หมวดคำศัพท์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย

หมวดคำศัพท์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย (ตอนที่ 2)

(v = verb, n = noun, a = adjective)

 

Conclusion (n) – การสรุป, ส่วนสุดท้าย

Comment (n) – ข้อคิดเห็น

Assumption (n) – การสันนิษฐาน, ข้อสมมติฐาน, การสมมติ

Agreement (n) – ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้อง, การเห็นด้วย, ความยินยอม, สัญญา, คำ  สัญญา, หนังสือสัญญา

Diagnosis (n) – การวินิจฉัยโรค, การตรวจโรค,

การวิเคราะห์

Correspondence (n) – การโต้ตอบกันทางจด

หมาย, ความสอดคล้อง, การประสานกัน

Presentation (n) – การนำเสนอ, การเสนอ, การ

แสดง, การมอบให้

Intelligence (n) – สติปัญญา, ความเฉลียว

ฉลาด, ไหวพริบ, เชาวน์, ความรู้จักคิด

Objective (n) – วัตถุประสงค์, เป้าหมาย

Implication (n) – ความเกี่ยวพัน, ความเกี่ยว

ข้อง, นัย, ความหมายโดยนัย

Prejudice (n) – ความลำเอียง, อคติ

Recommendation (n) – การแนะนำว่าดี, การ

ชี้แนะ

Viewpoint (n) – ความคิดเห็น, มุมมอง,       ทัศนคติ,

Resolution (n) – การแก้ปัญหา, การลงมติ, มติ,

ความตั้งใจอย่างแน่วแน่, การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด

Proposal (n) – ข้อเสนอ, การเสนอ, การขอ

แต่งงาน, คำขอแต่งงาน

Insight (n) – ความเข้าใจลึกซึ้ง, เชาวน์ปัญญา

Criticism (n) – การวิจารณ์, การติเตียน, บท

วิจารณ์, การจับผิด

Disagreement (n) – ความไม่เห็นด้วย, ความขัด

แย้งกัน, ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะ, การโต้แย้ง

Conception (n) – การคิด, การริเริ่ม, การตั้งต้น,

การตั้งครรภ์, การสร้างมโนคติ

Argument (n) – การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การ

ให้เหตุผล

Collaboration (n) – ความร่วมมือ, การสมรู้

ร่วมคิด

Consensus (n) – ความเห็นสอดคล้อง, การลง

รอยกัน, ความคิดเห็นของส่วนใหญ่

Diversity (n) – ความหลากหลาย, การมีหลาย

ชนิดหลายแบบ, ความแตกต่าง, ความไม่เห็นพ้องกัน

Discussion (n) – การประชุมปรึกษากัน, การ

อภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล

Emphasis (n) – การเน้นย้ำ, ความสำคัญ

Opinion (n) – ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ,

คำวินิจฉัย

Proposition (n) – ข้อเสนอ, การเสนอ, สิ่งที่นำ

มาเสนอ, แผนงานที่เสนอ

Suggestion (n) – คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, การ

ชี้แนะ, ร่องรอย

Thinking (n) – การคิด, การขบคิด, การคิดหา

เหตุผล

Wisdom (n) – ความฉลาด, ปัญญา, สติปัญญา,

การตัดสินอย่างเฉียบแหลม

Truth (n) – ความจริง, ข้อเท็จจริง

Justification (n) – การให้เหตุผล, การอ้างเหตุ

ผล, การให้เหตุผลแก้ตัว, ความชอบธรรม

Dispute (n) – การโต้แย้ง, การโต้เถียง, ความขัด

แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย

Commentary (n) – คำวิจารณ์, ข้อคิดเห็น, บท

ความแสดงข้อคิดเห็น,

Efficiency (n) – ประสิทธิภาพ

Hypothesis (n) – สมมติฐาน, ข้อสันนิษฐาน

Consequence (n) – ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา

Consciousness (n) – ความตระหนัก, ความมี

สติ, ความมีจิตสำนึก, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน

Advice (n) – คำแนะนำ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น

Assessment (n) – การประเมินค่า

Contradiction (n) – ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง,

การเถียง, การไม่ลงรอยกัน, การปฏิเสธ

Controversy (n) – การโต้เถียง, การทะเลาะ

วิวาท

Debate (n) – การอภิปราย, การโต้วาที, การโต้

แย้ง, การถกเถียง

Consideration (n) – การพิจารณา, การครุ่นคิด,

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Suicide (n) – การฆ่าตัวตาย, อัตวินิบาตกรรม

