หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 228)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค) (v – n).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทางขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้  ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว, ความกลัว, ความหวาดกลัว)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

 

2. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์  เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ   เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

 

3. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์  ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป  แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ทำให้คนพิการจำนวนมาก)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชะงัก, เดินขาเป๋, คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

 

4. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it.  

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง, มีโอกาสดีที่คุณจะ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน, การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน)

 

5. A vulnerable (a) target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่  ถูกโจมตีได้ง่าย-บาดเจ็บได้-อ่อนแอ-เปราะบาง-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย  อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)  (คือ  หัวขโมยคอยจ้องจะต้มตุ๋นนักเดินทางที่เดินทางคนเดียว)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) capable of being injured; open to attack; sensitive to criticism    (อาจบาดเจ็บได้, เปิดโล่งสำหรับการโจมตี (ในที่นี้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน หรือ หลอกต้มได้ง่าย), หวั่นไหวต่อการวิจารณ์)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

 

6. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) (v) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ-ทำให้สูงขึ้น-ยกขึ้น-เลื่อนตำแหน่ง-เลื่อนยศ-กระตุ้นจิต-บำรุงน้ำใจ   ปัญญา-จิตใจ)

(a) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up   (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะ ลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates    (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

 

7. The population of our town has been stationary (a) for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้   ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่   เป็นเวลา ทศวรรษ (๑๐  ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในขนาด, จำนวน หรือ กิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

 

8. To give precision (พรี-ซิซ-ชั่น) (n) to the term “best-seller”, Frank Luther Mott devised an original formula for ranking books.

(เพื่อที่จะให้  ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความแน่นอน-ความแม่นยำ   กับคำว่า  “หนังสือขายดีที่สุด”  แฟร้งค์ ลูเธอร์ มอทท์  ได้คิดประดิษฐ์สูตรดั้งเดิมเริ่มแรก (ไม่ซ้ำแบบใคร) สำหรับจัดอันดับหนังสือ)

(a) determination    (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

(b) solution    (การแก้ปัญหา, วิธีการแก้ปัญหา, สารละลาย)

(c) exactness    (ความถูกต้อง-เที่ยงตรง-แม่นยำ-แน่นอน-แน่ชัด)

(d) measurement    (การวัด – ความกว้างยาว)

 

9. During the 1950’s, the widespread development of television made it a much more appealing (a) advertising medium than radio.

(ในระหว่างทศวรรษ  ๑๙๕๐  การพัฒนาอย่างกว้างขวางของโทรทัศน์  ทำให้มันเป็นสื่อโฆษณาที่  มีเสน่ห์-น่าหลงใหล-ดึงดูดใจ   มากกว่าวิทยุเป็นอย่างมาก)

(a) effective    (มีประสิทธิผล)

(b) exorbitant    {(ราคา) มากเกินไป, แพงเกินไป, สูงเกินไป)}

(c) excessive    (มากเกินไป)

(d) attractive    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ)

 

10. The diet of more than one-tenth of the world’s population cannot sustain (v) a person’s health.  

(อาหาร-โภชนาการของมากกว่า ใน ๑๐ ของประชากรของโลกไม่สามารถ  ค้ำจุน-ช่วยเหลือ-รักษาไว้-ผดุงไว้-ประคองไว้-รับภาระ   สุขภาพของบุคคล)  (คือ มากกว่า    ใน ๐  ของพลเมืองโลกกินอาหารที่ไม่ช่วยบำรุงสุขภาพ  หรือ ขาดอาหารนั่นเอง)

(a) maintain    (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

(b) damage    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) rejuvenate    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

 

11. Because the soldier fought so valiantly, he was praised (v - n) by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ  สรรเสริญ-ยกย่อง-ชมเชย-คำสรรเสริญ-คำยกย่อง-การสดุดี   โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

 

12. People living in the less developed part of the world still retain some conventional (a) customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ดั้งเดิม-ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม-ธรรมดา-สามัญ-เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา   บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

 

13. The doctor said the patient’s condition was worsening (v).

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  แย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง-ทำให้แย่ลง-ทำให้เลวลง)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

 

14. The committee agreed with her and thought her decision was judicious (a).

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ  ฉลาด-มีเหตุมีผล-รอบคอบ-สุขุม-เหมาะสม-สมควร)

(a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

 

15.  I agree that some businessmen are so covetous (a) that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน   โลภ-อยากได้มาก-ปรารถนาอย่างไม่เหมาะสม    มาก  จนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

 

16. Economists distinguish between perishable and enduring (a) goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้ (สินค้าบริโภค)  และสินค้า  ทนทาน-ยืนยง-ยืนนาน-อมตะ-ไม่ตาย-อยู่ชั่วกาลนาน)

(a) durable   (คงทน, ทนทาน)

(b) duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c) enduring    (ที่อดทน-ทนทาน-คงทน)

(d) saleable    (ที่สามารถขายได้)

หมายเหตุ  -  Durable goods”  หมายถึง  สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสินค้าที่ใช้ได้นาน  ซึ่งต่างกับสินค้าที่ใช้บริโภค

 

17. The power station produces enormous (a) supplies of electricity.

(สถานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้า   มากมาย-มหาศาล-มหึมา-ใหญ่โต-ร้ายกาจ-ชั่วร้าย)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(c) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

 

18. New legislation makes it possible for the Government to prohibit (v) political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน   การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

19. For centuries Rome was the predominant (a) power in the Mediterranean.  

(เป็นเวลาหลายศตวรรษ  กรุงโรมเป็นมหาอำนาจ (ซึ่ง)  มีอำนาจเหนือ-มีอิทธิพลเหนือ-มีมากกว่า-เด่น   ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) overruling    (ซึ่งปกครอง, ใช้อำนาจเหนือ, บังคับ)

(b) superlative    (ซึ่งเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, มากไป, เกินไป, สูงสุด, สุดยอด)

(c) supreme    (มีอำนาจสูงสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด, สำคัญที่สุด, สุดยอด, สุดขีด)

(d) general    (ทั่วๆไป)

 

20. The MPs shouted disdainfully (adv.) after the Minister’s statement.

(พวก ส.ส. (ผู้แทนฯ) ตะโกน  อย่างดูถูก-อย่างดูหมิ่น-อย่างเหยียดหยาม-อย่างรังเกียจ   ภายหลังคำพูดของท่านรัฐมนตรี)

(a) productively    (อย่างทำให้เกิดผล, อย่างให้ผลดีหรือมาก, อย่างอุดมสมบูรณ์)

(b) derisively    (ดิ-ไร้-ซิฟว-ลี่)  (อย่างเยาะเย้ย, อย่างดูถูก)

(c) apparently    (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

(d) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โต)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 227)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The hunter carefully stalked (v) the deer.

(นักล่า  ไล่ตาม-ย่องเข้าใกล้  กวางอย่างระมัดระวัง)

(a) shot    (ยิง)

(b) aimed at    (เล็ง – ปืน, ธนู – ไปที่)

(c) tracked    (ตามรอย, ติดตาม, คอยตาม)

(d) skinned    (ถลกหนัง, ขูดผิวออก, ปอกเปลือก, ลอกเปลือก)

 

2. The early Japanese novelists intended primarily to edify (v) their readers.   (นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่นยุคแรกๆ  ตั้งใจอย่างสำคัญทีเดียวที่จะ  สอนศีลธรรม-สั่งสอน-เทศนา   ผู้อ่าน (นิยาย) ของตน)

(a) entertain    (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

(b) instill patriotism in    (ปลูกฝังความรักชาติใน)

(c) instigate     (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(d) morally improve    (ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นด้านศีลธรรม)

 

3. The judge sentenced (v) the convict man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสินลงโทษ-พิพากษา   ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to    (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon    (ผ่าน (ส่ง) การตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยังหรือแก่ บุคคล)

(c) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to    (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

 

4. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ  การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) truce    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพัก ผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender    (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter    (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

 

5. Mr. Collins has a reputation for being a prudent (a) businessman.

(มิสเตอร์คอลลินส์มีชื่อเสียงว่าเป็นนักธุรกิจที่  รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-ฉลาด-ประหยัด-มองการณ์ไกล)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ทุจริต)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มีฐานะ)

(c) careful    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(d) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)

 

6. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets.  

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ  ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase   (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend   (แนวโน้ม)

(c) collapse   (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability   (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

 

7. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่  มีกำไรงาม-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

 

8. From the first battles of the United States’s Civil War came reports of dire (ได๊-เออะ) (a) shortages of medical personnel and hospital supplies.

(จากการสู้รบครั้งแรกๆ ของสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ  ปรากฏออกมาซึ่งการขาดแคลน  อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ร้ายกาจ-เป็นภัยพิบัติ   ของบุคลากรทางการแพทย์และของใช้-ของจำเป็นในโรงพยาบาล)  (คือ  พบว่าขาดหมอ-พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์  เมื่อคราวเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ)

(a) regional    (ส่วนภูมิภาค, ในต่างจังหวัด)

(b) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(c) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) severe    (ซะ-เวียร์)  (ร้ายแรง, รุนแรง, สาหัส, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เคร่งขรึม, เข้มงวด, กวดขัน, หนาวจัด)

 

9. Automobile pollution, which causes acid rain and lung-damaging smog by emitting nitrogen dioxide, is a menace (n – v) to human health.

(มลภาวะทางรถยนต์, ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดและควันหมอกที่ทำอันตรายปอด  โดยการปล่อยไนโตรเจนออกมา, เป็น  ภัย-อันตราย-การคุกคาม-สิ่งที่คุกคาม-คุกคาม-ขู่-เป็นภัย-เป็นอันตราย   ต่อสุขภาพของมนุษย์)

(a) curse    (การสาปแช่ง, การด่าว่า, คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความหายนะ, ความอัปมงคล, สิ่งระยำ, คนระยำ, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง)

(b) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(c) threat    (เธร้ท)  (ภัย, ภัยคุกคาม, ลางเตือนภัย, ลางร้าย, การคุกคาม, การขู่เข็ญ, อาการน่ากลัว, คุกคาม, ขู่เข็ญ, เป็นลางร้าย)

(d) misfortune    (โชคร้าย, เคราะห์ร้าย)

 

10. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

(เมื่อถูกถามว่าทำไมเขา   ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ   จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้) 

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

11. The family was in great distress (n - v) over the accident that maimed Kenny.  

(ครอบครัวนั้นอยู่ใน  ความโศกเศร้าเสียใจ-ความทุกข์ยากลำบาก-ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ทำให้เศร้าโศกหรือทุกข์ยาก   อย่างใหญ่หลวง  ในเรื่องอุบัติเหตุซึ่งทำให้เคนนี่ต้องพิการ)

(a) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

(b) great pain or sorrow; misfortune; difficult situation    (ความเจ็บปวดหรือความเสียใจอย่างยิ่ง, เคราะห์ร้าย, สถานการณ์ที่ยากลำบาก)

(c) verdict    {คำตัดสิน (ของศาล), คำชี้ขาด (ของกรรมการ, ผู้ตัดสิน)}

(d) outcome    (ผลลัพธ์)

 

12. Brutal abuse (n – v) of children in the orphanage was disclosed by the investigation.  

(การ  ปฏิบัติอย่างเลว-การใช้ในทางที่ผิด-ใช้ในทางผิด-ใช้มากเกินไป-ใช้เป็นโทษ-หลอกลวง-ข่มขืนกระทำชำเรา-กล่าวร้าย   และทารุณต่อเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  ถูกเปิดเผยโดยการสืบสวนสอบสวน)

(a) predicament    (สถานการณ์ที่ยากลำบาก)

(b) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-กีดกัน-หยุดยั้ง-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง)

(c) velocity    (วะ-ลอส-ซิ-ที่)  (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว)

(d) bad treatment or misuse    (การปฏิบัติอย่างเลว, การใช้ในทางที่ผิด)

 

13. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly   (อคติ, ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

14. A prominent speaker will precede (v) the ceremony of the granting of the diplomas.   

(ผู้พูดที่มีชื่อเสียง-โด่งดัง  จะมาก่อน (หมายถึง  พูดก่อนหรือเกิดขึ้นก่อน)  พิธีมอบประ กาศนียบัตร)

(a) amplify    (ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ)    

(b) counterfeit    (เค้าน-เทอะ-ฟิต)  (ทำปลอม, ทำเทียม, ของปลอม-เทียม,  ซึ่งปลอมหรือไม่ใช่ของแท้)

(c) meditate    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

(d) lead; come before    (มาก่อน, เกิดขึ้นก่อน, นำ)

 

15. With an embrace, the mother soothed (v) the hurt child.

(ด้วยการโอบกอด  แม่  ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ-ทำให้บรรเทา-ลด   ลูกที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) lamented    (โศกเศร้า, คร่ำครวญ)

(b) furnished    (จัดหา, ติดตั้งเครื่องเรือนให้, เตรียมพร้อม)  

(c) comforted; calmed    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ, ทำให้สงบหรือเงียบเสียง)

(d) implicated    (พัวพัน, เกี่ยวข้อง, ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา)

 

16. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน   อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด  จากพื้นที่ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย(คาดหมาย) ว่าจะจู่โจม  -  หรือเข้าปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed    (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า, การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

 

17. He overcame (v) his fear of height.

(เขา  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ข่มขวัญ-ครอบงำ   ความกลัวความสูงของเขาได้)

(a) hid    (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

(b) conquered    (ปราบ, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยกำลัง)

(c) reproached    (ตำหนิ)

(d) was aware of    (ตระหนักดี, รู้ดี)

 

18. The comedian entertains (v) the audience.

(นักแสดงตลก  ให้ความบันเทิง-ทำให้เพลิดเพลิน-ทำให้สนุกสนาน-ต้อนรับ-รับรองแขก-เชิญไปเลี้ยง   คนดู)

(a) amazes    (ทำให้ทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ)

(b) confuses     (ทำให้งง, ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย)

(c) amuses    (ทำให้เพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง, ทำให้ขบขัน)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

 

19. Plenty of fresh air contributes to (v) good health.

(อากาศบริสุทธิ์จำนวนมาก  มีส่วนช่วยให้เกิด-สนับสนุน-ช่วยเหลือ-อุดหนุน-ให้เงินช่วยเหลือ-ส่งเรื่องที่เขียนไปตีพิมพ์-ให้ (เงิน, อาหาร, ฯลฯ)   สุขภาพที่ดี)

(a) helps bring about    (ช่วยทำให้เกิด)

(b) results from    (เป็นผลมาจาก)

(c) demonstrates    {สาธิต (วิธีใช้), แสดง, เดินขบวนหรือชุมนุมเพื่อประท้วง, พิสูจน์, แสดงให้เห็น (ด้วยตัวอย่าง, ด้วยเหตุผล ฯลฯ)}

(d) is necessary for    (มีความจำเป็นสำหรับ)

 

20. Electricity’s potential as a source of illumination (n) was known long before the use of electricity became practical.

(ศักยภาพของไฟฟ้าในฐานะเป็นแหล่งของ  แสงสว่าง-ความสว่าง-การส่องสว่าง-การให้ความสว่าง-แหล่งของแสง-การประดับด้วยดวงไฟ-การทำให้กระจ่าง-การอธิบาย-การประดับประดาด้วยสีสัน-การระบายสีประกอบ   เป็นที่รู้จักกันมานาน  ก่อนการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้จริง)

(a) light    (แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคมไฟ, แหล่งกำเนิดแสง)

(b) heat    (ความร้อน)

(c) energy    (พลังงาน)

(d) stimulation    (การกระตุ้น, การเร้า, การปลุกอารมณ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 226)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n - v).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา)

(a) a commitment    {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน}

(b) an enemy    (ศัตรู)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

 

2. Relaxation therapy teaches one not to fret over (v) small problems.

(การบำบัดแบบผ่อนคลายสอนให้คนเราไม่  เสียใจ-เป็นทุกข์-กลัดกลุ้ม   กับปัญหาเล็กน้อย)

(a) get involved in    (เข้าไปพัวพันกับ)

(b) get angry about    (โกรธเคืองในเรื่อง)

(c) worry about    (วิตกกังวลเกี่ยวกับ)

(d) overlook    (มองข้าม, เพิกเฉย, เมินเฉย, ละเลย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปเห็นทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล)

 

3. The government’s reassurances have done nothing to quell (v) the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ   ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

 

4. Because tornadoes are more prevalent (a) in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley.  

(เพราะว่าพายุทอร์นาโด  มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย    ในรัฐทางตอนกลางของประ เทศ,  พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส  จึงถูกเรียกว่า  “ตรอกหรือซอยของพายุทอร์นาโด”)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared    (ถูกกลัว)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

 

5. Those old buildings were demolished (v) to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก  รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร)-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

 

6. Malta has played a vital (a) role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean.

(เกาะมอลต้าได้มีบทบาท  สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็น-จำเป็นสำหรับชีวิต-เกี่ยวกับชีวิต-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง-ทำให้ตายได้    ในการต่อสู้แย่งชิงของมหาอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อการครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) a singular    (เฉพาะตัว, เอกเทศ, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด)

(b) a critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(c) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินไป, ที่ดำเนินต่อไป)

(d) an influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ)

 

7. Fats Waller was one of the most accomplished (v) pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล-ทำสำเร็จ-บรรลุ   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

 

8. The Yayoi people were named for the district in Tokyo where traces (n – v) of their settlements were first found.

 (ชาวยาโยอิได้รับการตั้งชื่อสำหรับตำบลในกรุงโตเกียว  ที่ซึ่ง  ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-ปริมาณเล็กน้อยมาก-ตามรอย-ติดตาม-สืบเสาะ-สืบสวน-สอบสวน   ของการตั้งรกรากถิ่นฐานของคนเหล่านี้  ได้ถูกพบเจอเป็นครั้งแรก)  (คือ  ตั้งชื่อตำบลว่ายาโยอิ  ตรงบริเวณที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของคนเหล่านี้ในอดีต)

(a) ruins    (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, การทำลาย, การล้มละลาย)

(b) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(c) parts    (ส่วนต่างๆ, ชิ้นส่วน)

(d) remnants    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

 

9. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a - n) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง,  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่าสำหรับไม้ที่แข็งและ  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน   ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

 

10. The discovery of the great East Texas oil field helped diminish (v) the impact of the Depression. 

(การค้นพบลานน้ำมันอีสต์เท็กซัสขนาดใหญ่  ช่วย  ลด-ทำให้น้อยลง-ลดลง  ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  -  ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๓๐)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(b) lessen    (ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง)

(c) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) halt    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)

 

11. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ที่น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ-ซึ่งทำให้หวาดหวั่น)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

 

12. The government has earmarked (v - n) funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้  กัน-สำรอง-ทำตำหนิขึ้น-ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์-ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง   กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก)

(a) increased    (เพิ่ม)

(b) set aside    (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down    (ปฏิเสธ)

(d) donated    (บริจาค)

 

13. When a film is restricted to mature (a) audiences, it usually means that only those over eighteen are allowed to watch.

(เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชม  ที่เป็นผู้ใหญ่-เจริญเติบโตเต็มที่-ครบอายุ-สุก-สมบูรณ์   มันปกติหมายความว่า  เฉพาะคนที่อายุมากกว่า  ๑๘  ปี เท่านั้น  ที่ได้รับอนุญาตให้ชมได้)

(a) senior    (อาวุโสกว่า, แก่กว่า)

(b) responsible    (รับผิดชอบ)

(c) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(d) adult    (เป็นผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, ผู้ใหญ่)

 

14. Not all types of malfeasance (n) are necessarily punishable by law, however unethical they might be.

(ไม่ใช่ทุกชนิดของ  การทุจริตต่อหน้าที่-การละเลยต่อหน้าที่-ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของข้าราชการหรือพนักงาน   ที่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมาย  ไม่ว่ามันอาจจะผิดหลักศีลธรรมจรรยาอย่างไรก็ตาม)  (คือ  กฎหมายไม่จำเป็นต้องลงโทษข้าราชการที่ทุจริตในทุกกรณีไป  แต่ควรพิจารณาเป็นรายกรณี)

(a) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(b) wrong doing    (การทำผิด)

(c) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

 

15. Are social problems the only factor that is deterrent (a) to the growth of foreign trade of our country or are there also other factors?

(ปัญหาทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่  ยับยั้ง-กีดขวาง-สกัดกั้น   การเติบโตของการค้าต่างประเทศของประเทศของเรา  หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ อีก  ใช่หรือไม่)

(a) preventive    (ซึ่งป้องกัน, ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งสกัดกั้น)

(b) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(c) rehabilitative    (ซึ่งทำให้กลับคืนดีดังเดิม, ซึ่งทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ซึ่งเป็นการพักฟื้น, ซึ่งกู้ชื่อเสียง-กู้ฐานะ)

(d) promotional    (ช่วยส่งเสริม, ช่วยกระตุ้น)

 

16. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่งเจ้าฆาตกร  สามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

 

17. Her husband is very competent (a); he will repair the roof himself.

(สามีของเธอ  มีความสามารถ, ความชำนาญ, ประสบการณ์   อย่างมาก,  เขาจะซ่อมหลังคาด้วยตัวเอง)

(a) capable    (สามารถ, มีฝีมือ, มีวิชา, มีสติปัญญา)

(b) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, ขี้เหนียว, รู้จักเก็บเงิน)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

18. Mr. Henderson was determined to remain neutral (a).

(มิสเตอร์แฮนเดอร์ซันมุ่งมั่น-ตกลงใจ  ที่จะยังคง   เป็นกลาง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

(a) untroubled    (ไม่พบปัญหา, ไม่ถูกก่อกวน)

(b) unhurried    (ไม่รีบร้อน)

(c) unmarried    (ยังไม่แต่งงาน, โสด)

(d) uncommitted    (อิสระ, ไม่ได้ผูกมัด (คือไม่ได้อยู่กับฝ่ายใด), ไม่ได้มีพันธะกรณี)

 

19. The horse finally came to a halt on the very rim (n) of the cliff.

(ม้า  ในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่  ริมหรือขอบ  สุดๆ –  คือชิดมากๆ -  ของหน้าผาแห่งนั้น)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

 

20. During the war, the shipping lanes proved vulnerable (a) to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า  เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม-บาดเจ็บได้-ถูกโจมตีได้ง่าย-ถูกตำหนิได้ง่าย-ไม่มั่นคง    ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 225)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) (a) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส (หนองน้ำ) เป็นความผ่อนคลาย (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์) ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่   เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless    (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry    (หิว)

(c) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

 

2. The trade of a nation is an index (n) of its economic well-being.

(การค้าขายของประเทศหนึ่งเป็น  สิ่งบ่งชี้-เครื่องชี้-ดรรชนี-เข็มชี้-นิ้วชี้-เลขกำลังในพีชคณิต   ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a median    (ตัวกลาง, มัธยฐาน)

(b) a tool    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) a sign    (เครื่องแสดง, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์)

(d) a response    (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, คำรับ)

 

3. Because the crocodile is accustomed to a tropical climate, it becomes lethargic (ลิ-ธาร์-จิค) (a) at temperatures below 60 degrees Fahrenheit.

(เพราะว่าจระเข้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน  มันจะ  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๖๐ องศาฟาเรนไฮต์)  (เนื่องจากมันรู้สึกเย็น)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly    (เย็นเยือก)

(c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish    (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

 

4. The sport of wrestling tests nimbleness (n), strength, and stamina.

(กีฬามวยปล้ำทดสอบ  ความแคล่วคล่องว่องไว,   พละกำลัง,  และความแข็งแรงทรหด)

(a) courage    (ความกล้าหาญ)

(b) intelligence    (ความเฉลียวฉลาด, สติปัญญา)

(c) agility    (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

(d) confidence    (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ)

 

5. Ocean-going vessels have often used flags to indicate their national allegiance (n).  

(เรือเดินสมุทรมักจะใช้ธงอยู่บ่อยๆ  เพื่อบ่งชี้ถึง  ความจงรักภักดี-ความสวามิภักดิ์  แห่งชาติของตน)  (คือ  ชักธงของประเทศใด  แสดงว่าเป็นเรือของประเทศนั้น)

(a) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(b) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(c) cargo    (สินค้า)

(d) authority    (อำนาจตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่, ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กร)

 

6. Before herbs were available (a) in supermarkets year-round, herb vinegar was made in the fall. 

(ก่อนที่พืชสมุนไพรจะ  สามารถหาได้-มี-หาได้-หาง่าย-ใช้ประโยชน์ได้-เท่าที่จะหาได้-เหมาะที่ใช้-กำไร   ในซูเปอร์มาเกตตลอดทั้งปี,  น้ำส้มที่ทำจากสมุนไพรถูกผลิตในฤดูใบไม้ร่วง)

(a) obtainable    (สามารถหามาได้, สามารถได้มา)

(b) affordable    (มีเงินพอจะซื้อหาได้)

(c) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล, ราคาไม่แพงเกิน)

(d) disposable    (ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ที่จัดการได้, สามารถกำจัดได้ – เช่น ขยะบางชนิด)

 

7. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)  มากมาย-ค่อนข้างใหญ่-ค่อนข้างมาก-น่านับถือ-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

 

8. DDT and other less toxic (a) insecticides have proved efficacious in controlling mosquito populations. 

(ดีดีทีและยาฆ่าแมลงอื่นๆ (ซึ่ง)  มีพิษ-เป็นพิษ   น้อยกว่า  ได้พิสูจน์ว่ามีผลชะงัด (ใช้แล้วได้ผล) ในการควบคุมประชากรยุง)

(a) dangerous    (มีอันตราย)

(b) unorthodox    (มิใช่ดั้งเดิม ขนานแท้หรือต้นฉบับ, ไม่ใช่ต้นตำรับ, ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(c) poisonous    (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ถูกโจมตีได้ง่าย, ถูกตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง)

 

9. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด  ความเครียด-ความตึงเครียด-การบีบคั้น-แรงกดดัน-การกด-การดัน-ความบังคับ-ความฉุกละหุก-เสียงหนัก-เสียงเน้น-เสียงครุ   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

 

10. The medicinal (a) value of fermented products has been known for a long time. 

(คุณค่า  เกี่ยวกับการบำบัดรักษา-ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค-เกี่ยวกับยา-ซึ่งมีคุณสมบัติของยา   ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหมัก  เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) monetary    (เกี่ยวกับเงิน, การเงิน)

(b) nutritional    (เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยงร่างกาย, เกี่ยวกับโภชนาการ)

(c) curative    (ซึ่งช่วยเยียวยา, ซึ่งบำบัดรักษา)

(d) caloric    (เกี่ยวกับความร้อน, เกี่ยวกับแคลอรี่)

 

11. Chemicals are typically (adv.) added to gasoline to make it a more efficient motor fuel. 

(สารเคมีถูกเติมเข้าไป  โดยทั่ว ๆไป-ซึ่งเป็นแบบฉบับ  ในน้ำมันเบนซิน  เพื่อทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(a) occasionally    (เป็นบางโอกาส, บางครั้ง)

(b) liberally    (อย่างเสรี)

(c) invariably    (อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, อย่างคงที่, อย่างสม่ำเสมอ)

(d) customarily    (อย่างเป็นปกติ, อย่างเป็นนิสัย, อย่างเป็นกิจวัตร)

 

12. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน  ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน-ตลกขบขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

 

13. The flowers will wither (v) in a few hours.

(ดอกไม้จะ  เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-หดเหี่ยว-(สี) จางลง-เน่าเปื่อย-อับเฉา-ทำให้เหี่ยวแห้ง (ร่วงโรย, อับเฉา, หมดกำลัง)   ในอีก ๒ – ๓ ชั่วโมง)

(a) open    (เปิด)

(b) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom    (เบ่งบาน)

(d) dry up    (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

 

14. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช  ผิดธรรมดา-ประหลาด-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้  ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

 

15. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ  ริบ-ยึด  สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported    (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released    {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

 

16. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายประเภทนักสืบ  ชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่    มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก-มีลูกมาก-มีผลมาก-แพร่หลาย-อุดมสมบูรณ์   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

 

17. When he recovered (v) consciousness after the accident, he asked to meet his family.

(เมื่อเขา  ได้กลับคืนมา-เอากลับคืน-เอามาได้อีก-กู้-ค้นพบใหม่-พบอีก-คืนสภาพ-ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม-คืนสภาพเดิม-หายเป็นปกติ-ชนะคดี    สติสัมปชัญญะ  หลังจากอุบัติเหตุ,  เขาร้องขอที่จะพบกับครอบครัวของเขา)  (คือ  เมื่อเขาได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาฯ)

(a) recalled    (ระลึกได้, รำลึก, หวนคิด)

(b) got better    (มีอาการดีขึ้น)

(c) got back    (ได้กลับคืนมา)

(d) discovered    (ค้นพบ)

 

18. Peter could not participate (v) in the match because he had hurt his foot.

(ปีเตอร์ไม่สามารถ  เข้าร่วมใน   การแข่งขัน  เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้า)

(a) attend    {เข้า (เรียน, ประชุม), ให้ความสนใจ, รับใช้, ดูแล}

(b) take part in    (เข้าร่วมใน, มีส่วนร่วมใน)

(c) train for    (ฝึกซ้อมสำหรับ)

(d) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, เลื่อน, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา)

 

19. They went on an expedition (n) to explore the Arctic.

(พวกเขาทำ  การเดินทาง (เพื่อสำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ)-คณะผู้เดินทางดังกล่าว-ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง   เพื่อสำรวจบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) attempt    (ความพยายาม)

(b) adventure     (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น)

(c) trip    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การเดินพลาด)

(d) penalty    (การลงโทษ, การลงโทษทางอาญา, ค่าปรับ, ค่าสินไหมทดแทน)

 

20. His lies are so conspicuous (a) that no one ever believes him.     

(การโกหกของเขา  เด่นชัด-ชัดแจ้ง-เตะตา-เป็นที่สนใจ   มาก  จนกระทั่งไม่มีใครเคยเชื่อเขาเลย)

(a) funny    (น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุก, ตลก, แปลกประหลาด, พิลึก, น่าสงสัย)

(b) shocking    (น่าตกใจ, น่าตะลึงงัน, เขย่าขวัญ)

(c) credulous    (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป)

(d) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 224)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

2. The late King Bhumibol was tremendously revered (v) by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ  เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง   อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted    (ช่วยเหลือ)

(d) respected    (เคารพนับถือ)

 

3. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย   ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง ๔ คน, กลุ่มผู้เล่น ๔ คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

 

4. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ  หนี-หลบหนี   จากอันตรายทุกอย่าง,  (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยบ้างในบางครั้ง)  (คือ  คนเราจะต้องยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  เพราะยากที่จะหนีมันไปทุกครั้ง)

(a) hide oneself     (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

5. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ  ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

 

6. After World War II, Novelist Nagai Kafu felt more at home (adv.) with the declining traditional culture of Japan.

(หลังสงครามโลกครั้งที่    นักเขียนนวนิยาย  นาไก คาฟู  รู้สึก  สบาย-สุขใจ-อบอุ่นใจ-สบายเหมือนเป็นบ้านของตนเอง   มากยิ่งขึ้น  กับวัฒนธรรมแบบเก่าแก่-ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เสื่อมลง)  (เนื่องจากถูกอเมริกาซึ่งชนะสงคราม  กดดันให้ลดความเข้มข้นของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นลง)

(a) in tune    (สอดคล้องกับ, ปรับเข้ากันได้กับ)

(b) happy    (มีความสุข)

(c) out of step    (ไม่สอดคล้องกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เข้าจังหวะ)

(d) comfortable    (สบายใจ, รู้สึกเป็นกันเองหรือเหมือนบ้านของตัวเอง, อุ่นใจ)  

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Feel at home”  เป็นสำนวน  หมายถึง รู้สึกสบายใจ, รู้สึกอบอุ่นใจ, รู้สึกสบายใจ-อบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเอง

 

7. Mountain ranges influence (v - n) the development of deserts by creating rain shadows.

 {เทือกเขา-ทิวเขา   มีอิทธิพลต่อ-มีอำนาจโน้มน้าว-มีผลกระทบ-อิทธิพล-อำนาจชักจูง-สิ่งชักจูง    พัฒนาการของทะเลทราย  โดยการเพิ่มที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)}  (หมายถึง  กันมิให้ฝนตกเข้าไปถึง  ทำให้เกิดทะเลทรายขึ้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

 

8. National governments commonly (adv.) employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ   โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน  ใช้การเพิ่มภาษี  เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง) 

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ  “Commonly

 

9. Maine is the most sparsely (adv.) populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมน (ของสหรัฐฯ) เป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่  อย่างเบาบาง-อย่างบางตา-อย่างหร็อมแหร็ม-อย่างขาดแคลน-มีน้อย   ที่สุดทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely    (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly    (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly    (อย่างเบาบาง)

(d) diversely    (อย่างหลากหลาย)

 

10. The wild European rabbit lives in large colonies (n).

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น  กลุ่ม (สัตว์หรือคน)-อาณานิคม-กลุ่มคนในอาณานิคม-ประเทศหรือดินแดนที่เป็นอาณานิคม   ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

 

11. The criminal insinuated (v) that he had been roughly treated by the arresting officer. 

(อาชญากร  บอกเป็นนัย-พูดเป็นเชิง-แย้ม   ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบคายโดยตำรวจซึ่งจับกุมเขา)

(a) suggested indirectly    (แนะนำหรือบอกอย่างอ้อมๆ)

(b) argued convincingly    (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

(c) stated flatly    (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

(d) denied positively    (ปฏิเสธในเชิงบวก)       

 

12. She is a contemporary (a) writer who has received much critical acclaim. 

(เธอเป็นนักเขียน  สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน-ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน   ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือต้อนรับในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic    (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern    (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

 

13. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด) (a).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น  แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet    (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry    (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet    (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry    (หนาวและแห้งแล้ง)

 

14. When the bell rang, the chemistry student jerked (v) her hand and spilled the acid.  

(เมื่อระฆัง (กระดิ่ง) ดังขึ้น  นักเรียนวิชาเคมีคนนั้น  กระตุก-เกร็งกระตุก-สะบัด-กระชาก-ฉุด-เหวี่ยง  มือของเธอ  และทำน้ำกรดหกกระจาย)  (อาจเป็นเพราะความตกใจ)

(a) clapped    (ตบมือ)

(b) rubbed    (ถู, เสียดสี)

(c) gently moved    (เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล)   

(d) abruptly pulled    (กระชาก,  ดึง หรือถอนอย่างฉับพลัน)

 

15. No remnants (n) of the settlement of Jacksonville, Virginia, were found by the next group of colonists. 

(ไม่มี  ส่วนที่หลงเหลือ-เศษซาก-เศษ-เศษเล็กเศษน้อย-เศษผ้า-เดน   ของนิคมหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเมืองแจ็คสันวิลล์  รัฐเวอร์จิเนีย  ที่ได้ถูกค้นพบโดยชาวอาณานิคมกลุ่มถัดไป)  (คือ  ตอนที่คนกลุ่มใหม่มาถึง  ไม่พบซากอาณานิคมเดิมแล้ว)

(a) survivors    (ผู้รอดชีวิต)

(b) buildings    (อาคาร, ตึก, สิ่งก่อสร้าง)

(c) traces    (ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(d) implements    (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

 

16. The noise was so faint (a) that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย-สลัวๆ-เลือนๆ-อ่อนกำลัง-เป็นลม-หน้ามืด-วิงเวียน-ขี้ขลาด-กลัว   มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

 

17. Most high school students look up to (v) the star player on the football team. 

(นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่  เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส   ผู้เล่นที่เป็นดารา (คือมีฝีเท้าดี) ในทีมฟุตบอล)

(a) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy    (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect    (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue    (ติดตาม)

 

18. A sealed bottle thrown into the ocean often floats (v) aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย   ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

 

19. One symptom (n) of the disease is a high fever.

(อาการ-อาการโรค-ลักษณะอาการ-เครื่องแสดง-เครื่องหมาย-เครื่องชี้บอก   อย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol    (สัญลักษณ์)

(b) cause    (สาเหตุ)

(c) sign    (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain    (ความเจ็บปวด)

 

20. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา  แดง-แดงขึ้น-ทำให้หน้าแดง-ท่วม-ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง-ไหลพุ่ง-ไหลทะลัก-ทำความสะอาดด้วยน้ำ   เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 223)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He is infamous (a) for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง   ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

 

2. In bad weather, navigators use radar to steer (v) their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือใช้เรดาเพื่อที่จะ  นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวง มาลัย-คัดท้าย   เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย)  (เช่น  โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide    (นำทาง)

(b) dock    (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel    (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

 

3. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

4. Iraq’s seizure of Kuwait in 1990 caused oil prices to soar (ซอร์) (v) worldwide. 

(การยึดคูเวตของอิรักในปี  ๑๙๙๐  เป็นเหตุให้ราคาน้ำมัน   พุ่งสูงขึ้น-บินสูง-ลอยสูง   ทั่วโลก)

(a) level off    (คงที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

(b) fluctuate    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

(c) increase steadily    (เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ)

(d) rise sharply    (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน)

 

5. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง  ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

 

6. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a) issues that came from the United States’s civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่  เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-มีชื่อเสียง-โด่งดัง-ยื่นออก-โผล่ออก   ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

7. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume (n) of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่  ๑๙,  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่มปริมาณ-ปริมาตร-จำนวนมาก-เล่ม-ฉบับ-ระดับเสียง-ความดังของเสียง   การผลิตผ้าและและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

(a) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(b) quantity    (ปริมาณ, จำนวน)

(c) refinement    (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

(d) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

 

8. Jim could not participate (v) in the match because he had hurt his foot.

(จิมไม่สามารถ  เข้าร่วมใน   การแข่งขัน  เพราะว่าเขาเท้าเจ็บ)

(a) flatter    (ป้อยอ, ประจบ, ยกย่องเกินความจริง)

(b) concentrate    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

(c) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(d) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

 

9. We are restricted (v) to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูก  จำกัด-จำกัดวง-มีขอบเขต-คับแคบ-ถูกกำหนด  (ความเร็ว) ที่  ๓๐  ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรือ มีอาคารบ้านเรือน)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(c) exceeded    (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

(d) limited to    (จำกัดอยู่ที่)

 

10. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

 

11. His employer appeared to be in such an affable (a) mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่  เป็นมิตร-กรุณา-ง่าย   อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible    (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain    (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (น่าคบ, น่าพอใจ, เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, สอดคล้อง)

 

12. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เจ้าเสมียนคนนั้น  ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี   กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป,  ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

 

13. He was greatly vexed (v) by the new and unexpected development.

(เขา  หัวเสีย-ถูกรบกวน-ถูกก่อกวน-กลุ้มใจ-เป็นทุกข์-ระคายเคือง   อย่างยิ่ง  จากการพัฒนาใหม่ๆ และมิได้คาดฝัน)

(a) annoyed    (รู้สึกถูกรบกวน-รำคาญ)

(b) astonished    (ประหลาดใจ, สนเท่ห์)

(c) enlightened    (ได้รับความรู้-ความสว่าง)

(d) contented    (พอใจ)

 

14. Since he had never been in such a situation before, his apprehension (n) was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน,  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความสงสัย-การจับกุม   ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

 

15. The boy felt disgraced (v) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า   เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

 

16. They agreed that it was not in their interest to repudiate (v) the treaty.

(พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า  มันมิใช่ผลประโยชน์ของพวกเขาที่จะ  ปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด   สนธิสัญญานั้น)  (คือ  พวกเขายอมรับสนธิสัญญานั้น  เนื่องจากเป็นผลประ โยชน์ของพวกตน)

(a) compensate    (ชดเชย, ทดแทน, เยียวยา)

(b) concede to    (ยอม, ยอมรับ, ยินยอม, ยอมให้, ยอมอ่อนข้อให้)

(c) reject    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทิ้ง)

(d) terminate    (สิ้นสุดลง, ยุติ, ทำให้สิ้นสุดลง, ทำให้ยุติ)

 

17. The report absolved (v) her of all blame for the accident.

(รายงาน  ปลดเปลื้อง-ยกโทษให้-อภัยโทษ-ล้างบาป   เธอสำหรับคำตำหนิทั้งหลาย  ในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น)  (คือ  ไม่ตำหนิเธอในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) reminded    (เตือนให้ระลึกถึง)

(b) confused    (ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้งง)

(c) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) forgave    (ให้อภัย, ยกโทษให้)

 

18. Optimists appreciate every little happy period, while pessimists say that happiness is transitory (a).

(คนมองโลกในแง่ดี  ชื่นชมช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวว่า  ความสุข  ไม่ถาวร-ไม่ยั่งยืน-ชั่วคราว-มีอายุสั้น-อยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

(a) permanent    (ถาวร)

(b) hard to come by    (ได้มายาก)

(c) inevitable    (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

(d) short-lived    (มีอายุสั้น, สั้นมาก, ชั่วคราว)

 

19. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary for many years.

(เขาได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวแบบ  ลับๆ-ไม่เปิดเผย-เป็นความลับ-ลี้ลับ-เป็นส่วนตัว   กับเลขาฯ ของเขา  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว)

(a) formidable    (น่าเกรงขาม, น่าหวั่นเกรง, เอาชนะได้ยาก)

(b) scrupulous    (คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, กระดากใจ, ตะขิดตะขวงใจ, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) secret    (ลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, เร้นลับ, ลึกลับ)

(d) redundant    (เหลือเฟือ, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, ใช้คำมากเกินไป, น้ำ ท่วมทุ่ง)

 

20. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน  เป็น สถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ  สกปรก-มอซอ-รุ่มร่าม-เสื่อมทราม-ยากแค้น-น่าสงสาร)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับภาพหรือการแสดงที่น่าตื่นเต้น,การแสดงหรือภาพที่ประทับใจมาก)

(c) dirty    (สกปรก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 222)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

 (นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้เคยถูก  ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา   (หมายถึง การฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

 

2. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น   ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

 

3. The deluge of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย   ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

 

4. Propaganda intended to demoralize (v) enemy troops is part of psychological warfare.  

(การโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถูกมุ่งหวังที่จะ  ทำให้เสียกำลังใจ-ทำให้ขวัญเสีย   แก่กองทหารฝ่ายศัตรู  เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา)

(a) dishearten    (ดิส-ฮ้าร์-เทิ่น)  (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

(b) intimidate    (ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้หวาดกลัว, ขู่, คุกคาม)

(c) persecute    (จองล้างจองผลาญ, ประหาร, ข่มเหง, รบกวน, ก่อกวน, แกล้ง)

(d) perplex    (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย)

 

5. When the typewriter was introduced into business, it helped give women economic emancipation (n) and opportunities for greater participation in the workforce. 

(เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำเข้ามาใช้ในธุรกิจ  มันช่วยให้ผู้หญิงมี  การปลดปล่อย-การปล่อยเป็นอิสระ-การปลดปล่อยหรือเลิกทาส   ทางเศรษฐกิจ  และ (ให้) โอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน)  (คือ  ช่วยให้ผู้หญิงมีงานทำมากขึ้น)

(a) freedom    (อิสรภาพ)

(b) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(c) compensation    (การชดเชย, การตอบแทน, การเยียวยา, เงินชดเชย, ค่าตอบแทน)

(d) growth    (การเจริญเติบโต, การเพิ่มขึ้น)

 

6. Apartment living is vexing (a) to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์  น่าโมโห-น่าขุ่นเคือง   ต่อบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน)  (คือ  ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง)

(a) comforting    (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

(b) delighting    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

(c) thrilling    (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

(d) irritating    (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

 

7. Many cities have made significant cutbacks (n) in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำการตัดทอน (ลดลง) อย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า)  (คือ  ลดค่าใช้จ่ายจากการให้บริการฟรี  เช่น รถเมล์  รถไฟฟรี)

(a) improvements    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(b) augmentations    (การเพิ่มขึ้น)

(c) reductions    (การลดลง)

(d) disclosures    (การเปิดเผย)

 

8. A referee in any matches must maintain an impartial (a) judgment on competing teams.

(กรรมการในการแข่งขันใดๆ  จะต้องรักษาการใช้วิจารณญาณ (หรือ การตัดสิน) ซึ่ง  ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายใด   ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน)

(a) sympathetic    (เห็นอกเห็นใจ)

(b) invariable    (ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่)

(c) attentive    (สนใจ, ตั้งใจ, เอาใจใส่)

(d) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

 

9. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated (v) dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า – ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน – ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหมาที่   (ถูก) ทำให้เชื่อง-ทำให้เคยชิน-ทำให้สนใจงานบ้าน-ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน-ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม   มากไปกว่าหมาป่า  “wolf”)  (เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์  และ “wolf”  เป็นเพียง    ชนิดในนั้น)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทางหรือพันธุ์ผสม)

 

10. Though many American men help with household chores (ชอร์ส) (n), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย  งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน   ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, ภาระหน้าที่, งานหนัก, เรื่องที่ยาก)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

 

11. Breathing does not occur automatically (adv.) in whales and dolphins as it does in humans.

(การหายใจมิได้เกิดขึ้น  โดยอัตโนมัติ-เกิดขึ้นอย่างอิสระ-ไร้จิตสำนึก-เป็นกลไก   ในปลาวาฬและปลาโลมา  เหมือนกับที่มันเป็นอยู่ในมนุษย์)  (คือ  การหายใจของมนุษย์เกิดโดยอัตโนมัติ)

(a) systematically    (อย่างเป็นระบบ)

(b) simultaneously    (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างพร้อมกัน)

(c) bilaterally    (โดยทั้ง ๒ ฝ่าย)

(d) unconsciously    (โดยไม่มีสติ, โดยไม่รู้สึกตัว)

 

12. Windows in early New England houses were large enough to provide only minimal light and ventilation (n).

(หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ (รัฐต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและ  การระบายลมหรืออากาศ-การทำให้มีอากาศเข้าได้-การเปิดเผย-การเปิดให้ตรวจสอบ-การแสดงออก-การแสดงข้อคิดเห็น   ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

(a) decoration    (การตกแต่ง, การประดับประดา)

(b) air    (อากาศ)

(c) safety    (ความปลอดภัย)

(d) sunshine    (แสงอาทิตย์)

 

13. Due to its vivid (a) yellow, black, and orange coloring, the emperor penguin stands out against the usually bleak landscape of its habitat.

(เนื่องมาจากรูปโฉมภายนอก (สีผิว) ที่เป็นสีเหลือง  สีดำ และสีส้มที่  สว่างจ้า-มีสีเจิดจ้า-สีแจ๊ด-มีชีวิตชีวา-ชัดแจ้ง-ชัดเจน-ร่าเริง-สดใส-เต็มไปด้วยชีวิต-เต็มไปด้วยพลังชีวิต   ของมัน  นกเพนกวินจักรพรรดิมีความโดดเด่นตัดกับภูมิประเทศที่ปกติมักจะดูหม่นหมอง (เศร้าสร้อย) ของถิ่นที่อยู่ของมัน)  (หมายถึง  ของนกเพนกวิน)

(a) odd    (แปลก, ประหลาด)

(b) pale    (ซีด, จาง)

(c) bright    (สว่างจ้า)

(d) simple    (เรียบๆ, เรียบง่าย, ธรรมดา)

 

14. John’s mother looked at the broken glass on the floor with equanimity (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่) (n); at least he didn’t hurt himself when he knocked over the vase.

(แม่ของจอห์นมองแก้วที่แตกบนพื้นด้วย    ความสงบใจ-ความใจเย็น-ความมีอารมณ์เย็น-ความสมดุลของใจ,   อย่างน้อยที่สุด  จอห์นก็มิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันล้ม  -  และแตก)

 (a) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(b) antagonism    (แอน-แท้ค-โก-นิ-ซึ่ม)  (ความเป็นศัตรูกัน, ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน) 

(c) ambivalence    (แอม-บิ-เว้-เลิ่นซ)  (ความรู้สึกสองจิตสองใจต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง,  ความรู้สึกทั้งบวกและลบต่อบุคคลคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง, ความไม่แน่ใจในการเลือกของ  ๒  สิ่งที่ตรงกันข้าม, ความรู้สึกทั้งรักและชังต่อบุคคลเดียวกัน) 

(d) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ)

 

15. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่   แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง    และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

16. Even though many years have passed since Einstein formulated his theory of relativity, few people are able to grasp (v - n) it fully.

(ถึงแม้ว่าหลายปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธ์ของเขา,  ผู้คนน้อยคนสามารถ  เข้าใจ-รู้ซึ้ง-ยึด-จับ-กำแน่น-คว้า-พยายามยึด-พยายามจับ-ความเข้าใจ-การยึด-การจับ-การคว้า-การกำแน่น   มันอย่างเต็มที่)

(a) apply    (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

(b) revise    (แก้ไข, ทบทวน)

(c) comprehend    (เข้าใจ)

(d) project    (คาดการณ์, ประมาณการ, โครงการ)

 

17. The mother soothed (v) the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่  ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ   ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก  ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged    (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

18. The clerk had to break off (v) the conversation in order to wait on a customer. 

(เสมียนคนนั้นจำเป็นต้อง  หยุดโดยกะทันหัน-ตัดความสัมพันธ์   การสนทนา  เพื่อมารับใช้ลูกค้า)  (คือ  หยุดการสนทนาโดยกะทันหัน)

(a) resume    (ดำเนินต่อไป)

(b) hurry    (รีบเร่ง)

(c) begin    (เริ่มต้น)

(d) interrupt    (ตัดบท, ขัดจังหวะ, ทำให้หยุด, ยับยั้ง, พูดสอด, ขัดขวาง)

 

19. The new tax law is explicit (a); that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่  ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย,  (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

 

20. The union’s grievance (n) committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ  การอุทธรณ์-การร้องทุกข์-ความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ-ความข้องใจ   ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-การร้องทุกข์, การบ่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 221)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He ate a prodigious (a) amount of the homemade bread.

(เขากินขนมปังทำเอง (ทำที่บ้าน) ในปริมาณที่  มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny    (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล)

 

2. We were forced to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับให้  เลื่อน-เลื่อนไป-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง   การไปปิกนิก)  (คือ  เลื่อนเวลาการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

 

3. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา   ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)  (คือ  ยังเห็นว่า (คู่พิพาท) อาจตกลงกัน หรือยินยอมกันได้)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

 

4. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ (ถมให้หมด)  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

 

5. He got (v) nowhere with his plan to balance the budget.

(เขา  ไม่ประสบผลสำเร็จ-ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า-ไปไม่ถึงไหน   กับแผนการที่จะทำงบประมาณแบบสมดุล)  (คือ  ยังขาดทุนหรือใช้จ่ายเกินรายได้อยู่เหมือนเดิม)

(a) accomplished nothing    (ไม่ประสบผลสำเร็จ)

(b) succeeded completely    (ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์)

(c) fooled no one    (ไม่ได้หลอกต้มใคร)

(d) became obsessed    (พะวงหรือหมกมุ่นอยู่กับ)

 

6. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ  การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือ ได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

 

7. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ ว่าใช้  เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ   ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

 

8. If you are visiting a foreign country, you may be unaccustomed (a) to eating unfamiliar foods. 

(ถ้าคุณกำลังไปเยือนต่างประเทศแห่งหนึ่ง  คุณอาจจะ  ไม่คุ้นเคย-ไม่เคยชิน   กับการกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย)

(a) surprised at    (ประหลาดใจ)

(b) unused to    (ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

(c) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

(d) afraid of    (กลัว)

 

9. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ  ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล-มีจิตที่ปกติ   ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

 

10. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี  ทางเลือก,  ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement   (โอกาสของความตกลงกันหรือเห็นพ้องกัน)

 

11. The different parts of the cotton plants are utilized in the manufacture of innumerable (a) commodities.

(ส่วนต่างๆ ของพืชจำพวกฝ้าย  ถูกใช้ในการผลิตสินค้า  มากมาย-เหลือคณานับ-นับไม่ถ้วน)

(a) priceless    (ราคาสูงจนหาค่ามิได้)

(b) durable    (ทนทาน, คงทน, ใช้ได้นาน)

(c) countless    (มากมาย, นับไม่ถ้วน)

(d) perishable    (เน่าเสียได้ง่าย, เน่าเปื่อยได้ง่าย, ตายได้, ย่อยยับได้)

 

12. Espionage denotes the work of intelligence organizations whose main task is to gather (v) information by covert means.

(การจารกรรมบ่งบอกถึงงานขององค์กรสืบราชการลับ (ข่าวกรอง)  ซึ่งงานหลักของพวกเขาคือ  รวบรวม-เก็บรวมกลุ่ม-จัดเก็บ-จัดรวม-รวมกัน-จัดเรียงหน้า-สะสม-เพิ่ม-ค่อยๆเพิ่ม-ชุมนุม   ข้อมูลโดยวิธีการลับๆ-ไม่เปิดเผย)

(a) interpret    (อธิบาย, แปลความหมาย, ตีความ)

(b) compile    (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) scrutinize    (พิจารณาอย่างละเอียด)

(d) delete    (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

 

13. Parents may become frustrated by the incessant (a) demands of their children.

(พ่อแม่อาจเกิดคับข้องใจ (หรือท้อแท้ใจ, ผิดหวัง) จากการเรียกร้อง  ต่อเนื่อง-ไม่หยุดยั้ง-ติดต่อกัน   ของลูกๆของตน)

(a) unnecessary    (ไม่จำเป็น)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) endless    (ไม่จบสิ้น, ไม่มีขอบเขต, ไม่มีที่สิ้นสุด, เยิ่นเย้อ, ไม่มีข้อสรุป)

(d) myriad    (มากมาย, จำนวนมาก)

 

14. Alexander Hamilton was accused of being involved in a scheme (n) to establish a separate nation in the western part of the United States.

(อเล็กซานเดอร์  แฮมิลตัน  ถูกกล่าวหาว่าพัวพันใน  แผนการร้าย-แผนการ-โครงการ-แผนลับ- เพทุบาย-กลเม็ด-ระบบการจัดการ-แผนผัง-แบบแผน-แผนภาพอธิบาย   ที่จะสถาปนาประเทศแยกออกไป  ในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ)  (ในสมัยที่อเมริกาเริ่มก่อตั้งประ เทศใหม่ๆ)

(a) plot    (แผนการ, แผนการลับ, ที่ดินแปลงเล็ก, แผนที่หรือแผนผัง)

(b) decision    (การตัดสินใจ, การตกลงใจ, คำตัดสิน, ข้อตกลงใจ, ความแน่วแน่)

(c) society    (สังคม)

(d) massacre    (การสังหารหมู่)

 

15. Yesterday’s seemingly complex computers are rudimentary (a) by today’s standards.

(เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนว่าสลับซับซ้อนของในอดีต  เป็น (ของ)  พื้นฐาน-แรกเริ่ม-เหมือนของเด็กๆ แรกเกิด-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่-ยังไม่สมบูรณ์-พื้นฐาน-ขั้นปฐม-ขั้นต้น-ต่ำ   เมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน)  (หมายถึง  คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนในอดีต  เป็นเหมือนของเด็กๆ-แรกเริ่ม  เมื่อเปรียบเทียบกับคอมฯในปัจจุบัน)

(a) inefficient    (ไม่มีประสิทธิภาพ)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) unsophisticated    (ง่ายๆ, ไม่ซับซ้อน, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา, เรียบๆ, ตรงไปตรงมา, บริสุทธิ์)

    

16. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา  ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม   ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย),  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

17. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being (n) of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ  ความกินดีอยู่ดี   ของผู้เยาว์ (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

 

18. A flexible program that is tailored (v) to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก  ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้้อ   เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

 

19. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐  เมื่อสงครามและ  ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย   ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าในอดีต  หรือก่อนหน้านั้นอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

 

20. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค   โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทนี้)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 220)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In the United States, the eroded (v) value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูก  กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ-สึกกร่อน   ของเงินดอลลาร์  ถูกพิจารณาว่าเป็นผล ลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง)

 

2. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina (n) and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ  ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-สุขภาพ   และความเร็วในการควบคุมฝูงวัว)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

 

3. Newton’s explanation of gravity enabled (v) astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้สามารถ-ทำให้เป็นไปได้-ทำให้ง่ายเข้า-มอบอำนาจ   นักดาราศาสตร์  ที่จะทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)  (คือ  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์ฯ)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

 

4. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring (n) practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิ บัติ (หรือการดำเนินการ)  การจ้าง-การว่าจ้าง-การเช่า-การให้เช่า-การออกเที่ยวรับจ้าง   ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย, ถูกกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

 

5. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke (v) laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือ  เพื่อ  กระตุ้น-ก่อให้เกิด-ยุแหย่-ปลุกปั่น-ยั่ว-ก้าวร้าว   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  ดัง นั้น  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

6. Look at them closely when they occur separately and the distinction (n) between them is then clear.

(จงมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นแยกกัน (ทีละครั้ง)  และ  ความแตกต่าง-การแบ่งแยก-การแยกแยะ-ลักษณะพิเศษ-ลักษณะที่เด่น-ความมีชื่อเสียง-เกียรติยศ   ระหว่างพวกมัน  ก็จะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้น)

(a) attraction    (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

(b) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

(c) difference    (ความแตกต่าง)

(d) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง)

 

7. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant (a - nmilitary strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่,  พระนางคลีโอพัตรา,  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง, เป็นชาวกรีก, สามารถพูดได้    ภาษา, และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่  ฉลาดมาก-หลักแหลมมาก-สุกใส-โชติช่วง-แวววาว-เพชรนิลจินดา)

(a) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(b) intelligent    (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี)

(c) professional    (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

(d) skillful    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

 

8. The expansion of public services has caused concern that the civil service branches are becoming autonomous (a) powers.

(การขยายการบริการสาธารณะได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า  สาขางานราชการกำลังจะกลายเป็นอำนาจ (ซึ่ง)  เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง)  (คือ  ไม่สามารถควบคุมได้  เนื่องจากความใหญ่โต-เทอะทะของมัน)

(a) independent    (เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, เป็นตัวของตัวเอง)

(b) superior    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

(c) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(d) robust    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลังมาก, เอาการเอางาน)

 

9. Most physicians (n) believe that a reasonable amount of physical exertion throughout life is one of the keys to longevity.

(แพทย์-หมอ-อายุรแพทย์   ส่วนใหญ่เชื่อว่า  ปริมาณที่เหมาะสม (พอสมควร, ไม่มากเกินไป) ของการออกแรงทางร่างกาย (การออกกำลังกาย) ตลอดชีวิต  เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาว)

(a) researchers    (นักวิจัย)

(b) physicists    (นักฟิสิกส์)

(c) athletes    (นักกีฬา, นักกรีฑา)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

10. Most carmakers anticipate (v) more elaborate instrumentation in the near future when the standard automobile will utilize several microprocessors.

(ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่  คาดหวัง-มุ่งหวัง-ทำนาย-ลงมือกระทำการก่อน-ตัดบท-ใช้สอยล่วงหน้า-บังเกิดล่วงหน้า   การใช้เครื่องมือที่ละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้  เมื่อรถยนต์มาตรฐานจะใช้ไมโครโปรเซสเซ่อร์จำนวนมาก)

(a) employ    {ใช้ (เครื่องมือ), จ้าง (คนงาน)}

(b) appreciate    (ชื่นชม, ยกย่อง, เห็นคุณค่า, เห็นประโยชน์)

(c) neglect    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง)

(d) expect    (คาดหวัง, คาดว่า, หวังว่า, คาดคิด, ปรารถนาให้)

 

11. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันโดยปกติมักมี  การเริ่มต้น (การจู่โจม, การโจมตี) ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด-ปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน-คับขัน-ไม่ติดต่อกัน-หยาบ-หยาบคาย   ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

12. Much air cargo includes items that spoil (v - n) rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมไปถึง (ประกอบด้วย) สิ่งของซึ่ง  เสีย-เน่าเสีย-เสื่อมเสีย-แย่ลง-ปล้น-แย่ง-ทำให้ (เสื่อม) เสีย-ทำให้แย่-ทำอันตราย-โอ๋จนเสียคน-ของโจร-สิ่งที่ปล้นมา-ของเสีย   อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen    (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate    (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, พูดดูถูก)

(c) sell    (ขาย)

(d) go bad    (เน่า, เสีย)

 

13. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of (v) them. 

(ในหลายๆ กรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มัน (สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ) ได้)

(a) get rid of     (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

 

14. The tunnel (n) was so dark and clammy that we became frightened.

(อุโมงค์-อุโมงค์ใต้ดิน-ทางใต้ดิน-โพรงใต้ดิน-ทางเข้าเหมืองแร่-ปล่องระบายอากาศ-ท่อปล่องไฟ-โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น   มืดและเย็นชื้นมาก  จนกระทั่งพวกเราตกใจกลัว)

(a) long corridor    (ระเบียงหรือเฉลียงยาว)

(b) open ditch    (คูน้ำที่เปิดกว้าง)

(c) underground passageway    (ทางผ่าน (ทางคนเดินหรือรถวิ่ง) ใต้ดิน)

(d) center aisle    (ทางเดินตรงกลาง – ในโบสถ์หรือเครื่องบิน)

 

15. Punctuality (n) is imperative in your new job.

(การตรงต่อเวลา-การรักษาเวลา-ความถูกต้อง-การเป็นแต้มหรือจุด   เป็นสิ่งจำเป็น (หรือ เรื่องบังคับ)  ในงานใหม่ของคุณ)

(a) Being efficient    (การมีประสิทธิภาพ)

(b) Being courteous    (ความสุภาพ)

(c) Being on time    (การตรงต่อเวลา)

(d) Being cheerful    (ความร่าเริง)

 

16. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด, ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น, จะ  อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

 

17. The most pressing (a - n) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา  ด่วน-รีบด่วน-เครื่องอัด-การอัด   ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

 

18. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ   ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

19. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ   ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง)  (คือ  ไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้ในที่สุด)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

20. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมพ์  เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร   อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 219)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  การมาก่อน-การมีสิทธิ์ก่อน-สิทธิพิเศษ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

 

2. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

3. The appeal (n – v) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์-ดึงดูดใจ-ร้องขอ-อ้อนวอน-เรียกร้อง-อุทธรณ์   ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

 

4. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกซ์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ  เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

5. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่    รองจากเต่าเท่านั้น  ในเรื่อง   การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

 

6. Individuals share genes not only with their offspring (n) but also with other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับ  ลูกหลาน-บุตร-ทายาท-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสันดาน-ลูกสัตว์-หน่ออ่อน-ผล-ผลิตผล-ดอกผล   ของตนเท่านั้น  แต่ยัง (ร่วม กัน) กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b) cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c) children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d) siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

 

7. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception (n) of the past as both art and history.

(การปรับปรุงใหม่ (ซ่อมแซม) อาคารเก่าในเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง  การมองเห็น-การเข้าใจ-การหยั่งรู้-ญาณ-ความรู้สึก-ความรู้สึกสัมผัส   อดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติศาสตร์)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

(c) acceptance    (การยอมรับ)

(d) example (ตัวอย่าง)

 

8. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ถูกต้องสมควร-ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี    มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

 

9. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-อย่างไร้ความปราณี-อย่างโหดเหี้ยม-อย่างทารุณ   อย่างมาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a) frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

 

10. The development of modern drama in the United States was spurred (v) by the growth of university theaters.

(พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  ได้รับการ  กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่ง   โดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

(a) discouraged    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(b) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

(c) stimulated    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

(d) hampered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

11. The waste matter from the factory contaminates v) the river.

(วัตถุ-สสารที่เป็นของเสียจากโรงงาน  ทำให้ปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์-เจือปน   แม่น้ำ)  (คือ  ทำให้แม่น้ำปนเปื้อน หรือเกิดมลภาวะ)

(a) pollutes    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(b) diminishes    (ทำให้ลดลง, ลดลง)

(c) floods    (ท่วม, ท่วมท้น)

(d) flows into    (ไหลเข้าไป)

 

12. Our country is compelled (v) to import a large amount of rice and sugar each year.

(ประเทศของเราถูก  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ให้นำเข้าข้าวและน้ำตาลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) forced    (บังคับ)

(c) persuaded    (เพอร์-สเว้ด-ดิด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(d) prohibited    (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

13. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา  คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ   พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) look like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ-คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

 

14. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ  เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, บกพร่อง, มีไม่พอ)

 

15. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ  พยาน-หลักฐาน-การยืนยันโดยการสาบานตัว-การแถลงโดยเปิดเผย-บัญญัติ  ๑๐  ประการของโมเสส   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

 

16. The scientists examined (v) the fossils closely to determine their age.

(นักวิทยาศาสตร์  ตรวจสอบ-ทดสอบ-สอบสวน-พิจารณา-ไต่ถาม   ซากฟอสซิลอย่างใกล้ชิด  เพื่อกำหนดอายุของมัน) 

(a) processed    (ประมวลผล)

(b) compared    (เปรียบเทียบ)

(c) inspected   (ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจตราอย่างละเอียด)

(d) estimated   (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

 

17. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล  ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ (หมายถึงทฤษฎี) ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

 

18. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่  สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก   ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

 

19. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน)  (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา  คำต่างๆ ได้ถูก  สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น   เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed     (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

20. It is futile (a) to argue with him once he has made up his mind.

(มัน  ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์   ที่จะโต้เถียงกับเขา  ในทันทีที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL