หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 288)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best answer to complete each sentence.  

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์)

 

1. The bank loaned me the money at five percent ______________________________.

(ธนาคารให้ผมกู้เงิน  โดยคิด ___________________________________ ห้าเปอร์เซ็นต์)

(a) price    (ราคาขาย)

(b) rate    (อัตรา)

(c) interest    (ดอกเบี้ย)

(d) grace period    (ระยะเวลาพักชำระหนี้)

(e) discount    (การลดราคา)

 

2. The court considers a financial _____________ to be an appropriate way of punishing him.

(ศาลพิจารณา _________________ ทางการเงิน  ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษเขา)

(a) option    (ทางเลือก)

(b) obligation    (พันธะ, หน้าที่, ข้อผูกพัน, เกณฑ์, หนี้, บุญคุณ, การบังคับ)

(c) duty    (หน้าที่)

(d) penalty    (การลงโทษ)

(e) growth    (การเติบโต)

 

3. President Lincoln tried in vain to keep the North and South _______________________.

(ประธานาธิบดีลิงคอล์นพยายามด้วยความล้มเหลว  ที่จะทำให้ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ _______)

(a) clean    (สะอาด)

(b) prominent    (เด่น, มีชื่อเสียง, เห็นได้ชัด, โผล่หรือยื่นออกมา)

(c) blissful    (มีความสุข)

(d) separate    (แยกกัน)

(e) unified    (รวมกัน, เป็นหน่วยเดียวกัน)

 

4. The farmers were grateful that the _________________ had not destroyed their harvest.

(ชาวนาขอบคุณที่ __________________________ มิได้ทำลายฤดูเก็บเกี่ยว-การเก็บเกี่ยว)

(a) deforestation    (การโค่นป่า, การทำลายป่า)

(b) tempest    {พายุ (มักมีฝน, หิมะ, ลูกเห็บ), พายุแรงกล้า, ความปั่นป่วน, ความวุ่น วาย}

(c) merger     (การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน, การควบรวมของ ๒ บริษัท)

(d) repatriation    (การส่งคน (ผู้ร้าย, ผู้อพยพ) กลับประเทศ)

(e) grief    (กรีฟ)  (ความทุกข์, ความเดือดร้อน)

 

5. Residents in the area claimed that the smoke and smell from the factory were unpleasant and ____________ to health.

(ผู้อาศัยในพื้นที่อ้างว่าควันและกลิ่นจากโรงงาน  ไม่น่ารื่นรมย์และ ____________ ต่อสุขภาพ)

(a) influential    (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(b) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(c) hazardous    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(d) compatible    (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(e) ample    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, พอเพียง, เหลือพอเพียง)

 

6. They were _________________________________ to go out for a picnic despite the rain.

(พวกเขา ___________________________ ที่จะออกไปข้างนอกเพื่อการปิกนิกทั้งๆ ที่ฝนตก)

(a) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(b) negligent    (ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่)

(c) impatient    (กระวนกระวาย, ไม่อดทน)

(d) reluctant    (ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน, ฝืด)

(e) confused    (สับสน, งุนงง, ยุ่งเหยิง-ปนเป)

 

7. Snails come out to look for food after sunset or on ___________________________ days.

(หอยทากออกมาหาอาหารหลังพระอาทิตย์ตก  หรือไม่ก็วันซึ่ง ______________________)

(a) windy    (มีลมแรง)

(b) rainy    (มีฝนตก)

(c) cool    (เย็น)

(d) humid    (ชื้น)

(e) overcast    (มืดครึ้ม, มีเมฆมาก)

 

8. Lighting of large outdoor arenas first became _______________________ in the 1930s.

(การให้แสงไฟของเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ ______________ ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐)

(a) permissible    (อนุญาตให้ทำได้)

(b) common    (ธรรมดา, สามัญ, ทั่วๆไป, ร่วมกัน)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว)

(d) efficient    (มีประสิทธิภาพ)

(e) feasible    (สามารถทำได้, สามารถดำเนินการได้, เป็นไปได้, เหมาะสม)

 

9. The doctor said she was in a __________________________ condition after the surgery.

(หมอพูดว่าเธอมีอาการ ________________________________________ หลังการผ่าตัด)

(a) varied    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) serious    (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

(c) capable    (สามารถ, เก่ง)

(d) stable    (ทรงตัว, คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ขึ้นไม่ลง, มั่นคง, แน่วแน่, สม่ำเสมอ, เด็ดเดี่ยว, ทรหดอดทน)

(e) peaceful    (รักสันติ, รักสงบ, มีความสงบ)

 

10. The investigation was intended to _________ the employees’ confidence in the company.

(การสอบสวนถูกมุ่งหมายที่จะ ___________________ ความเชื่อมั่นของลูกจ้างที่มีต่อบริษัท)

(a) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ-เลิก, สละสิทธิ์)

(b) restore    (เอากลับคืนมา, สร้างใหม่, เรียกกลับคืนมา, ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, กอบกู้, ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย, ส่งคืน)

(c) relocate    (หาที่ใหม่, ย้ายที่ใหม่, กำหนดตำแหน่งใหม่)

(d) emerge    (โผล่ออกมา, ปรากฏ)

(e) resist    (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน)

 

11. Two men were __________ by the police after they had __________ a stolen painting to an art gallery.

(ชาย คนถูก __________ โดยตำรวจ  ภายหลังจากที่พวกเขาได้ __________ ภาพวาดที่ถูกขโมยมา  ให้กับห้องแสดงศิลปะแห่งหนึ่ง)

(a) held _____________ bought    (กักตัว ______________ ซื้อ)

(b) caught _____________ ruined    (จับกุม ______________ ทำให้พินาศย่อยยับ)

(c) arrested _____________ sold    (จับกุม ______________ ขาย)

(d) released _____________ derived    (ปล่อยตัว _____________ ได้รับ)

(e) withdrawn _____________ brought    (ถอน _____________ นำมา)

 

12. Major floods have killed at least dozens of people in China and __________ the homes and fields in parts of some provinces.

(น้ำท่วมขนานใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนในประเทศจีนไปจำนวนหลายสิบ  และ ___________ บ้านเรือนและไร่นาในหลายๆ ส่วนของบางจังหวัด)

(a) integrated    (ผสมผสาน, บูรณาการ)

(b) penetrated    (เจาะทะลุ, แทง, ทะลวง, ฝ่าเข้าไป)

(c) cultivated    (เพาะปลูก, เพาะ (สติปัญญา), ปลูก (พืช), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น)

(d) contributed to    (ช่วยเหลือ, สนับสนุน, บริจาคเงิน, มีอุปการะต่อ)

(e) inundated    (ท่วม, ไหลบ่า)

 

13. I hated working the night shift and I wish I could sleep __________ during the night like a normal human being.

(ผมเกลียดการทำงานกะกลางคืน  และปรารถนาว่าผมสามารถหลับ __________ ในระหว่างช่วงกลางคืน  เหมือนกับมนุษย์ปกติคนหนึ่ง)

(a) firmly    (อย่างมั่นคง)

(b) soundly    (อย่างสนิท)

(c) accurately    (อย่างถูกต้อง)

(d) deliberately    (อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม, อย่างระมัดระวัง, อย่างมีเจตนาหรือตั้งใจ)

(e) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

 

14. When I asked her a question, she answered me __________ because she knew what the answer was.

(เมื่อผมถามคำถามเธอ,  เธอตอบผม _______________________ เพราะเธอรู้ว่าคำตอบคืออะไร)

(a) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(b) gradually    (อย่างช้าๆ)

(c) promptly    (อย่างทันทีทันใด)

(d) repeatedly    (อย่างซ้ำซาก)

(e) humbly    (อย่างสุภาพ, อย่างถ่อมตน, อย่างต่ำต้อย)

 

15. The climb to the top of the mountain was an __________ task.  Not many people were able to make it.

(การปีนไต่ไปถึงยอดเขาเป็นงานที่ _____________________ มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้)

(a) irregular    (ไม่ปกติหรือธรรมดา, ไม่สม่ำเสมอ)

(b) easy    (ง่าย)

(c) arduous    (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) irresistible    (ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้)

(e) optional    (แล้วแต่ใจ, ไม่บังคับ, ซึ่งให้เลือก)

 

16. The sale that was supposed to end today will be _____________ to the end of the month.

(การขายซึ่งถูกคาดว่าจะสิ้นสุดในวันนี้  จะได้รับการ ___________________ จนถึงสิ้นเดือน)

(a) adjusted    (ปรับ, ปรับตัว, แก้ไข, จัด, ปรองดอง)

(b) admired    (ยกย่อง, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

(c) estimated    (ประมาณการ, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, คิด, การประมาณ-ประ เมิน, ค่าหรือราคาที่ประเมิน)

(d) approved    (เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ)

(e) extended    (ขยายหรือต่อเวลาออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก, แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ)

 

17. Scientists have been ___________________ many experiments to find a cure for viruses.

(นักวิทยาศาสตร์ได้กำลัง ______ การทดลองเป็นจำนวนมากเพื่อหาวิธีการรักษาเชื้อไวรัสต่างๆ)

(a) experiencing    (ประสบกับ, พบกับ, มีประสบการณ์เกี่ยวกับ)

(b) obstructing    (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)

(c) describing    (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

(d) conducting    {กระทำการหรือดำเนินการ (วิจัย, ทดลอง), ประพฤติตัว}

(e) transferring    (โอนย้าย, ถ่ายเท, ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน)

 

18. The only people who would suffer from such a law would be the cigarette company, but we all know that they ___________ nothing to society.

(คนเพียงกลุ่มเดียวที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าว  ก็คือบริษัท (ผู้ผลิต) บุหรี่,  แต่เราทุกคนรู้ว่าคนพวกนั้นมิได้ ___________ อะไรแก่สังคม)

(a) distribute    (แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

(b) contribute    (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

(c) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ)

(d) convince    (ทำให้มั่นใจ, ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด)

(e) speculate    (พิจารณา, คาดการณ์, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำ ไร, ค้าขาย)

 

19. You are requested to summarize your report as there is too much _________ information.

(คุณได้รับการร้องขอให้สรุปย่อรายงานของคุณ  เนื่องจากมีข่าวสารที่ ________ มากเกินไป)

(a) relevant    (ตรงประเด็น, ตรงเรื่อง, ที่เกี่ยวข้อง)

(b) redundant    (เยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

(c) immense    (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

(d) missing    (ขาดหายไป)

(e) critical    (ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์, วิกฤต, ร้ายแรง)

 

20. A large number of books are _________ on the market at present but none is _________ to medical students.

(หนังสือจำนวนมาก (ถูก) _______ ในท้องตลาดในปัจจุบัน  แต่ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ _______ กับนักเรียนแพทย์)

(a) widespread ________ abundant    (แพร่หลายหรือกว้างขวาง ________ มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) sold __________ improper    (ขาย __________ ไม่เหมาะสม)

(c) produced ___________ reserved    (ผลิต ___________ จอง)

(d) available ___________ appropriate    (สามารถหาได้ ___________ เหมาะสม)

(e) printed ___________ confined    (พิมพ์ ___________ จำกัด, กักขัง, กักตัว, เก็บตัว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 287)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The electronic sort (n) of typewriter is easier to use than the old one, but more expensive.

(เครื่องพิมพ์ดีด   ประเภท-ชนิด   อีเลกทรอนิกส์ (ไฟฟ้า) ใช้ง่ายกว่าเครื่องฯ แบบเก่า, แต่ราคาแพงกว่า)

(a) part    (ส่วน, ชิ้นส่วน, ตอน)

(b) binding    (สายพัน, สายมัด, การผูก, การมัด, สิ่งผูกมัด, การเข้าปกหนังสือ, การเย็บเล่มหนังสือ)

(c) type    (ประเภท, ชนิด)

(d) cover    (ฝาปิด, ที่ปิด, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก, ผ้าคลุมเตียง, สิ่งที่คุ้มกัน, เงินประกัน)

(e) device    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

 

2. Cultivated crops and grazing lands take up (v) (idiom) less than one-third of the world’s land area.

(พืชที่ได้รับการเพาะปลูกและผืนดินสำหรับสัตว์กินหญ้า   กินพื้นที่-ครอบคลุม   น้อยกว่าหนึ่งในสามของพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินของโลก)

(a) release    (ปล่อย, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ยกโทษ, จำหน่าย, ทำให้พ้นจาก)

(b) conserve    (อนุรักษ์, สงวน, รักษา, ดองหรือกวน (ผลไม้), เก็บรักษา)

(c) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้กระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง)

(d) occupy    (ครอบครอง, ยึดครอง, ครอง, ใช้เวลา, ยุ่งอยู่, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่, ยึด ถือ)

(e) yield    (ให้ผลผลิต, ผลิต, ให้เกิด, ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้, การให้ผลผลิต, ผลผลิต, ปริมาณผลผลิต, การผลิต, ผลที่ได้, ผล, ผลิตภัณฑ์, ประโยชน์ที่ได้รับ)

 

3. As a rule, parrots form couples (n) and often stay mated for life.

(ตามกฎ (หลักทั่วไป) นกแก้วจะสร้าง   คู่ผัวเมีย-คู่ผสมพันธุ์-คู่สามีภรรยา-คู่หมั้น-คู่หนุ่มสาว-คู่-สอง   และบ่อยครั้งจะอยู่เป็นคู่ (ผสมพันธุ์, เป็นเพื่อน) กันไปตลอดชีวิต)

(a) habits    (นิสัย, สิ่งที่ทำเป็นประจำ)

(b) pairs    (คู่, คู่สามีภรรยา, คู่รัก, คู่หนึ่ง, สัตว์คู่หนึ่ง)

(c) nests    (รัง)

(d) flocks    (ฝูง, โขยง, กลุ่ม, หมู่, ผู้คนจำนวนมาก, ฝูงชน, กลุ่มก้อน)

(e) offsprings    (ทายาท, บุตร, ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสันดาน, ผล, ผลิตผล, ดอกผล, ลูกสัตว์, หน่ออ่อน)

 

4. Biomedical research may soon discover a way to extend (v) human life.

(การวิจัยด้านชีวแพทย์ในไม่ช้าอาจจะค้นพบวิธีการที่จะ  ขยายออก-ยืดออก-ทำให้กว้างออก-กางออก-แผ่ออก-ยืดแขนหรือขาออก-แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ   ชีวิตมนุษย์)  (คือ  ทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวออกไป)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) alter    (เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, แก้ไข, ผันแปร)

(c) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(d) detain    (หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(e) lengthen    (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

 

5. In 1965, California replaced New York as the foremost (a) state in the export of manufactured goods.

(ในปี  ๑๙๖๕, รัฐแคลิฟอร์เนียมาแทนรัฐนิวยอร์ก  ในฐานะรัฐ   หน้าสุด-ก่อนสุด-สำคัญที่สุด-ชั้นเยี่ยม   ในการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์)

(a) aforementioned    (ที่กล่าวมาข้างต้น)

(b) most accessible    (ซึ่งเข้าถึงได้มากที่สุด)

(c) leading    (สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ชั้นแนวหน้า, นำหน้า, ชี้นำ, นำทาง, แนะนำ)

(d) fourth    (ลำดับที่สี่)

(e) populous    (มีประชากรหนาแน่น, เต็มไปด้วยผู้คน)

 

6. In the 1820’s cities in the United States mushroomed (v) as a result of the Industrial Revolution.

(ในทศวรรษ  ๑๘๒๐  เมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ   แพร่หลายเจริญเติบโตหรือพัฒนาอย่างรวดเร็ว-มีรูปคล้ายเห็ด   โดยเป็นผลลัพธ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม)

(a) grew quickly    (เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว)

(b) gradually decayed    (เสื่อมลงอย่างช้าๆ  หรือทีละน้อย)

(c) were subdivided    (ถูกแบ่งย่อยออกไปเป็นหลายๆ เมือง)

(d) were engaged in agriculture    (ทำการเกษตรกรรม)

(e) became prosperous    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เจริญรุ่งเรือง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ)

 

7. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เจ้าเสมียนคนนั้น   ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี    กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป,  ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent     (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

(e) senile    (ซี้-ไนล)  (แก่, ชรา, สูงอายุ, เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

 

8. If cancer is diagnosed early and treated promptly (adv.), loss of life can be minimized

(ถ้ามะเร็งได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  และได้รับการรักษา   อย่างรวดเร็ว   การสูญเสียชีวิตสามารถลดลงได้เหลือต่ำสุด)

(a) willingly    (อย่างเต็มใจ)

(b) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง)

(c) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างดี, อย่างถูกต้อง)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

9. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

10. This new invention has an enormous sales potential (n).

(สิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้มี   ความเป็นไปได้-ศักยภาพ    (ของ) การจำหน่ายที่มหาศาล)  (คือ  ขายดีมาก)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) decrease    (การลดลง)

(c) possibility    (ความเป็นไปได้)

(d) discount    (การลดราคา)

(e) havoc   (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย) 

 

11. Because tornadoes are more prevalent (a) in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley. 

(เพราะว่าพายุทอร์นาโด   มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย    ในรัฐทางตอนกลางของประ เทศสหรัฐฯ  (ดังนั้น) พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส   จึงถูกเรียกว่า  “ตรอกหรือซอยพายุทอร์นาโด”)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared     (ถูกกลัว)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

(e) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้, ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง} 

 

12. The speaker demonstrated (v) his knowledge of the subject by his excellent lecture. 

(ผู้พูด   แสดง-สาธิต-อธิบาย-เดินขบวน   ความรู้ของเขาในวิชา (หรือ หัวข้อ) นั้น  โดยการบรรยายอย่างยอดเยี่ยม)

(a) repeated    (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) created    (สร้าง)

(c) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(d) revealed    (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

(e) adulterated    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้)

 

13. The physicist spent large sums of money on books and instruments with an aim to become an authority (n).

(นักฟิสิกส์ผู้นั้นใช้เงินมากมายไปกับหนังสือและเครื่องไม้เครื่องมือ  โดยมีเป้าหมายจะเป็น   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง-เจ้าหน้าที่-ผู้มีอำนาจ-อำนาจตามกฎหมาย-องค์กร)

(a) ascetic    (ฤษี, ผู้ประพฤติตนอย่างนักพรต-นักบวช, ผู้ใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดและปฏิเสธความสุขสำราญ)

(b) obstetrician    (หมอทำคลอด)

(c) expert    (ผู้เชี่ยวชาญ)

(d) surgeon    (ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด)

(e) misanthropist    (ผู้ที่เกลียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

 

14. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ซึ่ง   น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) taciturn    (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

 

15. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ   ไม่พอใจ   มาเป็นเวลา   สัปดาห์แล้ว ขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) aloof    (เย็นชา, วางเฉย, วางตัวห่าง (จากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), สันโดษ)

 

16. In 1887, Venezuela severed (เซฟ-เว่อร์) (v) diplomatic ties with Great Britain.

(ในปี  ๑๘๘๗   เวเนซูเอล่า   ตัด   ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) restored    (บูรณะ, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์)

(c) cut off    (ตัด)

(d) suspended     (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

(e) surmounted    (พิชิต, เอาชนะ, ปีน, ป่าย, ขึ้น, ข้าม)

 

17. The law is hard to enforce as few people agree (v) with it.

(กฎหมายนี้ใช้บังคับยาก  เนื่องจากมีน้อยคนที่   ตกลง-เห็นพ้อง-ยอมรับ-เห็นด้วย-ยินยอม-สนับสนุน-ลงรอย    กับมัน)

(a) comply    (เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม)

(b) compete    (แข่งขัน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) commence    (เริ่มต้น)

(e) perturb    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

18. Ocean-going vessels have often used flags to indicate their national allegiance (อะ-ลี้-เจิ้นซ) (n).  

(เรือเดินสมุทรมักจะใช้ธงอยู่บ่อยๆ  เพื่อบ่งชี้ถึง   ความจงรักภักดี-ความสวามิภักดิ์-การอุทิศต่อ   แห่งชาติของตน)  (คือ  ชักธงของประเทศใด  แสดงว่าเป็นเรือของประเทศนั้น,  อยู่ใต้อำนาจประเทศนั้น, และภักดีต่อประเทศนั้น)

(a) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(b) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(c) cargo    (สินค้า)

(d) authority    (อำนาจตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่, ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กร)

(e) prosperity    (ความเจริญรุ่งเรือง)

 

19. Most countries have experienced periods of social turbulence (n).

(ประเทศส่วนใหญ่ได้เคยประสบกับช่วงเวลาของ   ความวุ่นวาย-ความสับสนอลหม่าน-ความโกลาหล-ความพล่าน-ความปั่นป่วนของกระแสน้ำหรืออากาศ   ทางสังคม)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง, ความดุเดือด, การใช้กำลัง, การทำลาย, การล่วงละเมิด, การทำให้บาดเจ็บ)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) ramification    (แรม-มิ-ฟิ-เค้-ชั่น)   (การขยาย, การเพิ่ม, การแตกกิ่งก้านสาขา, กิ่งก้าน, สาขา, ผลลัพธ์, ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง) 

 

20. He is an honest man who keeps his words (idiom) and is helpful to everyone he makes friends with.

(เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต  ผู้ซึ่ง  รักษาคำพูด-รักษาสัญญา-ทำตามสัญญา   และให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนที่เขาผูกมิตรด้วย)

(a) keeps one’s promise    (รักษาสัญญา, ทำตามสัญญา)

(b) consents    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persists    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) resolves    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

(e) harasses    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 286)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The average American can be considered undernourished (a) because he or she deprives the body of proper foods in favor of rich, fatty foods.

(ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยอาจได้รับการพิจารณาว่า   ขาดสารอาหาร-กินอาหารไม่ครบทุกหมู่-ขาดการบำรุงด้วยอาหาร    เพราะว่าเขาหรือเธอเอาอาหารที่เหมาะสมไปเสียจากร่างกาย  เพื่อเห็นแก่อาหารรสจัด-เข้มข้น  และมีไขมันมากเกินไป)  (คือ  กินอาหารที่มีไขมันแทนอาหารที่เหมาะสม)

(a) aloof    (สันโดษ, เย็นชา, (วางตัว) ห่าง, วางเฉย)

(b) immaculate    (สะอาดมาก, ไม่มีที่ติ, ไม่มีรอยด่าง, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, ไม่มีข้อ บกพร่อง)

(c) sluggish    (เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(d) not getting appropriately nutritious foods    (ไม่ได้รับอาหารซึ่งบำรุงกำลัง-ร่างกายอย่างเหมาะสม)

(e) obese    (อ้วนจัด)

 

2. Whenever the skinny boy got into a fight, he was the underdog (n).

(เมื่อใดก็ตามที่เด็กหนังหุ้มกระดูกคนนั้นมีการต่อสู้, เขาเป็น   ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง-ผู้ที่เสีย เปรียบ-ผู้ที่มีหวังแพ้-ผู้ที่ตกอับ-ผู้ที่เคราะห์ร้าย)

(a) disciplinarian    (ผู้ที่เคร่งครัดระเบียบวินัย, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย)

(b) disciple    (สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม)

(c) a person who is at a disadvantage    (บุคคลผู้ซึ่งเสียเปรียบ)

(d) dissident    (ผู้ที่ไม่เห็นด้วย)

(e) rookie    (รุค-คี่)  (มือใหม่, หน้าใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก)

 

3. The couple seemed so sympathetic (a) that the break-up baffled everyone.

(สามี-ภรรยาคู่นั้นดูเหมือนว่า   เห็นอกเห็นใจ-มีใจเหมือนกัน-เข้าข้าง-เห็นด้วย-ถูกใจ-พอใจ   มาก  จนกระทั่งการแตกแยกกัน (การหย่าร้าง  หรือตัดความสัมพันธ์กัน) ทำให้ทุกคนงงงวย)

(a) critical    (วิกฤต, สาหัส, เข้าด้ายเข้าเข็ม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์)

(b) compatible    (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่)

(d) exhausted    (อิก-ซ้อส-ทิด)  (หมดกำลัง, หมดแรง)

(e) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, ตระหนักรู้, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ)

 

4. They admired (v) the courage of the astronauts.

(พวกเขา  ยกย่อง-ชื่นชม-ชมเชย-เลื่อมใส-นับถือ-นิยม   ความกล้าหาญของนักบินอวกาศ)

(a) detained    (กักขัง, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(b) longed    (ปรารถนาอย่างยิ่ง, ใฝ่ฝัน)

(c) disdained    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ)

(d) appreciated    (ชมเชย, ชื่นชม, เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ตระหนัก, (เงิน) มีค่าสูงขึ้น)

(e) maintained    (รักษาไว้, ธำรงไว้, สงวน, อนุรักษ์, บำรุง, ค้ำ, เกื้อกูล, ดำเนินต่อไป, ยืนยัน)

 

5. Only a pittance (n) of Mr. Norton’s fortune was left to this human beneficiaries; most of the money was given to his dogs.

(จำนวนเพียงเล็กน้อย-เงินค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ-เงินบริจาคเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ   เท่านั้น  ของทรัพย์สมบัติจำนวนมากของมิสเตอร์นอร์ตัน  ถูกทิ้งไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นมนุษย์,  (โดย) เงินส่วนใหญ่ถูกให้กับสุนัขของเขา)

(a) small amount    (จำนวนเล็กน้อย)

(b) plethora    (ความมีมากเกิน, ความอุดมสมบูรณ์เกินไป)

(c) velocity    (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว)

(d) trepidation    (ความกลัว, การสั่นระริก (ด้วยความกลัว, ตกใจ), การสั่นเทา, ความกังวลใจ)

(e) paragon    (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม-ดีเลิศ)

 

6. A sharp rise in wholesale (a – n) prices is likely to affect the prices in our neighborhood stores.

(การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในราคา   เกี่ยวกับการขายส่ง-ขายส่ง-กว้างขวาง-เป็นจำนวนมาก-ไม่มีการเลือก-การขายส่ง    เป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบกับราคา (สินค้า) ในร้านของละแวกบ้านของเรา)

(a) retail    (เกี่ยวกับการขายปลีก, ขายปลีก, การขายปลีก)

(b) exorbitant    (แพงเกินไป, มากเกินไป, สูงเกินไป)

(c) commodity    (สินค้า, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, ของที่มีประโยชน์, ผลประโยชน์ส่วนตัว)

(d) large-scale sale    (การขายในปริมาณมาก, ขายส่ง)

(e) market    (ตลาด)

 

7. Most people agreed that he was a weird (a)-looking man due to the his long red beard.

(คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า  เขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะ   ประหลาด-นอกเหนือหลักธรรมชาติ-อัศจรรย์-อภินิหาร   เนื่องมาจากเคราสีแดงยาวของเขา)

(a) good    (ดี)

(b) calm    (สงบ, เงียบสงบ, (ใจ) สงบ, ไร้ลมพัด)

(c) furious    (โกรธจัด, มีอารมณ์รุนแรง, รุนแรงมาก, บ้าระห่ำ, อลหม่าน)

(d) bizarre    (บิ-ซ่าร์)  (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(e) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

 

8. The young girl was bewildered when the stranger embraced (v) her.

(เด็กสาวรู้สึกตื่นตระหนก (งุนงง, สับสน)  เมื่อคนแปลกหน้า   กอดรัด    เธอ)

(a) hugged    (กอด)

(b) kissed    (จูบ)

(c) threatened    (ขู่กรรโชก, ขู่เข็ญ, คุกคาม)

(d) bullied    (รังแก, ข่มเหง, ทำตัวเป็นอันธพาล, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) molested    (รุกรานทางเพศ, รบกวน, เข้ายุ่ง)

 

9. Cats and ferrets became fully domesticated (a) species. 

(“Domesticated”  เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓)

(แมวและเฟอร์เร็ต (สัตว์เลี้ยงคล้ายพังพอน  มีสีขาว  ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู) กลายเป็นพันธุ์สัตว์ที่ถูก    ฝึกให้เชื่อง-นำมาเลี้ยงตามบ้านเรือน   อย่างเต็มที่)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสม)

(e) reprehensible    (เร-พริ-เฮ้น-ซะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าถูกต่อว่า, น่าประณาม, น่าดุ, น่าจับผิด) 

 

10. A small remuneration (n) and expenses were paid to volunteers of the village.

(ค่าตอบแทน-การจ่ายเงิน-การตอบแทน-การให้รางวัล-การชดเชย   และค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อย  ถูกจ่ายให้กับอาสาสมัครของหมู่บ้าน)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) payment    (การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน, การจ่าย, การชำระหนี้, รางวัล)

(c) incentive    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

11. Tell him that he stands in great peril (n)

(จงบอกเขาว่า  เขาตกอยู่ใน   อันตราย, ภัย   อย่างมาก)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความเศร้าโศกเสียใจ, ความลำบาก, ภัยพิบัติ)

(e) fragrance    (เฟร้-เกริ้นซ)  (กลิ่นหอม, ความหอม)  

 

12. The crash obstructed (v) the road for several hours.

(การชนกันของรถยนต์   ขัดขวาง-กีดขวาง-กีดกั้น   ถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมง)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) hampered    (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, หยุดยั้ง, สอดแทรก)  

(e) deceived    (หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

 

13. She came from a very wealthy (a) family.

(เธอมาจากครอบครัวซึ่ง   ร่ำรวย-มั่งคั่ง-มั่งมี-รวย-มากมาย-อุดมสมบูรณ์   อย่างมาก)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) grateful    (ขอบคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) belligerent    (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง, ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

 

14. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ   ใจกลาง-ศูนย์กลาง    ทางภูมิศาสตร์  พอดิบพอดีของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(e) boundary    (เบ๊าน-ดะ-รี่)  (เขตแดน, เส้นแบ่งเขต)

 

15. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน) (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา  คำต่างๆ ได้ถูก   สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น    เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed    (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(e) heeded    (เอาใจใส่, ตั้งใจฟัง, ให้ความสนใจแก่)

 

16. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ   ต้องการ-อยาก    เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) contracted    (หดตัว, ย่อ, ทำให้สั้น, ทำสัญญา)

 

17. They never made a swift (a) decision about anything.

(พวกเขาไม่เคยตัดสินใจที่   รวดเร็ว-เร็ว-ว่องไว-ฉับพลัน-ฉับไว-ทันที-ทันควัน   เกี่ยวกับเรื่องใดๆ เลย)

(a) rapid    (เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, กะทันหัน)

(b) dull    (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) adroit    (คล่องแคล่ว, ชำนาญ)

(e) amorphous    (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ไม่มีรูปร่าง-ทรวดทรงที่แน่นอน เช่น น้ำ-กาซ, อสัณฐาน, เละเทะเรื่อยเปื่อย ไม่มีจุดหมาย, ไม่มีระบบ)

 

18. He gave me a vague (เว้ก) (a) answer.

(เขาให้คำตอบที่   คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดเจน-เลือน-เลอะเลือน   แก่ผม)

(a) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

(b) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(c) astonishing    (น่าประหลาดใจ, น่าตกใจ)

(d) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

(e) audacious    (ออ-เด๊-ชัส)  (กล้าหาญ, อาจหาญ, แกร่งกล้าท้าทาย, ที่ฉูดฉาดบาดตา)

 

19. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง    ไม่ระย่อท้อถอย-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ปรานี-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน    เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) disdainful    (ดูหมิ่นดูแคลน, หยิ่ง, จองหอง, ปั้นปึ่ง, ไว้ตัว)

 

20. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก,  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน,  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ    สกปรก-มอซอ-เสื่อมทราม-รุ่มร่าม-ยากแค้น-น่าสงสาร)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (สเพค-แท้ค-คิว-เล่อะ)  (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ)

(c) dirty    (สกปรก, โสมม, เปื้อน, น่าเกลียด, ชั่วช้า, เลวทราม, ลามก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

(e) insolent    (ทะลึ่ง, อวดดี, จองหอง, ผยอง, โอหัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 285)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก   ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง   และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

(e) devastation    (การทำลาย, การทำให้พินาศ)

 

2. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง   เข้าไปยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

(e) vacillate    (แวส-ซิล-เลท)  (สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, โยกไปโยกมา, ส่ายไปส่ายมา)

 

3. The thunder so frightened (v) the horse that it galloped down the road.

(เสียงฟ้าร้อง   ทำให้ (ม้า) ตกใจกลัว-ทำให้สะดุ้งตกใจ-ขู่ขวัญ   มากจนกระทั่งมันวิ่งห้อไปตามถนน)

(a) dismayed    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้ท้อแท้, ทำให้ตกใจ, ทำให้สะดุ้งกลัว, ทำให้ตกตะลึง)

(b) terrified    (ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (ทำให้โมโห, ทำให้โกรธเคือง, ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(d) delighted    (ทำให้ปลาบปลื้ม, ทำให้ยินดี, ทำให้ปิติ)

(e) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้อึดอัดใจ, ทำให้ลำบากใจ, เป็นอุปสรรค, กีดขวาง)

 

4. He clenched his fists in fury (n).

(เขากำมือ (กำปั้น) แน่นด้วย   ความโกรธ-ความโมโหร้าย-ความเดือดดาล-ความรุนแรงดุเดือด-คนโมโหร้าย-คนดุร้าย)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย, ความเมื่อยล้า, ความอ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

 

5. The meeting was a fiasco (n).

(การประชุมเป็น  ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) blunder    (ความผิดพลาด)

(c) anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(e) mess    (ความสับสน, ภาวะที่ยุ่งเหยิง, สภาพที่สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ, สิ่งของที่กองยุ่งเหยิงไปหมด)

 

6. We can only guess (v - n) at the number of deaths the tornado has caused.

(เราสามารถเพียงแต่   เดา-ทาย-คาดคะเน-คิดว่า-เข้าใจว่า-การเดา-การคาดคะเน   จำนวนของการตาย  ซึ่งพายุทอร์นาโดได้ทำให้เกิดขึ้น)

(a) conjecture    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicate    (บ่งชี้, มีความหมาย)

(c) reveal    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remark    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(e) heed    (ตั้งใจฟัง, ให้ความสนใจแก่, เอาใจใส่, ความสนใจ, ความเอาใจใส่)

 

7. It was the worst earthquake disaster (n) the country had ever witnessed

(มันเป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ-ความล่มจม   แผ่นดินไหวที่เลวร้ายที่สุด  ซึ่งประเทศได้เคยพบเจอมา)

(a) tempest    (พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน, หิมะ, ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) excursion    (การออกไปเที่ยวต่างถิ่น)

 

8. We detected (v) from the messy room that a large group of people had assembled there.

(เรา   พบ-ตรวจพบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   จากห้องที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ  ว่าคนกลุ่มใหญ่ได้มาชุมนุม-ประชุมกันที่นั่น)  (คือ  รู้ว่ามีคนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกัน  โดยสังเกตจากห้องที่เละเทะ)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) redeemed    (ไถ่ถอน, ไถ่, เอากลับคืนมา, ใช้คืน, ได้คืนมา, ปลดเปลื้องหนี้, ชำระหนี้, ชดเชย, ชดใช้, ปฏิบัติตามสัญญา, ไถ่บาป)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) found out; discovered    (ค้นพบ, ค้นหา;  ค้นพบ, พบ, มองออก)  

 

9. The children were evacuated (v) to save them from massacre (แมส-ซะ-เค่อะ) (n).  

(เด็กๆ ถูกอพยพไป  เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาจาก    การสังหารหมู่-การฆ่าคนจำนวนมากอย่างไม่จำเป็น)

(a) silence    (ความเงียบ)

(b) tumult    (ทิ้ว-มั่ลท)  (ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความว้าวุ่น, อารมณ์ว้าวุ่น, ความกระอักกระอ่วน)

(c) skirmish    (การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร  หรือกลุ่มเล็กๆ)

(d) mass killing in a violent and cruel way    (การสังหารคนจำนวนมากในแบบที่รุนแรงและโหดร้ายทารุณ)

(e) misery    (มิส-เซอะ-ริ)  (ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความไร้ความสุขอย่างมาก, ความเจ็บปวด)

 

10. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลินที่กินในแต่ละครั้งใน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) glamorous    (น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

 

11. Jessica always has coarse (a) manners.

(เจสซิกามีกิริยามารยาท   หยาบ-หยาบคาย-ขาดรสนิยม-มีคุณภาพที่เลว   อยู่เสมอ)

(a) polite    (สุภาพ)

(b) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

(c) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(d) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(e) versatile    (ซึ่งเก่งหลายอย่าง)

 

12. Superficial (a) relationship cannot last forever.

(ความสัมพันธ์ที่   ผิวเผิน-ตื้นๆ-ไม่ลึกซึ้ง-ใกล้ผิวหน้า   ไม่สามารถทน (ดำรง) อยู่ได้ตลอดไป)

(a) Cheating    (ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

(b) Robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(c) Deep    (ลึก, ลึกซึ้ง)

(d) Shallow    (ตื้นๆ, ไม่ลึก, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน)

(e) Intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ละเอียด, ลึกซึ้ง, แก่นแท้)

 

13. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่าสำหรับไม้ที่แข็งและ   ทนทาน-ใช้ทน   ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

(e) adroit    (อะ-ดร๊อยท์)  (เก่ง, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

14. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด   ความเครียด   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) altercation    (การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท)

 

15. In spite of medical advances, that disease is usually fatal (a).

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์  โรคภัยนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย)

(a) curable    (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly    (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful    (เจ็บปวด)

(d) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(e) contagious    (ซึ่งสามารถติดต่อไปถึงคนอื่นได้, แพร่กระจายได้ง่าย, มีลักษณะของโรคติดต่อ)

 

16. His natural intelligence and his experience enabled him to cope (v) with the problem. 

(ความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ  และประสบการณ์ของเขา  ทำให้เขาสามารถ   รับมือ-จัดการ-ต่อกร   กับปัญหาได้)

(a) deal    (จัดการ, เกี่ยวข้อง, ติดต่อธุรกิจ)

(b) shun    (หลีกเลี่ยง)

(c) relax    (ผ่อนคลาย, คลายเครียด)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

(e) bewilder    (บี-วิ้ล-เดอะ)  (ทำให้งงงวย)

 

17. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค) (v – n).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทาง  ขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้   ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว, ความกลัว, ความหวาดกลัว)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) evince    (แสดงออก, เผยให้เห็น, ทำให้เห็น, ประจักษ์)

 

18. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป   แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ทำให้บุคคลจำนวนมากพิการ-เสียแขนขา)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชงัก, เดินขาเป๋, คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(e) quell    (ปราบปราม, ระงับ)

 

19. A vulnerable (a) target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่   ถูกโจมตีได้ง่าย-อ่อนแอ-บาดเจ็บได้-เปราะ-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย   อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) open to attack; sensitive to criticism; capable of being injured     (เปิดโล่งสำหรับการโจมตี  (ในที่นี้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน  หรือ  หลอกต้มได้ง่าย  เพราะเดินทางคนเดียว), หวั่นไหวต่อการวิจารณ์, อาจบาดเจ็บได้)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

 

20. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ) (v).

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐถูก   ทำให้แห้งผาก-ทำให้แห้งเกรียม-ทำให้เหี่ยวแห้ง-ทำให้กระหายน้ำ-ทำให้หนาวสั่น-ย่าง-อบ-ปิ้ง-แห้งผาก-กระหายน้ำ-เกรียม)

(a) repaired    (ซ่อมแซม)

(b) confiscated    (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry   (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks    (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

(e) deluged    (เด๊ล-ลูจ)  (ท่วม, หลั่งไหล, ฝนตกใหญ่)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 284)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The burglars were furtive (a), but not furtive enough; the alert policeman grabbed them as they carried the TV through the Tesco Lotus’s back door.

(นักย่องเบา  ลับๆ ล่อๆ-ลึกลับ-แอบแฝง-มีเล่ห์กระเท่ห์, มีนัย   แต่ก็มิได้   ลับๆ ล่อๆ   เพียงพอ,  (ทำให้) ตำรวจที่คอยเฝ้าระวังนายนั้นตะครุบตัวพวกเขา  ในขณะที่แบกทีวีออกไปทางประตูด้านหลังของห้างเทสโก โลตัส)

(a) magnificent    (ดีเยี่ยม, เลิศ, สง่างาม, วิเศษ)

(b) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(c) secretive    (ลับๆ ล่อๆ, แอบกระทำ, ปิดปาก, ไม่พูด)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

(e) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

2. The defendant was acquitted of bribery but convicted of perjury (n) because he had lied on the witness stand during his trial.

(จำเลยได้รับการปล่อยตัวจากข้อหาติดสินบน  แต่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา   การให้การเท็จ-การเบิกความเท็จ-การสาบานเท็จ   เพราะว่าเขาได้โกหกบนคอก (แท่นยืนพูด) ของพยาน  ในระหว่างการไต่สวนคดี)

(a) lying under oath    (โกหกภายใต้คำสาบาน)

(b) distress    (ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

(c) episode    {ตอน (หนึ่งของเรื่อง), ฉาก, บท, กรณี, คราว, ครั้ง}

(d) gratitude    (ความกตัญญู, ความรู้สึกขอบคุณ)

(e) miniature    (มิ้น-นิ-เช่อะ)  (หุ่นจำลองขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก, แบบที่ย่อส่วนลงมา, ภาพเขียนที่เล็กมาก)

 

3. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่  มีกำไรงาม-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

(e) identical    (เหมือนกัน, คล้ายกัน, อันเดียวกัน)

 

4. The population of our town has been stationary (a) for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้   ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่   เป็นเวลา    ทศวรรษ (๑๐ ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาด  จำนวน  หรือกิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

(e) lucid    (ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, เข้าใจได้ง่าย, มีเหตุผล)

 

5. Madame Curie was completely engrossed (v) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)   หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง   อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

(e) wary    (แว้-รี่)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู)

 

6. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl (บรอล) (n).

(สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแบบสุภาพ  ในไม่ช้ากลายเป็น   การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย   อย่างรุนแรง)

(a) a noisy quarrel or fight    (การทะเลาะหรือต่อสู้เสียงดังลั่น)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาแรงกล้า, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดจ่อ, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

 

7. The vicious (a) editor published false stories about people he disliked.

(บรรณาธิการ   ชั่ว-ชั่วร้าย-เลวทราม-ร้ายกาจ-ดุร้าย-เสื่อมทราม   คนนั้น  ตีพิมพ์เรื่องเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเองไม่ชอบ)

(a) gaunt    (ก๊อนท)  (ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด)

(b) stagnant    (นิ่ง, ไม่ไหล)

(c) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง)

(d) prolific    (มีผลงานมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

(e) evil; wicked   (ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เป็นบาป; ชั่วช้า, เลวทราม, ร้ายกาจ, โหดร้าย, มีเจตนาร้าย)

 

8. Bob has a high tolerance (n) for pain.  That is why his broken leg has not much effect on him.

(บ๊อบมี   ความอดทน-ความทนทาน-ลักษณะใจกว้าง-การให้อภัย   อย่างสูงต่อความเจ็บ ปวด  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า  ทำไมขาที่หักของเขาจึงไม่มีผลกระทบมากมายกับเขา)

(a) disgust    (ความรังเกียจ, ความขยะแขยง, ความสะอิดสะเอียน, ความเกลียดชัง)

(b) strength    (ความแข็งแรง, พละกำลัง, พลัง, แรง, อำนาจจิต, ความกล้าหาญ, กำลังทหาร)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น, ความไม่ตาย)

(d) avarice    (ความโลภ, ความงก, ความตะกละ)

(e) serenity    (ความเงียบ, ความสงบเงียบ)

 

9. Windows in early New England houses were large enough to provide only minimal light and ventilation (n).

(หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและ   การระบายลม-อากาศ   ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

(a) decoration    (การตกแต่ง, การประดับประดา)

(b) air    (อากาศ)

(c) safety    (ความปลอดภัย)

(d) sunshine    (แสงอาทิตย์)

(e) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

 

10. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆ ทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ   การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือได้รับฯ บ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

(e) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

11. The thieves penetrated (v) the bank’s security and stole the money.

(เจ้าหัวขโมย   ผ่าน-ลอด-บุกเข้าไป-แทรกซึม-ทะลุ-เจาะทะลุ-แทง-มองทะลุ-มองผ่าน-มองออก   การรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงิน)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) got into or through    (เข้าไปข้างใน  หรือ ฝ่าหรือทะลุเข้าไป)

(e) restored    (นำคืนมา, บูรณะ, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, คืนให้ไป, ให้กลับคืน)

 

12. In his letter, Paul told how grateful (a) he was for the loan.

(ในจดหมายของเขา,  พอลเล่าว่าเขา   ขอบคุณ-รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ   (มาก) เพียงใด  สำหรับเงินกู้ที่ได้รับ)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) thankful; feeling gratitude    (ขอบคุณ; รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) acquisitive    (โลภ, อยากได้)

 

13. According to its label, that medicine should take effect (idiom) in about ten minutes.

(ตามที่สลากยาบอกไว้  ยานั้นจะ   ให้ผล-ออกฤทธิ์   ในอีกประมาณ ๑๐ นาที)

(a) produce results    (ให้ผล, ออกฤทธิ์)

(b) dissolve completely    (ละลายไปโดยสิ้นเชิง)

(c) lose its strength    (สูญเสียกำลังหรือความแข็งแรง)

(d) penalize    (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

(e) adhere    (ยึดมั่นต่อ (ความเห็น), ติดแน่น)

 

14. Gradually, the sound of the music and laughter died down (idiom).

(อย่างช้าๆ  เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะ   สงบลง-ลดเสียงดังลง)

(a) became louder    (เสียงดังมากขึ้น)

(b) became softer    (เสียงดังลดลง)

(c) became more irritating    (น่าโมโหหรือฉุนเฉียวมากขึ้น)

(d) became more cheerful    (ร่าเริงมากขึ้น)

(e) became chaotic    (สับสน, อลหม่าน, วุ่นวาย)

 

15. Fats Waller was one of the most accomplished (a) pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน   ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล-สมบูรณ์   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(e) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

 

16. The slender (a) thief was able to enter the apartment through the narrow window.

(เจ้าหัวขโมยที่   ผอมสูง-ผอมบาง-จำกัด-เล็กน้อย-นิดหน่อย   สามารถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์โดยทางหน้าต่างแคบๆ)

(a) risky    (เสี่ยง, มีอันตราย)

(b) intrepid    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

(c) transparent    (โปร่งใส, สุจริต)

(d) thin and high    (ผอมและสูง)

(e) persevering    (เพียร, อุตสาหะ, บากบั่น, ไม่ลดละ)

 

17. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose (v) of them. 

(ในหลายๆ กรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะจะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ   กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มันได้)

(a) get rid of   (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(e) underscore    (ขีดเส้นใต้, เน้น)

 

18. He ate a prodigious (a) amount of the homemade bread.

(เขากินขนมปังทำเอง (ทำที่บ้าน) ในปริมาณที่   มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight   (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny    (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, มหาศาล, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา)

(e) primary    (ขั้นต้น, ชั้นประถม, สำคัญ, เป็นมูลฐาน, เป็นพื้นฐาน)

 

19. He is infamous (a) for his dishonesty in business matters.

(เขา   เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง   ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) dramatic    (น่าตื่นเต้น)

(b) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, ตั้งใจจริง)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

(e) conscious    (ค้อน-เชิส)  (รู้สึกตัว, มีสติสัมปชัญญะ, ทราบถึง)

 

20. Though doctors toiled (v) to cure the undernourished child, he never regained his full health.

(แม้ว่าแพทย์   ทำงานหนัก-ตรากตรำ-เดินทางด้วยความลำบากหรือเหน็ดเหนื่อย   เพื่อจะรักษาเด็กที่ขาดอาหารคนนั้น,  เขา (เด็ก) ไม่เคยได้สุขภาพที่สมบูรณ์เต็มที่กลับมาอีกเลย)

(a) overcame    (เอาชนะ, พิชิต)

(b) refuted    (ริ-ฟิ้วท)  (พิสูจน์ว่าไม่จริง, โต้แย้ง, หักล้าง, ลบล้าง, ปฏิเสธ)

(c) worked hard    (ทำงานหนัก)

(d) hauled    (ฮอล)  (ดึง, ลาก, ฉุด, สาว, ชัก, เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก, เปลี่ยนทิศทาง)

(e) complied    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 283)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The collapse (n) of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่ม ต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

2. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) (a) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่   มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ   ของ (อินเดียนแดง) เผ่า อปาเช่)

(a) a youthful    (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) a knowledgeable    (มีความรู้)

(c) an eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) an inventive    (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

3. Granite crystals are large enough to be seen with naked (a) eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา   เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning    (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous    (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided    (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือแว่น)

(e) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

4. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช) (v).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป,  มันจะ  ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

 

5. In order to evade (v) the draft, the young man had moved to Canada last year.  

(เพื่อที่จะ  หลีกเลี่ยง-หลบ-หนี   การเกณฑ์ทหาร,  ชายหนุ่มผู้นั้นได้ย้ายไปอยู่แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว)

(a) escalate    (ขยาย, ลุกลาม, เพิ่มมากขึ้น)

(b) elude    (อิ-ลู้ด)  (หลบหลีก, เลี่ยง, หลบหนี, หลีก)

(c) shoplift    (ขโมยของในร้าน)

(d) gesticulate    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง  -  โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)

(e) testify    (เป็นพยาน, สาบานตัว, แถลง, ยืนยัน, พิสูจน์)

 

6. The scientist’s grandiose (แกร๊น-ดี-โอส) (a) plan was to build a huge shopping center on the surface of the moon.

(แผนการที่   โอ้อวด-โม้มาก-ยิ่งใหญ่-หรูหรา-สง่างาม   ของนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้น  คือสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดวงจันทร์)

(a) judicious    (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

(b) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน)

(c) absurdly exaggerated    (คุยโม้หรือโอ้อวดอย่างไร้สาระ)

(d) resourceful    (รับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ, หัวใส, เจ้าความคิด)

(e) insipid    (จืดชืด, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, (คน) จืดชืด)

 

7. When there is a dearth (เดิร์ธ) (n) of food, many people may starve.

(เมื่อมี   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ความอดอยาก-ภาวะข้าวยากหมากแพง   ของอาหาร,   ผู้คนจำนวนมากอาจอดตาย) 

(a) injection    (การฉีดยา, การฉีดความคิดสู่บุคคล)

(b) lack; scarcity    (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ;  ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก)

(c) custody    (การดูแล, การอารักขา, การปกครอง, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

(d) chore    (ชอร์)  (งานเล็กๆน้อยๆ, งานบ้าน, งานประจำที่น่าเบื่อ เช่น งานทำความสะอาดบ้าน  งานในไร่นา)

(e) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

 

8. We were provident (a) with our limited food supplies, knowing that the winter ahead would be long and cold.

(เรา   รอบคอบ-สุขุม-มองไกล-ประหยัด-ขี้เหนียว   กับเสบียงอาหารที่มีจำกัดของเรา,  โดยรู้ว่าหน้าหนาวข้างหน้าจะยาวนานและเย็นเยือก)

(a) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(b) allergic    {แพ้ (อาหาร, อากาศ, ฝุ่นละออง, เกสรดอกไม้, ฯลฯ)}

(c) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งขาดไม่ได้)

(d) preparing (providing) for the future; frugal    (ตระเตรียมหรือจัดหาไว้สำหรับอนาคต; ประหยัดอดออม, ขี้เหนียว)

(e) inevitable    (ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

9. Automobile pollution, which causes acid rain and lung-damaging smog by emitting nitrogen dioxide, is a menace (n) to human health.

(มลภาวะทางรถยนต์,  ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดและควันหมอกที่ทำอันตรายปอด  โดยการปล่อยกาซไนโตรเจนไดอ๊อกไซด์ออกมา,  เป็น  ภัย-อันตราย   ต่อสุขภาพของมนุษย์)

(a) curse    (การสาปแช่ง, การด่าว่า, คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความหายนะ, ความอัปมงคล, สิ่งระยำ, คนระยำ, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง)

(b) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(c) threat    (เธร้ท)  (ภัย, ภัยคุกคาม, ลางเตือนภัย, ลางร้าย, การคุกคาม, การขู่เข็ญ, อาการน่ากลัว, คุกคาม, ขู่เข็ญ, เป็นลางร้าย)

(d) misfortune    (โชคร้าย, เคราะห์ร้าย)

(e) effigy    (หุ่นจำลอง)

 

10. The government has earmarked (v) funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้   กัน-สำรอง   กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก)

(a) increased    (เพิ่ม)

(b) set aside    (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down    (ปฏิเสธ)

(d) donated    (บริจาค)

(e) withdrawn    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, ถอย, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

 

11. My family revised (v) its weekend plans when the weather turned hazy.

(ครอบครัวของผม   เปลี่ยนแปลง-แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่-ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่   แผนสำหรับสุดสัปดาห์ (ที่จะไปเที่ยว หรือปิกนิก)  เมื่ออากาศมีหมอก)

(a) opted    (ออพท)  (เลือก, คัดเลือก)

(b) nourished     (เน้อ-ริช)  (บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร, เลี้ยง)

(c) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย) 

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(e) yearned    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

12. Tom was reluctant to pledge (v) his loyalty to his new girlfriend.

(ทอมไม่เต็มใจที่จะ   ให้คำมั่นสัญญา-ปฏิญาณ-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร   ความซื่อสัตย์ของเขาต่อแฟนสาวคนใหม่)

(a) rehearse    (ริ-เฮิ้ซ)  (ซ้อม)

(b) aggravate    (ทำให้แย่ลง)

(c) promise    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(d) mingle    (ผสม, ปะปน, คลุกเคล้า, คบหา)

(e) demolish    (ดิ-ม้อล-ลิช)  {รื้อ (สิ่งก่อสร้าง), ทำลาย, โค่น}

 

13. When a person is described as hostile (a), it might be best to stay away from him or her.  That person is probably not friendly to us.

(เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับการบรรยายว่า   มีเจตนาร้าย-ไม่เป็นมิตร-เป็นศัตรู-ไม่รับแขก-ที่ต่อต้าน,   มันอาจเป็นการดีที่สุดที่จะอยู่ห่างจากเขาหรือเธอ  (เพราะ) คนๆ นั้น บางทีอาจไม่เป็นมิตรกับเรา)

(a) alarming    (น่ากลัว, น่าตกใจ)

(b) malevolent    (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย)     

(c) keen    (กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, สนใจ, หลักแหลม, คม, แหลม, คมกริบ)

(d) alert    (ระมัดระวัง, คอยระวัง)

(e) sensible    (มีเหตุผล, ฉลาดในการตัดสินใจ, เข้าท่า)

 

14. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเก็ตบอลของเรามีชัยชนะด้วย   ความต่อเนื่องกัน-การสืบทอดตำแหน่ง-การรับช่วง-ลำดับ-การรับมรดก-สิทธิการรับมรดก-ผู้รับช่วงต่อ-ทายาท)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

(e) mortality    (ความตาย, อัตราการตาย, การที่ต้องตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ)

 

15. The camel is a very lethargic (a) animal and has a reputation for stupidity.

(อูฐเป็นสัตว์ที่   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วงเหงาหาวนอน   และมีชื่อเสียงในเรื่องความโง่อย่างบัดซบ)

(a) lethal    (ร้ายแรงถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

(b) shy    (ขี้อาย, (สัตว์) ขี้ตื่น)

(c) gregarious    (ชอบคบหาสมาคม, ชอบเข้าสังคม, (สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)

(d) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน, ฝืดเคือง)

(e) candid    (จริงใจ, ตรงไปตรงมา)

 

16. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน,  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า  ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ    ตามธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

17. Some people think that video games have a perilous (a) influence on children.

(บางคนคิดว่า   วีดีโอเกมส์มีอิทธิพลที่   มีอันตราย-เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงภัย-น่ากลัว    ต่อเด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

18. The driver was blurred by the bright headlights of the approaching car and couldn’t see where he was going.

(คนขับรถถูก   ทำให้พร่า-ทำให้มัว-ทำให้ฝ้าฟาง-ทำให้เปรอะเปื้อน-พร่า-มัว-ฝ้าฟาง-เลอะ    โดยไฟหน้ารถที่สว่างจ้าของรถยนต์ที่กำลังใกล้เข้ามา  และไม่สามารถมองเห็นว่าเขากำลัง (ขับ) ไปที่ใด)

(a) dribbled    (ทำให้ไหล, ทำให้หยด, ไหลหยด, หยด, ไหลริน, ค่อยๆ เคลื่อน, ค่อยๆ หายไป)

(b) dazzled    (ทำให้ตาพร่า, ทำให้ลานตา, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม)

(c) drizzled    (ฝนตกพรำๆ, ฝนตกปรอยๆ)

(d) draggled    (ทำให้เลอะเปรอะเปื้อน, เลอะเปรอะเปื้อน, ตามอย่างช้าๆ)

(e) gratified    (ทำให้พอใจ, ทำให้ปลื้มปิติ)   

 

19. The graduate committee was of one mind (idiom) in their concordant approval of his dissertation. 

(คณะกรรมการบัณฑิต   เห็นพ้องต้องกัน-เห็นตรงกัน-เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ในความเห็นชอบแบบสอดคล้องกัน  สำหรับวิทยานิพนธ์ของเขา)  (คือ  เห็นชอบด้วยกับวิทยานิพนธ์ของเขาแบบเป็นเอกฉันท์)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(b) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(c) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

(d) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

20. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction (n) are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ  การฝ่าฝืน-การละเมิด   นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก)  (คือ  ถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก)

(a) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) crime    (อาชญากรรม)

(e) extradition    (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

               

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 282)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The boy who had lived with wolves for fifteen years lacked even the most rudimentary (a) social skills.

(เด็กชายผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับหมาป่าเป็นเวลา  ๑๕  ปี  ไม่มีแม้กระทั่งทักษะทางสังคม   ขั้นต้น-ขั้นพื้นฐาน-ขั้นมูลฐาน-ขั้นต่ำ-แรกเริ่ม-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่   ที่สุด)

(a) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

(b) basic; crude    (พื้นฐาน; หยาบ (มิได้ขัดเกลา), ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

(d) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, ไร้ความยุ่งยาก)

(e) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

 

2. The meeting seemed uneventful (a) but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า   ปราศจากเหตุการณ์-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ   แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญหรือโดดเด่น)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

 

3. The paucity (n) of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(ความแร้นแค้น-ขัดสน-ยากจน   ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ,  ตัวอย่างเช่น,  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development    (การพัฒนา)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy    (ความพอเพียง)

(e) departure    (การจากไป, การไป)

 

4. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

{เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน,  ความหวานของ   การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้ง ) ได้กลายเป็นเปรี้ยว (บูด, ไม่มีรสชาติ, ไม่สมใจ)}

(a) marriage   (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(e) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

5. The parliament had created a violent controversy (n) over a commercial treaty.  

(รัฐสภาได้ก่อให้เกิด   การโต้เถียง-การโต้คารม-ความขัดแย้ง-การทะเลาะวิวาท   อย่างรุน แรง  เกี่ยวกับสนธิสัญญาพาณิชย์)

(a) debauchery    (ดิ-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไปในทางที่เสียหาย)

(b) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง, โต้เถียง, ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) seminar    (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

(d) colloquium     (คะ-โล้-เควี่ยม)  (การประชุมหรือสัมมนาที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้)

(e) anecdote    (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขันหรือน่าสนใจ)

 

6. All the people who had assembled for the picnic vanished (v) when the rain began to fall.

(ผู้คนทั้งหมด  ซึ่งได้มารวมตัวกันสำหรับการปิกนิก   หายไป-อันตรธาน-สูญสิ้น-จากไป-ไม่มีอยู่-กลายเป็นศูนย์   เมื่อฝนเริ่มตก)  (คือ  หายหน้าไปเมื่อฝนตก)

(a) proclaimed    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) explored    (สำรวจ)

(c) evaded    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

(d) leaped    (กระโดด)

(e) disappeared    (หายไป, สูญหาย, สาบสูญ, ตาย)

 

7. Adolf Hitler gained support for his power-hungry goals by sparking (v) people’s emotions and prejudices.

(อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์  ได้รับการสนับสนุนสำหรับเป้าหมายที่กระหายอำนาจของตน  โดยการ   กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร้าใจ-ทำให้มีชีวิตชีวา-ทำให้เกิดประกายไฟ   อารมณ์และอคติของประ ชาชน)

(a) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป, คัดออก, ลบออก)

(c) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

(d) arousing    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(e) demonstrating    (แสดง, สาธิต)

 

8. Not all types of malfeasance (แมล-ฟิ-เซิ่นท) (n) are necessarily punishable by law, however unethical they might be.

(มิใช่ทุกชนิดของ   การทุจริตต่อหน้าที่-การละเลยต่อหน้าที่-ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของข้าราชการหรือพนักงาน   ที่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมาย   ไม่ว่ามันอาจจะผิดหลักศีลธรรมจรรยาอย่างไรก็ตาม)  (คือ  ไม่จำเป็นต้องลงโทษผู้ทุจริตฯ หรือละเลยต่อหน้าที่  เสียทุกกรณีไป  โดยควรเลือกพิจารณาเป็นรายๆ)

(a) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(b) wrong doing    (การทำผิด)

(c) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

(e) opulence    (อ๊อพ-พู-เลนซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย)

 

9. Utilization of synthetic fertilizers has become a conventional (a) technique, supplanting organic methods. 

(การใช้ประโยชน์ปุ๋ยสังเคราะห์  ได้กลายเป็นเทคนิค   แต่ดั้งแต่เดิม-ที่มีมานานแล้ว   โดยมาแทนวิธีการแบบ (ปุ๋ย) อินทรีย์)  (คือ  มีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แทนปุ๋ยคอกมานานแล้ว)

(a) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

(c) economical    (ประหยัด)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(e) vehement    (รุนแรง)

 

10. Before they are exhibited in any zoo, all imported animals are kept in quarantine (คว้อ-เริน-ทีน) (n) to make sure they are free from diseases.

(ก่อนที่พวกมันจะถูกแสดงในสวนสัตว์,   สัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกเก็บไว้ใน   การเก็บกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค    เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันปราศจากโรค)

(a) hospitals    (โรงพยาบาล)

(b) captivity    (การจับกุมคุมขัง, ภาวะที่เป็นเชลย, ภาวะที่หลงใหล, การผูกมัด)

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) isolation    (การแยกตัวโดดเดี่ยว, การแยกให้อยู่ต่างหาก, การแยกตัว-ปลีกตัวออก, การแยกผู้ป่วย (คนหรือสัตว์) ด้วยโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก)

(e) calamity    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

11. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously (adv.) before starting each operation.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน  ศัลยแพทย์ล้างมือของตน   อย่างพิถีพิถัน-อย่างละเอียดรอบคอบ-อย่างระมัดระวัง-อย่างคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา   อยู่เสมอ  ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

(a) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(b) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

(c) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(d) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(e) instantly    (ในทันทีทันใด)

 

12. If cancer is diagnosed early and treated promptly (adv.), loss of life can be minimized

(ถ้ามะเร็งได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  และได้รับการรักษา   อย่างรวดเร็ว   การสูญเสียชีวิตสามารถลดลงได้เหลือต่ำสุด)

(a) willingly    (อย่างเต็มใจ)

(b) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง)

(c) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างดี, อย่างถูกต้อง)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

13. Employees who have a dissatisfaction (n) are encouraged to discuss it with the management. 

(พนักงานผู้ซึ่งมี   ความไม่พอใจ   ได้รับการส่งเสริมให้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(b) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ)

(c) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(d) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(e) comprehension    (ความเข้าใจ)

 

14. He has the practice (n) of smoking a pipe after lunch.

(เขามี   การปฏิบัติ-กิจวัตร-การดำเนิน-กิจการ-พิธีการ   ของการสูบไปป์หลังอาหารเที่ยง)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียมประเพณี – ในระยะเวลายาวนาน)

(b) tradition    (จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, ธรรมเนียม, ประเพณีสืบทอด)

(c) habit    (นิสัย, ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(d) confidence    (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย)

(e) imitation    (การเลียนแบบ, การลอกเรียน)

 

15. Fish have lived on the earth longer than any other backboned animal and show great diversity (n) in their way of life.

(ปลาได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นใด  และแสดง   ความหลากหลาย-ความแตกต่าง   อย่างมากมายในวิถีชีวิตของพวกมัน)

(a) adaptation    (การปรับให้เหมาะสม)

(b) evolution    (วิวัฒนาการ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

(d) variation    (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

(e) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

 

16. The police could find no evidence of theft and thus could not corroborate (v) Tom’s claim that he had been robbed.

(ตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานการลักขโมย  และดังนั้น  ไม่สามารถ   ยืนยัน-สนับสนุน-ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น-ทำให้หนักแน่นขึ้น   (กับ) คำกล่าวอ้างของทอม  ที่ว่าเขาได้ถูกปล้นจี้)  

(a) distort    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

(b) engender    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

(c) confirm; back up with evidence    (ยืนยัน; สนับสนุนด้วยพยานหลักฐาน)

(d) distinguish    (เห็น  แยก  หรือบอกความแตกต่าง)
(e) dictate    (สั่ง, ออกคำสั่ง, บงการ, บอกให้เขียนตาม)

 

17. The weeds burgeon (เบ๊อร์-เจิ้น) (v) in our yard and soon overwhelm the grass.

(วัชพืช   ผลิ-ผลิหน่อ-ออกหน่อ-เจริญโดยฉับพลัน-เริ่มเจริญ    ในลานบ้านของเรา  และในไม่ช้าก็ท่วมท้นหญ้า)   (หมายถึง  วัชพืชงอกขึ้นมาจนท่วมหญ้า)

(a) classify    (จัดประเภท, แบ่งประเภท)

(b) expand; flourish    (ขยายตัว; เจริญเติบโต, งอกงาม)

(c) clarify    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(d) elaborate    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

(e) disperse    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

 

18. When she heard the news, she was overcome with grief (n).

(เมื่อเธอได้ยินข่าว,  เธอถูกครอบงำ (ปกคลุม) ด้วย   ความโศกเศร้า-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-ความยุ่งยาก)

(a) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(b) sorrow    (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(c) fury    (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) emotion    (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ, ดีใจ, รัก, เกลียด, และอื่นๆ)

(e) abbreviation    (การย่อให้สั้น, การทำให้สั้น)

 

19. At the battle of Waterloo, Napoleon’s forces retreated (v).

(ที่การสู้รบ ณ วอเตอร์ลู, กองทัพของนโปเลียน   ล่าถอย-ถอย-ถอนกลับ-หลบหนี)

(a) attacked    (จู่โจม, โจมตี)

(b) intercepted    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

(c) withdrew    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

(d) pursued    (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอย, ดำเนินการต่อไป)

(e) abominated    (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

 

20. The police took drastic (แดรส-ทิค) (a) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่   รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด   เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient    (ลี้-เนี่ยนท หรือ ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious    (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable   (เข้มข้นและรุนแรงมาก; สำคัญมากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)  

(d) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 281)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. After the excessive rains stopped, the flood water subsided (v).

(ภายหลังจากฝนปริมาณมากมายได้หยุดตก  น้ำที่ท่วมอยู่   ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น)

(a) rose    (สูงขึ้น, เพิ่มมากขึ้น)

(b) grew less; sank to a lower level    (ลดน้อยลง;  จมลง)

(c) evaporated    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(d) froze    (เย็นจนเป็นน้ำแข็ง)

(e) melted    (ละลาย, หลอม, สูญไป, ผ่านไป, เปลี่ยนเป็น, ใจอ่อน)

 

2. The word “fragile” stamped on a carton signifies (v) that it must be handled with caution.

(คำว่า  “แตกง่าย”  ที่แสตมป์ไว้บนกล่องกระดาษ   บ่งบอก-ชี้บอก-มีความหมาย-บอกใบ้-เป็นลาง-เป็นนิมิต-บอกให้รู้ล่วงหน้า-มีความสำคัญ    ว่า  มันจะต้องได้รับการจัดการ (ปฏิบัติ) ด้วยความระมัดระวัง)

(a) conjectures    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicates; means    (บ่งชี้; มีความหมาย)

(c) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remarks    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(e) inspires    (ดลใจ, เป็นแรงดลใจ, เป็นแรงบันดาลใจ)

 

3. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือ   ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

(e) gender    (เพศ)

 

4. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced (v) no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว,  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ   พวกเขาไม่  แสดงให้เห็น-แสดงออก-ทำให้เห็น-ประจักษ์-พิสูจน์เปิดเผย   อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย,  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การแสดง, นิทรรศการ)

(c) feigned    (เฟน)  (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

5. His speech was impromptu (a) but it was so well delivered and very informative.

(สุนทรพจน์ของเขา  มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c) not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d) of no value    (ไม่มีค่า)

(e) incomprehensible    (ไม่สามารถเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

 

6. All students should bear in mind (idiom) that these books must be read by mid-semester. 

(นักเรียนทุกคนควร   จดจำ-ระลึก   ว่าจะต้องอ่านหนังสือเหล่านี้ภายในกลางเทอม)
(a) remember    (จดจำ, ระลึกได้, จำได้)

(b) molest    (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

(c) decide    (ตัดสินใจ)

(d) overlook    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

(e) ensure    (ทำให้มั่นใจ)

 

7. The criminal insinuated (v) that he had been roughly treated by the arresting officer. 

(อาชญากร   บอกเป็นนัย-พูดเป็นเชิง-แย้ม   ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบคายโดยตำรวจซึ่งจับกุมเขา)

(a) suggested indirectly    (แนะนำหรือบอกอย่างอ้อมๆ)

(b) argued convincingly    (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

(c) stated flatly    (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

(d) denied positively    (ปฏิเสธในเชิงบวก)

(e) consented fully    (เห็นชอบ, ยินยอม หรืออนุญาตอย่างเต็มที่)

 

8. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) (a) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส (หนองน้ำ) เป็นความผ่อนคลาย (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์) ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่    เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless    (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry    (หิว)

(c) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(e) enthusiastic    (กระตือรือร้น)

 

9. Some type of glassware are more fragile (แฟร้จ-ไจล) (a) than others.

(เครื่องแก้วบางชนิด   เปราะบาง-แตกหักได้ง่าย-บอบบาง-ชำรุดได้ง่าย   กว่า (เครื่องแก้ว) ชนิดอื่นๆ)

(a) available    (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(b) breakable    (ซึ่งแตกได้)

(c) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) infallible    (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, ทำถูกตลอด)

 

10. The modern world is inundated (อิ๊น-อัน-เดท) (v) with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก   ทำให้เต็มไปด้วย-ท่วมท้น-(น้ำ) ท่วม-ไหลบ่า   ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้  ซึ่งแข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(e) accumulated    (อะ-คิ้ว-มิว-เลท)  (รวบรวม, สะสม, เพิ่มพูน, กอง)

 

11. We detected (v) from the messy room that a large group of people had assembled there.

(เรา   พบ-ตรวจพบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   จากห้องที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ  ว่าคนกลุ่มใหญ่ได้มาชุมนุม-ประชุมกันที่นั่น)

(a) wrecked    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

(b) withstood    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(c) found out; discovered    (ค้นพบ, ค้นหา;  ค้นพบ, พบ, มองออก)  

(d) founded    (ก่อตั้ง, จัดตั้ง)

(e) violated    (ละเมิด, ฝ่าฝืน)

 

12. My car was sent back to the factory because of a steering defect (n).

(รถยนต์ของผมถูกส่งกลับไปยังโรงงาน  เนื่องมาจาก   ข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง-ปมด้อย    ในการบังคับพวงมาลัย)

(a) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(b) pamphlet    (แพ้ม-ฟลิท)  (จุลสาร, หนังสือขนาดเล็ก)

(c) device    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(d) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

(e) enterprise    (กิจการ, โครงการ, ธุรกิจ)

 

13. The lawyer probed (v) the man’s mind to see if he was innocent.

(ทนายความ   ตรวจสอบ, สืบสวน, แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่    จิตใจของชายคนนั้น  เพื่อดูว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่)

(a) searched into; examined thoroughly    (ค้นหาเข้าไปข้างใน;  ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(b) abhorred    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

(c) terminated     (เลิก, ยุติ, บอกเลิกหรือยุติ)

(d) united    (รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมกัน)

(e) emphasized    (เน้น, ย้ำ)

 

14. Many types of fences are used to enclose land, mark (v) boundaries, keep in animals, ensure privacy, or add a decorative touch to homes.

(รั้วหลายประเภทถูกใช้ปิดล้อมที่ดิน,   เป็น (ทำ) เครื่องหมาย   เขตแดน,  กักขังสัตว์,  รับประกันความเป็นส่วนตัว,  หรือเพิ่มการตกแต่งประดับประดาแก่บ้านเรือน)

(a) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(b) interpret    (ตีความหมาย, แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง, แปล)

(c) designate    (กำหนด, ระบุ, บ่งชี้, ตั้งชื่อ)

(d) interrupt    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, พูดสอด, ตัดบท, ขัดจังหวะ)

(e) suspend    (แขวน, ระงับไว้ชั่่วคราว)

 

15. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง   บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ   ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลง หรืออ่อนแอ,  กลายเป็นอ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(e) aspires    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

 

16. The torrential rains were relentless (a), eventually creating a deluge.

(ฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมา   ไม่หยุดหย่อน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน,   ในที่สุดได้ทำให้เกิดน้ำท่วม)

(a) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(b) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(c) contented    (พอใจ)

(d) continuous; unstoppable    (ต่อเนื่องกันไป;  ไม่รู้จักหยุด)

(e) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

 

17. Bill did not hope to become a millionaire; all he wanted to do was remain solvent (ซ้อล-เวิ่นท) (a).

(บิลมิได้หวังจะเป็นเศรษฐี,  ทั้งหมดที่เขาต้องการทำ  คือ  ยังคง   สามารถชำระหนี้ได้-สามารถละลายนำ้ได้)

(a) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

(b) dim    (มัว, ไม่สว่าง)

(c) not broke or bankrupt; able to pay one’s bills    (ไม่ถังแตกหรือล้มละลาย;  สามารถจ่ายบิลของตัวเองได้)

(d) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

หมายเหตุ  -  Insolvent”  =   “ถังแตก, ล้มละลาย

 

18. The jury saw through the mendacious (a) witness and convicted the defendant.

(คณะลูกขุนมองเห็นผ่านพยานผู้ซึ่ง   โกหก-ไม่ซื่อสัตย์-ปลอม-ไม่แท้   และตัดสินจำเลยว่ามีความผิด)

(a) inane    (อิ-เน่น)  (โง่เขลา, ขาดสติ)

(b) lying; dishonest    (โกหก, โป้ปดมดเท็จ;  ไม่ซื่อสัตย์)

(c) abortive    (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ)

(d) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(e) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

 

19. The existing disparities (n) between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ความไม่เหมือนกัน   ที่มีอยู่  ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน, ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ, กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

(e) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

 

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน (งุนงง)  เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร)  (คือ  ใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม,  วางเพลิง,  ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก, ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  

(e) coercion    (โค-เอ๊อ-เชิ่น)  (การบังคับ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 280)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The senator’s hopes for victory soared (ซอร์) (v) after his television appearance.

(ความหวังของวุฒิสมาชิกสำหรับชัยชนะ (ในการเลือกตั้ง)   สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น-ร่อนสูง-บินสูง-บินถลา-ทะยาน-มีความหวังสูง-ทะเยอทะยาน   หลังจากการปรากฏตัวทางทีวีของเขา)

(a) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)

(b) heeded    (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)

(c) rose; flied upward or at a greater height    (เพิ่มขึ้น; บินขึ้นหรือบินสูงขึ้น)

(d) nullified    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(e) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้น)

 

2. The majority of students understand that they cannot flee (v) from their responsibilities.

(นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่า  พวกเขาไม่สามารถ   หนี-หลบหนี (จาก)-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   จากความรับผิดชอบของตน)

(a) abolish    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) facilitate    (ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(c) escape;  run away    (หลบหนี;  หลบหนี)

(d) esteem    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

(e) champion    (สนับสนุน, ป้องกัน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน)

 

3. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้รับการเสนอ  ในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ, ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

4. We pursued (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว) (v) the bicycle thief until he vanished from our vision.

(เรา   ติดตาม-ไล่ตาม-ตามจับ-ดำเนินตาม-ปฏิบัติตาม   เจ้าโจรขโมยรถจักรยานไป  จนกระทั่งเขาหายไปจากสายตาของเรา)

(a) followed; proceeded along    (ติดตาม;  ดำเนินตาม)

(b) protruded    (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

(c) enhanced    (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

(d) incited    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) garnered    (รวบรวม, สะสม)

 

5. Those old buildings were demolished to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก   รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

6. He is unwilling (a) to accept advice.

(เขา   ไม่เต็มใจ-ลังเลใจ-ต่อต้าน-ดื้อรั้น-หัวรั้น-แข็งข้อ   ที่จะรับคำแนะนำ)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน)

(c) ample    (อุดมสมบูรณ์, พอเพียงและยังมีเหลือ, กว้างขวาง)      

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

 

7. He then abandoned (v) her and went off to live in Australia.

(เขาต่อมาได้   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ปล่อย-พลัดพรากจาก-ปล่อยตามอารมณ์   เธอไป  และเดินทางไปอาศัยในประเทศออสเตรเลีย)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) roamed    (โรม)  (ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่)     

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

8. Robin Hood was valiant (แว้ล-เยิ่นท) (a) and faced his opponents without fear.

(โรบินฮู้ด   กล้าหาญ-องอาจ-อาจหาญ-มีคุณค่า-ดีเลิศ    และเผชิญหน้ากับศัตรูของตนโดยไม่กลัวเกรง)

(a) aggressive    (ก้าวร้าว, ชอบรุกราน)

(b) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(c) devoted    (อุทิศตัว, จงรักภักดี)

(d) fake    (ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่จริง)

(e) resolute    (เร้ซ-ซะ-ลู้ท)  (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว)  

 

9. He abominates (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) all kinds of gambling and illegal acts.

(เขา   เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประเภท)

(a) excels    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviates    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) detests    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(d) discriminates    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(e) aggregates    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

 

10. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน   โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น   จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) wanders    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

(c) surpasses    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

(d) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(e) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

11. Three workers were maimed (เมม) (v) when the ladder collapsed.

(คนงาน    คน  ถูก   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป-ทำให้เสื่อมเสีย    เมื่อบันไดลิงล้มคว่ำลง)  (หมายถึง  คนงานหล่นลงมา  เมื่อบันไดสำหรับปีนไต่ทรุดตัว)

(a) amassed    (รวบรวม, สะสม)

(b) disabled; crippled    (ทำให้พิการ;  ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย)

(c) mimicked    (มิ้ม-มิค)  (ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง)

(d) strived    (พยายาม)

(e) slandered    (พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย) 

 

12. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง (ละเอียดอ่อน) ชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ   ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  ทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

(e) delete    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

 

13. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้,   ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ    ของผม  ได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

(e) desire for knowledge    (ความต้องการความรู้)

 

14. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  มิได้   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด    สำหรับผู้คนในยุคนั้น)  (คือ  การเชื่อว่าโลกแบน  เป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคนในสมัยโบราณ  ที่มีความเชื่อแบบนี้)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) moderate    (ม้อด-เดอะ-ริท)  (ปานกลาง)

 

15. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี   ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-อย่างตั้ง ใจ    ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปี  ของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(e) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาติญาณ)

 

16. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น) (n), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆ ที่   เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย    พนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency    (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ, ความสงบใจ, ความไร้กังวล) 

(b) great fire    (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)

(c) candor    (แค้น-เดอะ)  (ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) peccadillo    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด  หรือบาปเล็กๆ น้อยๆ) 

(e) chicanery    (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น) 

 

17. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่    แพร่หลาย-กว้างขวาง-กระจาย-กางออก-ขยายออก)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common   (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

(e) vehement    (วิ-เออะ-เมิ่นท)  (รุนแรง)

 

18. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (ลุ-เออะ) (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัต  เป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง)  –  ล่อ-ดึงดูดใจ-ล่อใจ    ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ  ด้วยความประหลาดใจ)

(e) emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)      

 

19. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า   นำทาง   ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

(e)advocated    (สนับสนุน)

 

20. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล-อย่างมหึมา-อย่างใหญ่โต)

(a) immensely    (อย่างมากมายมหาศาล, อย่างมหึมา, อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, อย่างกว้างขวาง, อย่างไม่มีขอบเขต, อย่างเหลือคณานับ)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e) deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 279)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In the midst of the chaos (เค๊-ออส) (n) which followed the shooting, the gunman escaped.

(ในท่ามกลางของ  ความสับสนวุ่นวาย-ความอลหม่าน-ความไม่มีระเบียบ-ความคลุมเครือ   ซึ่งตามมาภายหลังการยิงกัน, มือปืนได้หลบหนีไป)

(a) malfunction   (ไม่ทำงาน, ไม่ปฏิบัติหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่ผิด)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) incursion   (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ) 

 

2. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง  รุนแรง-ดุเดือด-เร่าร้อน-แรงกล้า-มีพลังสูง-กระตือรือร้น-โกรธเคือง   กับเพื่อนของเขา)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(e) cryptic    (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส)  

 

3. The mother soothed (v) the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่   ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ   ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก   ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged   (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) startled    (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)  

 

4. The union’s grievance (n) committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ   การอุทธรณ์-ร้องทุกข์ (ในเรื่องความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ-ความข้องใจ)   ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง (คัดค้าน) การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

(e) dissonance    (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง)  

 

5. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว,  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ชอบด้วยกฎหมาย-มีสิทธิตามกฎหมาย -ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือประเพณี    มากกว่า (ที่จะได้มา) โดยการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

(e) erudite    (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

6. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (อิน-ทรี้ก-กิ้ง) (a) mystery.

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่   มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating     (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) auxiliary    (อ็อก-ซิ้ล-เยอ-ริ่)  (เป็นองค์ประกอบ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นเครื่องสนับสนุน, เป็นสิ่งสำรอง)

 

7. The President convened a meeting of US senators and other prominent (พร้อม-มะ-เนิ่นท) (a) American personalities.

(ท่านประธานาธิบดีเรียกประชุมวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ  และบุคคลชาวอเมริกันซึ่ง   มีชื่อเสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก   คนอื่นๆ)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา, (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ, มืดมัว, มืดมน, มัว, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์) 

(e) considerable    (มากมาย)

 

8. A sealed bottle thrown into the ocean often floats (v) aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุด หมาย   ก่อนที่มันจะไปถึงแผ่นดิน)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(e) overthrows    (โค่น (อำนาจ), ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

 

9. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันโดยปกติแล้ว  มีการจู่โจม (โจมตี) ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด   ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

(e) terse    (เทิร์ส)  {สั้น, (คำพูด) กะทัดรัด}

 

10. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ   พยาน-หลักฐาน   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

(e) territory    (เขตแดน)

 

11. A miserly person cannot comprehend (v) the joy of sharing.

(บุคคลที่ตระหนี่-ขี้เหนียว  ไม่สามารถ   เข้าใจ   ความปลื้มปิติของการแบ่งปัน)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) banish    (แบ๊น-นิช)  (เนรเทศ)

(c) allot    (อะ-ล้อท)  (แจก, แบ่งปัน, จัดแบ่ง, จัดสรร)

(d) understand    (เข้าใจ)

(e) relinquish    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ละทิ้ง)

 

12. The policeman was commended (v) for his bravery in capturing the armed outlaw.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นได้รับการ   ยกย่อง-สรรเสริญ   สำหรับความกล้าหาญของเขา  ในการจับกุมผู้ร้าย (อาชญากร) ที่มีอาวุธ)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) opposed    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

(c) praised    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) scared    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(e) ambushed    (ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ดักทำร้าย)

 

13. The parents were unable to pacify (v) their crying baby.

(พ่อแม่ไม่สามารถ  ปลอบขวัญ-ทำให้สงบ-ทำให้เงียบ-ทำให้สุขุม   ลูกน้อยที่ร้องไห้)

(a) beat    (ตี, ทุบ, กระแทก, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน, ดีกว่า, เก่งกว่า, รบชนะ, พิชิต)

(b) soothe    (ปลอบขวัญ, ปลอบโยน, ปลอบ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด)

(c) shut the mouth of    (ปิดปากของ)

(d) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

(e) encourage    (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ยุ, กระตุ้น)

 

14. The new taxes were a major impediment (n) to economic growth.

(ภาษีตัวใหม่เป็น   อุปสรรค-การหน่วงเหนี่ยว-การขัดขวาง-การต้านทาน-ความบกพร่องในการพูด-การพูดติดอ่าง    สำคัญ  ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) discrimination    (การเลือกที่รักมักที่ชัง, การมองเห็นความแตกต่าง, การปฏิบัติ (ต่อผู้อื่น) แบบแตกต่างกัน)

 

15. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) (a) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้น   หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง   เป็นเวลานานหลายเดือน) 

(คำนาม คือ  “Despondence”  หรือ “Despondency”)

(a) insolent   (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) inimical   (อิ-นิ้ม-มิ-เคิ่ล)  (ไม่เป็นมิตร, เป็นปฏิปักษ์, มีเจตนาร้าย, เป็นอันตราย, บ่อนทำลาย, ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นมงคล) 

(c) rebellious   (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(d) extremely depressed; full of despair   (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)

(e) diffident   (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

16. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain (n)

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย   การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ    อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) trauma    (ทร้อ-ม่ะ)  (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

(e) contempt; arrogant scorn   (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)

(f) innuendo   (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ) 

 

17. New legislation makes it possible for the Government to restrain (v)  political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ   ยับยั้ง-หยุดยั้ง-ห้ามปราม-หน่วงเหนี่ยว -จำกัด-คุม-ควบคุม-รั้ง    การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

 

18. They showed great acumen (อะ-คู้-เม่น) (n) in solving the problem. 

(พวกเขาได้แสดง   ความมีไหวพริบเฉียบแหลม    อย่างใหญ่หลวง  ในการแก้ไขปัญหา)

(a) ingenuity    (อิน-จะ-นู้-อิ-ที่)  (ความเฉลียวฉลาด, ความเป็นเจ้าความคิด, ความเป็นช่างประดิษฐ์, ความแคล่วคล่อง)

(b) incredulity    (ความไม่หูเบา, ความไม่เชื่ออะไรง่ายๆ)

(c) proximity     (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

(e) vicissitudes    (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด)  (ความขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การผันแปร, การหมุนเวียน, การสับเปลี่ยน)  

 

19. The guide was compelled to admit he had blundered (v) far from the intended route.

(มัคคุเทศก์ถูกบังคับให้ยอมรับว่า  เขาได้   ทำผิดพลาด-พูดออกมาอย่างโง่-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม    ห่างไกลจากเส้นทางที่ได้ตั้งใจเอาไว้)  (หมายถึง  ใช้เส้นทางผิด  ห่างไกลจากเส้นทางที่ตั้งใจไว้ว่าจะไป)

(a) made a mistake    (ทำผิดพลาด)

(b) blended    (ผสม, คลุก, กลมกลืน, คลุกเคล้าให้เข้ากัน, ทำให้เหมาะกับ)

(c) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(d) swindled    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)

(e) admonished   (แอด-ม้อน-นิช)  (ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม, ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

 

20. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง-น่าขยะแขยง    มากที่สุด  ที่นักเรียนแพทย์จำเป็นจะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

(e) deplorable    (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL