หมวดข้อสอบ STRUCTURE

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 256)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Amy        Since you have an account with this bank, all we require in order to cash your check is a

                      photo ID.  Your driver’s license would do.

Willard  I’ve lost my driver’s license, but my signature is on file.  Is that enough ?

Amy         I’m sorry, but we have to be cautious.  We can only accept a photo ID for transactions like

                       this.  You could, however, deposit the check in your account.  It would take just seven

                       business days to clear, then the funds would be available to you.

Willard   All right, then, I’ll do that.  Then I’ll go downtown and get a new driver’s license.

 

(คำแปล)

เอมี่          :  เพราะว่าคุณมีบัญชีกับธนาคารนี้  ทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อที่จะขึ้นเงินเช็คของคุณคือบัตร

                    ประชาชนมีรูปถ่าย (photo ID) ค่ะ,  ใบขับขี่ของคุณ (มีรูปถ่าย) ก็ใช้ได้ค่ะ

วิลลาร์ด  ผมทำใบขับขี่หายครับ  แต่ลายเซ็นของผมอยู่ในไฟล์ (ของสำนักงานขนส่ง)  นั่นเพียงพอ

                    ไหมครับ

เอมี่          :  ฉันเสียใจค่ะ  แต่เราจำเป็นต้องระมัดระวัง (รอบคอบ, ละเอียด) (cautious) ค่ะ,  เราสามารถ

                    ยอมรับได้เฉพาะบัตรประชาชนมีรูปถ่ายเท่านั้นสำหรับธุรกรรมแบบนี้ (transactions like

                    this),  อย่างไรก็ตาม  คุณสามารถฝาก (deposit) เช็คในบัญชีของคุณได้  มันใช้เวลาเพียง

                    ๗ วันทำงาน (ธุรกิจ) (seven business days) เพื่อที่จะเคลียร์ (อนุญาต) (clear) เช็ค, 

                    หลังจากนั้นคุณก็จะได้รับเงิน (then the funds would be available to you) ค่ะ

วิลลาร์ด  ตกลงครับ  ถ้างั้น,  ผมจะทำสิ่งนั้น (รอ ๗ วัน)  แล้วผมจะเข้าไปที่ย่านศูนย์การค้าของเมือง

                    (go downtown)  และทำใบขับขี่ใหม่ครับ

 

1. What does Willard want to do ?

(วิลลาร์ดต้องการทำอะไร)

(a) Open a bank account.    (เปิดบัญชีธนาคาร)

(b) Get a new driver’s license.    (ทำใบขับขี่ใหม่)

(c) Put his signature on file.    (เขียนลายเซ็นบนไฟล์)

(d) Cash a check.    (ขึ้นเงินเช็ค)  (ดูจากข้อความที่เอมี่พูด  “............... ทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อที่จะ

       ขึ้นเงินเช็คของคุณคือบัตรประชาชนมีรูปถ่าย ................)

(e) Withdraw money from his savings account.    (ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. According to Amy, what is required ?

(ตามที่เอมี่กล่าว,  ต้องการอะไร)

(a) An order form.    (แบบฟอร์มการสั่งซื้อ)

(b) A photo ID.    (บัตรประชาชนมีรูปถ่าย)  (ดูจากข้อความที่เอมี่พูด  “............... ทั้งหมดที่เราต้องการ

       เพื่อที่จะขึ้นเงินเช็คของคุณคือบัตรประชาชนมีรูปถ่าย ................)

(c) A large deposit.    (เงินฝากก้อนใหญ่)

(d) A signed check.    (เช็คที่มีลายเซ็น)

(e) A permanent address.    (ที่อยู่ถาวร)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. When will Willard’s check clear ?

(เช็คของวิลลาร์ดจะอนุญาต – จ่ายเงิน – เมื่อไร)

(a) Today afternoon.    (บ่ายวันนี้)

(b) In seven days.    (ใน ๗ วัน)  (ดูจากข้อความที่เอมี่พูด  “................ มันใช้เวลาเพียง ๗ วันทำงาน

       (ธุรกิจ) เพื่อที่จะเคลียร์ (อนุญาต) เช็ค)

(c) In eight days.    (ใน ๘ วัน)

(d) In ten days.    (ใน ๑๐ วัน)

(e) In eleven days.    (ใน ๑๑ วัน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Melina   Have you met Eric yet ?

     Arthur   We’re from the same hometown. 

Question  What does Arthur mean ?

(a) Eric has gone home.    (เอริคได้กลับบ้านแล้ว)

(b) Eric feels at home there.    (เขารู้สึกสบายใจ-เหมือนเป็นบ้านตัวเอง ที่นี่)

(c) He’s known Eric for a long time.    (เขารู้จักเอริคมาเป็นเวลานาน)  (ดูจากข้อความ  “เรามาจาก

       บ้านเกิดเดียวกันครับ”)  (เป็นคำตอบดีที่สุดสำหรับข้อนี้)

(d) He just met Eric.    (เขาเพิ่งจะพบกับเอริค)

(e) He and Eric are cousins.    (เขาและเอริคเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน)

(คำแปล)

เมลิน่า      :  คุณพบกับเอริคหรือยังคะ

อาร์เธ่อร์  :  เรามาจากบ้านเกิดเดียวกันครับ

คำถาม  :  อาร์เธ่อร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Laurie   The cherries grown here are delicious.

     Arnold  Aren’t they !

Question  What do we learn from Arnold’s response ?

(a) He agrees with Laurie about the cherries.    (เขาเห็นด้วยกับลอรี่เกี่ยวกับลูกเชอรี่)  (ดูจาก

       ข้อความ  “ใช่ไหมล่ะ - บอกแล้วมั้ยล่ะ)  {ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับลอรี่  หรือสงสัยว่าลูกเชอรี่จะ

       อร่อยจริงหรือไม่  อาร์โนลด์จะพูดว่า  “Are they ! ( ใช่หรือ)  หรือ  “Really ! (จริงๆ หรือ)}

(b) The cherries aren’t grown here.    (ลูกเชอรี่ไม่ได้ปลูกที่นี่)

(c) There aren’t any cherries today.    (ไม่มีลูกเชอรี่เลยวันนี้)

(d) He wants to know whether the cherries are good or not.    (เขาต้องการทราบว่าลูกเชอรี่กินได้หรือไม่)

(e) The cherries aren’t delicious in his opinion.    (ลูกเชอรี่ไม่อร่อยในความเห็นของเขา)

(คำแปล)

ลอรี่            :  ลูกเชอรี่ที่ปลูกที่นี่อร่อย (มีรสกลมกล่อม, โอชะ) (delicious) ค่ะ

อาร์โนลด์  :  ใช่ไหมล่ะ (บอกแล้วมั้ยล่ะ) (Aren’t they !)

คำถาม  :  เรารู้อะไรจากคำตอบของอาร์โนลด์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Christina   Why did Becky go to Iowa ?

     Bernard     Who knows ?

Question  What does Bernard mean ?

(a) Becky knows someone there.    (เบ็คกี้รู้จักใครบางคนที่นั่น)

(b) He doesn’t know who Becky is.    (เขาไม่รู้ว่าเบ็คกี้เป็นใคร)

(c) He wonders which way Becky went.    (เขาสงสัยว่าเบ็คกี้ไปทางใด)

(d) Becky didn’t tell him.    (เบ็คกี้ไม่ได้บอกเขา)  (ดูจากข้อความ  “ใครจะไปรู้ล่ะครับ)

(e) He wants to know who knows why Becky went to Iowa.    (เขาต้องการทราบว่า  ใครรู้ว่าทำไมเบ็คกี้

       ไปไอโอว่า)

(คำแปล)

คริสติน่า     :  เบ็คกี้ไปไอโอว่าทำไมคะ

เบอร์นาร์ด  :  ใครจะไปรู้ล่ะครับ

คำถาม  :  เบอร์นาร์ดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 255)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Anthony   Even though the computer says we have five of these bedspreads left, I’d like you to go

                          to the stockroom and verify that for me.

Veronica  If the computer says we have five, why would there be any discrepancy ?

Anthony   Sometimes there are adjustments to the inventory.  I don’t want to tell this customer that

                          we have a bedspread if we are out of stock.

Veronica  All right.  I’ll check the stockroom myself and let you know right away.

 

(คำแปล)

แอนโทนี่   :  ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์บอกว่าเรามีผ้าคลุมเตียง (bedspreads) เหลือ ๕ ผืน  ผมอยากให้คุณ

                     ไปที่ห้องพัสดุ (ห้องเก็บของ, ห้องสินค้า) (stockroom)  และตรวจสอบความจริง (ยืนยัน

                      ความจริง, พิสูจน์ความจริง, ค้นหาความจริง) (verify) สิ่งนั้นสำหรับผมครับ

เวโรนิค่า   :  ถ้าคอมพิวเตอร์บอกว่าเรามี ๕ ผืน  ทำไมจะมีความผิดพลาด (ความคลาดเคลื่อน, ความไม่

                      ตรงกัน, ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน) (discrepancy) ล่ะคะ

แอนโทนี่   :  บางทีมีการแก้ไข (การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง) (adjustments) รายการสินค้า (ราย

                      การสิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, สิ่งของ-ทรัพย์สิน หรือสินค้าในรายการดังกล่าว)

                      (inventory),  ผมไม่ต้องการบอกลูกค้าคนนี้ว่าเรามีผ้าคลุมเตียง  ถ้าเราขาด (หมด) สต๊อก

                      (out of stock) ครับ

เวโรนิค่า   :  ตกลงค่ะ  ฉันจะตรวจสอบห้องพัสดุด้วยตัวเอง  และบอกให้คุณทราบ (ผล) โดยทันทีทันใดค่ะ

 

1. What information does Anthony want to verify ?

(แอนโทนี่ต้องการตรวจสอบความจริงข้อมูลอะไร)

(a) The size of the bedspreads.    (ขนาดของผ้าคลุมเตียง)

(b) The number of bedspreads on hand.    (จำนวนผ้าคลุมเตียงที่มีอยู่)  (ดูจากคำพูดของแอนโทนี่ 

       “ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์บอกว่าเรามีผ้าคลุมเตียงเหลือ ๕ ผืน  ผมอยากให้คุณไปที่ห้องพัสดุ  และตรวจ

       สอบความจริงสิ่งนั้นสำหรับผมครับ”)

(c) The reason for the discrepancy.    (เหตุผลสำหรับความผิดพลาด-คลาดเคลื่อน)

(d) The number of bedspreads the customer needs.    (จำนวนผ้าคลุมเตียงที่ลูกค้าต้องการ)

(e) The condition of the stockroom.    (สภาพของห้องพัสดุ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. According to the computer, how many bedspreads are there ?

(ตามที่คอมพิวเตอร์บอก  มีผ้าคลุมเตียงจำนวนเท่าใด)

(a) Three.    (๓ ผืน)

(b) Four.    (๔ ผืน)

(c) Five.    (๕ ผืน)  (ดูจากคำพูดของแอนโทนี่  “ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์บอกว่าเรามีผ้าคลุมเตียงเหลือ

       ๕ ผืน ................”)

(d) Seven.    (๗ ผืน)

(e) Eleven.    (๑๑ ผืน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Where are the bedspreads ?

(ผ้าคลุมเตียงอยู่ที่ไหน)

(a) In a box.    (ในกล่อง-ลัง)

(b) On a shelf.    (บนหิ้ง-ชั้นวางของ)

(c) On the bed.    (บนเตียงนอน)

(d) In the stockroom.    (ในห้องพัสดุ-ห้องเก็บของ)  (ดูจากคำพูดของแอนโทนี่  “............... ผมอยาก

       ให้คุณไปที่ห้องพัสดุ  และตรวจสอบความจริงสิ่งนั้นสำหรับผมครับ”)

(e) In the cupboard.    (ในตู้เสื้อผ้า-ถ้วยชาม-อาหาร)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Sherry  Peter’s got straight A’s this semester.

     Joey      So I’ve heard.

Question  What does Joey mean ?

(a) He will contact Peter directly.    (เขาจะติดต่อกับปีเตอร์โดยตรง)

(b) He already knows about Peter’s grades.    (เขาทราบเกี่ยวกับคะแนนของปีเตอร์แล้ว)  (เมื่อ

       เชอร์รี่บอกว่าปีเตอร์ได้ “เอ” ทุกวิชาเทอมนี้  โจอี้ตอบว่าตัวเขาก็ได้ยินมาอย่างนั้น)

(c) He and Peter are not interested in grades.    (เขาและปีเตอร์ไม่สนใจคะแนน)

(d) He doesn’t believe Peter will attend school this semester.    (เขาไม่เชื่อว่าปีเตอร์จะไปโรงเรียน – เข้า

       เรียน – ภาคการศึกษานี้)

(e) Peter has kept a straight face this term.    (ปีเตอร์มีใบหน้าที่เฉยเมย-ปราศจากความรู้สึกเทอมนี้)

(คำแปล)

เชอร์รี่   :  ปีเตอร์ได้เกรด “เอ” รวด (ทุกวิชา) (got straight A’s) เทอมนี้ค่ะ

โจอี้       :  ผมได้ยินมาอย่างนั้นครับ

คำถาม  :  โจอี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Tiffany     How are you doing today ?

     Harrison  Much better, thanks.

Question  What is Tiffany asking ?

(a) How much time the job will take.    (งานจะใช้เวลาเท่าใด)

(b) What Harrison is going to do.    (แฮริสันจะทำอะไร)

(c) If the weather is good today.    (อากาศดีหรือไม่วันนี้)

(d) How Harrison’s health is.    (สุขภาพของแฮริสันเป็นอย่างไรบ้าง)  (ดูจากคำตอบของแฮริสัน 

       “ดีขึ้นมากเลยครับ  ขอบคุณ)

(e) How Harrison will start his job.    (แฮริสันจะเริ่มต้นงานของเขาอย่างไร)

(คำแปล)

ทิฟฟานี่   :  คุณ (รู้สึก) เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้

แฮริสัน     :  ดีขึ้นมากเลยครับ  ขอบคุณ

คำถาม  :  ทิฟฟานี่กำลังถามอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Thomson  Are you finished with your report ?

     Shannon   Finally.  I’ve done nothing else the whole week but type it.

Question  What does Shannon say about the report ?

(a) She will type it next week.    (เธอจะพิมพ์มันสัปดาห์หน้า)

(b) She would rather work on it than do nothing.    (เธออยากจะทำรายงานมากกว่าไม่ทำอะไรเลย)

(c) It took her an entire week to type it.    (มันใช้เวลาเธอทั้งสัปดาห์ในการพิมพ์รายงาน)  (ดูจาก

       ข้อความที่แชนน่อนกล่าว  “............... ฉันไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยตลอดทั้งสัปดาห์  นอกจากพิมพ์ราย

       งานค่ะ)

(d) She still isn’t quite finished with it.    (เธอยังคงทำมันไม่เสร็จดี)

(e) She has done nothing on her report but may finish it next week.    (เธอไม่ได้ทำอะไรเลยกับรายงาน

       ของเธอ  แต่อาจทำมันเสร็จสัปดาห์หน้า)

(คำแปล)

ทอมสัน      :  คุณเขียนรายงานเสร็จแล้วหรือครับ

แชนน่อน    :  ในที่สุด (ก็เสร็จ) ค่ะ,  ฉันไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยตลอดทั้งสัปดาห์  นอกจาก (but) พิมพ์ราย

                        งานค่ะ

คำถาม  :  แชนน่อนพูดอะไรเกี่ยวกับรายงาน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 254)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Albert     I’ve compiled a list of office supplies we need to order immediately.  The order should go

                       out as soon as possible as these are essential items.

Rhonda  Don’t worry.  I’ll deal with it promptly.

Albert     Please check the supply room before you send out the order, just to be sure I didn’t make

                       any mistakes.  And when you receive the invoice, check it over carefully to make sure

                       all the charges are accurate.

Rhonda  Relax.  I’ll take care of everything efficiently.  I’ll check the supply closet today and send the

                       order out first thing tomorrow, and I’ll make sure all the charges on the invoice are right.

 

(คำแปล)

อัลเบิร์ต    :  ผมได้รวบรวมรายชื่อพัสดุสำนักงาน (office supplies) ที่เราจำเป็นต้องสั่งซื้อทันทีทันใด, 

                      การสั่งซื้อ (order) ควรออกไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เนื่องจากของเหล่านี้เป็นสิ่งของจำ

                      เป็น (essential items) ครับ

รอนด้า      :  ไม่ต้องวิตกค่ะ  ฉันจะจัดการกับมันอย่างรวดเร็ว (อย่างฉับพลัน, ทันทีทันใด) (promptly) ค่ะ

อัลเบิร์ต    :  โปรดตรวจสอบห้องพัสดุก่อนคุณส่งใบสั่งซื้อสินค้าออกไป (send out the order) เพื่อให้

                      แน่ใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับ,  และเมื่อคุณได้รับใบส่งของ (ใบแจ้งรายการสิน

                      ค้า) (invoice)  ให้ตรวจสอบมันอย่างรอบคอบ (check it over carefully) เพื่อให้มั่นใจว่า

                      ค่าใช้จ่าย (ราคา, การฟ้องร้อง, การดำเนินคดี, การกล่าวหา, การโจมตีอย่างทันที)

                      (charges) ทั้งหมดถูกต้องครับ

รอนด้า      :  สบายใจ (ผ่อนคลาย, พักผ่อน, หย่อนใจ) (Relax) ได้ค่ะ  ฉันจะดูแลทุกอย่างอย่างมีประสิทธิ

                      ภาพค่ะ,  ฉันจะตรวจสอบตู้พัสดุ (supply closet) วันนี้  และส่งใบสั่งซื้อออกไปเป็นสิ่งแรกใน

                      วันพรุ่งนี้  และฉันจะทำให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่าย (ราคา) ทั้งหมดในใบส่งของถูกต้องค่ะ

 

1. What do they need to order ?

(พวกเขาต้องการสั่งซื้ออะไร)

(a) Computers.    (เครื่องคอมพิวเตอร์)

(b) Temporary workers.    (คนงานชั่วคราว)

(c) Order forms.    (แบบฟอร์มการสั่งซื้อ)

(d) Office supplies.    (พัสดุสำนักงาน)  (ดูจากคำพูดของอัลเบิร์ต  “ผมได้รวบรวมรายชื่อพัสดุ

       สำนักงานที่เราจำเป็นต้องสั่งซื้อทันทีทันใด”)

(e) Photocopy machines.    (เครื่องถ่ายเอกสาร)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Albert ask Rhonda to do ?

(อัลเบิร์ตขอร้องให้รอนด้าทำอะไร)

(a) Compile a list.    (รวบรวมรายชื่อ)

(b) Clean the supply closet.    (ทำความสะอาดตู้พัสดุ)

(c) Read the invoice carefully.    (อ่านใบส่งของอย่างรอบคอบ)  (ดูจากคำพูดของอัลเบิร์ต  “...........

       ..... และเมื่อคุณได้รับใบส่งของ (ใบแจ้งรายการสินค้า)  ให้ตรวจสอบมันอย่างรอบคอบ ................)

(d) Write a check.    (เขียนเช็ค)

(e) Ask suppliers to ship only good-quality products.    (ขอให้ผู้จัดส่งสินค้าขนส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์

      คุณภาพดีเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. When will Rhonda place the order ?

(รอนด้าจะสั่งซื้อเมื่อใด)

(a) Before noon.    (ก่อนเที่ยง)

(b) Tonight.    (คืนนี้)

(c) Tomorrow.    (วันพรุ่งนี้)  (ดูจากคำพูดของรอนด้า  “................ ฉันจะตรวจสอบตู้พัสดุวันนี้  และส่ง

       ใบสั่งซื้อออกไปเป็นสิ่งแรกในวันพรุ่งนี้ ................)

(d) Tuesday.    (วันอังคาร)

(e) The day after tomorrow.    (มะรืนนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Lauren   You’d better pay that parking ticket you got last week.

     Nicolas   Yeah, I would if I could find it.

Question  What does Nicolas mean ?

(a) He was fined for parking at the wrong place.    (เขาถูกปรับเนื่องจากจอดรถผิดที่)

(b) He has already paid the parking ticket.    (เขาได้จ่ายค่าใบสั่งจอดรถแล้ว)

(c) He couldn’t find the parking ticket.    (เขาหาใบสั่งจอดรถไม่พบ)  (ดูจากคำพูดของนิโคลัส 

       “ใช่  ผมจะจ่ายถ้าผมสามารถหามัน (ใบสั่ง) เจอครับ)

(d) He got a traffic ticket because he ran through a red light.    (เขาได้รับใบสั่งจราจร  เพราะว่าเขาขับรถ

       ฝ่าไฟแดง)

(e) He didn’t go to the movies since he couldn’t afford the entrance ticket.    (เขาไม่ได้ไปดูหนังเพราะว่า

       เขาไม่มีเงินซื้อบัตรผ่านประตู)

(คำแปล)

ลอเร็น   :  คุณควรจะจ่ายเงินตามใบสั่งจอดรถ (ผิดที่) ที่คุณได้รับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีกว่านะคะ

นิโคลัส  :  ใช่  ผมจะจ่ายถ้าผมสามารถหามัน (ใบสั่ง) เจอครับ (แต่ผมหาไม่เจอ)

คำถาม  :  นิโคลัสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ประโยค  I would if I could find it  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๒  คือ  เป็นการสมมติเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริง หรือเกิดยากในปัจจุบัน  ในกรณีของประโยคนี้  คือ  ไม่เกิดขึ้นจริง  กล่าวคือ  ยังหาใบสั่งไม่เจอในขณะนี้  จึงยังไม่ได้ไปจ่ายเงิน  ดูรายละเอียด  “If clause”  แบบที่ ๒  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่ ๓๕๗  ข้อ  ๑๖

 

5. Daniel      :  Operator, I’ve been trying to make a call for over an hour and I keep getting a busy signal.

     Operator  Give me the number and I’ll try it for you.

Question  What is Daniel trying to do ?

(a) Operate a machine.    (คุมเครื่องจักร)

(b) Place a telephone call.    (โทรศัพท์)  (ดูจากคำพูดของแดเนี่ยล  “โอเปอเรเตอร์ครับ  ผมพยายาม

       โทรศัพท์กว่า ๑ ชั่วโมงแล้ว ................)

(c) Cash a check.    (ขึ้นเงินเช็ค)

(d) Count the buses.    (นับจำนวนรถประจำทาง)

(e) Drive his car through a busy street.    (ขับรถผ่านถนนที่มียวดยานมาก)

(คำแปล)

แดเนี่ยล          :  โอเปอเรเตอร์ครับ  ผมพยายามโทรศัพท์กว่า ๑ ชั่วโมงแล้ว  และผมได้รับสัญญานสายไม่

                            ว่างอยู่ตลอดครับ

โอเปอเรเตอร์  :  เอาเบอร์มาสิคะ  และฉันจะลองต่อสายให้คุณค่ะ

คำถาม  :  แดเนี่ยลกำลังพยายามทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Mathew  What does this word mean ?

     Juliet      Don’t you have a dictionary ?

Question  What does Juliet mean ?

(a) She wants to borrow Mathew’s dictionary.    (เธอต้องการขอยืมพจนานุกรมของแมทธิว)

(b) She doesn’t know which word Mathew means.    (เธอไม่ทราบว่าแมทธิวหมายถึงคำศัพท์คำใด)

(c) Mathew shouldn’t use such big words.    (แมทธิวไม่ควรใช้คำโก้หรูแบบนั้น)

(d) Mathew should look the word up in a dictionary.    (แมทธิวควรค้นหา – ความหมาย – คำ

       ศัพท์ในพจนานุกรม)  (เมื่อแมทธิวถามความหมายของคำศัพท์  จูเลียตถามกลับเขาว่าไม่มีพจนานุ

       กรมหรือ)

(e) If Mathew doesn’t have a dictionary, she can lend him one.    (ถ้าแมทธิวไม่มีพจนานุกรม  เธอสามารถ

      ให้เขายืมมันได้)

(คำแปล)

แมทธิว    :  คำนี้หมายความว่าอะไรครับ 

จูเลียต     :  คุณไม่มีพจนานุกรมหรือคะ

คำถาม  :  จูเลียตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 253)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Mario  We are completely out of packing supplies and cannot prepare anymore boxes today.

Diana  It’s your job to make certain that you have enough packing materials to fulfill orders. 

                   Remember, those boxes have to be addressed and shipped out before the end of

                   the week. 

Mario  I thought we had enough boxes on hand, but I was wrong.  Anyhow, I can pick up

                   some more tomorrow.

Diana  As long as they’re ready to send by Friday.

 

(คำแปล)

มาริโอ้     :  เราไม่มีพัสดุ (เสบียง, การจัดหา, การจัดส่ง, การให้) (supplies) สำหรับบรรจุหีบห่อ

                   โดยสิ้นเชิง  และไม่สามารถจัดเตรียมกล่องได้อีกในวันนี้ครับ

ไดอาน่า  :  มันเป็นงานของคุณที่ต้องทำให้มั่นใจ (make certain) ว่าคุณมีวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อ

                    (packing materials) เพียงพอที่จะทำตามคำสั่งซื้อได้ (fulfill orders),  จำไว้ว่า  กล่อง

                    เหล่าโน้นจำเป็นต้องได้รับการจ่าหน้าที่อยู่และขนส่งออกไป  (addressed and shipped

                    out) ก่อนปลายสัปดาห์ค่ะ

มาริโอ้     :  ผมคิดว่าเรามีกล่องเพียงพออยู่ในมือ (เตรียมพร้อม) (on hand)  แต่ผมคิดผิด,  อย่างไร

                    ก็ตาม  ผมสามารถไปเอามาได้เพิ่มขึ้น (can pick up some more) วันพรุ่งนี้ครับ

ไดอาน่า  :  ตราบใดที่ (As long as) มันพร้อมที่จะส่งภายในวันศุกร์ค่ะ

 

1. What is the problem ?

(ปัญหาคืออะไร)

(a) The addresses were lost.    (ที่อยู่หายไป)

(b) The package need repair.    (หีบห่อต้องการการซ่อมแซม)

(c) There aren’t enough boxes.    (มีกล่องไม่เพียงพอ)  (ดูจากคำพูดของมาริโอ้  “เราไม่มีพัสดุ

       สำหรับบรรจุหีบห่อโดยสิ้นเชิง  และไม่สามารถจัดเตรียมกล่องได้อีกในวันนี้ครับ”)

(d) The wrong materials were shipped.    (วัสดุผิดประเภทถูกขนส่งไป)

(e) There are too many orders, so there is not enough time to fulfill them.    (มีการสั่งซื้อมากเกินไป 

       ดังนั้น  มีเวลาไม่พอที่จะทำมันได้สำเร็จ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Who is responsible for the problem ?

(ใครรับผิดชอบปัญหานี้)

(a) Diana.    (ไดอาน่า)

(b) Mario.    (มาริโอ้)  (ดูจากคำพูดของไดอาน่า  “มันเป็นงานของคุณ (มาริโอ้) ที่ต้องทำให้มั่นใจว่า 

       คุณมีวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อเพียงพอที่จะทำตามคำสั่งซื้อได้ .................)

(c) The packers.    (ผู้บรรจุหีบห่อ)

(d) The suppliers.    (ผู้จัดหา-จัดส่งสินค้า)

(e) The manager.    (ผู้จัดการ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. When should the boxes be shipped ?

(กล่องควรถูกขนส่งไปเมื่อใด)

(a) Today.    (วันนี้)

(b) Tomorrow.    (วันพรุ่งนี้)

(c) On the weekend.    (ปลายสัปดาห์)

(d) By Friday.    (ภายในวันศุกร์)  (ดูจากคำพูดของไดอาน่า  “ตราบใดที่มันพร้อมที่จะส่งภายใน

       วันศุกร์ค่ะ)

(e) It depends on the person who places an order.    (มันขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ซึ่งสั่งซื้อ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Kevin  I’ve got to go back to the library after dinner.

     Becky  :  I know you’ve got a lot of research to do, but don’t overdo it.  You’re spending half your life

                      in the library.

Question  What does Becky mean ?

(a) Kevin should not overdo his research because he may get sick.    (เควิ่นไม่ควรทำงานวิจัยของเขา

       มากเกินไป  เพราะว่าเขาอาจจะเจ็บป่วย)

(b) Kevin should not spend too much time in the library.    (เควิ่นไม่ควรใช้เวลามากเกินไป

       ในห้องสมุด)  (ดูจากข้อความ  “............... แต่อย่าทำมันมากเกินไป,  คุณกำลังใช้ชีวิตครึ่งหนึ่ง

       ของคุณในห้องสมุดนะคะ)

(c) Kevin’s payment of his apartment is overdue.    (การจ่ายเงินค่าห้องเช่าของเควิ่นเกินกำหนด)

(d) Kevin may spend the rest of his life in the library if he becomes a librarian.    (เควิ่นอาจใช้เวลาที่เหลือ

       ในชีวิตของเขาในห้องสมุด  ถ้าเขาเป็นบรรณารักษ์)

(e) Kevin has a lot of research work to do since he is a professor in a university.    (เควิ่นมีงานวิจัยต้องทำ

       เยอะ  เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย)

(คำแปล)

เควิ่น  :  ผมจำเป็นต้องกลับไปที่ห้องสมุดหลังอาหารเย็นครับ

เบ็คกี้  :  ฉันรู้ว่าคุณมีงานวิจัยต้องทำมากมายค่ะ  แต่อย่าทำมันมากเกินไป (don’t overdo it),  คุณกำลัง

               ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งของคุณในห้องสมุดนะคะ

คำถาม  :  เบ็คกี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Wanda  I understand you had an accident this morning.

     Jason    Yes, I broke a windowpane.

 Question  What does Jason mean ?

(a) He had a pain in his leg.    (เขาเจ็บปวดที่ขา)

(b) He fell off the window this morning.    (เขาตกจากหน้าต่างเมื่อเช้านี้)

(c) His windowpane was broken.    (กระจกหน้าต่างของเขาแตก)  (ดูจากข้อความ  “ผมทำกระจก

       หน้าต่างแตกครับ)

(d) He painted his window this morning.    (เขาทาสีหน้าต่างเมื่อเช้านี้)

(e) He had an accident because his car ran into a window.    (เขาประสบอุบัติเหตุ  เพราะว่ารถยนต์ของเขา

       วิ่งชนหน้าต่าง)

(คำแปล)

แวนด้า  :  ฉันเข้าใจว่าคุณประสบอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้ค่ะ

เจสัน     :  ใช่  ผมทำกระจกหน้าต่างแตกครับ

คำถาม  :  เจสันหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Amanda  I can’t find my coat.

      Cody       Well, I certainly don’t know where it is. 

Question  What does Cody mean ?

(a) He doesn’t like the coat Amanda wears.    (เขาไม่ชอบเสื้อคลุมที่อแมนด้าสวม)

(b) He doesn’t know which coat Amanda wears.    (เขาไม่รู้ว่าอแมนด้าสวมเสื้อคลุมตัวไหน)

(c) He doesn’t know where Amanda bought her coat.    (เขาไม่รู้ว่าอแมนด้าซื้อเสื้อคลุมของเธอที่ไหน)

(d) He doesn’t know where Amanda’s coat is.    (เขาไม่รู้ว่าเสื้อคลุมของอแมนด้าอยู่ที่ไหน)

       (ดูจากข้อความ  “ผมไม่รู้จริงๆ ว่ามันอยู่ที่ไหนครับ”)

(e) He doesn’t know which clothes Amanda likes to wear.    (เขาไม่รู้ว่าอแมนด้าชอบสวมเสื้อผ้าชุดใด)

(คำแปล)

อแมนด้า  :  ฉันหาเสื้อคลุมของฉันไม่พบค่ะ

โคดี้          :  เอ้อ  ผมไม่รู้จริงๆ ว่ามันอยู่ที่ไหนครับ

คำถาม  :  โคดี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 252)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Ryan    Do you know of a wholesale source for glassware ?

Marie  As a matter of fact, I know of a supplier who sells better-quality wine glasses.  It’s a new

                   enterprise called Crystal Company.

Ryan    I’m actually looking for a diverse range of glassware, but I can check their website to find

                   out about their product line.

Marie  That’s a good idea.  Phone me to let me know what you find out.  I’ll be out the rest of today,

                   but we can talk over the weekend.

 

(คำแปล)

ไรอัน  :  คุณทราบแหล่งขายส่ง (wholesale source) สำหรับเครื่องแก้ว (glassware) ไหมครับ

มารี     :  อันที่จริงแล้ว (As a matter of fact)  ฉันรู้จักผู้จัดหาสินค้า (supplier) ซึ่งขายแก้วไวน์ที่มีคุณ

               ภาพดีกว่า,  มันเป็นบริษัท (วิสาหกิจ, อุตสาหกิจ, โครงการ, กิจการ, แผนการ) (enterprise) 

               ใหม่ที่ชื่อว่า “บริษัทคริสเทิล” ค่ะ

ไรอัน  :  ผมกำลังมองหาการจัดลำดับ (ตำแหน่งชั้น) ต่างๆ กัน (diverse range) ของเครื่องแก้วจริงๆ เลย 

               แต่ผมสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทได้เพื่อค้นหาสายผลิตภัณฑ์ (product line) ของ

               พวกเขาครับ

มารี     :  นั่นเป็นความคิดที่ดีค่ะ  โทรฯ มาหาฉันเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณได้พบอะไร (what you find out)

                (ในเว็บไซต์),  ฉันจะออกไปข้างนอกในส่วนที่เหลือของวันนี้  แต่เราสามารถคุยกันอย่างละเอียด

                (talk over) สุดสัปดาห์นี้ค่ะ

 

1. What is Ryan looking for ?

(ไรอันกำลังมองหาอะไร)

(a) A diverse range of applicants.    (ลำดับต่างๆ กันของผู้สมัคร)

(b) A glassware merchant.    (พ่อค้าเครื่องแก้ว)  (ดูจากคำพูดของไรอัน  “คุณทราบแหล่งขายส่ง

       สำหรับเครื่องแก้วไหมครับ)

(c) A pair of eyeglasses.    (แว่นตาคู่หนึ่ง)

(d) A warehouse.    (คลังสินค้า, โกดัง)

(e) A business ally who can co-invest in his business.    (พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจ

      ของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. How will Ryan obtain more information about what he needs ?

(ไรอันจะได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการอย่างไร)

(a) He’ll write a letter.    (เขาจะเขียนจดหมาย – ไปสอบถาม)

(b) He’ll make a phone call.    (เขาจะโทรศัพท์ – ไปสอบถาม)

(c) Marie will tell him.    (มารีจะเล่าให้เขาฟัง)

(d) He’ll visit a website.    (เขาจะเยี่ยมเยียนเว็บไซต์)  (ดูจากคำพูดของไรอัน  “................ แต่ผม

       สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทได้เพื่อค้นหาสายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาครับ)

(e) He’ll inquire the company’s public relations.    (เขาจะสอบถามประชาสัมพันธ์ของบริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When does Marie want to speak to Ryan again ?

(มารีต้องการพูดกับไรอันอีกครั้งเมื่อใด)

(a) Today.    (วันนี้)

(b) Tuesday.    (วันอังคาร)

(c) Next week.    (สัปดาห์หน้า)

(d) On the weekend.    (สุดสัปดาห์)  (ดูจากคำพูดของมารี  “................. แต่เราสามารถคุยกันอย่าง

       ละเอียดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ”  )

(e) Next month.    (เดือนหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Clark   Eugene missed a lot of classes last week.

      Mary  That’s because he was sick.  I think he had the flu.

Question  What is learned about Eugene ?

(a) He has been feeling weak for a long time.    (เขารู้สึกอ่อนแอ-อ่อนกำลังเป็นเวลานาน)

(b) Because of sickness, Eugene was absent.    (เนื่องจากความเจ็บป่วย  ยูจีนจึงขาดเรียน

       (เมื่อคล้าร์คกล่าวว่ายูจีนขาดเรียนบ่อยสัปดาห์ที่ผ่านมา  แมรี่บอกว่าเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่)

(c) Eugene’s eyesight isn’t very strong, so he needs glasses.    (สายตาของยูจีนไม่ชัดเจนมากนัก  ดังนั้น 

       เขาต้องการแว่นตา)

(d) Eugene flew to another city this week.    (ยูจีนบินไปอีกเมืองหนึ่งสัปดาห์นี้)

(e) Eugene didn’t go to school last week, so he missed his friends.    (ยูจีนไม่ไปโรงเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา 

       ดังนั้น  เขาจึงคิดถึงเพื่อน)

(คำแปล)

คล้าร์ค  :  ยูจีนขาดเรียนหลายครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับ

แมรี่       :  นั่นเป็นเพราะว่าเขาป่วย  ฉันคิดว่าเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะ

คำถาม  :  (เรา) เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับยูจีน ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Corinth  Are you sure this is how Lois spells her last name ?

      Fidel      It doesn’t look right, does it ?  In fact, I’m not even sure it starts with that letter.

Question  What does Fidel mean ?

(a) The letter to Lois was incorrectly addressed.    (จดหมายถึงลอยส์ถูกจ่าหน้าซองไม่ถูกต้อง)

(b) Lois’s name appeared on the right side of the page.    (ชื่อของลอยส์ปรากฏอยู่บนด้านขวามือของหน้า

       กระดาษ)

(c) Lois hasn’t begun writing the letter yet.    (ลอยส์ยังไม่ได้เริ่มต้นเขียนจดหมายเลย)

(d) Lois’s last name may be incorrectly spelled.    (นามสกุลของลอยส์อาจจะสะกดผิด)  (ดูจาก

       คำพูดของฟิเดล  “มันดูเหมือนไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ,  จริงๆ แล้ว  ผมไม่มั่นใจแม้กระทั่งว่ามันเริ่มต้น

       ด้วยตัวอักษรตัวนั้นครับ)

(e) He isn’t sure when Lois will write her letter.    (เขาไม่แน่ใจว่าลอยส์จะเขียนจดหมายของเธอเมื่อใด)

(คำแปล)

โครินธ์  :  คุณแน่ใจหรือคะว่านี่เป็นวิธีที่ลอยส์สะกดนามสกุลของเธอ

ฟิเดล    :  มันดูเหมือนไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ,  จริงๆ แล้ว  ผมไม่มั่นใจแม้กระทั่งว่ามันเริ่มต้นด้วยตัวอักษร

                 ตัวนั้นครับ

คำถาม  :  ฟิเดลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Christopher  What did you get Suzie for her birthday ?

     Elizabeth       Didn’t you read the invitation to her party ?  She said she didn’t want anyone to bring

                                 any presents.

Question  What did Elizabeth imply ?

(a) She didn’t want Christopher to go to Suzie’s party.    (เธอไม่ต้องการให้คริสโตเฟอร์ไปงานเลี้ยงของซูซี่) 

(b) She didn’t give Suzie a present for her birthday.    (เธอมิได้ให้ของขวัญแก่ซูซี่สำหรับวันเกิด

       ของเธอ)  (ดูจากคำพูดของเอลิซาเบธ  “คุณไม่ได้อ่านบัตรเชิญไปงานเลี้ยงของเธอ (ซูซี่) หรือคะ  เธอ

       กล่าวว่าเธอไม่ต้องการให้ใครนำของขวัญใดๆ ไป (ในงานฯ) ค่ะ)

(c) She didn’t read the invitation to Suzie’s party, so she brought her a present.    (เธอไม่ได้อ่านบัตรเชิญ

       ไปงานเลี้ยงของซูซี่  ดังนั้น  เธอจึงนำของขวัญไปให้ซูซี่)

(d) She didn’t want anyone to see her presence at Suzie’s party.    (เธอไม่ต้องการให้ใครเห็นการปรากฏตัว

       ของเธอที่งานเลี้ยงของซูซี่)

(e) She didn’t go to Suzie’s party.    (เธอไม่ได้ไปงานเลี้ยงของซูซี่)

(คำแปล)

คริสโตเฟอร์  :  คุณให้อะไรซูซี่สำหรับวันเกิดของเธอครับ

เอลิซาเบธ     :  คุณไม่ได้อ่านบัตรเชิญ (คำเชิญ, การเชื้อเชิญ) (invitation) ไปงานเลี้ยงของเธอหรือคะ 

                          เธอกล่าวว่าเธอไม่ต้องการให้ใครนำของขวัญใดๆ ไป (ในงานฯ) ค่ะ

คำถาม  :  เอลิซาเบธบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 251)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Conrad In my psychology class we’re studying consumer behavior.  I’ve just spent three weeks

                     watching what people buy.    

Ruth     I’m sure you found that people hunt for bargains to save money.  Economics is what

                    drives people. 

Conrad Actually, shoppers report that they buy the brands they know best  and feel most

                     comfortable with, regardless of price.

Ruth     Well, now, that’s interesting.  I suppose all that marketing of brand names is really

                     worthwhile for the manufacturers.

 

(คำแปล)

คอนราด  :  ในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาของผม  เรากำลังศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค,  ผมเพิ่งจะใช้เวลา ๓ สัป

                     ดาห์เฝ้าดูสิ่งที่ผู้คนซื้อครับ

รูธ            :  ฉันมั่นใจว่าคุณพบว่าผู้คนค้นหาอย่างละเอียด (hunt for) สำหรับสินค้าราคาถูก (การต่อรอง

                     ราคา, สิ่งที่มีค่าเหมาะสมกับที่แลกมา) (bargains) เพื่อประหยัดเงินค่ะ,  ทั้งนี้  การพิจารณา

                     ทางการเงิน (เศรษฐศาสตร์, วิชาเกี่ยวกับการผลิต, การแจกจ่ายและการใช้สินค้าและบริการ)

                     (Economics) เป็นสิ่งที่บีบบังคับ (บีบคั้น, ผลักดัน, ขับ, ขับไล่, ผลักไส, ต้อน (สัตว์เลี้ยง),

                     ตี (ลูกกอล์ฟ), ขับขี่) (drives) ผู้คน (ให้เลือกซื้อสินค้า) ค่ะ

คอนราด  :  จริงๆ แล้ว  ผู้ซื้อสินค้ารายงานว่าพวกเขาซื้อยี่ห้อ (brands) ที่ตนรู้จักดีที่สุด  และรู้สึกสบายใจ

                     (comfortable) มากที่สุด  โดยไม่คำนึงถึงราคา (regardless of price) ครับ

รูธ            :  เอ้อ  ในขณะนี้  นั่นน่าสนใจค่ะ,  ฉันคาดว่าการตลาดทั้งหมดนั้นของชื่อยี่ห้อ(brand names)

                     มีความคุ้มค่า (คุ้มกับเวลาที่เสียไป) (worthwhile) อย่างแท้จริงสำหรับผู้ผลิตค่ะ

 

1. What class is Conrad taking ?

(คอนราดกำลังเรียนวิชาอะไร)

(a) Psychiatry    (ไซ-ไค้-อะ-ทรี่)  (จิตเวชศาสตร์)

(b) Psychology    (ไซ-ค้อล-ละ-จี้)  (วิชาจิตวิทยา)  (ดูจากข้อความที่คอนราดกล่าว  “ในชั้นเรียนวิชา

       จิตวิทยาของผม ...............”)

(c) Sociology    (สังคมวิทยา)

(d) Economics    (เศรษฐศาสตร์)

(e) Marketing    (การตลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. How much time did Conrad spend watching consumers ?

(คอนราดใช้เวลาเท่าใดเฝ้าดูผู้บริโภค)

(a) Two weeks.    (๒ สัปดาห์)

(b) Three weeks.    (๓ สัปดาห์)  (ดูจากคำพูดของคอนราด  “................ ผมเพิ่งจะใช้เวลา ๓ สัปดาห์

       เฝ้าดูสิ่งที่ผู้คนซื้อครับ)

(c) Four weeks.    (๔ สัปดาห์)

(d) Five weeks.    (๕ สัปดาห์)

(e) Six weeks.    (๖ สัปดาห์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What did Conrad learn about consumers’ shopping habits ?

(คอนราดเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับนิสัยการจับจ่ายของผู้บริโภค)

(a) They hunt for bargains.    (พวกเขาค้นหาสินค้าราคาถูกอย่างละเอียดลออ)

(b) They buy more during sales.    (พวกเขาซื้อมากขึ้นในระหว่างการขายลดราคา)

(c) Color is a key motivator in clothing selections.    (สีเป็นสิ่งกระตุ้นสำคัญในการเลือกเสื้อผ้า)

(d) They feel comfortable with the brands they know.    (พวกเขารู้สึกสบายใจกับยี่ห้อที่ตนรู้จัก

       (ดูจากข้อความที่คอนราดกล่าว  “จริงๆ แล้ว  ผู้ซื้อสินค้ารายงานว่าพวกเขาซื้อยี่ห้อที่ตนรู้จักดีที่สุด 

       และรู้สึกสบายใจมากที่สุด .................”)

(e) They buy only cheap goods and don’t care for their quality.    (พวกเขาซื้อเฉพาะสินค้าราคาถูก  และไม่

       เอาใจใส่คุณภาพของมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Daniel  So, Jane, what are your duties as Professor Ramsey’s assistant ?

     Jane     For one thing, I help him correct tests.

Question  What does Jane help Professor Ramsey do ?

(a) Evaluate the texts.    (ประเมินตำราเรียน)

(b) Teach undergraduate students.    (สอนนักเรียนปริญญาตรี)

(c) Correct the exams.    (ตรวจข้อสอบ)  (ดูจากข้อความที่เจนกล่าว  “............... ฉันช่วยอาจารย์

       ตรวจข้อสอบค่ะ)

(d) Collect the tests.    (เก็บรวบรวมข้อสอบ)

(e) Grade students’ homework.    (ให้คะแนนการบ้านนักเรียน)

(คำแปล)

แดเนี่ยล  :  ถ้างั้น  เจน  หน้าที่ของคุณคืออะไรในฐานะผู้ช่วยของอาจารย์แรมเซย์ครับ

เจน          :  สิ่งหนึ่งนะคะ  ฉันช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบค่ะ

คำถาม  :  เจนช่วยอาจารย์แรมเซย์ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Fritz    :  Ned’s apartment is so hot this summer.  I don’t know how he can stand it.

     Grace  It’s a little better now that he got a fan.

Question  What is learned about Ned ?

(a) His apartment is more comfortable now.    (ห้องเช่าของเขาสบายมากขึ้นในปัจจุบัน

       (ดูจากข้อความ  “มันดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเขามีพัดลมค่ะ)

(b) He recently bought a new van.    (เขาซื้อรถบรรทุก (รถตู้) คันใหม่เมื่อเร็วๆ นี้)

(c) He’s been feeling fine lately.    (เขารู้สึกสบายดีหมู่นี้)

(d) Someone bought him a fan as a New Year’s present.    (ใครบางคนซื้อพัดลมให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่)

(e) He can’t stand in his apartment because it is so hot.    (เขาไม่สามารถยืนในห้องเช่าได้  เพราะว่ามัน

       ร้อนมาก)

(คำแปล)

ฟริทซ์  :  ห้องเช่าของเน็ดร้อนมากหน้าร้อนนี้  ผมไม่รู้ว่าเขาสามารถทนมันได้อย่างไร (how he can

                 stand it)

เกรซ    :  มันดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่า (now that) เขามีพัดลมค่ะ

คำถาม  :  (เรา) เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเน็ด ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Darlene  Bonnie, you did look over the lease before you signed it, didn’t you ?

     Bonnie    Well, I tried to, but not even a lawyer could understand this lease.

Question  What does Bonnie mean ?

(a) Her name is not on the list.    (ชื่อของเธอไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ)

(b) She wanted to rent a house but she couldn’t afford it.    (เธอต้องการเช่าบ้าน  แต่เธอไม่มีเงินพอ)

(c) A lawyer could understand the lease if he/she tried to.    (นักกฎหมายสามารถเข้าใจสัญญาเช่า  ถ้าเขา/

       เธอพยายาม)

(d) The lease is difficult to read.    (สัญญาเช่าอ่านยาก)  (ดูจากข้อความ  “แม้กระทั่งนักกฎหมาย

       ก็ไม่สามารถเข้าใจสัญญาเช่านี้)

(e) The lawyer told her to call the police.    (นักกฎหมายบอกให้เธอโทรฯ แจ้งตำรวจ)

(คำแปล)

ดาร์ลีน  :  บอนนี่  เธอได้พิจารณา (ตรวจทาน) (look over) สัญญาเช่า (การเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, ระยะ

                 เวลาที่ให้เช่า) (lease) แล้ว  ก่อนที่เธอจะลงนามในสัญญา  ใช่หรือไม่จ๊ะ 

บอนนี่   :  อ้อ  ฉันพยายามที่จะพิจารณา  แต่ไม่แม้กระทั่งนักกฎหมาย (ทนายความ) จะสามารถ (= แม้กระ

                 ทั่งนักกฎหมาย – ทนายความ - ก็ไม่สามารถ) เข้าใจสัญญาเช่านี้จ้ะ

คำถาม  :  บอนนี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 250)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Harrison  I’m looking forward to the awards ceremony tonight.

Alicia         So am I.  I hope Darrell finally gets some recognition for all the work that he has done.  

Harrison  He certainly has been very productive in the last few months. 

Alicia         He has always been a hard worker.  His dedication to his job is impressive, and he is

                          certainly one of the company’s most loyal employees.

 

(คำแปล)

แฮร์ริสัน  :  ผมกำลังตั้งตารอ (ปรารถนาที่จะได้) (looking forward to) พิธี (มอบ) รางวัลคืนนี้ครับ

อลิเซีย    :  ฉันก็เหมือนกันค่ะ,  ฉันหวังว่าดาร์เรลในที่สุดแล้วได้รับการยอมรับ (การแสดงว่าเห็นคุณค่า

                    หรือรู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, การจำได้, การรู้จัก) (recognition) สำหรับงานทั้งหมด

                    ที่เขาได้ทำลงไปค่ะ

แฮร์ริสัน  :  เขาแน่นอนทีเดียวมีผลงาน (อุดมสมบูรณ์, ทำให้เกิดผล, ให้ผลดีหรือมาก) (productive) มาก

                    ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาครับ

อลิเซีย    :  เขาเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอค่ะ,  การอุทิศตัว (dedication) ของเขาให้กับงานน่าประทับ

                    ใจ,  และแน่นอน  เขาเป็นพนักงานที่จงรักภักดี (loyal) ที่สุดคนหนึ่งของบริษัทค่ะ

 

1. Why will the ceremony be held ?

(ทำไมพิธีจึงถูกจัดขึ้น)

(a) To honor Darrell.    (เพื่อเป็นเกียรติแก่ดาร์เรล)

(b) To boast about production figures.    (เพื่ออวดอ้าง-คุยโว  เกี่ยวกับตัวเลขการผลิต)

(c) To celebrate the opening of a new office.    (เพื่อฉลองการเปิดสำนักงานใหม่)

(d) To present awards.    (เพื่อมอบรางวัล)  (ดูจากข้อความที่แฮร์ริสันกล่าว  “ผมกำลังตั้งตารอพิธี

       (มอบ) รางวัลคืนนี้ครับ)

(e) To celebrate Darrell’s wedding.    (เพื่อฉลองการแต่งงานของดาร์เรล)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. When will the ceremony be held ?

(พิธีจะถูกจัดขึ้นเมื่อใด)

(a) Today.    (วันนี้)

(b) Tuesday.    (วันอังคาร)

(c) Tonight.    (คืนนี้)  (ดูจากข้อความที่แฮร์ริสันกล่าว  “ผมกำลังตั้งตารอพิธี (มอบ) รางวัลคืนนี้ครับ)

(d) Tomorrow.    (วันพรุ่งนี้)

(e) The day after tomorrow.    (มะรืนนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What is Alicia’s opinion of Darrell ?

(ความคิดเห็นของอลิเซียต่อดาร์เรลคืออะไร)

(a) He is loyal.    (เขาจงรักภักดี)  (ดูจากข้อความที่อลิเซียกล่าว  “................ เขาเป็นพนักงานที่จงรัก

       ภักดีที่สุดคนหนึ่งของบริษัทค่ะ)

(b) He is not productive.    (เขาไม่มีผลงาน)

(c) He is unimpressive.    (เขาไม่น่าประทับใจ)

(d) He is not a hard worker.    (เขาไม่ใช่คนที่ทำงานหนัก)

(e) He is a member of a royal family.    (เขาเป็นสมาชิกของราชวงศ์หนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. David  How can I take notes if I don’t have anything to write with ?

     Elisa    You can probably borrow a pen from Jim – he always has one behind his ear.

Question  What does Elisa say about Jim ?

(a) He didn’t hear what Elisa said.    (เขาไม่ได้ยินสิ่งที่เอลิซ่าพูด)

(b) He always has some pens in his car.    (เขามีปากกาอยู่ในรถยนต์เสมอ)

(c) He can lend David a pen.    (เขาสามารถให้เดวิดยืมปากกาได้)  (ดูจากข้อความ  “คุณน่าจะ

       สามารถขอยืมปากกาจากจิมได้นะ ................)

(d) He keeps many things behind his ear.    (เขาเก็บของหลายอย่างไว้ข้างหู)

(e) He had a pain behind his ear.    (เขาปวดข้างหู-ข้างหลังหู)

(คำแปล)

เดวิด     :  ผมจะจดโน๊ตได้อย่างไร  ถ้าผมไม่มีอะไรจะใช้เขียนครับ

เอลิซ่า  :  คุณน่าจะสามารถขอยืมปากกาจากจิมได้นะ  เขามักมีปากกาด้ามหนึ่งเหน็บอยู่ข้างหูเสมอค่ะ

                 (he always has one behind his ear)

คำถาม  :  เอลิซ่าพูดอะไรเกี่ยวกับจิม ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Kurt    Was the flood bad in your part of town ?

     Doris  Bad !  We practically needed boats to get home !

Question  What does Doris imply ?

(a) The food in this town isn’t very good.    (อาหารในเมืองนี้ไม่ดีมากนัก)

(b) She could walk through the flood to get home.    (เธอสามารถเดินลุยน้ำท่วมเพื่อกลับบ้านได้)

(c) She needed boots when she left home.    (เธอต้องการรองเท้าบู๊ตเมื่อเธอออกจากบ้าน)

(d) She preferred to go home in a boat rather than in a car.    (เธอชอบกลับบ้านโดยเรือมากกว่าโดย

       รถยนต์)

(e) The flooding in her neighborhood was severe.    (น้ำท่วมในละแวกบ้านของเธอรุนแรง

       (ดูจากข้อความ  “............. เราในทางปฏิบัติแล้วต้องการ (ใช้) เรือเพื่อจะกลับบ้านค่ะ)

(คำแปล)

เคิร์ท   :  น้ำท่วมเลวร้ายหรือเปล่าในส่วนของเมืองที่คุณอาศัยอยู่

ดอริส  :  เลวร้ายหรือคะ,  เราในทางปฏิบัติแล้วต้องการ (ใช้) เรือเพื่อจะกลับบ้านค่ะ

คำถาม  :  ดอริสบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Farrah  Mary wasn’t in class on Monday, I noticed.  

     Gerard  Well, she came down with a cough last weekend, but she’s feeling better now.

Question  What does Gerard say about Mary ?

(a) She’s been weakened by the sickness.    (เธอถูกทำให้อ่อนแอจากการเจ็บป่วย)

(b) She faced a tough job this weekend.    (เธอเผชิญกับงานยากปลายสัปดาห์นี้)

(c) She missed class because of her cough.   (เธอขาดเรียนเนื่องมาจากการไอของเธอ)  (ดูจาก

       ข้อความที่เจอราดกล่าว  “อ๋อ  เธอป่วยมีอาการไอ ................)

(d) She came down with a cold this weekend and is still in a hospital.    (เธอป่วยเป็นไข้หวัดสุดสัปดาห์นี้ 

       และยังคงอยู่ในโรงพยาบาล)

(e) She was awakened by the coughing.    (เธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยการไอ)

(คำแปล)

ฟาร์ร่าห์   :  แมรี่ไม่ได้เข้าเรียนในวันจันทร์  ฉันสังเกตค่ะ

เจอราด    :  อ๋อ  เธอป่วยมีอาการ (ป่วยเป็นไข้) (came down with) ไอ (a cough) ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา  แต่เธอกำลังรู้สึกดีขึ้นในขณะนี้ครับ

คำถาม  :  เจอราดพูดอะไรเกี่ยวกับแมรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 249)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Richard   We can’t seem to make ends meet with my hourly wage.

Jennifer  I think it’s time for you to ask for a raise.

Richard   I don’t want to ask for too much compensation.  I’m getting health insurance, after all,

                        and I’ve only been working there for six months.

Jennifer  But, you’ve been working hard.  You should get regular wage increase.  You deserve it. 

                        You deserve paid vacation and life insurance, too.

 

(คำแปล)

ริชาร์ด        :  เราดูเหมือนว่าไม่สามารถหาเงินได้พอเลี้ยงชีพ (make ends meet) ด้วยค่าจ้างรายชั่วโมง

                       (hourly wage) ของผม

เจนนิเฟอร์  :  ฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่คุณควรขอขึ้นค่าจ้าง (ขอขึ้นเงินเดือน) (ask for a raise) แล้วค่ะ

ริชาร์ด        :  ผมไม่ต้องการขอสิ่งตอบแทน (การทดแทน, เงินชดเชย, การชดเชย, สิ่งที่ชดเชย)

                        (compensation) มากเกินไป,  ผมกำลังได้รับประกันภัยสุขภาพ (health insurance) 

                        แน่หละ,  และผมทำงานที่นั่นได้เพียง ๖ เดือนเท่านั้นเอง

เจนนิเฟอร์  :  แต่คุณทำงานหนัก (ขยัน) (working hard) นะคะ,  คุณควรได้รับการขึ้นค่าจ้างตามปกติ

                       (regular wage increase),  คุณสมควรจะได้รับ (deserve) มัน  (และ) คุณสมควรจะได้รับ

                       วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (paid vacation) และประกันชีวิตด้วยค่ะ

 

1. Why is Richard disappointed ?

(ทำไมริชาร์ดผิดหวัง)

(a) His health coverage is poor.    (การ – ประกันภัย – คุ้มครองสุขภาพของเขาไม่ดีพอ)

(b) He asked for too much compensation.    (เขาขอสิ่งตอบแทนมากเกินไป)

(c) He doesn’t know how to negotiate.    (เขาไม่รู้วิธีเจรจา)

(d) He doesn’t earn enough money.    (เขาหาเงินได้ไม่พอใช้)  (ดูจากข้อความที่ริชาร์ดกล่าว  “เราดู

       เหมือนว่าไม่สามารถหาเงินได้พอเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างรายชั่วโมงของผม)

(e) He can’t get along well with his colleagues.    (เขาไม่สามารถเข้าได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How long has Richard been working at the company ?

(ริชาร์ดได้ทำงานที่บริษัทนานเท่าใดแล้ว)

(a) Two months.    (๒ เดือน)

(b) Three months.    (๓ เดือน)

(c) Four months.    (๔ เดือน)

(d) Six months.    (๖ เดือน)  (ดูจากข้อความที่ริชาร์ดกล่าว  “............... และผมทำงานที่นั่นได้เพียง ๖

       เดือนเท่านั้นเอง)

(e) Nine months.    (๙ เดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What benefit does Richard get ?

(ริชาร์ดได้รับผลประโยชน์อะไร)

(a) Life insurance.    (การประกันชีวิต)

(b) Health insurance.    (การประกันภัยสุขภาพ)  (ดูจากข้อความที่ริชาร์ดกล่าว  “................ ผมกำ

       ลังได้รับประกันภัยสุขภาพ .................)

(c) Paid vacation.    (วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง)

(d) Regular raises.    (การขึ้นค่าจ้าง-เงินเดือน  ตามปกติ)

(e) Bonus and telephone expenses.    (โบนัสและค่าโทรศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. David   Are you ready to go now, Janet ?

     Janet    As soon as the rain stops.

Question  What does Janet tell David ?

(a) He shouldn’t board the train until it completely stops.    (เขาไม่ควรขึ้นรถไฟ  จนกระทั่งมันจอดสนิท)

(b) They should go before the rain stops.    (พวกเขาควรไปก่อนฝนหยุด)

(c) Their drain has stopped up.    (การระบายน้ำของพวกเขาได้ยุติแล้ว)

(d) They will go as soon as the rain falls.    (พวกเขาจะไปในทันทีที่ฝนตก)

(e) They can’t leave until the rain is over.    (พวกเขาไม่สามารถออกไปจนกระทั่งฝนหยุด

       (ดูจากข้อความ  “ในทันทีที่ฝนหยุดตกค่ะ”)

(คำแปล)

เดวิด    :  คุณพร้อมจะไปตอนนี้ไหมครับ  เจเน็ต

เจเน็ต  :  ในทันทีที่ฝนหยุดตกค่ะ

คำถาม  :  เจเน็ตบอกอะไรเดวิด ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Clark  I heard Darlene was having a hard time with her physics homework.

     Erika  Yes, but Sam has kindly offered to assist her.

Question  What does Erika say about Sam ?

(a) He has some difficulty in solving his physics problems.    (เขาประสบความยากลำบากในการแก้

       ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์)

(b) He offered his help to Darlene.    (เขาเสนอความช่วยเหลือแก่ดาร์ลีน)  (ดูจากข้อความ 

       “.............. แต่แซมได้กรุณาเสนอให้ความช่วยเหลือเธอแล้วค่ะ)

(c) He made an offer to Darlene’s sister.    (เขาขอแต่งงานกับน้องสาวของดาร์ลีน)

(d) He offered to do Darlene’s homework instead of herself.    (เขาเสนอที่จะทำการบ้านของดาร์ลีน

       แทนตัวเธอ)

(e) When Darlene was gone, he missed her.    (เมื่อดาร์ลีนไปแล้ว  เขาคิดถึงเธอ)

(คำแปล)

คล้าร์ค  :  ผมได้ยินว่าดาร์ลีนกำลังประสบความยุ่งยากกับการบ้านวิชาฟิสิกส์ของเธอครับ

เอริก้า   :  ใช่ค่ะ  แต่แซมได้กรุณาเสนอให้ความช่วยเหลือเธอแล้วค่ะ

คำถาม  :  เอริก้าพูดอะไรเกี่ยวกับแซม ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Anita     I need to get a quick bite before we go to the workshop.

     Arnold  There’s a coffee shop here in the hotel.

Question  What does Arnold suggest Anita do ?

(a) Get a copy made.    (ทำสำเนา)

(b) Buy some cough drops.    (ซื้อยาแก้ไอ – แบบกินเป็นหยดๆ)

(c) Eat in the coffee shop.    (ทานอาหารในร้านกาแฟ)  (ดูจากข้อความ  “มีร้านกาแฟที่นี่ใน

       โรงแรมครับ)

(d) Eat in a restaurant near her home.    (ทานในภัตตาคารใกล้บ้านของเธอ)

(e) Have some drinks in the coffee shop.    (หาอะไรดื่มในร้านกาแฟ)

(คำแปล)

แอนนิต้า   :  ฉันต้องการทานอาหารอย่างเร็ว (get a quick bite) ก่อนเราไปประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะ

อาร์โนลด์  :  มีร้านกาแฟที่นี่ในโรงแรมครับ

คำถาม  :  อาร์โนลด์แนะนำว่าแอนนิต้าควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 248)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Harvey  How has the week of training gone so far ?  I’ve been concerned that the group is too big.

Cathy     We do have a large group of trainees, but we’ve been able to stay on track and get a lot

                      accomplished.

Harvey  Everyone is commenting on the amount of excitement that your program has generated. 

Cathy     Yes, we’re quite pleased with our success so far.  Well, I have to get going.  I need to set

                      up the meeting room for this afternoon’s session.  See you later.

 

(คำแปล)

ฮาร์วี่ย์   :  สัปดาห์ของการฝึกอบรมเป็นอย่างไรบ้างครับเท่าที่ผ่านมา (so far)  ผมวิตกว่ากลุ่ม (ผู้เข้า

                  อบรม) ใหญ่เกินไปครับ

เคธี่        :  เรามีผู้เข้าอบรม (trainees) กลุ่มใหญ่จริงๆ ค่ะ  แต่เราก็สามารถทำได้ตามแผน (stay on

                  track)  และทำได้สำเร็จมากมาย (get a lot accomplished) เลยค่ะ

ฮาร์วี่ย์   ทุกคนกำลังให้ข้อคิดเห็น (ออกความเห็น, วิพากษ์วิจารณ์) (commenting) เรื่องขนาด

                   (ปริมาณ, จำนวน) (amount) ของความตื่นเต้นซึ่งโครงการ (ฝึกอบรม) ของคุณได้ทำให้

                   เกิดขึ้นมาครับ

เคธี่        :  ใช่ค่ะ,  เราพอใจมากกับความสำเร็จของเราเท่าที่ผ่านมา (so far),  อ้อ  ฉันต้องเดินหน้าต่อไป

                   ค่ะ (I have to get going),  ฉันจะต้องจัดเตรียม (set up) ห้องประชุมสำหรับการประชุม

                   (session) บ่ายวันนี้  แล้วพบกันใหม่นะคะ (See you later.)

 

1. What is the response to the training program ?

(ผลตอบรับของโครงการฝึกอบรมคืออะไร)

(a) Boredom.    (ความเบื่อหน่าย)

(b) Confusion.    (ความงุนงง-สับสน)

(c) Chaos.    (ความวุ่นวาย-โกลาหล)

(d) Enthusiasm.    (ความกระตือรือร้น-สนใจ)  (ดูจากคำพูดของฮาร์วี่ย์ที่ว่า  “ทุกคนกำลังให้ข้อคิด

       เห็นเรื่องขนาด (ปริมาณ) ของความตื่นเต้นซึ่งโครงการ (ฝึกอบรม) ของคุณได้ทำให้เกิดขึ้นมา)

(e) Opposition.    (การต่อต้าน-คัดค้าน-ไม่เห็นด้วย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How long will the training program last ?

(โครงการฝึกอบรมจะใช้เวลานานเท่าใด)

(a) One week.    (๑ สัปดาห์)  (ดูจากคำพูดของฮาร์วี่ย์ที่ว่า  “สัปดาห์ของการฝึกอบรมเป็นอย่างไร

       บ้างครับเท่าที่ผ่านมา .................)

(b) Two weeks.    (๒ สัปดาห์)

(c) Three weeks.    (๓ สัปดาห์)

(d) Four weeks.    (๔ สัปดาห์)

(e) One month.    (๑ เดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. What will Cathy do now ?

(เคธี่จะทำอะไรในขณะนี้)

(a) Join a discussion.    (เข้าร่วมในการอภิปราย)

(b) Set up the room.    (จัดเตรียมห้อง)  (ดูจากคำพูดของเคธี่  “.............. ฉันจะต้องจัดเตรียมห้อง

        ประชุมสำหรับการประชุมบ่ายวันนี้ ................”)

 (c) Look for seating.    (มองหาที่นั่ง)

(d) Write a letter.    (เขียนจดหมาย)

(e) Give a talk to the trainees.    (บรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมฟัง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Richard     Stephanie, did you ever phone your friend ?

     Stephanie  No, but I sent her a letter.

Question  What did Stephanie do ?

(a) She went to the center with her friend.    (เธอไปที่ศูนย์ฯ กับเพื่อนของเธอ)

(b) She wrote her friend a letter.    (เธอเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเธอ)  (ดูจากข้อความ  “...........

       ........ แต่ฉันส่งจดหมายไปถึงเธอค่ะ)

(c) She told her friend to call her later.    (เธอบอกให้เพื่อนโทรฯ มาที่เธอในเวลาต่อมา)

(d) She never sent her friend a letter.    (เธอไม่เคยส่งจดหมายถึงเพื่อน)

(e) She phoned her friend that she would send her a letter.    (เธอโทรฯ บอกเพื่อนว่าเธอจะส่งจดหมายไปให้)

(คำแปล)

ริชาร์ด        :  สเต็ฟฟานี่  คุณเคยโทรฯ ไปหาเพื่อนของคุณหรือเปล่าครับ

สเต็ฟฟานี่  :  ไม่ค่ะ  แต่ฉันส่งจดหมายไปถึงเธอค่ะ

คำถาม  :  สเต็ฟฟานี่ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Melissa   I understand that Stuart is going to resign as vice president.

     Charlie   As a matter of fact, he is so disappointed that he wasn’t elected president, he is quitting

                          the club.

Question  What does Charlie say about Stuart ?

(a) He has an appointment with the president.    (เขามีการนัดหมายกับประธาน)

(b) He is disappointed because he didn’t get the fact he wanted.    (เขาผิดหวังเพราะว่าเขาไม่ได้ข้อเท็จจริง

       ที่เขาต้องการ)

(c) He was just appointed vice president.    (เขาเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน)

(d) He wasn’t elected president since he had quit the club.    (เขาไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน  เพราะว่าเขา

       ได้ลาออกจากสโมสรไป)

(e) He is unhappy because he lost the election.    (เขาไม่มีความสุข  เพราะว่าเขาแพ้การเลือกตั้ง

       (ดูจากข้อความที่ชาลีกล่าว  “................ เขาผิดหวังอย่างมากที่เขาไม่ได้รับเลือกเป็นประธาน ........

        .........)

(คำแปล)

เมลิซซ่า   :  ฉันเข้าใจว่าสต๊วตจะลาออกจากตำแหน่งรองประธานค่ะ

ชาลี          :  ตามความเป็นจริงแล้ว  เขาผิดหวังอย่างมากที่เขาไม่ได้รับเลือกเป็นประธาน,  เขาจะออกจาก

                     (ลาออกจาก, เลิก, ละทิ้ง, สลัด, หยุด, ยุติ) (quitting) สโมสร (ชมรม) ไปเลยครับ

คำถาม  :  ชาลีพูดอะไรเกี่ยวกับสต๊วต ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Jerry   So you’re going to take that class in ecology.  What will you be studying ?

     Linda  Well, according to the course catalog, it’s the systematic study of life on this planet.

Question  What does Linda say about the class she is going to take ?

(a) It is a study of the life of plants.    (มันเป็นการศึกษาเรื่องชีวิตพืช)

(b) It involves the economy.    (มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ)

(c) It concerns the breeding of cattle.    (มันเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ปศุสัตว์-วัวควาย)

(d) It is a systematic study of planets in the universe.    (มันเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับดาวเคราะห์

       ในจักรวาล)

(e) It deals with life on Earth.    (มันเกี่ยวข้องกับชีวิตบนโลก)  (ดูจากข้อความที่ลินดากล่าว  “........

       .......... มันเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ (โลก))

(คำแปล)

เจอร์รี่  :  งั้นคุณก็จะลง (ทะเบียน) เรียนในชั้นเรียนนั้นในวิชานิเวศน์วิทยา,  คุณจะศึกษาเรื่องอะไรครับ

ลินดา  :  เอ้อ  ตามที่แคตตาล็อกของวิชากล่าวไว้  มันเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับชีวิตบนดาว

                เคราะห์ดวงนี้ (โลก) ค่ะ

คำถาม  :  ลินดาพูดอะไรเกี่ยวกับชั้นเรียนที่เธอจะเรียน ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 247)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Jessica    Do you remember the first time I applied for a job ?  I had absolutely no confidence in

                        myself. 

William  And look where you are now – a widely respected expert in the field of computer networks.

Jessica    Isn’t it interesting how we change and grow ?  I was hesitant to go on my first job interview

                        because I didn’t think I could present myself well.  I was sure no one would hire me.

William  And now you’re asked to speak at conferences all over the country.  In fact, I’d like to ask

                        you to help me out with planning a workshop I have to give next week.

 

(คำแปล)

เจสซิคา   :  คุณจำครั้งแรกที่ฉันสมัครงานได้ไหมคะ  ฉันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้แต่นิดเลยค่ะ

วิลเลียม   :  และดูสิว่าคุณอยู่ตรงไหน (มีสถานภาพอย่างไร) แล้วขณะนี้  -- (คุณ) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้

                     รับความนับถืออย่างกว้างขวาง (widely respected expert) ในสาขาเครือข่ายคอมพิว

                     เตอร์ครับ

เจสซิคา   :  มันไม่น่าสนใจหรือคะว่าเราเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า (change and grow) ไปอย่างไร, 

                     ฉันลังเลใจ (รีรอ, สองจิตสองใจ) (hesitant) ที่จะไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของ

                     ฉันค่ะ (go on my first job interview)  เพราะว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถนำเสนอ (แสดง)

                     ตัวเอง (present myself) ได้ดี,  ฉันแน่ใจว่าไม่มีใครจะจ้าง (hire) ฉันหรอกค่ะ

วิลเลียม   :  และในปัจจุบัน  คุณได้รับการร้องขอให้ไปพูดที่การประชุมทั่วประเทศครับ,  ตามความเป็นจริง

                    (In fact)  ผมอยากจะขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้ผม (ให้ผมยืมเงิน)  (help me out) ในเรื่อง

                    การวางแผนการประชุม (สัมมนา) เชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ผมจำเป็นต้องจัดในสัปดาห์

                    หน้าครับ

 

1. What do people think about Jessica now ?

(ผู้คนคิดอะไรเกี่ยวกับเจสสิคาในปัจจุบัน)

(a) She has no confidence.    (เธอไม่มีความเชื่อมั่น)

(b) She is competent in real estate business.    (เธอมีความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

(c) She is an expert.    (เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ)  (ดูจากข้อความที่วิลเลียมกล่าว  “................ (คุณ) เป็น

       ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางในสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

(d) She is a beginner at networking.    (เธอเป็นมือใหม่ในด้านการสร้างเครือข่าย)

(e) Her computer skills are weak.    (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของเธอมีน้อย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What was Jessica hesitant to do ?

(เจสสิคาลังเลใจที่จะทำอะไร)

(a) Apply for a job.    (สมัครงาน)

(b) Use a computer.    (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)

(c) Give a presentation.    (นำเสนอ)

(d) Go to a job interview.    (ไปเข้ารับการสัมภาษณ์งาน)  (ดูจากข้อความที่เจสสิคากล่าว  “.............

       ฉันลังเลใจที่จะไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของฉันค่ะ ...............)

(e) Invest more in her business.    (ลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does William want Jessica to do ?

(วิลเลียมต้องการให้เจสสิคาทำอะไร)

(a) Help him with a workshop.    (ช่วยเหลือเขาในเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ)  (ดูจากข้อความ

       ที่วิลเลียมกล่าว  “................ ตามความเป็นจริง  ผมอยากจะขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้ผมในเรื่อง

       การวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผมจำเป็นต้องจัดในสัปดาห์หน้า”)

(b) Speak at a conference.    (พูดที่การประชุม)

(c) Give him some change.    (ให้เศษสตางค์ หรือเหรียญ-แบ๊งค์ย่อยแก่เขา)

(d) Hire him.    (ว่าจ้างเขา)

(e) Work as his company’s advisor.    (ทำงานเป็นที่ปรึกษาของบริษัทของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Oliver   So, did the committee finally reach a decision on that issue ?

      Carol   Finally – after they fought about it all afternoon.

Question  How did the committee spend the afternoon ?

(a) Thinking about the decision.    (คิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ)

(b) Fighting against one another for the committee chairmanship.    (ทะเลาะกันเพื่อตำแหน่งประธาน

       คณะกรรมการ)

(c) Planning the construction of a new building.    (วางแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่่)

(d) Arguing about the issue.    (โต้เถียงเกี่ยวกับประเด็นนั้น)  (ดูจากข้อความ  “หลังจากที่พวกเขา

       ทะเลาะเกี่ยวกับมัน (ประเด็นฯ) ตลอดทั้งบ่ายเลยค่ะ)

(e) Formulating a policy on the company’s risk management.    (จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

       ของบริษัท)

(คำแปล)

โอลิเวอร์  :  ถ้างั้น  คณะกรรมการในที่สุดแล้วได้ตัดสินใจในประเด็นนั้นหรือเปล่าครับ

แคโรล     :  ในที่สุดค่ะ – หลังจากที่พวกเขาทะเลาะ (ต่อสู้) (fought) เกี่ยวกับมัน (ประเด็นฯ) ตลอดทั้งบ่าย

                     เลย (จึงตัดสินใจ) ค่ะ

คำถาม  :  คณะกรรมการใช้เวลาในตอนบ่ายอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Helen  I’ve never seen you in that shirt before.

     Frank  I don’t wear it very often – it’s too tight in the collar.

Question  What is the problem with the shirt ?

(a) The color is too bright.    (สีสดใสเกินไป)

(b) It’s too small.    (มันตัวเล็กเกินไป)

(c) It’s pretty expensive.    (มันมีราคาแพงมาก)

(d) It’s too old to wear.    (มันเก่าเกินไปกว่าที่จะสวมใส่)

(e) It doesn’t fit around the neck.    (มันไม่พอดีกับรอบคอ)  (ดูจากข้อความ  “มันคับเกินไปตรง

       คอเสื้อ-ปกเสื้อ”)

(คำแปล)

เฮเล็น    :  ฉันไม่เคยเห็นคุณใส่เสื้อเชิ้ตตัวนั้นมาก่อนเลยค่ะ

แฟร้งค์  :  ผมไม่ได้สวมมันบ่อยนัก  มันคับเกินไปตรงคอเสื้อ-ปกเสื้อครับ

คำถาม  :  มีปัญหาอะไรกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Mary   Are you having a midterm exam in Professor Maguire’s class ? 

     Sarah  No, he assigned a paper instead.

Question  What did Professor Maguire do ?

(a) Wrote his name on the paper.    (เขียนชื่อของเขาลงบนกระดาษ-ข้อสอบ)

(b) Graded his students’ exam papers.    (ตรวจให้คะแนนกระดาษข้อสอบของนักเรียน)

(c) Told his students to write a paper.    (บอกนักเรียนของเขาให้เขียนรายงาน)  (ดูจากข้อความ 

       “.............. อาจารย์มอบหมายการบ้านเป็น (เขียน) รายงานแทนจ้ะ)

(d) Have a class during the summer.    (มีสอนระหว่างฤดูร้อน)

(e) Told his students to work harder next term.    (บอกนักเรียนของเขาให้ขยันมากขึ้นเทอมหน้า)  

(คำแปล)

แมรี่        :  เธอกำลังสอบกลางปีในชั้นเรียนของอาจารย์แม็กไกวย์ใช่ไหม

ซาร่าห์   :  เปล่าหรอก  อาจารย์มอบหมายการบ้านเป็น (เขียน) รายงานแทนจ้ะ

คำถาม  :  อาจารย์แม็กไกวย์ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ STRUCTURE