทุน

Long-term investment policy – นโยบายการลงทุนในระยะยาว

Investment in both listed and unlisted common stocks and fund units – การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุน (หุ้นสามัญ) และหน่วยลงทุน (ของบริษัทจำกัด) ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Main factors on the stock’s sound fundamentals – ปัจจัยหลักด้านพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์

The long-term growth of the company’s values – การเติบโตในระยะยาวของมูลค่าของบริษัท

The fluctuation of stock prices and stock exchanges – ความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน (จากราคาหุ้นและการแลกเปลี่ยนหุ้น)

To have growth potential in terms of business expansion and returns – มีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลกำไร

Long-term incomes and investment goals – รายได้ (ผลกำไร) ระยะยาวและเป้าหมายการลงทุน

Investment capital in associated companies – เงินลงทุนในบริษัทร่วม

Acknowledgement of income  in associated companies – การรับรู้ผลกำไรในบริษัทร่วม

Investment in non-listed securities - การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นทุนนอกตลาด)

To enhance the company’s opportunity to make business transactions with foreign companies – เพิ่มโอกาศของบริษัทใน

การทำธุรกิจในต่างประเทศ

Investments in funds investing in non-marketable equity securities – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

Investments in funds investing in debt securities – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

Overseas investments – การลงทุนในต่างประเทศ

Investments in listed real estate funds – การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Trust funds for investments in real estate – กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม  ทรัพย์

Listed infrastructure funds – กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Interest and dividends – ดอกเบี้ยและเงินปันผล

Net investment incomes – รายได้จากการลงทุนสุทธิ

Profit from stocks and assets sale – กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์

Profit share from investments in associated companies – ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

Investment expenses – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

Returns on impairment of investments -    กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน

A surplus on revaluation of share values in the SET – ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Composition of investment portfolio –ส่วนประกอบของเงินลงทุน

Fixed interest bearing securities – หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

Deposits at banks – เงินฝากธนาคาร

Allowance for impairment/allowance for doubtful account – ค่าเผื่อการด้อยค่า/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

Collaterised (หรือ mortgaged ) loans – เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน

Shares listed on the SET (หรือ listed shares) – หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์

Unlisted shares – หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

Dividends and stock dividends – เงินปันผลและหุ้นปันผล

Market price – ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

Par value – มูลค่าหุ้น

Unearned premium reserve – เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

Shareholders’ equity – ส่วนของผู้ถือหุ้น

Book value – มูลค่าหุ้นตามบัญชี

Market price at year-end – ราคาปิด (ณ สิ้นปี)

Operating performance – ผลการดำเนินงาน

Financial statements – งบแสดงฐานะทางการเงิน

Financial status (or standing) – ฐานะทางการเงิน

Available-for-sale securities – หลักทรัพย์เผื่อขาย

Held-to-maturity securities – หลักทรัพย์ที่จะถือ (ครอง) จนครบกำหนด

Due from reinsurers – สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

Deferred tax assets – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Cash and cash equivalents – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Liabilities – หนี้สิน

Owners’ equity – ส่วนของเจ้าของ

Loss reserves – เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน

Outstanding claims – ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

Deferred tax liabilities – หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Retained earnings – กำไรสะสม

Issued and paid-up capital – ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว

Reserved retained earnings – กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย                                                      

Premium written income – รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ

All classes of insurance – ประกันภัยทุกประเภท

The net underwriting returns – ผลกำไรจากการรับประกันภัยสุทธิ

Unearned premium reserve – สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

Earned premium – เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

Net income after income tax –กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้

Contribution to Office of Insurance Commission – เงินสมทบ (ให้กับ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Non-Life Guarantee Fund – กองทุนประกันวินาศภัย

Road Victims Protection Fund – กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

Income before income tax deduction – กำไรก่อนหักภาษีเงินได้

Final dividend payment – การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

Interim dividend payment – การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Operating performance by classes of insurance – ผลการดำเนินงานการประกันภัยแต่ละประเภท

Written fire insurance premium – เบี้ยประกันอัคคีภัยรับ

Reduction in premium growth – การลดลงของการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

Commercial Line Business Unit channel – ชองทางธุรกิจลูกค้าองค์กร

To take a retention – รับเสี่ยงภัยไว้เอง

Operating performance by classes of insurance – ผลการดำเนินงานการประกันภัยแต่ละประเภท

Premiums from Broker Business Unit and Financial Institution Business Unit

channels - เบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจนายหน้าและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน

An extension of business through Branch Network and Ventures – การขยายธุรกิจผ่านช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

An underwriting profit – กำไรจากการรับประกันภัย

                                 

หมวดประกันภัย (Insurance) (ตอนที่ 1)

             

            

Insurance company– บริษัทประกันภัย

Reinsurance company– บริษัทประกันภัยต่อ

Insurer– ผู้ขายประกัน, บริษัทประกันภัย

The insured – ผู้เอาประกัน, ผู้ซื้อประกัน

(insurance) policy– กรมธรรม์ประกันภัย

(insurance) premium– เบี้ยประกันภัย

Life-insurance –การประกันชีวิต

Non-life insurance–การประกันวินาศภัย

Non-life insurance industry (หรือ business)–ธุรกิจประกันวินาศภัย

Fire insurance– การประกันอัคคีภัย

Marine insurance– การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

Motor insurance – การประกันภัยยานยนต์

Miscellaneous insurance– การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Property insurance – การประกันภัยที่ให้ความคุ้ม

ครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน

Engineering insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้ม

ครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

Legal liability insurance- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

Marine cargo insurance – การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

Marine hull insurance – การประกันภัยตัวเรือ

Compulsory motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

Voluntary motor insurance – การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Personal lines insurance– การประกันภัยลูกค้ารายย่อย

Industrial all risks insurance– การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

Claims– ค่าสินไหมทดแทน

Claims service– บริการสินไหมทดแทน

Customer– ลูกค้า

Shareholder– ผู้ถือหุ้น

Business competitor– คู่แข่งทางธุรกิจ

Business partner– คู่ค้า

Business ally– พันธมิตรทางธุรกิจ

Premium written (written premium)– เบี้ยประกันภัยรับ

Insurance product– ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

Notify claims– แจ้ง (ขอรับ) ค่าสินไหมทดแทน

Issue new products– ออกผลิตภัณฑ์ (ประกันภัย)ใหม่ๆ

Institution lines customer – ลูกค้า(ระดับ)องค์กร

Personal lines customer– ลูกค้ารายย่อย

Distribution channel– ช่องทางการจำหน่าย

Target customer group– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Business transaction– การประกอบธุรกิจ

Principle of good corporate governance– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)

Corporate social responsibility (CSR)– ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Underwriting – การรับประกันภัย

Agent – ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

Broker– นายหน้านิติบุคคล

Online insurance sale– การขายประกันภัยออนไลน์

Premium rate– อัตราเบี้ยประกัน

Coverage – ทุนประกันภัย หรือความคุ้มครอง

Property premium rate– อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

Loss ratio– อัตราส่วนความเสียหาย

Earned premium– เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

Subsidiary enterprise– กิจการในเครือ

Subsidiary company– บริษัทลูก

Insurance policy renewal rate–อัตราการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

Overall non-life insurance industry– ธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม

Total new car sales– ยอดขายรถยนต์ใหม่

Motor premium written– เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับ

Net underwriting profit– กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย

Earnings before tax– กำไรก่อนหักภาษี

Net income (profit)– กำไรสุทธิ

Earnings per share – กำไรต่อหุ้น

Dividend– เงินปันผล

Financial strength rating – อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

Robust financial standing (หรือ status)– ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

Sound operating results– ผลประกอบการที่ดี

Risk factor–ปัจจัยความเสี่ยง

Insurance industry risk– ความเสี่ยงจากธุรกิจประ

กันภัย (insurance risk = ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

Credit risk– ความเสี่ยงด้านเครดิต

Underwriting committee– คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย

Claims management committee– คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน

Risk management committee– คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Investment committee– คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

A license for a non-life insurance representative– ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

An introduction of the type of insurance–การแนะนำประเภทการประกันภัย

A request for claims– การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 A premium collection– การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย

Distribution of insurance policies– การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย

To provide training on insurance knowledge to bank officers– ให้การฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยแก่พนักงานธนาคาร

To accurately present policies to customers–

นำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

Non-life insurance market– ตลาดประกันวินาศภัย

Cut down the insurance premium– ตัดราคาเบี้ยประกันภัย

Adjustment of lower coverage to offer a cheaper premium – การปรับลดความคุ้มครองลงเพื่อให้เสนอเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูกลง

Insurance products with growth potential– ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโต

Issue (or launch) new insurance products– ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ

Underwriting and claims tasks– งานด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน

Notify claims via mobile devices and tablet–

แจ้งเคลมผ่านโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต

Report car accident details through a LINE application – แจ้งรายละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านทางLINE

An online insurance sale– การขายประกันภัยผ่านระบบออนไลน์

Construction and miscellaneous insurance market– ตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด

Purchasing power of new cars– กำลังซื้อรถยนต์ใหม่

Shrinking motor insurance market– ตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว

Diminishing amount of the motor premium–เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลง

A negative growth of motor insurance – ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตติดลบ

A progressive and stable business transaction

-     การดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้าและมั่นคง

Provide all-inclusive services across the country– ให้บริการที่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ

In response to the business growth incurred by the opening of AEC –เพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

Efficient risk management – การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

Reinsurance allocation system – ระบบการจัดสรรประกันภัยต่อ

Economy-stimulating policies–นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

Confidence in spending and investments– ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและการลงทุน

The household sector’s debts– หนี้ภาคครัวเรือน

Diversified insurance product ranges– ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย

Customer centricity – การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ

Create strong relations with shareholders–

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นแฟ้น

A sound working environment - บรรยากาศในการทำงานที่ดี

Responsibilities to society and the environment– ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Relief of public disasters– การบรรเทาสาธารณภัย

A slowdown of the private and public sector’s consumption and investment–การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

และภาครัฐ

A drop of consumers’ purchasing power– การลดลงของกำลังซื้อของผู้บริโภค

The overall economic condition– สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

Sound operating result– ผลประกอบการที่ดี

Dividend payment– การจ่ายเงินปันผล

Projects benefiting the public– โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

To give importance to social activities– ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางสังคม

Operating expenses– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Net underwriting profit (loss)– กำไร (ขาดทุน)

สุทธิจากการรับประกันภัย

Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน

Interest– ดอกเบี้ย

Dividend– เงินปันผล

Gain (loss) on sale of securities and assets–

กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์

Rental and other income– ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

Share of income from associated companies accounted for under the equity method– ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

Gain (loss) from reversal impairment of investment–กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน

Investment expenses–รายจ่ายจากการลงทุน

Net investment income– รายได้สุทธิจากการลงทุน

Basic earnings per share– กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

Income on underwriting – รายได้จากการรับประกันภัย

Institutional lines insurance – การประกันภัยระดับองค์กร

Institutional lines customer– ลูกค้าระดับองค์กร

Claims service center– ศูนย์บริการ (จ่าย) สินไหมทดแทน

To purchase insurance products– ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

Stakeholder–ผู้มีส่วนได้เสีย

Debt securities – ตราสารหนี้

Equity securities– ตราสารทุน

Office of Insurance Commission (OIC) – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

To sufficiently establish the claims reserve –

ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ

To develop the policies to be appropriate to

target groups – พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

To have the coverage and premium rate which are not complicated – มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน

To sell via a wide variety of distribution channels – ขายผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย

A decline in agricultural produce prices in the global market – ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำ

A negative growth rate of Thai exports –การส่งออกของไทยมีอัตราการเติบโตติดลบ

To select and maintain sound, moral, knowledgeable and capable staff – สรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน

           

         

Subscribe to RSS - หมวดประกันภัย