Reproduction (n) – การสืบพันธุ์, การแพร่ พันธุ์, การจำลอง, การถอดแบบ, การทำสำเนา

Signature (n) – ลายเซ็น, การเซ็นชื่อ, การลงนาม, สัญญาณ, สัญลักษณ์,

Subsidiary (n) – บริษัทลูก, คนหรือสิ่งที่เป็น

ตัวเสริม

Youngster (n) – คนหนุ่มสาว, ลูกสัตว์, สัตว์ที่

ยังมีอายุน้อย

Potential (n) – ศักยภาพ, ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้, สมรรถภาพ

Humanity (n) – มนุษย์, มนุษยชาติ, คนทั่วไป,

มนุษยธรรม, ความเป็นมนุษย์

Gender (n) – เพศ

Assembly (n) – การชุมนุมกัน, สภา, กลุ่มคน,

การประกอบเข้าด้วยกัน, ส่วนประกอบ

Counselling (n) – การให้คำปรึกษาแนะนำ,

การให้ข้อคิดเห็น

Childhood (n) – วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก

Census (n) – การสำรวจจำนวนประชากร, การสำรวจสำมะโนครัว

Fellow (n) – เพื่อน, คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย,

พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม

Mistress (n) – เมียน้อย, เมียเก็บ, ภรรยาลับ,

อนุภรรยา

 

หมวดคำศัพท์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย (Vocabularies for high schools & universities)(ตอนที่ 1)

          

          

          

Considerate (a) เห็นอกเห็นใจ, เอาใจเขามาใส่

ใจเรา, คิดถึงหัวอกคนอื่น

Considerable (a) – มากมาย, เยอะแยะ

Furious (a) – โกรธจัด, โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง

Calm (a) – สงบนิ่ง (คน, ทะเล, ท้องฟ้า), สุขุม,

ใจเย็น

Hard-working (a) – ขยัน, ทำงานหนัก, มานะ

บากบั่น

Humorous (a) – มีอารมณ์ขัน, เต็มไปด้วยอา

รมณ์ขัน

Feeble (a) – อ่อนแอ, อ่อนเพลีย, ไม่มีแรง

Wholesome (a) – ถูกอนามัย, มีประโยชน์

ต่อสุขภาพ

Historic (a) – มีความสำคัญในประวัติศาสตร์

Quarrelsome (a) – ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบ

โต้เถียง

Generous (a) – ใจกว้าง, ใจดี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Transparent (a) – โปร่งใส, ยอมให้แสงผ่านได้,

ซื่อสัตย์สุจริต (มีธรรมาภิบาล)

Apparent (a) – ชัดเจน, เห็นได้ชัด

Fragile (แฟร้จ-ไจล) (a) – เปราะ, หักง่าย, แตก

ง่าย, บอบบาง

Optimistic (a) – มองโลกในแง่ดี, มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ

Streamlined (a) – เพรียวลม, รวบรัด-รวดเร็ว

Spacious (a) – กว้างขวาง, มีเนื้อที่มาก

Regretful (a) – รู้สึกเสียใจ, แสดงความเสียใจ

Ample (a) – มากมาย, มากพอ

Absurd (a) – น่าหัวเราะ, ไร้เหตุผล-สาระ

Encounter (v -n) – (การ) เผชิญหน้ากับ, พบกับ,

เจอกับ

Harass (v) – รบกวน, รังควาญ

Deteriorate (v) – เลวลง, แย่ลง, ลดลง

Ameliorate (v) – ดีขึ้น, ปรับปรุง, พัฒนาขึ้น

Prolong (v) – ทำให้ยาวขึ้น, ทำให้ยาวออกไป

Bestow (v) – ให้, มอบให้

Alter (v) – เปลี่ยน, แก้ไข

Diminish (v) – ลดลง

Intervene (v) – แทรกแซง, ขัดจังหวะ

Derive (v) – ได้รับ

Coerce (v) – บังคับ, บีบคั้น

Discriminate (v) – แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง

Supplement (v) – เสริม, เพิ่มเติม

Refrain (v) – ละเว้น

Reinforce (v) – เสริมกำลัง, เสริมให้แข็แรงขึ้น

Advocate (v) – สนับสนุน

Disclose (v) – เปิดเผย

Endeavo(u)r (v) – พยายาม, ความพยายาม

Impair (v) – ทำให้เสียหาย, ทำให้แย่ลง

Dismay (v - n) – ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดความ

กล้า, ทำให้ตกใจ-สะดุ้งกลัว

Retain (v) – เก็บไว้, ดำรงรักษาไว้

Elaborate (v) – พูดโดยละเอียด

Assess (v) – ประเมิน

Intimidate (v) – ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้กลัว

Infer (v) – สรุป

Devise (v) – ประดิษฐ์, คิดขึ้น, สร้างขึ่นมา

Adhere (v) – ติด, เกาะติด, ยึดมั่น

Stimulate (v) – กระตุ้น, เร่งเร้า

Convey (v) – สื่อสาร

Illuminate (v) – ให้แสงสว่าง, ให้ความรู้

Reminisce (เรม-มิ-นิส) (v) รำลึกถึงอดีต, ระลึก

ถึง, จำได้

Verify (v) – พิสูจน์, ตรวจสอบ, ตรวจทาน

Denounce (v) – ประณาม

Endorse (v) – สนับสนุน, หนุนหลัง, สลักหลัง

Compensate (v) – ชดเชย, เยียวยา

Sustain (v) – รักษาไว้, ทำให้อยู่ไปได้ตลอด

Surpass (v) – เกิน, ชนะ, แซงขึ้นหน้า (รถยนต์)

Imply (v) – แสดงให้เห็นเป็นนัย, มีความหมายว่า

Compile (v) – เก็บรวบรวม, สะสม

Comply (v) – ทำตาม, ปฏิบัติตาม (กฎหมาย)

Strengthen (v) – ทำให้เข้มแข็งขึ้น, ทำให้แกร่งขึ้น-มีกำลังมากขึ้น

Acknowledge (v) – ยอมรับ, รับทราบ

Anticipate (v) – คาดหวัง, คาดหมาย

Compel (v) – บังคับ

Accomplish (v) – ทำได้สำเร็จ, สมหวัง

Contaminate (v) – ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เน่า

Explore (v) – สำรวจ

Merge (v) – รวมกัน, ควบรวม (บริษัท)

Foresee (v) – ทำนาย

Authorize (v) – ให้อำนาจ

Provoke (v) – ยั่วยุ

Caution (v - n) – เตือนให้ระวัง, (การ) เตือนสติ,

ความระมัดระวังรอบคอบ

Improve (v) – ปรับปรุงให้ดีขึ้น

Approve (v) – อนุมัติ, เห็นชอบด้วย

Decline (v - n) – ลดลง, การลดลง, ปฏิเสธ

Withdraw (v) – ถอน (เงิน, ทหาร)

Challenge (v - n) – ท้าทาย, การท้าทาย

Cancel (v) – ยกเลิก (การเดินทาง, การจองตั๋ว)

Threaten (v) – ขู่กรรโชก, ทำให้เป็นภัย, คุกคาม

Recall (v) – ระลึกได้, นึกได้

Recognize (v) – จำได้เมื่อเห็น, ยอมรับ

Request (v – n) – ร้องขอ, การร้องขอ

Reproduce (v) – ผลิตซ้ำ, ทำสำเนา

Confuse (v) – ทำให้งง – สับสน

Exhaust (v – n) – ทำให้เหนื่อย-หมดแรง,

ไอเสีย (รถยนต์)

Illustrate (v) – แสดงด้วยภาพ

Convert (v) – เปลี่ยน (จากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่าง)

State (v) – กล่าว, พูด

Disappoint (v) – ทำให้ผิดหวัง

Discourage (v) ทำให้ท้อใจ

Encourage (v) – ให้กำลังใจ, ส่งเสริม

Yield (v - n) – ยอมแพ้, ให้ผลผลิต, ผลผลิต

Utilize (v) – ใช้ประโยชน์

Surrender (v – n) – ยอมแพ้, การยอมแพ้

Reveal (v) – เปิดเผย, เผยให้เห็นถึง

Conceal (v) – ปิดบัง, ซ่อนเร้น

Facilitate (v) – ทำให้สะดวกขึ้น, ส่งเสริม

Enlarge (v) – ทำให้ใหญ่ขึ้น, ขยาย

Intensify (v) – ทำให้เข้มข้นขึ้น – รุนแรงขึ้น

Escalate (v) – ขยายวงกว้างออกไป (สงคราม –

ความขัดแย้ง)

Distinguish (v) – แยกความแตกต่าง

Extinguish (v) – ดับ (ไฟ, ความกระหาย)

Evaluate (v) – ประเมินผล – ค่า

Bother (v) – รบกวน

Interact (v) – มีปฏิกิริยา, มีปฏิสัมพันธ์

Ignore (v) – เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่

Remind (v) – เตือนให้ระลึกถึง

Scrutinize (v) – พิจารณาอย่างละเอียด – รอบคอบ

Alleviate (v) – ทำให้บรรเทาลง – ลดลง

 Devastate (v) – ทำลาย, ทำให้เสียหาย

Confiscate (v) – ริบ, ปรับ

Speculate (v) – คาดการณ์ล่วงหน้า, หมุนเงิน

Ailment (n) – ความเจ็บไข้, โรคภัย

Advent (v) – การมาถึง (ของไฟฟ้า – ความเจริญ)

Commodity (n) – สินค้า

Consent (v – n) – ยินยอม, ความยินยอม

Notion (n) – ความคิด, แนวคิด

Onset (n) – การเริ่มต้น

Flaw (n) – ข้อบกพร่อง, (รอย) ตำหนิ

Calamity (n) ความหายนะ, ภัยพิบัติ

Controversy (n) – ความขัดแย้ง, การโต้เถียง

Venture (v – n) – เสี่ยง, ลงทุน, ความเสี่ยง,

การลงทุน

Sequence (n) – ลำดับ

Incident (n) – เหตุการณ์

Scene (n) – ฉาก, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ

Phobia (n) – ความกลัว

Ritual (n) – พิธี

Chaos (n) – จลาจล, ความวุ่นวาย

Prestige (n) – ชื่อเสียง, อิทธิพล

Breakthrough (n) – การฝ่าฟันอุปสรรค, ความ

ก้าวหน้า

Vocation (n) – อาชีพ

Vacation (n) – วันหยุดที่มีการเดินทาง

Consequence (n) – ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา

Destiny (n) – ชะตากรรม, เคราะห์กรรม

Propaganda (n) – โฆษณาชวนเชื่อ, การเผย

แพร่ข้อมูล – ประชาสัมพันธ์

Revenue (n) – รายได้

Sympathy (n) – ความเห็นอกเห็นใจ

Apathy (n) – ความไม่ใส่ใจหรือเฉยเมย

Diversity (n) – ความหลากหลาย

Drawback (n) – ข้อเสีย, ความเสียเปรียบ

Menace (n) – ภัย, อันตราย

Confrontation (n) – การเผชิญหน้า, การปะทะ

Novice (นอฟ-วิซ) (n) – ผู้เริ่มต้น, มือใหม่

Hazard (n) – ภัย, อันตราย

Impediment (n) – อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง

Anecdote (n) – เกร็ดความรู้

Scandal (n) – ความอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว

Function (n) – หน้าที่, บทบาท

Insight (n) – ความรู้, ความหยั่งรู้

Distinction (n) – ความแตกต่าง, ความโดดเด่น

Ordeal (n) – ความทุกข์ทรมาน, ความยากลำบาก

Refuge (n) – ที่หลบภัย, ที่พึ่งพาอาศัย

Refugee (n) – ผู้ลี้ภัย

Morale (n) – ขวัญกำลังใจ

Discipline (n) – ระเบียบวินัย

Disciple (n) – สาวก

Transition (n) – การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนผ่าน

Tension (n) – ความตึงเครียด (ตามชายแดน)

Stress (n) – ความเครียด (ของบุคคล)

Concern (n) – ความวิตกกังวล – ห่วงใย

Occupation (n) – อาชีพ, การยึดครอง

Harmony (n) – ความกลมกลืน, ความปรองดอง

Prosperity (n) – ความรุ่งเรือง

Longevity (n) – ความมีอายุยืนยาว

Attorney (n) (อะ-เท้อ-นี่) – ทนายความ, นักกฎหมาย, ผู้รับมอบอำนาจ

Prosecutor (n) – ผู้ฟ้องร้อง, อัยการ

Jury (n) – คณะลูกขุน

Ancient (a - n) – โบราณ, เก่าแก่, คนสมัยโบราณ, คนชรา

Inspire (v) – ดลบรรดาลใจ

Invisible (a) – ซึ่งมองไม่เห็น

Embarrass (v) – ทำให้กระดากอาย-ขวยเขิน

Pessimistic (a) – มองโลกในแง่ร้าย

Patriotic (a) – รักชาติ

Worthwhile (a) – คุ้มค่า

Beneficial (a) – เป็นประโยชน์

Eliminate (v) – กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป

Enthusiastic (a) – กระตือรือร้น

Intermittent (a) – เป็นช่วงๆ, เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ

Vanish (v) – หายไป, อันตรธาน

Conquer (v – n) – เอาชนะ, ชนะ, ชัยชนะ

Pamphlet (แพม-เฟล็ท) (n) – แผ่นพับ, ใบปลิว

Multilingual (a) – หลายภาษา

Multifaceted (a) – มีความสลับซับซ้อน, มี

หลายด้าน

Multidisciplinary (a) – ประกอบด้วยหลายสา

ขาวิชา

Disapprove (v) – ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ

Restore (v) – บูรณะ, ปฏิสังขรณ์

Eradicate (v) – กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป

Overcome (v) – เอาชนะ (ปัญหา, อุปสรรค)

Overestimate (v) – ประมาณการสูงเกินไป

Simplify (v) – ทำให้ง่าย, ย่อยให้ง่ายขึ้น

Amiable (a) – เป็นมิตร

Enhance (v) – เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น

Fruitless (a) – ไม่เป็นผล, ไร้ประโยชน์

Cordial (a) – จริงใจ

Mentor (v – n) – ให้คำปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา

Admirable (a) – น่ายกย่องชมเชย

Superficial (a) – ผิวเผิน

Profound (a) – ลึกซึ้ง, ลึก

          

          

Subscribe to RSS - หมวดคำศัพท์ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย