หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 268)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. They were prohibited (v) from traveling in the bad weather.

(พวกเขาถูก   ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน   จากการเดินทางในช่วงที่อากาศเลวร้าย)

(a) forced    (บังคับ)

(b) humiliated    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้อัปยศ, ทำให้อดสูใจ)

(c) extinguished    {ดับ (ไฟ, ความอยาก, ความปรารถนา)}

(d) forbidden    (ห้าม, ยับยั้ง, ขัดขวาง, ไม่อนุญาต, ทำให้เป็นไปไม่ได้)

(e) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

 

2. No prudent (a) person spends all his money as soon as he gets it.

(ไม่มีบุคคลที่   ฉลาด-มองการณ์ไกล-รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-พิถีพิถัน-ประหยัด-มัธยัสถ์   คนใด  ใช้จ่ายเงินทั้งหมดของเขาในทันทีที่เขาได้มันมา)

(a) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(b) judicious    (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล, เหมาะสม, สมควร)

(c) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(d) qualified    (มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิตามที่ต้องการ, เหมาะสม)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, กำกวม, มี ๒ นัย, มีเล่ห์นัย, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ชัด, น่าสงสัย)

 

3. Don’t waste your time by doing futile (a) things.

(อย่าใช้เวลาของคุณอย่างสิ้นเปลือง  โดยการทำสิ่งที่    ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์-หาความจริงไม่ได้-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)

(a) ambidextrous    (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี ๒ หน้า, หลอกลวง)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) fruitless    (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)

(d) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(e) moderate    (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

 

4. He resumed (v) his position after he was suspended from his duty for a year.

(เขา   ดำเนินต่อไปใหม่-เริ่มต้นใหม่-กลับคืนใหม่-คืนสู่สภาพเดิม   ตำแหน่งของเขา  หลังจากเขาถูกพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา    ปี)  (คือ  กลับเข้าทำงานใหม่  หลังจากถูกพักปฏิบัติหน้าที่)

(a) fascinated    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(d) proceeded    (กระทำต่อไป, ดำเนินการ, กระทำการ, ปฏิบัติ, ลงมือ, เริ่ม)

(e) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

 

5. Everyone thought that Tom was eccentric (a) because he used to go swimming in the middle of winter.

(ทุกคนคิดว่าทอม   ผิดปกติ-ประหลาด-พิกล-วิตถาร-เบี้ยว   เพราะว่าเขาเคยไปว่ายน้ำกลางฤดูหนาว)

(a) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(b) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(c) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

 

6. She has to be thrifty (a) because her husband does not earn much money.

(เธอจำเป็นต้อง   ประหยัด-มัธยัสถ์-ตระหนี่-รู้จักเก็บเงิน-ขี้เหนียว   เพราะว่าสามีของเธอมิได้หาเงินได้มากมาย)

(a) frugal    (ฟรู้-เกิล))  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(d) affectionate   (เมตตา, ชอบ, รัก)

(e) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

7. Forgetting her mother’s birthday was an awful blunder (n).

(การลืมวันเกิดของแม่ของเธอ  เป็น   ความผิดพลาด   อย่างมาก-น่ารังเกียจ)

(a) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(d) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(e) careless or stupid mistake    (ความผิดแบบสะเพร่า  หรือโง่บัดซบ)

 

8. John finally acknowledged (v) that he had made a great mistake.

(ในที่สุด  จอห์น   ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   ว่าเขาได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวง)

(a) refused    (ปฏิเสธ)

(b) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะ, อภิปราย, ถกเถียง, ต่อสู้)

(c) admitted    (ยอมรับ, รับสารภาพ, ยอมรับรอง, รับรอง, ยอมให้, ให้เข้า, รับเข้า)

(d) approved   (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) promised   (สัญญา)

 

9. If we act wisely, posterity (n) will praise us.

(ถ้าเราทำอะไรอย่างชาญฉลาด,   ชนรุ่นหลัง-ทายาท   จะสรรเสริญเรา)

(a) renovation    (การตกแต่งเสียใหม่, การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(b) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(c) descendants    (ดิ-เซ้น-เดิ้นท)  (ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล, ทายาท)

(d) fellow-citizens    (พลเมืองร่วมชาติ)

(e) octogenarian    (ผู้มีอายุระหว่าง  ๘๐-๘๙  ปี)

 

10. If this policy continues, then violence is inevitable (a).

(ถ้านโยบายนี้ยังดำเนินต่อไป  ความรุนแรงก็   ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น)

(a) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

(b) inefficient    (ไม่มีประสิทธิภาพ)

(c) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก)

(d) unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, ลบล้างไม่ ได้,   อยู่ในภาวะจำยอม)

(e) dull    (ดัล)  (จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา)  (ใช้ได้ทั้งกับคน,  อาหาร,  และวัตถุ)

 

11. The company’s management and employees protested against any actions which could be detrimental (ดี-ทระ-เม้น-เทิ่ล) (a) to the company and its shareholders.

(ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคัดค้านการกระทำใดๆ  ซึ่งอาจจะ    เป็นอันตราย-เป็นภัย    ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น)

(a) harmful    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น)

(c) secure    (ปลอดภัย, มั่นคง)

(d) favorable    (เอื้ออำนวย, เป็นประโยชน์, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(e) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, อืดอาด, เนือย)

 

12. He was driven by avarice (แอฟ-วะ-ริส) (n) for wealth regardless of what other people said.  

(เขาถูกผลักดันโดย   ความโลภ-ความงก-ความตะกละ    ต่อทรัพย์สมบัติ (ความมั่งคั่งร่ำรวย)  โดยไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไร)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(c) temptation    (การยั่วใจ, การล่อใจ, การล่อ, สิ่งล่อใจ)

(d) greed    (ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความตะกละ)

(e) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเร่าร้อนใจ, ความกระวนกระวายใจ)

 

13. I never expected him to turn down (idiom) an offer of a secure job with high remuneration in a foreign country.  

(ผมไม่เคยคาดฝันเขาว่าจะ   ปฏิเสธ   ข้อเสนองานที่มั่นคง  พร้อมด้วยค่าตอบแทนที่สูง  ในต่างประเทศ)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) make    (ทำ, สร้าง)

(c) negotiate    (เจรจา)

(d) reject    (ปฏิเสธ)

(e) hinder    (ฮิ้น-เด้อร์)  (กีดขวาง, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กันไม่ให้เกิด)

 

14. On the premise (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ) (n) that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม   สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง    ที่ว่า ผิด   ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง),  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

 

15. Sentencing people to death is a prerogative (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว) (n) of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น   สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์   ของพระรา ชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึง  ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ที่พระราชา-ราชินี  มีอำ นาจเด็ดขาดที่จะลงโทษประชาชนของตนอย่างไรก็ได้)

(a) entreaty    (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน) 

(b) gusto    (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  

(c) debris    (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

(d) detriment    (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย) 

(e) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)

 

16. Don’t forsake (v) your friends in their time of need.   

(จงอย่า   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ   ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

 

17. I scrutinized (สครู้-ทิ-ไนซ) (v) the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม    พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ    แคตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง) 

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ละเมิด, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

 

18. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (v) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม   ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง    ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม,  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง) 

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

19. The arms race is the greatest single peril (n) now facing the world.

(การแข่งขันเรื่องอาวุธ  เป็น   อันตราย-ภัย-การเสี่ยงภัย-ภัยพิบัติ-ความหายนะ-มรสุมร้าย   ประการเดียวที่สำคัญที่สุด  ที่เผชิญกับโลกอยู่ในขณะนี้)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) advent    {การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)}

(d) procrastination     (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) embarrassment    (ความกระดากอาย, ความขวยเขิน, ความลำบากใจ, ความอึดอัดใจ)

 

20. A computer is a device (n) for handling or processing information.

(คอมพิวเตอร์เป็น  อุปกรณ์-เครื่องมือ   สำหรับจัดการ หรือประมวลข้อมูล)

(a) tool    (อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง, เครื่องกล)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) beverage    (เบ๊ฟ-เวอะ-ริจ)  (เครื่องดื่ม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 267)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. When he asked her to dance, she declined (ดิ-ไคล่น) (v) politely.

(เมื่อเขาขอเธอเต้นรำ  เธอ    ปฏิเสธ-บอกปัด-ลดน้อยลง-เสื่อมลง-ใกล้จะสิ้นสุด-เอียง-ลาดลง    อย่างสุภาพ)

(a) admitted   {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง, รับ, รับสารภาพ}

(b) confessed    (สารภาพ)

(c) defied    (มาจากกริยา  “Defy”)  (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

(d) refused    (ปฏิเสธ)

(e) adorned    (อะ-ดอร์น)  (ตกแต่ง, ประดับ, ทำให้สวยงาม)

 

2. I tried to speculate (v) about the reasons for their visits to her office.

(ผมพยายามที่จะ   เก็ง-เดา-คาดการณ์    เกี่ยวกับเหตุผลของการมาเยือนของพวกเขา  ที่ที่ทำงานของเธอ)

(a) specify    (ระบุ, ระบุรายละเอียด, อธิบายอย่างละเอียด, ระบุชื่อ, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

(b) guess    (เกส)  (คาดเดา, ทาย)

(c) state    (กล่าว, พูด)

(d) contemplate    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

(e) bequeath    (บิ-ควี้ธ)  (ยกให้, ยกมรดกให้, ทำพินัยกรรมยกให้)

 

3. He is a notable (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล) (a) and honest politician.

(เขาเป็นนักการเมืองที่   สำคัญ-มีชื่อเสียง-ดีเป็นพิเศษ    และซื่อสัตย์สุจริต)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) well-known or important    (มีชื่อเสียง หรือ สำคัญ)

(c) ordinary    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(d) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

(e) assertive    (อะ-เซ้อร์-ทิฟว)  (ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ยอมแพ้หรือว่าง่าย, แน่วแน่, ยืนกรานต่อสิทธิของตน)

 

4. Some scientists think that aliens are trying to annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the human race.

(นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า  มนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามที่จะ   ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง-บดขยี้-ชนะอย่างราบคาบ-ทำให้จบสิ้น    เผ่าพันธุ์มนุษย์)

(a) establish    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

(b) devastate    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) rehabilitate    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

(d) debilitate    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

(e) tolerate    (ท้อล-เลอ-เรท)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

 

5. We heard an incessant (อิน-เซส-เซิ่นท) (a) and loud noise coming from the building during the night. 

(เราได้ยินเสียงที่   ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน-ไม่หยุดยั้ง-ไม่จบสิ้น-ไม่หยุด    และดัง  มาจากอาคารหลังนั้นระหว่างเวลากลางคืน)

(a) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น)

(c) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(d) disturbing    (ซึ่งรบกวน)

(e) deft    {ชำนาญ, คล่องแคล่ว, สันทัด, จัดเจน (ในการทำงาน)}

 

6. On our trip to the ancient city, we had visited a little church with its elegant (เอ๊ล-ลิ-เกิ้นท) (a) tower.

(ในขณะที่เดินทางไปเที่ยวเมืองโบราณ  พวกเราได้ไปเยือนโบสถ์เล็กๆที่มีหอคอย   สง่างาม-งดงาม)

(a) enormous    (ใหญ่ผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล)

(b) slender    (สูงเรียว, ยาวเรียว, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง)

(c) graceful    (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นุ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, เมตตา, กรุณา)

(d) military    (ทางทหาร, เกี่ยวกับทหาร)

(e) ludicrous    (ลู้-ดิ-ครัส)  (เหลวไหล, แปลกๆ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, งี่เง่าหรือไร้สาระอย่างน่าหัวเราะ)

 

7. Water pollution is a problem of growing (v) concern.

(มลภาวะทางน้ำเป็นปัญหาที่ทำให้มีความวิตกกังวล   เพิ่มมากขึ้น-ขยาย-เจริญ-เจริญงอกงาม-งอกขึ้น-กลายเป็น-ทำให้เจริญ-เพาะปลูก)

(a) great    (ใหญ่, ยิ่งใหญ่, สำคัญ, มีจำนวนมาก, เด่น, มีชื่อเสียง, เต็มที่, อย่างยิ่ง, ดีมาก, ชั้นหนึ่ง)

(b) universal    (เป็นสากล)

(c) cultivating    {เพาะปลูก, ปลูก (พืช), เลี้ยง (สัตว์), เพาะ (หนวด, สติปัญญา), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น, สร้าง (มิตรภาพ, ความรัก)}

(d) valid    (ชอบด้วยกฎหมาย, ใช้ได้, ฟังขึ้น, แข็งแรง, มีสุขภาพดี, มีเหตุผล, มีผล, มีหลักฐาน, ให้ผลที่ต้องการ)

(e) increasing    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

 

8. Expansionism at the end of the nineteen century marked a considerable (a) change in the role of the United States in global affairs.

(ลัทธิขยายอาณาเขตในตอนปลายศตวรรษที่  ๑๙  เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลง  มากมาย-ใหญ่โต-น่าพิจารณา-น่านับถือ    ในบทบาทของสหรัฐฯ  ในเหตุการณ์ของโลก)

(a) constructive    (สร้างสรรค์)

(b) beneficial    (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์)

(c) significant    (สำคัญ, มีความหมาย, มีลักษณะสำคัญ, มีผล)

(d) distinguished    (มีชื่อเสียง, เด่น)

(e) abrupt    (ฉับพลัน, ทันใด, ไม่สุภาพ, หยาบ, ชัน)

 

9. Over the last two hundred years, education has profoundly (adv.) changed the lives of women.

(ในช่วงเวลา  ๒๐๐  ปีที่ผ่านมา, การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของสตรี   อย่างลึกซึ้ง-อย่างล้ำลึก-อย่างสุดซึ้ง-อย่างสนิท-อย่างแน่นแฟ้น-อย่างถ้วนทั่ว)

(a) easily    (อย่างง่ายดาย)

(b) frequently    (บ่อยครั้ง, บ่อยๆ)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ)

(d) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด, เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน)

(e) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, อย่างละเอียดรอบคอบ)

 

10. The United States Peace Corps seeks dedicated (a) individuals who can work effectively with people in other nations.

(กลุ่มสันติภาพ (พีซคอร์) ของสหรัฐฯ แสวงหาบุคคลซึ่ง   อุทิศตัว-มีหน้าที่พิเศษโดย เฉพาะ    ผู้ซึ่งทำงานอย่างมีประสิทธิผล  กับประชาชนในประเทศอื่นๆ)

(a) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(b) compassionate    (มีความสงสาร, มีความเวทนา, มีความเห็นอกเห็นใจ)

(c) devoted    (อุทิศ, มีใจจดใจจ่อ, ใส่ใจ)

(d) desperate    (จนตรอก, สิ้นคิด)

(e) supernatural    (เหนือธรรมชาติ, อาถรรพณ์, อัศจรรย์)

 

11. I will think over (idiom) your offer and give you my answer next week.

(ผมจะ  พิจารณา   ข้อเสนอของคุณ  และให้คำตอบคุณสัปดาห์หน้า)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) consider    (พิจารณา, ไตร่ตรอง, ถือว่า, มองว่า)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) submit    (เสนอ, เสนอให้พิจารณา, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(e) endure    (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

12. She gave an immaculate (a) performance.

(เธอทำการแสดงที่   ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีที่ติ-ไม่มีจุดด่างพร้อย-ไม่มีมลทิน-ไม่มีราคี-บริสุทธิ์-มีสีเดียว)  (คือ  แสดงได้ดีอย่างไม่มีที่ติ)

(a) expensive    (แพง, มีราคาแพง)

(b) appropriate    (เหมาะสม)

(c) impeccable    (ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่ทำผิด, ไม่ทำบาป)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) intelligent    (ฉลาด, มีไหวพริบ, มีปัญญา)

 

13. His indifference (n) to the feelings of other people made him very unpopular.

(ความไม่แยแส-ไม่สนใจ   ของเขา  ต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

(a) lack of courage    (การขาดความกล้าหาญ)

(b) lack of understanding    (การขาดความเข้าใจ)

(c) lack of control    (การขาดการควบคุม)

(d) lack of interest    (การขาดความสนใจ)

(e) lack of vitality    (การขาดกำลังวังชา-พลังชีวิต)

 

14. Five climbers perished during the blizzard (n).

(นักไต่เขา    คนตายไปในระหว่าง  พายุหิมะ)

(a) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

(b) combat    (การสู้รบ, การสงคราม)

(c) earthquake    (แผ่นดินไหว)

(d) snowstorm    (พายุหิมะ)

(e) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (น้ำท่วม, ฝนที่ตกลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

 

15. She gave an ambiguous (แอม-บิ้ก-กิว-อัส) (a) answer and nobody could understand it.   

(เธอให้คำตอบที่   คลุมเครือ-มีสองนัย-มีหลายความหมาย    และไม่มีใครสามารถเข้าใจมัน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) understandable    (สามารถเข้าใจได้)

(c) reasonable    (มีเหตุมีผล, สมเหตุผล)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง, เข้าใจยาก)

(e) cruel    (ครู้-เอิ้ล)  (โหดร้าย, อำมหิต, ทำทารุณอย่างตั้งใจ)

 

16. There is a conspicuous (คัน-สพิค-คิว-อัส) (a) sign beside the road, telling in which direction the waterfall goes.

(มีป้าย   ที่เห็นได้โทนโท่-เตะตา-เด่นชัด-ชัดแจ้ง    อยู่ข้างถนน  บอกว่าน้ำตกไปในทิศทางใด)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, อย่างยิ่ง)

(c) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมากจนมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

(d) easily seen    (เห็นได้ง่าย)

(e) savage    (แซ้-วิจ)  (โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อนและดุร้าย)

 

17. MIT is one of the most prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส  หรือ  ที้-เจิส) (a) universities in the United States.

(เอ็มไอทีเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่   มีชื่อเสียง-มีเกียรติ-สำคัญ, มีอิทธิพล และได้รับการยกย่อง-เป็นที่เคารพนับถือ    มากที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส) (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

(c) prodigious    (โพร-ดิ๊จ-เจิส)  (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

(d) monotonous    (มอน-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(e) unresponsive    (ไม่โต้ตอบ, ไม่ตอบสนอง, เฉยๆไม่แสดงความรู้สึกตอบ)

 

18. It is not safe to eliminate (v) all fat and starches from the diet.

(มันไม่ปลอดภัยที่จะ   กำจัด-ขจัด-ทำลาย-คัดออก-ขับไล่-ลบทิ้ง-ขับออก    ไขมันและแป้งทั้งหมด  จากอาหารพิเศษเพื่อบำรุงสุขภาพ)

(a) adapt    (ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง)

(b) elucidate    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายอย่างละเอียด, ชี้แจงอย่างละเอียด)

(c) eradicate    (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

(d) renovate     (เร้น-โน-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่-มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

(e) enthrall    (อิน-ธร่อล)  (สะกดใจให้ลุ่มหลงเหมือนด้วยเวทมนตร์, ทำให้หลงใหล, ทำให้เคลิบเคลิ้มรื่นรมย์)

 

19. Many people find that exercise is a good way to alleviate (อะ-ลี้-วิ-เอท) (v) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ  บรรเทา-ทำให้น้อยลง   ผลกระ ทบของความเครียด)

(a) malinger    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

(b) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)   

(c) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,   ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า) 

(d) relieve    (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  

(e) burgeon    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

20. The chef was prodigal (พร้อด-ดิ-เกิ้ล) (a) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal. 

(หัวหน้าพ่อครัว   ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง    กับเงินของนายจ้างของเขา   โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (พูดคล่อง, พูดจ้อ, คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

หมายเหตุ    -    Prodigal”  ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง   “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 266)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. His sight had begun to deteriorate (v).

(สายตาของเขาเริ่มต้นที่จะ   เลวลง-เสื่อมลง-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย-ชำรุด-แตกสลาย)

(a) ameliorate    (ดีขึ้น, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) enrich    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) worsen    (ทำให้แย่ลง-เลวลง, กลายเป็นแย่ลง-เลวลง)

(d) collide    (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

(e) subsidize    (ซั้บ-สิ-ได๊ซ)  (อุดหนุนเงิน, ให้เงินสงเคราะห์)

 

2. She would postpone (v) her flight until next week.

(เธอจะ   เลื่อน-เลื่อนเวลา-เลื่อนไป-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง    เที่ยวบินของเธอ  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (คือ  เลื่อนเที่ยวบินออกไปจนสัปดาห์หน้า)

(a) start    (เริ่มต้น)

(b) call off    (ยกเลิก)

(c) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(d) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(e) rebut    (ริ-บั๊ท)  (โต้กลับ, โต้แย้ง, แสดงหลักฐานหักล้าง)

 

3. Finally, she got a permanent (a) job as a clerk in a law office in Boston.

(ในที่สุด  เธอได้งาน   ถาวร-ยืนยง-คงทน-ยาวนาน-(สี) ไม่ตก    เป็นเสมียนในสำนักงานกฎหมายในเมืองบอสตัน)

(a) lasting    (ถาวร, ทน, ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด)

(b) temporary    (ชั่วคราว)

(c) menial    (ต่ำต้อย, เป็นขี้ข้า, เกี่ยวกับคนใช้, อย่างคนใช้)

(d) difficult    (ยาก)

(e) eccentric    (อิค-เซ้น-ทริค)  (ประหลาดๆ, ไม่ปกติ)  (ใช้กับคนเท่านั้น)

 

4. The country expected to exterminate (v) its enemy before winter came.

(ประเทศคาดหวังที่จะ  กำจัดแบบสิ้นซากหรือถอนรากถอนโคน    ศัตรูของตน  ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึง)

(a) reconcile with    (ปรองดองหรือคืนดีกับ)

(b) destroy    (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

(c) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(d) flee    (หลบหนี)

(e) revolutionize    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

 

5. The government has a plan to construct the elaborate (a) network of canals or water storage tanks.

(รัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโครงข่ายที่   ซับซ้อน-ประณีต-มีการออกแบบทางศิลปะอย่างละเอียด-ซึ่งต้องทำอย่างรอบคอบและตามระเบียบแบบแผน    ของคูคลองหรือบ่อเก็บน้ำ)

(a) simple     (ง่ายๆ,ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจง่าย, เรียบ, ถ่อมตัว, เซ่อๆ)

(b) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(c) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์, เข้าใจ, หรือ อธิบาย)

(d) terse    (สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)

(e) crafty    (แคร้ฟ-ทิ่  หรือ  คร้าฟ-ทิ่)  (เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม, มีไหวพริบ, กะล่อน)

 

6. The company will defer (v) payment of its bonus to its employees until after the New Year.  

(บริษัทจะ   เลื่อนออกไป-ผัดผ่อน-ยืดเวลา-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ล่าช้า-คล้อยตาม-เชื่อตาม-ทำตาม    การจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงาน  จนกระทั่งหลังปีใหม่)  (คือ  เลื่อนการจ่ายโบนัสออกไป)

(a) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท) (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) cancel    (ยกเลิก)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) schedule    (สเค้จ-ดู้ล) (กำหนดเวลา, จัดตารางเวลา, กำหนดการประจำวัน)

(e) expose    (อิคส-โปส)  (แสดง, เผย, เปิดเผยให้เห็น, เปิดโปง, นำออกผึ่งหรือตาก (แดด, ลม), เปลื้องเครื่องปกปิดออก)

 

7. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน   อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด    ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากพื้นที่   ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย-คาดหมายว่าจะจู่โจม  -  หรือปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed   (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า)   (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

(e) erected    (สร้าง, จัดตั้ง)

 

8. The committee agreed with her and thought her decision was insightful (a).

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ   เข้าใจอย่างถ่องแท้-เข้าใจอย่างลึกซึ้ง-มองทะลุปรุโปร่ง)

(a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b) questionable   (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d) indomitable   (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(e) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

 

9. There is no reason to insult and disparage (v) the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ  ใส่ร้าย-ดูถูก-ดูหมิ่น   ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)

(a) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame    (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(e) erect    (สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรง, ทำให้ตั้งชัน, ติดตั้ง, ยก)

 

10. Registration is coercive (a) in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน  เป็นการบังคับ-เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ-เกี่ยวกับการบีบบังคับ   เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง  ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

(e) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

 

11. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition. 

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ปฏิบัติตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ทำให้เหมือนกับ-ปรับเข้ากับ-ลงรอย   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

12. Bill’s parents encourage him to pursue a profitable (a) career in medicine or law; they want to see him become rich and successful.

(พ่อแม่ของบิลกระตุ้นให้เขาดำเนินอาชีพที่   มีกำไร-ได้กำไร-ให้ผลกำไร-ได้ผลประโยชน์-มีประโยชน์    ในด้านการแพทย์หรือกฎหมาย  ทั้งนี้  พ่อแม่ต้องการจะเห็นเขาร่ำรวยและประสบความสำเร็จ)

(a) stressful    (มีแรงกดดัน, ทำให้เกิดความเครียด, บีบคั้น)

(b) dreadful    (เดร้ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง, เลวมาก)

(c) despicable    (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

(d) lucrative    (ลู้-คระ-ทิฟว)  (มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน)

(e) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร, มีอัธยาศัย)

 

13. A number of suspected terrorists have been revoked (v) to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก   ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง   การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

(e) dwindled      (ดวิ้น-เดิ้ล)  (ลดน้อยลง, หด, เล็กลง, ทรุดโทรม, ทำให้เล็กลงหรือหดลง)  

(f) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

 

14. The promise of a bonus acted as an incentive (n) to greater effort.

(คำมั่นสัญญาจะจ่ายโบนัส  กระทำเป็นเหมือนกับ   สิ่งจูงใจ-สิ่งกระตุ้น-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม    ให้ (พนักงาน) มีความพยายามมากยิ่งขึ้น)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) invasion     (อิน-เว้-ชั่น)  {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)}

(f) collaboration    (ความร่วมมือ) 

 

15. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลิน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

(f) awkward    (เก้งก้าง, งุ่มง่าม)

 

16. Jill is gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล   ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง   และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) homogeneous    (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน) 

(d) abstract    (แอ๊บ-สแทรคท)  (๑. (คำคุณศัพท์)  เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี, ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ,  ๒.  (คำ นาม)  บทคัดย่อ, รายการย่อ) 

(e) sociable    (โซ้-ชะ-เบิ้ล)   (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)

(f) hardy    (ฮ้าร์ด-ดี้)   (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ) 

 

17. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล) (a) students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน  ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น    ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี-เรียบร้อยในห้องเรียน)    

(a) innocuous    (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ) 

(b) inconsequential    (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ)  

(c) incurable    (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้,  ซึ่งรักษาไม่หาย)

(d) impaired    (อิม-แพ่ร์)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ) 

(e) indifferent   (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง, ธรรมดาสามัญ, ไม่เด่น, ไม่สำคัญ) 

(f) incongruous    (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน) 

 

18. She frequently exasperates (อิก-แซส-พะ-เรท) (v) her friends.

(เธอ    ทำให้โกรธมาก-เพิ่มความรุนแรง    เพื่อนของเธออยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เธอทำให้เพื่อนโกรธมากอยู่บ่อยๆ)

(a) demolishes    (ดิ-ม้อล-ลิช)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)  (คำนาม  คือ  Demolition (เดม-มะ-ลิ้ช-ชั่น)  –  การรื้อ, การทำลาย, การโค่น, ภาวะที่ถูกรื้อ)

(b) infuriates    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

(c) discards    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

(d) exists    (ดำรงอยู่, มีอยู่)

(e) revenges    (รี-เว้นจ)  (แก้แค้น, ล้างแค้น)

 

19. They expected to encounter (v) many hardships on their way to the top of the mountain. 

(พวกเขาคาดหวังที่จะ   เผชิญกับ-พบกับ   ความยากลำบากมากมาย  ในระหว่างทางที่จะไปยังยอดเขา)

(a) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(b) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (คาด, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) welcome    (ต้อนรับ)

(e) tranquilize    (แทร้น-ควิ-ไลซ)  (ทำให้สงบ, ทำให้นิ่ง)  (มักเกิดจากการให้ยานอนหลับ  ยาสลบ  หรือยาระงับประสาท)

 

20. The ISIS militants had a strict rule of never taking prisoners but decapitate (v) them all.

(นักรบของไอซิสมีกฎที่เข้มงวดข้อหนึ่ง  คือ  ไม่จับเชลย (นักโทษ) แต่ว่า    ตัดหัว-ตัดศีรษะ   เชลยทุกคน)

(a) precipitate    (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

(b) illuminate    (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

(c) behead    (ตัดหัว)

(d) incapacitate    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) seclude    (ปลีกตัวอยู่คนเดียว, แยกตัวออกไปอยู่คนเดียว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 265)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Conservative groups and artists in Hollywood have never been able to sustain a beneficial lasting (a) relationship.

(กลุ่มอนุรักษ์ฯและศิลปินในฮอลลีวูด  ไม่เคยสามารถที่จะดำรงความสัมพันธ์ที่   ยืนนาน-ถาวร-คงทน-ยืนหยัด-ทนทาน-ทน   ที่เป็นผลดีได้เลย)  (คือ  สองกลุ่มนี้ความเห็นมักไม่ตรงกัน)

(a) worthwhile    (คุ้มค่า, ควรค่า)

(b) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, ไว้วางใจ)

(c) satisfactory    (น่าพอใจ)

(d) enduring    (ทนทาน, คงทน, ยืนนาน, อยู่ชั่วกาลนาน, อมตะ, ไม่ตาย)

(e) hostile    (มุ่งร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, ที่ต่อต้าน)

 

2. Life depends on the equilibrium (n) between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings.

(ชีวิตขึ้นอยู่กับ  ความสมดุล-ดุลยภาพ-ความเสมอภาค-สภาพคงที่-ความสงบใจ   ระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) balance    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

(c) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

(d) exchange    (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

(e) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะวุ่นวาย, นรก, อเวจี)

 

3. Raised for its milk, meat, and hide, the reindeer is also used to haul (v) things from place to place.

{(นอกจาก) ถูกเลี้ยงไว้เพื่อน้ำนม, เนื้อ, และหนัง,  กวางเรนเดียร์ยังถูกใช้   ลาก-ดึง-ฉุด-สาว-ชัก-เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก-เปลี่ยนทิศทางเดินเรือ (ตามแรงลม)   สิ่งต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย}

(a) pull    (ลาก, ดึง)

(b) push    (ผลัก, ดัน)

(c) send    (ส่ง)

(d) carry    (บรรทุก, แบก)

(e) distil (distill)    (กลั่น)

 

4. Subterranean (a) reservoirs in the United States contain far more usable water than all surface reservoirs and lakes combined.

(อ่างเก็บน้ำ  ใต้ดิน   ในสหรัฐฯ  บรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกันอย่างมากมายทีเดียว)

(a) massive    (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

(b) elegant    (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(c) underground    (ใต้ดิน)

(d) clandestine    (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(e) dilapidated    (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

 

5. The earliest American Indian used buffalo hides (n) for making leather for their tribe members and for sale to white people.

(ชาวอินเดียนแดงอเมริกันยุคแรกสุด  ใช้  หนัง  ควาย  เพื่อทำหนังฟอกสำหรับสมาชิกของเผ่า  และเพื่อขายให้กับคนผิวขาว)

(a) moccasins    (รองเท้าหนังของอินเดียนแดง, รองเท้าหรือรองเท้าแตะส้นแข็ง)

(b) bones    (กระดูก)

(c) robes    (เสื้อคลุมยาว, เสื้อคลุย, เสื้อชุดพิธี, เสื้อคลุมชุดอาบน้ำ)

(d) skins    (หนัง, หนังสัตว์ (เช่น ช้าง, ม้า, วัว, ควาย), เปลือก, เปลือกนอก, ผิวหน้า, คนขี้เหนียว)   (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ปอกเปลือก, ลอกเปลือก, ถลกหนัง)

(e) horns    (เขาสัตว์, แตรรูปเขา, เครื่องเป่า)

 

6. A troupe (ทรูพ) (n) of actors will visit our town next month. 

(คณะ-คณะนักแสดงเร่-คณะละคร-คณะละครสัตว์-คณะผู้แสดงกายกรรม    ของนักแสดง  จะมาเยือนเมืองของเราในเดือนหน้า)

(a) troop    (ทรูพ)  (กองทหาร, หมู่ทหาร, กองกำลัง)

(b) display    (การแสดง, แสดง)

(c) group    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง)

(d) category    (ประเภท, ชนิด)

(e) path    (แพ้ธ)  (ทางเดินเท้าเล็กๆ)

 

7. We hope to commence (v) our work by next week.   

(เราหวังที่จะ  เริ่ม-เริ่มต้น-ริเริ่ม-ได้รับปริญญา   งานของเราในสัปดาห์หน้า)

(a) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

(b) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

(c) start    (เริ่มต้น)

(d) apologize    (ขอโทษ)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ชักจูง, ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

8. She lived a careful, frugal (a) life.

(เธอดำเนินชีวิตในแบบระมัดระวัง (รอบคอบ) และ   ประหยัด-มัธยัสถ์-กระเหม็ดกระแหม่-ตระหนี่-มีค่าเล็กน้อย-ราคาถูก)

(a) hasty    (รีบเร่ง)

(b) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) legal    (ถูกกฎหมาย, ทางกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) obese    (โอ-บีส)  (อ้วนมาก)

(e) dispirited    (ดิส-ปิ๊-ริ-ทิด)  (ท้อแท้, ไม่มีกะจิตกะใจ เพราะความผิดหวัง)

 

9. We subsequently realized that we had bought a sluggish (a) old engine for our car.

(เราในเวลาต่อมา  ตระหนักว่าเราได้ซื้อเครื่องยนต์ที่เก่าและ   ช้า-เกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา   สำหรับรถยนต์ของเรา)  (คือ  ต้องการเปลี่ยนเครื่องยนต์  แต่ซื้อของไม่มีคุณภาพมา)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(b) defective    (เสีย, ชำรุด, มีข้อบกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

(c) computerized    (ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์)

(d) slow    (ช้า)

(e) abject    (ต่ำต้อย, ต่ำช้า, เวทนา, น่าสังเวช, ซึ่งยากแค้น)

 

10. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a)   statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่    เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

11. A sound sleep is said to be a remedy (เร้ม-เม-ดี้) (n) for colds.

(การหลับสนิทถูกกล่าวว่าเป็น   การรักษา-วิธีการรักษา-วิธีการแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข    สำหรับไข้หวัด)

(a) phobia    (ความกลัว)

(b) tendency    (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

(c) cure    (คิ้ว-เออะ)  (การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย, การรักษาที่ได้ผล)

(d) prevention    (การป้องกัน, การขัดขวาง)

(e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ตอน)

 

12. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ   สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) uneasy    (ไม่สบายใจ, กังวล, ซึ่งลำบากหรือไม่สบาย)

 

13. Our group will halt (ฮ้อลท) (v) at a seaside resort.

(กลุ่มของเราจะ   หยุด-ทำให้หยุด   ที่ที่พักชายทะเล)

(a) arrive    (มาถึง)

(b) stop    (หยุด, จอด)

(c) wait    (รอคอย)

(d) hold a ceremony    (จัดพิธี)

(e) oversee    (ตรวจตรา, ดูแล, กำกับดูแล)

 

14. She asked me to help her carry a bulky (บั๊ล-คี่) (a) parcel.

(เธอขอร้องให้ผมช่วยเธอแบกหีบ-ห่อ (ซึ่ง)   ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) large    (ใหญ่)

(c) light    (เบา)

(d) portable    (สามารถนำติดตัวไปได้)

(e) cunning    (เจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง)

 

15. They tried to coerce (โค-เอิซ) (v) me into changing my appearance.

(พวกเขาพยายามที่จะ   บีบบังคับ-บังคับ-ขู่เข็ญ    ผม  ให้เปลี่ยนลักษณะท่าทาง-รูปโฉมภายนอกของผม)

{คำนาม  คือ   Coercion  (โค-เอ๊อ-ชั่น)  (การบีบบังคับ, การขู่เข็ญ)}

(a) rebuke    (ตำหนิ, ดุ, ว่ากล่าว)

(b) recite    (ท่อง, สวด, เล่าอย่างละเอียด)

(c) force    (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)

(d) recover    (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(e) familiarize    (ฟะ-มี้ล-เยอะ-ไรซ)  (ทำให้คุ้นเคยกับ)

 

16. It teaches him to discriminate (v) between right and wrong.

(มันสอนให้เขา   แยกแยะ-แบ่งแยก-วินิจฉัย-เลือกที่รักมักที่ชัง-ตัดสินโดยใช้เหตุผล    ระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

(b) display    (แสดง)

(c) consume    (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

(d) distinguish    (แบ่งแยก, จำแนก, วินิจฉัย, รู้ถึงข้อแตกต่าง, แสดงความแตกต่าง  ทำให้แตกต่าง, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

(e) abhor    (แอ็บ-ฮ่อร์)  (เกลียด, รังเกียจ, ชิงชัง)

 

17. In spite of chronic (a) ill health, she wrote ten books.

(ทั้งๆ ที่มีสุขภาพไม่ดีแบบ   เรื้อรัง-ยาวนาน-เป็นประจำ-เป็นนิสัย    เธอเขียนหนังสือ  ๑๐  เล่ม)

(a) scarce    (หายาก, มีน้อย)

(b) occasional    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) imperative    (จำเป็น, เชิงบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้)

(d) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

(e) exhilarated    (เอ็ก-ซิ้ล-ละ-เร-ทิด)  (รื่นเริง, ตื่นเต้นเบิกบาน, มีชีวิตชีวา)

 

18. The boxing champion hopes to intimidate (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท) (v) his opponent by challenging the latter for the title match.

(แชมป์มวยคนนั้นหวังที่จะ   ขู่ขวัญ-ข่มขวัญ-ทำให้กลัว    คู่ต่อสู้ (ฝ่ายตรงข้าม) ของตน  โดยการท้าคนหลัง (คู่ต่อสู้) เพื่อแมทช์ชิงแชมป์)  (คือ  หวังที่จะข่มขวัญคู่ต่อสู้)

(a) negotiate    (เจรจา)

(b) make war with    (ทำสงครามกับ)

(c) frighten    (ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ)

(d) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)  (คำนาม คือ  Applause  (อะ-พล้อส)  =  “การปรบมือ, การยกย่องสรรเสริญ”)

 

19. A sudden fire caused panic (แพ้น-นิค) (n - v) among residents of the apartment.  

(ไฟไหม้อย่างฉับพลันทันใด  ก่อให้เกิด   ความตกใจกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ความหวาดกลัว-ตกใจกลัว-อกสั่่นขวัญหาย    ในบรรดาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์) 

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

(e) pinnacle    (พิ-นะ-เคิ่ล)  (ยอดเขา, ยอดแหลมสุดของอาคาร, จุดสูงสุดของอำนาจ-ชื่อเสียง-ความสำเร็จ ฯลฯ)

 

20. The earthquake had devastated (เดฟ-เวิส-เทท) (v) the entire village.

(แผ่นดินไหวได้   ทำลายล้าง-ล้างผลาญ    ทั้งหมู่บ้าน)

(a) established    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(b) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น) (ทำให้พินาศ-ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ล่มจม, ล้มละลาย, ย่อยยับ, ทำให้ล้มละลาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  "Ruin"  หมายถึง  ความพินาศ-หายนะ-ย่อยยับ, ความล่มจม, การล้มละลาย, การทำลาย, ซากปรักหักพัง)

(c) flooded    (น้ำท่วม, ท่วม)

(d) recovered    (ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(e) amplified    (มาจาก  “Amplify”)  (ขยาย, เพิ่มให้มากขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 264)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The Paul Bunyan tales of the American timber country are a form of comic (ค้อม-มิค) (a - n) overstatement.

(นิทาน (เรื่องเล่า) เกี่ยวกับพอล บันแยน  เรื่องชนบทที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ของอเมริกา  เป็นรูปแบบหนึ่งของคำพูดเกินความจริง (การคุยโว) ซึ่ง   ขบขัน-ตลก-เกี่ยวกับละครตลก-ภาพการ์ตูน-หนังสือการ์ตูน)  (พอล บันแยน  เป็นตัวละครเอกในนิทานพื้นบ้านอเมริกัน  เขาเป็นคนตัดไม้ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โต-กำยำ  และเป็นสัญลักษณ์ของความใหญ่โต, แข็งแรง และมีพละกำลังมาก)

(a) sorrowful    (เสียใจ, เศร้าใจ, ระทมทุกข์, เศร้าโศก)

(b) serious    (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, เคร่งขรึม, ขรึม)

(c) deliberate    (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

(d) funny    (น่าขบขัน, สนุก, น่าหัวเราะ, ตลก, แปลกประหลาด, พิลึก, น่าสงสัย)

(e) cogent    (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)

 

2. Bone and ivory are light, strong, and accessible (a) materials for Inuit artists.

(กระดูกและงาช้างเป็นวัสดุที่เบา, แข็งแรง, และ  สามารถเข้าถึงได้-ได้ง่าย-ใช้ง่าย-เข้าหาได้ง่าย   สำหรับศิลปินชาวเอสกิโมเผ่าอินนูอิท)  (อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ  ในเขตแดนของกรีนแลนด์, อลาสก้า และแคนาดา)

(a) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(b) natural    (ตามธรรมชาติ, เป็นธรรมชาติ, เกี่ยวกับธรรมชาติ)

(c) available    (สามารถหามาได้, หาง่าย, ที่มีอยู่)

(d) precious    (มีค่า, ล้ำค่า, เป็นที่รัก)

(e) commonplace    (ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ ซากๆ)

 

3. A disease known as chestnut blight wiped out (v) large numbers of American chestnut trees.

(โรคซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าโรคเหี่ยวแห้งตายของต้นเกาลัด  ทำลายล้างจนหมดสิ้น-กวาดล้าง   ต้นเกาลัดอเมริกันจำนวนมาก)

(a) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(b) devalued    (ลดค่าเงินตรา)

(c) penetrated    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม)

(d) prosecuted    (ฟ้อง, ดำเนินคดีกับ)

(e) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

 

4. Unless you have a map, our village is very difficult to locate (v).   

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเรายากลำบากอย่างมากที่จะ  หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(a) preserve    (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

(c) discover    (ค้นพบ, พบ, เปิดเผย)

(d) construe     (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประโยค)

(e) comply    (คัม-ไพล่) (ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม)

 

5. The introduction of the bus signaled the eventual demise (n) of the trolley car as a form of travel.

{การนำรถโดยสารประจำทางเข้ามา  เป็นสัญญาณบ่งบอก   การสิ้นสุด-การตาย-การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท-การสืบราชสมบัติ-การสืบตำแหน่ง    ในที่สุด  ของรถรางไฟฟ้า  ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง (โดยรถรางฯ)}

(a) designation    (การตั้ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง)

(b) mechanization    (การทำให้เป็นเครื่องกลไก, การเคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, การนำเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาใช้)

(c) disappearance    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย)

(d) riskiness    (การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การมีภัยอันตราย)

(e) acme    (แอ๊ค-มิ)  (จุดสูงสุด, จุดสุดยอด)

 

6. The blueberry is one of the many wild (a) berries found growing throughout the world.

(ลูกบลูเบอรี่เป็นหนึ่งในบรรดาเบอรี่   ป่า-ไม่เชื่อง-ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม-ดุร้าย-รุนแรง-ไม่มีระเบียบ-ยุ่งเหยิง-คลั่ง-เตลิดเปิดเปิง-เอะอะ   จำนวนหลายชนิด  ที่ถูกพบว่าเจริญเติบโตอยู่ทั่วโลก)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) uncultivated    (ไม่ได้เพาะปลูก (ขึ้นมาเอง), ไม่ได้รับการอบรม, ป่าเถื่อน, หยาบคาย)

(c)  abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) inconspicuous    (ที่ไม่เด่น, ที่ไม่สะดุดตา)

(e) perilous    (มีอันตราย, เป็นอันตราย, มีภัย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)

 

7. The state of Washington was formerly (adv.) part of the Oregon Territory.

(รัฐวอชิงตัน  เมื่อก่อน-สมัยก่อน-แต่ก่อน-ในระยะแรกเริ่ม   เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโอรีกอน)  (ปัจจุบัน  คือ  รัฐโอรีกอน)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้)

(b) probably    (บางที, อาจจะ)

(c) previously    (เมื่อก่อน, แต่ก่อน)

(d) for a short time    (เป็นเวลาสั้นๆ)

(e) formally    (อย่างเป็นทางการ, เป็นพิธีการ, ตามรูปแบบ, ตามประเพณี, ตามธรรมเนียมปฏิบัติ)

 

8. In addition to wearing green uniforms, the soldiers camouflaged (แค้ม-มู-ฟลาจ) (v) themselves with leaves and branches.

(นอกจากสวมเครื่องแบบสีเขียวแล้ว,  ทหารยัง  อำพราง, ซ่อน, ลวงตา   ตัวของพวกเขาเอง  ด้วยใบไม้และกิ่งไม้)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง) 

(b) disguised    (ดิส-ไก๊ซ)  (ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, แกล้งทำ, แสร้ง)

(c) placated    (แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)

(d) encircled    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

(e) eroded   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

 

9. They don’t sell inebriating (อิน-อี๊-บรี-เอ-ทิ่ง) (a) drinks here.

(พวกเขาไม่ขายเครื่องดื่ม  ซึ่งทำให้มึนเมา-ซึ่งทำให้เบิกบานใจ-ซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้ม   ที่นี่)

(a) indignant    (โกรธเคือง, ขุ่นเคือง)

(b) luscious    (ลัช-เชิส)  (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, มีเสน่ห์, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป)

(c) intoxicating    (ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น)

(d) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  -  โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)

(e) moribund    (ม้อร์-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่) 

 

10. The party will begin immediately after the opening (n) of the new building.  

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก   การเปิด-การเริ่ม-การเปิดเผย-ที่โล่ง-กลาง แจ้ง-รูเปิด-ช่อง-การลงมือ   ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation    (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation    {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

(e) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

 

11. The doctor assured the patient that he would recuperate (v) after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  คนป่วยจะ   ฟื้นคืน-กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม-พักฟื้น-ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ)-กู้-เอาคืน   ภายหลังจากการกินยา หรือการใช้ยา)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) heal    (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้บริสุทธิ์)

(d) cure    (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(e) articulate    (๑. (คำกริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน   ๒. (คำคุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย) 

 

12. The experts decided that the painting was a genuine (เจ๊น-ยู-อิ้น) (a) Michael Angelo.

(ผู้เชี่ยวชาญชี้ขาดว่า  ภาพเขียนเป็น (ฝีมือ) ของไมเคิล แอนเจโล    จริงๆ-แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง)

(a) real    (แท้, จริง)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ทำขึ้นเอง, ประดิษฐ์ขึ้นเอง)

(d) defective    {(รถ) เสีย, มีรอยตำหนิ, บกพร่อง, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, พิการ}

(e) proficient    (พรอ-ฟิ-เชิ่นท)  (ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

13. The government will allocate (แอ๊ล-โล-เคท) (v) its budget for the dam construction to provide a sufficient supply of water to villagers throughout the year.

(รัฐบาลจะ   จัดสรร-แบ่งสรร   งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเขื่อน  เพื่อจัดหาปริมาณน้ำอย่างเพียงพอให้กับชาวบ้านตลอดทั้งปี)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) contribute    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, มีคุณูปการ, บริจาค)

(c) obtain    (ได้รับ)

(d) distribute    (ดิส-ทริ้บ-บิ้วท)  (แบ่งสันปันส่วน, แจก, แยก, แพร่กระจาย, จำหน่าย)

(e) eulogize    (ยู้-ละ-ไจส)  (ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี)

 

14. He endeavors (เอน-เดฟว-เว่อะ) (v - n) to swim across the strong current so as to show off his stamina.   

(เขา   พยายาม-บากบั่น-ความพยายาม-ความบากบั่น    ที่จะว่ายข้ามกระแสน้ำที่เชี่ยว  เพื่อที่จะโอ้อวดพละกำลัง-ความแข็งแกร่งของตน)

(a) plans    (วางแผน, มีแผน, แผน)

(b) promises    (สัญญา, คำมั่นสัญญา)

(c) shuns    (หลีกเลี่ยง)

(d) attempts    (อะ-เท้มพท) (พยายาม, ทดลอง, ความพยายาม)

(e) glorifies    (กล๊อ-ริ-ไฟ)  (สดุดี, แซ่ซ้องสรรเสริญ, ยกย่องว่าประเสริฐเลิศเลอ)

 

15. He gave a lucid (a) explanation as to how he had escaped from the prison.  

(เขาให้คำอธิบายที่    แจ่มแจ้ง-สามารถเข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล    เกี่ยวกับว่าเขาหลบหนีออกจากคุกอย่างไร)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) clear    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด,  ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ไร้มลทิน, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน)

(d) convincing    (น่าเชื่อถือ, จูงใจให้เชื่อ)

(e) apathetic    (แอ-พะ-เธ้-ทิค)  (เฉื่อยชา, เฉยเมย, เซื่องซึม, ไม่แยแส)

 

16. They both come from relatively affluent (a) backgrounds.

(พวกเขาทั้ง    คนมาจากภูมิหลังที่ค่อนข้าง  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-มากมาย)  (คือ  มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวย)

(a) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

(d) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(e) witty    (ฉลาด, มีเชาวน์ปัญญา, มีไหวพริบ, เก่งในการใช้ถ้อยคำสำนวน)

 

17. Some kinds of animals, like lions, tigers, elephants, pigeons and so on, are gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) animals.

(สัตว์บางชนิด  เช่น  สิงโต,  เสือ,  ช้าง,  นกพิราบ  และอื่นๆ  เป็นสัตว์ที่    ชอบรวมฝูง-ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็น กลุ่ม-รวมกันเป็นกลุ่ม-ชอบสมาคม-ชอบพบปะสังสรรค์)

(a) wandering    (ว้อน-เดอะ-ริ่ง) (ร่อนเร่, พเนจร, เตร็ดเตร่, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน)

(b) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

(c) sociable    (ชอบสมาคม, ชอบอยู่เป็นหมู่, ชอบวิสาสะ, มีมิตรไมตรีจิต)

(d) milk-producing    (สร้างนม, ผลิตนม)

(e) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

18. Mr. Thomson, a veteran politician, was not daunted by his formidable opponent (n).

(มิสเตอร์ทอมสัน, นักการเมืองผู้ช่ำชอง,  ไม่หวั่นเกรง    คู่ปรปักษ์-คู่แข่ง-ฝ่ายตรงข้าม    ที่น่าเกรงขามของเขา)

(a) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

(b) colleague    (ค้อล-ลีก)  (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

(c) rogue    (โรก)  (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้าย และแยกตัวออกจากกลุ่ม)

(d) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

(e) bully    (คนพาล, อันธพาล, นักเลง, คนขี้รังแก, คนลวง)

 

19. The recent economic slowdown has impeded (อิม-พี้ด) (v) the project progress.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ มานี้ได้    ขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว-ต้าน-ต้านทาน    ความก้าวหน้าของโครงการ)

(a) stepped up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

(b) monitored    (ตรวจสอบ)

(c) delayed    (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(d) perceived    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

(e) reinforced    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

 

20. We hoped they would consent (v – n) to work for us without expecting to get anything in return.

(เราหวังว่าพวกเขาจะ   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต-ความเห็นชอบ-การยินยอม-การอนุญาต   ที่จะทำงานให้เรา  โดยมิได้คาดหวังสิ่งใดๆ เป็นการตอบแทน)

(a) arbitrate     (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด) 

(b) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(c) acquiesce   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) reconcile    (เร้ค-เคิน-ไซล)  (ไกล่เกลี่ย, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้คืนดีกัน, ประนีประนอม, ทำให้ลงรอยกัน, ทำให้เชื่อมกัน) 

(e) disapprove   (ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, รังเกียจ, ไม่อนุญาต) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 263)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He abominates (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) all kinds of gambling and illegal acts.

(เขา   เกลียดอย่างมาก-เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประ เภท)

(a) despises    (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) appreciates    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(c) legalizes    (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

(d) detests    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(e) resumes    (ดำเนินต่อไป, เริ่มต้นใหม่, คืนสู่สภาพเดิม, เข้าครอบครองใหม่)

 

2. There was a vehement (วี้-อะ-เมิ่นท) (a) quarrel among the members of the gang as to who should be its new leader.

(มีการการทะเลาะกันอย่าง   รุนแรง-ดุเดือด   ระหว่างสมาชิกของแก๊ง  เกี่ยวกับว่าใครควรจะเป็นผู้นำคนใหม่)  

(a) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

(b) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

(d) noisy    (มีเสียงดัง)

(e) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ)

 

3. The tourists could take a close look at the vestiges (เวส-ทิจ-จิส) (n) of a historical site they were visiting.

(นักท่องเที่ยวสามารถมองดูอย่างใกล้ชิดที่   ร่องรอย-รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้-รอย เท้า-รอยทาง-เศษนิดเดียว   ของโบราณสถานที่พวกเขากำลังไปเยือน)

(a) walls    (กำแพง, ผนัง)

(b) locations    (สถานที่, ที่ตั้ง)

(c) columns    (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน)

(d) traces    (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(e) habitat    {ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ของสัตว์)}

 

4. The company was hired to extend (v) the runway for another two kilometers.

(บริษัทถูกว่าจ้างให้  ทำให้ใหญ่ขึ้นหรือยาวขึ้น-ขยายออก-ยืดออก-ทำให้กว้างออก-กางออก-แผ่ออก-ยืดแขนหรือขาออก-ไปถึง-เพิ่มขึ้น   ทางวิ่งของเครื่องบิน  ออกไปอีก   กิโลเมตร)  (คือ  ขยายทางวิ่งฯ ออกไป)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่ม, ขยายตัว, ทำให้กว้างออก, เสริม, กว้างขึ้น, โตขึ้น)

(b) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

 

5. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย    ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง ๔ คน, กลุ่มผู้เล่น ๔ คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

(e) infancy    (วัยทารก, ระยะแรกๆ, ระยะแรกของการมีชีวิต, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน)

 

6. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ    หนี-หลบหนี    จากอันตรายทุกอย่าง,   (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)   (คือยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  ในบางคราว)

(a) hide oneself    (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) tempt    (ล่อใจ, ยั่วใจ, ล่อ, ยั่วยวน, ล่อให้ทำชั่ว)

 

7. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ    ริบหรือยึด    สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported    (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released   {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

(e) evoked    (เรียกปลุก, เตือนใจ, สะกิดใจ, นำมาซึ่ง, ทำให้เกิดขึ้น)

 

8. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง   และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(e) lasting    (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

 

9. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทา (ลด) อุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ    ทำให้ช้าลง-ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค   การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

(e) encompasses    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง, รวมทั้ง, ปิด, ผนึก)

 

10. A well-trained dog will comply (คัม-ไพล่) (v) when it is told to sit.

(สุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะ  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม   เมื่อมันถูกสั่งให้นั่ง)

(a) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(b) erode    (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(c) acquiesce    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (๑.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ๒. ปฏิเสธ) 

 

11. Persistent headaches tremendously torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v- n) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น (เป็นประจำ)  ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์   ตัวเขาอย่างมาก)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (๑.  (คำกริยา)  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธ ยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  .  (คำคุณศัพท์) ประณีต, ซับซ้อน)  

(b) mastermind    (๑. (คำกริยา)  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,  ๒.  (คำนาม)  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ)  

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. (คำกริยาทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒.  (คำนาม)  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

 

12. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) with each passing hour.

(เนื่องด้วยไม่มีเครื่องหมาย (สัญญาณ) ที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา,  ความหวังสำ หรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง    พร้อมๆ กับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)  (เพราะมองไม่เห็นเรือ  ความหวังว่าคนบนเรือจะปลอดภัยจึงลดน้อยลง)

(a) augmented    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deterred    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confronted    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

13. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) (a) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

{การสูญเสียที่ดินที่   อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี (ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว)}    

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (๑. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,   ๓. น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (คำกริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking    (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

 

14. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) his cold by going out in the rain.

(เขา   ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือ  ทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น  โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  

(c) worsens    (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(d) stuns    (สทัน)  {(คำกริยา)  ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนามการทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย} 

(e) alerts    (๑. (คำกริยา)  เตือนภัย   ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว   ๓. (คำนาม)  การเตรียมพร้อม) 

 

15. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน   โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น   จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(c) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(d) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(e) evinces    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

16. The government could not provide an abundant (a) supply of food to the refugees as requested by the United Nations.

(รัฐบาลไม่สามารถจัดหาเสบียงอาหารที่    มากมาย-อุดมสมบูรณ์-ล้นเหลือ   แก่ผู้ลี้ภัย  ตามที่สหประชา  ชาติร้องขอ)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) insufficient    (ไม่เพียงพอ)

(c) plentiful    (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

(d) meager    (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร)

 

17. She was in a state of profound (a) shock.

(เธอตกอยู่ในสภาวะของการอกสั่นขวัญหายที่    ล้ำลึก-ลึกซึ้ง-สุดซึ้ง-(เงียบ) สนิท-แน่นแฟ้น-ถ้วนทั่ว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง)

(c) deep    {ลึก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่, ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

(e) brilliant    (ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, สุกใส, โชติช่วง, แวววาว)

 

18. Ants follow scent trails so precisely that they can locate (v) their nests without hesitation.

(มดตามรอยทาง (เส้นทาง) กลิ่นได้อย่างแม่นยำมาก  จนกระทั่งพวกมันสามารถ   หาที่ ตั้ง-หาแหล่งที่ตั้ง-กำหนดที่ตั้ง-ตั้งอยู่-ตั้งรกราก-สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่   รังของมันได้โดยไม่รีรอ หรือลังเลใจ)

(a) build    (สร้าง)

(b) clean    (ทำความสะอาด)

(c) fill    (บรรจุ, เติมให้เต็ม)

(d) enhance    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) find    (หา, พบ, ค้นหา, ค้นพบ, สืบหา, พบความลับ, เห็นว่า)

 

19. For long-distance travel, the Northwest Coast Indians relied primarily (adv.) on dugout canoes.

(สำหรับการเดินทางระยะไกล, อินเดียนแดงตามชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (ของสหรัฐฯ) พึ่งพาอาศัย   ส่วนใหญ่-ส่วนมาก-อย่างสำคัญ-แรกเริ่ม   เรือบด (คะนู) ที่ขุดจากต้นไม้)  (คือ  พึ่งพาเรือคะนูเป็นส่วนใหญ่)

(a) traditionally    (แต่ดั้งเดิม, ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณีนิยม)

(b) exclusively    (เป็นพิเศษ, เฉพาะราย, เฉพาะตัว, ผูกขาด, แต่ผู้เดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) mainly    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, โดยทั่วไป)

(d) previously    (เมื่อก่อนนี้, ก่อนหน้านี้)

(e) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, ตลอดเวลา)

 

20. Sand is found in abundance (n) on the seashore and is often blown inland to form sand hills and dunes.

(ทรายถูกพบ  ในปริมาณมาก-อย่างอุดมสมบูรณ์-อย่างล้นเหลือ   บนชาย (ฝั่ง) ทะเล  และบ่อยครั้งถูกพัดพาเข้าไปในแผ่นดิน  ทำให้เกิดภูเขาทรายเตี้ยๆ  และเนินทราย-สันทราย)

(a) at random    (ในแบบสุ่ม, มิได้เฉพาะเจาะจง)

(b) at high tide    (เมื่อกระแสน้ำขึ้น)

(c) in dry mounds    (ในเนินดิน-กองดินที่แห้ง)

(d) in great quantities    (ในปริมาณมาก)

(e) in small amounts    (ในปริมาณเล็กน้อย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 262)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The fugitive was caught and confined (คัน-ไฟน์) (v) to jail for another two years.

(ผู้ที่หลบหนีถูกจับและถูก  คุมขัง-กักตัว-เก็บตัว-จำกัด-ขีดคั่น-ตีวง   ในคุกเป็นเวลาอีก    ปี)

(a) deliberated    (. (กริยา) คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ  ๒. (คุณศัพท์) (deliberate) รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา) 

(b) intensified    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(c) exonerated    (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท- (ทิด)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่) 

(d) imprisoned    (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)  

(e) penalized    (เพ้น-นะ-ไลซ)  (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

2. You will need to be fully conversant (คัน-เว้อ-เซิ่นท) (a) with the running of the household.

{คุณจะจำเป็นต้อง   คุ้นเคย-รอบรู้-เชี่ยวชาญ   อย่างเต็มที่กับการบริหารครัวเรือน (สมาชิกในครอบครัว, งานบ้าน)}

(a) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, ซ่อนเร้น, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่พูด, เงียบ, สงวนท่าที) 

(d) acquainted    (อะ-เคว้น-ทิด)  (ที่คุ้นเคย, ที่รู้จักก่อน

(e) intrepid    (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว) 

 

3. The girl has grown more skilful (skillful) (a) with the sewing-machine.

(เด็กหญิงคนนั้น   เชี่ยวชาญ-ชำนาญ-มีฝีมือ-ช่ำชอง-แคล่วคล่อง-มีความสามารถ   เพิ่มมากขึ้นกับ (การใช้) จักรเย็บผ้า)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(c) adroit    (อะ-ดร๊อยท)  (คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีทักษะ

(d) sordid    (ซ้อร์-ดิด)  (๑. สกปรก,  ๒. โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า,  ๓. เห็นแก่ตัว, โลภ, งก, ตะกละ) 

(e) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

 

4. If the iron is put in the rain for a long time, it will become rusty (a)

 (ถ้าเหล็กถูกวางตากฝนเป็นเวลานาน  มันจะ  เป็นสนิม, ขึ้นสนิม)

(a) rustic   (บ้านนอก, เกี่ยวกับชิวิตชนบท, ธรรมดาๆ, เกี่ยวกับคนบ้านนอก, เงอะงะ)

(b) fragile   (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย. เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) rife   (ไรฟ)  (มีอยู่ทั่วไป, แพร่หลาย, อุดม, อุดมสมบูรณ์, แน่นหนา)

(d) affected by rust   (ได้รับผลกระทบโดยสนิม, ขึ้นสนิม)

(e) terrific   (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

 

5. Her rude gesture at the party last night was unintentional (a) and she subsequently apologized for it.

(อากัปกิริยาที่หยาบคายของเธอที่งานเลี้ยงเมื่อคืนวาน   มิได้เจตนา-ไม่ได้ตั้งใจ-ไม่มีเป้าหมาย   และในเวลาต่อมา  เธอได้ขอโทษในเรื่องนี้)

(a) inadvertent    (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่น)  (๑. ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่เจตนา,  ๒.ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ,  . เลินเล่อ, ประมาท) 

(b) ominous     (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ) 

(c) heartbreaking    (ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้ใจสลาย, ซึ่งทำให้เศร้ามาก)

(d) incongruous     (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่ลงรอยกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่สามัคคี, ไม่เหมาะสม) 

(e) belligerent    (เบล-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (คำคุณศัพท์)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ชอบตีรันฟันแทง, ชอบสู้รบ, ก่อสงคราม, ทำสงคราม)  (ถ้าเป็น คำนาม  หมายถึง  ประเทศที่ทำสงคราม, ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, ภาวะสงคราม) 

 

6. The bad weather seriously impedes (v) the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว   อย่างรุนแรง  ต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces    (บังคับ)

(b) facilitates    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstructs    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(e) rehearses    (ริ-เฮิร์ส)  (ฝึกซ้อม, ซ้อมทำ, ทดลอง)

 

7. The existing disparities (n) between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ความไม่เหมือนกัน   ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน,  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ,  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

(e) confrontation    (การเผชิญหน้า, การพบกับ, การนำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ)

 

8. The university administration has decided to give importance (n) to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้  ความสำคัญ-ความเด่น-ความมีอิทธิพลหรืออำนาจมาก-ความมีฐานะสูง   กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority    (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของกาซอันตราย)

 

9. A couple should have a compatible (a) relationship if they anticipate a lasting marriage.

(คู่สามีภรรยาควรมีความสัมพันธ์   ซึ่งเข้ากันได้-อยู่ด้วยกันได้-ซึ่งไปด้วยกันได้    ถ้าพวกเขาคาดหวังการแต่งงานที่ยั่งยืน)

(a) disagreeable    (ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย, มีอารมณ์ไม่ดี)

(b) harmonious    (เข้ากันได้, สามัคคี, กลมกลืนกัน, เสนาะหู, คล้องจองกัน, ประสานกัน)

(c) unusual    (ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, พิเศษ)

(d) warm    (อบอุ่น)

(e) ingenious    (อิน-จี๊-เนียส)  (เก่ง, ชาญฉลาด)

 

10. It is not proper to covet (คัฟ-วิท) (v) what others possess.

(มันไม่เหมาะสม (ไม่สมควร) ที่จะ   อยากได้มาก-อยากได้อย่างไม่เหมาะสม-โลภ   ในสิ่งที่ผู้อื่นครอบครอง)

(a) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

(b) purchase    (ซื้อ)

(c) snatch    (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

(d) loot    (ปล้นสะดม, แย่งชิง)

(e) admonish    (เตือน, ตักเตือน)

 

11. Because the soldier fought so valiantly, he was eulogized (ยู้-ละ-ไจซ) (v) by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ  ยกย่อง-สรรเสริญ-กล่าวหรือเขียนคำสรรเสริญ   โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

(e) liberated    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

 

12. People living in the less developed part of the world still retain some conventional (a) customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ดั้งเดิม-ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม-ธรรมดา-สามัญ-เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา   บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

(e) diminutive    (ดิ-มิ-นิว-ทิฟ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

 

13. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ,   เช่น อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

14. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

(นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก   ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา  (หมายถึงการฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

(e) embodied    (รวบรวม, ประมวล, เป็นตัวอย่างของ)

 

15. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า    อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-สิ่งกีดขวางทางผ่าน-ด่านศุลกากร   ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือ  การสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

(e) jargon    (จ๊าร์-เกิ้น)  (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่ทำให้เข้าใจยาก, ภาษาผสมผสาน, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ)

 

16. In her job, a telephone is indispensable (a).  

(ในงานของเธอ  โทรศัพท์เป็นสิ่งที่   สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

(a) adequate    (พอเพียง)

(b) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(c) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

(e) wary    (แว้-รี่)  (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

 

17. All his money will go as a result of this ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) (a) gambling.

(เงินของเขาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป  อันเป็นผลมาจากการพนันที่   โง่เขลา-ไร้สาระ-ไม่สมเหตุสมผล-น่าหัวเราะ-น่าขัน)

(a) heavy    (หนัก)

(b) silly    (โง่, เซ่อ, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, อ่อนแอ)

(c) serious    (รุนแรง, จริงจัง, เอาจริง)

(d) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(e) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากเกินไป)

 

18.  I agree that some businessmen are so avaricious (a) that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่า  นักธุรกิจบางคน  โลภ-ละโมบ   มาก  จนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) stagnant    (หยุดนิ่ง, ไม่ไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)

(e) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

19. Bill’s parents encourage him to pursue a profitable (a) career in medicine or law; they want to see him become rich and successful.

(พ่อแม่ของบิลกระตุ้นให้เขาดำเนินอาชีพที่  ให้ผลกำไร-ได้ผลประโยชน์-มีประโยชน์    ในด้านการแพทย์หรือกฎหมาย,  ทั้งนี้  พ่อแม่ต้องการจะเห็นเขาร่ำรวยและประสบความสำเร็จ)

(a) stressful    (มีแรงกดดัน, ทำให้เกิดความเครียด, บีบคั้น)

(b) dreadful    (เดร้ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง, เลวมาก)

(c) despicable    (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

(d) lucrative    (ลู้-คระ-ทิฟว)  (มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน)

(e) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร, มีอัธยาศัย)

 

20. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล) (a); the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม  คือ “superficiality”) 

 (ทอมถูกยิงจริงๆ,  แต่ว่าบาดแผล   อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ;  กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable    (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด) 

(b) redundant    (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒.  ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง) 

(c) shallow; not thorough; hurried, cursory; on the surface only   (ตื้น, ไม่ลึก; (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง; เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป; อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด)  (ความหมายทั้งหมดของ  Superficial”) 

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ) 

(e) abstemious    (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง}

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 261)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. John’s mother looked at the broken glass on the floor with equanimity (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่) (n); at least he didn’t hurt himself when he knocked over the vase.

(แม่ของจอห์นมองแก้วที่แตกบนพื้นด้วย   ความสงบใจ-ความใจเย็น-ความมีอารมณ์เย็น-ความสมดุลของใจ   อย่างน้อยที่สุด  จอห์นก็มิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันล้ม  -  และแตก)

(a) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(b) antagonism    (แอน-แท้ค-โก-นิ-ซึ่ม)  (ความเป็นศัตรูกัน, ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน) 

(c) ambivalence    (แอม-บิ-เว้-เลิ่นซ)  (ความรู้สึกสองจิตสองใจต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง,  ความรู้สึกทั้งบวกและลบต่อบุคคลคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง, ความไม่แน่ใจในการเลือกของ  ๒  สิ่งที่ตรงกันข้าม, ความรู้สึกทั้งรักและชังต่อบุคคลเดียวกัน) 

(d) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ)

(e) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

 

2. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้   การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) decorum    (ดิ-ค้อ-เริ่ม)  (มารยาท, สมบัติผู้ดี, ความงดงาม) 

 

3. The boss derided (ดิ-ไร้-ดิด) (v) his secretary mercilessly, so she quit her job.  She was someone who could not accept derision (ดิ-ริ้ช-ชั่น).

{เจ้านาย   หัวเราะเยาะ-ดูถูก-เย้ยหยัน   เลขาฯของเขาอย่างไร้ความปราณี  ดังนั้น  เธอจึงทิ้ง (ลาออกจาก) งาน  เธอเป็นคนผู้ซึ่งไม่สามารถยอมรับการเยาะเย้ย (การหัวเราะเยาะ,การดูถูก, สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ)}   (“Derision”  เป็นคำนามของ  “Deride”)

(a) compiled    (คัม-ไพล)  (รวบรวม, เรียบเรียง) 

(b) corroded    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(c) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (คำกริยา)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (คำนาม) = การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ

(d) contended    (คัน-เทนด)  (๑. แข่งขัน, ต่อสู้,   ๒.  ยืนยัน, โต้เถียง) 

(e) acquiesced    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมตาม, ยอมรับในใจ, นิ่งเฉย)

 

4. She abhors (v) any form of cruelty.

(เธอ   เกลียดชังอย่างมาก-รังเกียจ-ชิงชัง   ความโหดร้ายทารุณทุกรูปแบบ)

(a) detests    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusts    (ไม่ไว้ใจ, ไม่เชื่อใจ)

(c) assists    (ช่วยเหลือ)

(d) respects    (เคารพนับถือ)

(e) aspires    (อัส-ไพ้ร์-เออะ)  (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน) 

(f) articulates    (อาร์-ทิ้ค-คิว-เลท)  (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ)

 

5. Julie was penitent (เพ้น-นิ-เทิ่นท) (a) when Jim explained how much pain she had caused him.

(จูลี่   สำนึกผิด-เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป-สำนึกบาป   เมื่อจิมอธิบายว่า  เธอได้ก่อให้เกิดความปวดร้าว (ความทุกข์ทรมาน) แก่เขามากเพียงไร)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(c) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(d) repentant; contrite    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป;สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป

(e) provincial    (โพร-วิ้น-เชิ่ล)  (๑. โง่เขลา, ใจคับแคบ,  ๒. ไม่สละสลวย, บ้านนอก, เกี่ยวกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด) 

 

6. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  เป็นสัตว์เลือดเย็น,  จะ   อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับ

กระส่าย)

(e) stately    (สเท้ท-ลี่)  (ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย) 

 

7. Man, being dexterous (dexterous) (a) of hand and inventive of mind, built shelters.

(มนุษย์,  ชำนาญและคล่องแคล่ว-เก่งในการใช้มือ-หลักแหลม    ในการใช้มือ  และสร้าง สรรค์ในด้านจิตใจ, สร้างที่พักอาศัยขึ้นมา)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

8. The political group was charged with sedition (ซี-ดิ๊ช-ชั่น) (n) because it had advocated burning the capital to the ground.

(กลุ่มการเมืองถูกตั้งข้อหา  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล)-การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือการกบฏ-การต่อต้านรัฐบาล-การจลาจล    เพราะว่ากลุ่มฯได้สนับสนุนการเผาเมืองหลวงจนราบเป็นหน้ากลอง)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (๑. ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม,  ๒. ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

(b) treason    (ทรี้-เซิ่น); the incitement of public disorder or rebellion   (การกบฏ-การทรยศขายชาติ; การปลุกระดมมวลชนให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ)

(c) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (.  คุณงามความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง,  . คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, ความบริสุทธิ์, ความเข้มแข็ง, ความโอบอ้อมอารี) 

(d) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา) 

(e) perfidy    (เพ้อร์-ฟิ-ดี้)  (การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์, การทรยศ, การหักหลัง) 

 

9. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ   ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) deference     (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

 

10. The appeal (n) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-แรงดึงดูดใจ-การอุทธรณ์-การขอร้อง-การขอความกรุณา   ของหยกอยู่ตรงโครง สร้างที่แน่น (แข็ง, กระชับ) ของมัน, ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

(e) perjury    (เพ้อร์-จู-รี่)  (การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ) 

 

11. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) (a) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา,  ชายคนนั้น   หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง   เป็นเวลานานหลายเดือน)  (คำนาม คือ  “Despondence”  หรือ “Despondency”)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) interminable    (อิน-เท้อร์-มิ-นะ-เบิ้ล)  (ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, น่าเบื่อ) 

(c) extremely depressed; full of despair    (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)

(d) insurmountable    (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้) 

(e) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

 

12. Long time ago China was an impoverished (a) Third World country.

(นานมาแล้ว  จีนเป็นประเทศโลกที่สามที่  ยากจนข้นแค้น)

(a) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(b) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(e) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,   ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่ มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

 

13. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage.  (การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัด อย่าง   ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำ ไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

 

14. They were ushered into a sumptuous (ซั้มพ-ชู-อัส) (a) dining hall.

(พวกเขาถูกพาไปยังห้องรับประทานอาหารที่   หรูหราโอ่อ่าและมีราคาแพง-โอ่โถง-ฟุ่มเฟือย)

(a) unbecoming    (๑. ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ, . ไม่เหมาะสม) 

(b) luxurious; magnificent    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข; โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)

(c) enterprising    (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง) 

(d) pugnacious    (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี) 

(e) perspicacious    (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

 

15. They did not hesitate to volunteer (v) for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ   อาสาสมัคร-บอกโดยใจสมัคร-ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา-สมัครใจ-เกิดขึ้นเอง   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)

(a) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

(b) galvanize    (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ) 

(c) offer    (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)

(d) gesticulate    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด) 

(e) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,   ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

 

16. We were forced to postpone the picnic.

(เราถูกบังคับให้  เลื่อนการไปปิคนิคออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

17. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา   ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือ ยินยอมกัน)  (คือ  ยังคิดว่าอาจจะตกลงกันได้)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  {. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

 

18. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ) (n).

(ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้   การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล)

(a) catastrophe    (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร) 

(b) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(c) frenzy   (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

(d) a close watch    (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)

(e) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

(f) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

 

19. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่) (n).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือ  การป้องกัน   การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาด คะเน) 

(b) trepidation    (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า) 

(c) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(d) overweight    (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)

(e) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง) 

(f) fraud    (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,   ๒. ผู้หลอกลวง) 

 

20. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ   ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง   จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์)  (คือ  ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด) 

(c) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)

(d) impunity    (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม) 

(e) duplicity    (ดิว-พลิส-ซิ-ที่)  (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, ความไม่ซื่อตรง, การตีสองหน้า) 
(f) scrutiny    (สครู้-ทิ-นี่)  (การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 260)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Too much work and inadequate rest will certainly debilitate (v) your body and mind.

(การทำงานมากเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ   ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้ทรุดโทรม   ร่างกายและจิตใจของคุณ)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร)

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี)

(c) bribe    (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ) 

(d) enfeeble    (ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมดกำลัง)

(e) subjugate    (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)

 

2. Governments should endeavor to mitigate (v) distress of the people.

(รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรพยายามที่จะ  ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้เบาบาง-ทำให้บรรเทาลง-แบ่งเบา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    ความทุกข์ยากลำบากของประ ชาชน)

(a) embellish    (ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย) 

(b) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง) 

(c) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา

(d) ruin    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อา คาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(e) portray    (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

 

3. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ   ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น   ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  อาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) cantankerous    (แคน-แท้ง-เคอ-เริส)  (ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์) 

(e) undistinguished; difficult to describe    (ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

4. Some animals are physically feeble (a), with poor vision and dull senses.

(สัตว์บางชนิด   อ่อนกำลัง-อ่อนแอ-ขี้ขลาดและถูกชักจูงโดยผู้อื่น-อ่อนปัญญา-อ่อนคุณ ธรรม-ด้อย-ไม่เต็มเต็ง-เบาบาง-ไมได้ผล-ไม่ดี-ไม่จูงใจ   ทางร่างกาย, และมีสายตาที่แย่  และประสาทสัมผัสที่เชื่องช้า)

(a) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (มีเรี่ยวแรงหรือพลังงานน้อย, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ) 

(c) engrossed    (เอน-โกรส-ดึ) {หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, ดื่มด่ำ (กับการงาน)}

(d) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

5. Even the most docile (โด๊-ไซล หรือ เซิล) (a) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)

(หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(e) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

 

6. He is openly antagonistic (a) to the media, particularly newspapers.

(เขา   ไม่เป็นมิตร-เป็นปรปักษ์-ต่อต้าน   อย่างเปิดเผยกับสื่อ, โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์)

(a) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(b) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

(c) myriad    (เมี้ย-เรียด)  (๑.  (คำคุณศัพท์)  มากมายเหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน, เป็นหมื่น, ซึ่งมีหลายลักษณะ-หลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ๒.  (คำนาม)  จำนวนมากมายเหลือคณานับ, คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย 

(d) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือหรือคล่องแคล่ว, สะดวกหรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

(e) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

 

7. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) (a) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล  ที่เกิดขึ้นหลังจากการตาย-หลังการตายของผู้เขียน-เกิดมาหลังพ่อตาย-ซึ่งเกิดขึ้นหลังพ่อตาย    สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือ  ได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่ตัวเองได้ตายไปแล้ว  โดยมีผู้อื่นรับรางวัลแทน)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

 

8. People here are really nice and hospitable (a).  They invite you to their homes for Sunday dinner.

(ผู้คนที่นี่ดี และ   มีมิตรไมตรีจิต-มีอัธยาศัยดี-ที่ชอบต้อนรับแขก-มีมารยาทเจ้าของบ้าน-ที่ต้อนรับขับสู้-มีเมตตากรุณา   จริงๆ  พวกเขาเชิญคุณไปที่บ้านเพื่อทานอาหารค่ำในวันอาทิตย์)

(a) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, พอเป็นพิธี,  ๒. ทำไปอย่างซังกะตาย, ทำไปอย่างแกนๆ, ไม่มีอารมณ์, เฉยเมย) 

(b) amicable    (แอ๊ม-มิ-คะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน) 

(c) doleful    (โด๊ล-ฟูล)  (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย) 

(d) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(e) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

 

9. The tip he had been offered was a mere pittance (n), and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง  จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ-การให้ทานเล็กๆ น้อยๆ-นิตยภัต   เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

 

10. His principal adversary (n) was John Smith, who was expected to win in the election.

(คู่ต่อสู้-ปรปักษ์   สำคัญของเขา  คือ  จอห์น สมิธ, ผู้ซึ่งได้รับการคาดหวังว่าจะชนะการเลือกตั้ง)

(a) bulwark    (บู๊ล-วาร์ค)  (๑. สิ่งที่คุ้มครองป้องกัน, คนหรือสิ่งที่สนับสนุนหรือค้ำ จุน,   ๒. กำแพงต้านข้าศึก, ป้อมปราการ, เครื่องป้องกัน) 

(b) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

(c) skyscraper    (สไคส-เคร้พ-เพอะ)  (ตึกระฟ้า, ตึกที่สูงมาก) 

(d) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,   ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

(e) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)}

 

11. I could not use the bath-room because it was occupied (v).

(ผมไม่สามารถใช้ห้องน้ำ  เพราะว่ามัน (ถูก)   ครอบครอง (คือ  มีคนกำลังใช้มันอยู่)-ยึดครอง-ครอง-อาศัยอยู่)

(a) vacant    (ว่าง, ไม่มีคนเช่า, ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ได้ใช้)

(b) used by someone    (ใช้โดยใครบางคน)

(c) notified    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(d) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

12. When he reached home after walking the last eight miles, he was absolutely weary (แว้ร์-รี่) (a)

(เมื่อเขามาถึงบ้านหลังจากเดิน  ๘  ไมล์สุดท้าย  เขา  เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย-ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย-รำคาญ-เบื่อหน่าย   อย่างแท้จริง)

(a) extreme    (สุดโต่ง, สุดขีด, อย่างยิ่ง, สุดๆ)

(b) exhausted    (หมดกำลัง, อ่อนเพลีย, ใช้หมดไป, ถูกดูดออกหมด)

(c) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(d) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(e) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

 

13. The refugee camp was filled with illicit (อิ-ลิส-ซิท) (a) immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่  ผิดกฎหมาย-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-เถื่อน-ไม่ได้รับอนุ ญาต   ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal    (ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา)

(b) illegible    (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate    (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illegitimate    (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย, ผิดปกติ, ผิดทำนองคลองธรรม, ผิดหลักการ)

(e) remarkable    (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล)  (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

 

14. Jim felt abashed (a) when he spilled coffee all over his shirt.  He felt as if everyone were staring and laughing at him.

(จิมรู้สึก  อับอาย-ขวยเขิน   เมื่อเขาทำกาแฟหกรดเสื้อของเขาทั้งตัว  เขารู้สึกราวกับว่าทุกคนกำลังจ้องมองและหัวเราะเยาะเขา)

(a) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(b) humorous    (มีนิสัยเป็นคนตลก, ตลก, ขบขัน)

(c) unnoticed    (ไม่มีใครสังเกตเห็น)

(d) embarrassed    (กระดากอาย, เคอะเขิน. กระอักกระอ่วน)

(e) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

 

15. Jack cannot put up with Rose’s temper anymore.  It has become most intolerable (a).  

(แจ๊คไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ (นิสัย) ของโรสได้อีกต่อไป  มัน (อารมณ์)   เหลือที่จะทนได้-สุดที่จะทนได้-เกินไป-มากเกินไป   ที่สุด)

(a) irrelevant    (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(b) unbearable    (ไม่สามารถทนได้, ไม่อาจทนได้, ทนไม่ได้, รับไม่ได้, เหลืออด, อึดอัดใจ)

(c) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(d) lenient    (ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, กรุณา, ปรานี,โอนอ่อน)

(e) advantageous    (แอด-แวน-เท้-เจียส)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

 

16. Hundreds of workers were hired by the construction company to excavate (v) a tunnel.

(คนงานหลายร้อยคนถูกว่าจ้างโดยบริษัทก่อสร้างให้   ขุด-เจาะ-ขุดรู-ขุดอุโมงค์-ขุดดิน-ขุดคุ้ย   อุโมงค์)

(a) look for    (มองหา, ค้นหา)

(b) widen    (ทำให้กว้างขึ้น)

(c) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

(d) dig    (ขุด, ขุดหา, ขุดค้น, ขุดคุ้ย)

(e) liberate    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

 

17. One winter day in 1990, their daughter vanished (v) without trace.

(วันหนึ่งในฤดูหนาวปี  ๑๙๙๐  ลูกสาวของพวกเขา   หายไป-อันตรธารหายไป-หายไปในทันทีทันใด หรือในแบบที่ไม่อาจอธิบายได้-จากไป-สูญสิ้น-ไม่มีอยู่    โดยปราศจากร่องรอย)

(a) appeared    (ปรากฏขึ้น, โผล่มา)

(b) disappeared    (สูญหาย, สาบสูญ, หายไป, ตาย)

(c) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) proclaimed    (ประกาศ)

(e) discriminated    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รักมักที่ชัง)

 

18. It was an elaborate (a) cooling system.

(มันเป็นระบบทำความเย็นที่  ประณีต-ซับซ้อน)

(a) ridiculous    (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

(b) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะวิเคราะห์, เข้าใจ, หรืออธิบาย)

(d) vigorous     (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

 

19. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด    บ้า-วิกลจริต-วิปลาส    เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

(e) intractable    (ไม่สามารถควบคุมได้, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, ว่ายาก)

 

20. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่    เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ    ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

(e) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 259)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The police arrested the culprit (n) as he was leaving his apartment.

(ตำรวจจับ  ผู้กระทำผิด-ผู้ร้าย-นักโทษ-จำเลยในคดีอาญา  ในขณะที่เขากำลังออกจากอพาร์ตเม้นต์)

(a) leader    (ผู้นำ)

(b) suspected person    (ผู้ต้องสงสัย, ผู้ต้องหา)

(c) coroner    (ค้อ-ระ-เน่อะ) (เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ)

(d) guilty person    (บุคคลที่มีความผิด)

(e) witness    (พยาน, ผู้เห็น, ผู้เซ็นชื่อร่วมเป็นพยาน, หลักฐาน, คำให้การเป็นพยาน)

 

2. The patient’s condition has deteriorated (v) since the operation.

(อาการของผู้ป่วย  แย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย  ตั้งแต่การผ่าตัด)

(a) improved    (ปรับปรุง, ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(b) changed    (เปลี่ยนแปลง)

(c) worsened    (แย่ลง, เลวลง, ทำให้แย่ลง-เลวลง)

(d) terminated    (สิ้นสุด, ยุติ, ทำให้ยุติ)

(e) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

 

3. Is this vase a genuine (เจ๊น-ยู-อีน) (a) antique?

(แจกันใบนี้เป็นวัตถุโบราณ  แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง   หรือเปล่า)

(a) valuable    (มีค่า, มีราคา, มีคุณค่า, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(b) ancient    (เก่าแก่, โบราณ)

(c) real    (จริง, แท้, ไม่ปลอม, แท้จริง, จริงใจ)

(d) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(e) ample     (พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง)

 

4. This hospital is supported by voluntary (a) contributions.

(โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาค  โดยสมัครใจ-โดยอาสาสมัคร-ตั้งใจ-จงใจ-โดยเจตนา-อิสระ-มีอิสระในการเลือก-เกิดขึ้นเอง)

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) unexpected    (มิได้คาดฝัน, มิได้คาดหมาย)

(c) prosperous    (เจริญรุ่งเรือง)

(d) unforced    (มิได้บังคับ, สมัครใจ)

(e) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

5. During the snow storm tremendous (a) snow covered the rood of most houses.

(ระหว่างพายุหิมะ  หิมะ  มากมายมหาศาล-ใหญ่โตมาก-มหึมา-อย่างยิ่ง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม   ปกคลุมหลังคาของบ้านส่วนใหญ่)

(a) unavailable    (ไม่มี, ไม่สามารถหาได้)

(b) a great deal    (จำนวนมาก)

(c) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

(e) meager    (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, มีน้อย, ยากจน, ผอม)

 

6. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy (v).

(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยี  เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะ  ทำให้ถูกต้อง-แก้ไข-รักษา-เยียวยา-บรรเทา-ฟื้นฟู-ขจัด-กำจัด)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) correct    (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

(c) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(e) imitate    (เลียนแบบ)

 

7. A drastic change in one part of the environment is apt (a) to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else.

(การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม   มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-ง่ายสำ หรับ-เรียนเก่ง-ฉลาด-เหมาะสม-พร้อม-เต็มใจ   ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆ กัน, แต่ว่ามิได้คาดฝัน, ในที่อื่นๆ)

(a) likely    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(b) necessary    (จำเป็น)

(c) advised    (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

(d) rumored    (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

(e) confidential    (ลับ, เป็นความลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

 

8. I don’t have the slightest notion (n) of what this poem means.

(ผมไม่มี   ความนึกคิด-ความคิดเห็น-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความเชื่อ-ความคิดโง่ๆ-ความตั้งใจ   แม้แต่น้อยนิดที่สุด  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) policy    (นโยบาย)

(c) idea    (ความคิด)

(d) commentary    (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

(e) insinuation    (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

 

9. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่   ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

(e) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

 

10. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ   อย่างดีเลิศ-อย่างโอ่อ่า, งดงาม, สง่า-อย่างภาคภูมิ, ผึ่งผาย-อย่างสูงส่ง   ที่สุดของสสาร  ในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างประหลาด, อย่างผิดแปลก, อย่างไม่คุ้นเคย-ไม่เคยชิน, อย่างคาดไม่ถึง, อย่างแปลกถิ่น)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างสิ้นเชิง)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

(e) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

 

11. Censorship is one way a society can reinforce (v) the mores and customs that regulate the conduct of its members.

(การเซนเซอร์ (แก้ไขตัดตอน) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถ   เพิ่มกำลังใหม่-เสริมกำลัง-ทำให้แข็งแรง-สนับสนุน-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น-เพิ่ม-เสริม    ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

(a) monitor    (ตรวจสอบ)

(b) allow    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(c) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(d) stimulate    (กระตุ้น, เร้า)

(e) annihilate    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

12. No one ever knew the reason for the enmity (n) between the two families.

(ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของ   ความเกลียดชัง-ความเป็นศัตรูกัน-ความรู้สึกต่อต้าน-ความมีเจตนาเป็นอริ    ระหว่าง    ครอบครัวนี้)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด(ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

(c) friendship    (มิตรภาพ)

(d) remoteness    (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง)

 

13. Premature baldness in both sexes may result from a shortage (n) or imbalance of sex hormones.

(การศีรษะล้านก่อนวัยทั้งในเพศชายและหญิง  อาจเป็นผลมาจาก   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-จำนวนที่ไม่เพียงพอ-จำนวนที่ขาด    หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) excess    (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

(c) production    (การผลิต)

(d) deficiency    (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์, ภาวะที่ขาดแคลน)

(e) distribution    (การจำหน่าย, การส่ง (น้ำไปตามท่อ), การแจกจ่าย, การกระจาย)

 

14. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆ ประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่   จำเป็นอย่างยิ่ง-ที่ขาดเสียมิได้    ในการปรุงอาหาร  เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(c) useful    (มีประโยชน์)

(d) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(e) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

 

15. The demolition (n) of the old school building will be carried out in two years, prior to the construction of the electric train station.

(การรื้อ-การทำลาย-การโค่น-ภาวะที่ถูกรื้อ   อาคารโรงเรียนหลังเก่า  จะถูกดำเนินการภาย ใน    ปี  ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

(a) renovation    (การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การทำให้มีพลังหรือชีวิตชีวาใหม่)

(b) establishment    (การสร้าง, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(c) destruction    (การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย)

(d) reparation    (การซ่อมแซม, การแก้ไข, การปรับปรุง, การปฏิสังขรณ์, การฟื้นฟู, การชดเชย, การรักษาเยียวยา)

(e) prohibition    (การห้าม, การป้องกัน, การขัดขวาง)

 

16. The other committee members disapproved (v) of his methods.

(กรรมการคนอื่นๆ   ไม่พอใจ-รังเกียจ-ไม่เห็นด้วย-ไม่อนุญาต    (กับ) วิธีการของเขา)

(a) refused to reply    (ปฏิเสธที่จะตอบ)

(b) be sorry for    (เสียใจในเรื่อง)

(c) showed dislike of    (แสดงความไม่ชอบในเรื่อง)

(d) agreed to do    (ตกลงที่จะทำ)

(e) be reluctant to    (ไม่เต็มใจที่จะ)

 

17. The prime minister yielded (v) to public pressure and resigned immediately.

(ท่านนายกรัฐมนตรี   ยอม-ยอมจำนน-ยอมให้-อ่อนข้อให้-ให้ผล-ทำให้เกิด-ผลิต    ต่อแรงกดดันของสาธารณชน  และลาออกโดยทันที)

(a) surrendered    {ยอมแพ้, ยอมจำนน, มอบตัว (กับตำรวจ)}

(b) threw something    (ขว้างหรือโยนบางสิ่ง)

(c) replaced    (แทนที่)

(d) stated nothing    (ไม่พูดอะไร)

(e) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, หยั่งรู้ล่วงหน้า, ทำก่อน, ทำตัดหน้า)

 

18. She knew from experience how futile (a) it was to argue with her father.

(เธอทราบจากประสบการณ์ว่า  มัน   ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์-หาความจริงไม่ได้-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ-ไม่เอาจริงเอาจัง   เพียงใด  ที่จะโต้เถียงกับพ่อของเธอ)  (คือ  ไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับพ่อ)

(a) fertile    {(ดิน) อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด}

(b) forceful    (มีอำนาจ, มีพลัง, เข้มแข็ง, เด็ดเดี่ยว)

(c) fruitful    (มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, ที่ให้ผลดี, อุดมสมบูรณ์, มีกำไร)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล)

(e) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน, พิถีพิถัน, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้)

 

19. Cowboy films traditionally open with a view of an immense (a) spread of rugged terrain.

(หนังคาวบอยโดยธรรมเนียมแล้ว  จะเปิดฉากขึ้นมาด้วยผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่   มหึมา-ไร้ขอบเขต-มโหฬาร-ใหญ่มาก-มากมาย-เหลือคณานับ-กว้างขวาง-(ภาษาพูด) ดีมาก, ยอดเยี่ยม   ของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

(a) a beautiful    (สวยงาม)

(b) an unsettled    (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

(c) a limited    (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

(d) a vast    (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

(e) a microscopic    (เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

 

20. Two people were fatally (adv.) knifed at a subway station in Seoul last month.

(คน   คนถูกแทง  (ถึง) ตาย-ซึ่งทำให้ตายได้-ร้ายกาจ-เป็นอันตราย-เคราะห์ร้าย-ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลว-เป็นเรื่องโชคชะตา    ด้วยมีด  ที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว)

 (a) accidentally    (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้เจตนา)

 (b) on purpose    (โดยตั้งใจ)

 (c) to death    (ถึงตาย)

 (d) injured    (ได้รับบาดเจ็บ)

(e) judiciously    (อย่างฉลาด, อย่างเข้าท่า, อย่างมีวิจารณญานดี)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL