หมวดคณิตศาสตร์

หมวดคณิตศาสตร์ (Mathematics)

Arithmetic– เลข, เลขคณิต

Plus (พลัส)หรือadd(แอด) – บวก

Minus (ไม๊-นัส) หรือsubtract(ซับ-แทรค) – ลบ

Multiply(มั้ล-ทิ-ไพล) – คูณ

Divide(ดิ-ไวด) – หาร

Fraction– (เลข) เศษส่วน

Numerator(นิ้ว หรือ นู้-มะ-เร-เทอะ) – ตัวเศษ

Denominator(ดิ-น้อม-มิ-เน-เทอะ) – ตัวส่วน, ตัวหาร

Remainder(รี-เม้น-เด้อะ) – เศษ (ที่เหลือ)

Addition – การบวก

Subtraction– การลบ, การหักออก

Multiplication(มั้ล-ทิ-พลิ-เค้-ชั่น) – การคูณ

Division(ดิ-วิช-ชั่น) – การหาร, การแบ่ง

Difference– ผลต่าง

Sum (ซัม) – ผลบวก

Even(อี๊-เวิ่น) number– เลขคู่

Odd (ออด) number– เลขคี่

Absolute– สัมบูรณ์

Addend(แอ๊ด-เด้น) – ตัวบวก

Alternate– สลับ

Applied– ประยุกต์

Approximation– ค่าโดยประมาณ

Average(แอฟ-เวอะ-เรจ) – ค่าเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย, เฉลี่ย

Base– ฐาน

Basic– มูลฐาน

Check– การตรวจสอบ

Common difference– ผลต่างร่วม

Factor– ตัวประกอบ

Common factor– ตัวประกอบร่วม, ตัวหารร่วม

Ratio(เร้-โช หรือ เร้-ชี-โอ) – อัตราส่วน, สัดส่วน

Common ratio– อัตราส่วนร่วม

Commutative– สลับที่

Component- ส่วนประกอบ

Condition– เงื่อนไข

Total– ผลรวม, จำนวนรวม

Decimal(เดซ-ซิ-มอล) – เลขทศนิยม

Decimal point– จุดทศนิยม

Decimal place– ตำแหน่งทศนิยม

Decimal figure(ฟิก-เกอะ) – เลขทศนิยม

Digit(ดิ๊จ-จิท) – เลขโดด (๐-๙)

Dividend (ดิฟ-วิ-เด้น) – ตัวตั้งหาร (จำนวนตัวตั้งที่ถูก

หาร), เงินปันผล

Divider(ดิ-ไว้-เดอะ) – ตัวหาร

Divisible (ดิ-วิซ-ซิ-เบิ้ล) – หารลงตัว (ไม่เหลือเศษ)

Divisor (ดิ-ไว้-เซอะ) – ตัวหาร, เลขหาร

Double– ทวีคูณ (เพิ่ม ๒ เท่า)

Element– สมาชิก (ตัวเลขแต่ละตัวจากหลายตัว)

Eliminate(อิ-ลิ้ม-มิ-เนท) – ลบทิ้ง, กำจัดออกไป

Delete (ดิ-ลี้ท) – ลบออก, เอาออก

Even(อี๊-เวิ่น) – คู่

Example– ตัวอย่าง

Event– เหตุการณ์

Exponent–เลขชี้กำลังเช่นx3 (๓ เป็นเลขชี้กำลังของ x)

Greatest common divisor (G.C.D)– ตัวหารร่วม

มาก (ห.ร.ม.)

Highest common factor (H.C.F)– ตัวหารร่วม

มาก (ห.ร.ม.)

Least common multiple (L.C.M)– ตัวคูณร่วมน้อย

(ค.ร.น.)

Lowest common multiple (L.C.M)– ตัวคูณร่วม

น้อย (ค.ร.น.)

Identity– เอกลักษณ์

Inverse– ผกผัน, เลขผกผัน

Improper fraction - เศษเกิน

Odd fraction– เศษเกิน

Rational (แรช-ชัน-แน่ล) – ตรรกยะ (เป็นไปตามหลัก

เหตุผล)

Irrational (อิ-แรช-ชัน-แน่ล) – อตรรกยะ (ไม่เป็นไปตาม

หลักเหตุผล)

Complex fraction– เศษซ้อน

Lowest term fraction– เศษส่วนอย่างต่ำ

Integer(อิ๊น-ที-เจอะ) – เลขจำนวนเต็ม

Percentage– ร้อยละ

Recurring decimal– ทศนิยมไม่รู้จบ

Non-recurring decimal– ทศนิยมรู้จบ

Mean – ค่าเฉลี่ย

Multiple– พหุคูณ, ผลคูณ

Multiplicand(มัล-ทิ-พลิ-แค๊นด์) – เลขจำนวนที่ถูกคูณ,

ตัวตั้งคูณ)

Multiplier– ตัวคูณ

Maximum– ค่าสูงสุด

Minimum– ค่าต่ำสุด

Negative– ค่า (จำนวน) ที่เป็นลบ, เครื่องหมายลบ

Negative integer– จำนวนเต็มลบ

Non-negative– ไม่เป็นลบ

Number– จำนวน, ตัวเลข

Numeral– ตัวเลข

Order– อันดับ, ลำดับ

Profit– กำไร

Loss– ขาดทุน

Principal– เงินต้น

Interest– ดอกเบี้ย

Simple interest– ดอกเบี้ยชั้นเดียว

Compound interest– ดอกเบี้ยทบต้น

Operator (ออพ-พะ-เร้-เทอะ) – เครื่องหมายคำนวณ, ตัว

คิดคำนวณ, ตัวดำเนินการ

Reciprocal(รี-ซิพ-โพร-คอล) – จำนวนเลขที่กลับกัน,

เกี่ยวกับจำนวนกลับกัน, ในทิศทางตรงกันข้าม

Quantity– ปริมาณ

Quarter– หนึ่งในสี่

Product – ผลคูณ

Quotient (โคว้-ชั่น) – ผลหาร

Multiplication table– บัญญัติไตรยางศ์

Real number– จำนวนจริง

Parenthesis–วงเล็บ

Proportion (พร้อพ-พ้อร์-ชั่น) – สัดส่วน, อัตราส่วน

Symbol– สัญลักษณ์

Power – กำลัง

Position– ตำแหน่ง

Plane(ในแนว) ระนาบ

Partial– บางส่วน, ย่อย

Total– ผลรวม

Amount– เงินรวม, จำนวนรวม

Income– เงินได้, รายได้

Gross income– รายได้ทั้งหมด

Net income– รายได้สุทธิ

Prime– จำนวนเฉพาะ

Prime factor– ตัวประกอบเฉพาะ

Proper– แท้

Proper faction– เศษส่วนแท้

Premium– เบี้ยประกัน

Brokerage- ค่านายหน้า

Insurance– การประกันภัย

Reinsurance– การประกันภัยต่อ

Insurer– ผู้รับประกันภัย, บริษัทรับประกัน

The insured– ผู้เอาประกัน, ผู้ซื้อประกัน

Policy– กรมธรรม์ (ประกันภัย)

Term– พจน์, จำนวน

Unit– หน่วย

Unique(ยู-นีค) – เป็นได้อย่างเดียว

Unity– หนึ่ง

Unknown– ตัวไม่รู้ค่า

Satisfy– สอดคล้องกับ

Area– พื้นที่

Volume– ปริมาตร

Mental arithmetic– เลขคิดในใจ

Oral arithmetic– เลขคิดในใจ

Value(แว้ล-ลิว) – ค่า

Vary– แปรผัน

Zero– ศูนย์

Thai numerals – เลขไทย

Arabic numerals– เลขฝรั่ง

Power number– เลขยกกำลัง

Roman numerals– เลขโรมัน

Calculate – คิดเลข, คำนวณ

Arithmetic problem– โจทย์เลข

Number (numeral, figure– ฟิก-เกอะ) – ตัวเลข

Last numbers – เลขท้าย

Algebra – พีชคณิต

Root– ราก

Square – กำลังสอง

Square root– รากที่สอง

Cube(คิ้ว) – กำลังสาม

Cube root– รากที่สาม

Geometry – เรขาคณิต

Line– เส้น

Point– จุด

Straight line(สเทรท-ไลน์) – เส้นตรง

Curve(เคิฟ) – เส้นโค้ง

Angle(แอ๊ง-เกิ้ล) – มุม

Acute (อะ-คิ้วท์) angle– มุมแหลม

Obtuse (อ๊อบ-ทิ้วซ) angle– มุมป้าน

Right angle– มุมฉาก

Triangle(ไทร้-แอง-เกิ้ล) – สามเหลี่ยม

Acute angled triangle– สามเหลี่ยมมุมแหลม

Obtuse angled triangle– สามเหลี่ยมมุมป้าน

Right angled triangle– สามเหลี่ยมมุมฉาก

Equilateral (อี-ควิ-แลท-เทอ-รัล) triangle– สามเหลี่ยม

ด้านเท่า

Isosceles (ไอ-ซอส-เซ-ลิซ) – สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

Scalene (สเค-ลีน) triangle – สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

Quadrangle (คว้อท-แดรง-เกิ้ล) – สี่เหลี่ยม

Rectangle(เร็ค-แทง-เกิ้ล) – สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือมุมฉาก

Square(สแควร์) – สี่เหลี่ยมจัตุรัส

Rhombus(ร้อม-เบิส) – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Trapezium(แทร-พี้-เซี่ยม) หรือ trapezoid (แทร-พี้-

ซอยด์) – สี่เหลี่ยมคางหมู

Parallelogram (แพ้-ระ-เร็ล-โล-แกรม) – สี่เหลี่ยมด้าน

ขนาน

Pentagon(เพ้น-ทะ-กอน) – รูปห้าเหลี่ยม

Hexagon(เฮ็ก-ซา-กอน) – รูปหกเหลี่ยม

Heptagon(เฮพ-ทะ-กอน) – รูปเจ็ดเหลี่ยม

Octagon(อ๊อค-ทะ-กอน) – รูปแปดเหลี่ยม

Nonagon(น้อน-นะ-กอน) – รูปเก้าเหลี่ยม

Decagon(เด็ค-คะ-กอน) – รูปสิบเหลี่ยม

Polygon (พ้อล-ลี-กอน) – รูปหลายเหลี่ยม

Pentacle(เพ้น-ทะ-เคิ่ล) – รูปดาวห้าแฉก

Plane (เพลน) – รูปแบนราบ

Cube(คิ้วบ์) – รูปลูกบาศก์

Cylinder(ซี-ลิ้น-เด้อะ) – รูปทรงกระบอก

Prism(พริซ-ซึม) – รูปแท่งเหลี่ยม (ปริซึม) มักมีฐานเป็น

สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม

Solid(ซ้อล-ลิด) – รูปตัน, รูปมีสามมิติ (กว้าง-ยาว-หนา)

Hollow(ฮ้อล-โล่) – รูปกลวง

Pyramid (เพี้ย-ระ-มิด) – รูปพิรามิด, รูปกรวยที่มีฐานเป็น เหลี่ยม

Cone(โคน) – รูปกรวยกลม, รูปฝาชี

Sphere(สเฟีย) – ทรงกลม

Circle – วงกลม

Centre – จุดศูนย์กลาง

Radius(เร้-เดียส) – รัศมี, เส้นรัศมี

Diameter(ได-แอ๊ม-มิ-เทอะ) – เส้นผ่าศูนย์กลาง

Circumference – เส้นรอบวง

Semicircle(เซ้ม-มี-เซอ-เคิ้ล) – ครึ่งวงกลม

Chord(คอร์ด) – เส้นตัดวงกลม

Tangent(แท้น-เจิ้นท์) – เส้นสัมผัสวงกลม

Parallel lines– เส้นขนาน

Vertical (เว้อ-ทิ-เคิล) – เส้นดิ่ง

Horizontal(ฮอ-ริ-ซ้อน-เทิล) – เส้นนอน

Perpendicular(เพอร์-เพน-ดิ๊ค-คิว-ล่ะ) – เส้นตั้งฉาก

Diagonal(ได-แอ๊ก-โก-เนิ่ล) – เส้นทแยงมุม

Perimeter(เพอ-ริ้ม-มิ-เท่อะ) – เส้นรอบรูป

Arc(อาค) – ส่วนโค้งของวงกลม

Segment of a circle– รูปเสี้ยวของวงกลม

Oval (โอ๊-วั่ล) หรือ  ellipse (เอะ-ลิพซ) – รูปวงรี, รูปไข่

Parabola (พะ-แร้บ-โบะ-ล่ะ) – รูปพาราโบลา (เส้นโค้ง

รูปไข่)

 

Subscribe to RSS - หมวดคณิตศาสตร์