หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 5)

Matching

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับคำที่ให้)

1.  disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

     (a)  outbreak (การเกิดขึ้น – ของสงคราม, โรคระบาด หรือ ไฟไหม้)

     (b) misfortune (โชคร้าย, ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ)

     (c)  compassion (ความสงสาร-เวทนา-เห็นอกเห็นใจ)

     (d) calamity (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

2.  severe (หนักหน่วง, รุนแรง)

     (a)  mild (อ่อนโยน, นุ่มนวล, แผ่วเบา)

     (b) bizarre (ประหลาด, แปลก, พิลึก, พิกล)

     (c)  violent (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด)

     (d) eligible (เหมาะสมที่จะได้รับเลือก, น่าเลือก, ควรเลือก, มีคุณสมบัติครบถ้วน)

3.  abandon (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง)

     (a) desert (ละทิ้งหน้าที่, หนีทหาร)

    (b) spoil (ทำให้เสียคนหรือเสียของ, ทำให้แย่, โอ๋จนเสียคน, เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง, ของเสีย, ของโจร, สิ่งที่ปล้นมา)

    (c)  fascinate (ทำให้หลงใหล, ดึงดูดความสนใจ)

    (d) collapse (ล้มลง, พังครืนลงมา, การล้มลง-พังครืนลงมา)

4.  sensible (ฉลาด, มีเหตุผล, ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

     (a)  swift (เร็ว)

     (b) wise (ฉลาด)

     (c)  devious (คดเคี้ยว, วกวน, ไม่ไปทางตรง, ไร้ทิศทางที่แน่นอน)

     (d) artificial (เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ทำขึ้นเอง)

5.  mission (ภาระหน้าที่, คณะทูต, คณะผู้แทน)

     (a)  comment (ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, คำวิจารณ์)

     (b) rumor (ข่าวลือ)

     (c)  deficiency (ความขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง)

     (d) task (งาน, ภารกิจ)

6.  hardship (ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

     (a) adversity (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ)

    (b) consequence (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา)

    (c)  modesty (ความถ่อมตัว, ความพอประมาณ, ความไม่รุนแรง, ความเรียบๆ-สุภาพ-สงบเสงี่ยม)

    (d) contract (สัญญา)

7.  vanish (หายวับไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่)

     (a)  ascend (ขึ้น, ครองตำแหน่ง, มีอำนาจ, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ)

    (b) disappear (หายไป)

    (c)  burnish (ขัดเงา, ขัดให้วาว, เป็นเงา)

    (d) seek (เสาะหา, แสวงหา)

8.  rival (คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ)

    (a)  contest (การแข่งขัน, การประกวด)

    (b) distress (ความทุกข์ยาก-ลำบาก, ความเศร้าโศก-เสียใจ-เคราะห์ร้าย)

    (c)  opponent (ผู้คัดค้าน-ขัดขวาง, คู่แข่ง, ฝ่ายตรงข้าม)

    (d) remedy (ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษา-แก้ไข, การรักษา, วิธีรักษา, วิธีการแก้ไข, รักษา, เยียวยา, ฟื้นฟู, แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง)

9.  identical (เหมือนกัน)

     (a)  accurate (ถูกต้อง)

     (b) principal (ทีสำคัญ, ที่เป็นหลัก, ครูใหญ่, เงินต้น)

     (c)  fiscal (เกี่ยวกับงบประมาณ, เกี่ยวกับเรื่องการเงิน)

     (d) exactly alike (เหมือนกันเป๊ะ)

10.   penetrate (ฝ่าเข้าไป, ทะลุ, เจาะ, ผ่านเข้าไป, ผ่านทะลุ, ลอด, แทรกซึม)

     (a) pass through (ผ่านหรือฝ่าเข้าไปข้างใน)

     (b) commiserate (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

     (c) relieve (ปลดเปลื้อง, บรรเทา, ลดความรุนแรงลง)

     (d) implore (อ้อนวอน, วิงวอน)

11.   exterminate

     (a)  perpetrate (ทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

     (b) remodel (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

     (c)  subside (ลดลง, บรรเทา, ลดความแรงลง)

     (d) wipe out (ทำลาย, กำจัดให้หมดไป)

12.   hand out (แจกจ่าย, แจก, สิ่งของที่แจก, เอกสารที่แจกเวลาประชุม)

     (a)  handle (จัดการกับ, รับมือกับ)

     (b) line up (เข้าแถว, เข้าคิว)

     (c)  hold up (ปล้น, จี้)

     (d) distribute (แจกจ่าย, จ่าย, จำหน่าย)

13.   ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าเย้ยหยัน, ไร้สาระ)

     (a)  awkward (งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง)

     (b) perpetual (ตลอดกาล, ตลอดเวลา)

     (c)  laughable or silly (น่าหัวเราะเยาะหรือโง่เขลา)

     (d) complimentary (ซึ่งเป็นการชมเชย-ยกย่อง-นับถือ-ให้เกียรติ)

14.   encounter (เผชิญหน้า, พบ, เจอ, การเผชิญหน้า, การพบหรือเจอ)

     (a)  meddle (เข้าไปยุ่ง, ยุ่ง, เสือก)

     (b) meet (พบ)

     (c)  dispose (กำจัด, ขาย)

    (d) compliment (ยกย่อง, ชมเชย, สรรเสริญ, คำชม, คำยกย่อง, การให้เกียรติ)

15.   emerge (ปรากฏขึ้น, โผล่ออกมา)

     (a) appear (ปรากฏ)

    (b) erupt (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิด-ปะทุ-พุ่งออกมา)

    (c)  evaporate (ระเหย, เปลี่ยนเป็นไอ, สลายไป, หายไป)

    (d) surpass (เหนือกว่า, ขึ้นหน้า, เกิน)

16.   monotonous (น่าเบื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, มีเสียงเดียว)

    (a)  eternal (ตลอดกาล, ชั่วนิรันด์)

    (b) tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

    (c)  stationary (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

    (d) adhesive (ซึ่งเหนียวหรือติดแน่น, กาว, แป้งเปียก)

17.   garbage (ขยะ)

    (a)  obstacle (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

    (b) stationery (เครื่องเขียน, ร้านขายเครื่องเขียน)

    (c)  rubbish (ขยะ)

    (d) toddler (เด็กทารกที่ยังเดินเตาะแตะ)

18.   confine (กักตัว, เก็บตัว, จำกัด, ตีวง)

     (a)  release (ปล่อยตัว, ปลดปล่อย, ปล่อยออกมา, การปล่อยตัว-ปลดปล่อย-ปล่อยออกมา)

     (b) flourish (เจริญงอกงาม, เจริญก้าวหน้า, แข็งแรง-สบายดี, แกว่งหรือโบก)

     (c)  distinguish (เห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่าง)

     (d) imprison (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)

19.   obligation (พันธะหน้าที่, ความรับผิดชอบ)

     (a) responsibility or duty (ความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

     (b) destination (จุดหมายปลายทาง)

     (c)  accomplice (ผู้สมคบคิด, ผู้ร่วมกระทำความผิด)

    (d) detergent (เครื่องล้าง, ผงซักฟอก)

20.   conceal (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

     (a)  disclose (เปิดเผย)

     (b) hide (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

     (c)  eliminate (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

     (d) digest (ย่อยอาหาร, ทำให้เข้าใจง่าย, การสรุปเอาแต่ใจความสำคัญ)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 4)

Matching

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.   Amicable (เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต)

(a)  Fashionable (ทันสมัย, ตามแฟชั่น, ตามสมัยนิยม)

(b) Respectable (น่าเคารพนับถือ)

(c)  Affectionate (ที่รักใคร่, ที่ชอบ, เมตตา, รัก, ชอบ)

(d) Efficient (มีประสิทธิภาพ)

2.   Benevolent (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ)

(a)  Wealthy (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(b) Brutal (โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, คล้ายสัตว์)

(c)  Poor (ยากจน, ขาดแคลน, เลว, ไม่ดี, มีคุณภาพเลว, ต่ำต้อย, น่าสงสาร, น่าสังเวช)

(d) Kind (กรุณา, เมตตา, ใจดี, หวังดี)

3.   Dwindle (ลดน้อยลง, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม)

(a)  Enlarge (ขยาย, เพิ่ม, ขยายตัว, ขยายภาพ, เสริม, กว้างขึ้น, โตขึ้น)

(b) Shrink (หดตัว, ย่น, เหี่ยว, ลดลง, ทำให้หดตัว-ลดลง-ย่น, การหดตัว-เหี่ยวย่น-ลดลง)

(c)  Remind (เตือนให้ระลึกถึง)

(d) Swindle (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

4.   Bizarre (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(a) Odd (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย)

(b) Simple (ง่าย, เข้าใจง่าย, ไม่ยุ่งยากซับซ้อน, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว)

(c)  Complex (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ประกอบด้วยหลายส่วน, ความซับซ้อน, อาคารชุด)

(d) Complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

5.    Impair (ทำให้เลวลง-อ่อนแอ-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

(a)  Employ (จ้าง, ใช้)

(b) Fix (ซ่อมแซม, ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, เจาะจง, เพ่งมอง, เพ่งความสนใจ)

(c)  Damage (ทำให้เสียหาย-ได้รับอันตราย, เสียหาย, ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย)

(d) Repair (ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, รักษา, เยียวยา, ชดเชย, ชดใช้, การซ่อมแซม, งานซ่อมแซม)

6.  Relevant (เข้าประเด็น, ตรงประเด็น, สัมพันธ์กัน)

(a)  Helpful (ชอบช่วยเหลือ, มีประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ)

(b) Related (สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เชื่อมกัน)

(c)  Desperate (หมดหวัง, เข้าตาจน, เต็มไปด้วยอันตราย, ล่อแหลม, ร้ายแรงมาก, อย่างยิ่ง, เหลือเกิน, เต็มที่)

(d) Accessible (สามารถเข้าถึงได้)

7.  Deteriorate (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลงหรือเสื่อมเสีย)

(a) Worsen (ทำให้เลวลง-แย่ลง, เลวลง, แย่ลง)

(b) Clarify (ทำให้ชัดเจน-กระจ่าง, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-บริสุทธิ์-สะอาด)

(c)  Amend (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย-มั่งคั่ง-อุดมสมบูรณ์, ประดับ-ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า-ความสำคัญ)

8.   Ample (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, เหลือพอเพียง)

(a)  Deficient (ขาดแคลน, ไม่พอเพียง, บกพร่อง)

(b) Proficient (สามารถ, เก่ง)

(c)  Plentiful (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) Doubtful (สงสัย, ไม่แน่ใจ,  ไม่มั่นใจ, ลังเล, ยังไม่ตัดสินใจ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้)

9. Tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(a)  Ridiculous (น่าหัวเราะเยาะ, น่าเย้ยหยัน)

(b) Illegal (ผิดกฎหมาย)

(c)  Sympathetic

(d) Boring (น่าเบื่อ)

10. Derive (ได้รับ)

(a)  Surrender (ยอมแพ้, ยอมมอบตัว)

(b) Destroy (ทำลาย, กำจัดให้สิ้น)

(c)  Obtain (ได้รับ)

(d) Desire (ปรารถนา, ต้องการ)

11. Stimulate (กระตุ้น, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ, ส่งเสริม, ชูกำลัง, เป็นตัวกระตุ้น)

(a)  Alarm (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(b) Soothe (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ประโลมใจ, ลด, ทำให้บรรเทา)

(c)  Arouse (กระตุ้น, ปลุก, ดลใจ)

(d) Confuse (ทำให้งง-สับสน-วุ่นวาย)

12. Humble (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(a)  Humorous (ตลก, ขบขัน,ซึ่งมีนิสัยตลก)

(b) Modest (ถ่อมตัว, สุภาพ, สงบเสงี่ยม, เรียบๆ, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

(c) Valuable (มีค่า)

(d) Ancient (โบราณ, เก่าแก่)

13.  Compel (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ต้อน, ได้มาโดยการบังคับ)

(a)  Accomplish (ทำได้สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ)

(b) Delight (ยินดี, ทำให้ยินดี-ปลาบปลื้ม, ความยินดี)

(c)  Proceed (ดำเนินการ, ทำต่อไป, ปฏิบัติ, ลงมือ, เริ่ม)

(d) Force (บังคับ, ผลักดัน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, ใช้กำลัง, กำลัง, แรง, พลัง)

14.    Refuge (ที่หลบภัย-ลี้ภัย, ที่ปลอดภัย, ที่พึ่ง, ร่มโพธิ์ร่มไทร)

(a) Shelter (ที่กำบัง, ที่หลบภัย-ลี้ภัย, ที่หลบซ่อน, ที่พักอาศัย, การคุ้มครอง)

(b) Garbage (ขยะ)

(c) Building (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

(d) Solution (การแก้ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย)

15.    Lucrative (ที่มีกำไร)

(a)  Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือ, เป็นไปในทางลบ)

(b) Offensive (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เกี่ยวกับการกระทำผิด-ละเมิด)

(c)  Profitable (ซึ่งมีกำไร)

(d) Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล)

16.    Intimidate (ขู่ขวัญ, ทำให้กลัว, ขู่, คุกคาม)

(a) Frighten (ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สะดุ้งตกใจ, ขู่ขวัญ)

(b) Celebrate (เฉลิมฉลอง)

(c)  Liquidate (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) Depend (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ)

17.    Augment (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(a)  Revise (แก้ไข, ทบทวน, ปรับปรุงใหม่, การแก้ไข-ปรับปรุง)

(b) Lessen (ทำให้ลดน้อยลง)

(c)  Increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(d) Necessitate (ทำให้จำเป็น, ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้, บังคับ)

18.    Industrious (ขยัน, พากเพียร, อุตสาหะ)

(a)  Sensible (ฉลาด, มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ)

(b) Productive (ให้ผลดีหรือมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c)  Diligent (ขยันหมั่นเพียร)

(d) Illiterate (ไม่รู้หนังสือ, ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้)

19.  Zealous (กระตือรือร้น, ปรารถนาอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, เร่าร้อน)

(a) Passionate (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีความรู้สึกรุนแรง, มีอารมณ์ใคร่ได้ง่าย, โกรธ     ง่าย, สะเทือนใจง่าย)

(b) Irrelevant (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(c)  Loyal (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์)

(d) Illogical (ไม่สมเหตุผล, ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

20.  Potable (สามารถดื่มได้)

(a) Drinkable (สามารถดื่มได้)

(b) Eatable (กินได้)

(c)  Portable (สามารถหอบหิ้ว-นำติดตัวไปได้, หิ้วได้, สะดวก, เบา, เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ)

(d) Manageable (สามารถจัดการหรือควบคุมได้)

21.  Appalling (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(a)  Ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ)

(b) Meaningless (ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์)

(c)  Immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

(d) Shocking (น่ากลัว, น่าตกใจ)

22.  Pertinent (ตรงจุด, ตรงประเด็น, เข้าเรื่อง)

(a) Relevant (ตรงประเด็น, เข้าประเด็น, เข้าเรื่อง, สัมพันธ์กัน)

(b) Crucial (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง)

(c)  Sophisticated (เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, เจนโลก, สมัยใหม่)

(d) Exorbitant (แพงเกินไป, สูงเกินไป, มากเกินไป)

23.  Exterminate (กำจัดสิ้น, ทำลายให้สิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(a)  Dedicate (อุทิศให้)

(b) Eradicate (กำจัด, ทำลายให้หมดไป, ถอนรากถอนโคน)

(c)  Criticize (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิติเตียน)

(d) Diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

24.  Loathe (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(a)  Disclose (เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ)

(b) Recover (หายจากไข้, ฟื้นจากไข้, เอากลับคืน, กู้, คืนสภาพ)

(c)  Hate (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(d) Regret (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ-สลดใจ)

25.  Deficient (ขาดแคลน, ไม่พอเพียง, บกพร่อง)

(a)  Satisfactory (น่าพอใจ)

(b) Abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c)  Formidable (น่ากลัว, น่าเกรงขาม, เอาชนะได้ยาก)

(d) Insufficient (ไม่เพียงพอ)

 

Multiple Choice Test Questions (จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.  An individual’s fingerprints form an indelible record that can be used for identification, despite changes in one’s appearance or age. (ลายนิ้วมือของบุคคลสร้างประวัติที่ลบไม่ออก-ลบไม่ได้  ซึ่งสามารถถูกใช้สำหรับการระบุตัวบุคคล  ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทาง-รูปโฉมภายนอกหรืออายุของผู้นั้น)

a)  Natural (ตามธรรมชาติ)

b) Permanent (ถาวร, คงทน, ยืนยง, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

c) Unique (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ดีเลิศ)

d) Confidential (ซึ่งเป็นความลับ)

2.  Unemployment insurance provides wage earners with partial replacement of wages during involuntary unemployment. (การประกันการว่างงานให้ผู้ทำงานเพื่อเงินเดือน-ค่าจ้างด้วยการทดแทนค่าจ้างบางส่วนในระหว่างการว่างงานที่มิได้สมัครใจ-มิได้ตั้งใจ)

a)  Temporary (ชั่วคราว, ไม่จิรังยั่งยืน)

b) Seasonal (เป็นฤดูกาล, ตามฤดูกาล)

c)  Unreasonable (ไม่มีเหตุผล, ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

d) Forced (ซึ่งถูกบังคับ, ฝืนใจ, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

3.   People may start an argument even when they merely mean to give their opinion. (ผู้คนอาจเริ่มต้นการโต้เถียง  แม้กระทั่งเมื่อพวกเขาเพียงแต่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นเท่านั้น – คือเพียงแต่ต้องการแสดงความคิดเห็น ก็โต้เถียงทะเลาะกันแล้ว)

a) Simply (เพียงแต่........เท่านั้น, อย่างง่ายๆ)

b) Sincerely (อย่างจริงใจ, อย่างสุจริต)

c) Actually (อย่างแท้จริง)

d) Definitely (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่ชัด)

4.  The long-term threat to the survival of elephants is the loss of their natural habitat. (ภัยคุกคามในระยะยาวต่อการอยู่รอดของช้างคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย – หรือสิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ - ตามธรรมชาติ)

a)     Ivory (งาช้าง)   

b) Environment (สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม)

c) Allies (พันธมิตร)

d) Instincts (สัญชาติญาณ)

5.  The German leadership had lauded the Russian initiative. (รัฐบาลเยอรมันได้สรรเสริญ-ยกย่องความริเริ่มของรัสเซีย)

a)     Criticized (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิติเตียน)

b)    Restricted (จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม)

c) Praised (ยกย่อง, สรรเสริญ)

d) Assisted (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน)

6.  In order to make the company viable, it will be extremely necessary to reduce staffing. (เพื่อทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้  มันจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องลดคณะผู้ร่วมงาน – หรือพนักงาน)

a)     Comparable (เปรียบเทียบได้กับ, ดีพอๆกันกับ)

b)    Obedient (เชื่อฟัง, ว่านอนสอนง่าย, ไม่ดื้อ)

c) Sustainable (ดำรงอยู่ได้ตลอดไป, ยั่งยืน)

d) Keen (กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, ดีเลิศ, แหลม, คม, คมกริบ, หลักแหลม)

7.  The house is in proximity to various shopping malls. (บ้านมีความใกล้เคียงกับศูนย์การค้าหลายแห่ง)

a)     Equanimity (ความใจเย็น-มีอารมณ์เย็น, ความสงบใจ, ความสมดุลของใจ)

b) Nearness (ความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด)

c) Simplicity (ความง่ายๆ, ความเรียบๆ, ความไม่สลับซับซ้อน, ความชัดเจน, ความไม่หรูหรา, ความเข้าใจได้ง่าย, ความตรงไปตรงมา)

d) Identity (เอกลักษณ์, ลักษณะเฉพาะตัว, รูปพรรณสัณฐาน)

8.  Of course, we are competitive but there is no personal animosity between us. (แน่ละ  เราแข่งขันกัน  แต่ก็ไม่มีความจงเกลียดจงชัง-ความเป็นศัตรูเป็นส่วนตัวระหว่างพวกเรา)

a)     Entertainment (ความบันเทิง, การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก)

b)    Charm (เสน่ห์, ความจับใจ-ดึงดูดใจ, ความยั่วยวน, เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, ทำเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

c)     Destruction (การทำลาย, ความพินาศ)

d)    Hatred (ความเกลียดชัง, ความอาฆาตแค้น, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง)

9.  I’ve made tentative plans to take a trip to New York next summer. (ผมได้วางแผนชั่วคราว-ยังไม่แน่นอนที่จะเดินทางไปนิวยอร์คฤดูร้อนปีหน้า)

a)    Temporary (ชั่วคราว)

b)    Distinguished (มีชื่อเสียง, เด่น, พิเศษ, ยอดเยี่ยม)

c)     Defective (มีข้อบกพร่อง, ชำรุด, เสีย, พิการ, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, ขาด)

d)    Lasting (ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

10.  Jimmy has been afflicted with a serious illness since childhood. (จิมมี่ถูกทำให้เจ็บปวด-ทรมานด้วยโรคร้ายแรงตั้งแต่วัยเด็ก)

a)  Hospitalized (เข้าโรงพยาบาล)

b) Injured (ได้รับบาดเจ็บ, ได้รับอันตราย-ความเสียหาย, ถูกทำร้ายจิตใจ)

c) Evacuated (อพยพ, โยกย้าย, ถอย, ถอนออก)

d) Eliminated (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น)

11.  The treaty will have to be ratified by the executive committee. (สนธิสัญญานี้จำเป็นต้องให้สัตยาบัน-ยืนยัน-อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร)

a) Confirmed (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

b) Cancelled (ยกเลิก)

c) Affected (มีผลกระทบต่อ)

d) Announced (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก)

12.   You need to be robust to swim across the river with a strong current. (คุณจำเป็นต้องแข็งแรงถ้าจะว่ายข้ามแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกราก)

a)     Honest (ซื่อสัตย์)

b)    Nimble (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

c)     Speedy (เร็ว)

d)    Sturdy (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, ทนทาน, เหนียว, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว)

13.  Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they ordinarily congregate in large schools, often numbering in the hundreds. (แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียวหรือเป็นคู่  พวกมันตามธรรมดาแล้วรวมตัวกัน-จับกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่  บ่อยครั้งทีเดียวมีจำนวนหลายร้อยตัว)

a)     Reproduce (ออกลูกออกหลาน, ผลิตซ้ำ)

b)    Communicate (สื่อสาร)

c)     Assemble (ชุมนุม, ประชุม, มั่วสุม, รวบรวม, รวมเข้า, ประกอบชิ้นส่วน)

d)    Dwell (พำนัก, พักอาศัย)

14.  In an arid climate, irrigation is necessary in order to cultivate fruits, grains and vegetables. (ในเขตภูมิอากาศแห้งมาก-แล้ง  การชลประทานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะเพาะปลูกผลไม้ พืชจำพวกข้าว และผัก)

a)    Raise (เพาะปลูก, เลี้ยง (สัตว์), ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น)

b)    Store (เก็บสะสม, เก็บรักษา, ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, ร้าน, ร้านค้า, ห้องเก็บของ, ห้องพัสดุ, สิ่งที่เก็บสะสมไว้)

c)     Harvest (เก็บเกี่ยว, เก็บผล, ได้ผล, ได้รับ, ฤดูเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้)

d)    Purchase (ซื้อ, การซื้อ)

15.  The spectacular view of the Grand Canyon never fails to fascinate tourists. (ทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้น-ประทับใจของแกรนด์แคนย่อนไม่เคยล้มเหลวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหล)

a)     Distinctive (เด่น, พิเศษ, เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ)

b)    Unobstructed (ซึ่งไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือเป็นอุปสรรค)

c)     Matchless (ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ดีเยี่ยม, ดีจนไม่มีอะไรเปรียบ)

d) Sensational (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยิ่งใหญ่, เกรียวกราว, น่าตื่นเต้น, อึกทึกครึกโครม)

16.  The prehistoric art of inscribing figures and designs on rock surfaces seems to have slowly disappeared with the advent of agriculture. (ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ของการแกะสลักรูปทรงและแบบต่างๆลงบนพื้นผิวของหิน  ดูเหมือนว่าได้หายไปอย่างช้าๆพร้อมกับการมาถึง-การปรากฏขึ้นของเกษตรกรรม)

a)     Interruption (การขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การสะดุด)

b)    Stability (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

c)     Monopoly (การผูกขาด)

d) Arrival (การมาถึง, สิ่งที่ปรากฏ, การได้บรรลุถึง)

17.  Architects must use aerodynamics to make sure that skyscrapers can withstand the force of the wind. (สถาปนิกจะต้องใช้หลักการเคลื่อนไหวของอากาศ (ลม) เพื่อให้มั่นใจว่าตึกระฟ้าต่างๆสามารถทนทานต่อแรงลมได้)

a) Resist (ต้าน, ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ทน, ทนต่อ, อดกลั้น, อดทน)

b) Absorb (ดูดซับ, ซึมซับ, รับเอามา)

c) Increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่ม, การเพิ่มขึ้น)

d) Divert (หันเห, เบี่ยงเบน)

18.  The U.S. National Science Foundation freely disseminates information relating to scientific resources. (มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐฯเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆด้านวิทยาศาสตร์)

a)  Gathers (รวบรวม, จัดเก็บ, เก็บรวมกลุ่ม, รวมกัน, สะสม, เพิ่ม, ค่อยๆเพิ่ม)

b) Spreads (แพร่, กระจาย, แผ่, กาง, คลี่, ปู, ละเลง, ทา, ทำให้กระจาย, แยกออก, ยืดออก, ลาม, ซึม)

b) Records (บันทึก, ลงบันทึก, บันทึก (คำนาม), เอกสาร, ประวัติ, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง)

c) Obtains (ได้รับ)

19.  Peter has an ambivalent attitude towards his friend; he likes him but always quarrels with him. (ปีเตอร์มีทัศนคติสองจิตสองใจ-เดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังต่อเพื่อนของเขา  เขาชอบเพื่อน  แต่ก็ทะเลาะกับเพื่อนอยู่บ่อยๆ)

a) Hostile (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

b) Eccentric (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ, วิตถาร, คนพิกล, คนที่มีพฤติกรรมประหลาด, คนวิตถาร)

c) Contradictory (ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งตรงกันข้าม, ซึ่งไม่ลงรอยกัน)

d) Perpetual (ตลอดกาล, ตลอดไป)

20.  Anxiety is a reaction caused by fear of a situation that is felt to be threatening or perilous. (ความวิตกกังวลเป็นปฏิกิริยาที่มีสาเหตุมาจากความกลัวในสถานการณ์หนึ่งซึ่งถูกรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามหรือมีอันตราย)

a) Hazardous (มีอันตราย, เป็นภัย)

b) Meticulous (จู้จี้, พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ)

c) Fabulous (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, เป็นเรื่องนิทาน, ไม่น่าเชื่อ, เป็นไปไม่ได้, น่าขัน)

d) Populous (มีพลเมืองมาก)

21.  Most of the picnickers took cover when rain seemed imminent.  The few that procrastinated got drenched. (ผู้ไปปิคนิกส่วนใหญ่หาที่กำบังเมื่อฝนดูเหมือนว่าใกล้จะตก  มีเพียงไม่กี่คนที่ชักช้ารีรอ-ผัดวันประกันพรุ่งเปียกโชก – คือโดนฝนเพราะไม่รีบหาที่กำบัง)

a)  Hurried (รีบเร่ง)

b) Postponed (เลื่อนเวลาไป, เลื่อน, เลื่อนไป, ถ่วงเวลา, ยืดเวลา) (หมายถึงเลื่อนเวลาหาที่กำบัง)

c) Contributed (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยให้เกิด, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้เงินช่วยเหลือ)

d) Penetrated (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, ฝ่าเข้าไป)

22.  The strike ended when the employer conceded to the demands of the workers. (การนัดหยุดงานยุติลงเมื่อนายจ้างยอมทำตามข้อเรียกร้องของคนงาน)

a) Complied (ยอม, ยินยอม, ยอมตาม, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมรับ)

b) Refused (ปฏิเสธ)

c) Ridiculed (เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า)

d) Accused (กล่าวหา)

23.  The genesis of the modern book can be traced to the papyrus scrolls of ancient Egyptians. (การก่อกำเนิด-การเริ่มต้นของหนังสือสมัยใหม่สามารถย้อนรอยกลับไปสู่ม้วนกระดาษ (ที่มีคำจารึก) ที่ทำจากป่านปาปีรัสของชาวอียิปต์สมัยโบราณ)

a)     Printing (การพิมพ์)

b)    Advertisement (การโฆษณา)

c)     Business (ธุรกิจ)

d) Origin (แหล่งกำเนิด, การเกิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ, จุดเริ่มต้น)

24.  It is evident that animals played a predominant role in the world of the Paleolithic Period. (มันชัดเจนที่ว่าสัตว์มีบทบาทโดดเด่น-ครอบงำในโลกยุคน้ำแข็ง- คือยุคไดโนเสาร์ครองโลก)

a)   Conflicting (ซึ่งมีความขัดแย้ง)

b)    Passive (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้ตอบ, ไม่ร่วมด้วย, อดทน, ถูกกระทำ)

c)     Principal (สำคัญที่สุด, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, หัวหน้า, ตัวการ, รายใหญ่, เงินต้น, ครูใหญ่)

d)    Secondary (ที่สอง, อันดับรอง, รอง, สำรอง, ทีหลัง, ไม่สำคัญ)

25.  In his job, a telephone is indispensable. (ในงานของเขา  โทรศัพท์จำเป็นอย่างยิ่ง-จะขาดเสียมิได้)

a)     Unimportant (ไม่สำคัญ)

b)    Useful (มีประโยชน์)

c)     Unknown (ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีชื่อเสียง)

d) Necessary (จำเป็น)

26.   Economic growth must not be pursued at the expense of environmental pollution. (การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ถูกดำเนินการโดยเอามลภาวะทางสภาพแวดล้อมเข้าไปแลก)

a)    Carried out (ดำเนินการ)

b)    Anticipated (คาดหวัง, ทำนาย)

c)     Conspire (สมคบคิด, วางแผนลับ)

d)    Erect (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

27.   He is a man with big ideas and great business acumen. (เขาเป็นคนมีความคิดใหญ่โตและ (มี) ความเฉลียวฉลาดทางธุรกิจอย่างมากมาย)

a)    Shrewdness (ความเฉลียวฉลาด)

b)    Popularity (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

c)     Profit (กำไร)

d)    Influence (อิทธิพล)

28.   She looked weary after a hard day’s work. (เธอมีท่าทางเหน็ดเหนื่อย-เบื่อหน่ายหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน)

a)     Sad (เศร้า)

b)    Happy (มีความสุข)

c)     Worried (วิตกกังวล)

d)    Tired (เหน็ดเหนื่อย, เบื่อหน่าย)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 3)

                                    

Matching

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.     Incessant (ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน, ไม่จบสิ้น)

(a)  Unique (ดีเลิศ, ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ

(b) Constant (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา, เป็นประจำ)

(c)  Blocked (ซึ่งถูกขัดขวางหรือสกัดกั้น)

(d) Baffled (งงงวย, ฉงนสนเท่ห์)

คำตอบ  ข้อ (b)

2.     Obstruct (ขัดขวาง, สกัดกั้น, กีดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(a)  Warn (เตือนให้ระวัง)

(b) Tempt (ยั่วยวน, ล่อใจ, ดึงดูดใจ)

(c)  Enhance (เพิ่ม, ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, ปรับปรุง)

(d) Block (สกัดกั้น, กีดขวาง, ขัดขวาง)

คำตอบ  ข้อ (d)

3.     Intrigue (ทำให้หลงใหล, ทำให้สนใจ)

(a) Fascinate (ทำให้หลงใหล, ตรึงใจ, กระตุ้นความสนใจ)

(b) Elicit (ดึงออกมา, สกัดออกมา)

(c)  Intensify (ทำให้เข้มข้น-รุนแรงยิ่งขึ้น, กลายเป็นรุนแรงขึ้น-เข้มข้นขึ้น)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ทำให้ค่าเพิ่มขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

4.   Well-suited to (เหมาะสมกับ)

(a)  Unique to (ไม่มีใครเหมือน)

(b) Compatible with (ไปกันได้กับ, เข้ากันได้ดีกับ)

(c)  Enhanced with (ทำให้เพิ่มมากขึ้นโดย)

(d) Dedicated to (อุทิศให้กับ)

คำตอบ  ข้อ (b)

5.     Recompense (ตอบแทน, ชดเชย-ชดใช้, ค่าตอบแทน-ชดเชย-ชดใช้, รางวัล)

(a)  Pinnacle (จุดยอดสุด, จุดสูงสุด, ยอดเขา)

(b) Resilience (ความหดได้, ความยืดหยุ่น, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิม)

(c)  Compensation (การชดเชย, การตอบแทน, ค่าตอบแทน)

(d) Consequence (ผลกระทบ, ผลที่ตามมา)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.     Convince (ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น, ทำให้เชื่อ)

(a)  Assert (อ้างสิทธิ, ยืนยัน, ถือสิทธิ)

(b) Persuade (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, ทำให้เชื่อ, กล่อม, แนะนำ)

(c)  Restore (บูรณะ, ทำให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม)

(d) Yield (ให้ผล, ยอมแพ้)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.     Rare (หายาก, มีน้อย, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, (อาหาร) สุกๆดิบๆ)

(a)  Determined (มุ่งมั่น, แน่วแน่)

(b) Warned (ถูกเตือน)

(c)  Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(d) Unique (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.     Facilitate (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, ช่วยเหลือ)

(a) Assist (ช่วยเหลือ)

(b) Refine (กลั่น, ทำให้บริสุทธิ์, ขัดเกลา)

(c)  Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) Discard (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

คำตอบ  ข้อ (a)

9.     Enhance (ทำให้เพิ่มขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ปรับปรุง)

(a)  Entice (ล่อใจ, ทำให้หลงใหล)

(b) Strengthen (ทำให้เข้มแข็ง-แข็งแรงมากขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ)

(c)  Relinquish (ละทิ้ง, ยกเลิก, สละ, ปลดปล่อย, ถอน)

(d) Encourage (ส่งเสริม, ให้กำลังใจ, กระตุ้น)

คำตอบ  ข้อ (b)

10.   Puzzled (ฉงนสนเท่ห์, งงงวย)

(a)  Valid (สมบูรณ์, มีเหตุผล, ฟังขึ้น, ใช้ได้, ยังไม่หมดอายุ)

(b)  Assertive (ซึ่งยืนยัน, ซึ่งอ้างสิทธิ-แสดงสิทธิ, แน่วแน่)

(c)   Baffled (งุนงง, สับสน)

(d)  Astute (เฉลียวฉลาด, มีเชาว์, มีเล่ห์, กระล่อน)

คำตอบ  ข้อ (c)

11.   Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอ, เก้งก้าง, มีกำลัง, เข้มงวด, หนืด)

(a)  Delicate (อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, ละเอียดอ่อน)

(b) Agile (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

(c)  Rigid (แข็ง, ไม่โค้งงอง่าย, ตายตัว, ดื้อ, ไม่ยืดหยุ่น)

(d) Inadequate  (ไม่เพียงพอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

12.   Traditional (ดั้งเดิม, เก่าแก่, โบราณ)

(a)  Arbitrary (ตามอำเภอใจ, เอาแต่ใจตัวเอง, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์)

(b) Astounding (น่างุนงง, น่าฉงนสนเท่ห์)

(c)  Conventional (เก่าแก่, โบราณ, ตามจารีตประเพณี)

(d) Frequent (บ่อยๆ)

คำตอบ  ข้อ (c)

13.    Extinguish (ดับ (ไฟ, ความกระหาย, ความอยาก), ทำให้หมดไป-สิ้นไป-ยุติ)

(a) Terminate (จบสิ้น, ยุติ, บอกเลิก, ทำให้จบสิ้น)

(b) Discard (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(c)  Emit (ปล่อยออกมา, ปลดปล่อย)

(d) Deceive (โกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

คำตอบ  ข้อ (a)

14.   Curious (อยากรู้อยากเห็น, แปลก, หายาก, ผิดธรรมดา)

(a)  Annoying (ซึ่งรบกวน, น่าโมโห, น่าเคือง)

(b) Brilliant (ฉลาด, หลักแหลม, มีแสงสว่างสุกใส, โชติช่วง)

(c)  Peculiar (ประหลาด, แปลกพิกล, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(d)  Expansive (ซึ่งขยายออกไป, แผ่กว้างออกไป, ขยาย)

คำตอบ  ข้อ (c)

15.   Adequate (พอเพียง)

(a) Sufficient (พอเพียง)

(b) Deceptive (ซึ่งหลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(c)  Intense (เข้มข้น, หนาแน่น, ลึกซึ้ง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง)

(d) Amazing (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์)

คำตอบ  ข้อ (a)

16.    Immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(a)  Abrupt (ฉับพลัน, ทันทีทันใด)

(b) Massive (มากมาย, ใหญ่โต, กว้างขวาง)

(c)  Ongoing (ซึ่งกำลังดำเนินอยู่, ดำเนินต่อไป, ปัจจุบัน)

(d) Complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

คำตอบ  ข้อ (b)

17.     Exceeding (มากเกินปกติ, มากเกินจำเป็น)

(a)  Resilient (ยืดหยุ่น, ไม่ตายตัว, ฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิม)

(b) Extreme (สุดโต่ง, เกินพอดี, เกินขอบเขต, สุดขีด, มากเกินไป)

(c)  Assertive (แน่วแน่, ซึ่งอ้างสิทธิ-แสดงสิทธิ)

(d) Resolute (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, มั่นคง)

คำตอบ  ข้อ (b)

18.     Visible (ซึ่งสามารถมองเห็นได้, ชัดเจน)

(a) Noticeable (สามารถมองเห็นได้-สังเกตได้)

(b) Frequent (บ่อยๆ)

(c)  Persuasive (ชักจูง, จูงใจ, น่าเชื่อถือ)

(d) Encouraging (ซึ่งให้กำลังใจ-ส่งเสริม-สนับสนุน)

คำตอบ  ข้อ (a)

19.  Stamina (พละกำลัง, ความแข็งแรง, ความทรหด)

(a)  Courage (ความกล้าหาญ, ความกล้า, กำลังใจ)

(b) Indulgence (การหมกมุ่น, การทำความต้องการ, การปล่อยตัว-ทำตามใจตัว)

(c)  Weakness (ความอ่อนแอ)

(d) Endurance (ความทนทาน, ความทรหดอดทน)

คำตอบ  ข้อ (d)

20.  Restrictive (ซึ่งจำกัด-เข้มงวด, มีขอบเขต, มีลักษณะจำกัด, ถูกกำหนด, คับแคบ, จำกัดวง)

(a) Exclusive (พิเศษ, เฉพาะ, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(b) Adverse (ซึ่งเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Rough (หยาบ, ขรุขระ, ไม่ราบเรียบ)

(d) Relative (โดยเปรียบเทียบ, ค่อนข้างจะ, ญาติพี่น้อง)

คำตอบ  ข้อ (a)

 

Multiple-Choice Test Questions

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.   His appearance is deceptive, he really is honest. (ลักษณะท่าทางของเขาหลอกลวง-หลอกตา  จริงๆแล้วเขาเป็นคนซื่อสัตย์ – คือดูภายนอกเป็นคนโกง  แต่จริงๆไม่ใช่)

(a)  Elusive (หลบเลี่ยงเก่ง, หายหน้าบ่อย, ไวเหมือนปรอท)

(b) Misleading (ทำให้เข้าใจผิด-หลงทาง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(c)  Altered (ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข)

(d) Ambiguous (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, มี ๒ นัย)

คำตอบ  ข้อ (b)

2.   It is my clear duty to petition the court to declare this action illegal. (มันเป็นหน้าที่ของผมอย่างชัดแจ้งที่จะร้องขอต่อศาลให้ประกาศว่าการกระทำเรื่องนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)

(a)  Vote (ลงคะแนนเสียง)

(b) Demand (เรียกร้อง, ต้องการ)

(c)  Appeal (ร้องขอ, วิงวอน, ทำให้หลงเสน่ห์-สนใจ, อุทธรณ์)

(d) Persist (ยืนกราน, คะยั้นคะยอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

3.   They also concurred that the use of weapons of mass destruction was to be forbidden. (พวกเขายังเห็นพ้องต้องกันว่าการใช้อาวุธที่มีความสามารถทำลายอย่างมหาศาลจะต้องถูกห้ามปรามยับยั้ง)

(a)  Assumed (สันนิษฐาน)

(b) Agreed (เห็นพ้อง, ตกลง)

(c)  Anticipated (คาดหมาย, คาดหวัง, ทำนาย)

(d) Observed (สังเกตเห็น, สังเกตการณ์)

คำตอบ  ข้อ (b)

4.   In many stances, the Congress cannot force the states to abide, although it has power to tempt states by the offer of money. (ในหลายสถานการณ์  สภาคองเกรสไม่สามารถบังคับให้รัฐต่างๆยอมปฏิบัติตาม (กฎ-ระเบียบที่ประกาศใช้)  แม้ว่าสภาฯมีอำนาจที่จะล่อใจ-ดึงดูดใจ รัฐเหล่านั้นโดยการเสนอเงินให้)

(a)  Coerce (บังคับให้ทำตาม)

(b) Entice (ล่อใจ, ยั่วยวน, ทำให้หลง)

(c)  Solicit (เรียกร้อง, ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ)

(d) Persuade (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, กล่อม, ทำให้เชื่อ)

คำตอบ  ข้อ (b)

5.   The accuracy of his memory is astounding. (ความแม่นยำของความจำของเขาน่าฉงนสนเท่ห์-น่างงงวย-น่าประหลาดใจ-น่าตกใจ)

(a)  Astonishing (น่าประหลาดใจ-น่าตกใจ)

(b) Rapid (เร็ว)

(c)  Solid (แข็ง, แน่น, อัดแน่น, เป็นแบบเดียวกัน, มีเหตุผล, มีฐานะการเงินมั่นคง)

(d) Resilient (ยืดหยุ่น, ฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิม, กลับคืนรูปทรงเดิม)

คำตอบ  ข้อ (a)

6.   Therefore, many residents are determined to restrict deer’s movements, fence them out, or even eliminate them altogether. (ดังนั้น  ชาวบ้าน – ผู้อยู่อาศัย – จำนวนมากมีความมุ่งมั่นที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายของกวาง  กั้นรั้วไม่ให้พวกมันเข้ามา  หรือแม้กระทั่งกำจัดพวกมันให้หมดไปโดยสิ้นเชิง)

(a)  Want to decide what to do (ต้องการตัดสินใจว่าจะทำอะไร)

(b) Support their increase (สนับสนุนการเพิ่มของพวกมัน)

(c)  Insist on reducing them (ยืนกรานที่จะลดจำนวนพวกมัน)

(d) Favor enlarging the herd (เห็นด้วยกับการขยายฝูงให้ใหญ่ขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (c)

7.   The game of chess was not well organized until 1946, when the world chess governing body, FIDE, asserted its control over international play. (กีฬาหมากรุกมิได้จัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนจนกระทั่งในปี ๑๙๔๖  เมื่อองค์กรที่ควบคุมหมากรุกโลก (เอฟไอดีอี) ยืนยัน-อ้างสิทธ์การควบคุมเหนือการเล่นหมากรุกระหว่างประเทศ)

(a)  Enhanced (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

(b) Empowered (ให้อำนาจ, ติดอาวุธ)

(c)  Permitted (อนุญาต, อนุมัติ, ยอมให้)

(d) Declared (ประกาศ)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.   Despite the fact that all classifications of human societies and cultures are arbitrary, they also attempt to note differences between various human societies. (ทั้งๆข้อเท็จจริงที่ว่าการจัดประเภทของสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมจะทำตามอำเภอใจ  มัน (การจัดฯ) ยังพยายามที่จะสังเกต (บันทึก) ความแตกต่างระหว่างสังคมมนุษย์ที่หลากหลายด้วย)

(a)  Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน)

(b) Haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c)  Disputed (ซึ่งขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกัน)

(d) Elusive (ซึ่งหลบเลี่ยงเก่ง, ซึ่งไม่ค่อยปรากฏตัว, ไวเหมือนปรอท)

คำตอบ  ข้อ (b)

9.   He had been designated to act on her behalf concerning a purchase of the house. (เขาได้รับมอบอำนาจ – หรือถูกบ่งชี้ – ให้กระทำในนามของเธอ เกี่ยวกับการซื้อบ้าน)

(a) Authorized (ให้อำนาจ, มอบอำนาจ)

(b) Accustomed (คุ้นเคย, เคยชิน)

(c)  Determined (มุ่งมั่น, แน่วแน่)

(d) Tempted (ถูกยั่วยวน-ล่อใจ-ดึงดูดใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.    J. Edgar Hoover was an astute professional who served as Director of the FBI for 48 years. (เจ เอ็ดการ์ ฮูเว่อร์  เป็นมืออาชีพที่ชาญฉลาด  ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเอฟบีไอเป็นเวลา ๔๘ ปี)

(a)  Acclaimed (ได้รับการสรรเสริญ-ยกย่อง-โห่ร้องต้อนรับ)

(b) Celebrated (มีชื่อเสียง)

(c)  Perceptive (ซึ่งเข้าใจหรือหยั่งรู้)

(d) Eminent (มีชื่อเสียง, โดดเด่น)

คำตอบ  ข้อ (c)

11.    A snake sheds its skin as it grows. (งูลอกคราบของมันขณะที่มันเติบโต)

(a)  Guarded (ปกป้อง, คุ้มครอง, รักษา)

(b) Preserved (สงวนไว้, อนุรักษ์)

(c)  Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(d) Enhanced (เพิ่ม, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (c)

12.    A brilliance of the sunlight is generally visible in summer. (แสงสว่างสุกใสของแสงอาทิตย์สามารถมองเห็นได้โดยทั่วๆไปในฤดูร้อน)

(a) Radiance (ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

(b) Lightness (ความเบา)

(c)  Appeal (เสน่ห์, การขอร้อง-วิงวอน, การอุทธรณ์)

(d) Enlargement (การขยายให้ใหญ่ขึ้น, การต่อเวลาให้ยาวขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

13.    This is a unique opportunity – it won’t be repeated. (นี่เป็นโอกาสพิเศษ-ไม่มีอีกแล้ว-ไม่มีที่ไหนเหมือน – มันจะไม่มี (โอกาส) ซ้ำแบบนี้อีก)

(a)  Intriguing (น่าสนใจ)

(b) Amazing (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์)

(c)  Celebrated (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(d) Rare (หายาก)

คำตอบ  ข้อ (d)

14.    He can’t persuade his sister to change her mind and come to the party. (เขาไม่สามารถชักจูง-เกลี้ยกล่อมน้องสาวของเขาให้เปลี่ยนใจและมาที่งานเลี้ยง)

(a)  Convince (ทำให้เชื่อ, ทำให้มั่นใจ)

(b) Dissuade (ชักชวนไม่ให้ทำ, หน่วงเหนี่ยว, ห้ามปราม, ยับยั้ง)

(c)  Solicit (เรียกร้อง, ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ)

(d) Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

15.    The government, in conjunction with the private sector, set up a disaster relief fund to help the flood victims. (รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน  จัดตั้งกองทุนบรรเทาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

(a)  Along with (เช่นเดียวกันกับ, ร่วมกับ)

(b) Under (ใต้, ภายใต้)

(c)  Throughout (ตลอด, โดยตลอด)

(d) Within limits (ภายในขอบเขต)

คำตอบ  ข้อ (a)

16.    The issue of where human life first arose has always been an intriguing question for science. (ประเด็นที่ว่าชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นที่ไหนเป็นครั้งแรกได้เป็นคำถามที่น่าสนใจเสมอมาสำหรับวิทยาศาสตร์)

(a)  Interests a lot of scientists (ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากสนใจ)

(b) Can never be answered (ไม่สามารถตอบได้)

(c)  Receives too much attention (ได้รับการเอาใจใส่มากเกินไป)

(d) Will always be a mystery (จะเป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับอยู่ตลอดไป)

คำตอบ  ข้อ (a)

17.    The politician was cautioned by his advisors not to underestimate the strength of his opponent, but he ignored their advice, resulting in his defeat. (นักการเมืองผู้นั้นได้รับการเตือนโดยที่ปรึกษาของเขามิให้ประเมินกำลังของฝ่ายตรงข้าม (คู่ต่อสู้) ต่ำเกินไป  แต่เขาก็มิได้เอาใจใส่คำแนะนำดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดความพ่ายแพ้ – ในการเลือกตั้ง)

(a)  Warned (เตือน)

(b) Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(c)  Discouraged (ทำให้ท้อถอย-หมดกำลังใจ)

(d) Convinced (ทำให้เชื่อ, ทำให้มั่นใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

18.    This bone china is too delicate for everyday use. (เครื่องกระเบื้อง-ถ้วยชามที่ทำจากกระดูก (สัตว์) ใบนี้บอบบาง-แตกง่ายเกินไปสำหรับการใช้งานประจำวัน)

(a)  Resilient (ยืดหยุ่น, ดีดตัวกลับมาเป็นรูปแบบเดิม, ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม)

(b) Brilliant (สว่าง, สุกใส, ฉลาด, ดีมาก, ยอดมาก)

(c)  Rare (หายาก)

(d) Fragile (เปราะ, บอบบาง, แตกหักได้ง่าย, ถูกทำลายได้ง่าย)

คำตอบ  ข้อ (d)

19.   That tree always bears a lot of apples. (ต้นไม้ต้นนั้นให้ผลแอปเปิ้ลจำนวนมาก)

(a)  Produces (ผลิต)

(b) Elicits (เอาออกมา, นำออกมา, สกัดออกมา)

(c)  Replenishes (เติมให้เต็ม)

(d) Inspires (ดลใจ, ให้แรงบันดาลใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

20.    The murder has baffled the police for months. (การฆาตกรรมทำให้ตำรวจงุนงงเป็นเวลาหลายเดือน)

(a)  Obstructed (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

(b) Puzzled (ทำให้งงงวย, ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

(c)  Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(d) Astounded (ทำให้ประหลาดใจ-ตกใจ)

คำตอบ  ข้อ (b)

21.    The United States has an immense domestic market and the highest per capita consumption of goods in the world. (สหรัฐฯมีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่โตมหึมา  และการบริโภคสินค้าต่อหัวที่สูงที่สุดในโลก)

(a) Massive (ใหญ่, มาก, เป็นก้อนใหญ่, เป็นก้อนใหญ่และหนัก)

(b) Fruitful (ประสบความสำเร็จ, ให้ผล)

(c)  Prominent (เด่น, มีชื่อเสียง)

(d) Significant (สำคัญ)

คำตอบ  ข้อ (a)

22.   It was such a conventional printing process that it took several hours to print out just a single volume. (มันเป็นขบวนการพิมพ์ที่เก่าแก่-ดั้งเดิมมากจนกระทั่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพิมพ์หนังสือออกมาเพียง ๑ เล่ม)

(a)  Restricted (ซึ่งถูกจำกัด)

(b) Available (สามารถหาได้, หาได้ง่าย)

(c)  Traditional (ดั้งเดิม, โบราณ, เก่าแก่, ตามจารีตประเพณี)

(d) Adorable (น่ารัก, น่าชื่นชม)

คำตอบ  ข้อ (c)

23.   It’s just a routine job, mostly correspondence and typing. (มันเป็นเพียงงาน ประจำ-ปกติธรรมดา -  ส่วนใหญ่คือการโต้ตอบจดหมายและพิมพ์ดีด)

(a)  Crucial (สำคัญ, จำเป็นยิ่ง)

(b) Sluggish (เกียจคร้าน, เฉื่อยชา, เชื่องช้า)

(c)  Ordinary (ธรรมดาสามัญ)

(d) Miserable (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

คำตอบ  ข้อ (c)

24.   She looks rather curious in that weird outfit. (เธอมีท่าทางค่อนข้างแปลกพิกลในเครื่องแต่งกายที่ประหลาดชุดนั้น)

(a)  Productive (ที่ให้ผลผลิต, ซึ่งออกดอกออกผล)

(b) Peculiar (แปลก, ประหลาด)

(c)  Appealing (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล)

(d) Sacred (ศักดิ์สิทธิ์)

คำตอบ  ข้อ (b)

25.    When traveling by air, a rigid suitcase is better than a soft bag. (เมื่อเดินทางโดยทางอากาศ  กระเป๋าเดินทางที่แข็ง-ไม่โค้งงอง่าย  ดีกว่ากระเป๋าที่อ่อนนุ่ม)

(a)  Strong (แข็งแรง)

(b) Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอ, มีกำลัง, เข้มงวด)

(c)  Pliable (งอได้, ดัดง่าย, ยืดหยุ่น, เชื่อง่าย, ว่าง่าย, อ่อน, อ่อนโยน)

(d) Complex (สลับซับซ้อน, อาคารชุด, ความกลัว, ปมในใจที่ผิดปกติ)

คำตอบ  ข้อ (b)

26.   Please concentrate on what I am saying. (โปรดเอาใจใส่ในสิ่งที่ผมกำลังพูด)

(a) Pay attention to (เอาใจใส่)

(b) Memorize (จดจำ)

(c)  Decline (ปฏิเสธ, ลดลง)

(d) Exterminate (กำจัด, ทำลายสิ้นซาก)

คำตอบ  ข้อ (a)

27.   The working of a computer is very complex and baffles many people. (การทำงานของคอมพิวเตอร์สลับซับซ้อนมาก  และทำให้หลายคนงุนงง)

(a)  Renowned (มีชื่อเสียง)

(b) Nimble (ว่องไว, คล่องแคล่ว, ฉลาด, เฉียบแหลม)

(c)  Intricate (ยุ่งยาก, สลับซับซ้อน, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) Reckless (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่เอาใจใส่)

คำตอบ  ข้อ (c)

28.   Over several decades, scientists and engineers have confronted the issue of pollutants emitted by motor vehicles. (เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว  นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้เผชิญกับประเด็นของสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะซึ่งถูกปล่อยออกมาโดยยานยนต์)

(a) Released (ปลดปล่อย, ปล่อยตัว, ปล่อยออกมา)

(b) Created (สร้าง)

(c)  Converted (เปลี่ยน)

(d) Maintained (รักษาไว้, ดำรงไว้)

คำตอบ  ข้อ (a)

29.    Computers are commonplace in offices. (คอมพิวเตอร์เป็นธรรมดาสามัญ-มาตรฐาน ในสำนักงาน – หมายถึงเป็นของใช้ตามปกติหรือเป็นมาตรฐาน)

(a)  Noticeable (สามารถสังเกตได้-มองเห็นได้)

(b) Standard (มาตรฐาน)

(c)  Celebrated (มีชื่อเสียง)

(d) Refined (บริสุทธิ์, ขัดเกลาแล้ว, กลั่นแล้ว)

คำตอบ  ข้อ (b)

30.   Course cloth is used to make sacks. (ผ้าที่หยาบถูกใช้ทำกระสอบ)

(a)  Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอง่าย, มีกำลัง, เข้มงวด)

(b) Strong (แข็งแรง)

(c)  Soft (อ่อนนุ่ม)

(d) Rough (หยาบ, ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบคาย)

คำตอบ  ข้อ (d) 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 2)

               

               

               

Matching (1)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.   Indispensable (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(a)    Abrupt (ฉับพลันทันใด)

(b)    Abroad (ในต่างประเทศ, อยู่ต่างประเทศ)

(c)     Vital (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง, จำเป็นต่อชีวิต)

(d)    Frail (อ่อนแอ, บอบบาง, เปราะ, แตกง่าย, อ่อนแอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.   Restore (บูรณะ, ทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(a)    Appeal (ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้สนใจ, อ้อนวอน, ขอร้อง, อุทธรณ์)

(b)   Revitalize (ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, ทำให้สดชื่นอีก, ให้พลังใหม่, ให้ชีวิตใหม่แก่)

(c)    Attract (ดึงดูด, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d)   Disrupt (ขัดขวาง, ขัดจังหวะ, รบกวน, ทำให้แตกแยก)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.   Conform (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ, ทำให้เหมือนกับ)

(a)  Annoy (ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้โมโห)

(b) Divide (หาร, แบ่ง, แบ่งแยก)

(c)  Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม)

(d) Adapt (ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับ)

คำตอบ  ข้อ (d)

4.   Turbulent (ปั่นป่วน, วุ่นวาย, โกลาหล, สับสนอลหม่าน, พล่าน)

(a) Chaotic (สับสนอลหม่าน, วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ)

(b) Intolerant (ไม่อดทน)

(c)  Annoying (รบกวน, น่าโมโห, น่าเคือง)

(d) Adverse (เป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์. ตรงกันข้าม, เป็นไปในทางลบ)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.       Ascertain (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)

(a)  Delay (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

(b) Render (แปล, ถอดความ, แสดง, ให้รางวัล)

(c)  Determine (กำหนด, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ตัดสินใจ, มุ่งมั่น, ทำให้แน่ใจ)

(d) Assert (ยืนยัน, ถือสิทธิ์, อ้าง, แสดงสิทธิ์)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.       Potential (ศักยภาพ, ความสามารถที่ซ่อนอยู่, ความเป็นไปได้)

(a)  Attraction (เสน่ห์, แรงดึงดูดใจ, สิ่งที่ทำให้หลง)

(b) Possibility (ความเป็นไปได้)

(c)  Anticipation (ความคาดหวัง, การทำนาย)

(d) Persistence (การยืนกราน, ความคงที่-สม่ำเสมอ, ความเพียร, ความดื้อรั้น)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.       Staple (สินค้าหลัก, สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก, วัตถุดิบหลัก, อาหารหลัก, สินค้ายืนพื้น, ส่วนสำคัญ, หัวข้อสำคัญ)

(a) Essential (สิ่งสำคัญหรือจำเป็นอย่างยิ่ง)

(b) Bravery (ความกล้าหาญ)

(c)  Fable (นิทานสั้นๆที่ให้คติ, เรื่องโกหก)

(d) Competence (ความสามารถ)

คำตอบ  ข้อ (a)

8.       Enrich (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มคุณค่า-ความสำคัญ, ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น)

(a)  Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) Dispense (แจกจ่าย, ปรุงยาและจ่ายยา)

(c)  Disrupt (ขัดขวาง, ขัดจังหวะ, ทำให้แตกแยก)

(d) Enhance (ทำให้มากขึ้น-สูงขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

คำตอบ  ข้อ (d)

9.       Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

(a)  Inspiring (ดลใจ, บันดาลใจ)

(b) Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เหมาะ, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Intolerable (ไม่อาจทนได้, ทนไม่ไหว)

(d) Ancient (เก่าแก่, โบราณ)

คำตอบ  ข้อ (c)

10.  Proposal (ข้อเสนอ, ข้อแนะนำ)

(a)  Rehearsal {การซ้อม (ละคร, ดนตรี)}

(b) Attention (ความตั้งใจ, ความเอาใจใส่)

(c)  Benefit (ประโยชน์)

(d) Suggestion (การเสนอ, การเสนอแนะ, การแนะนำ, การชักชวน)

คำตอบ  ข้อ (d)

 

Multiple-Choice Test Questions (1)

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.       The point at which pain becomes intolerable is known as the pain perception threshold. (จุดที่ความเจ็บปวดไม่อาจทนได้  เป็นที่รู้จักกันในฐานะประตูความรับรู้ความเจ็บปวด)

(a)  Elusive (ที่หลบเลี่ยงได้เก่ง, ว่องไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก)

(b) Altered (ซึ่งเปลี่ยนแปลง)

(c)  Intensified (ที่เข้มข้นมากขึ้น-รุนแรงมากขึ้น)

(d) Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

คำตอบ  ข้อ (d)

2.       Nutritional additives are utilized to restore nutrients lost during production, to enrich certain foods in order to correct dietary deficiencies, or to add nutrients to food substitutes. (อาหารเสริมบำรุงร่างกายถูกใช้เพื่อนำสารอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายที่สูญเสียไปกลับคืนมาระหว่างการผลิต (อาหารเสริม)  เพื่อเพิ่มอาหารบางชนิด เพื่อเยียวยาความขาดแคลนอาหาร  หรือเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับสิ่งทดแทนอาหาร)

(a)  Alter (เปลี่ยนแปลง)

(b) Enhance (เพิ่ม, ยกระดับ, ปรับปรุง)

(c)  Produce (ผลิต)

(d) Restore (ปฏิสังขรณ์, ทำให้ฟื้นคืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.       Water and oxygen are vital for most forms of life. (น้ำและอ๊อกซิเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรูปแบบของชีวิตส่วนมาก)

(a)  Indispensable (สำคัญหรือจำเป็นอย่างมาก, จะขาดเสียมิได้)

(b) Lively (มีชีวิตชีวา, ร่าเริง)

(c)  Extreme (สุดโต่ง, สุดขีด, เกินพอดี)

(d) Dubious (สงสัย, ระแวง, ไม่เชื่อใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

4.       What ongoing projects are you involved in now? (มีโครงการที่กำลังดำเนินไป (ในปัจจุบัน) อะไรบ้างที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในขณะนี้)

(a) Current (ปัจจุบัน)

(b) Thorough (ละเอียดละออ, สมบูรณ์, เต็มที่, ทั่วไปหมด, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง)

(c)  Proposed (ที่ถูกเสนอ, ที่ถูกขอแต่งงาน)

(d) Temporary (ชั่วคราว)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.   The new coach should revitalize the demoralized team. (ผู้ฝึกซ้อมคนใหม่ควรฟื้นฟู (ทำให้กลับคืนเหมือนเดิม) ทีมที่ขวัญเสีย)

(a)  Intensify (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

(b) Establish (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

(c)  Reform (ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, ปรับปรุง, กลับเนื้อกลับตัว, เปลี่ยนนิสัย)

(d) Restore  (ปฏิสังขรณ์, ทำให้ฟื้นคืนดีเหมือนเก่า)

คำตอบ ข้อ (d)

6.       The chameleon, a member of the lizard family, is thought to change color to conform to its surroundings. (กิ้งก่า – สมาชิกของตระกูลจิ้งจก – ถูกคิดว่าเปลี่ยนสีตัวเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของมัน)

(a)    Differs from the color of its setting (แตกต่างจากสีของสภาพแวดล้อมของมัน)

(b)    Contrasts with its surroundings (ตรงข้าม- (สี) ตัดกับ – สภาพแวดล้อมของมัน)

(c)     Clashes with the colors around it (ขัดแย้งกับสีรอบๆตัวมัน)

(d)   Looks the same as its environment (มองดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมของมัน)

คำตอบ  ข้อ (d)

7.   An analysis of the water showed it to be polluted with chemicals. (การวิเคราะห์น้ำแสดงว่ามันถูกทำให้ปนเปื้อนด้วยสารเคมี)

(a)  Intensification (การทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น)

(b) Examination (การตรวจสอบ)

(c)  Dispersion (การทำให้กระจัดกระจาย-สลายตัว, การสลายตัว – ของฝูงชน)

(d) Production (การผลิต)

8.       He has an annoying habit of biting his nails. (เขามีนิสัยที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญของการกัดเล็บมือ)

(a)  Ongoing (กำลังดำเนินไป, ปัจจุบัน)

(b) Ignorant (โง่เขลา, ไม่รู้อะไร, ไม่ทราบ, ไม่รู้)

(c)  Bothersome (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ลำบาก, ยุ่ง)

(d) Refined (บริสุทธิ์, ได้รับการกลั่น, ขัดเกลาแล้ว, สุภาพ, มีกิริยาดี)

9.       The construction of shelter, found among the first stable human societies about 5,000 years ago, is considered to be among the most important of all ancient human activities. (การก่อสร้างที่พักอาศัย  ซึ่งพบได้ในบรรดาสังคมมนุษย์ที่มีเสถียรภาพครั้งแรกเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ถูกถือว่าอยู่ในจำพวกที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในสมัยโบราณ)

(a) Old (เก่าแก่)

(b) Distinct (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่น, แตกต่างจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น)

(c)  Dated (ล้าสมัย, ซึ่งลงหรือแสดงวันที่)

(d) Authentic (จริง, แท้, มิใช่ของเทียม)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.    We anticipate that the summer will be dry. (เราทำนาย-คาดการณ์ว่าหน้าร้อนนี้จะแห้งแล้ง)

(a)       Modify (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน)

(b)      Defend (ป้องกัน, ปกป้อง, พูดแก้ให้, พูดสนับสนุน, ว่าความให้ – จำเลย)

(c)       Predict (ทำนาย, คาดการณ์, คาดคะเน)

(d)      Aspire (ใฝ่ฝัน, ปรารถนา)

คำตอบ  ข้อ (c)

 

Matching (2)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.       Appeal (อ้อนวอน, ร้องขอ, ทำให้หลงใหล-สนใจ, อุทธรณ์)

(a)  Enrich (ทำให้ร่ำรวย, ทำให้เพิ่มขึ้น-สมบูรณ์-ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) Assert (ยืนยัน, ถือสิทธิ, แสดงสิทธิ, อ้าง, บอกกล่าว, ประกาศ)

(c)  Petition (ขอร้อง, อ้อนวอน, ร้องเรียน, ร้องทุกข์)

(d) Restore (บูรณะ, ทำให้ฟื้นคืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.       Mundane  (ธรรมดาสามัญ, พื้นๆ, โลกีย์)

(a)  Celebrated (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(b) Ordinary (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(c)  Astounding (ทำให้งุนงง-ประหลาดใจ)

(d) Alterable (ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้)

คำตอบ  ข้อ (b)

3.       Instigate (กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น)

(a) Initiate (ริเริ่ม, เริ่มนำมาใช้, เริ่มนำมาให้รู้จัก)

(b) Empower (ติดอาวุธ, ให้สติปัญญา, ทำให้มีอำนาจ)

(c)  Intensify (ทำให้เข้มข้น-รุนแรงยิ่งขึ้น)

(d) Restore (บูรณะ, ทำให้คืนดีดังเดิม)

คำตอบ  ข้อ (a) ความหมายใกล้เคียง คือ ริเริ่มทำให้เกิดความวุ่นวาย

4.       Elicit (เอาออกมา, สกัดออกมา)

(a)  Declare (ประกาศ)

(b) Withdraw (ถอน – เงิน, ทหาร)

(c)  Conform (ทำตาม, ทำให้เหมือนกับ-สอดคล้องกับ, ทำให้กลมกลืน)

(d) Extract (สกัดออกมา, นำออกมา)

คำตอบ  ข้อ (d)

5.       Abdicate (สละราชสมบัติ-ตำแหน่ง-อำนาจ)

(a) Relinquish (สละ, ละทิ้ง, บอกเลิก)

(b) Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(c)  Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม)

(d) Heighten (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

6.       Misleading (ทำให้หลงทาง, ซึ่งหลอกลวง)

(a)  Abrupt (ฉับพลันทันใด, ด่วน)

(b) Deceptive (ซึ่งหลอกลวง-ต้มตุ๋น)

(c)  Progressive (ซึ่งก้าวหน้า)

(d) Irrelevant (ซึ่งไม่ตรงประเด็น)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.       Resolute (ที่แน่วแน่-เด็ดขาด-มุ่งมั่น-ตกลงใจแล้ว)

(a) Determined (ซึ่งมุ่งมั่น-เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่)

(b) Terrific (ที่ยอดเยี่ยม, ที่ดีมาก, เจ๋งมาก, ที่รุนแรงมาก, ที่น่ากลัว)

(c)  Renowned (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(d) Perceptive (เกี่ยวกับการมองหรือทัศนคติ)

คำตอบ  ข้อ (a)

8.       Resilient (ดีดกลับ, เด้งกลับ, กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม)

(a)  Bothersome (ซึ่งรบกวนหรือน่ารำคาญ)

(b) Vital (ซึ่งสำคัญหรือจำเป็นอย่างยิ่ง, จำเป็นต่อชีวิต)

(c)  Unbearable (ไม่สามารถทนได้)

(d) Tenacious (ยืนหยัด, ยึดแน่น, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ยากที่แยกออกจากกัน)

คำตอบ  ข้อ (d)  ความหมายใกล้เคียง หมายถึง ไม่ฉีกขาด-บุบสลาย เพราะเมื่อบีบเข้าไป  ก็จะคลายกลับสู่สภาพเดิม เช่น ยาง

9.       Embody (เป็นที่รวมของ, เป็นตัวอย่างของ)

(a) Exemplify (เป็นตัวอย่าง)

(b) Entice (ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, ทำให้หลง)

(c)  Condemn (ประณาม, ติเตียน, พิพากษาลงโทษ)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย, ทำให้เพิ่มขึ้น-สูงขึ้น, ทำให้สมบูรณ์, ปรับปรุง)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.   Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, เลอะเลือน)

(a)  Intolerable (ไม่สามารถทนได้)

(b) Adverse (เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, ตรงกันข้าม, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Ambiguous {(คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีสองนัย}

(d) Miserable (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

คำตอบ  ข้อ (c)

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 1)

               

               

                  

Matching (1)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.     Withdraw {ถอน (เงิน, ทหาร)}

(a)  Extract (ถอน, สกัด, ดึง, เอาออกมา)

(b) Describe (อธิบาย, พรรณนา)

(c)  Copy (ลอก, เลียนแบบ)

(d) Convince (ทำให้เชื่อหรือมั่นใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

2.     Autonomous (มีอิสระ, มีอำนาจปกครองตนเอง)

(a)  Independent (มีอิสระ, มีเอกราช)

(b) Sudden (ทันทีทันใด)

(c)  International (สากล, ระหว่างประเทศ)

(d) Abrupt (ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ปัจจุบันทันด่วน)

คำตอบ  ข้อ (a)

3.     Chronic (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ)

(a)  Famous (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) Visible (มองเห็นได้, ชัดเจน)

(c)  Constant (เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

(d) Ordinary (ธรรมดา, สามัญ)

คำตอบ  ข้อ (c)

4.     Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(a)  Appealing (ที่ดึงดูดความสนใจ)

(b) Adverse (เป็นปฏิปักษ์หรือผลร้าย, ตรงกันข้าม)

(c)  Arbitrary (ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์)

(d) Perfect (สมบูรณ์, ไม่มีที่ติ)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.     Disapproval (การไม่เห็นด้วย-ไม่อนุมัติ)

(a)  Attraction (เสน่ห์, ความดึงดูดใจ)

(b) Attention (ความตั้งใจ, ความเอาใจใส่)

(c)  Objection (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

(d) Persistence (ความมุ่งมั่น, ความแน่วแน่, ความดื้อรั้น)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.     Haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย, โดยบังเอิญ,    โดยอุบัติเหตุ)

(a)  Sudden (ทันทีทันใด, ฉับพลัน, กะทันหัน, รวดเร็ว, อย่างคาดไม่ถึง)

(b) Secret (ลับ, เป็นความลับ, ลึกลับ, ปิดบัง, อำพราง)

(c)  Careless (สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง, ไม่เอาใจใส่, ไม่ได้วางแผนหรือบังเอิญ, ไร้กังวล, หยาบ)

(d) Constant (สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

คำตอบ  ข้อ (c)

7.     Constant (เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, เป็นนิสัย)

(a)  Disruptive (ซึ่งรบกวน-ขัดขวาง, ซึ่งทำให้แตกแยก-ยุ่งเหยิง-สับสน)

(b) Acceptable (สามารถยอมรับได้)

(c)  Abrupt (ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ปัจจุบันทันด่วน)

(d) Persistent (ยืนกราน, ยืนหยัด, ทนทาน, ไม่ทิ้งเสียง่ายๆ, ดื้อ, ดื้อรั้น)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.     Valid (มีเหตุผล, ใช้ได้, ฟังขึ้น, มีหลักฐาน, ชอบด้วยกฎหมาย, ยังไม่หมดอายุ)

(a)  Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) Convincing (ซึ่งทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น, น่าเชื่อ, (คำพูด) มีน้ำหนัก)

(c)  Normal (ปกติ, เป็นประจำ)

(d) Abrupt (ฉับพลัน, ทันทีทันใด)

คำตอบ ข้อ (b)

9.     Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, เป็นไปในทางลบ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

(a)  Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) Haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย, โดยบัง  เอิญ, โดยอุบัติเหตุ))

(c)  Acceptable (สามารถยอมรับได้)

(d) Adverse (เป็นปฏิปักษ์หรือผลร้าย, เป็นไปในทางลบ, ตรงกันข้าม)

คำตอบ  ข้อ (d)

10.    Postpone (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

                        (a)  Respond (ตอบสนอง, ขานรับ, พูดตอบ, โต้ตอบ)

                        (b) Reschedule (จัดเวลาใหม่, เปลี่ยนเวลาใหม่)

                        (c)  Assert (ยืนยัน, อ้าง, ถือสิทธิ์, แสดงสิทธิ์)

                        (d) Reveal (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

คำตอบ  ข้อ (b)

 

Multiple-Choice Test Questions (1)

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.    A customs union is an organization of autonomous countries that agree that international trade between member states is free of restrictions. (สหภาพศุลกากรเป็นองค์กรของประเทศที่มีเอกราช (มีอำนาจปกครองตนเอง) ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่า  การค้าระหว่างประเทศระหว่างรัฐสมาชิกปราศจากข้อจำกัด – หรือข้อห้าม)

(a)  Massive (ใหญ่, มาก, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่)

(b) Acclaimed (ได้รับการสรรเสริญ-ยกย่อง, ได้รับการโห่ร้องต้อนรับ)

(c)  Prosperous (เจริญรุ่งเรือง)

(d) Independent (มีเอกราช, เป็นอิสระ, ไม่ต้องพึ่งพาใคร)

คำตอบ  ข้อ (d)

2.     The odor of musk, penetrating and persistent, is believed to act as an aphrodisiac. (กลิ่นของกวางมัสค์ – ตัวผู้ – ซึ่งซึมแทรกและทนนาน – ถูกเชื่อว่าทำหน้าที่เป็นยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด)

(a)  Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) Disruptive (ซึ่งรบกวน-ขัดขวาง, ซึ่งทำให้แตกแยก)

(c)  Constant (มั่นคง, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง)

(d) Pleasant (น่ารื่นรมย์, สบายใจ, พอใจ, ถูกใจ, มีมิตรไมตรีจิต)

คำตอบ  ข้อ (c)

3.     Until the late nineteen century all rubber was extracted haphazardly from trees found in the jungles of South America. (จนกระทั่งเมื่อปลายศตวรรษที่ ๑๙ ยางทั้งหมดถูกสกัดโดยบังเอิญจากต้นไม้ที่พบในป่าดงดิบของทวีปอเมริกาใต้ – ความหมายคือ เมื่อปลายศตวรรษที่ ๑๙ จึงพบว่ายางที่ดีสกัดได้จากต้นยาง)

(a)  Carelessly (ไม่ระมัดระวังหรือเอาใจใส่, สะเพร่า, ไร้วิตกกังวล, เป็นไปตามธรรมชาติ,     อย่างไม่ได้วางแผนหรือบังเอิญ)

(b)  Secretly (อย่างลับๆ)

(c)   Constantly (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(d)  Dangerously (อย่างเป็นอันตราย)

คำตอบ  ข้อ (a)

4.     Some animals’ coloration uses bold, disruptive markings to scare predators. (การเปลี่ยนสีของสัตว์บางชนิดใช้รอย-เครื่องหมายซึ่งรบกวนเพื่อทำให้สัตว์นักล่าตกใจกลัว)

(a) Disturbing (ซึ่งรบกวน-ขัดขวาง, ซึ่งทำให้แตกแยก, ทำให้ยุ่ง-ลำบาก-ไม่สงบ)

(b) Distinctive (ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งมีความแตกต่าง)

(c)  Brilliant (มีแสงสว่างสุกใส, ฉลาดหลักแหลม, มีสีสัน)

(d) Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.     The emotionally disordered person may perceive adverse events as personal failures. (บุคคลที่มีความว้าวุ่น-สับสนทางอารมณ์อาจจะมองเหตุการณ์ที่เป็นผลร้าย (หรือเป็นปฏิปักษ์, ตรงกันข้าม) ว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคล)

(a)  Monotonous (ซ้ำซาก, น่าเบื่อ)

(b) Threatening (เป็นภัยคุกคาม, เป็นอันตราย)

(c)  Inoffensive (ไม่เป็นภัย, ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ)

(d) Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, เป็นไปในทางลบ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

คำตอบ  ข้อ (d) adverse  มีความหมายว่า เป็นผลร้ายหรือเป็นไปในทางลบ ไม่ถึงกับเป็นอันตรายหรือเป็นภัยคุกคาม  ดังนั้น จึงใกล้เคียงกับ unfavorable  มากกว่า

6.     Many communities now disapprove of using phones while driving so much that they have forbidden anyone of any age to use them while driving. (ชุมชนหลายแห่งในปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยกับการใช้โทรศัพท์ในขณะกำลังขับรถ  มากจนกระทั่งว่าชุมชนเหล่านั้นห้ามใครก็ตาม  อายุเท่าใดก็ตาม  ใช้โทรศัพท์ในขณะกำลังขับรถ)

(a)  Fully endorse their popularity (สนับสนุนความนิยมการใช้โทรศัพท์ – ขณะขับรถ – อย่างเต็มที่)

(b) Condemn or oppose their use (ประณามหรือต่อต้านการใช้โทรศัพท์ – ขณะขับรถ)

(c)  Favor their use only by adults (เห็นด้วยกับการใช้โทรศัพท์เฉพาะโดยผู้ใหญ่เท่านั้น)

(d) Agree to their unrestricted use (เห็นด้วยกับการใช้โทรศัพท์แบบไม่จำกัด)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.     Even though air circulated by a fan is comforting, no fan actually cools the air. (แม้ว่าอากาศที่ถูกทำให้หมุนเวียนโดยพัดลมจะช่วยทำให้สบาย  ไม่มีพัดลมใดช่วยทำให้อากาศ – ในห้อง – เย็นอย่างแท้จริง)

                (a)  Legitimately (โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

                 (b) Factually (ตามข้อเท็จจริง)

                 (c)  Truly (อย่างแท้จริง)

                 (d) Essentially (อย่างสำคัญ-จำเป็น, อย่างเป็นสาระสำคัญ)

คำตอบ  ข้อ (c)

8.     Tornadoes pose the greatest threats to large portions of the Great Plains in the United States, which are especially vulnerable to abrupt changes in weather conditions. (พายุทอร์นาโดเป็นภัยมากที่สุดแก่บริเวณขนาดใหญ่ของ “ที่ราบใหญ่” ในสหรัฐฯ  ซึ่งเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันใดของสภาวะอากาศ)

                  (a)  Sudden (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

                  (b) Vivid (ชัดเจน, ร่าเริง, สดใส, สว่างจ้า, มีชีวิตชีวา)

                  (c)  Sharp (แหลม, คม, เฉียบแหลม, ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, เย็นเฉียบ, เผ็ดร้อน, ฉุน, รุนแรง, แสบแก้วหู)

                  (d) Direct (โดยตรง, ทางตรง, เปิดเผย, แน่นอน, เด็ดขาด, ไม่มีทางเลี่ยง)

คำตอบ  ข้อ (a)

9.       In the 1920s, trousers became acceptable attire for women for almost all activities. (ในทศวรรษ ๑๙๒๐  กางเกงขายาวเริ่มเป็นเครื่องแต่งกายที่ยอมรับได้สำหรับผู้หญิงสำหรับกิจกรรมเกือบทุกประเภท)

(a)  Usable (สามารถใช้ได้, เป็นประโยชน์)

(b) Endurable (สามารถทนได้)

(c)  Believable (น่าเชื่อ, มีเหตุผล)

(d) Permissible {(ยอมได้, อนุญาต-อนุมัติ (ให้ทำได้-ใช้ได้)}

คำตอบ  ข้อ (d)

10.   By winning awards from film festivals around the world, the National Film Board of Canada has earned international acclaim for the artistic and technical excellence of its work. (โดยการชนะรางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก  คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติของแคนาดาได้รับการยกย่องจากนานาชาติ (ระหว่างประเทศ) ในด้านความยอดเยี่ยมทางศิลปะและเทคนิคของผลงานของตน)

(a)  Fascination (ความหลงใหลไฝ่ฝัน, การทำให้หลงใหล, เสน่ห์)

(b) Praise (การสรรเสริญ-ยกย่อง-ชมเชย)

(c)  Acceptance (การยอมรับ)

(d) Attraction (เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งที่ทำให้หลงใหล)

คำตอบ  ข้อ (b)

Matching (2)

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.       Circumvent (หลบเลี่ยง, ล้อมรอบ-โอบรอบ, เดินรอบ, ใช้เล่ห์หนีรอดหรือหลบหลีก)

(a)  Celebrate (ฉลอง, ประกอบพิธี, ทำพิธี, ยกย่อง, สรรเสริญ)

(b) Attract (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล-หลงเสน่ห์)

(c)  Evade {หลบเลี่ยง (คำถาม, ภาษี)}

(d) Appeal (ดึงดูดใจ, เป็นที่สนใจแก่, อ้อนวอน, ขอร้อง)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.       Advantage (ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, ความได้เปรียบ)

(a) Benefit (ประโยชน์)

(b) Persistence (ความยืนหยัด-ทนทาน, การยืนกราน, ความพากเพียร, ความดื้อรั้น)

(c)  Nimbleness (ความคล่องแคล่ว-ว่องไว-ปราดเปรียว)

(d) Allure (ดึงดูดใจ, ล่อใจ, ทำให้หลง)

คำตอบ  ข้อ (a)

3.       Fragile (เปราะ, บอบบาง, แตกหักได้ง่าย)

(a)  Modern (ทันสมัย, สมัยใหม่)

(b) Famous (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(c)  Refined (บริสุทธิ์, ขัดเกลาแล้ว, สุภาพเรียบร้อย, มีกิริยาดี)

(d) Frail (อ่อนแอ, แบบบาง, แตกง่าย, เปราะ, ชำรุดง่าย, อ่อนแอ)

คำตอบ  ข้อ (d)

4.       Contemporary (ทันสมัยมาก, ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน, ยุคปัจจุบัน, สมัยหรือรุ่นเดียวกัน)

(a)  Timing (การจับหรือคำนวณเวลา, การเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด, การควบคุมความเร็วหรือจังหวะ)

(b) Current (ปัจจุบัน)

(c)  Well-known (มีชื่อเสียง, เป็นที่รู้จัก)

(d) Perfect (สมบูรณ์แบบ, ไม่มีที่ติ)

คำตอบ  ข้อ (b)

5.       Appealing (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, ทำให้หลง)

(a)  Refined (บริสุทธิ์, ขัดเกลาแล้ว, สุภาพ, มีกิริยาดี)

(b) Encouraging (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ส่งเสริม)

(c)  Alluring (ดึงดูด, ล่อใจ, ทำให้หลง)

(d) Popular (เป็นที่นิยม)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.       Renowned (มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก)

(a)  Unknown (ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีใครทราบ)

(b) Celebrated (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(c)  Adverse (เป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์, เป็นไปในทางลบ, ตรงกันข้าม)

(d) Disapprove (ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.       Worthwhile (คุ้มค่า, ควรค่า, คุ้มกับเวลาที่เสียไป)

(a) Rewarding (คุ้มค่า, คุ้มค่าที่จะทำ)

(b) Acceptable (ยอมรับได้)

(c)  Agile (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

(d) Permitted (ได้รับอนุญาต – ให้ทำได้)

คำตอบ  ข้อ (a)

8.       Vigorous (แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, กะตือรือร้น)

(a)  Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) Beneficial (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(c)  Energetic (กระฉับกระเฉง, กะตือรือร้น, มีไฟ)

(d) Advantageous (เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ)

คำตอบ  ข้อ (c)

9.       Refine (กลั่น, ทำให้บริสุทธิ์)

(a)  Persist (ยืนกราน, คงทน, ทนทาน, พากเพียร, ดื้อรั้น)

(b) Value (มีค่า, ให้ราคา, ตีราคา)

(c)  Perfect (ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ไม่มีตำหนิ, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(d) Divide (แบ่ง, หาร, ทำให้แยกจากกัน)

คำตอบ  ข้อ (c)

10.       Heyday (สมัยรุ่งเรืองสุด, ระยะเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว)

(a)  Agreement (ข้อตกลง, ความเห็นพ้องกัน, สัญญา)

(b) Acclaim (การโห่ร้องต้อนรับ, การยกย่อง-สรรเสริญ)

(c)  Postponement (การเลื่อนเวลาออกไป)

(d) Pinnacle (ยอด, จุยอดสุด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

คำตอบ  ข้อ (d)

 

Multiple-Choice Test Questions (2)

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.     Over the years, investigators have evaluated the local folklore of areas where  sightings of the celebrated Snowman have been reported. (ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  นักสืบสวน-ค้นคว้าได้ประเมินนิทาน (เรื่องเล่า) พื้นเมืองของพื้นที่ซึ่งการพบเห็นมนุษย์หิมะที่โด่งดังได้ถูกรายงานขึ้นมา)

(a)  Elusive (ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, ว่องไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก)

(b) Ambiguous (คลุมเครือ, กำกวม, มี ๒ นัย)

(c)  Renowned (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(d) Indistinct (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, สลัว)

คำตอบ  ข้อ (c)

2.       The most effective way to feel more mentally alert and energetic is to engagein aerobic activity at least three times a week for 30 minutes. (วิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดที่จะรู้สึกตื่นตัวและกะตือรือร้นด้านจิตใจมากยิ่งขึ้น  ก็คือการร่วมในกิจกรรมการเต้นแอโรบิค  อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓ ครั้ง เป็นเวลา ๓๐ นาที – ในแต่ละครั้ง)

(a)  Vigorous (แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, กะตือรือร้น)

(b) Frail (อ่อนแอ, แบบบาง, เปราะ, แตกง่าย, ชำรุดง่าย)

(c)  Agile (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

(d) Appealing (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

3.     Union took strike action to stop the production and distribution of the local newspaper. (สหภาพทำการนัดหยุดงานเพื่อหยุดการผลิตและการแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น)

(a)  Usage (การใช้)

(b) Disruption (การขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การทำให้แตกแยก)

(c)  Dispensing (การแจกจ่าย)

(d) Advertising (การโฆษณา)

คำตอบ  ข้อ (c)

4.            My studies were devoted almost entirely to contemporary literature. (การศึกษาของผมถูกอุทิศเกือบจะทั้งหมดให้กับวรรณกรรมยุคปัจจุบัน)

(a) Current (ปัจจุบัน)

(b) Acclaimed (ได้รับยกย่อง-สรรเสริญ, ได้รับการต้อนรับ)

(c)  Contemptuous (ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน)

(d) Favored (ได้รับความนิยม-โปรดปราน)

คำตอบ  ข้อ (a)

5.     The idea of an overseas trip is appealing. (ความคิดเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศน่าสนใจ-มีเสน่ห์ดึงดูดใจ)

(a)  Annoying (ซึ่งรบกวน, น่าโมโห)

(b) Ongoing (ที่ดำเนินต่อไป)

(c)  Spectacular (น่าตื่นเต้น-ประทับใจ, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(d) Alluring (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, ล่อให้หลง)

คำตอบ  ข้อ (d)

6.     Recent polls suggest that fewer people see an advantage in moving to the city than they used to. (โพลเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่า  ผู้คนจำนวนลดลงมองเห็นประโยชน์หรือความได้เปรียบในการย้ายไปอยู่ในเมือง (น้อย) กว่าที่เคยเป็นมา)

(a)  Consider cities a poor option (มองว่าเมืองเป็นทางเลือกที่แย่)

(b) Prefer to relocate to big cities (ชอบที่จะย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่)

(c)  Take a positive view of cities (มีทัศนคติต่อเมืองในแง่บวก)

(d) View city life as advantageous (มองชีวิตเมืองว่ามีประโยชน์หรือได้เปรียบ)

คำตอบ  ข้อ (d)

 7.  This sort of work would have been inconceivable before the advent of computers. (งานประเภทนี้คงจะเป็นเรื่องที่คิดกันไปไม่ถึง  ก่อนการมาถึงของคอมพิวเตอร์)

      (a) dependence (เอกราช, อิสรภาพ)

      (b) allowance (การอนุญาต, การยินยอม, เงินเบี้ยเลี้ยง)

      (c) explosion  (การระเบิด)

      (d) arrival (การมาถึง)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.  He was quick and agile. (เขารวดเร็วและคล่องแคล่ว)

      (a) nimble (คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว)

      (b) detectable (สามารถสืบค้นได้, สืบหาได้)

      (c) flexible (ยืดหยุ่น)

      (d) zealous (กะตือรือร้น, สนใจอย่างมาก)

คำตอบ  ข้อ (a)

9.  This strategy will encourage the export market. (ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยส่งเสริม-กระตุ้นตลาดการส่งออก)

      (a) advance (ก้าวหน้า, คืบหน้า)

         (b) deceive (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

      (c) stimulate (กระตุ้น)

      (d) eliminate (กำจัด, ทำให้หมดไป)

คำตอบ  ข้อ (c)

10.  Communist ideology has collided with capitalism. (อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ขัดแย้งกับลัทธิทุนนิยม)

      (a) is in opposition to (ตรงข้ามกับ, ขัดแย้งกับ)

      (b) is absent from (หายไปจาก)

      (c) is associated with (เกี่ยวข้องกับ)

      (d) is concerned about (วิตกกังวลเกี่ยวกับ)

คำตอบ  ข้อ (a)

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL