หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 328)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Without the pension (n) she had confidently expected, Helen faced hardships in her retirement.

(เมื่อไม่มี  บำเหน็จ-บำนาญ-เงินช่วยเหลือ-เงินสงเคราะห์   ซึ่งเธอได้คาดหวังไว้ด้วยความมั่นใจ,  เฮเลนเผชิญกับความยากลำบากเมื่อเธอเกษียณอายุงาน)

(a) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(b) recovery   (การฟื้นจากไข้, การหายจากไข้, การกลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) swindle    (การฉ้อโกง, การหลอกต้ม, การหลอกลวง)

(d) fluctuation    (ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, การขึ้นๆ ลงๆ)

(e) social security; annuity    (เงินประกันสังคม, สวัสดิการสังคม; เงินรายได้เป็นรายปี)

(f) menace    (ภัย, อันตราย)

 

2. The teacher will penalize (v) you if you don’t do your homework.

(ครูจะ  ลงโทษ-ลงทัณฑ์-เปรียบเทียบปรับ   เธอ  ถ้าเธอไม่ทำการบ้าน)

(a) magnify    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) track    (ตามรอย, ติดตาม, คอยตาม)

(c) rejuvenate    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

(d) punish; discipline    (ลงโทษ, ทำให้เจ็บปวด, ทารุณ; ลงโทษ, แก้ไข, ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) instigate    (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(f) sentence    (ตัดสินลงโทษ, พิพากษา, พิพากษาลงโทษ)

 

3. Excessive humidity retards (v) evaporation of perspiration from the body.

(ความชื้นมากเกินปกติ  ทำให้ช้า-ขัดขวาง-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค-ถ่วง-หน่วง-หน่วงเหนี่ยว   การระเหยของเหงื่อจากร่างกาย)  (คือ  ทำให้การระเหยฯ ช้า)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

(b) slows    (ทำให้ช้า, ลดความเร็ว, ทำให้ฝืดเคือง, เชื่องช้า, รีรอ, ล้าหลัง)

(c) stabilizes   (ทำให้มั่นคง หรือมีเสถียรภาพ)

(d) undermines    (บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ทำลายอย่างลับๆ, ทำให้อ่อนลง, ขุด, เซาะ)

(e) suspends    (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

(f) adjusts to    (ปรับให้เข้ากับ)

 

4. The scientist’s explanation for the strange behavior of all the test animals was conjectural (a).

(คำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์  สำหรับพฤติกรรมแปลกๆ ของสัตว์ที่นำมาทดสอบทั้งหมด  เป็น (เรื่องการ)   คาดเดา-คาดคะเน-ทาย-อนุมาน-สรุปจากการอนุมาน)

(a) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(b) malevolent    (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เกลียด)

(c) speculative    (คาดการณ์, เดา, เก็ง, พิจารณา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค)

(d) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(e) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)

(f) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประ หลาดใจ)

 

5. Few people prefer to live in a village remote (a) from the world.

(น้อยคนมากที่ชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่  อยู่ห่างไกล-ไกลโพ้น-โดดเดี่ยว-ลึกลับ-ห่างๆ-ห่างเหิน-เมินเฉย   จากโลก)  (หมายถึง  อยู่ไกลลิบลับจากผู้คน  หรือวงสังคม)

(a) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

(b) distant    (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน, ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย)

(c) backward    (ล้าหลัง)

(d) small    (เล็ก)

(e) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือ หรือคล่องแคล่ว, สะดวก หรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

(f) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

 

6. There was a vehement (วี้-ฮะ-เมิ่นท) (a) quarrel among the members of the gang as to who should be its new leader.

(มีการการทะเลาะกันอย่าง  รุนแรง-ดุเดือด   ระหว่างสมาชิกของแก๊ง  เกี่ยวกับว่าใครควรจะเป็นผู้นำคนใหม่)  

(a) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

(b) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

(d) noisy    (มีเสียงดัง)

(e) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ)   

(f) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

 

7. People living in the less developed part of the world still retain some conventional (a) customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ซึ่งเป็นจารีตประเพณี-ซึ่งเป็นประเพณีนิยม-ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ    บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

(e) diminutive    (ดิ-มิ-นิว-ทิฟ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(f) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

 

8. The government has initiated (v) a program to reform the economy.

(รัฐบาลได้   ริเริ่ม-เริ่มนำ-นำเข้า-นำไปให้รู้จัก   โครงการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a) ended    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น, จบสิ้น)

(b) hampered    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) confronted    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(d) started    (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

(e) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(f) overhauled    {ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง}

 

9. Communities on the island depend on fishing for their livelihood (n).

(ชุมชนบนเกาะพึ่งพิงการตกปลา (จับปลา) สำหรับ  การดำรงชีวิต   ของพวกตน)

(a) income    (รายได้)

(b) competency    (ความสามารถ)

(c) life    (ชีวิต)

(d) valor    (แว้-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ)

(e) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(f) panic   (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

 

10. One of the perks (n) of being this company’s executive is that you get a company car.

(หนึ่งใน  สิ่งพิเศษ-สวัสดิการพิเศษ   (เช่น  รถยนต์หรือที่พักฟรีที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ที่บางบริษัทให้แก่พนักงาน)  ของการเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้  คือว่าคุณได้รถยนต์ (ประจำตำแหน่ง) ของบริษัท)

(a) salaries    (เงินเดือน)

(b) gifts    (ของขวัญ, พรสวรรค์)

(c) benefits    (ผลประโยชน์, สิทธิพิเศษ, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, การแสดงการกุศล)

(d) commodities    (สินค้า)

(e) hindrances    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(f) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

 

11. His car has a serious defect (n); it is hard to start in cold weather.

(รถยนต์ของเขามี  ข้อบกพร่อง-ข้อเสีย-ข้อไม่ดี   ร้ายแรงอย่างหนึ่ง  (คือ)  มันสตาร์ทยากเมื่ออากาศเย็น)

(a) impact    (ผลกระทบ)

(b) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออก หรือติดเนต)

(c) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(d) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์)

(e) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(f) trauma     (ทร้อ-ม่ะ)  (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

 

12. He made such an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) remark that few people understood what he said.

(เขากล่าวคำพูดที่  คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย   มาก  จนกระทั่งมีน้อยคนมากเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ)  (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) adequate   (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(f) indignant   (ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ไม่พอใจมาก)

 

13. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม  มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง   มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

(e) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

(f) firm   (มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่)

 

14. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเกตบอลของเรามีชัยชนะด้วย  ความต่อเนื่องกัน-การต่อเนื่อง-ลักษณะต่อเนื่อง-ลำดับ-การรับช่วง-การสืบทอดตำแหน่ง)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

(e) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

(f) nationality    (สัญชาติ)

 

15. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ  ไม่พอใจ-ไม่สบายใจ-ลำบากใจ   มาเป็นเวลา  สัปดาห์แล้ว  ในขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) outspoken    (พูดจาโผงผาง, ขวานผ่าซาก)

(f) tactful    (มีไหวพริบดี, มีปฏิภาณดี, ฉลาด)

 

16. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ หรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(f) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

 

17. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ  เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) superficial    (ผิวเผิน, ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ใกล้ผิวหน้า)

(f) bleak    (หม่นหมอง, เศร้าโศก, สิ้นหวัง)

 

18. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ถูกต้องสมควร-ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี    มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

(e) robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(f) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

 

19. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา  คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ   พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) looks like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ, คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(e) reminds    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(f) relates    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

 

20. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา   ความเป็นไปได้ของการตกลงกัน หรือยินยอมกัน)  (คือ  ยังเห็นว่า  (คู่พิพาท)  อาจตกลงกัน  หรือยินยอมกันได้)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(f) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 327)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. We hope to commence (v) our work by next week.   

(เราหวังที่จะ  เริ่ม-เริ่มต้น-ริเริ่ม-ได้รับปริญญา   งานของเราในสัปดาห์หน้า)

(a) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

(b) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

(c) start    (เริ่มต้น)

(d) apologize    (ขอโทษ)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ชักจูง, ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(f) hamper    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

2. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่   เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาว หรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

(f) spontaneous   (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

 

3. Most people abhor (แอบ-ฮ่อร์) (v) those who like to bully women or elderly people.

(คนส่วนใหญ่  เกลียดชัง-ชิงชัง   บุคคลผู้ซึ่งชอบข่มเหงรังแกผู้หญิงหรือผู้สูงอายุ)

(a) practice    (กระทำ, ปฏิบัติ, ฝึกหัด)

(b) oppose    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นปรปักษ์)

(c) penalize    (ลงโทษ)

(d) detest    (เกลียด, เกลียดชัง, ไม่ชอบอย่างมาก)

(e) survive    {รอดชีวิต (จากอุบัติเหตุ, แผ่นดินไหว, สงคราม), ยังคงมีชีวิตอยู่, อายุยืนกว่า, อยู่ได้นานกว่า}

(f) aggravate   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

 

4. The firm ran into foreign exchange problems which halted (v) its imports of steel.

(บริษัทพบกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยบังเอิญ  ซึ่ง  ทำให้หยุดชะงัก-หยุดชะงัก   การนำเข้าเหล็กกล้าของบริษัท)  (คือ  ทำให้การนำเข้าฯ หยุดชะงัก)

(a) accelerated    (เร่ง, เร่งรัด, เร่งให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, เพิ่มขึ้น)

(b) stopped    (ทำให้หยุด, หยุด, จอด)

(c) debilitated    (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (ทำให้อ่อนแอลง, ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย)

(d) compelled    (บังคับ)

(e) patronized    (เพ้-เทริน-ไนซ)  (สนับสนุน, อุปถัมภ์, ให้ความอุปการะ, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง)

(f) perturbed    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่งยาก)   

 

5. A number of suspected terrorists have been revoked (v) to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก  ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง  การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, ลบล้าง, เลิกล้ม)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

(e) dwindled      (ดวิ้น-เดิ้ล)  (ลดน้อยลง, หด, เล็กลง, ทรุดโทรม, ทำให้เล็กลง หรือหดลง)  

(f) augmented    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

 

6. The committee agreed with her and thought her decision was insightful (a) .

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ (เป็นการ) เข้าใจอย่างลึกซึ้ง-เข้าใจอย่างถ่องแท้-มองทะลุเหตุการณ์-รอบรู้-เฉลียวฉลาด)

(a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(e) abundant     (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน)

 

7. There is no reason to insult and slander (สแล้น-เดอะ) (v) the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ  ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-ใส่ร้ายป้ายสี-หมิ่นประ มาท   ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)  (“Slander”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวร้าย, การหมิ่นประมาท)

(a) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame   (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(e) erect    (สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรง, ทำให้ตั้งชัน, ติดตั้ง, ยก)

(f) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

 

8. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition. 

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย-ทำให้เหมือน หรือสอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

(f) reproach   (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

 

9. The political group was charged with sedition (ซี-ดิ๊ช-ชั่น) (n) because it had advocated burning the capital to the ground.

(กลุ่มการเมืองถูกตั้งข้อหา  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล)-การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ-การต่อต้านรัฐบาล-การจลาจล   เพราะว่ากลุ่มฯ ได้สนับสนุนการเผาเมืองหลวงจนราบเป็นหน้ากลอง)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (. ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม,  ๒. ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

(b) treason (ทรี้-เซิ่น); the incitement of public disorder or rebellion   (การกบฏ-การทรยศขายชาติ; การปลุกระดมมวลชนให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ)

(c) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (๑. คุณงามความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง,  ๒. คุณสมบัติที่ดี หรือน่าสรรเสริญ, ความบริสุทธิ์, ความเข้มแข็ง, ความโอบอ้อมอารี) 

(d) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา) 

(e) perfidy    (เพ้อร์-ฟิ-ดี้)  (การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์, การทรยศ, การหักหลัง)   

(f) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

 

10. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล) (a) students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน  ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น   ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี (เรียบร้อย) ในห้องเรียน)  (หมายถึง  นักเรียนที่นิสัยเสีย  แก้ไม่หาย  หรือแก้ไขได้ยาก  เปลี่ยนแปลงได้ยาก)    

(a) innocuous    (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ) 

(b) inconsequential    (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ) 

(c) incurable    (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้, ซึ่งรักษาไม่หาย)

(d) impaired    (อิม-แพ่ร์)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ) 

(e) indifferent   (๑. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง,  ๒. ธรรมดาสามัญ, ไม่เด่น, ไม่สำคัญ) 

(f) incongruous    (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน) 

 

11. I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidations (n).

(ผมคิดว่าแคโรลจะประหม่าเมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์   แต่เธอกล่าวมันโดยปราศจาก  ความกลัว-ความตกใจ-การสั่นเทา-การสั่นระริก-ความประหม่า-ความกังวลใจ)

(a) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

(b) courage    (เค้อ-ริจ)  (ความกล้าหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ)

(c) intimidation    (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

(d) fright    (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

(e) husbandry    (การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด, การทำไร่ไถนา, การปศุสัตว์, การเกษตร, การทำฟาร์ม, วิชาที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์)

(f) perjury    (เพ้อร์-จู-รี่)  (การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ) 

 

12. Because Richard was a radical (n - a), the Conservative Party would not accept him as a candidate. 

(เพราะว่าริชาร์ดเป็น  คนหัวรุนแรง-หัวรุนแรง-สุดขีด,   พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน)  (ชิงตำแหน่งผู้แทน  หรือนายกเทศมนตรี)

(a) pacifist    (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย)   

(c) bully    (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist    (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

(e) optimist    (คนมองโลกในแง่ดี)

(f) captive    (นักโทษ, เชลย, ผู้ถูกจับกุม, ผู้ถูกครอบงำ)

 

13. The teacher was surprised to see her students docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) (a) after they had been punished.

(ครูประหลาดใจที่เห็นนักเรียนของเธอ  อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เงียบ, ไม่ก้าวร้าว และควบคุมได้ง่าย-เชื่อง (สัตว์)   หลังจากที่พวกเขาถูกลงโทษ)

(a) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา,  ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(b) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ,  ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว,  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(c) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(d) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

(e) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(f) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

 

14. The music was so loud that I thought it would pierce (เพียซ) (v) my eardrums.

(ดนตรีเสียงดังมากจนกระทั่งผมคิดว่า  มันจะ  แทงทะลุ-ทะลุผ่าน-ทะลวง-มองทะลุ-ทิ่ม-แทง-เจาะ-ไช-(เสียง) แทรกผ่าน   เยื่อแก้วหูของผม)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(b) whisper to    (กระซิบกับ, พูดเสียงแผ่วเบากับ, พูดเบาๆ และเป็นการส่วนตัว, ส่งเสียงเบาๆ)

(c) assure    (ให้ความมั่นใจ, ยืนยัน, รับรอง, ประกัน, ทำให้แน่นอน, ให้กำลังใจ)  

(d) eliminate    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(e) penetrate; perforate; puncture    (เจาะทะลุ, ผ่านทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน; ทำให้เป็นรู, เจาะรู; เจาะ, เจาะรู)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) entice    (เอน-ไท้ส)  (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

 

15. Tuition at American universities varies markedly (มาร์คท-ลิ่) (adv.), depending on the type of institution and its endowment.

{การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอเมริกันแตกต่างกัน  อย่างน่าสังเกต-อย่างเด่นชัด-อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างมีรอย-อย่างมีเครื่องหมาย,   ขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันและสมรรถภาพ-ความสามารถ (หรือ ทุนทรัพย์ที่บริจาคให้มหาวิทยาลัย)  ของมัน}

(a) slightly    (อย่างเบาบาง, อย่างบอบบาง, เล็กน้อย, อย่างสะโอดสะอง, อย่างอ่อนแอ)

(b) occasionally    (เป็นบางครั้ง, เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) substantially    (อย่างมากมาย, อย่างมีเนื้อหาสาระ, อย่างมีแก่นสาร, โดยพื้นฐาน, อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างแน่นหนา)

(d) abnormally    (อย่างผิดปกติ)

(e) intensely    (อย่างเข้มข้น, อย่างรุนแรง, อย่างเร่าร้อน, อย่างหนาแน่น, อย่างลึกซึ้ง)

(f) ambiguously    (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมีหลายความหมาย, อย่างยากที่จะเข้าใจ)

 

16. Foxes aid (v – n) the farmer by attacking destructive rodents.

(หมาจิ้งจอก  ช่วยเหลือ-สงเคราะห์-อนุเคราะห์-ช่วยฉุกเฉิน   ชาวไร่ชาวนา  โดยการจู่โจมทำร้ายสัตว์ที่ใช้ฟันหน้าแทะ (กระต่าย, หนู, กระรอก, บีเวอร์) ซึ่งทำลายพืชไร่)  (“Aid”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, ความช่วยเหลือ, แรงช่วย, สิ่งที่ช่วย)

(a) abandon    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(b) inspire    (ดลใจ, ให้แรงบันดาลใจ, ดลบันดาล, กระตุ้น, เร้าใจ, ปลุกปั่น, ผลักดัน, หายใจเข้า)

(c) help    (ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ส่งเสริม, บรรเทา)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การช่วยเหลือ, ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, สิ่งที่ช่วย”)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(f) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ")

 

17. Finally, she got a permanent (a) job as a clerk in a law office in Boston.

(ในที่สุด  เธอได้งาน  ถาวร-ยืนยง-คงทน-ยาวนาน-(สี) ไม่ตก   เป็นเสมียนในสำนักงานกฎหมายในเมืองบอสตัน)

(a) lasting    (ถาวร, ทน, ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด)

(b) temporary    (ชั่วคราว)

(c) menial    (ต่ำต้อย, เป็นขี้ข้า, เกี่ยวกับคนใช้, อย่างคนใช้)

(d) difficult    (ยาก)

(e) eccentric    (อิค-เซ้น-ทริค)  (ประหลาดๆ, ไม่ปกติ)  (ใช้กับคนเท่านั้น)

(f) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

18. The tourists could take a close look at the vestiges (เวส-ทิจ) (n) of a historical site they were visiting.

(นักท่องเที่ยวสามารถมองดูอย่างใกล้ชิดที่  ร่องรอย-รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้-รอยเท้า-รอยทาง-เศษนิดเดียว   ของโบราณสถานที่พวกเขากำลังไปเยือน)

(a) walls    (กำแพง, ผนัง)

(b) locations    (สถานที่, ที่ตั้ง)

(c) columns    (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน)

(d) traces    (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(e) habitats    {ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ของสัตว์)}

(f) prestiges    (เพรส-ทีจ-จิส)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

 

19. Because the soldier fought so valiantly, he was extoled (v) by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ  ยกย่อง-สรรเสริญ  โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

(e) liberated    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

(f) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

 

20. Her room is a terrible mess; she is very unkempt (อัน-เค่มพท) (a).

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรก  หรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง (ทั้งนี้) เธอ  สกปรก-ไม่มีระเบียบ-หยาบ-หยาบคาย-ยุ่งเหยิง-เป็นกระเซิง-รุ่มร่าม   อย่างมาก)

(a) sheepish    (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery    (ลื่น)

(c) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly    (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้หลายอย่าง)

(f) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 326)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He disliked his surroundings and wanted to flee (v) from them.  

(เขาไม่ชอบสภาพแวดล้อมของเขา  และต้องการที่จะ  หนี-หลบหนี-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   จากมัน)

(a) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆ ล่อๆ, ทำลับๆ ล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(d) incite   (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(f) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ) 

 

2. The party will begin immediately after the opening (n) of the new building.  

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก  การเปิด-การเริ่ม-การเปิดเผย-ที่โล่ง-กลาง แจ้ง-รูเปิด-ช่อง-การลงมือ   ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation    (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation    {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

(e) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

(f) discourse    (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน) 

 

3. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) about politics was thought to be incurred by politicians’ corruption and disinterest to voters’ demand.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  ถูกคิดว่าเกิดจากการทุจริตคดโกงของนักการเมือง  และความไม่สนใจของพวกเขาต่อความต้องการของผู้ลงคะแนนเสียง)

(a) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด) 

(c) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)

(d) impunity    (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม) 

(e) duplicity    (ดิว-พลิส-ซิ-ที่)  (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, ความไม่ซื่อตรง, การตีสองหน้า) 
(f) scrutiny    (สครู้-ทิ-นี่)  (การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด)

 

4. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) (a) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค  ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็น (มี) โรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก,   ๒. ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary   (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible    (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา,  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(f) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

 

5. My best friend exhibited candor (แค้น-เดอะ) (n) when he told me that for many years now he has believed me to be a jerk.

(เพื่อนที่ดีที่สุดของผมได้แสดง  ความซื่อตรง-ความจริงใจ-ความตรงไปตรงมา-ความเปิดเผย   เมื่อเขาบอกผมว่า  เป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้   เขาเชื่อว่าผมเป็นคนโง่-เซ่อ)

(a) frankness; sincere honesty    (ความเปิดเผย, ความจริงใจ , ความตรงไปตรงมา-ไร้เล่ห์เหลี่ยม, การไม่แอบแฝง-ไม่อ้อมค้อม; ความซื่อตรง, ความซื่อตรงแบบจริงใจ, ความซื่อสัตย์, ความเปิดเผย, ความสุจริต)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(b) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความองอาจ) 

(c) oppression    (ออพ-เพร้ซ-ชั่น)  (การกดขี่, การบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกกดขี่, ความรู้ สึกถูกกดขี่, เผด็จการ) 

(d) fury    (ฟิ้ว-รี่) (๑. ความโกรธจัด, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล,  . ความดุเดือด, ความรุนแรง) 

(e) allegation    (แอล-ลิ-เก๊-ชั่น)  (การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน) 

(f) scrutiny    (สครู้-ที-นี่)  (การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียด, การตรวจสอบอย่างละเอียด) 

 

6. The amateur tennis player completed many matches without being victorious (a).

(นักเทนนิสสมัครเล่นคนนั้นแข่งขันจบหลายแมทช์โดยปราศจาก   มีชัยชนะ-ได้ชัยชนะ-รบชนะ)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(e) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(f) triumphant (ไทร-อั๊ม-เฟิ่นท); winning; conquering; successful    (มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, ดีใจเพราะชนะ, อิ่มอกอิ่มใจ; ชนะ, มีชัย, เอาชนะคู่อริ, ประสบความสำเร็จ; ได้ชัยชนะ, พิชิต, ปราบ; มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

7. Jenny shrieked (ชรีค) as the drunk pedestrian wobbled (v) into the  path of the oncoming car.

(เจนนี่ร้องกรี๊ด (ร้องเสียงหลง) เมื่อผู้เดินถนนซึ่งเมามาย   โซเซ-โอนเอน-โยกไปมา-ส่าย-โคลงเคลง-สั่น-ไม่แน่นอน-ไม่คงที่   เข้าไปในเส้นทางของรถยนต์ที่กำลังวิ่งมา)

(a) detained     (กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(b) pondered    (ไตร่ตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด, คำนึง)

(c) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

(e) staggered; swayed; tottered    (เดินโซเซ, ยืนโซเซ, โงนเงน, เซ, ส่าย, ลังเลใจ, ตะกุกตะกัก, ทำให้โซเซ; โยก, โอน, เอน, แกว่ง, ไกว, ไปๆ มาๆ, ไหว, ขึ้นๆ ลงๆ; เดินโซเซ-เดินเตาะแตะ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) meditated    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

 

8. We didn’t need any evidence to see that the poor man was in urgent (a) need of money and food.

(เราไม่ต้องการพยานหลักฐานใดๆ ที่จะเห็น (เข้าใจ) ว่า  ชายผู้น่าสงสารคนนั้นมีความต้องการ  เร่งด่วน-รีบด่วน-เร่งรีบ-ฉุกเฉิน-เร่าร้อน   ในเรื่องเงินและอาหาร)

(a) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

(b) customary    (ซึ่งเป็นปกติวิสัย, ซึ่งทำกันมา, อย่างที่เคยปฏิบัติกัน, เหมือนอย่างที่เคยทำมา)

(c) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล)

(d) pressing; exigent; immediate    (ด่วน, รีบด่วน; รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เป็นเรื่องด่วน; ฉับพลัน, ทันที, กะทันหัน, ไม่รีรอ, โดยตรง, ใกล้ชิด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) moribund    (ม้อ-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะ หมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่)

(f) concise    (สั้น, กะทัดรัด, ไม่เยิ่นเย้อ)

 

9. Through the transparent (a) curtain, the entire scene was visible.

{(มอง) ผ่านทางม่านซึ่ง  โปร่งแสง-โปร่งใส-โปร่งตา-ใสเหมือนกระจก-ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด-เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-เห็นชัด-ชัดแจ้ง-เข้าใจง่าย,   เหตุการณ์ (ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ)  ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้}

(a) appalling    (น่ากลัว, น่าใจหาย, น่าตกใจ)

(b) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(c) translucent; diaphanous; gauzy (ก๊อ-ซิ)    (กึ่งโปร่งแสง, มัว, ฝ้า; ละเอียดหรือบางจนแสงผ่านได้; โปร่ง, บาง, คล้ายผ้าโปร่ง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(e) meticulous     (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้)

(f) proper    (เหมาะสม, สมควร, ดี, ถูกต้อง)

 

10. Historians will probe (v) the causes of the Vietnamese conflict.

(นักประวัติศาสตร์จะ  สืบสวน-ตรวจสอบ-พิสูจน์-ทดสอบ-ทดลอง-แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่   สาเหตุต่างๆ ของความขัดแย้งในเวียดนาม)  (ซึ่งทำให้เกิดสงครามเวียดนาม)

(a) retaliate    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(b) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(c) eulogize   (ยู้-ละ-ไจซ)  (สรรเสริญ, เขียนหรือกล่าวคำสรรเสริญ)

(d) investigate; research; examine    (สืบสวน, สำรวจ, ไต่สวน, สอบสวน; สืบเสาะ, สำรวจ, วิจัย, วินิจฉัย, ค้นคว้า; ตรวจสอบ, สอบสวน, พิจารณา, ไต่ถาม, สอบ, ทดสอบ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) commence    (เริ่มต้น)

(f) extradite    (ส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

 

11. The doctor said the patient’s condition was worsening (v).

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  กำลัง  แย่ลง-เลวลง-ทำให้แย่ลง-ทำให้เลวลง)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

(e) exploiting    (อิกซ-สพล้อย-ทิ่ง)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(f) exaggerating    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

 

12.  I agree that some businessmen are so covetous (คั้ฟ-วิ-ทัส) (a) that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน  โลภ-อยากได้มาก-ปรารถนาอย่างไม่ควร   มาก  จนกระ ทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

(e) stagnant    (หยุดนิ่ง, ไม่ไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)

(f) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

13. Julie was penitent (เพ้น-นิ-เทิ่นท) (a) when Jim explained how much pain she had caused him.

(จูลี่  สำนึกผิด-เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป-สำนึกบาป   เมื่อจิมอธิบายว่า  เธอได้ก่อให้เกิดความปวดร้าว (ความทุกข์ทรมาน) แก่เขามากเพียงไร)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(c) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(d) repentant; contrite    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป;สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) provincial    (โพร-วิ้น-เชิ่ล)  (. โง่เขลา, ใจคับแคบ,  . ไม่สละสลวย, บ้านนอก, เกี่ยวกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด) 

(f) stately    (สเท้ท-ลี่)  (ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย) 

 

14. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) (a) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้น  หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง   เป็นเวลานานหลายเดือน)  (คำนาม  คือ  “Despondence”  หรือ  “Despondency”)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) interminable    (อิน-เท้อร์-มิ-นะ-เบิ้ล)  (ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, น่าเบื่อ) 

(c) extremely depressed; full of despair    (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) insurmountable    (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้) 

(e) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏ หรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(f) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

15. This development has been of immense (อิม-เม่นซ) (a) importance.

(การพัฒนา (พัฒนาการ) นี้มีความสำคัญอย่าง  มโหฬาร-มากมาย-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-ใหญ่มาก-มหึมา)

(a) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมาก, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด) (ปรักหักพัง, ชำรุด, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (มากมาย, มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(e) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, ไร้สาระ, โง่เขลา)

(f) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (. ยากจน,  ขัดสน,  . ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

 

16. They both come from relatively affluent (a) backgrounds.

(พวกเขาทั้ง    คนมาจากภูมิหลังที่ค่อนข้าง  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-มากมาย)   (คือ  มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวย)

(a) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

(d) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(e) witty    (ฉลาด, มีเชาวน์ปัญญา, มีไหวพริบ, เก่งในการใช้ถ้อยคำสำนวน)

(f) vehement    (รุนแรง)

 

17. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ  สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) uneasy    (ไม่สบายใจ, กังวล, ซึ่งลำบากหรือไม่สบาย)

(f) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

 

18. The sculptor, Lorenzo Ghiberti, blended (v) medieval grace with Renaissance realism. 

(ช่างปั้นรูป-แกะสลัก  (คือ) นายลอเร็นโซ กิเบอร์ติผสม-ปน-คลุกเคล้า   ความงดงามของสมัยกลาง  เข้ากับศิลปะรีอัลลิสซึ่มสมัยเรเนซองต์)  (คือ  สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ) 

(a) produced     (ผลิต)

(b) invented     (ประดิษฐ์,  คิดค้น)

(c) combined     (ผสม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

(d) discovered     (ค้นพบ)

(e) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(f) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

 

19. The government need colossal (a) sums of money to renovate the country’s infrastructure.

(รัฐบาลต้องการเงินจำนวน  มากมาย- (ปัญหา) ใหญ่- (อำนาจ) มหาศาล- (ตึก) ใหญ่โตมาก   เพื่อมาปรับปรุงสาธารณูปโภคของประเทศ) 

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic    (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

(e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

(f) perilous    (มีอันตราย)

 

20. The country expected to exterminate (v) its enemy before winter came.

(ประเทศคาดหวังที่จะ  กำจัดแบบสิ้นซาก หรือถอนรากถอนโคน   ศัตรูของตน  ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึง)

(a) reconcile with    (ปรองดอง หรือคืนดีกับ)

(b) destroy    (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

(c) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(d) flee    (หลบหนี)

(e) revolutionize    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

(f) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 325)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. If Jennifer doesn’t reform (v), she will get into serious trouble.

(ถ้าเจนนิเฟอร์ไม่  กลับเนื้อกลับตัว-ปรับปรุง (ตัวเอง)-ดัดนิสัย-แก้ไขใหม่-ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-เข้าแถวใหม่-เข้ารูปแบบใหม่   เธอจะเจอปัญหาหนัก)

(a) recover    (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(b) discriminate    (แยกแยะ, แบ่งแยก, วินิจฉัย, เลือกที่รักมักที่ชัง, ตัดสินโดยใช้เหตุผล)

(c) deteriorate    (เลวลง, เสื่อมลง, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, ชำรุด, แตกสลาย)

(d) improve; ameliorate    (ดีขึ้น, ปรับปรุง (ตัวเอง), แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น; ดีขึ้น, ปรับปรุง (ตนเอง), ทำให้ดีขึ้น)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(f) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท) (v, a, n) (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว)

 

2. The price he quoted (v) for the car was essentially the same as that of his competitor.

(ราคาที่เขา  อ้างอิง-อ้าง-แจ้งราคา-อ้างคำพูด-เอาคำพูดของ.................มา-ใส่เครื่องหมายคำพูด   สำหรับรถยนต์  โดยพื้นฐาน (สาระสำคัญ) แล้ว  เหมือน (เท่ากัน) กับราคาของคู่แข่งของเขา)  (ราคาที่เขาอ้าง (เสนอขาย) เท่ากับราคาที่คู่แข่งอ้าง)

(a) fabricated   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,  ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

(b) gesticulated    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด) 

(c) cited; referred to    (อ้างอิง, กล่าวอ้าง, กล่าวสนับสนุน, ออกหมายเรียกตัวมาศาล, กระตุ้น; อ้างอิง, อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, เกี่ยวโยงไปถึง, ค้นหา (หลักฐาน-พจนานุกรม-เสนอแนะ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(d) emulated   (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า)

(e) contradicted    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ)   

(f) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

 

3. She was reluctant (a) to take on any more responsibilities at work.

(เธอ  ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน-ฝืด   ที่จะรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกับงานที่กำลังทำ)

(a) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้) 

(b) instrumental    (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประ โยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(e) unwilling; hesitant; disinclined    (ไม่เต็มใจ, ลังเลใจ, ต่อต้าน, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งข้อ; ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ; ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่ยินยอม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

4. It is absurd to surrender your rights to a tyrant (ไท้-เริ่นท) (n) when you have abundant reasons to remain free.

(มันน่าหัวเราะ (โง่เขลา, ไร้สาระ) ที่จะยอมมอบสิทธิต่างๆ ของคุณให้กับ  ทรราช-ผู้ปกครองที่กดขี่-ผู้ปกครองเผด็จการ-ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ หรือเบ็ดเสร็จ   เมื่อคุณมีเหตุผลมากมายที่จะยังคงเป็นอิสระ-เสรี)

(a) traitor    (ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, ผู้ขายชาติ, ผู้ทวนคำสาบานของตนเอง)

(b) patriot    (ผู้รักชาติ, ผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ)

(c) dictator; despot; autocrat    (ผู้เผด็จการ, ผู้บงการ, ผู้ชี้ขาด, ผู้บอกคำบอกให้เขียนตาม; ทรราช, ผู้กดขี่, นักเผด็จการ, ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด; นักเผด็จการ, ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(d) rogue    (โรก)  (คนพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, คนที่ชอบยั่วคนอื่น, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้าย และแยกตัวออกจากกลุ่ม, บุคคลที่มีมารยา โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)

(e) villain    (วายร้าย, ผู้ร้าย, คนชั่วร้าย, คนเลว, ตัววายร้าย ในละคร-นิยาย, ตัวโกง)

(f) conqueror    (ค้อง-เคอะ-เร่อะ)  (ผู้พิชิต, ผู้ได้รับชัยชนะ)

 

5. Earthquake could hit our country anytime and could result in utter (a) devastation in some areas.

(แผ่นดินไหวสามารถปรากฏขึ้นกับ (โจมตี) ประเทศของเราเวลาใดก็ได้  และสามารถส่งผลให้เกิดการทำลาย  โดยสมบูรณ์-ทั้งหมด-ทั้งสิ้น-เด็ดขาด-ไม่มีเงื่อนไข   ในบางพื้นที่)

(a) moderate    (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(b) slight    (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง,บอบบาง, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, อรชร, สะโอดสะอง)

(c) fatal    (เฟ้ท-เทิ่ล)  (ซึ่งทำให้ตายได้, ถึงตาย, ร้ายกาจ, เป็นอันตราย, เคราะห์ร้าย, ที่ทำให้เกิดความหายนะ หรือล้มเหลวได้, เป็นเรื่องโชคชะตา)

(d) trivial    (เล็กน้อยมาก, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม)

(e) complete    (สมบูรณ์, เต็มที่, สิ้นเชิง, เสร็จ, สำเร็จ, ครบ, พร้อม)

(f) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

 

6. China’s tougher stance on Taiwan threatened to derail (v) European efforts to boost ties with Beijing.

(ท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นของจีนที่มีต่อไต้หวัน  เป็นภัยคุกคามที่จะ  ทำให้หยุดชะงัก-ทำให้ตกราง-วิ่งออกนอกราง   ความพยายามของยุโรปที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับปักกิ่ง – หรือจีน)  (คือ  ทำให้ความพยายามฯ หยุดชะงัก)

(a) cooperate    (ร่วมมือ)

(b) deride    (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เย้ยหยัน)

(c) ridicule    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ)    

(d) thwart (ธวอร์ท); inhibit; obstruct    (ขัดขวาง, ทำให้ล้มเหลว, ทำให้พ่ายแพ้, ขวางกั้น, ต่อต้าน; ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม; ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(e) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม)

(f) butcher    (บุ๊ช-เช่อะ)  (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย, ทำให้เสีย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “พ่อค้าเนื้อ, คนฆ่าสัตว์ขาย, คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ, พ่อค้าเร่, การแล่เนื้อ, คนที่มีนิสัยโหดร้าย”)

 

7. With a surprising show of vigor (n), the old woman swam up and down the pool six times.

(ด้วยการแสดงที่น่าประหลาดใจของ  ความแข็งแรง-พลัง-กำลัง-แรง-อำนาจ-ความกระฉับกระเฉง-ความเข้มข้น,  หญิงชราว่ายน้ำกลับไปกลับมาในสระว่ายน้ำ    เที่ยว)

(a) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

(b) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(c) stamina; vitality; robustness    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน; กำลังกาย, กำลังวังชา, กำลังจิต, พลังชีวิต; ความแข็งแรง, ความเข้มแข็ง, ความมีกำลังมาก, ความกำยำ, ความเอาการเอางาน, ความอุดมสมบูรณ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ   

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

(e) apathy    (แอ๊พ-พะ-ธี่)  (ความไม่สนใจ, ความไม่เป็นห่วงกังวล, การไร้อารมณ์)

(f) turmoil    (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

 

8. Unless you have a map, our village is very difficult to track down (v).   

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเราจะยากลำบากอย่างมากที่จะ  ติดตาม-ค้นหา)

(a) preserve    (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รักมักที่ชัง)

 (c) locate     (หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(d) construe     (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประ โยค)

(e) comply    (คัม-ไพล่) (ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม)

(f) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

 

9. The university administration has decided to give privilege (พริ้ฟ-วิ-ลิจ)(n) to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้  สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์-เอกสิทธิ์-ประโยชน์พิเศษ-ข้อได้เปรียบ   กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)  (หมายถึง  คู่สามีภรรยาที่เป็นนักศึกษา  เช่น  อาจได้สิทธิการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยก่อนคนอื่น)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของกาซอันตราย)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)   

 

10. The doctor assured the patient that he would recuperate (ริ-คิ้ว (คู้) –เพอ-เรท) (v) after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  เขาจะ  กลับมีสภาพ หรือกำลังเหมือนเดิม-ฟื้นคืน-พักฟื้น-ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ)-กู้-เอาคืน  ภายหลังจากการกินยา หรือการใช้ยา)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) heal    (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้บริสุทธิ์)

(d) cure    (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(e) articulate    ( . (กริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน   ๒. (คุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย) 

(f) arbitrate     (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด) 

 

11. Jill is gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล   ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง   และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) homogeneous    (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน) 

(d) abstract    (แอ๊บ-สแทรคท)  (คำคุณศัพท์)  (๑. เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี   ๒. ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บทคัดย่อ, รายการย่อ) 

(e) sociable    (โซ้-เชีย-เบิ้ล)   (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)

(f) hardy    (ฮ้าร์ด-ดี้)   (. แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ  ๒. กล้าหาญ, บ้าระห่ำ) 

 

12. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท) (a).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง)  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) resilient    (ริ-ซิ้ล-เลี่ยนท)  (. ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ,   ๒. กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม) 

(e) meticulous    (เม-ทิ้ค-คิว-เลิส)  (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้) 

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

 

13. He gave a lucid (a) explanation as to how he had escaped from the prison.  

(เขาให้คำอธิบายที่  แจ่มแจ้ง-สามารถเข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล   เกี่ยวกับว่าเขาหลบหนีออกจากคุกอย่างไร)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) clear    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ไร้มลทิน, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน)

(d) convincing    (น่าเชื่อถือ, จูงใจให้เชื่อ)

(e) apathetic    (แอ-พะ-เธ้-ทิค)  (เฉื่อยชา, เฉยเมย, เซื่องซึม, ไม่แยแส)

(f) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

 

14. She lived a careful, frugal (a) life.

(เธอดำเนินชีวิตในแบบระมัดระวัง (รอบคอบ) และ  ประหยัด-มัธยัสถ์-กระเหม็ดกระแหม่-ตระหนี่-มีค่าเล็กน้อย-ราคาถูก)

(a) hasty    (รีบเร่ง)

(b) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) legal    (ถูกกฎหมาย, ทางกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) obese    (โอ-บีส)  (อ้วนมาก)

(e) dispirited    (ดิส-ปิ๊-ริ-ทิด)  (ท้อแท้, ไม่มีกะจิตกะใจ เพราะความผิดหวัง)

(f) gluttonous    (กลั๊ท-เทิน-เนิส)  (ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, ที่กินอย่างมูมมาม) 

 

15. A sound sleep is said to be a remedy (เร้ม-เม-ดี้) (n) for colds.

(การหลับสนิทถูกกล่าวว่าเป็น  การรักษา-วิธีการรักษา-วิธีการแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข   สำหรับไข้หวัด)

(a) phobia    (ความกลัว)

(b) tendency    (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

(c) cure    (คิ้ว-เออะ)  (การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย, การรักษาที่ได้ผล)

(d) prevention    (การป้องกัน, การขัดขวาง)

(e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ตอน)

(f) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

 

16. Having no qualifications beyond a six-grade education, John was resigned (ริ-ไซน) (a) to a lifetime of dull, menial jobs.

(ไม่มีคุณวุฒิมากไปกว่าการศึกษาชั้นประถม  ๖,  จอห์น  ปลงตก-ยอมรับชะตากรรม-จำนน-ยอม-ยอมตาม   กับตลอดชีวิตของงานที่น่าเบื่อหน่ายและต่ำต้อย)  (เช่น  งานของคนรับใช้ หรือกุลี)  (“Resigned”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่  )

(a) commonplace    (๑.  (คุณศัพท์) ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ ซากๆ, ๒. (คำนาม)  หมายถึง  สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ ซากๆ) 

(b) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(c) indigenous    (อิน-ดิ๊จ-จี-เนิส)  (ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด) 

(d) accepting one’s fate; unresisting    (ยอมรับชะตากรรมของตนเอง,  ปลงตก;  ยอมจำนน,  ไม่ต่อต้าน

(e) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

(f) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย) 

 

17. The scientist thought he had solved a huge riddle (n) of the universe.  

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคิดว่าเขาได้คลี่คลาย  ปริศนา-สิ่งที่ทำให้ฉงน-คำปริศนา-บุคคลที่เป็นปริศนา-ปัญหา-คำถามที่ทำให้งง   ของจักรวาล)

(a) peril    (อันตราย, ภัย)

(b) generosity    (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

(c) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

(d) recklessness    (ความสะเพร่า, ความประมาท)

(e) phobia    (โฟ้-เบีย)  (ความกลัว, โรคกลัว)

(f) commotion    (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมือง หรือสังคม) 

 

18. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆ ที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น   เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

(e) perspicacious   (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย) 

 

19. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating. 

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว  หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก   สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพ หรือจำศีล) (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด...............)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(e) intensify   (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(f) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

 

20. Animals may use their voices to threaten (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ  ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  "ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง")

(e) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  {. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

(f) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 324)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The vote to make Harris president of the music club was unanimous (a) and all committee members congratulated him on his presidency.

(การออกเสียง (คะแนนเสียง) ที่ทำให้แฮริสเป็นประธานของชมรมดนตรี  เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน-มีความเห็นพร้องเพรียงกัน   และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการแสดงความยินดีกับเขาในตำแหน่งประธานฯ)

(a) voluminous    (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส)  (มากมาย, ใหญ่โต, มโหฬาร) 

(b) astute    (แอส-ทิ้วท)  (ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน ) 

(c) of one mind; like-minded; concordant   (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, เห็นพ้องต้องกัน; มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน; สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ, ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(e) plentiful   (มากมาย) 

 

2. In the cemetery the corpse (คอร์พซ) was visible (a) in the bright moonlight.

(ในป่าช้า  ศพ (ซากศพ)  สามารถมองเห็นได้-มองเห็นได้-ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่ชัด   ภายใต้แสงจันทร์กระจ่าง)

(a) zealous   (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(b) elusive   (อิ-ลู้-ซิฟว)  (๑. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาด หรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

(c) squeamish   (สควี้-มิช)  (ตกใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, งอแง, พิถีพิถัน, จู้จี้, เจ้าระเบียบ) 

(d) transient   (แทร้น-ซี-เอิ้นท)  (ชั่วคราว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ประเดี๋ยวเดียว) 

(e) conspicuous; manifest    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ; ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดแจ้ง, เป็นที่เข้าใจดี, ประจักษ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

3. Frank’s argument may be logical but it is too vague (เวก) (a) to be convincing. 

{การอ้างเหตุผล {การโต้เถียง, การโต้คารม, ข้อสรุป) ของแฟรงค์  อาจจะมีเหตุผล  แต่มัน   คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดแจ้ง-เลือน-เลอะเลือน   เกินไปที่จะทำให้มั่นใจ (เชื่อมั่น)}

(a) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก  ๒. ละโมบ, ตะ กละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary    (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) ambiguous; obscure    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ; คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, มัว, ไม่มีชื่อเสียง, ห่างไกล, ไกลลิบลับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) caustic   (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

 

4. Her daughter was in wretched (เร้ช-ชิด) (a) health and had to have nurses on twenty-four hour duty.

(ลูกสาวของเธอมีสุขภาพ  น่าเวทนา-เคราะห์ร้าย-ต่ำช้า-ยากจน-เศร้าหมอง-ไร้ค่า   และจำเป็นต้องมีนางพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ (ดูแล-พยาบาล) ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) infamous    (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก) 

(b) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกง หรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา)

(c) miserable; distressed    (น่าสังเวช, ไม่มีความสุข, ทุกข์ยาก, ยากจน, น่าดูถูก, เลว; ที่ทุกข์ยาก, ที่ลำบาก, ที่เศร้าโศก, ที่ถูกบังคับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) sordid    (ซ้อร์-ดิด)  (๑. สกปรก, ๒. โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ๓. เห็นแก่ตัว, โลภ, งก, ตะกละ) 

(e) inconsiderable   (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ) 

 

5. Robert’s wrath (รอธ) (n) (n) did not cease until he had taken revenge on the slayer of his friend.

(ความโกรธเคือง-ความกริ้วโกรธ-ความโมโห-การแก้แค้น   ของโรเบิร์ต  ไม่ยุติ (สิ้นสุด)  จนกระทั่งเขาได้ล้างแค้นกับผู้ฆ่าเพื่อนของเขา)

(a) fraud    (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,  ๒. ผู้หลอกลวง) 

(b) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(c) trepidation   (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า)

(d) fury; rage; exasperation    (ความโกรธ, ความเดือดดาล, ความโมโหร้าย, ความดุเดือด-รุนแรง, คนที่โมโหร้าย; ความเดือดดาล, การบันดาลโทสะ, การโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความรุนแรงของลม-อารมณ์, ความคลั่ง, ความเร่าร้อน; ความโกรธเคืองอย่างรุนแรง, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง  ๒. การทำชั่ว, การทำผิด, การล่วงละเมิด) 

 

6. When someone we love dies, it is a tragedy (แทร้จ-จิ-ดี้) (n).

(เมื่อใครบางคนที่เรารักตายไป, มันเป็น  เรื่องโศก-เรื่องเศร้า-ภัยพิบัติ-ละครโศก-เรื่องโศกนาฏกรรม, บทประพันธ์โศก)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน) 

(b) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง)

(c) catastrophe (คะ-แทส-โทร-ฟี); woe; adversity    (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร; ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความลำบาก; ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ)  (ตอบได้เพียง    คำ  คือ  คำที่    และ  ๓  ส่วนคำแรก  เป็นความหมายของ  “Tragedy”  ในบริบทอื่น)

(d) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความพยาบาทอันยาวนาน, ความอาฆาตแค้นส่วนตัว หรือระหว่างตระกูล) 

 

7. His neighbor’s anger was subsequently soothed (v) by his apology.

(ความโกรธของเพื่อนบ้านของเขาได้รับการ  ปลอบ-ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ-ทำให้บรรเทา-ลด   ในเวลาต่อมา  โดยคำขอโทษ (การขอโทษ) ของเขา)

(a) halted     (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด) 

(b) pinpointed    (หาตำแหน่งแน่นอน, หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ, เจาะจง, ทำให้แน่ชัด, เน้น)

(c) pacified; placated; consoled    (ปลอบขวัญ, ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, ทำให้สุขุม; ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ปิดปาก, ทำให้พอใจ; ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ปลอบใจ, ทำให้สบายใจ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) debilitated    (ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้ทรุดโทรม)

(e) liquidated   (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

 

8. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือ  ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

(e) affluence   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

 

9. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit (a) public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน,  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ,  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่  คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a) rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล)  (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความ สามารถ)

(e) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด) 

 

10. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทาง, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง (เช่น สำรวจ-ทำสง คราม ฯลฯ)-คณะผู้เดินทางดังกล่าว-ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำอะไรบางอย่าง   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ)  (เช่น เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

(e) triumph    (ไทร้-อั้มฟ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, ความสำเร็จ, การฉลองชัยชนะ, ความยินดีที่มีชัย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ได้รับชัยชนะ, ฉลองชัยชนะ”)

 

11. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse (n).

(ความไม่สงบ (วุ่นวาย) ได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง  ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือ  เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a) agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b) escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(e) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

 

12. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate (v) correct and genuine information.

(หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล,  และในเวลาต่อมา  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a) obtain    (ได้รับ)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท) (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น)

(d) spread    (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

(e) bribe (ไบรบ)  (. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม)  สินบน, สิ่งล่อใจ) 

 

13. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก  คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา   ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศจะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน    เดือนนับจากปีใหม่)

(a) warning    (การเตือน)

(b) request    (การขอร้อง)

(c) order    (คำสั่ง)

(d) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

(e) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

 

14. She has lived with her aunt since her childhood and has great affection (n) and respect for her.

(เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก  และมี  ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา  และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) fear    (ความกลัว)

(e) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง) 

 

15. The alarm emits (v) infrared rays which are used to detect any intruders.

(สัญญาณเตือนภัย  ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-ฉาย-ส่อง-แพร่กระจาย   รังสีอินฟาเร็ด  ซึ่งถูกใช้สืบค้น (ค้นหา) ผู้บุกรุกใดๆ ก็ตาม)  (คือ  ปล่อยรังสี ฯ ออกมา)

(a) threatens    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

(b) absorbs    (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

(c) neglects    (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(d) discharges    (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

(e) defies    (ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์, ต่อต้าน, ขัดขวาง) 

 

16. We are at an important juncture (n) in the negotiations.

(เราอยู่ ณ  ช่วงเวลา-วิกฤตการณ์-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-หัวต่อ-สิ่งเชื่อมต่อ   สำคัญในการเจรจา)

(a) a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

(e) marvel    (สิ่งหรือบุคคลที่น่าพิศวง, สิ่งของหรือบุคคลที่ทำให้ประหลาดใจ หรือชื่นชม, ความพิศวง)

 

17. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ  แพทย์  จำนวนมาก,  (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

(e) narrators    (ผู้บรรยาย, ผู้เล่าเรื่อง, ผู้เล่าเหตุการณ์-ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

 

18. They have shown great fidelity (n) to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดง  ความจงรักภักดี-ความซื่อสัตย์   อย่างยิ่งต่อบาหลี  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี)  (หมายถึง  ไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance    {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity    (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness    (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(e) synopsis    (การสรุปย่อ, สรุปความ, ข้อสรุป, บทสรุป, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

19. Pandemonium (n) arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวาย   เกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อถูกประกาศออกมา)

(a) wild uproar   {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b) political unrest    (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c) anticipated diseases    (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d) amazement    (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

(e) embarrassment    (ความกระดากอาย, ความขวยเขิน, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, การทำให้ลำบากใจ, สิ่งที่ทำให้ลำบากใจ)

 

20. She tried to clarify (v) the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เขาพยายาม  ทำให้กระจ่าง-ทำให้ชัดเจน-ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-ทำให้บริสุทธิ์-ทำให้ใสสะอาด   ประเด็นที่เป็นปัญหา  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์)  (คือ  ทำให้ประเด็นฯ มีความกระจ่าง  หรือเข้าใจง่ายขึ้น)

(a) bury    (ฝัง)

(b) inquire    (สอบถาม)

(c) make clear    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d) raise    {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

(e) jeopardize   (เจ๊พ-เพอะ-ไดซ)  (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 323)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It is believed that arthritis incapacitates (v) more people than does any other chronic disorder.

(มันเชื่อกันว่า  โรคข้อต่ออักเสบ  ทำให้ไร้ความสามารถ-ทำให้ขาดคุณสมบัติ   แก่ผู้คน  มากกว่าที่ความผิดปกติทางกายชนิดเรื้อรังแบบอื่นๆ ทำให้เกิด)

(a) threatens    (ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยคุกคาม, ทำให้เกิดอันตราย)

(b) irritates    (ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(c) disables    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์)

(d) accelerates    (เร่ง (ความเร็ว), ทำให้เร็วขึ้น)

(e) distrusts   (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

 

2. Bodies with like electrical charges repel (v) each other, and those with unlike charges attract each other.

(วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกัน (จะ)  ผลัก-ผลักออก-ขับไล่-ตีกลับ-โต้กลับ-ต้านทาน-ต้านการซึมผ่าน-ยับยั้ง-ปฏิเสธ-ขจัด-ทำให้รังเกียจ   ซึ่งกันและกัน  และวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน (จะ) ดึงดูดซึ่งกันและกัน)

(a) replicate    (ทำสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำสิ่งจำลอง, ทำเลียนแบบ)

(b) repulse    (ผลัก, ขับไส, ขับไสไล่ส่ง, ขับออก, ปัดแข้งปัดขา)

(c) restore    (ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปฏิสังขรณ์, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง, บำรุงร่างกาย)

(d) repeal    (ยกเลิก (กฎหมาย), เลิกล้ม, ถอน, ลบล้าง, ละทิ้ง)

(e) detest   (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

 

3. The senator was the President’s bitter political adversary (n).

(ท่านวุฒิสมาชิกเป็น  ศัตรู-ปรปักษ์  ทางการเมืองที่ขมขื่นของประธานาธิบดี)

(a) effigy    (หุ่น)

(b) enemy    (ศัตรู)

(c) consumer    (ผู้บริโภค)

(d) competitor    (ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้)

(e) martinet    (ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยอย่างมาก)

 

4. The troops liberate (v) the country from enemy occupation.

(ทหาร  ปลดปล่อย-ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ-ปลดเปลื้อง- (คำสแลง) ปล้นจากศัตรูที่แพ้ในสงคราม   ประเทศ  จากการยึดครองของข้าศึก)

(a) perplex    (ทำให้งุนงง)

(b) terrify    (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดผวา)

(c) set free    (ปลดปล่อย, ปล่อยเป็นอิสระ)

(d) donate    (บริจาค)

(e) revered     (เคารพนับถือ, บูชา, ยำเกรง)

 

5. They planned to prolong (v) their visit to Europe for another week.

(พวกเขาวางแผนที่จะ  ขยายเวลา-ทำให้ยาวออก-ยืดออก-ต่อ-ขยายออก-หน่วงเหนี่ยว   การเดินทางไปเยือนยุโรปอีก    สัปดาห์)  (คือ  ขยายเวลาไปเยือนเพิ่มอีก    สัปดาห์)

(a) cancel    (ยกเลิก)

(b) lengthen    (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

(c) shorten    (ทำให้สั้น)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(e) aggravate    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

 

6. The machines of the twentieth century surely surpass (v) those of earlier times.

(เครื่องจักรกลในศตวรรษที่  ๒๐  แน่นอนเลยว่า  เหนือกว่า-ดีกว่า-เลย-ล้ำ-เกิน-ข้าม   เครื่องจักรกลในสมัยก่อนหน้านั้น)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) hinder   (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

7. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง   มากที่สุดที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

(e) imperative   (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)  

 

8. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง  ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

 

9. The word “fragile” stamped on a carton signifies (v) that it must be handled with caution.

(คำว่า  “แตกง่าย” ที่แสตมป์ไว้บนกล่องกระดาษ  บ่งบอก-ชี้บอก-มีความหมาย-บอกใบ้-เป็นลาง-เป็นนิมิต-บอกให้รู้ล่วงหน้า-มีความสำคัญ   ว่า  มันจะต้องได้รับการจัดการ (ปฏิบัติ) ด้วยความระมัดระวัง)

(a) conjectures    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicates; means    (บ่งชี้; มีความหมาย)

(c) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remarks    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(b) comforts   (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

10. Following the weather report of the approaching tempest (n), we were prompted to seek immediate shelter.

(ภายหลังจากรายงานอากาศเรื่อง  พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน หิมะ ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย   ที่กำลังใกล้เข้ามา  เราได้ถูกกระตุ้นให้เสาะหาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ๆ)

(a) violent storm with much wind; a violent disturbance    (พายุจัดที่มีลมแรง; ความปั่นป่วน-วุ่นวายอย่างรุนแรง)  (ในบริบทนี้ใช้ได้เฉพาะวลีแรก  ส่วนวลีหลัง  เป็นความหมายของ  “Tempest”   ในบริบทอื่น)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) phenomenon    (ปรากฏการณ์)

 

11. The property on which money has been lent is redeemed (v) when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดิน  ซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไป  จะถูก  ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป   เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา;  เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต, กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) obliterated   (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

12. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก  ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง   และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

(e) objection   (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

13. In the desert, nomadic (โน-แม้ด-ดิค) (a) tribes wander back and forth, enduring much privation.

(ในทะเลทราย  ชนเผ่าซึ่ง  ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว   เร่ร่อน (ตระเวน)  ไปมา   และอดทนต่อความขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพอย่างมาก)

(a) hideous   (ฮิ้ด-เดียส)  (น่ากลัว, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, น่าขยะแขยง, น่าตกใจ)  

(b) wandering   (ว้อน-เดอะ-ริ่ง)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

(c) atrocious   (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

(d) durable   (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน)  

(e) erudite   (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

14. The inventor hopes to modify (v) his original design to increase the efficiency of the machine.

(นักประดิษฐ์หวังที่จะ  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-แปร-ปรับปรุง   แบบดั้งเดิมของตน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

(a) develop    (พัฒนา)

(b) produce    (ผลิต)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(e) doom   (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

 

15. In severe cases a Malaria attack usually begins with chills, which become increasingly intense (a).

(ในกรณีรุนแรง  การจู่โจมของไข้มาลาเรียมักเริ่มต้นด้วยการหนาวสะท้าน  ซึ่งจะ   เข้มข้น-รุนแรง-เร่าร้อน-หนาแน่น-ลึกซึ้ง   เพิ่มมากขึ้น)

(a) frequent    (บ่อยๆ)

(b) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(c) harmful    (มีอันตราย)

(d) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

(e) futile   (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)  

 

16. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง   ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอย   เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) feasible   (ฟิ-ซะ-เบิ้ล)  (ที่ดำเนินการได้, ที่เป็นไปได้, ที่กระทำได้)  

 

17. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ   สกปรก)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (น่าตื่นเต้น,น่าประทับใจ, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(c) dirty    (สกปรก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

(e) explicit   (เอคส-พลิ้ซ-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, แน่นอน, เปิดเผย, ขวานผ่าซาก)  

 

18. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

(e) spreaded    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

 

19. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา   ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม   ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively   (ในทางลบ)

(b) spontaneously   (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully   (อย่างมีเป้าหมาย-มีเจตนา-มีเป้าประสงค์)

(d) rapidly   (อย่างรวดเร็ว)

(e) dynamically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างมีประสิทธิภาพ, อย่างมีพลัง, อย่างปราดเปรียว)

 

20. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค   โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed   (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered   (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated   (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

(e) reimbursed    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 322)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Its charm and mild climate have made San Francisco, California, an attractive (a) city for both businesses and residences.

(เสน่ห์ของมันและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  ได้ทำให้เมืองซานฟรานซิสโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นเมืองที่   มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ-น่าหลงใหล   ทั้งสำหรับการดำเนินธุรกิจและการเป็นที่พักอาศัย)

(a) a crowded    (หนาแน่น, แออัดยัดเยียด)

(b) a remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(c) an appealing    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดความสนใจ-ความอยากรู้อยากเห็น- หรือความเห็นใจ)

(d) a renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(e) a notorious    (มีชื่อเสียงในทางเลวร้าย, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่ว)

(f) an immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต, เหลือคณานับ)

 

2. Trash recycling is becoming an increasingly viable (a) option for waste disposal.

(การรีไซเคิลขยะ-ของเสีย  กำลังเป็นทางเลือกที่   สามารถทำได้-ทำงานได้-(ทารก, เมล็ดพืช) สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้-สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้    เพิ่มมากขึ้น  สำหรับการกำจัดขยะ-ของเสีย)

(a) controversial    (ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการขัดแย้ง, ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, พลิกแพลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, งอได้, งอได้ง่าย)

(c) superb    (ดีเยี่ยม, เยี่ยมยอด)

(d) feasible    (สามารถทำได้)

(e) crucial    (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญ, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย)

(f) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

 

3. The eagle’s nest is a massive (a) structure of sticks lined with leaves and grass.

(รังของนกอินทรีย์เป็นโครงสร้าง  ขนาดใหญ่-มาก-เป็นก้อนใหญ่-เป็นกองใหญ่หนาแน่น -เป็นก้อนใหญ่และหนัก   ของกิ่งไม้ซึ่งถูกเรียงเป็นแนว (หรือบุ) ด้วยใบไม้และหญ้า)

(a) an enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) a microscopic    (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(c) an exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

(d) a novel    (ใหม่, แปลก, แตกต่าง)

(e) an orderly    (มีระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง)

(f) a complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์  เข้าใจ  หรืออธิบาย)

 

4. There seems to be an insatiable (a) demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่  ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม   สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight    (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy    (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

(e)  bizarre    (บิ-ซา)  (ประหลาด, พิกล, พิลึก)

(f) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

 

5. Most married couples want to augment (v - n) their savings before having a child.

(คู่ชายหญิงที่แต่งงานแล้วส่วนมากต้องการ  เพิ่ม-ขยาย-เสริม-เพิ่มทวี-การเพิ่ม-การขยาย  เงินออมของตนก่อนมีบุตร)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) insure    (ประกันภัย, ทำประกัน)

(c) increase    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน, การเพิ่มมากขึ้น, ผลกำไร)

(d) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(f) articulate    (อาร์-ทิ้ค-คิว-เลท)  (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ)

 

6. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์   เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ   เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(f) indiscriminate   (๑. ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ  ๒. หลากหลาย, ปนเป, คละ) 

 

7. The family was in great distress (n) over the accident that maimed Kenny.  

(ครอบครัวนั้นอยู่ใน  ความโศกเศร้าเสียใจ-ความทุกข์ยากลำบาก-ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ทำให้เศร้าโศกหรือทุกข์ยาก   อย่างใหญ่หลวง  ในเรื่องอุบัติเหตุซึ่งทำให้เคนนี่ต้องพิการ)

(a) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

(b) great pain or sorrow; misfortune; difficult situation    (ความเจ็บปวด หรือความเสียใจอย่างยิ่ง; เคราะห์ร้าย; สถานการณ์ที่ยากลำบาก)  (ใช้ได้ทั้ง  คำ)

(c) verdict   {คำตัดสิน (ของศาล), คำชี้ขาด (ของกรรมการ, ผู้ตัดสิน)}

(d) outcome    (ผลลัพธ์)

(e) incantation    (อิน-แคน-เท้-ชั่น)  (การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนตร์)

(f) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ) 

 

8. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย  ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม   ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)            

(d) redoubtable    (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(f) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

 

9. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ   ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

(f) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

 

10. In some parts of the world, text messaging is more commonplace (a) than voice calling.

(ในบางส่วนของโลก  การส่งข้อความเป็นตัวหนังสือ  เป็นธรรมดาทั่วไป-สามัญ-ไม่น่าสนใจ-ซ้ำๆ ซากๆ   มากกว่าการโทรศัพท์)

(a) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง)

(b) vital    (ไว้-เทิ่ล)  (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญมาก, จำเป็นสำหรับชีวิต)

(c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ)    

(d) wary    (แว้-ริ่)    (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, มีไม่พอ, บกพร่อง)

(f) feasible    (ปฏิบัติได้, สามารถทำได้)

 

11. The tools employed for writing greatly influenced (v) the forms given to the letters in ancient alphabets.

(อุปกรณ์ (เครื่องมือ) ที่ถูกใช้สำหรับการเขียน  มีอิทธิพล-มีอำนาจโน้มน้าว   อย่างสำคัญ  ต่อรูปแบบที่ถูกให้กับตัวหนังสือในระบบตัวอักษร  (หรือ อักษรพยัญชนะ)  โบราณ)  (“Influence”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว)

(a) strengthened     (ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(b) upgraded    (ยกระดับ, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้เลื่อนขึ้น, ทำให้มีสมรรถนะสูงขึ้น)

(c) deleted    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

(d) affected    (มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร)

(e) relieved    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(f) defied    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

 

12. Scientific research (n) suggests that all warm-blooded animals have an innate need to be touched.

(การวิจัย-การค้นคว้า-การสำรวจ-การวินิจฉัย-การสืบเสาะ   ทางวิทยาศาสตร์เสนอแนะ (บอกเป็นนัย) ว่า  สัตว์เลือดอุ่นทั้งหมดมีความต้องการโดยกำเนิด (ที่มีมาแต่กำเนิด) ที่จะได้รับการสัมผัส-แตะต้อง)

(a) experience    (ประสบการณ์, การประสบ, ความรู้จากประสบการณ์)

(b) investigation    (การสำรวจ, การไต่สวน, การสอบสวน, การสืบสวน)

(c) theory    (เธี้ย-ริ่)  (ทฤษฎี, กฎเกณฑ์, หลักการ, ข้อสมมติ, การคาดคะเน, การอนุมาน)

(d) trial    (การทดลอง, การสอบสวน, การทดสอบ, การซ้อม, การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความยากลำบาก, เรื่องที่ยากลำบาก)

(e) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(f) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

 

13. Whippoorwills are shy birds, generally nocturnal, which emit melodious (a) calls.

(วิพเพอะวิล (พบในอเมริกา) เป็นนกขี้ตื่น, โดยทั่วไปแล้วออกหากินเวลากลางคืน, ซึ่งส่งเสียงเรียก (ตัวเมีย) ที่   ไพเราะ-เป็นเสียงหวาน-เป็นเสียงดนตรี-สละสลวย)

(a) odious    (น่ารังเกียจ, น่าเกลียด, น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์, น่าขยะแขยง)

(b) upbeat    (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(c) tuneful    (ไพเราะเพราะพริ้ง, มีเสียงไพเราะ, ให้เสียงไพเราะ, มีท่วงทำนองที่ไพเราะ)

(d) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

(e) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(f) despondent    (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

 

14. The advent (n) of radio temporarily damaged the recording industry.

(การปรากฏขึ้น-การมาถึง-การกำเนิด   ของวิทยุ  ได้ทำความเสียหายชั่วคราวให้กับอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง)

(a) arrival    (การมาถึง, สิ่งที่ปรากฏ, การได้บรรลุถึง, ผู้ที่มาถึง)

(b) contention    (การแข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้, การโต้เถียง, )

(c) popularity    (ความนิยม, เกียรติคุณ, ชื่อเสียง, ความแพร่หลาย)

(d) prevalence    (การมีอยู่ทั่วไป, ความดาษดื่น, ความแพร่หลาย, การเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป)

(e) marvel (ม้าร์-เวิ่ล)  (สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งที่น่าพิศวง,ความพิศวง, บุคคลที่น่าพิศวง, บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจ หรือชื่นชม)

(f) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

 

15. As the twentieth century has advanced, the complexity (n) of machines has increased.

(ในขณะที่ศตวรรษที่  ๒๐  คืบคลานเข้ามา,  ความสลับซับซ้อน-ลักษณะเชิงซ้อน-สิ่งที่ซับซ้อน   ของเครื่องจักร (หรือ ระบบการทำงาน) ได้เพิ่มขึ้น)

(a) capacity    (ความจุ, ปริมาณความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า)

(b) advocacy    (การสนับสนุน, การแก้ต่าง, การเป็นทนาย, ทนาย, ผู้สนับสนุน)

(c) dexterity    (ความชำนาญ, ความแคล่วคล่อง, ความถนัดมือขวา, ความหลักแหลม)

(d) intricacy    (ความสลับซับซ้อน, ลักษณะที่ยุ่งยาก, สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน, ลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจ, การกระทำที่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อน)

(e) role    (บทบาท)

(f) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

16. The boss derided (ดิ-ไร้-ดิด) (v) his secretary mercilessly, so she quit her job.  She was someone who could not accept derision (ดิ-ริ้ช-ชั่น).

{เจ้านาย  หัวเราะเยาะ-ดูถูก-เย้ยหยัน   เลขาฯ ของเขาอย่างไร้ความปราณี  ดังนั้น  เธอจึงทิ้ง (ลาออกจาก) งาน  (เพราะ) เธอเป็นคนผู้ซึ่งไม่สามารถยอมรับการเยาะเย้ย (การหัวเราะเยาะ, การดูถูก, สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ)}   (“Derision”  เป็นคำนามของ  “Deride”)

(a) compiled    (คัม-ไพล)  (รวบรวม, เรียบเรียง) 

(b) corroded    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(c) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (คำกริยา)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (คำนาม)  =  การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ

(d) contended    (คัน-เทนด)  (แข่งขัน, ต่อสู้, ยืนยัน, โต้เถียง) 

(e) acquiesced    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมตาม, ยอมรับในใจ, นิ่งเฉย) 

(f) aspired    (อัส-ไพ้ร์-เออะ)  (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน) 

 

17. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) his cold by going out in the rain.

(เขา  ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้น หรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคือง หรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือ  ทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น  โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด,   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข) 

(c) worsens    (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(d) stuns   (สทัน)  {(คำกริยา) ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ,  (คำนาม) การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย} 

(e) alerts    {(คำกริยา)  เตือนภัย,   (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว,   (คำนาม)  การเตรียมพร้อม)} 

(f) diagnoses    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

 

18. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่   แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง   และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(e) lasting    (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(f) copious    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

 

19. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ) (n).

{ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้  การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล}

(a) catastrophe    (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร) 

(b) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(c) frenzy    (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

(d) a close watch    (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)

(e) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

(f) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

 

20. The western region of Canada has a temperate (a) climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible    (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง) 

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม) ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง)}

(c) scurrilous    (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า) 

(d) inane    (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ) 

(e) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว) 

(f) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆ ลงๆ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 321)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Most of the islands of northern Canada lie beyond (prep.) the temperate zone.

(เกาะส่วนใหญ่ของแคนาดาทางภาคเหนือตั้งอยู่  เหนือ-พ้น-ไกลจาก-ถัดไป-หลัง (เวลา)-มากกว่า-เหนือกว่า-นอกจาก   บริเวณแถบอบอุ่นของโลก)  (มีทั้งซีกโลกเหนือและใต้)

(a) on    (บน)

(b) toward    (ไปสู่, มุ่งไปยัง)

(c) beside    (ข้างเคียง, ใกล้, อยู่ข้าง, เคียงกับ)

(d) outside    (ข้างนอก, ภายนอก, พ้นออกไปจาก)

(e) inside    (ข้างใน, ภายใน)

 

2. United States citizens are now enjoying better dental health, as shown by the declining incidence (n) of tooth decay.

(พลเมืองของสหรัฐฯ ในปัจจุบันกำลังเพลิดเพลินกับสุขภาพฟันที่ดีขึ้น  ดังแสดงโดย  เหตุการณ์-การบังเกิดขึ้น   ที่ลดลง  ของฟันผุ)

(a) treatment    {การรักษา, การเยียวยา, การปฏิบัติต่อ, การกระทำต่อ, การใส่ (สาร เคมี)}

(b) consequence    (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง, ความสำคัญ)

(c) occurrence    {กรณี, เหตุการณ์, การเกิดขึ้น, การบังเกิดขึ้น, การปรากฏขึ้น, สิ่งที่ปรากฏขึ้น (โดยเฉพาะที่ไม่คาดคิดมาก่อน)}

(d) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ)

(e) phobia    (ความกลัว, โรคกลัว)

 

3. One of the responsibilities of the Coast Guard is to make sure that all ships obediently (adv.) follow traffic rules in busy harbors.

(ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของหน่วยงานยามชายฝั่ง (ของสหรัฐฯ) คือ  การสร้างความมั่นใจว่า  เรือทุกลำทำตาม  อย่างเชื่อฟัง-อย่างเชื่อฟังคำสั่ง-อย่างยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์-อย่างอยู่ในโอวาท-อย่างยอมตาม     กฎจราจร  ในท่าเรือที่มีเรือเข้าออกจำนวนมาก)

(a) skillfully    (อย่างมีทักษะ, อย่างชำนาญ, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างเชี่ยวชาญ)

(b) safely    (อย่างปลอดภัย)

(c) currently    (ในปัจจุบัน, ขณะปัจจุบัน)

(d) dutifully    (อย่างเชื่อฟัง, อย่างรับผิดชอบต่อหน้าที่, อย่างซื่อสัตย์, อย่างแสดงความเคารพ, เกี่ยวกับหน้าที่)

(e) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, อย่างละเอียดรอบคอบ)

 

4. When the glaciers thawed (ธอ) (v) after the last ice age, the five Great Lakes of North America were formed.

(เมื่อธารน้ำแข็ง  ละลาย-(อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย-มุ่งร้ายน้อยลง-บรรเทา-ใจอ่อนลง-หายโกรธ-ทำให้ละลาย-ทำให้บรรเทา-ทำให้หายโกรธ-ทำให้ใจอ่อน   ภายหลังยุคน้ำแข็งยุคสุดท้าย, ทะเลสาบใหญ่ทั้ง    ของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกสร้าง (ก่อตัว) ขึ้นมา)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, นำหรือส่งไปข้างหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง), เพิ่ม (อัตรา), ล่วงหน้า, ยก (ธง), เร่ง)

(b) evaporated    (ระเหย, ระเหยเป็นไอ, สูญหายไป, จากหายไป, ทำให้ระเหยเป็นไอ, ทำให้สูญหายไป, ทำให้จางหายไป)

(c) exploded    (ระเบิด, แตกกระจาย, ปะทุ, เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน, บันดาลโทสะ, ทำให้ระเบิด-ปะทุ-แตกกระจาย, ทำลาย)

(d) melted    (ละลาย, หลอม, สูญไป, ผ่านไป, ใจอ่อน, เปลี่ยนเป็น)

(e) collided    (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

 

5. When menaced (v) by a predator in close proximity, a snake may suddenly alter behavior.

(เมื่อถูก  คุกคาม-ขู่-เป็นภัย-เป็นอันตราย   โดยนักล่า (เช่น  พังพอน, เสือ, สิงโต ฯลฯ) ซึ่งอยู่ใกล้ตัว, งูอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทันทีทันใด)

(a) bitten    (กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, แทงทะลุ, (แมลง) ต่อย, งับ, ติดเหยื่อ, รับคำเสนอแนะ, ยอมรับความพ่ายแพ้)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Bite, Bit, Bitten”)

(b) threatened    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, เตือนภัย, เป็นลางร้าย)

(c) wounded    (ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้เจ็บปวด, ทำให้เกิดบาดแผล, ทำอันตราย, บาดเจ็บ, เกิดบาดแผล)

(d) trapped    (ทำให้ติดกับดัก, ทำให้ตกหลุมพราง, วางกับดัก, จับกุม, ยึดไว้, วางกับดัก, ขุดหลุมพราง)

(e) assaulted    (อะ-ซ้อลท)  (ทำร้ายร่างกาย, จู่โจม, โจมตี, ทำลาย, ข่มขืน)

หมายเหตุ   -    “Menace”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ภัย, อันตราย, ภยันตราย, สิ่งที่คุกคาม, การคุกคาม”

 

6. The snouts () (n) of most mammals are wet.

(ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์-ส่วนที่ยื่นออกของหัวสัตว์-ปากหมู-นอแรด-ปลายกระบอกฉีด-ปากพ่น-จมูกคน (ที่ใหญ่และโด่งมาก)-หัวเรือ   ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เปียกชื้น)

(a) babies    (สัตว์แรกเกิด, ทารก, เด็กเล็กๆ, หญิงที่มีเสน่ห์, สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของครอบครัวหรือกลุ่ม, ผู้เยาว์)

(b) habitats    (ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย)

(c) coats    (ขน, เสื้อคลุม, เสื้อนอก, สิ่งปกคลุม, เปลือก, ชั้นผิวหนัง)

(d) noses    (จมูก, อวัยวะสูดอากาศหายใจ, ประสาทดมกลิ่น, ส่วนที่คล้ายจมูก, หัวสูบ, พวยกา, หัวเครื่องบิน, หัวเรือ, หัวไม้ตีกอล์ฟ, (คำสแลง) สายลับ)

(e) limbs    (แขน, ขา, ปีก, กิ่ง, ก้าน, แขนง, ส่วนยื่น, สมาชิก)

 

7. The adult polar bear is almost totally a marine (a-n) animal.

(หมีขั้วโลกที่โตเต็มที่  เกือบจะเป็นสัตว์  ทะเล-อยู่ในทะเล-เกี่ยวกับทะเล-เกิดจากทะเล-เกี่ยวกับการเดินเรือ-เหมาะสำหรับการใช้ในทะเล หรือบนเรือ-นาวิกโยธิน-เรือเดินสมุทร-ภาพทะเล   โดยสิ้นเชิง)  (เนื่องจากว่ายน้ำได้เก่งมาก)

(a) plant-eating    (กินพืช)

(b) fur-covered    (ปกคลุมด้วยขน)

(c) sea-dwelling    (อาศัยอยู่ในทะเล)

(d) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(e) carnivorous    (กินเนื้อเป็นอาหาร)

 

8. Throughout (prep.) the Pueblo (พเว้บ-โล) Indian territory, weaving was done by men.

(ทุกหนทุกแห่ง (ของ)-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   อาณาเขตของอินเดียนแดงเผ่าพเว้บโล (ในภาคใต้ของอเมริกา หรือเม็กซิโก),  การถักทอผ้าถูกทำโดยผู้ชาย)

(a) Outside of    (ข้างนอก, ภายนอก)

(b) In some areas of    (ในบางพื้นที่ของ)

(c) For a while in    (ชั่วขณะหนึ่งใน)

(d) Everywhere in    (ทุกหนทุกแห่งใน)

(e) Every day in    (ทุกๆ วันใน)

 

9. Some medications cause drowsiness (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด  ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม   และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness     (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) ecstasy    (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม, ความปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

 

10. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) (a) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ   มาก (เกินกว่า) ที่จะไปโต้เถียงเกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  เงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  จนไม่คุ้มค่าที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

11. We are determined to take whatever action is necessary to rectify (v) the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ  แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำให้ถูกต้อง-ปรับให้ถูกต้อง-คำนวณให้ถูกต้อง   สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

(e) adapt to    (ปรับให้เข้ากับ)

 

12. Many pure metals have little use because they are too soft, rust too easily, or have some other drawback (n).

(โลหะบริสุทธิ์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์น้อย  เพราะว่ามันอ่อนนุ่มเกินไป,  เป็นสนิมง่ายเกินไป,  หรือไม่ก็มี  ข้อเสียเปรียบ-ข้อบกพร่อง-จุดบกพร่อง-อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-การถอนคืน-การถอนเงิน-การคืนเงิน-การคืนภาษี   อื่นๆ)

(a) property    (คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน)

(b) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

(c) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การยอมให้, การยินยอม, การเชื่อฟัง)

(d) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย)

(e) testimony    (คำให้การ, การแถลงโดยเปิดเผย, พยาน, หลักฐาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว)

 

13. Comets are still regarded with awe (ออ) (n) by some people.

(ดาวหางยังคงถูกถือว่า (เห็นว่า) เป็น   ความน่าทึ่ง-ความน่าเกรงขาม-ความน่าสะพรึงกลัว-ความกลัว)

(a) concern    (ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ความสนใจ, ธุระ, ธุรกิจบริษัท)

(b) resentment    (ความขุ่นเคืองใจ, ความแค้นใจ, ความไม่พอใจ)

(c) regret    (ความเสียใจ, ความรู้สึกเสียใจ, ความโทมนัส, ความสลดใจ)

(d) reverence    (เร้ฟ-เวอ-เรินซ)  (ความเคารพนับถือ, การบูชา, ความยำเกรง, การแสดงความเคารพนับถือ, การแสดงคารวะ, การโค้งคำนับ)

(e) wonder    (วั้น-เดอะ)  (ความพิศวง, ความประหลาดใจ, ความงงงวย, สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ)

 

14. The controls of most modern airplanes can be operated either manually (adv.) or automatically.

(การควบคุมเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุด  สามารถกระทำได้หากไม่   โดยมือ  ก็โดยอัตโนมัติ  - อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(a) by a book    (โดยหนังสือคู่มือ)

(b) by a map    (โดยแผนที่)

(c) by a robot    (โดยหุ่นยนต์)

(d) by hand    (โดยมือ)

(e) by a pilot    (โดยนักบิน)

 

15. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย (สัญญาณ) ที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา,  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น   ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆ กับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)  (คือ  เมื่อมองไม่เห็นวี่แววของเรือ  ความหวังว่าคนบนเรือจะรอดชีวิตจึงลดลงทุกๆ ชั่วโมง)

(a) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

16. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า  อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-สิ่งกีดขวางทางผ่าน-ด่านศุลกากร    ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือ  การสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

(e) jargon    (จ๊าร์-เกิ้น)  (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่ทำให้เข้าใจยาก, ภาษาผสมผสาน, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ)

 

17. We should try to eliminate all vermin (n) from our house.

(เราควรพยายามกำจัด  สัตว์เล็กๆ หรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจ หรือเป็นภัยต่อสังคม   จากบ้านของเรา)  (“Vermin” รูปพหูพจน์  ไม่ต้องเติม  “S”)

(a) genocide    (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents    (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.   (สัตว์เล็กๆ เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

(e) fictions    (เรื่องอ่านเล่น, เรื่องที่แต่งขึ้น)

 

18. Starfish, five-armed sea creatures, creep (v) across coral reefs by using suckers on the bottom of their arms.

(ปลาดาว, สัตว์ทะเล  ๕  แขน (แฉก),  คลาน-เลื้อย-ค่อยๆ เข้ามา-ย่อง-เล็ดลอด-ประจบ-เอาใจ-รู้สึกขนลุก   ข้ามโขดหินปะการัง  โดยการใช้อวัยวะดูดซึ่งอยู่ใต้แขนของมัน)

(a) dig deeply    (ขุดอย่างลึก)

(b) move slowly    (เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ, คลาน)

(c) dive    (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง, สอดมือเข้าไป, เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่, ทำให้กระโดดลงน้ำ, ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน)

(d) jump    (กระโดด)

(e) swim    (ว่ายน้ำ)

 

19. Our chief (a) concern is to relieve poverty.

(ความวิตกกังวล  สำคัญที่สุด-หลัก  ของเรา  คือ  การบรรเทาความยากจน)

(a) main    (ส่วนใหญ่, สำคัญที่สุด, สำคัญ, หลัก, ชั้นนำ)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (โด่งดัง, เด่น, โด่ง, โปน, ยื่นออกมา, ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเตะตา)

(c) simple   (ง่าย, เข้าใจง่าย, เรียบๆ, ไม่ซับซ้อน)

(d) subsequent    (ต่อมา, ถัดมา)

(e) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

(f) optimistic    (ซึ่งมองโลกในแง่ดี)

 

20. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ  ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ   ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่า  สำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่ว  หรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจ หรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 320)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Steadfast (a) love is love that never wavers.

{ความรักที่  แน่วแน่-แน่นอน-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-ยึดมั่น   คือ  ความรักซึ่งไม่เคยหวั่นไหว (ผันแปร, วอกแวก)}

(a) stoic    (สโท้-อิค)  (ไม่สนใจหรือแยแสกับความเพลิดเพลินหรือความเจ็บปวด  ความสนุกหรือความเศร้า  กับโชคดีหรือโชคร้าย, ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของกรีกโบราณ  คือ  ประพฤติตัวเหมือนพระที่เคร่งจัด)

(b) loyal; faithful    (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์; ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ)

(c) transient    (ชั่วคราว, ไม่จีรังยั่งยืน, ไม่ได้ตั้งอยู่นาน)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ในสภาพเดิม)

 

2. The breach (บรีช) (n) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย   ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน  และศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือ  ผลิตผลงานเพื่อขาย) เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๙)

(a) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange    (การแลกเปลี่ยน)   

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

 

3. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ) (a).  (“Parched”  เป็นคำคุณศัพท์   ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓  ของ  "Parch")

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐ  แห้งผาก-แห้งเกรียม-เหี่ยวแห้ง)

(a) repaired    (ซ่อมแซม)

(b) confiscated    (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry    (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks    (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

(e) deluged    (เด๊ล-ลูจ)  (ท่วม, หลั่งไหล, ฝนตกใหญ่)

 

4. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) (a) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่  ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน   สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(e) frail    (เฟรล)  (อ่อนแอ, บอบบาง)

 

5. The student revised (v) his paper carefully, following the professor’s suggestions.  

(นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่   รายงานของเขาอย่างรอบคอบ (ระมัดระวัง)  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied    (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined   (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c) scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped    (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

(e) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

 

6. Because Jim’s and Tom’s working hours coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

(เพราะว่าชั่วโมงทำงานของจิมและทอม   เกิดขึ้นพร้อมกัน-ตรงกัน-สอดคล้องต้องกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-ลงรอยกัน   และพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน  พวกเขาจึงออกจากบ้าน (ไปทำงาน) ในเวลาเดียวกัน)

(a) differ    (แตกต่างกัน)

(b) vanquish    (แว้น-ควิช)  (ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ)

(c) occupy the same time; occupy the same place in space; correspond exactly; agree    (เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน; เกิดขึ้นสถานที่เดียวกัน หรือซ้อนทับกัน, เข้ากันสนิทหรือทับกันสนิท; ตรงกันพอดี, ลงรอยกันเป๊ะ;  เห็นพ้องต้องกัน)  (ในบริบทนี้ตอบได้    วลี  คือ  วลีที่    และ  , สำหรับวลีที่    และ    เป็นความหมายของ  “Coincide”  ในบริบทอื่น)

(d) topple   {โค่นล้ม (รัฐบาล, ต้นไม้), ทำให้ล้มลง, ล้มลง, คว่ำลง, โอนเอนทำท่าจะล้ม, หกคะเมน}

(e) exonerate    (ปล่อยให้พ้นผิด, ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องจากการรับผิดชอบหรือหน้าที่)

 

7. The burglars were furtive (a), but not furtive enough; the alert policeman grabbed them as they carried the TV through the shop’s back door.

(นักย่องเบา  ลับๆล่อๆ-ลึกลับ-แอบแฝง-มีเล่ห์กระเท่ห์-มีนัย   แต่ก็มิได้  ลับๆ ล่อๆ   เพียงพอ,  (ทำให้) ตำรวจที่คอยเฝ้าระวังนายนั้น  ตะครุบตัวพวกเขา  ในขณะที่แบกทีวีออกไปทางประตูด้านหลังของร้าน)

(a) magnificent    (ดีเยี่ยม, เลิศ, สง่างาม, วิเศษ)

(b) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(c) secretive    (ลับๆล่อๆ, แอบกระทำ, ปิดปาก, ไม่พูด)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

(e) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

8. We detected (v) from the messy room that a large group of people had assembled there.

(เรา  พบ-ตรวจพบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   จากห้องที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบว่า  คนกลุ่มใหญ่ได้มาชุมนุม (ประชุม) กันที่นั่น)  (คือ  รู้ว่ามีคนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกัน  โดยสังเกตจากห้องที่เละเทะ)

(a) wrecked    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

(b) withstood    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(c) found out; discovered    (ค้นพบ, ค้นหา; ค้นพบ, พบ, มองออก)  

(d) founded    (ก่อตั้ง, จัดตั้ง)

(e) violated    (ละเมิด, ฝ่าฝืน)

(f) repelled    (ริ-เพ่ล)  (๑.  ขับไล่, ผลักออก, ยับยั้ง, ตีกลับ, ต้านทาน, โต้กลับ, ปฏิเสธ  ๒. รังเกียจ, สะอิดสะเอียน, ไม่สบาย) 

 

9. My car was sent back to the factory because of a steering defect (n).

(รถยนต์ของผมถูกส่งกลับไปยังโรงงาน  เนื่องมาจาก  ข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง-ปมด้อย   ในการบังคับพวงมาลัย)

(a) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(b) pamphlet    (แพ้ม-ฟลิท)  (จุลสาร, หนังสือขนาดเล็ก)

(c) device    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(d) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หัก หรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

(e) enterprise    (กิจการ, โครงการ, ธุรกิจ)

 

10. In spite of medical advances and excellent doctors, that disease is usually fatal (เฟ้ท-เทิ่ล) (a).

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์และแพทย์ชั้นเยี่ยม,   โรคภัยชนิดนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย-ร้ายกาจ-เป็นอันตราย-เคราะห์ร้าย-เป็นเรื่องโชคชะตา)

(a) curable    (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly    (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful    (เจ็บปวด)

(d) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(e) imminent    (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน) 

 

11. The voyage (ว้อย-อิจ) (n) is a recurrent metaphor in Romantic literature.

(การเดินทาง (โดยเฉพาะทางเรือ หรืออากาศ)-การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย-การเดินทางไกล-การทัศนาจร-เรื่องราวการเดินทาง-วิถีชีวิต   เป็นคำอุปมา (การใช้คำอุปมา) ที่ปรากฏบ่อยๆ (เกิดขึ้นซ้ำๆ) ในวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ)

(a) lover    (คนรัก)

(b) journey    (การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ระยะเวลาของการเดินทาง, ช่วงวิถี, การผ่านจากระยะหนึ่งไปยังอีกระยะหนึ่ง)

(c) view    (ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ)

(d) cliff    (หน้าผาสูง)

(e) violet    (ดอกไวโอเลต, ดอกสีม่วง, สีม่วง)

 

12. Vermont has the lowest percentage of metropolitan (a) residents of any state in the United States.

(รัฐเวอร์มอนต์มีอัตราส่วนร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ต่ำสุด  ของประชากร  เมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่, เมืองหลวง, เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่นๆ)   ของรัฐใดๆ ในสหรัฐฯ)  (คือ  มีประชากรของเมืองใหญ่รวมกันแล้ว  มีจำนวนน้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ ในสหรัฐฯ)  (“Metropolitan”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่”)

(a) city    (เมืองใหญ่, เมืองเอก, กรุง, หัวเมือง, นคร, นครรัฐ, เทศบาลเมือง, ประชากรทั้งเมือง)

(b) apartment    (อพาร์ตเมนต์)

(c) country    (ชนบท, บ้านนอก, ประเทศ)

(d) permanent    (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

(e) literate    (รู้หนังสือ, อ่านออกเขียนได้)

 

13. The Public Broadcasting System is supported by donations (n) from foundations and other sources.

(ระบบกระจายเสียงสาธารณะ (ในสหรัฐฯ) ได้รับการสนับสนุนโดย   เงินบริจาค-ของบริจาค-การบริจาค-การมอบให้-ของขวัญ   จากมูลนิธิต่างๆ และแหล่งอื่นๆ)

(a) advertisements    (การโฆษณา)

(b) accounts    (บัญชี)

(c) grants    (เงินที่ให้เปล่า, สิ่งที่ให้, การให้, การอนุญาต, การโอน, การโอนทรัพย์สิน)

(d) references    (การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง)

(e) remunerations    (ค่าตอบแทน, รายได้, สินน้ำใจ, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย)

 

14. The Moon’s diameter is roughly (adv.) 2,100 miles.

(เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์  คือ  ๒,๑๐๐  ไมล์  อย่างคร่าวๆ-ขรุขระ-ไม่เรียบ-สาก-หยาบ-กระด้าง)

(a) over    (มากกว่า, เกินกว่า)

(b) merely    (เท่านั้น)

(c) nearly    (เกือบจะ, จวนจะ)

(d) approximately    (โดยประมาณ, โดยใกล้เคียง)

(e) equally    (เท่ากัน, เท่ากับ)

 

15. Such essentially different stimuli as cold, drugs, and grief (n) can provoke identical chemical reactions in the body.

(สิ่งกระตุ้น (ตัวกระตุ้น) ที่แตกต่างกันอย่างสำคัญ (โดยเนื้อแท้)  เช่น  ความหนาวเย็น, ยา (เสพติด) และ   ความเศร้าโศก-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก-ปัญหา-ความยุ่งยาก   สามารถกระตุ้น (ก่อให้เกิด) ปฏิกิริยาทางเคมีที่เหมือนกันในร่างกาย)

(a) illness    (การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, อาการคลื่นเหียนอาเจียน, ความเลวร้าย)

(b) weather    (อากาศ, สภาพบรรยากาศ)

(c) bliss    (ความผาสุก, ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์)

(d) travel    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว)

(e) sorrow    (ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความระทมทุกข์, ความเศร้าโศก)

 

16. In order to mitigate (มิ้ท-ทิ-เกท) (v) the negative effects of the recession on the population, Congress passed a law increasing unemployment benefits.

(เพื่อ  ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-ทำให้เบาบาง-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง   (ซึ่ง) ผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อประชาชน,  สภาคองเกรส (ของสหรัฐฯ) ได้ผ่านกฎหมายที่เพิ่มผลประโยชน์ในขณะที่คนว่างงาน)

(a) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม) 

(b) obliterate    (อะ-บลิ้ท-เทอ-เรท)  (๑.  กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ขจัด,  ๒. ตัดทิ้ง, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

(d) lessen    (เล้ส-เซิ่น)  (ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย)

(e) incite    (อิน-ไซ้ท)  (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น) 

(f) repudiate    (ริ-พิ้ว-ดี-เอท)  (๑.  ปฏิเสธ, บอกปัด,  ๒. ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง) 

 

17. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) (a) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

{การสูญเสียที่ดินที่  อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี (ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว)}   

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,   . น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking    (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

 

18. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทา (ลด) อุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ   ทำให้ช้าลง -ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค   การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

(e) encompasses    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง, รวมทั้ง, ปิด, ผนึก)

 

19. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน  อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากพื้นที่ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย (คาดหมาย) ว่าจะเข้าจู่โจม  -  หรือปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed   (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า)   (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

(e) erected    (สร้าง, จัดตั้ง)

 

20. The conclusion of the report should underscore (v) its main ideas.

(การสรุป (บทสรุป) ของรายงานควร  เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้   ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)  (“Underscore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เส้นใต้, เส้นที่ขีดใต้ข้อความ)

(a) undergo    (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์)

(b) extenuate    (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง) 

(c) implicate    (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline    (ให้ความสำคัญกับ; เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(e) rehabilitate    (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ) 

(f) disconcert    (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 319)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The project seemed to entail (v) the use of expensive equipment.

(โครงการ  นำมาซึ่ง-พัวพันกับ   การใช้อุปกรณ์ราคาแพง)

(a) augment    (เพิ่ม, เพิ่มทวี, ขยาย, เสริม)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) involve    (เกี่ยวพันกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพันกับ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) facilitate   (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

 

2. Boomerangs, a type of throwing stick, weigh about three ounces and can be made in a variety of configurations (n).

(บูมมะแรง – ไม้สำหรับใช้ขว้างชนิดหนึ่ง – มีน้ำหนักประมาณ    ออนซ์  และสามารถถูกทำ (สร้าง) ในหลากหลาย  รูปทรง-รูปร่างภายนอก-โครงร่าง-สัณฐาน-องค์ประกอบ-กลุ่มดวงดาว)

(a) sizes    (ขนาด)

(b) widths    (ความกว้าง)

(c) shapes    (รูปร่าง, รูปทรง)

(d) colors    (สี)

(e) lengths    (ความยาว)

 

3. Mountain climbers challenge the limits of human stamina (n) in their attempts to scale the world’s highest peaks.

(นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของ  ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-ความแข็งแรง-สุขภาพ   ของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขา  ที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

(a) ability    (ความสามารถ)

(b) suffering    (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

(e) similarity   (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

 

4. The introduction of the bus signaled the eventual demise (n) of the trolley car as a form of travel.

(การนำรถโดยสารประจำทางเข้ามา  เป็นสัญญาณบ่งบอก  การสิ้นสุด-การตาย-การสืบทอดตำแหน่ง-การตกทอดของมรดกผู้ตายแก่ทายาท-การสืบราชสมบัติ   ในที่สุด  ของรถรางไฟฟ้า  ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง – โดยรถรางฯ)

(a) designation    (การตั้ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง)

(b) mechanization    (การทำให้เป็นเครื่องกลไก, การเคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, การนำเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาใช้)

(c) scarcity   (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน-หาได้ยาก-มีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) disappearance    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย)

(e) riskiness    (การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การมีภัยอันตราย)

 

5. The newspaper described a series of grisly (a) murders where people had been burnt alive or tortured to death.

(หนังสือพิมพ์บรรยายการฆาตกรรมซึ่ง  น่ากลัว-น่าสยดสยอง-น่าขนลุก   เป็นตอนๆ  ที่ซึ่งผู้คนถูกเผาทั้งเป็น  หรือไม่ก็ถูกทรมานจนตาย)

(a) secret    (ลับ, เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก, ไม่พูด)

(b) terrific   (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลก, ประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)

(d) obnoxious    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, ได้รับอันตราย หรือสิ่งเลวได้ง่าย, มีกลิ่นเหม็น)

(e) horrible    (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)

 

6. Some people would prefer a quiet submissive (a) wife who would obey their every wish.

(คนบางคนชอบภรรยาซึ่งเงียบๆ และ  ยอม-ยอมจำนน-อ่อนน้อม-ว่าง่าย-ถ่อมตัว-สอนง่าย   มากกว่า  (ภรรยาประเภทอื่น),  ผู้ซึ่งเชื่อฟังความต้องการทุกอย่างของพวกเขา – ผู้เป็นสามี )

(a) reliable   (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) yielding    (ยอม, ยินยอม, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล)

(c) prominent   (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(d) shrewd   (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(e) cautious   (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

 

7. The news reported about the plight (n) of the starving city people who were besieged by the enemy troops.

(ข่าวรายงานเกี่ยวกับ  สถานการณ์ที่ไม่ดี หรือยากลำบาก-ชะตากรรม-ความยากลำบาก-สภาพ   ของชาวเมืองที่อดอยากหิวโหย  ผู้ซึ่งถูกปิดล้อมโดยกองทหารข้าศึก)

(a) cannibalism   (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) felony   (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม  วางเพลิง  ข่มขืน)

(c) optimism   (การมองโลกในแง่ดี)

(d) dilemma   (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(e) fright   (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

 

8. Money has so little value during periods of great inflation that people sometimes resort to (v) barter.

(เงินมีค่าน้อยมากในระหว่างช่วงเวลาของเงินเฟ้ออย่างหนัก  จนกระทั่งผู้คนบางที   หันไปใช้-ใช้-ใช้วิธี-อาศัย-ใช้มาตรการ-ไป   การแลกเปลี่ยนสินค้า)

(a) refrain from    (หลีกเลี่ยงจาก)

(b) react to    (มีปฏิกิริยาต่อ)

(c) turn to    (หันไปใช้)

(d) complain about    (ร้องทุกข์ หรือ บ่นเกี่ยวกับ)

(e) disagree with    (ไม่เห้นด้วยกับ)

 

9. A flawless (a) diamond is worth a great deal more than one with imperfections.

(เพชร  ไม่มีตำหนิ-ไม่มีรอยร้าว-ไม่มีมลทิน-ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีจุดด่างพร้อย-ไม่มีช่องโหว่   มีค่ามากกว่าเพชรที่มีความบกพร่อง (มีตำหนิ, ไม่สมบูรณ์) อย่างมากมาย)

(a) dauntless    (ไม่หวั่นกลัว, กล้า, อาจหาญ, ไร้ความกลัว, ไร้ความหวาดหวั่น)

(b) indivisible    (ไม่สามารถแบ่งแยกได้, ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ได้)

(c) flashy    (เป็นแสงวาบ, โด่งดังชั่วประเดี๋ยว, ที่เสแสร้ง, ไม่มีรสนิยม, หรูหรา โอ้อวด)

(d) unblemished    (ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่เสื่อมเสีย)

(e) costly   (มีราคาแพง)

 

10. They did not hesitate to volunteer (v) for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ  อาสาสมัคร-บอกโดยใจสมัคร   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)   (“Volunteer”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา”  เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “สมัครใจ, เกิดขึ้นเอง”)     

(a) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

(b) galvanize    (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ) 

(c) offer   (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)

(d) gesticulate   (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือ และแขนเวลาพูด) 

(e) fabricate   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,   ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

(f) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  {. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

 

11. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly    (อคติ; ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลา  หรือความเอาใจใส่  ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

(e) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

 

12. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด  บ้า-วิกลจริต-วิปลาส   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

(e) intractable    (ไม่สามารถควบคุมได้, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, ว่ายาก)

 

13. The anthropologist came back with voluminous (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส) (a) material showing how life on this continent originated.

(นักมานุษยวิทยากลับมาพร้อมกับวัตถุ  มากมาย-ใหญ่โต-มโหฬาร   ที่แสดงว่าชีวิตบนทวีปนี้มีจุดกำเนิดมาอย่างไร)

(a) astute    (แอส-ทิ้วท)  (๑. ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ  ๒. มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน) 

(b) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ   ๒.  ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(c) plentiful    (มากมาย

(d) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(e) elusive    (อิ-ลู้-ซิฟว)  (. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

(f) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

 

14. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญแก่สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง  พันธมิตร-ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน-สหพันธ์-ข้อตกลงระหว่างประเทศ   ระหว่าง  ๒ ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

(e) flaw    (จุดด่างพร้อย, ข้อบกพร่อง, รอยร้าว, มลทิน, รอยตำหนิ, ช่องโหว่)

 

15. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร  ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น  อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

16. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่) (n).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือ  การป้องกัน  การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน) 

(b) trepidation    (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า) 

(c) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(d) overweight    (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)

(e) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง) 

(f) fraud    (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,   ๒. ผู้หลอกลวง) 

 

17. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ  ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

(e) accelerate    (เร่งความเร็ว, ทำให้เร็วขึ้น, เร่งรัดให้เร็วขึ้น)

 

18. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น  ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม   และส่งเสียงดัง)

 (a) disobedient    (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(c) fortuitous    (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(d) affluent    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(e) prodigious    (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

19. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา  ด่วน-รีบด่วน   ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

(e) oblivious    (ลืม, ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ไม่ทราบ, ซึ่งทำให้ลืม)

 

20. Students who ask teachers to “repeat that again” are being redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) because “repeat” means “again”.

(นักเรียนผู้ซึ่งขอให้ครู  “พูดซ้ำเรื่องนั้นอีกครั้ง”  กำลัง   ใช้คำมากเกินไป-น้ำท่วมทุ่ง-เหลือเฟือ-มากเกินไป-มากเกินความจำเป็น   เพราะว่า  “พูดซ้ำ”  หมายถึง  “อีกครั้งหนึ่ง”)

(a) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)

(b) unctuous    (อั๊งค-ชู-เอิส)  (ประจบสอพลอ, เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่น, ลื่นเกินไป, เหมือนสบู่)

(c) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดใจจ่อ, ปรารถนาอย่างมาก, ขยันขันแข็ง, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน)

(d) wordy; verbose; superfluous; excessive    (ใช้คำเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง; ใช้คำมากเกินไป-ใช้คำ หรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง;  มากเกินพอ-มากเกินไป-ไม่จำเป็น-ฟุ่มเฟือย;  มากเกินไป-มากเกินความต้องการ)  (ในบริบทนี้  ใช้ได้    คำ  คือ  “Wordy, Verbose”  ส่วนอีก  คำที่เหลือ  เป็นความหมายของ  “Redundant”  ในบริบทอื่น)

(e) avaricious    (แอฟ-วะ-ริ้ช-เชิส)  (โลภ, งก, มักได้)

(f) contumacious    (คอน-ทุ-เม้-เชิส)  (ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL