หมวดข้อสอบ GAT

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 8)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคได้ความหมาย)

1. The ___________ girl will not listen to anyone’s advice.  She thinks that she is always right.

     (เด็กหญิงที่ __________ คนนั้นจะไม่ฟังคำแนะนำของใครทั้งนั้น   เธอคิดว่าเธอถูกเสมอ)

     (a)  concerned (วิตกกังวล, ห่วงใย)

     (b) dishonest (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

     (c)  inquisitive (ที่อยากรู้อยากเห็น, ที่ชอบซักถาม, ที่ชอบสอบสวน)

     (d) talkative (ช่างคุย, ขี้คุย, ช่างเจรจา, พูดมาก)

     (e)  arrogant (หยิ่ง, ยโส, จองหอง)

2. None of the houses that the property agent showed him matched up to his ___________.  He did not like any of them.

    (ไม่มีบ้านหลังใดที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เขาดู  จะเสมอเหมือน – หรือเหมาะสม - กับ _________ ของเขา  ทั้งนี้  เขาไม่ชอบบ้านหลังใดที่เสนอมาเลย)

     (a)   perceptions (การเข้าใจ, การหยั่งรู้, การมองเห็น, ความรู้สึก, ความรู้สึกสัมผัส, สิ่งที่มองเห็น)

     (b)  expressions (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, คำพูดที่แสดงออก, ลักษณะท่าทาง)

     (c)  capabilities (ความสามารถ)

     (d)  expectations (ความคาดหวัง, ความคาดหมาย, การคาดคิด, สิ่งที่คาดหวังไว้ความหวัง)

     (e)   potentials (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

3. If you are _________, you will be set free.  You won’t be punished if you did not commit the crime.

     (ถ้าคุณ __________  คุณจะได้รับการปล่อยเป็นอิสระ  คุณจะไม่ถูกลงโทษถ้าคุณมิได้ก่ออาชญากรรม)

     (a)  modest (ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

     (b) anxious (ห่วงใย, กังวลใจ, เป็นทุกข์)

     (c)  illiterate (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้)

     (d) innocent (บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ซื่อ, ไร้เดียงสา, ไร้มารยา, ไม่รุนแรง, ไม่เป็นภัย)

     (e)  ambiguous {(คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ}

4. Because Peter carried out his work _________, his boss ____ that he was talented.

    (เพราะว่าปีเตอร์ทำงานของเขา __________  เจ้านายของเขา __________  ว่าเขามีความสามารถพิเศษ-มีพรสวรรค์)

     (a)  perfectly – argued (อย่างสมบูรณ์แบบ – โต้แย้งหรือให้เหตุผล)

     (b) continuously – denied (อย่างต่อเนื่อง – ปฏิเสธ)

     (c) effectively – admitted (อย่างมีประสิทธิผล – ยอมรับ)

     (d) effortlessly – disagreed (อย่างง่ายดายหรือไม่ต้องใช้ความพยายาม – ไม่เห็นด้วย)

     (e)  satisfactorily – suspected (อย่างน่าพอใจ – ระแวงหรือสงสัย)

5. Male college students are allowed to ________ the military service until they __________.  

    (นักเรียนมหาวิทยาลัยเพศชายได้รับอนุญาตให้ _______ การรับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) จนกระทั่งพวกเขา _____)

     (a)  leave – enroll (ออกจากหรือละทิ้ง – ลงทะเบียน)

     (b) continue – study (ดำเนินต่อไป – ศึกษา)

     (c) defer – graduate (ผัดผ่อนหรือยืดเวลาออกไป – จบการศึกษา)

     (d) apply – recover (สมัคร – ฟื้นหรือหายจากไข้)

     (e)  delay – confess (ทำให้ล่าช้า – สารภาพ)

6. We see the moon because the sun’s light ________it off; therefore, half of the moon is light while the other half is dark.

     (เราเห็นดวงจันทร์เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์  _________ มันออกมา  ดังนั้น  ครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์จะสว่าง – คือด้านที่ถูกแสงอาทิตย์ -  ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะมืด)

     (a)  circulates (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน-แพร่กระจาย)

     (b) reflects (สะท้อนกลับ, ส่องกลับ, ส่อให้เห็น, คิด, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง)

     (c)  revolves (โคจร, หมุนรอบ)

     (d) turns (หมุน, พลิก)

     (e)  shines (ส่องแสง, ส่องสว่าง)

7. According to the safety ________ for hotels, there must be a fire extinguisher on every floor.

     (สอดคล้องกับ __________  ความปลอดภัยสำหรับโรงแรม  จะต้องมีเครื่องดับเพลิง ๑ เครื่อง  ที่ทุกๆชั้น – ของโรงแรม)

     (a)  protection (การคุ้มครอง, การปกป้อง)

     (b) policy (นโยบาย)

     (c)  limit (ข้อจำกัด, ความจำกัด)

     (d) concern (ความเป็นห่วง, ความกังวล, ความสนใจ, ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ธุระ, ธุรกิจบริษัท)

     (e)  agreement (การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็นตรงกัน)

8. I don’t really understand why Christopher Columbus is credited with the ________ of America when we learn that Leif Ericson was there 50 years before him.

     (ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไม คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  จึงได้รับเกียรติในการค้นพบ – หรือว่าเป็นผู้ค้นพบ – ทวีปอเมริกา  ในเมื่อเราได้เรียนรู้ว่า  ลีฟ อีริคสัน  อยู่ที่นั่น (ทวีปอเมริกา) ๕๐ ปีก่อนโคลัมบัส – จะเดินทางมาถึง)

     (a)  discovery (การค้นพบ)

     (b)  domination (การครอบงำ, การมีอำนาจเหนือ, การมีอิทธิพลเหนือ, การควบคุม, การปกครอง)

     (c)   foundation (รากฐาน, พื้นฐาน, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, เงินทุนสนับสนุน, เครื่องสำอางที่ใช้รองพื้นผิวหน้า)

     (d)  colonization (การสร้างอาณานิคม, การตั้งรกรากในอาณานิคม)

     (e)   occupation (การครอบครอง, การยึดครอง, ช่วงเวลาการครอบครอง-ยึดครอง, อาชีพ, อาชีวะ, การงาน)

9. Jimmy did not enjoy drinking in the pub; _________, he went there to hang out with his friends.

     (จิมมี่ไม่สนุกกับการดื่มในร้านเหล้าเล็กๆ (หรือภัตตาคารเล็กๆ) ______________ เขาก็ไปที่นั่นเพื่อใช้เวลาอยู่นานๆกับเพื่อนๆของเขา)

     (a)  consequently (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

     (b) furthermore (ยิ่งกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น)

     (c) nevertheless (อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้นก็ดี) (ไม่ชอบดื่ม แต่ก็ไปคุยกับเพื่อน)

     (d) thus (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

     (e)  otherwise (มิฉะนั้น)

10. Though the suspect had been continuously investigated for hours at the police station, he denied ________ any crimes.

        (แม้ว่าผู้ต้องหาได้ถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่สถานีตำรวจ  เขาปฏิเสธ _____________ อาชญากรรมใดๆ)

     (a) knowing (รู้, ทราบ)

     (b)  committing {กระทำ, ก่อ, ทำผิด, มอบ, มอบให้แก่, มอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), ให้คำมั่น}

     (c) accessing (เข้าถึง)

     (d)  acknowledging (ยอมรับ, รับทราบ, รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า)

     (e)   experimenting (ทดลอง)

11. The Singaporean government gives __________ for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

      (รัฐบาลสิงคโปร์ให้ _____________  สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

     (a) loans (เงินกู้ยืม)

     (b)  presents (ของขวัญ)

     (c)   remunerations (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

     (d)  discouragements (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

     (e)   incentives (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

12. I was not the person at fault during the accident.  What he told the police was a complete _________ , so please don’t believe it.

        (ผมมิได้เป็นคนผิดในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้  สิ่งที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังเป็น  _______ โดยสมบูรณ์  ดังนั้น  โปรดอย่าได้เชื่อมัน)

     (a) failure (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ-ไร้ผล, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, ความเสื่อมถอย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว)

     (b)  fact (ข้อเท็จจริง)

     (c)   hearsay (ข่าวลือ, เรื่องบอกเล่า, เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา)

     (d)  fabrication (เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, เรื่องที่กุขึ้น, การปลอมขึ้น, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น)

     (e)   insult (การดูถูก, การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม)

13. Naturally, babies are _________, so parents should understand when they keep asking so many questions and pay much attention to their surroundings.

      (โดยธรรมชาติแล้ว  เด็กทารกจะ __________  ดังนั้น  พ่อแม่ควรเข้าใจเมื่อเด็กถามคำถามมากมายอยู่ตลอดเวลา  และให้ความเอาใจใส่อย่างมากกับสภาพแวดล้อมของตน)

     (a) acquisitive (อยากได้, ละโมบ, ชอบสะสม)

     (b)  playful (ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน, หยอกเล่น)

     (c)   naughty (ซุกซน)

     (d)  inquisitive (ชอบซักถาม, อยากรู้อยากเห็น, ชอบสอบสวน)

     (e) cheerful (ร่าเริง)

14. Most of Phuket’s best beaches have been ________ by a vast number of hotels _________ to accommodate tourists around the world.

     (หาดที่ดีที่สุดของภูเก็ตส่วนใหญ่ได้ถูก __________ โดยโรงแรมจำนวนมากที่ถูก __________ เพื่อให้ที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก)

     (a) publicized – located (โฆษณาหรือเผยแพร่ – ตั้งอยู่)

     (b)  designed – created (ออกแบบ – สร้าง)

     (c) ruined – constructed (ทำลายย่อยยับ – สร้าง)

     (d)  demolished – built (รื้อทิ้งหรือทำลาย – สร้าง)

     (e)   hampered – generated (ขัดขวาง – สร้างหรือผลิต)

15. Carbon, nitrogen, oxygen and water are _________ resources that living things need to survive.  Once these chemicals are used by living things, they are recycled and returned to the ________, ready to be used again.

     (คาร์บอน ไนโตรเจน อ๊อกซิเจน และน้ำเป็นทรัพยากร _______ ที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่ออยู่รอด   และเมื่อสารเคมีเหล่านี้ถูกใช้โดยสิ่งมีชีวิต  มันจะถูกนำกลับมาใช้และนำกลับไปสู่ _________ ซึ่งพร้อมที่จะถูกใช้ใหม่อีกครั้ง)

     (a) necessary – incident (จำเป็น – เหตุการณ์)

     (b)  significant – environment (สำคัญ – สภาพแวดล้อม)

     (c) limited – ecology (จำกัด – นิเวศวิทยา)

     (d)  consumable – circumstance (ซึ่งบริโภคหรือกินได้ – สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม)

     (e)   natural – atmosphere (ธรรมชาติ – บรรยากาศ)

16. Ebola has _________ to several countries, becoming a global health ______.  

     (อีโบล่าได้  __________ ไปสู่หลายประเทศ  ซึ่งกลายเป็น __________ ด้านสุขภาพของโลก)

     (a) expanded – care (ขยาย – การดูแลรักษา)

     (b)  spread – emergency (ขยาย – เหตุฉุกเฉิน)

     (c) extended – crisis (ขยาย – วิกฤติกาล)

     (d)  increased – event (เพิ่มขึ้น – เหตุการณ์)

     (e)   stretched – accident (ขยายหรือถ่างออก – อุบัติเหตุ)

17. With the expected life span of some 20 years, old tires are an __________ substitute for ________ building materials like concrete, steel and wood.

     (ด้วยช่วงอายุ – อายุการใช้งาน – ที่คาดหวังไว้ประมาณ ๒๐ ปี ยางเก่าจึงเป็นสิ่งทดแทนที่ __________  สำหรับวัสดุก่อสร้าง ______  เช่น คอนกรีต เหล็กกล้า และไม้)  (คือเอายางรถยนต์เก่ามาใช้แทนคอนกรีต  เหล็ก และไม้ ในบางส่วนของงานก่อสร้าง)

     (a)  economical – traditional (ประหยัด – แบบเก่าหรือดั้งเดิม)

     (b)  effective – affordable (มีประสิทธิผล – มีเงินพอจะซื้อได้)

     (c)   ordinary – expensive (ธรรมดาสามัญ – แพง)

     (d)  independent – durable (เป็นอิสระ – ทนทานหรือใช้ได้นาน)

     (e)   indispensable – modern (จะขาดเสียมิได้หรือจำเป็นมาก – สมัยใหม่)

18. Although you may have _________ that happiness comes from being rich or beautiful, the reality is that those things don’t infer _______ happiness.

     (แม้ว่าคุณอาจจะ __________ ว่าความสุขมาจากความร่ำรวยหรือสวยงาม  แต่ความเป็นจริงก็คือว่า  สิ่งเหล่านั้นมิได้ชี้ให้เห็นถึงความสุข  ________ )

     (a) noticed – untrue (สังเกต – ไม่จริง)

     (b)  accepted – latest (ยอมรับ – ล่าสุด)

     (c)  denied – permanent (ปฏิเสธ – ถาวร)

     (d)  said – temporary (พูด – ชั่วคราว)

     (e) thought – lasting (คิด – คงทนหรือถาวร)

19. Laura was so _________ to get the scholarship and thanked her parents for always being by her side.  Without their _________, she  would have given up a plan to do it.

     (ลอร่า ___________  มากที่ได้รับทุนการศึกษา  และขอบคุณพ่อแม่ของเธอสำหรับอยู่เคียงข้างเธอเสมอมา  หากปราศจาก ___________ ของพวกเขาแล้ว  เธอก็คงจะได้เลิกล้มแผนการที่จะทำมัน  (ศึกษาในมหาวิทยาลัย) ไปแล้ว)  (แต่เพราะพ่อแม่ให้กำลังใจ  เธอจึงเรียนจนได้รับทุน)

     (a)   pleased – courage (ยินดี – ความกล้าหาญ)

     (b)  mournful – improvement (โศกเศร้า – การปรับปรุงให้ดีขึ้น)

     (c)   joyous – demonstration (ดีอกดีใจหรือปลื้มปิติ – การแสดงหรือสาธิตให้ดู)

     (d)  delighted – encouragement (ยินดีมากหรือสุขใจ – การให้กำลังใจ)

     (e) sorrowful – support (โศกเศร้า – การสนับสนุน)

20. The survey from the Academy of Nutrition _________ that taste, cost and convenience remain strong ________ for choosing foods.

      (การสำรวจจากสถาบันโภชนาการ __________ ว่า  รสชาติ  ราคา และความสะดวกยังคงเป็น __________  ที่เข้มข้น – หรือมีอิทธิพล – สำหรับการเลือกอาหารของคนเรา)

     (a) revealed – desires (เปิดเผย – ความปรารถนา)

     (b)  announced – changes (ประกาศ – การเปลี่ยนแปลง)

     (c) found – motivators (พบ – สิ่งกระตุ้นหรือเร้า)

     (d)  reported – prohibitions (รายงาน – การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม)

     (e)   confessed – impediments (สารภาพ – อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

21. A number of newly __________ adults and children with HIV are the most _________ in some parts of Africa.

     (ผู้ใหญ่และเด็ก ________  เอชไอวีใหม่ๆจำนวนมาก มี _________ มากที่สุดในบางส่วนของทวีปแอฟริกา)

     (a) contaminated – frequent (ที่ถูกปนเปื้อน – บ่อยๆ)

     (b)  toxic – obvious (ซึ่งเป็นพิษ – ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย)

     (c)   polluted – widespread (ที่ถูกปนเปื้อน – แพร่หลาย, กระจาย, ขยายออก)

     (d)  allergic – apparent (เป็นโรคภูมิแพ้ – เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

     (e) infected – prevalent (ที่ติดเชื้อ – มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย)

22. Bird species _________ to this island were exterminated by feral cats, _________ of pets abandoned here decades ago by sailors.

      (พันธุ์ต่างๆของนกซึ่ง _________ กับเกาะแห่งนี้ได้ถูกกำจัดหมดไปโดยแมวดุร้าย (ซึ่งเป็น) __________ ของสัตว์เลี้ยง (หมายถึงแมว) ที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่นี่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วโดยกะลาสีเรือ)

     (a) harmless – forefathers (ไม่มีอันตราย – บรรพบุรุษ)

     (b)  accustomed – enemies (คุ้นเคยหรือเคยชิน – ศัตรู)

     (c)   unusual – signals (ผิดปกติหรือไม่ธรรมดา – สัญญาณหรือเครื่องหมาย)

     (d)  native – descendants (สัตว์พื้นเมือง – ลูกหลาน, ทายาท, ผู้สืบสกุล)

     (e)   exotic – competitors (ซึ่งเป็นของแปลกหรือต่างประเทศ – ผู้แข่งขัน, คู่แข่ง)

23. Despite their technical ________, sixteen-century maps of the Caribbean provide _________ information for geographers and historians.

     (ทั้งๆ __________ ทางด้านเทคนิคของมัน  แผนที่ในศตวรรษที่ ๑๖ ของหมู่เกาะ แคริบเบี้ยนให้ข้อมูลที่ __________  สำหรับนักภูมิศาสตร์และนักประวัติศาสตร์)

     (a)   proficiency – considerable (ความเชี่ยวชาญคล่องแคล่ว, ความชำนิชำ    นาญ – มากมาย, ค่อนข้างมากหรือใหญ่, น่าพิจารณา)

     (b)  interest – additional (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย – เพิ่มเติม)

     (c)   limitations – abundant (ข้อจำกัด  - มากมายหรืออุดมสมบูรณ์)

    (d)  precisions – knowledgeable (ความแม่นยำ, ความถูกต้อง – มีความรู้, ฉลาด)

     (e)   inaccuracies – imaginative (ไม่ถูกต้อง – ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง)

24. A computer program can provide information in ways that force students to _________ learning instead of being merely ________ of knowledge.

     (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถให้ข้อมูลในรูปแบบที่บังคับให้นักเรียนต้อง ___________  การเรียนรู้  แทนที่จะเพียงแต่เป็น _____ ความรู้)

     (a) acquire – consumers (ได้มา, หามาได้ – ผู้บริโภค)

     (b)  profit from – beneficiaries (ได้กำไรจาก – ผู้ได้รับประโยชน์)

     (c)   demonstrate – providers (แสดง, สาธิต, เดินขบวน – ผู้ให้, ผู้จัดหาให้)

     (d)  advocate – instructors (สนับสนุน – ครู, ผู้สอน, ผู้ให้คำแนะนำ)

     (e)   participate in – recipients (มีส่วนร่วมใน – ผู้รับ)

25. A good doctor knows that knowledge about medicine will continue to ________ and that, therefore, formal professional training can never be an ________ guide to good practice.

      (หมอที่ดีรู้ว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์จะ __________  ต่อไป  และ (รู้ว่า) ดังนั้น  การฝึกฝนอบรมทางวิชาชีพอย่างเป็นทางการ  จะไม่สามารถเป็นมัคคุเทศก์ (เครื่องนำทาง) ที่ __________ ต่อการปฏิบัติ งาน (ประกอบวิชาชีพ) ที่ดีได้)

     (a)     change – absolute (เปลี่ยนแปลง – สมบูรณ์, แท้จริง)

     (b)  intensify – obsolete (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น – ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

     (c)   develop – flexible (พัฒนา – ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, งอได้)

     (d)  vary – adaptable (แตกต่างกัน – สามารถปรับได้)

     (e)   proceed – invaluable (ดำเนินต่อไป – หาค่ามิได้, ล้ำค่า, มีค่ามาก, ประเมินค่ามิได้)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 7)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful.

1. The bride and groom held a wedding __________ for their friends after the church service. (เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจัด ____________ การแต่งงานสำหรับเพื่อนๆ ภายหลังจากพิธีในโบสถ์)

     (a)  occasion (โอกาส)

     (b) festival (งานนักขัตฤกษ์, งานรื่นเริง)

     (c)  gathering (การมาชุมนุม, การรวมกลุ่ม, การมาพบปะกัน, การรวบรวม)

     (d) ring (แหวน)

     (e)  reception (งานเลี้ยงรับรอง)

2. His sister ___________ her sadness at the funeral as she did not want anyone to see her cry. (น้องสาวของเขา ___________ ความโศกเศร้าของเธอที่งานศพ  เนื่องจาก เธอไม่ต้องการให้ใครเห็นเธอร้องไห้)

     (a)  held up (ปล้นจี้, ทำให้ล่าช้า)

     (b) held on (ยึดหรือเกาะไว้, อดทนหรือต้านทานต่อไป)

     (c)  held to {ยึดถือ (หลักการ, อุดมการณ์), ไม่ละทิ้งหรือเปลี่ยนแปลง}

     (d) held back (ควบคุม, ระงับยับยั้ง)

    (e)  held over (เลื่อนออกไป)

3. Our manager told us to ___________ with our plan to go for a picnic during the summer vacation. (ผู้จัดการของเราบอกให้เรา ___________  กับแผนของเราสำหรับการไปปิ๊คนิกในระหว่างวันหยุดหน้าร้อน)

    (a) go back {กลับไปยัง (สถานที่), กลับไปเริ่มต้นทำใหม่ (หลังจากหยุดไปพักหนึ่ง)}

    (b) go off {(ลูกระเบิด) ระเบิด,  (ปืน) ลั่น, (ไฟฟ้า) ดับ,  (นาฬิกา) ปลุกเสียงดังขึ้นมาโดยฉับพลัน}

    (c) go ahead (ดำเนินต่อไป)

    (d) go beyond {มากเกินกว่า (ที่คาดการณ์ไว้)}

    (e) go up {เพิ่มขึ้น, (คอนโดมิเนียม, บ้านจัดสรร) ผุดขึ้นมา}

4. As there are ______________ in what the two witnesses are saying, the police know that one of them is lying. (เนื่องจากมี ___________ ในสิ่งที่พยาน ๒ คนกำลังบอกกล่าว  ตำรวจเลยรู้ว่า ๑ ใน ๒ คนนั้นกำลังพูดโกหก)

     (a)  accuracies (ความถูกต้อง, ความแม่นยำ)

      (b)  inconsistencies (ความขัดกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน)

     (c)  possibilities (ความเป็นไปได้)

     (d) faults (ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, ความคลาดเคลื่อน)

     (e)  truths (ความจริง)

5. When a natural disaster takes place, those who survive will often _____ due to insufficient food they have. (เมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น  ผู้ที่รอดชีวิตมักจะ ___________ อยู่บ่อยๆเนื่องจาก (ปริมาณ) อาหารที่ไม่เพียงพอที่พวกเขามี)

(a) starve (อดอาหารตาย, อดอยาก, หิวโหย, หนาวตาย, กระหาย, ทำให้อดอาหารตาย-อดอยาก-กระหาย-หิวโหย-หนาวตาย)

     (b) weaken (กลายเป็นอ่อนแอ, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนหรือกลายเป็นอ่อน)

     (c)  recover (กลับคืนสู่สภาพเดิม, ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กู้ (เรือที่จม, ศพ), เอากลับคืนมา)

     (d) dehydrate (ขจัดน้ำออก, สูญเสียน้ำหรือความชื้น)

     (e)  shiver (สั่น, ตัวสั่น, สั่นระริก, (ธง) ปลิวสะบัด, แตกออก, แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย)

6. Due to the political unrest in the country, the _____________ of people was expected to take place at any moment. (เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ _____________ ประชาชนถูกคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้)

     (a)  collaboration (ความร่วมมือ)

     (b) coordination (การประสานงาน)

     (c)  evacuation (การอพยพ, การโยกย้าย, การถอนออก, การถอนทหาร, การขับออก)

     (d) exploitation (การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การใช้เพื่อหากำไร, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

     (e)  determination (ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, เจตจำนง)

7. They have _____________ themselves into permanent city-dwellers.  (พวกเขาได้ ____________ ตัวเองให้กลายเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองแบบถาวร – คือเดิมเคยอยู่บ้านนอก  แล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง และพยายามปรับตัวจนกลายเป็นคนเมือง)

    (a) divided (แบ่ง, แบ่งแยก, หาร)

    (b) transformed (เปลี่ยนสภาพ, แปลงสภาพ, เปลี่ยนแปลง, แปลงตัว, เปลี่ยนรูป, แปรรูป)

    (c) combined (เชื่อมโยง, รวม, รวมเข้าด้วยกัน)

    (d) distinguished (บอกความแตกต่าง, แสดงความแตกต่าง, จำแนก, แบ่งแยก, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

    (e) identified (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

8. As they advanced across Europe, American troops ____________ country after country from Germany’s occupation. (ในขณะที่พวกเขาลุกคืบหน้าข้ามทวีปยุโรป ทหารอเมริกัน ____________ ประเทศแล้วประเทศเล่าจากการยึดครองของ    เยอรมัน)

     (a)  conquered (ปราบ, พิชิต, มีชัยชนะ)

     (b) occupied {ครอบครอง, ยึดครอง, เข้าพักอาศัย (ในบ้าน), เข้าครอง (สำนักงาน)}

      (c)  liberated (ปลดปล่อยเป็นอิสระ, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง)

     (d) eliminated (กำจัด, ทำลายสิ้น, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง, คัดออก)

     (e)  set fire to (จุดไฟเผา)

9. At first Jack denied that he was the owner of the pistol, but he finally  ________ that it was his. (ในตอนแรก  แจ๊คปฏิเสธว่าเขามิได้เป็นเจ้าของปืนพกกระบอกนั้น  แต่ในที่สุด  เขา ____________ ว่ามันเป็นของเขา)

     (a)  repudiated {ปฏิเสธ (ว่ามิได้พูด), บอกปัด (สัญญา), ไม่ยอมรับ (หนี้สิน), ทอดทิ้ง (ครอบครัว)}

     (b) approved (เห็นชอบ, เห็นด้วย, ตอบตกลง, อนุมัติ)

     (c)  recommended (แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง,

     (d) acknowledged (ยอมรับ, รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า)

     (e)  advocated (สนับสนุน, เป็นทนาย, โฆษณาชวนเชื่อ)

10. Countries all over the world ____________ customs barriers to limit  imports. (ประเทศต่างๆทั่วโลก _____________ กำแพงภาษี  เพื่อจำกัดการนำสินค้าเข้าประเทศ)

     (a)  resist (ต้านทาน, ต่อต้าน, ยับยั้ง)

     (b) reprimand (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง, การประณามหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง)

     (c)  avoid (หลีกเลี่ยง)

     (d) encounter (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, พบโดยบังเอิญ, ประสบ, ปะทะ)

     (e)  establish (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

11. Your improvements will ____________ the value of the building.  (การปรับปรุง – อาคาร – ของคุณจะ ____________ คุณค่าของอาคาร)

      (a) encourage (ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้กำลังใจ)

      (b) advocate (สนับสนุน, โฆษณาชวนเชื่อ, เป็นทนาย)

      (c) enhance (เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้น-สูงขึ้น)

      (d) depreciate {ลดคุณค่าลง, เสื่อมค่า, ลดค่า (เงิน)}

      (e) demolish {ทำลาย, โค่น, รื้อทิ้ง (สิ่งก่อสร้าง)}

12. One of the most awful punishments (which) a prisoner can face is to be placed in ______________ confinement. (หนึ่งในบรรดาการลงโทษที่น่าหวาดกลัวที่สุดซึ่งนักโทษอาจจะพบเจอ  คือการถูกจัดวางไว้ในการขัง ____________ )

     (a)  gloomy (มืดมัว, มืดคลึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, หมดหวัง, ซึ่งมองในแง่ร้าย)

     (b) solitary (เดี่ยว, โดดเดี่ยว, ลำพัง, คนเดียว, อันเดียว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, อ้างว้าง, เงียบสงัด)

    (c)  brutal (โหดร้าย, ทารุณ, โหดเหี้ยม, หยาบคาย, คล้ายสัตว์)

    (d) considerable (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

    (e)  temporary (ชั่วคราว)

13. __________ the garden hose to the tap when you want to water the garden.  ( ___________ สายยาง – รดน้ำต้นไม้ – ในสวนกับก๊อกน้ำเมื่อคุณต้องการรดน้ำสวน)

      (a) install {ติดตั้ง (แอร์, เครื่องจักร)}

      (b) construct (สร้าง, ก่อสร้าง, ผูกประโยค, ผูกเรื่อง)

      (c) connect (ต่อ, เชื่อม, เสียบ)

      (d) decorate (ตกแต่ง, ประดับประดา)

      (e) purchase (ซื้อ, การซื้อ)

14. If you had spent more money on the maintenance of your car, it would not  have ___________ so much like this. (ถ้าคุณได้ใช้จ่ายเงินมากขึ้น - กว่าที่กระทำอยู่ – ในการบำรุงรักษารถของคุณ  มันก็คงจะไม่ ___________  มากมายเหมือนเช่นนี้ – แต่ในความเป็นจริง คือ คุณใช้เงินน้อยในการบำรุงรักษารถ  รถจึงเสียมาก)

     (a)  fallen down (ล้มลง, หกล้ม)

      (b) broken down {(รถ) เสียหรือขัดข้อง, แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ (เช่น รายการการใช้เงินหรือส่วนประกอบของรถยนต์), ทำให้ (ความอาย) ลดลงหรือทำลายความรุนแรง (ของการต่อต้านการปฏิรูป)}

     (c)  turned down {หรี่เสียง (วิทยุ), แสง (ไฟ) หรือความแรง (ของน้ำก๊อก) ให้ลดลง, ปฏิเสธ (ข้อเสนอ, คำขอร้อง)}

     (d) stepped down (ลดความเร็วลงทีละน้อย, ก้าวลงจากตำแหน่ง)

     (e)  slowed down {ล่าช้า, (รถวิ่ง) ค่อยๆช้าลง, ทำให้ช้าลง}

15. These tiny creatures are hardly __________ to the naked eye.  (สัตว์ตัวกระจิ๋วพวกนี้แทบจะไม่ ___________ ด้วยตาเปล่า – คือ แทบจะมองไม่เห็น)

      (a) visible (มองเห็นได้, เห็นได้, ชัดเจน, ชัดแจ้ง, แน่ชัด)

      (b) potable {(น้ำ) ที่ดื่มได้}

      (c) edible {(อาหาร) ที่กินได้}

      (d) audible (พอจะได้ยิน, สามารถได้ยิน)

      (e) tangible (ที่สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้)

16. Those pretty supermodels on the catwalk are all so __________ that all of us can hardly take our eyes off them. (พวกซุปเปอร์โมเด็ลที่สวยงามบนแค้ทว้อคเหล่านั้น  ล้วนแต่ ____________  มากจนกระทั่งพวกเราทุกคนแทบจะไม่ละสายตา        จากพวกหล่อนเลย)

     (a)  ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

     (b) ordinary (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ)

     (c)  stunning (ทำให้งงงวย-ประหลาดใจ, ทำให้หูอื้อ, สวยล้ำเลิศ, ล้ำเลิศ, ยอดเยี่ยม)

     (d) arrogant (หยิ่ง, ยโส, อวดดี)

     (e)  disgraceful (น่าอับอาย, น่าอัปยศ, เสื่อมเสีย)

17. A thorough eye examination by ___________ will help to determine the cause of your blindness or partial loss of vision. (การตรวจตาอย่างละเอียดโดย  ______   จะช่วยกำหนดสาเหตุของการมองไม่เห็นหรือการสูญเสียการมองเห็นบางส่วนของคุณได้)

     (a)  a dermatologist (แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง)

     (b) an anthropologist (นักมานุษยวิทยา)

     (c)  a psychiatrist (จิตแพทย์)

     (d) an optometrist (ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น – ไม่ใช่จักษุแพทย์)

     (e)  obstetrician (สูติแพทย์, หมอทำคลอด)

18. If there is one thing that I can recommend you, ___________ can lead to  self-improvement. (ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมจะสามารถแนะนำคุณได้  (นั่นก็คือ) ________ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงตนเองได้)

     (a)  retrospection (การมองย้อนไปสู่อดีต, การหวนรำลึก, การคิดถึงอดีต, การทบทวนสิ่งที่ผ่านไป, การมีผลย้อนหลัง)

     (b) serious exercise (การออกกำลังกายอย่างจริงจัง)

     (c)  diagnosis (การวินิจฉัยโรค)

     (d) acumen (ความฉลาดปราดเปรื่อง, ความมีไหวพริบเฉียบแหลม)

     (e)  introspection (การมองเข้าข้างในตนเอง, การพิจารณาตนเอง, การใคร่ครวญ, การทบทวนความคิดของตัวเอง)

19. Snoring is more than a bedtime annoyance: it is a serious health concern.  _______ from snoring includes chronic fatigue, gaining weight, high  blood pressure, heart failure and stroke. (การกรนเป็นอะไรที่มากไปกว่าความน่ารำคาญ – หรือสิ่งรบกวน – แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสุขภาพอย่างสำคัญทีเดียว ทั้งนี้ ______ จากการกรนรวมไปถึง ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเรื้อรัง น้ำหนักตัวเพิ่ม ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน)

     (a)  Intimidation (การข่มขวัญ, การขู่, การคุกคาม, การทำให้กลัว)

     (b)  Assimilation {การย่อยและดูดซึม, การทำให้กลมกลืนกัน, การทำให้คล้ายหรือเหมือนกัน (ของคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา), การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม}

      (c)  Complication (โรคแทรกซ้อน, การแทรกซ้อน, สิ่งแทรกซ้อน, ความซับซ้อน, ความยุ่งเหยิง)

     (d) Investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

     (e) Detestation (ความเกลียดชัง, ผู้ที่ถูกเกลียดชัง)

20. A lot of bombings in the heart of the city had done heavy damage and the police would ___________ some terrorists captured at the scene. (การระเบิดอย่างมากมายในใจกลางเมืองได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก  และตำรวจจะได้ _____ ผู้ก่อการร้ายบางคนที่ถูกจับกุมได้ในที่เกิดเหตุ)

     (a)  interpret (แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง)

     (b) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

     (c)  infiltrate (แทรกซึม, ทำให้แทรกซึม, ซึมทะลุ)

     (d) interrogate (ซักถาม, สอบถาม)

     (e)  elucidate (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายหรือชี้แจงอย่างละเอียด)

21. He had not slept the whole night; ___________, he led the rally with his usual vigor. (เขาไม่ได้หลับนอนตลอดทั้งคืน ____________ เขาได้นำการชุมนุมด้วยความกระฉับกระเฉง – หรือด้วยพลัง – ตามปกติของเขา)

      (a)  consequently (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

      (b) furthermore (นอกจากนั้น, ยิ่งไปกว่านั้น)

       (c)  nevertheless (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

      (d)  accordingly (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

     (e)  otherwise (มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น)

22. There are lots of components used for cooking, but flour is a basic _______ of bread and cakes. (มีส่วนประกอบมากมายที่ถูกใช้สำหรับการปรุงอาหาร แต่แป้งเป็น ___________ พื้นฐานของขนมปังและเค็ก)

     (a)  formula {สูตร (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์), กฎ, เกณฑ์, หลัก, ตำรับตำรา}

     (b) ingredient (ส่วนประกอบ, ส่วนผสม)

     (c)  detergent (ผงซักฟอก)

     (d) proportion (อัตราส่วน, สัดส่วน)

     (e)  preservation (การอนุรักษ์, การสงวน, การเก็บรักษาไว้, การพิทักษ์รักษา, การดำรง หรือคงไว้)

23. After a long and arduous discussion, no one is willing to take on the  _____ task of changing the whole structure. (หลังจากการประชุมปรึกษาหารืออย่างยาวนานและตรากตรำอย่างมาก ไม่มีใครเต็มใจที่จะรับทำงานที่ _____ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมด)

     (a) formidable (น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, ยาก, ลำบาก, เหนือกว่ามาก, มีอำนาจหรือกำลังมาก)

     (b) hospitable (มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัยดี, ที่ชอบต้อนรับแขก, ที่ต้อนรับขับสู้, ที่เมตตากรุณา, มีมารยาทเจ้าของบ้าน)

     (c)  benevolent (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, มีใจเป็นกุศล)

     (d) confidential (ลับ, เป็นที่ไว้วางใจ)

     (e)  predominant (มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, เด่น)

24. Elephants, which are normally quite peaceful, become __________ when their young are threatened by their enemies such as tigers or lions. (ช้าง  ซึ่งตามปกติแล้วรักสงบเป็นอย่างมาก จะ ____________ เมื่อลูกอ่อนของมันถูกคุกคามโดยศัตรูของมัน เช่น เสือหรือสิงโต)

     (a)  domesticated (เชื่อง, ถูกทำให้เชื่อง, ชอบอยู่ในบ้าน)

     (b) complacent (พอใจ, อิ่มใจ, ย่ามใจ)

     (c)  gracious (เมตตากรุณา, สุภาพ, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย, มีมารยาท)

     (d) aggressive (ก้าวร้าว, รุกราน)

     (e)  circumspect (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

25. If university or college students __________ in their essays, they can be expelled. (ถ้านักศึกษามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ____________ ในเรียงความของตนพวกเขาอาจจะถูกไล่ออก – จากการเป็นนักศึกษา – ได้)

     (a)  summarize {(พูด, เขียน) สรุป, ย่อความ, รวบยอด, รวบรัด}

     (b) vandalize (ทำลายสมบัติสาธารณะ)

     (c)  synchronize (ตั้งเวลาให้ตรงกัน, เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน)

     (d) recognize (จำได้, รู้จัก, ยอมรับ, สำนึก, แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า)

      (e)  plagiarize (= plagiarise) (ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์ – ของคนอื่น, ขโมยความคิด)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 6)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

1.  There is nothing interesting for me to talk about because I lead a rather _____ life. (ไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับผมที่จะคุย (เล่าให้ฟัง) เพราะว่าผมดำเนินชีวิตที่ค่อนข้าง __________ )

     (a)  luxurious (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

     (b) uneasy (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, วิตกกังวล, เป็นห่วง, เป็นทุกข์, กระสับกระส่าย, ไม่สบายใจ)

     (c)  refined (บริสุทธิ์, ที่ขัดเกลาแล้ว, สุภาพเรียบร้อย, กลั่น, กรอง, ประณีต, ละเอียดลออ)

     (d) mundane (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทางโลก, ธรรมดาโลก)

     (e) grateful (รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

2. The telephone is a ____________ instrument which has become a highly important part of our daily life. (โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ ___________  ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา)

     (a)  cautious  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

     (b) useless (ไม่มีประโยชน์)

     (c)  redundant (ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง)

     (d) brutal (ทารุณ, โหดร้าย)

     (e)  handy (มีประโยชน์และใช้งานง่าย, (ร้าน) อยู่ใกล้และเดินทางสะดวก, ง่าย, ใกล้มือ, (คน) คล่องแคล่วมีทักษะ)

3. A ____________ teacher can often help even weak students to learn whereas an inefficient teacher often fail to teach even quite clever students. (ครูที่ ______ มักจะสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้บ่อยๆ  ในทางตรงกันข้าม (แต่ทว่า)  ครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มักไม่สามารถที่จะสอนแม้กระทั่งนักเรียนที่ฉลาดมากๆ)

     (a)  sociable (ชอบสมาคม, สังคมเก่ง)

     (b) severe (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

     (c)  competent (มีความสามารถ, เก่ง)

     (d) solitary (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว)

     (e)  massive (ใหญ่และหนัก, ใหญ่และแข็งแรง, ใหญ่, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่และหนาแน่น)

4. Once bad habits are formed, it is difficult to ____________ them, so don’t form  bad habits in the first place. (เมื่อนิสัยเลวๆได้ถูกสร้างขึ้นมา  มันยากที่จะ ______ มัน  ดังนั้น  จงอย่าสร้างนิสัยเลวๆในประการแรกเลย)

    (a) erode (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

    (b) estimate (ประมาณการ, ตีราคา)

    (c) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป)

    (d) deem (ลงความเห็นว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า)

    (e) establish (สร้าง, สถาปนา)

5. She ____________ her anger because she knew that an outburst would not help improve the situation in any way. (เธอ __________ ความโกรธของเธอ  เพราะว่าเธอรู้ว่าการเดือดดาล (ระเบิดอารมณ์ออกไป)  จะไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด)

     (a)  impressed (ทำให้ประทับใจ, กด, ย้ำ, ทำให้เป็นรอย)

     (b) suppressed (ระงับ, ปราบ, ปราบปราม, หยุดยั้ง, ยกเลิก, ขยี้, ทำลาย, ขจัด)

     (c)  compressed (บีบ, อัด, กด, ทำให้แข็ง)

     (d) oppressed (กดขี่, ข่มเหง)

     (e)  depressed (ทำให้หดหู่-ซึมเศร้า, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง)

6. The rich man made a ___________ so that his assets would be distributed  according to his wishes after his death. (ชายร่ำรวยคนนั้นทำ ___________  เพื่อที่ว่าทรัพย์สินของเขาจะได้ถูกแบ่งสันปันส่วนตามความปรารถนาของเขาหลังการตาย)

     (a) will (พินัยกรรม)

     (b) statement (คำพูด, คำกล่าว)

     (c) subscription (การบอกรับเป็นสมาชิก)

     (d) prohibition (การห้าม, การห้ามปราม, การระงับยับยั้ง)

     (e) detection (การสืบหา, การค้นหา)

7. Unlike teams that emphasize unity and cooperation, teams that lack __________ tend to perform poorly. (ไม่เหมือนกับทีมที่เน้นความสามัคคีและความร่วมมือทีมที่ขาด _______ มีแนวโน้มที่จะเล่นอย่างห่วยแตก)

     (a)  originality (ความคิดริเริ่ม, ความไม่ซ้ำแบบใคร, ความแหวกแนว, ความเป็นตัวของตัวเอง)

     (b) cohesion (การร่วมกัน, การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, การเกาะติด, การเกาะกัน)

     (c)  foundation (พื้นฐาน, รากฐาน, มูลนิธิ)

     (d) referees (กรรมการ, ผู้ตัดสิน)

     (e)  athletes (นักกีฬา, นักกรีฑา)

8. The government is looking into means of improving the living ____________ of its people. (รัฐบาลกำลังมองหาวิธีปรับปรุง ___________  การดำเนินชีวิตของประชาชนของตนให้ดีขึ้น)

     (a)  situations (สถานการณ์, สถานะ, ฐานะ, เงื่อนไข, เหตุการณ์น่าทึ่ง)

     (b) surroundings (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

     (c)  conditions (สภาพ, สภาวะ)

     (d) comprehension (ความเข้าใจ)

     (e)  assimilations (การผสมกลมกลืน, การดูดซับ, การซึมซับ)

9. Because some of the measurements were incorrect, the architect needed to _____ his original plan. (เพราะว่าการวัดบางแห่งไม่ถูกต้อง  สถาปนิกต้องการ ___ แปลนดั้งเดิมของเขา)

     (a)  revitalize (ให้ชีวิตใหม่แก่, ให้พลังใหม่, ให้กำลังใหม่, ทำให้สดชื่นอีก, ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม)

     (b) remove (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ลบ, กำจัด, ขจัด, ไล่ออก, ฆ่า)

     (c)  reiterate (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

     (d) revise (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่, ชำระใหม่)

     (e)  repent (เสียใจ, สำนึกผิด)

10. During the interview for the position in a multinational company, Jack put on his best suit so as to give a good ____________. (ในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งในบรรษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง  แจ๊คสวมชุดที่ดีที่สุดของเขาเพื่อให้ (เกิด) ___ ที่ดี – แก่ผู้สัมภาษณ์)

     (a)  promotion (การเลื่อนชั้น-เลื่อนตำแหน่ง, การส่งเสริม)

     (b) sensation (ประสาทสัมผัส, ความรู้สึกสัมผัส, อาการรู้สึก, ความตื่นเต้น, ความดัง, ความเกรียวกราว)

     (c)  introduction (การแนะนำให้รู้จัก, การริเริ่มนำมาใช้)

     (d) expression (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, น้ำเสียง, ลักษณะท่าทาง)

     (e)  impression (ความประทับใจ, สิ่งที่ประทับใจ, รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์)

11. Because of the ____________ of hurricanes near the coast, a beach house must  have ____________ walls to prevent it from collapsing. (เนื่องมาจาก ________ ของพายุเฮอร์ริเคนใกล้ชายฝั่ง  บ้านตามชายหาดจะต้องมีกำแพงที่ ___________    เพื่อป้องกันมิให้บ้านล้มครืน (พัง) ลง)

     (a)  scarcity – robust  (ความหายาก - ความมีน้อย – แข็งแรง, กำยำ, มีกำลังมาก)

     (b) abundance – brittle (ความอุดมสมบูรณ์, ความมีมาก – เปราะบาง, แตกหักได้ง่าย)

     (c)  shortage – enormous (ความขาดแคลน – ใหญ่มหึมา, มากมาย)

     (d) prevalence – sturdy (ความมีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย – มั่นคง, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง)

     (e)  lack – massive (ความขาดแคลน – ใหญ่โต)

12. Unlike Arizona, which has a ____________ climate, Dakota is often ________,  especially in the winter. (ไม่เหมือนกับรัฐอริโซน่า  ซึ่งมีภูมิอากาศ   ___________, รัฐดาโกต้ามักจะ ___________ อยู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะในฤดูหนาว)

     (a)  warm – humid (อบอุ่น – ชื้น)

     (b) stormy – unpredictable (มีพายุจัด – ทำนายไม่ได้)

     (c)  tropical – frigid (แบบในเขตร้อนเยือกเย็นมาก, เย็นชา, ไม่ยิ้มแย้ม, แข็งกระด้าง)

     (d) foggy – cloudy (มีหมอกลง, เต็มไปด้วยหมอก – มีเมฆมาก)

     (e)  breezy – windy (มีลมพัดเอื่อยๆ – มีลมแรง)

13. After engaging in ____________ exercise, it is important to recharge by eating  a ____________ meal. (หลังจากเข้าร่วม – พัวพัน – ในการออกกำลังกาย __________ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเติมพลังใหม่โดยการกินอาหารที่ ____________)

     (a)  painful – little (เจ็บปวด – เล็กน้อย)

     (b) long – remarkable (ยาว, นาน – น่าสังเกต, ดีเป็นพิเศษ)

     (c)  strenuous – healthy (ซึ่งใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

     (d) easy – heavy (ง่าย – หนัก)

     (e)  unique – luxurious (ดีเลิศ, ไม่มีที่เปรียบ – ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

14. The _____________ of the dinosaur fossils was purely accidental.  Digging dirt in her backyard, a girl _______ the tip of a huge dinosaur bone.  ( ______ ซากไดโนเสาร์เป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ขณะกำลังขุดดินอยู่ในลานหลังบ้านของเธอ  เด็กหญิงคนหนึ่ง ______  ปลาย (หรือยอดสุด) ของกระดูกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งของไดโนเสาร์)

     (a)  disappearance – lost (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย – ทำหาย, พ่ายแพ้)

     (b) discovery – uncovered (การค้นพบค้นพบ, พบ, เปิดเผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก)

     (c)  appearance – evacuated (การปรากฏ, ลักษณะท่าทาง – อพยพ, ขนย้ายคนหรือสิ่งของ)

     (d) invention – revealed (การประดิษฐ์คิดค้น – เปิดเผย)

     (e)  recovery – exhumed (การนำกลับคืนมา, การฟื้นคืนสู่สภาพเดิม – ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น)

15. Although James’s parents can be ____________ disciplinarians, their    _____________ affections reveal how much they truly care for him. (แม้ว่าพ่อแม่ของเจมส์อาจเป็นผู้ยึดถือระเบียบวินัยซึ่ง __________   ความรักที่ ______ ของพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่า  พวกเขารัก (เอาใจใส่และเป็นห่วง) เจมส์อย่างแท้จริงมากเพียงใด)

     (a) strict – tender (เข้มงวด, เคร่งครัดละมุนละไม, นิ่มนวล, รักใคร่, เป็นห่วง, อ่อนนุ่ม)

     (b) firm – infrequent (มั่นคง, แน่นหนา, แข็งแรง, เด็ดขาด, แน่วแน่ – ไม่บ่อยนัก)

     (c)  benevolent – insincere (ใจบุญ, เมตตากรุณา – ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์)

     (d) responsible – scarce (รับผิดชอบ – มีน้อย, หายาก)

     (e)  serious – formidable (รุนแรง, เอาจริงเอาจัง – น่ากลัว, เอาชนะได้ยาก)

16. Though at first glance the water may appear ____________, I urge you not to be fooled; it is actually rather ____________. (แม้ว่าเมื่อมองผ่านๆ – แวบ เดียว – ครั้งแรก  น้ำนั้นอาจจะดูเหมือนว่า __________  ทั้งนี้  ผมขอกระตุ้นให้คุณอย่าโดนหลอก (โดยลักษณะภายนอกของน้ำที่เห็น)  อันที่จริงแล้วมัน (น้ำ) ค่อนข้างจะ ________ )

     (a)  contaminated – dirty (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ – สกปรก)

     (b) brackish – potable (กร่อย – ดื่มได้)

     (c)  clear – polluted (ใสปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

     (d) clean – drinkable (สะอาด – ดื่มได้)

     (e)  turbid – harmful (ขุ่น – มีอันตราย)

17. After his ____________ in the election, the new senator revealed his hidden  ______ that displeased many of the voters; he was too proud to listen to the citizens anymore. (ภายหลัง ___________  ของเขาในการเลือกตั้ง  วุฒิสมาชิกคนใหม่เผยให้เห็นถึง ____________ ที่ซ่อนอยู่ภายในของเขา  ซึ่งทำให้ผู้ลงคะแนนจำนวนมากไม่พอใจ  ทั้งนี้  เขาหยิ่งมากเกินไปที่จะยอมฟังประชาชนต่อไปอีก)

     (a)  loss – sadness (ความพ่ายแพ้, การสูญเสีย – ความเศร้า)

     (b) victory – arrogance (ชัยชนะความหยิ่งยโส, ความจองหอง)

     (c)  campaign – annoyance (การรณรงค์ – ความขุ่นเคือง)

     (d) speech – modesty (สุนทรพจน์, คำพูด – ความถ่อมตัว, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา, ความไม่รุนแรง)

     (e)  defeat – integrity (ความพ่ายแพ้ – ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม)

18. My neighbor was upset by the ____________ of the new skyscraper across the street, as the building would ____________ his view of the sea. (เพื่อนบ้านของผมไม่สบายใจกับ ___________   ตึกระฟ้าหลังใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน  เนื่องจากตึกหลังนี้จะ ___________  การมองเห็นทะเลของเขา)

     (a)  demolition – hamper (การรื้อทิ้ง, การทำลาย – ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

     (b) establishment – reveal (การก่อสร้าง, การสถาปนา – เปิดเผยให้เห็น)

     (c)  construction – obstruct (การก่อสร้างขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, บดบัง)

     (d) destruction – discourage (การทำลาย – ทำให้ท้อใจ)

     (e)  purchase – enable (การซื้อ, ซื้อ – ทำให้สามารถ)

19. Mr. Philippe was __________ to become the English department head owing to his enthusiasm and his ___________ as a teacher. (มิสเตอร์ฟิลลิปป์ได้รับ ______ ให้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษเนื่องมาจากความกระตือรือร้นของเขาและ _____ ของเขาในฐานะครู)

     (a)  promoted – ignorance (ส่งเสริม, เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง – ความโง่เขลา, ความไม่รู้)

     (b) selected – indolence (เลือก – ความเกียจคร้าน)

     (c)  extoled – passiveness (สรรเสริญ, ยกย่อง – เฉื่อย, อยู่เฉย, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฎิกริยา, ไม่โต้ตอบ)

     (d)  nominated – competence (เสนอชื่อ, แต่งตั้งความสามารถหรือความชำนาญ)

     (e)  forced – devotion (บังคับ – การอุทิศตัว, การเสียสละ)

20. A tiger at the Chicago zoo _____ its leg and, after the veterinarian’s examination, the bottom portion of the leg had to be ______ to stop it  from getting infected. (เสือตัวหนึ่งที่สวนสัตว์ในเมืองชิคาโก้  ขา __________   และหลังจากการตรวจสอบของสัตวแพทย์  (พบว่า)  ด้านล่างของขาจำเป็นจะต้องได้รับการ  ____ เพื่อหยุดมันจากการติดเชื้อ)

     (a)  hurt – renovated (ได้รับบาดเจ็บ – ตกแต่งเสียใหม่)

     (b) injured – vaccinated (ได้รับบาดเจ็บ – ฉีดวัคซีน)

     (c)  lost – cut off (สูญเสีย – ตัดออก)

     (d) eliminated – anaesthetized (กำจัด, ทำลาย, ลบทิ้ง – ทำให้ชาหรือหมดความรู้สึก)

     (e)  broke – amputated (หักตัดออก (แขน ขา หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย)

21. In spite of years of poverty and __________ , the inventor Thomas Edison  produced work that is now __________ by people across the world.  (ทั้งๆที่หลายปีของความยากจนและ ___________  นักประดิษฐ์ โทมัส เอดิสันผลิตผลงานซึ่งในปัจจุบัน ___________โดยผู้คนทั่วโลก)

     (a)  inactivity – criticized (การอยู่เฉยๆ, การไม่ทำอะไร – วิพากษ์วิจารณ์)

     (b) depression – repudiated (ความหดหู่, ความซึมเศร้า – ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

     (c)  distress – insulted (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ความเคราะห์ร้าย – ดูถูก, เหยียดหยาม)

     (d) agony – neglected (ความทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง – ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

     (e)  adversity – acclaimed (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ – สรรเสริญ, โห่ร้องต้อนรับ, อ้าแขนรับ)

22. The scientists indicate that the industrialization in both developed and  developing countries ___________ results in the __________changes and the Global Warming. (นักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าการทำให้เป็นอุตสาหกรรมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา   ส่งผล ___________ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง __________  และ สภาวะโลกร้อน)

     (a)  wonderfully – ecological (อย่างอัศจรรย์ – ทางด้านนิเวศน์)

     (b) apparently – psychological (อย่างชัดเจน – ทางจิตวิทยา)

     (c)  unmistakably – climatic (อย่างไม่ผิดไม่พลาด, อย่างแน่นอน, อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับภูมิอากาศ)

     (d) unpredictably – social (อย่างไม่อาจทำนายได้ – ทางสังคม)

     (e)  narrowly – environmental (อย่างหวุดหวิด, อย่างเฉียดฉิว – ทางด้านสภาพแวดล้อม)

23. __________ you are purchasing or selling a room in an apartment, it is recommended to use a real estate agent whose knowledge of the property market is ___________.   ( ___________  คุณกำลังซื้อหรือขายห้องในอพาร์ตเม้นต์  ขอแนะนำให้ใช้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์  ผู้ซึ่งความรู้ในเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ ___________ )

     (a)  Unless – satisfactory (ถ้า (คุณ) มิได้ (กำลังซื้อ) – น่าพึงพอใจ)

     (b) Whether – comprehensive (ไม่ว่า ........ก็ตามกว้างขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้)

     (c)  When – limited (เมื่อ – จำกัด)

     (d) If – little (ถ้า – เล็กน้อย)

     (e)  Until – knowledgeable (จนกระทั่ง – มีความรู้)

24. Many people find the music not only entertaining but also __________;  listening to it helps them to relax and to __________ the tensions. (คนจำนวนมากพบว่าดนตรีไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น  แต่ยัง __________  อีกด้วยทั้งนี้  การฟังดนตรีช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและช่วย ___________  ความเครียด)

     (a)  soothing – heighten (ปลอบประโลม, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ – ทำให้สูงขึ้น, มากขึ้นหรือเข้มข้นยิ่งขึ้น)

     (b) interesting – intensify (น่าสนใจ – ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

     (c)  therapeutic – alleviate (ช่วยบำบัดหรือรักษาโรคบรรเทา, ทำให้ลดลง)

     (d) melodious – enhance (ไพเราะ, มีเสียงหวาน, เป็นเสียงดนตรี – เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

     (e)  tedious – mitigate (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ – ทำให้บรรเทาหรือลดลง)

25. Some fans feel that sports events are __________ only when the competitors  are of equal ability, making the outcome of the game __________. (แฟนๆบางคนรู้สึกว่าการแข่งขันกีฬา ___________  ก็เฉพาะต่อเมื่อผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถเท่าๆกัน ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของการแข่งขัน ____________  -  คือผู้ดูทายไม่ถูกว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ       เนื่องจากการแข่งขันสูสี  ทำให้ดูเกมส์สนุก)

     (a)  interesting – predictable (น่าสนใจ – สามารถทำนายได้)

     (b) boring – questionable (น่าเบื่อ – น่าสงสัย, มีพิรุธ, มีปัญหา)

     (c)  dull – foreseen (น่าเบื่อหน่าย – มองเห็นได้ล่วงหน้า, สามารถทำนายได้)

     (d)  exciting – uncertain (น่าตื่นเต้น – ไม่แน่นอน)

     (e)  amazing – confidential (น่าทึ่ง, น่าสนเท่ห์ – เป็นความลับ)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 5)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความหมาย)

1.  The sale that was supposed to end today will be _________ to the end of the month. (การขายซึ่งถูกคาดว่าจะสิ้นสุดในวันนี้จะได้รับการ __________ จนถึงสิ้นเดือน)

     a.   adjusted (ปรับ, ปรับตัว, แก้ไข, จัด, ปรองดอง)

     b.  admired (ยกย่อง, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

     c.   estimated (ประมาณการ, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, คิด, การประมาณ-ประเมิน, ค่าหรือราคาที่ประเมิน)

     d.  approved (เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ)

     e.   extended (ขยายหรือต่อเวลาออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก, แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ)

2.  Scientists have been __________ many experiments to find a cure for viruses. (นักวิทยาศาสตร์ได้กำลัง ___________ การทดลองเป็นจำนวนมากเพื่อหาวิธีการรักษาเชื้อไวรัสต่างๆ)

     a.   experiencing (ประสบกับ, พบกับ, มีประสบการณ์เกี่ยวกับ)

     b.  obstructing (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)

     c.   describing (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

    d. conducting {กระทำการหรือดำเนินการ (วิจัย, ทดลอง), ประพฤติตัว}

    e. transferring (โอนย้าย, ถ่ายเท, ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน)

3. An __________ person donated 10 million dollars to charity.  No one knew who he or she was. (บุคคลที่ ____________ ผู้หนึ่งได้บริจาคเงิน ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่การกุศล  ไม่มีใครรู้ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นใคร)

     a.   impoverished (ยากจน, อ่อนกำลัง, (ดิน) เลว, เสื่อม)

     b.  extrovert (ซึ่งเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก, ชอบแสดงตัว, ชอบสมาคม, บุคคตลประเภทที่กล่าวมาข้างต้น)

     c.   introvert (ซึ่งชอบเก็บตัวหรือไม่สนใจสิ่งภายนอก, ซึ่งคิดแต่เรื่องของตัวเอง, ซึ่งถูกครอบงำด้วยความคิดของตัวเอง, บุคคลประเภทดังกล่าว)

     d.  anonymous (ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ)

     e.   ignorant (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

3.  Unlike Asian people, American citizens have the legal right to carry guns so as to __________ themselves, their families and their properties. (ไม่เหมือนคนเอเชีย  พลเมืองอเมริกันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะพกปืนเพื่อที่จะ ___________ ตนเอง ครอบครัวและทรัพย์สินของตน)

     a.   alleviate (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย)

     b.  prevent (ป้องกัน, ขัดขวาง)

     c. protect (ปกป้อง, คุ้มครอง, พิทักษ์, รักษา, อารักขา)

     d. vitalize (ทำให้มีชีวิต, ทำให้มีชีวิตชีวา, ให้ชีวิตแก่, ให้พลัง, ให้กำลัง)

     e. economize (ประหยัด)

4. Knee replacement surgery is a common solution that provides dramatic pain ___________ for over 90% of patients. (การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วๆไปที่ให้ __________ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสำหรับกว่า ๙๐ % ของผู้ป่วย)

     a.  agony (การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย)

     b.  stimulation (การกระตุ้น-เร้า-เร้าใจ-ส่งเสริม-กระตุ้นประสาท-ชูกำลัง)

     c.  relief (ความบรรเทา, ความผ่อนคลาย, ความโล่งอก, การปลดปล่อย-ปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ-สงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์ ภาพนูน, ภาพนูนแกะสลัก)

     d.   acceleration (การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว, การเร่งให้เกิดขึ้น)

     e.   competition (การแข่งขัน)

5. The only people who would suffer from such a law would be the cigarette company, but we all know that they __________ nothing to society. (คนเพียงกลุ่มเดียวที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าวก็คือบริษัท (ผู้ผลิต) บุหรี่  แต่เราทุกคนรู้ว่าคนพวกนั้นมิได้ ___________ อะไรแก่สังคม)

     a.  distribute (แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

     b.  contribute (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

     c.   disapprove (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ)

     d.  convince (ทำให้มั่นใจ, ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด)

     e.   speculate (พิจารณา, คาดการณ์, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำไร, ค้าขาย)

6. You are requested to summarize your report as there is too much _________ information. (คุณได้รับการร้องขอให้สรุปย่อรายงานของคุณเนื่องจากมีข่าวสารที่ _____________ มากเกินไป)

     a.   relevant (ตรงประเด็น, ตรงเรื่อง, ที่เกี่ยวข้อง)

     b.  redundant (เยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

     c.   immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

     d.  missing (ขาดหายไป)

     e.   critical (ซึ่งวิพากวิจารณ์, วิกฤต, ร้ายแรง)

7. The government advised people living in risky areas in northern provinces to prepare for possible heavy rain accumulation that might __________ flash floods and forest runoff. (รัฐบาลแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดทางภาคเหนือให้เตรียมพร้อมสำหรับการสะสมของฝนขนาดหนักที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งอาจจะ ___________ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก)

     a.  trigger (ทำให้เกิด, กระตุ้น, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกปืน, ยิง, ไกปืน, สิ่งกระตุ้น, ตัวริเริ่ม)

     b.  affect (มีผลกระทบต่อ)

     c.   discriminate (แยกความแตกต่าง, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง)

     d.  subscribe (บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก, ออกค่าบำรุง, สั่งจอง, สั่งซื้อ, เซ็นชื่อเห็นด้วย)

     e.   contaminate (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

8. After the penalty was finally _________ , motorists decided to ________their poor driving habits. (ภายหลังจากการลงโทษถูก ___________ ในที่สุด  ผู้ขับรถยนต์ตัดสินใจที่จะ ___________ นิสัยการขับรถที่ห่วยแตกของตน)

     a.  increased – alter (เพิ่มขึ้น – แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

     b.  reduced – abandon (ลดลง – สละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง)

     c.   enforced – assist (บังคับใช้ – ช่วยเหลือ)

     d.  mitigated – abbreviate (ทำให้บรรเทาเบาบางลง – ย่อให้สั้น)

     e.   terrified – illuminate (ตกใจกลัว – ให้แสงสว่างหรือความรู้)

9. Though the thief _________ the evidence in the woods, it was _________ by the police, who were able to link the evidence to the criminal. (แม้ว่าเจ้าหัวขโมย ___________ หลักฐานไว้ในป่า  มัน (หลักฐาน) ถูก ___________ โดยตำรวจผู้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหลักฐานกับเจ้าอาชญากร)

     a.   exposed – sheltered (แสดงหรือเปิดเผย – ให้ที่พักที่กำบัง)

     b. buried – excavated (ฝัง – ขุดหรือขุดคุ้ย)

     c. hid – camouflaged (ซ่อน – อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

     d. disguised – removed (ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง – เอาออก, ถอด, ลบ, กำจัด, ปลด, ย้าย, โยกย้าย)

     e. annihilated – aggravated (ทำลายล้างหรือบดขยี้ – ทำให้แย่ลงหรือเลวร้ายลง)

10. Some parents found that _________ compromises to their children was the most effective way to immediately __________ a child’s behavior, no matter what he was doing. (พ่อแม่บางคนพบว่าการ ___________ การประนีประนอมกับลูกๆ ของตนเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดที่จะ ___________ พฤติกรรมของลูกในทันทีทันใด  ไม่ว่าเจ้าเด็กคนนั้นจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม)

     a.  avoiding – motivate (หลีกเลี่ยง – กระตุ้นหรือดลใจ)

     b.    offering – improve (เสนอ – ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้น)

     c.  spoiling – assimilate (ทำให้เสียหรือแย่หรือเสื่อมเสีย – ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน, ดูดซึม)

     d.  promising – ruin (ให้คำมั่นสัญญา – ทำให้พินาศย่อยยับ)

     e.  initiating – penalize (ริเริ่มหรือเริ่มต้น – ลงโทษ)

 11. The competition was so _________ that it was hard for the contestants  to ___________ the task. (การแข่งขัน ____________ มากเสียจนกระทั่ง  มันยากสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะ ___________ งานหรือภารกิจ)

     a.   rewarding – get rid of (ให้รางวัลหรือผลตอบแทน – กำจัดหรือทำลาย)

     b.  exciting – overcome (น่าตื่นเต้น – เอาชนะหรือพิชิต)

     c. challenging – accomplish (ท้าทาย – ทำได้สำเร็จ)

     d. simple – achieve (ง่าย – ทำสำเร็จ)

     e. complicated – neglect (ยุ่งยากหรือซับซ้อน – ละเลยหรือไม่เอาใจใส่)

12. As the restaurant offers a wide _________ of desserts from several regions of the world, it then __________ a number of customers every day. (เนื่องจากภัตตาคารเสนอ ____________ อย่างกว้างขวาง (มากมาย)   ของของหวานจากหลายภูมิภาคของโลก  มันก็เลย ____________ ลูกค้าจำนวนมากทุกวัน)

     a.  list – humiliates (รายการหรือรายชื่อ – ทำให้อับอายขายหน้า)

     b.   range – tolerates (ระดับหรือขอบเขต – อดทนหรืออดกลั้น)

     c.  selection – attracts (การเลือกสรร – ดึงดูด)

     d.  dish – admonishes (จาน, ชามหรืออาหาร – ตักเตือน)

     e.  assortment – recognizes (การแบ่งประเภท, การเลือกสรร, ความหลากหลาย – จำได้, รู้จัก, ยอมรับ, สำนึก)

13. A guy was arrested for stealing beer.  After the _________ , he received a sentence of probation, community service, and _________ . (ชายคนหนึ่งถูกจับกุมเนื่องจากขโมยเบียร์  หลังจาก ____________ เขาได้รับการตัดสินลงโทษให้ถูกภาคทัณฑ์, ทำงานรับใช้ชุมชน และ (จ่าย) ___________)

     a.   testimony – salary (คำให้การ, พยานหลักฐาน – เงินเดือน)

     b.  court – monthly payment (ศาล, สนาม, ราชสำนัก – การชำระเงินรายเดือน)

     c.   judgment – death sentence (การพิจารณา, การวินิจฉัย, การลงความเห็น – การลงโทษประหารชีวิต)

     d.    plea – fines (คำแก้ฟ้อง, ข้อต่อสู้ในคดี, การขอร้องวิงวอน – ค่าปรับ)

     e.   verdict – trophy (คำตัดสินหรือคำชี้ขาด –  รางวัลการแข่งขันหรือของที่ระลึก)

14. Typically, the _________ of experiments are conducted to __________ the outcome of organ transplants. (โดยทั่วไป  ____________ ของการทดลองถูกทำขึ้นเพื่อ ___________ ผลลัพธ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะ)

      a.   sequence – remodel

      b.  number – conceal

     c.   patterns – emulate

     d.    successions – verify (การต่อเนื่องหรือชุดๆแบบเรียงตามลำดับ – พิสูจน์หรือค้นหาความจริง, ตรวจสอบหรือยืนยันความเป็นจริง)

     e.   types – resolve (ชนิด – แก้ปัญหา

15. We often become too worried about threats that aren’t really _________ while __________ real dangers. (เรามักจะวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับภัยคุกคามซึ่งมิได้ ___________ อย่างแท้จริง  ในขณะเดียวกับที่ ___________ อันตรายที่แท้จริง)

     a.   predictable – overestimating (สามารถทำนายได้ – ประมาณการสูงเกินไป)

    b.  relevant – considering (ที่เกี่ยวข้องหรือตรงประเด็น – พิจารณา)

    c.   visible – monitoring (สามารถมองเห็นได้ – ตรวจสอบ)

    d.  involved – confronting (เกี่ยวพันหรือพัวพัน – เผชิญหน้า)

    e.   dangerous – overlooking (มีอันตรายมองข้าม, เมินเฉย, เพิกเฉย, แกล้งมองไม่เห็น)

16. Now with the _________ of new technologies, such as the iPod, iPad and digital downloads, the _________ to music has become much easier than ever. (ในปัจจุบัน  ด้วย ___________ ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น ไอพ็อด ไอแพ็ด และการดาวน์โหลดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์,   ____________ สู่ดนตรีได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากมาย)

     a.   innovation – travel (นวัตกรรม – การเดินทาง)

     b.  origin – listening (การเกิดหรือแหล่งกำเนิด – การฟัง)

    c.   advent – requirement (การปรากฎขึ้นหรือการมาถึง – ข้อกำหนด, ความต้องการ)

    d.  introduction – fan (การแนะนำ, การนำเข้ามา – แฟนหรือผู้นิยมชมชอบ)

   e.   invention – access (การประดิษฐ์คิดค้น – การเข้าถึง)

17. A dam was built across the river in order to create a drinking water _______  until recently, when oil spilled from a tanker and made the water ________ (เขื่อนแห่งหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นขวางแม่น้ำเพื่อที่จะสร้าง ___________ สำหรับน้ำดื่ม  จนกระทั่งเมื่อเร็วๆมานี้  เมื่อน้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน  และทำให้น้ำ ________________ )

     a.   supply – disinfected (การจัดหา, การจัดส่ง, การให้, พัสดุ, เสบียง – ซึ่งได้รับการฆ่าเชื้อโรค)

     b.  basin – hygienic (สระน้ำ, ลุ่มน้ำ, อ่างน้ำ, ชามอ่าง, อ่างล้างหน้า – เกี่ยวกับความสะอาด หรือสุขอนามัย)

     c.   container – potable (ตู้หรือภาชนะสำหรับเก็บของ – สามารถดื่มได้ เช่น น้ำสะอาด)

     d.  factory – edible (โรงงาน – (อาหาร) กินได้)

    e.   reservoir – unusable (อ่างเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำ – ไม่สามารถใช้ได้)

18. An X-ray is an imaging test that has been __________ for decades to help doctors view the inside of the body without having to make an ________ (การเอ๊กซเรย์เป็นการทดสอบการถ่ายภาพซึ่งได้ถูก ___________ เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว  เพื่อช่วยแพทย์มองภายในร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องทำ ___________ )

     a.   detected – operation (สืบหาหรือค้นหา – การผ่าตัด, การดำเนินงาน, การปฎิบัติงาน)

     b.  diagnosed – analysis (วินิจฉัยโรค – การวิเคราะห์)

    c.   evaluated – obstacle (ประเมินค่าหรือประเมินผล – ปัญหาหรืออุปสรรค)

    d.  utilized – incision (ใช้หรือใช้ประโยชน์ – การผ่าตัด, การผ่า, การเชือด, การแกะสลัก)

    e.    used – observation (ใช้ – การสังเกต)

19. A large number of books are _________ on the market at present but none is  ___________ to medical students. (หนังสือจำนวนมาก (ถูก) ___________ ในท้องตลาดในปัจจุบัน  แต่ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ ___________ กับนักเรียนแพทย์)

     a.  widespread – abundant (แพร่หลายหรือกว้างขวาง – มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

     b.  sold – improper (ขาย – ไม่เหมาะสม)

     c.  produced – reserved (ผลิต – จอง)

     d.   available – appropriate (สามารถหาได้ – เหมาะสม)

     e.  printed – confined (พิมพ์ – จำกัด, กักขัง, กักตัว, เก็บตัว)

20. James has a tendency to ____________ the truth.  As a consequence, it is  hard to ____________ the things he says. (เจมส์มีแนวโน้มที่จะ ___________ความจริง  ผลที่ตามมาคือ  มันยากที่จะ ___________ สิ่งต่างๆที่เขาพูด)

     a.   manipulate – doubt (จัดการ, ใช้, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม – สงสัย, ข้องใจ)

    b.   tell – believe (บอก, เล่า – เชื่อ)

    c.    exaggerate – trust (พูดโม้, พูดเกินจริง – ไว้วางใจ, เชื่อใจ)

    d.   disregard – ignore (ไม่นับถือ, ไม่เอาใจใส่ – ละเลย, เพิกเฉย, ไม่สนใจ)

    e.    mention – summarize (กล่าวถึง – สรุปหรือย่อ)

21. The ___________ of meat in your refrigerator does not necessarily indicate that you are _____________ . ( ___________ ของเนื้อสัตว์ในตู้เย็นของคุณไม่จำเป็นจะต้องบ่งบอกว่า คุณเป็น ___________)

     a. amount – herbivorous (ปริมาณหรือจำนวน – ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร)

    b.   absence – vegetarian (การไม่มี, การปราศจาก, การหายไป – นักมังสวิรัต)

    c.  taste – carnivorous (รสชาติหรือรสนิยม – ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร)

    d.  presence – benevolent (การมีอยู่, การดำรงอยู่, การปรากฏตัว – ใจบุญสุนทาน)

    e.  odor – industrious (กลิ่น – ขยันหมั่นเพียร)

22. With the advent of job specialization, some people have been able to take  full advantage of their ___________ and become experts in their fields.  (ด้วยการปรากฏขึ้นของความชำนาญเป็นพิเศษในงาน  คนบางคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก ___________ ของพวกเขา  และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง)

     a.  instincts (สัญชาติญาณ)

     b.   talents (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

     c.    possessions (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

     d.   achievement (ความสำเร็จ)

    e.    endurance (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

23. My neighbor is taking his ___________ morning walk in the garden.  He does this every morning before he takes his breakfast. (เพื่อนบ้านของผมกำลังเดินยามเช้ามที่ ___________ ของเขาในสวน  เขาทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนกินอาหารเช้า)

     a.      habitual (เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

     b.      periodical (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ)

     c.       traditional (แบบโบราณดั้งเดิม, ตามขนบธรรมเนียม-จารีตประเพณี)

     d.      voluntary (ที่สมัครใจ, ที่รับอาสาทำ-ไม่ได้บังคับ)

     e.      compulsory (ซึ่งบังคับ, ซึ่งต้องทำ)

24. The audience at the performance was ___________.  Dancers were  repeatedly ____________ . (ผู้ชมที่การแสดง _________  นักเต้นรำได้รับการ __________ ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

     a.  helpful – reprimanded

     b.  gracious – criticized

     c.    supportive – applauded (ให้การสนับสนุน – ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

     d.   disrespectful – praised (ไม่เคารพ, ไม่แสดงความเคารพ – สรรเสริญ)

     e.    irritated – commended (โมโหหรือโกรธ – ยกย่องชมเชย)

25. My friend generously offered to ___________ my children while I was out,  but because we already had a babysitter, I gratefully __________ the offer. (เพื่อนของผมเสนออย่างเอื้อเฟื้อที่จะ __________ ลูกๆของผมในขณะที่ผมออกไปข้างนอก  แต่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว  ผมเลย _________ ข้อเสนอนั้นด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

     a.  monitor – accepted (ตรวจสอบ – ยอมรับ)

     b.  bring up – embraced (เลี้ยงดูหรืออบรม – กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

     c.  tease – welcomed (เย้าแหย่หรือหยอกล้อ – ยินดีต้อนรับ)

     d.  look after – declined (ดูแลหรือเอาใจใส่ – ปฏิเสธ)

     e.  employ – rejected (ว่าจ้างหรือใช้ – ปฏิเสธ)

26. One ___________ of the new scheme is that it might actually __________  those applicants who it was intended to encourage. ( ____________ อย่างหนึ่งของโครงการใหม่ก็คือว่า  มันอาจจะ ___________ ผู้สมัครเหล่านั้นอย่างแท้จริง,  ผู้ซึ่งโครงการถูกมุ่งหมายให้กำลังใจ – แก่พวกเขาแทนที่จะทำให้ท้อ)

     a.   attraction – intimidate (เสน่ห์หรือแรงดึงดูด – ข่มขวัญหรือทำให้กลัว)

     b.  characteristic – boost up (คุณลักษณะ – ส่งเสริม, ยกระดับ)

     c.  highlight – stimulate (เหตุการณ์ที่สำคัญ – กระตุ้นหรือปลุกเร้า)

     d.  shortcoming – emulate (ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน – แข่งดี, เอาอย่างหรือเลียนแบบ)

     e. drawback – daunt (อุปสรรคสิ่งกีดขวาง, ข้อบกพร่อง – ทำให้หวั่นกลัวหรือท้อถอย)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 4)

               

                                                               

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

(ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the Closest Meaning of the Underlined Word in Each Sentence

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

1.  When a man is promoted, he generally receives additional prestige and status as well as money.

(เมื่อชายคนหนึ่งได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง  โดยทั่วๆไปเขาก็ได้รับ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-ศักดิ์ศรี-บารมี)   และสถานภาพเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเงินทองด้วย)

    a.   freedom (อิสรภาพ)

    b.  dignity (ความมีเกียรติ, ความสูงศักดิ์, ความสง่างาม)

    c.   right (สิทธิ์)

    d.  favor (ความชอบ, ความโปรดปราน, ความช่วยเหลือ)

    e.   multitude (ฝูงชน, จำนวนมาก)

 

2.  Throughout his career, Bill had encountered so many problems and obstacles to his success, but he was able to surmount them all.

(ตลอดอาชีพของเขา,  บิลได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานับประการในการไปสู่ความสำเร็จ  แต่เขาก็สามารถ   เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนือ-ข้าม-ปีนป่าย-ขึ้น-อยู่ข้างบน   มันได้ทั้งหมด)

    a. accept (ยอมรับ)

    b. develop (พัฒนา, ทำให้เจริญก้าวหน้า, เติบโต, บุกเบิก, ล้างฟิล์มถ่ายรูป)

    c. overcome (เอาชนะ, มีชัยเหนือ)

    d. avoid (หลีกเลี่ยง)

    e. penalize (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

3. According to a number of physicians, high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(ตามที่  แพทย์  จำนวนมากกล่าวไว้,  วิตามินซีปริมาณมากมีผลเล็กน้อย  หรือไม่มีเลยต่อไข้หวัดธรรมดาทั่วไป)

     a.   authorities (เจ้าหน้าที่, องค์กร)

     b.  druggists (คนขายยา, เภสัชกร)

     c.   doctors (แพทย์)

     d.  reports (รายงาน)

     e.   psychiatrist (จิตแพทย์)

 

4.  Scientists have detected a black hole five million times as massive as our sun at the center of the galaxy.

(นักวิทยาศาสตร์ได้  ค้นพบ-ค้นหา-สืบหา-สืบค้น   หลุมดำที่มีขนาดใหญ่โต-มหึมาเป็น  ๕  ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรา  ณ ใจกลางของกาแล๊กซี่)

     a.   Investigated (สืบสวน, สอบสวน)

     b. discovered (ค้นพบ)

     c. photographed (ถ่ายภาพ)

    d. reported (รายงาน)

    e. relinquished (สละ, ละทิ้ง, เลิก)

 

5. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north.

(หมีขั้วโลกมีความเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ   ที่เป็นอยู่ตลอดกาล-ที่มีอยู่ชั่วนิรันด์   ของขั้วโลกเหนือที่อยู่ห่างไกลออกไป)

     a.  permanent (ถาวร, ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ตลอดไป)

     b.  freezing (เย็นจนแข็งตัว)

     c.   sporadic (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, กระจะกระจาย, บางตา)

    d.  remote (ห่างไกล, ไกลโพ้น, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

    e.   astute (ฉลาด, หลักแหลม)

 

6.  The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance and suffering.

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจทวีปแอนตาร์คติก (ขั้วโลกใต้) บรรยาย  (เล่า) เรื่องเล่าลือ (นิทาน) จำนวนมากมายของ   ความมุมานะบากบั่น-ความเพียรพยายาม-ความอุตสาหะ    และความทุกข์ทรมาน)  (ของคนที่อยู่ที่นั่น  หรือเดินทางไปที่นั่น)

     a.   skill (ทักษะ, ความชำนาญ)

     b.  generosity (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง)

     c.   subsidence (การลดลง, การบรรเทาลง, การจมลง)

    d.  beverage (เครื่องดื่ม)

    e.   endurance (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น, ความไม่ตาย)

 

7.  Whether the giant panda belonged to the bear or raccoon families was a matter of zoological contention for years.

(ไม่ว่าหมีแพนด้ายักษ์จะอยู่ในตระกูลหมี หรือแร็คคูน  ได้เป็นเรื่องของ  การโต้เถียง-การแข่งขัน-การต่อสู้ดิ้นรน-การทะเลาะ   ทางด้านสัตววิทยามาเป็นเวลานาน)

     a.   disposal (การขาย, การกำจัด, การทำให้หมดไป)

     b.   enterprise (บริษัท, วิสาหกิจ, โครงการ, กิจการ)

     c.   controversy (การโต้เถียง, การโต้คารม, การทะเลาะวิวาท)

    d.  precaution (การป้องกันไว้ก่อน, การระมัดระวังล่วงหน้า)

    e.   cluster (พวง, กลุ่ม)

 

8.  Before the advent of synthetic fibers, people had to rely entirely on natural productions for making fabrics.

(ก่อนการปรากฎขึ้นของเส้นใย  สังเคราะห์-เป็นของเทียม-ไม่แท้-ไม่จริง-ไม่ใช่โดยธรรมชาติ,   ผู้คนจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย –โดยสิ้นเชิง – การผลิตแบบธรรมชาติ  สำหรับการทำสิ่งทอหรือผ้า)

     a.   flexible (ยืดหยุ่น)

     b.  desperate (จนตรอก, สิ้นคิด)

     c.   monotonous (ซ้ำซาก, น่าเบื่อ)

     d.  solitary (โดด, เดี่ยว, เดียวดาย)

     e. artificial (ปลอม, เทียม, สังเคราะห์, ทำขึ้นมา)

 

9. We’ll resume work after the holidays.

(เราจะ  ทำ งาน ต่อไป หลังจากวันหยุด)

    a. recommence (เริ่มต้นใหม่, ทำต่อไป)

    b. tolerate (อดทน, อดกลั้น)

    c. admonish (เตือน, ตักเตือน)

    d. repeal (ยกเลิก)

     e. advocate (สนับสนุน)

 

10. The optimists feel that war is avoidable, while the pessimists believe it is  inevitable.

(คนมองโลกในแง่ดีรู้สึกว่าสงครามสามารถหลีกเลี่ยงได้  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายเชื่อว่ามัน (สงคราม)  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

     a.   weary (เหนื่อยอ่อน, เปลี้ย, เบื่อ)

     b.  vehement (รุนแรง)

     c.   vigorous (แข็งแรง, มีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง)

     d.  detrimental (เป็นภัย)

     e.   incapable of being avoided (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

 

11. Almost every day, I would hear the brother s quarrel, and I often wondered what they were bickering about.

(เกือบทุกวัน  ผมได้ยินพี่น้องพวกนั้นทะเลาะกัน  และผมมักจะประหลาดใจ-สงสัยว่าพวกเขากำลัง  ทะเลาะวิวาท-โต้เถียง-เคลื่่อนที่หรือวิ่งอย่างรวดเร็ว-สั่น-ระยิบระยับ   ด้วยเรื่องอะไร)

     a.   departing (จากไป, ออก, ออกจาก, แยกไป)

     b.  quarreling (ทะเลาะ, วิวาท, ถกเถียงด้วยความโกรธ)

     c.   acknowledging (ยอมรับ)

    d.  evincing (แสดง, เผยให้เห็น)

    e.   diminishing (ลดลง, ทำให้ลดลง)

 

12. He showed great business acumen.

(เขาได้แสดง   ความฉลาดหลักแหลม-ความคม-ความมีไหวพริบเฉียบแหลม   ทางธุรกิจอย่างมาก)

      a. advent (การมาถึง, การปรากฏขึ้น)

      b. ailment (โรค, ความเจ็บป่วย)

      c. shrewdness (ความแหลมคม, ความฉลาด)

      d. affection (ความชอบพอ, ความรักใคร่)

       e. fraud (การทุจริต, การคดโกง)

 

13. She is a lovely girl full of health and vigor.

(เธอเป็นผู้หญิงน่ารักที่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพและ  กำลังวังชา)

     a.  strength or energy (ความแข็งแรง-กำลัง  หรือ พลังงาน)

     b.  posterity (คนรุ่นหลัง, ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย)

     c.   adage (สุภาษิต, คำพังเพย)

     d.  avarice (ความโลภ, ความงก, ความตะกละ)

     e.   debility (ความอ่อนเพลีย-อ่อนกำลัง, ภาวะกะปลกกะเปลี้ย)

 

14. The old man doesn’t have the stamina for such a long trip.

(ชายแก่คนนั้นไม่มี   ความแข็งแรง-แข็งแกร่ง-ทรหดอดทน    สำหรับการเดินทางที่ยาวนานเช่นนั้น)

      a. phobia (ความกลัว, โรคกลัว)

      b. endurance  (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

      c. acme (จุดสูงสุด, จุดยอดสุด)

      d. scope (ขอบเขต)

       e. superstition (การเชื่อโชคเชื่อลาง, ไสยศาสตร์, การเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลต่อสิ่งผิดธรรมชาติ)

 

15. Most university career offices furnish students with resource materials to help them in their job searches.

(เจ้าหน้าที่ (แนะแนว) ด้านอาชีพในมหาวิทยาลัยส่วนมาก  จัดหาให้   แก่นักเรียน  ด้วยเอกสาร (หรือวัสดุ) ทรัพยากร (ประกาศรับสมัครงาน)  เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการ (ค้น) หางาน)

     a.   impress (ทำให้ประทับใจ)

     b.   advise (แนะนำ, ตักเตือน)

     c.  supply (จัดหา)

     d.    enable (ทำให้สามารถ)

     e.  defame (สบประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

16. The policy of separation of church and state has limited direct government  support of private schools in the United States.

(นโยบายของการแยกศาสนาออกจากรัฐ  ได้  จำกัด   การสนับสนุนของรัฐบาลโดยตรงที่มีต่อโรงเรียนเอกชนในสหรัฐฯ)  (เนื่องจากโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่  ได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักร  ซึ่งเมื่อถูกแยกออกจากรัฐ  ทำให้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินน้อยลง)

     a.   reversed (กลับกัน, กลับหัวกลับหาง, พลิกกลับ, หันกลับ, เปลี่ยนไปในทางทิศตรงกันข้าม, เพิกถอน, กลับคำพิพากษา)

     b.    restricted (จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม)

     c.    imposed (กำหนด, กำหนดให้มี, จัดเก็บภาษี, กำหนดโทษ, บังคับเอา)

     d.   demanded (เรียกร้อง, ต้องการ)

     e.   emigrate (อพยพออกเพื่อไปสู่ประเทศอื่น)

 

17. George Washington was reluctant at first to serve as President of the United States.

(ยอร์ช วอชิงตัน   ไม่เต็มใจ-ฝืนใจ-ลังเล   ในตอนแรก  ที่จะทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐฯ)

     a.    Impatient (ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระสับกระส่าย)

     b.    indulgent (หมกมุ่น, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, ที่เสพสุขอย่างไม่ลืมตา, ที่หลงผิด)

     c.   sought (เสาะหา, แสวงหา)

     d.    anticipated (คาดหวัง, ทำนาย)

     e.    hesitant (ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ)

 

18. Researchers gradually decipher the genetic structure found in the cells of organisms.

(นักวิจัย  ถอดรหัส – ทีละน้อย – โครงสร้างทางพันธุกรรมที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต)

     a.   deform (ทำให้เสียรูปทรง, ทำให้พิการ)

     b.  devise (คิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น)

     c.   detest (เกลียดชัง, รังเกียจ)

     d.  detain (กักขัง, คุมขัง, หน่วงเหนี่ยว)

     e.   decode (ถอดรหัส)

 

19. When carbon is added to iron in the proper proportions, the result is steel.

(เมื่อคาร์บอนถูกเติมลงไปในเหล็กใน  อัตราส่วน-สัดส่วน   ที่เหมาะสม,  ผลลัพธ์คือเหล็กกล้า)

       a. amounts (ปริมาณ, จำนวน)

      b. sequences (ลำดับเหตุการณ์, ลำดับ, ขั้นตอน, การเรียงลำดับ, การต่อเนื่องกัน)

      c. laboratories (ห้องปฏิบัติการ)

      d. containers (ตู้, ที่ใส่ของ, ที่เก็บ-บรรจุ)

      e. resemblances (ความเหมือนกัน, ความคล้ายกัน)

 

20. Several shops were forced to close down though they are unaffected by the fire, and it was not known when business would resume.

(ร้านจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลง  แม้ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้  และไม่รู้ว่าเมื่อใดธุรกิจจะ  ดำเนินต่อไป)

      a.    grow (เจริญ, เติบโต)

      b.    shrink (หดตัว, เล็กลง, ลดลง, สั้นลง)

      c.    begin again (เริ่มใหม่อีกครั้ง)

      d.   be bankrupt (ล้มละลาย)

      e.    endure (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

21. The introduction of gunpowder has made spears and swords obsolete as weapons of war.

(การนำดินปืนเข้ามาใช้  ทำให้อาวุธหอกและดาบ  ล้าสมัย-เลิกใช้แล้ว-เก่าครำ่ครึ   ในฐานะอาวุธแห่งสงคราม)  (คือ  อาวุธที่ใช้ทำสงคราม)

     a.    useless (ไร้ประโยชน์)

     b.    powerful (มีอำนาจมาก, ทรงพลัง)

     c.  unreliable (ไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้ใจได้)

     d.    intelligent (ฉลาด, มีปัญญา, มีไหวพริบ)

     e.    outdated (ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย)

 

22. A circumspect man seldom takes a chance without examining all the possibilities of failure.

(คนที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง   ไม่ใคร่จะเสี่ยงโดยปราศจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงของความล้มเหลว)

      a.    sociable (ชอบสังคม, สังคมเก่ง)

     b.  cautious (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

     c.    trustworthy (น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

     d.   successful (ประสบความสำเร็จ)

     e.    durable (ทนทาน, คงทน)

 

23. Since Thailand uses a lot of oil each year and is not oil-producing nation, it is compelled to import a large amount of oil from abroad.

(เพราะว่าประเทศไทยใช้น้ำมันมากในแต่ละปี  และมิใช่ประเทศผลิตน้ำมัน  ประเทศไทยจึงถูก  บังคับ  ให้นำเข้าน้ำมันในปริมาณมากจากต่างประเทศ)

     a. forced (บังคับ)

     b. forbidden (ห้าม)

     c.  unable (ไม่สามารถ)

     d. anxious (กระวนกระวาย, วิตกกังวล)

     e.  erroneous (ผิดพลาด)

 

24. Many credulous people are influenced by television advertisements to buy certain products.

(คน   หูเบา-เชื่อคนง่าย   จำนวนมาก  ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาทางทีวีให้ซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิด)

     a.   uneducated (ไม่มีการศึกษา)

     b.   logical (เป็นไปตามหลักเหตุผล, มีเหตุผล)

     c.    believing (เชื่อคนอื่น, เชื่อคนง่าย)

     d.   sophisticated (ฉลาด, เจนโลก, ทันสมัย)

     e.    conspicuous (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, เห็นโทนโท่)

 

25. Mao helped to found the Chinese Communist Party.

(ประธานเหมาช่วย  ก่อตั้ง   พรรคคอมมิวนิสต์จีน)

      a. improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

      b. stabilize (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

      c. embrace (รับด้วยความเต็มใจ, อ้าแขนรับ)

       d. jeopardize (ทำให้เป็นอันตราย)

      e. establish (ก่อตั้ง, สถาปนา, สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)  

 

26. Malaria is a tropical disease that is transmitted to man by the bite of the female Anopheles mosquito.

(ไข้มาลาเรียเป็นโรคในเขตในเขตร้อนซึ่งถูก  ส่งผ่าน  ไปยังมนุษย์โดยการกัดของยุงอโนฟีเลสตัวเมีย)

     a.   generated (ทำให้เกิดขึ้น)

     b.  demonstrated (สาธิต, แสดง, เดินขบวน)

     c.   communicated (ติดต่อ, สื่อสาร)

     d.  elaborated (พูดโดยละเอียด)

     e.   injected (ฉีดยา, ปลูกฝี, ปลูกฝังความคิด)

 

27. Some teens are openly defiant and can be considered very aggressive.

(วัยรุ่นบางคน  ท้าทาย  อย่างเปิดเผย  และสามารถถือได้ว่าก้าวร้าวอย่างมาก)

      a. respectful (เคารพนับถือ)

      b. observant (ระวัง, เอาใจใส่, เคร่งครัด, คอยดู, ช่างสังเกต)

      c. insecure (ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย)

      d. obscure (เข้าใจยาก, คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัด, ไม่โด่งดัง)

      e. rebellious (เป็นกบฏ, ขัดขืน, พยศ, ไม่เชื่อฟัง)

 

28. If the fever persists or gets worse, please consider seeing a doctor.

(ถ้าไข้ยัง   ดำเนินต่อไป-ดื้อ-ทนทาน   หรือแย่ลง,  โปรดพิจารณาไปพบแพทย์)

      a. continues (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

      b. occurs (เกิดขึ้น)

      c. declines (ลดลง, เสื่อมลง, ปฎิเสธ)

      d. diminishes (ลดลง, ทำให้ลดลง)

      e. irritates (ทำให้โมโห, ทำให้รำคาญหรือหงุดหงิด)

 

29. According to the law, everyone at the crime scene is obliged to tell the truth about what happened.

(ตามกฎหมาย,  ทุกคนที่สถานที่เกิดอาชญากรรมถูก  บังคับ-ผูกมัด   ให้ต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น)

     a.  required (ต้องการ, กำหนด, เรียกร้อง, ขอร้อง, ประสงค์)

     b.  requested (ขอร้อง)

     c.   revised (แก้ไข, ทบทวน)

     d.  reimbursed (ชดใช้คืนเงินที่ออกไปก่อน)

     e.   replaced (แทนที่, ทดแทน)

 

30. She had been seriously ill, so it came as a pleasant surprise when she miraculously recovered.

(เธอป่วยหนัก  ดังนั้น  มันจึงปรากฏเป็นความประหลาดใจที่น่ายินดีเมื่อเธอฟื้นจากไข้   อย่างน่ามหัศจรรย์)

     a.   peacefully (อย่างสงบ)

     b.  unexpectedly (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่คาดหวัง)

     c.   gradually (อย่างช้าๆ, ทีละน้อย)

     d.  rapidly (อย่างรวดเร็ว)

     e.   intentionally (อย่างเจตนาหรือตั้งใจ)

 

31. Over 60 countries agreed to engage in the world summit to resolve the health problem.

(กว่า ๖๐ ประเทศตกลงที่จะ  เข้าร่วม-ผูกมัด-พัวพัน   ในการประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ)

     a.   disseminate (เผยแพร่)

     b.  adopt (รับเอามาใช้, รับเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม)

     c.   participate (มีส่วนร่วม)

     d.  detest (เกลียด, เกลียดชัง)

     e.   testify (ให้การเป็นพยาน, เป็นพยานในศาล)

 

32. Throughout her college life, Jane constantly obtained very high marks and graduated from the college with a first class honors degree in chemistry.

(ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอ,  เจน  ได้รับ  คะแนนสูงมากอย่างสม่ำเสมอ  และเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ ทางด้านเคมี)

     a.     resembled (คล้ายกับ, เหมือนกับ)

     b.     roamed (ตระเวณไป, ท่องเที่ยวไป, เร่ร่อนไป)

     c.     derived (ได้รับ)

     d.     commenced (เริ่มต้น)

     e.     captured (จับได้, ยึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ-หลงใหล)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 3)

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

(ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the best alternative to make the sentence (s) meaningful

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความหมาย)

1.  Two men were ________ by the police after they had ________ a stolen painting to an art gallery. (ชาย ๒ คนถูกจับกุมโดยตำรวจภายหลังจากที่พวกเขาได้ขาย ภาพวาดที่ถูกขโมยมาแก่ห้องแสดงศิลปะแห่งหนึ่ง)

     1)    held – bought (กักตัว – ซื้อ)

     2)    caught – ruined (จับกุม – ทำให้พินาศย่อยยับ)

     3) arrested – sold (จับกุม – ขาย)

     4) released – derived (ปล่อยตัว – ได้รับ)

     5) withdrawn – brought (ถอน – นำมา)

2. Due to the _________ , a skilled worker has been __________ from promotion several times.  She would have been a great manager. (เนื่องมาจาก __________ -  คนงาน (หญิง) ที่มีฝีมือคนหนึ่งได้ถูก __________ จากการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหลายครั้ง  เธอคงจะเป็นผู้จัดการที่วิเศษมาก – หากเธอได้ถูกเลื่อนชั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนโน้น)

    1) accident – patronized (อุบัติเหตุ – อุปการะ, อุดหนุน)

    2) mischance – looked after (โชคร้าย, อุบัติเหตุ – เลี้ยงดู, ดูแล)

    3) incident – asked (เหตุการณ์ – ถาม)

    4) misfortune – overlooked (โชคร้าย – มองข้าม)

    5) authority – dismissed (เจ้าหน้าที่,  อำนาจ – ไล่ออก, เลิกแถว, ยกฟ้อง, ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน)

3. Most people read blogs to _______ an answer to a question, or a ________ to a problem they have. (คนส่วนใหญ่อ่านบล็อกเพื่อ _________ คำตอบต่อคำถาม หรือ (หา) _________ ต่อปัญหาที่พวกเขามี)

    1)    find – solution (หา, พบ, เจอ – วิธีแก้, การแก้ปัญหา)

    2)    seek for – symptom (เสาะหา – อาการของโรค)

    3)    obtain – difference (ได้รับ – ความแตกต่าง)

    4)    imitate – evolution (เลียนแบบ – วิวัฒนาการ)

    5)    stare at – destination (จ้องมอง – จุดหมายปลายทาง)

4. Major floods have killed at least dozens of people in China and _________ the homes and fields in parts of some provinces. (น้ำท่วมขนานใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนในจีนไปจำนวนหลายสิบและ ___________ บ้านเรือนและไร่นาในหลายๆส่วนของบางจังหวัด)

    1)    integrated (ผสมผสาน, บูรณาการ)

    2)    penetrated (เจาะทะลุ, แทง, ทะลวง, ฝ่าเข้าไป)

    3)    cultivated (เพาะปลูก, เพาะ (สติปัญญา), ปลูก (พืช), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น)

    4)    contributed to (ช่วยเหลือ, สนับสนุน, บริจาคเงิน, มีอุปการะต่อ)

    5)    inundated (ท่วม, ไหลบ่า)

5. I hated working the night shift and I wish I could sleep __________ during the night like a normal human being. (ผมเกลียดการทำงานกะกลางคืน  และปรารถนาว่าผมสามารถหลับ __________ ในระหว่างช่วงกลางคืนเหมือนกับมนุษย์ปกติคนหนึ่ง)

    1)    firmly (อย่างมั่นคง)

    2)    soundly (อย่างสนิท)

    3)    accurately (อย่างถูกต้อง)

    4)    deliberately (อย่างรอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-มีเจตนาหรือตั้งใจ)

    5) enthusiastically (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

6. The doctors seemed rather __________ about the outcome of the operation on the old lady.  They do not expect her to survive. (หมอดูเหมือนค่อนข้างจะ  ___________ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการผ่าตัดสุภาพสตรีชราคนนั้น  พวกเขาไม่คาดหวังว่าเธอจะรอดชีวิต)

    1)    furious (โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง, โกรธจัด)

    2)    cynical (เยาะเย้ยถากถาง, ดูถูกเหยียดหยาม)

    3)    pessimistic (มองโลกในแง่ร้าย)

    4)    optimistic (มองโลกในแง่ดี)

    5)    satisfactory (น่าพอใจ)

7. Because the monkeys under study are _________ the presence of human beings, they typically _________ human observers and go about their business. (เพราะว่าพวกลิง (ทดลอง) ที่กำลังศึกษาอยู่ __________ การอยู่กับหรือเห็นมนุษย์  มัน – โดยทั่วๆไป – จึง __________ ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์  และยุ่งอยู่แต่กับ ธุระของพวกมัน – คือเล่นหรือทำอะไรไปตาม  ประสาลิง ไม่สนใจคน เพราะคุ้นกับคนจนเห็นคนเป็นสิ่งธรรมดา)

    1)    pleased with – offend (ยินดี, ดีใจ – ทำให้โกรธ)

    2)    certain of – welcome (แน่นอนที่จะ – ยินดีต้อนรับ)

    3)    unaware of – avoid (ไม่ตระหนักหรือรู้ถึง – หลีกเลี่ยง)

   4)    accustomed to – disregard (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ – ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

   5)    satisfied with – ignore (พึงพอใจ – มองข้าม, ไม่สนใจ)

8. When I asked her a question, she answered me _________ because she knew what the answer was. (เมื่อผมถามคำถามเธอ  เธอตอบผม __________ เพราะเธอรู้ว่าคำตอบคืออะไร)

    1)    reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

    2)    gradually (อย่างช้าๆ)

    3)    promptly (อย่างทันทีทันใด)

    4)    repeatedly (อย่างซ้ำซาก)

    5)    humbly (อย่างสุภาพ, อย่างถ่อมตน, อย่างต่ำต้อย)

9. Although they are _________ by traps, poison and rifles, predators ________ to feast on flocks of sheep. (แม้ว่าพวกมันจะถูก __________ โดยกับดัก ยาพิษ และ ปืนไรเฟิ่ล, พวกสัตว์นักล่า (เช่น เสือ สิงห์โต หมี ฯลฯ) __________ กิน (แบบเลี้ยงฉลอง) แกะเป็นฝูงๆ)

    1)    harmed – hesitate (ทำอันตราย – รีรอ, ลังเลใจ)

    2)    lured – refuse (ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ – ปฏิเสธ)

    3)    eliminated – neglect (กำจัดสิ้นซาก – ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

    4)    encouraged – attempt (ให้กำลังใจ – พยายาม)

    5)    impeded – continue (สกัดกั้นหรือขัดขวาง – ทำต่อไป หมายถึงกินเหยื่อ)

10. The climb to the top of the mountain was an __________ task.  Not many people were able to make it. (การปีนไต่ไปถึงยอดเขาเป็นงานที่ ____________  มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้)

    1)    irregular (ไม่ปกติหรือธรรมดา, ไม่สม่ำเสมอ)

    2)    easy (ง่าย)

    3)    arduous (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

    4)    irresistible (ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้)

    5)    optional (แล้วแต่ใจ, ไม่บังคับ, ซึ่งให้เลือก)

11. Despite global efforts to __________ malaria, this mosquito-borne disease continues to __________ : the World Health Organization estimates that it still affects up to 500 million people each year. (ทั้งๆที่มีความพยายามระดับโลกที่จะ ___________ ไข้มาลาเรีย  โรคที่มากับยุงโรคนี้ยังคง ___________ : องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า มันยังคงมีผลกระทบกับผู้คนราว ๕๐๐ ล้านคนในแต่ละปี)

    1)    eradicate – flourish (กำจัดหรือทำลายให้หมดสิ้น – เจริญเติบโต)

    2)    foster – grow (เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ – เจริญเติบโต)

    3)    combat – reduce (ทำสงครามหรือสู้รบ – ลดลง)

    4)    cure – weaken (รักษา – ทำให้อ่อนแอ)

   5)    examine – prosper (ตรวจสอบ – เจริญรุ่งเรือง)

12. The author describes the characters so _________ that I find it easy to imagine what is happening in the story. (ผู้เขียนพรรณนาตัวละครอย่าง __________ จนกระทั่ง  ผมพบว่ามันง่ายที่จะจินตนาการว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในเรื่อง)

    1)    adequately (อย่างพอเพียง)

    2)    vaguely (อย่างคลุมเครือ-ไม่ชัดเจน)

    3)    vividly (อย่างชัดแจ้ง-มีชีวิตชีวา-เห็นจริงเห็นจัง)

    4)    briefly (อย่างสั้นๆ)

    5)    intentionally (อย่างตั้งใจหรือมีเจตนา)

13. Some travelers from the United States experience culture shock when they suddenly find themselves in a place where “yes” may mean “no”, where a fixed price is ____________ , and where laughter may signify __________________ . (นักท่องเที่ยวบางคนจากสหรัฐฯ ประสบกับการตกตลึงทางวัฒนธรรม เมื่อพวกเขา – ในทันทีทันใด – พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ซึ่งคำว่า “ใช่” อาจมีความหมายว่า “ไม่ใช่” หรือสถานที่ซึ่งราคา (สินค้า) ที่ตายตัว __________ และสถานที่ซึ่ง  การหัวเราะอาจจะบ่งชี้หรือมีความหมายว่า __________ )

    1)    alterable – joy (เปลี่ยนแปลงได้ – ความสนุกสนานหรือบันเทิง)

    2)    incalculable – harmony (ไม่สามารถคำนวนได้ – ความปรองดองหรือกลมเกลียว)

    3)    unchangeable – insult (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ – การดูหมิ่นเหยียดหยาม)

    4)    negotiable – anger (สามารถเจรจาต่อรองได้ – ความโกรธหรือโมโห)

    5)    considerable – sorrow (มากมาย – ความเศร้าโศกเสียใจ)

14. The wealthy lady ____________ her maid of stealing her valuables even though she did not have any proof. (สุภาพสตรีร่ำรวยคนนั้น __________ สาวใช้ของเธอว่าขโมยสิ่งของมีค่าของเธอไป  แม้ว่าเธอจะไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆก็ตาม)

    1)    admitted (ยอมรับ, ยอมรับให้เข้าเรียนหรือรักษาตัว)

    2)    accused (กล่าวหา)

    3)    commended (ยกย่อง)

   4)    detect (พบ, ค้นพบ, ค้นหา, จับ)

   5)    oversee (กำกับดูแล, ควบคุม)

15. Explanations given to the patient by an anesthetists prior to surgery often  ______________ anxiety and _____________ the need for analgesics or painkillers. (คำอธิบายที่ให้กับผู้ป่วยโดยหมอดมยาสลบก่อนการผ่าตัด  มักจะ ____________ ความวิตกกังวลและ ___________ ความต้องการยาบรรเทาปวดหรือสิ่งที่ระงับปวด)

    1)    relieve – reduce (บรรเทา – ลด)

    2) explore – prepare (สำรวจ – ตระเตรียม)

    3) intensify – counteract (ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงขึ้น – ต่อต้าน)

    4) raise – vilify (ยกหรือเพิ่ม – สบประมาท, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

    5) discourage – abandon (ทำให้ท้อถอยหรือหมดกำลังใจ – ละทิ้งหรือทอดทิ้ง)

16. Companies that try to reduce spending on customer service may find it difficult to _____________ all the complaints from _____________ customers. (บริษัทที่พยายามลดการใช้จ่ายในด้านการบริการลูกค้า  อาจพบว่าเป็นการยากที่จะ ___________ การร้องเรียนทั้งหมดจากลูกค้าที่ ____________)

    1)    manage – opposed (บริหารจัดการ – ต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์)

    2)    improve – confused (ปรับปรุง – งุนงงหรือสับสน)

    3)    handle – dissatisfied (จัดการหรือรับมือกับ – ไม่พอใจ)

    4)    consider – embarrassed (พิจารณา – กระดากอายหรือตะขิดตะขวงใจ)

    5)    compliment – frustrated (ยกย่อง – คับข้องใจ)

17. Due to its ____________ melodies and upbeat rhythms, the music is  _____________ appealing.(เนื่องมาจากเสียงเพลงที่ ___________ และทำนองเพลงที่สนุกสนานร่าเริง  ดนตรีจึงมีเสน่ห์หรือดึงดูดใจ ___________)

    1)    attractive – limitedly (มีเสน่ห์หรือดึงดูดใจ – อย่างจำกัด)

    2)    sweet – broadly (หวานหรือเพราะ – อย่างกว้างขวาง)

    3)    kind – rarely (ใจดีหรือมีเมตตา – แทบจะไม่หรือหายาก)

    4)    interesting – hardly (น่าสนใจ – แทบจะไม่หรือไม่ใคร่จะ)

    5)    ordinary – never (ธรรมดาสามัญ – ไม่เคยเลย)

18. Some of Japanese traders and _____________ tend to send their children to study ____________ such as the United Kingdom or the  United States. (พ่อค้าและ __________ ชาวญี่ปุ่นบางคนมีแนวโน้มที่จะส่งลูกๆของตนไปเรียน ___________ เช่น สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐ)

    1)    entrepreneurs – overseas (ผู้ประกอบการ – ต่างประเทศหรือนอกประเทศ)

    2)    executives – school (ผู้บริหาร – โรงเรียน)

    3)    children – alone (ลูกๆ – ตามลำพัง)

   4)    officials – university (ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ – มหาวิทยาลัย)

    5)    bankers – overnight (นายธนาคาร – ข้ามคืนหรือค้างคืน)

19. Income from online advertising is _________ , but is still a __________ part of overall revenue. (รายได้จากการโฆษณาออนไลน์กำลัง ___________ แต่ (มัน) ยังคงเป็นส่วน ___________ ของรายได้ในภาพรวม)

    1)    growing – crucial (เพิ่มขึ้น – จำเป็นยิ่ง)

    2)    decreasing – minimal (ลดลง – ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด)

    3)    augmenting – large (เพิ่มขึ้น – ใหญ่หรือมาก)

   4)    diminishing – memorable (ลดลง – น่าจดจำ)

    5)    increasing – small (เพิ่มขึ้น – น้อย)

20. Consuming properly cooked poultry or eggs from infected birds does not  ___________ the bird flu, but eggs should never be served runny. (การบริโภคสัตว์ปีกหรือไข่ของเป็ด-ไก่-นก ที่ติดเชื้อที่ได้รับการปรุงอย่างเหมาะสมจะไม่ ____________ ไข้หวัดนก  แต่ไข่จะต้องไม่นำมาเสิร์ฟในขณะที่ยังเป็นยางตูม - คือ ต้องกินแบบสุก)

    1)    transact (ทำธุรกิจ-ธุรกรรม)

    2)    transfer (โอนย้าย)

    3)    transplant (ปลูกถ่าย เช่น เนื้อเยื่อหรือเซลล์)

    4)    transform (แปลงหรือเปลี่ยนร่าง)

    5)    transmit (แพร่เชื้อ, กระจาย, ส่งผ่าน, ส่งต่อ)

21. Almost everywhere in the world, women or girls are still considered  __________ , and are therefore not granted equal rights as men. (เกือบจะทุกแห่งในโลก  ผู้หญิงหรือเด็กหญิงยังคงถูกถือว่า ___________ และเพราะฉนั้นจึงไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย)

     1)    pregnant (ตั้งครรภ์, ท้อง)

     2)    courteous (สุภาพ, มีอัธยาศัย)

    3)    uncontrollable (ไม่สามารถควบคุมได้)

    4)    superior (เหนือกว่า, เก่งกว่า, ดีกว่า)

    5)    inferior (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า)

22. Although Jim used to be quite good at speaking French, he is so out of  practice that he can __________ say a sentence. (แม้ว่าจิมจะเคยพูดภาษาฝรั่งเศสได้เก่ง  เขาขาดการฝึกฝนมากเสียจนกระทั่งเขา __________ สามารถพูดแม้แต่ประโยคเดียวได้)

    1)    fluently (อย่างคล่องแคล่ว)

    2)    hardly (แทบจะไม่)

    3)    reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

    4)    accurately (อย่างถูกต้อง)

    5)    apparently (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

23. _________ the poor condition of the weather right now, we are regret to  inform you that the trip for a picnic on the mountain and feed wild sheep needs to be __________ inevitably. ( ___________ สภาพที่เลวร้ายของอากาศในขณะนี้  เราเสียใจที่จะแจ้งแก่ท่านว่า  การเดินทางไปปิ๊คนิกบนภูเขา  และให้อาหารแกะจำเป็นต้องถูก ____________ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

    1)    According to – compensated (สอดคล้องกับหรือตามที่......ว่าไว้  –  ชดเชยหรือทดแทน)

    2)    Due to – postponed (เนื่องมาจาก – เลื่อนออกไป)

    3)    Owing to – carried on (เนื่องมาจาก – ดำเนินต่อไป)

    4)    Thanks to – ameliorated (เนื่องมาจาก – ดีขึ้นหรือทำให้ดีขึ้น)

    5)    Resulting from – organized (เป็นผลมาจาก – จัดระเบียบหรือจัดองค์กร)

24. A marathon is an __________ test of runners’ fitness and patience, so they need to practice for months or years to get __________ for such a competition. (การวิ่งมาราธอนเป็นการทดสอบที่ ___________ ของความสมบูรณ์และ ความอดทนของนักวิ่ง  ดังนั้น พวกเขาจำเป็นต้องฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายๆเดือนหรือหลายปีเพื่อที่จะ __________ สำหรับการแข่งขันดังกล่าว)

    1)    effective – tired (มีประสิทธิผล – เหนื่อยหรือเบื่อ)

    2)    energetic – lost (กระตือรือร้นหรือมีพลัง – หลงทาง)

    3)    extreme – prepared (ที่สุดโต่งหรือหนักหน่วง – เตรียมพร้อม)

    4)    enthusiastic – penalized (กระตือรือร้น – ลงโทษ)

    5)    extravagant – assessed (สุรุ่ยสุร่ายหรือหรูหราฟุ่มเฟือย – ประเมิน)

25. Even though my father and my brother have different political ________ they always discuss current affairs __________ . (แม้ว่าพ่อและพี่ชายของผมจะมี  ___________ ทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ทั้ง ๒ คนมักจะปรึกษาหารือในเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน (หรือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน) __________ )

    1)    attitudes – hostilely (ทัศนคติ – อย่างมุ่งร้ายหรือปองร้าย)

    2)    ideas – aggressively (ความคิด – อย่างก้าวร้าว)

    3)    issues – fatally (ประเด็น – อย่างร้ายแรงถึงตาย)

    4)    outlooks – amicably (ทัศนะ – อย่างมีอัธยาศัยหรืออย่างเป็นมิตร)

    5)    aptitudes – openly (ความเฉลียวฉลาด – อย่างเปิดเผย)

26. __________ great economic and medical advances during the 20th century,  childbirth was still a major _________ of death for women in poor countries.  ( ___________ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการแพทย์อย่างใหญ่หลวงในช่วงศตวรรษที่ ๒๐  การคลอดบุตรยังคงเป็น __________ ที่สำคัญของการเสียชีวิตของสตรีในประเทศที่ยากจน)

    1)    Instead of  - factor (ทั้งๆที่ – ปัจจัย)

    2)    Owing to – problem (เนื่องมาจาก – ปัญหา)

    3)    In accordance with – crisis (สอดคล้องกับหรือตามที่........กล่าวไว้ – วิกฤตกาล)

    4)    Due to – impact (เนื่องมาจาก – ผลกระทบ)

    5)    In spite of – cause (ทั้งๆที่ – สาเหตุ)

27. There is confusion and anger after Malaysia’s prime minister claimed that  plane wreckage found on an island in the Indian Ocean last week is from the  __________ Flight MH370. (มีความสับสนและโกรธแค้นภายหลังที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอ้างว่า  ซากเครื่องบินที่พบบนเกาะในมหาสมุทรอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาจากเครื่องบินเที่ยวบินที่ เอ็มเอช ๓๗๐ ที่ ____________ )

    1)    Operating (ปฏิบัติการหรือดำเนินการ)

    2)    leaking (รั่ว)

    3)    fleeing (หนี)

    4)    sneaking (เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบทำ)

    5)    missing (หายไป)

28. When food is _________, wild animals have to travel even further away  from their homes in search of food. (เมื่ออาหาร __________  สัตว์ป่าจำเป็นต้องเดินทางไกลออกไปจากบ้านของพวกมัน  เพื่อหาอาหาร)

    1)    wholesome (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ส่งเสริมสุขภาพ, ดีงาม, ปลอดภัย)

    2)    plentiful (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

    3)    sufficient (เพียงพอ)

    4)    scarce (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, หายาก)

    5)    obvious (เห็นได้ชัดเจน, เด่นชัด)

29. Just before the lesson ended, the teacher _________ everything that she  had taught. (ก่อนบทเรียนจะจบสิ้นลงชั่วประเดี๋ยวเดียว  ครู __________ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้สอนมาก่อนหน้านี้)

    1)    showed up (ปรากฏตัว)

    2)    took up (ใช้เวลา)

    3)    summed up (พูดสรุป, สรุป)

    4)    made up(กุเรื่อง, แต่งเรื่องขึ้น, แต่งหน้า, รวมเป็นหรือคิดเป็น)

    5)    gave up (เลิกหรือหยุด)

30. The police attempted to _________ with the kidnappers to release the girl but without any success. (ตำรวจพยายามที่จะ __________ กับผู้ลักพาตัวให้ปล่อยตัวเด็กหญิง  แต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ)

    1)    inspect (ตรวจ, ตรวจสอบ)

    2)    negotiate (เจรจาต่อรอง)

    3)    interrogate (ซักถาม, สอบสวน)

    4)    investigate (สืบสวน, สอบสวน)

    5)    sympathize (เห็นอกเห็นใจ)

31. These files contain _________ information.  They cannot be taken out of  the office. (ไฟล์เหล่านี้บรรจุข้อมูล ___________  มันไม่สามารถถูกนำออกนอกสำนักงานได้)

    1)    confidential (ลับ, เป็นที่ไว้วางใจ)

    2)    worthless (ไร้ค่า, ไม่มีค่า)

    3)    limited (ซึ่งจำกัด)

   4)    considerable (มากมาย)

    5)    credible (น่าเชื่อถือ)

32. Peter, who is a strong ________ of computer labs in schools, says that  computers can __________ the level of students’ research, therefore improving the quality of work. (ปีเตอร์, ผู้ซึ่งเป็น __________ ที่เข้มแข็งในเรื่องห้องแล็บคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน, กล่าวว่า  คอมพิวเตอร์สามารถ ___________ ระดับของการค้นคว้าวิจัยของนักเรียน  เพราะฉนั้น จึงทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น)

    1)    advocate – enhance (ผู้สนับสนุน – เพิ่ม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้นหรือสูงขึ้น)

    2)    researcher – reduce (นักวิจัย – ลดหรือทำให้ลด)

    3)    instructor – engage (ครูหรือผู้สอน – จ้าง, หมั้น, เกี่ยวพัน)

    4)    director – diminish (ผู้อำนวยการหรือผู้กำกับ – ลดลงหรือทำให้ลดลง)

    5)    critic – undermine (ผู้วิจารณ์ – บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ขุด, เซาะ)

33. The editor expected her reporters to be _________ , but the number of  __________ in the articles submitted clearly showed that her expectations were often not met. (บรรณาธิการคาดหวังว่าผู้สื่อข่าวของเธอจะ ____________ แต่ (ปรากฏว่า) จำนวนของ __________ ในบทความต่างๆที่ถูกส่งมอบให้เธอ  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ความคาดหวังของเธอไม่ได้รับการตอบสนองอยู่บ่อยๆ)

    1)    impartial – concepts (ยุติธรรมหรือไม่เข้าข้างฝ่ายใด – แนวความคิด)

    2)    accurate – mistakes (ถูกต้องหรือแม่นยำ – ความผิดพลาด)

    3)    frank – predictions (เปิดเผยหรือตรงไปตรงมา – การทำนาย)

    4)    creative – errors (มีความคิดสร้างสรรค์หรือช่างประดิษฐ์ – ความผิดพลาด)

    5)    decisive – facts (ตัดสินใจเด็ดขาดหรือแน่วแน่ – ข้อเท็จจริง)

34. Though Billy was aware that it would be _________ to display annoyance  publicly at the sales conference, he could not _________ his irritation with  the client’s unreasonable demands. (แม้ว่าบิลลี่จะรู้ว่า  มัน __________ ที่จะแสดงความขุ่นเคืองอย่างเปิดเผยที่การประชุมฝ่ายขาย  เขาก็ไม่สามารถ __________ ความฉุนเฉียวต่อความต้องการที่ไม่มีเหตุผลของลูกค้า)

    1)    problematic – express (ที่สร้างปัญหา – แสดงหรือกล่าวคำพูด)

    2)    practical – oppose (ซึ่งปฏิบัติได้หรือชอบปฏิบัติ – ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ไม่เห็นด้วย)

    3)    impolite – hide (ไม่สุภาพ – ซ่อน)

    4)    unwise – reveal (ไม่ฉลาด – เปิดเผย)

    5)    inflexible – display (ไม่ยืดหยุ่น – แสดง)

35. Working with an unbelievably __________ budget and an impossible  schedule, the wedding planner somehow arranged an event that ________  the guests with its beauty and style. (ต้องทำงานกับงบประมาณที่ ___________ อย่างไม่น่าเชื่อและตารางเวลาที่เป็นไปไม่ได้  นักวางแผนการแต่งงาน (หรือผู้รับจ้างจัดอีเว้นต์) อย่างไรก็ตาม  ได้จัดเตรียมงานซึ่ง ____________ แขกที่มาร่วมงานด้วยความสวยงามและสไตล์ของงานแต่งฯ)

    1)    inflated – distracted (ขยาย, พอง, ทำให้เงินเฟ้อหรือของราคาแพงขึ้น – ทำให้เขวหรือว้าวุ่นหรือวอกแวก)

    2)    uneven – amused (ไม่เรียบ, ขรุขระ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง – ทำให้สนุกขบขัน)

    3)    low – disappointed (ต่ำ – ทำให้ผิดหวัง)

    4)    inadequate – surprised (ไม่เพียงพอ – ทำให้ประหลาดใจ)

   5)    disproportionate – appalled (ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่สมส่วน – ทำให้ใจหายหรือตกใจหรือน่ากลัว)

36. Waves in the Andaman Sea are _________ to be 3-4 meters high during  the coming storm; _________ , all ships should proceed with caution and small boats should stay onshore. (คลื่นในทะเลอันดามันถูก ___________ ว่าจะสูง ๓ -๔ เมตรในช่วงพายุที่กำลังใกล้เข้ามา  ____________ เรือทุกลำควรกระทำการด้วยความระมัดระวัง  และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง)

    1)    anticipated – otherwise (คาดหวัง – มิฉนั้น)

    2)    forewarned – furthermore (เตือนล่วงหน้า – ยิ่งไปกว่านั้น)

    3)    misinformed – hence (ให้ข้อมูลผิดหรือแจ้งข่าวผิดๆ – ดังนั้นหรือเพราะฉนั้น)

    4)    calculated – moreover (คำนวณหรือคาดคะเน – ยิ่งไปกว่านั้น)

    5)    expected – accordingly (คาดหวัง – เพราะฉนั้น)

37. Two students __________ a human tooth from about 560,000 years ago in  a famous prehistoric cave in southwestern France, a discovery praised by  __________ as the oldest human body part ever discovered in the country. (นักเรียน ๒ คน ___________ ฟันของมนุษย์ ๑ ซี่ จากประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้วในถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นการค้นพบที่ได้รับการยกย่องโดย __________ ว่าเป็นชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกค้นพบในประเทศ)

    1)    found – archaeologists (พบหรือเจอ – นักโบราณคดี)

    2)    founded – geologists (ก่อตั้งหรือสถาปนา – นักธรณีวิทยา)

    3)    buried – anthropologists (ฝัง – นักมานุษยวิทยา)

    4)    encountered – sociologists (เผชิญหน้า – นักสังคมวิทยา)

    5)    revealed – linguists (เปิดเผย – นักภาษาศาสตร์)

38. The earthquake victims had to stay __________ in tents provided by the government until more permanent __________ could be built for them.  (เหยื่อแผ่นดินไหวจำเป็นต้องพัก ___________ ในเต็นท์ที่จัดให้โดยรัฐบาล  จนกระทั่ง ___________ ที่ถาวรกว่ากันจะสามารถถูกสร้างขึ้นสำหรับพวกเขา)

    1)    permanently – colleges (อย่างถาวร – วิทยาลัย)

    2)    everlastingly – condominiums (อยู่หรือทนไปได้ตลอดกาล – อาคารชุด)

    3)    temporarily – structures (อย่างเป็นการชั่วคราว – สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้าง)

    4) competitively – budgets (ในแบบที่แข่งขันกัน – งบประมาณ)

    5) costly – hotels (แพงหรืออย่างมีราคาแพง – โรงแรม)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 2)

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context) (ตอนที่  2 : คำศัพท์ (ความหมายในบริบท)

Choose the Closest Meaning of the Underlined Word in Each Sentence (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค)

 

1.   Residents in the area claimed that the smoke and smell from the factory were unpleasant and hazardous to health. (ผู้อาศัยในพื้นที่อ้างว่าควันและกลิ่นจากโรงงานไม่น่ารื่นรมณ์และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

(a)  Influential (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(b) Beneficial (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(c)  Dangerous (เป็นอันตราย)

(d) Compatible (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(e)  Ample (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, พอเพียง, เหลือพอเพียง)

2.   They were reluctant to go out for a picnic despite the rain. (พวกเขาไม่เต็มใจที่จะออกไปข้างนอกเพื่อการปิคนิกทั้งๆที่ฝนตก)

(a)  Confident (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(b) Negligent (ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่)

(c)  Impatient (กระวนกระวาย, ไม่อดทน)

(d) Unwilling (ไม่เต็มใจ)

(e)  Confused (สับสน, งุนงง, ยุ่งเหยิง-ปนเป)

3.   The headmaster said he would not tolerate any more vandalism in the school. (ครูใหญ่พูดว่าเขาจะไม่อดทนกับการทำลายทรัพย์สิน-ข้าวของ (สาธารณะ) ในโรงเรียนต่อไปอีกแล้ว)

(a)  Suffer (ได้รับความทุกข์, เดือดร้อน, ลำบาก)

(b) Admit (ยอมรับ, รับเข้าเรียน, รับเข้าเป็นคนป่วย)

(c)  Allow (อนุญาต, ยอมให้มี)

(d) Argue (โต้เถียง, ให้เหตุผล)

(e)  Improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

4.   The agreement has been made in ambiguous language that could mean different things to different people. (ข้อตกลง-สัญญาได้ถูกทำขึ้นด้วยภาษาที่กำกวม-คลุมเครือ  ซึ่งอาจมีความหมายหลายอย่างกับหลายๆคน)

(a)  Pleasant (น่ารื่นรมณ์, สบาย)

(b) Sufficient (พอเพียง)

(c)  Unclear (ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ)

(d) Vulgar (หยาบคาย, ปากตลาด, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว)

(e)  Alleviate (บรรเทา, ทำให้ลดลง)

5.   Snails come out to look for food after sunset or on overcast days. (หอยทากออกมาหาอาหารหลังพระอาทิตย์ตก หรือไม่ก็วันที่มืดครึ้ม-มีเมฆมาก)

(a)  Windy (มีลมแรง)

(b) Rainy (มีฝนตก)

(c)  Cool (เย็น)

(d) Humid (ชื้น)

(e)  Cloudy (มีเมฆมาก)

6.  Lighting of large outdoor arenas first became feasible in the 1930s. (การให้แสงไฟของเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่สามารถทำได้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐)

(a)  Permissible (อนุญาตให้ทำได้)

(b) Common (ธรรมดา, สามัญ, ทั่วๆไป, ร่วมกัน)

(c)  Obsolete (ล้าสมัย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว)

(d) Efficient (มีประสิทธิภาพ)

(e)  Possible (เป็นไปได้, อาจเป็นไปได้, อาจเกิดขึ้นได้)

7.  According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate the property owners. (ตามที่กฎหมายในบางรัฐ (ในอเมริกา) ระบุไว้  พ่อแม่ของผู้เยาว์ที่ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายจะต้องชดใช้-จ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น)

(a)  Confront (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(b) Identify (ระบุ)

(c)  Diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) Reimburse (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(e)  Replace (แทนที่, ทดแทน)

8.  California’s mineral resources are abundant, but not all of them can be lucratively mined. (ทรัพยากรแร่ธาตุของรัฐแคลิฟอร์เนียมีอุดมสมบูรณ์  แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถขุดขึ้นมาใช้อย่างมีกำไร – หรือเพื่อทำกำไร)

(a)  Extensively (อย่างกว้างขวาง)

(b) Financially (ในทางการเงิน)

(c)  Significantly (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัยยะ)

(d) Dominantly (อย่างโดดเด่น, อย่างครอบงำ)

(e)  Profitably (อย่างมีกำไร)

9.  The doctor said she was in a stable condition after the surgery. (หมอพูดว่าเธอมีอาการทรงตัวหลังการผ่าตัด)

(a)  Varied (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) Serious (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

(c)  Capable (สามารถ, เก่ง)

(d) Constant (มั่นคง, คงที่, สม่ำเสมอ, เป็นประจำ)

(e)  Peaceful (รักสันติ, รักสงบ, มีความสงบ)

10.   The investigation was intended to restore the employees’ confidence in the company. (การสอบสวนถูกมุ่งหมายที่จะเรียกกลับคืนความเชื่อมั่นของลูกจ้างที่มีต่อบริษัท)

(a)  Renounce (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ-เลิก, สละสิทธิ์)

(b) Retrieve (เอากลับคืนมา, เอาคืนมา, ซ่อมแซม, กู้, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, กอบกู้)

(c)  Relocate (หาที่ใหม่, ย้ายที่ใหม่, กำหนดตำแหน่งใหม่)

(d) Emerge (โผล่ออกมา, ปรากฏ)

(e)  Resist (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน)

11.   An abortive attempt or plan is one that you have to give up because it has failed. (ความพยายามหรือแผนการที่ล้มเหลว-ไม่สำเร็จ คือสิ่งที่คุณยอมแพ้-เลิกทำ  เพราะว่ามันล้มเหลว)

(a)  Preoccupied (เอาใจจดจ่อ, หมกมุ่น)

(b) False (ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, ผิด, ปลอม, เท็จ, หลอกลวง)

(c)  Unsuccessful (ไม่สำเร็จ)

(d) Unstable (ไม่มั่นคง, ไม่คงที่-สม่ำเสมอ)

(e)  Immoral (ผิดศีลธรรม, ไม่มีคุณธรรม)

12.   At the seaside resorts where a number of tourists visit each year, the beaches have been contaminated. (ณ ที่ตากอากาศชายทะเล  ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี  ชายหาดได้ถูกทำให้เกิดมลภาวะ-การปนเปื้อน)

(a)  Improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) Closed (ปิด)

(c)  Rented (เช่า)

(d) Polluted (ทำให้เกิดมลภาวะ-การปนเปื้อน)

(e)  Retouched (ตกแต่ง, เสริมแต่ง, ขัดเกลา, ใช้สีเสริมแต่ง)

13.   She hoped that marriage would consolidate their relationship. (เธอหวังว่าการแต่งงานจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขา (อาจหมายถึงระหว่างเธอกับเขา) แข็งแรง-มั่นคง-เป็นปึกแผ่น)

(a)  Unite (รวมกัน, สามัคคี, ปรองดองกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงานกัน)

(b) Vacate (ย้าย, เอาออก, ถอนออก, ทำให้ว่าง, สละตำแหน่ง)

(c)  Obtain (ได้รับ)

(d) Recompense (ชดเชย, ชดใช้, ตอบแทน, ค่าตอบแทน, เงินชดเชย)

(e)  Consist (of) (ประกอบด้วย)

14.   There are a number of possible remedies to this illness. (มีวิธีการรักษาที่เป็นไปได้มากมายหลายวิธีกับความป่วยไข้นี้)

(a)  Diseases (โรคภัยไข้เจ็บ)

(b) Vacations (วันหยุดพักผ่อนที่มีการเดินทาง)

(c)  Therapies (การบำบัด, การเยียวยารักษา, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

(d) Disasters (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

(e)  Casualties (จำนวนคนตาย, คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ, คนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุ)

15.   The past year has seen a perceptible improvement in working standards. (ปีที่ผ่านมาได้เห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ในเรื่องมาตรฐานการทำงาน)

(a)  Suitable (เหมาะสม)

(b) Reasonable (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(c)  Comprehensible (สามารถเข้าใจได้, เข้าใจได้)

(d) Observable (สังเกตเห็นได้, มองเห็นได้)

(e)  Reliable (เชื่อถือได้, พึ่งพาอาศัยได้)

16.   The interviewer asked rather superficial questions. (ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามที่ค่อนข้างจะผิวเผิน-ไม่ลึกซึ้ง)

(a)  Paramount (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) Profound (ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น)

(c)  Sumptuous (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, โอ่โถง)

(d) Difficult (ยาก, ลำบาก)

(e)  External (ภายนอก, ข้างนอก, นอกประเทศ, ด้านนอก, ผิวเผิน)

17.   In most parts of the world, major famines have led to international action to reduce the extent of starvation. (ในส่วนต่างๆของโลกส่วนมาก  ภาวะข้าวยากหมากแพง-ความอดอยากครั้งใหญ่ๆได้นำไปสู่การกระทำระหว่างประเทศที่จะลดขนาด-ขอบเขตของความหิวโหย-การอดอาหารตาย)

(a)  Agony (ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน)

(b) Cause (สาเหตุ)

(c)  Degree (ระดับ, ขอบเขต, ความหนักเบา, ขีด, ขั้น, ชั้น, องศา, ปริญญา)

(d) Threat (ภัยคุกคาม, อันตราย, การข่มขู่)

(e)  Calamity (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

18.   The government has initiated a program to reform the economy. (รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a)  Terminated (สิ้นสุด, ยุติ, หมดสิ้นลง, จบลง, ทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(b) Revised (ทบทวน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(c)  Described (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

(d) Started (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

(e)  Approved (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

19.   Safety is paramount in our airline, and we relentlessly ensure that it is the core of our operations. (ความปลอดภัยสำคัญที่สุดในสายการบินของเรา  และเราให้ความมั่นใจไม่จบไม่สิ้นว่ามันเป็นหลัก-แก่นของการดำเนินงานของเรา)

(a)  Impressive (น่าประทับใจ)

(b) Significant (สำคัญ)

(c)  Predictable (สามารถทำนายได้)

(d) Inevitable (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e)  Excessive (มากเกิน, เกินพอดี, มากเกินปกติหรือความจำเป็น)

20.   World War II ended abruptly after the United States employed the first atomic bomb. (สงครามโลกครั้งที่ ๒ จบลงอย่างฉับพลันทันใด  หลังจากที่สหรัฐใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรก)

(a) Suddenly (ทันทีทันใด)

(b) Eventually (ในที่สุด)

(c)  Tragically (อย่างโศกสลด)

(d) Unavoidably (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e)  Skillfully (อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างชำนาญ)

21.   The poll accurately reflected public opinion about establishing an enormous dam. (โพลสะท้อนอย่างถูกต้อง-แม่นยำเรื่องความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์)

(a)  Negatively (ในทางลบ)

(b) Correctly (อย่างถูกต้อง)

(c)  Wrongly (อย่างผิดๆ)

(d) Rapidly (อย่างรวดเร็ว)

(e)  Punctually (อย่างตรงเวลา)

22.   In autumn, chipmunks fill their expansive cheek pouches with food that they carry away to store for the harsh winter ahead. (ในฤดูใบไม้ร่วง  กระแตเติมกระพุ้งแก้มที่ขยาย-กว้างขวางของพวกมัน  ด้วยอาหารที่มันขนไปเพื่อเก็บสะสมไว้สำหรับฤดูหนาวที่รุนแรงในวันข้างหน้า)

(a)  Cozy (มีความสุข)

(b) Dry (แห้ง, แห้งแล้ง)

(c)  Warm (อบอุ่น)

(d) Snowy (มีหิมะตก, เต็มไปด้วยหิมะ)

(e)  Severe (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส)

23.   The experts will assess the risk and possibility of the investment. (ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการลงทุน)

(a)  Detect (สืบหา, ค้นหา)

(b) Approach (เข้าไปใกล้, เข้าสู่ปัญหา, ทาบทาม, วิธีการ)

(c)  Inquire (สอบถาม, ถามหา, ไต่ถาม)

(d) Evaluate (ประเมิน)

(e)  Define (กำหนด, ให้คำจำกัดความ)

24.  The history of the exploration of Antarctica recounts many true tales of perseverance and suffering. (ประวัติศาสตร์ของการสำรวจทวีปแอนต๊าร์คติกบรรยาย (เล่า) เรื่องเล่าลือ (นิทาน, นิยาย) ที่เป็นความจริงมากมายเกี่ยวกับความพากเพียรพยายาม-มุมานะบากบั่นและความทุกข์ทรมาน – ของผู้อาศัยอยู่ที่นั่นหรือเดินทางไปที่นั่น)

(a) Endurance (ความทรหดอดทน)

(b) Hardship (ความยากลำบาก)

(c)  Disturbance (การรบกวน)

(d) Permanence (สภาพหรือลักษณะที่ถาวร)

(e)  Brilliance (ความสว่างสุกใส, ความโชติช่วง, ความฉลาดหลักแหลม)

25.  The number of trees has plummeted over half of its previous amount since the dawn of human civilization.  And we are mostly to blame. (จำนวนต้นไม้ได้ลดฮวบลง-ลดดิ่งลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเมื่อก่อน  ตั้งแต่เริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ – คือเมื่อสังคมมนุษย์เริ่มพัฒนาขึ้น  ต้นไม้ก็ถูกโค่นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตลอดมา)

(a)  Escalated (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(b) Doubled เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(c)  Improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(d) Diminished (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e)  Fluctuated (ขึ้นๆลงๆ, ผันแปร, แกว่งไปมา, เปลี่ยนแปลง)

26.   One remarkable form of communication among insects is the dance language of the honeybee. (รูปแบบหนึ่งที่น่าทึ่ง-น่าสังเกต-พิเศษ-ยอดเยี่ยมของการสื่อสารในบรรดาพวกแมลงคือภาษาเต้นรำของผึ้งน้ำหวาน)

(a)  Substantial (สำคัญ, มากมาย, ยิ่งใหญ่, มีแก่นสาร-ตัวตน-เนื้อหา)

(b) Exceptional (พิเศษ)

(c)  Mysterious (ลึกลับ, ลี้ลับ)

(d) Noticeable (มองเห็นได้, สังเกตเห็นได้)

(e)  Feeble (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, เบาบาง, อ่อนปัญญา, ไม่เต็มเต็ง)

27.   Cancer is a disease caused by malignant tumor resulting from an abnormal division of body cells. (มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่อันตรายมาก-ถึงตาย-มักทำให้ตายได้  ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซ็ลร่างกาย)

(a)  Uncontrolled (ไม่ได้รับการควบคุม)

(b) Harmless (ไม่มีอันตราย)

(c)  Malevolent (เป็นอันตราย, เป็นภัย, มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว)

(d) Countless (นับไม่ถ้วน, มากมาย)

(e)  Intentional (โดยตั้งใจ, มีเจตนา)

28.   Parents have to respond properly when their children misbehave and upset other people. (พ่อแม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อลูกๆประพฤติไม่ดีและรบกวนผู้อื่น)

(a)  Misconduct (ประพฤติไม่ดี-ไม่เหมาะสม)

(b) Mislead (นำไปผิดทาง, ทำให้หลงผิด)

(c)  Misplace (ใส่ผิดที่, วางผิดที่)

(d) Mismatch (จับคู่อย่างผิดๆหรือไม่เหมาะสม)

(e)  Misinform (ให้ข้อมูลผิด, แจ้งข่าวผิดๆ)

29.   Police will no longer put up with those caught driving under the influence of alcohol. (ตำรวจจะไม่อดทนต่อไปอีกแล้วกับผู้ที่ถูกจับกุมในขณะขับรถภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์)

(a)  Assist (ช่วยเหลือ)

(b) Facilitate (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, อำนวยความสะดวก)

(c)  Tolerate (อดทน, อดกลั้น)

(d) Ignore (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(e)  Commend (ยกย่อง, สรรเสริญ)

30.   Although the hazards of space travel are many, the rewards make it a worthwhile endeavor. (แม้ว่าอันตรายของการเดินทางในอวกาศมีอยู่มากมาย  รางวัล (ที่ได้จากการเดินทาง) ทำให้มันเป็นความพยายามที่คุ้มค่า)

(a)  Expenses (ค่าใช้จ่าย)

(b) Difficulties (ความยากลำบาก)

(c)  Pressures (ความกดดัน, แรงดัน)

(d) Tendencies (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(e)  Risks (ความเสี่ยง, ภัย, อันตราย, เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)

หมวดข้อสอบ GAT (ตอนที่ 1)

                         

                        

Part Two : Vocabulary (Meaning in Context)

1.    Most features of a political system tend to develop gradually. (ลักษณะส่วนใหญ่ของระบบการเมืองหนึ่งๆมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างช้าๆ)

1)    Unevenly (ไม่ราบเรียบ, ไม่สมดุล, ไม่ขนานกัน)

2)    Slowly (อย่างช้าๆ)

3)    Effectively (อย่างมีประสิทธิผล)

4)    Locally (อย่างท้องถิ่น-พื้นเมือง)

5)    Differently (อย่างแตกต่างกัน)

คำตอบ  ข้อ 2)

2.    Until the development of mass production in the nineteenth century, books were relatively scarce. (จนกระทั่งมีการพัฒนาการผลิตในปริมาณมากๆในศตวรรษที่ ๑๙  หนังสือค่อนข้างจะหาได้ยาก – คือ ก่อนมีการพิมพ์หนังสือได้ในปริมาณมากๆในศตวรรษที่ ๑๙  หนังสือแทบไม่มีใครพิมพ์ขาย  เพราะไม่คุ้มค่าพิมพ์)

1)    Costly (มีราคาแพง)

2)    Crude (หยาบ, ดิบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

3)    Rare (หายาก, มีน้อย, (อาหาร) ปรุงไม่สุก)

4)    Outstanding (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

5)    Available (สามารถหาได้, หาง่าย, มี, เหมาะที่ใช้)

คำตอบ  ข้อ 3)

3.    The smelting of ores takes place in blast furnaces. (การถลุงสินแร่เกิดขึ้นในเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่และสูงที่ใช้ลมเป่า)

1)    Originates (มีจุดกำเนิด, เริ่มต้น)

2)    Remains (ยังคงเหลือ, ยังคงอยู่อาศัย)

3)    Accelerates (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

4)    Occurs (เกิดขึ้น)

5)    Jeopardizes (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

คำตอบ  ข้อ 4)

4.    Arbitrators in labor disputes must be impartial. (ผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งด้านแรงงานจะต้องไม่ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

1)    Unemotional (ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก)

2)    Fair (ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง)

3)    Impractical (ปฏิบัติไม่ได้, ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ผล, ไม่มีประโยชน์)

4)    Wise (ฉลาด)

5)    Dedicated (อุทิศตัว, เสียสละ)

คำตอบ  ข้อ 2)

5.    Having served previously as counselor to President Richard M. Nixon, Anne Armstrong was appointed ambassador to Great Britain in 1976. (หลังจากได้รับใช้เมื่อก่อนนี้ในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีริชาร์ด  นิกสัน  แอน อาร์มสตรองได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัคราชทูตประจำสหราชอาณาจักรในปี ๑๙๗๖)

1)    Loyally (อย่างจงรักภักดี, อย่างซื่อสัตย์)

2)    Frequently (บ่อยๆ)

3)    Exactly (อย่างแน่นอน, ใช่เลย)

4)    Imminently (อย่างใกล้แล้ว, อย่างจวนๆแล้ว, ใกล้จะเกิดแล้ว)

5)    Earlier (ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนนี้)

คำตอบ  ข้อ 5)

6.    The first great industrial conflict in the United States came in 1877. (ความขัดแย้งด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หนแรกในอเมริกา  เกิดขึ้นในปี ๑๘๗๗)

1)    Accident (อุบัติเหตุ)

2)    Boom (การเติบโตอย่างรวดเร็ว, การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว)

3)    Development (การพัฒนา)

4)    Struggle (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

5)    Monopoly (การผูกขาด – ด้ารการค้าหรือสนทนาหรืออื่นๆ)

คำตอบ  ข้อ 4)

7.    Most rabbits become active at twilight. (กระต่ายส่วนมากออกหากินในเวลาสายัณห์ – คือเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ)

1)    At noon (เวลาเที่ยง)

2)    At midnight (เวลาเที่ยงคืน)

3)    In the early morning (เวลาเช้าตรู่)

4)    In the afternoon (ในตอนบ่าย)

5)    In the early evening (ในตอนใกล้ค่ำ)

คำตอบ  ข้อ 5)

8.    The green flag signifies the beginning of an auto race. (ธงสีเขียวบ่งชี้ – หรือมีความหมาย – ถึงการเริ่มต้นของการแข่งรถ)

1)    Delays (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

2)    Indicates (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

3)    Precedes (มาก่อน, นำหน้า, นำก่อน)

4)    Depicts (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

5)    Delivers {ส่ง, ส่งต่อ, นำส่ง, ส่งจดหมาย, กล่าว (สุนทรพจน์), คลอดลูก, ช่วยคลอดลูก}

คำตอบ  ข้อ 2)

9.    Many early television performers initially starred in radio series. (นักแสดงทางทีวียุคก่อนๆนี้จำนวนมากแสดงในตอนเริ่มต้น-เริ่มแรกในรายการวิทยุซีรี่ซ์ – คือเริ่มอาชีพโดยแสดงทางวิทยุ  แล้วต่อมาหันไปแสดงทางทีวี)

1)    Originally (ดั้งเดิมเริ่มแรก)

2)    Presumably (โดยสันนิฐาน, โดยคาดคะเน)

3)    Reluctantly (อย่างไม่เต็มใจ)

4)    Occasionally (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

5)    Definitely (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด)

คำตอบ  ข้อ 1)

10.  Loud noises may contribute to hearing loss. (เสียงดังอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน)

1)       High-pitched (เสียงแหลม)

2)       Irregular (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เป็นไปตามแบบแผน)

3)       High-volume (เสียงดัง)

4)       Pleasant (น่ารื่นรมณ์, น่าฟัง, น่าสบาย)

5)       Faint (สลัวๆ, เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขี้ขลาด, กลัว)

คำตอบ  ข้อ 3)

11.  To remain alive, all living things require food. (เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการอาหาร)

1)    Create (สร้าง, ผลิต)

2)    Redirect (เปลี่ยนทิศทางใหม่)

3)    Need (ต้องการ, จำเป็น)

4)    Postpone (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

5)    Enlarge (ขยายให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มเวลาให้มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ 3)

12.  Edward Hopper painted realistic urban scenes. (เอ็ดเวิร์ด ฮอพเพอร์ ระบายสีภาพ- ทิวทัศน์ในเมืองแบบรีอัลลิสติก)

1)    Dramas (ละคร)

2)    Buildings (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

3)    Sights (ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมองเห็น)

4)    Characters (ตัวละคร, ตัวหนังสือ, อุปนิสัย)

5)    Canvas (ผ้าใบ)

คำตอบ  ข้อ 3)

13.  Walt Whitman revised his collection of poems Leaves of Grass many times. (วอลต์  วิธแมน ทบทวน-เปลี่ยนแปลงแก้ไขกวีนิพนธ์ที่เขาเก็บรวบรวมไว้ ที่ชื่อว่า “ใบหญ้า” หลายครั้งหลายหน)

1)    Issued (ปล่อยออก, ตีพิมพ์, ออกคำสั่ง, จ่าย, แจก)

2)    Renamed (ตั้งชื่อใหม่)

3)    Altered (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

4)    Quoted (อ้าง, ยกเอาคำพูดมา, อ้างราคา)

5)    Discovered (ค้นพบ)

คำตอบ  ข้อ 3)

14.  Tinkers once traveled from town to town, offering to mend pots and pans. (ช่างบัดกรีเมื่อก่อน  เดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง  เสนอ (ให้บริการ) ซ่อมแซมหม้อไหและกระทะ)

1)    Sell (ขาย)

2)    Purchase (ซื้อ, การซื้อ)

3)    Clean (ทำความสะอาด)

4)    Repair (ซ่อมแซม, การซ่อมแซม)

5)    Exchange (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

คำตอบ  ข้อ 4)

15.  Frederick Bonfils was a newspaper editor who became famous for his lurid presentation of the news. (เฟรดเดอริกค์  บอนฟิลซ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการนำเสนอข่าวในแบบน่ากลัว-น่าขนลุก – คือเป็นวิธีการเสนอข่าวแบบน่าตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร)

1)    Informative (ซึ่งให้ข้อมูล-ข่าวสาร)

2)    Literary (เกี่ยวกับวรรณคดี-หนังสือ-ผลงานประพันธ์, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง)

3)    Spectacular (น่าตื่นเต้น, ประทับใจ, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

4)    Childish (เหมือนเด็ก, ไม่ประสีประสา, ราวกับทารก)

5)    Fragile (เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, ถูกทำลายโดยง่าย)

คำตอบ  ข้อ 3)

16.  There are thousands of kinds of bacteria, many of which are beneficial. (มีแบคทีเรียหลายพันชนิด  ซึ่งหลายชนิดมีประโยชน์-ซึ่งช่วยเหลือ)

1)    Helpful (มีประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือ)

2)    Invisible (ไม่สามารถมองเห็นได้)

3)    Infectious {(โรค) ซึ่งติดต่อได้, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น, ซึ่งทำให้ติดเชื้อ}

4)    Familiar (คุ้นเคย, เคยชิน)

5)    Temporary (ชั่วคราว)

คำตอบ  ข้อ 1)

17.  In 1923, Jean Toomer wrote a book entitled Cane that blended fiction and poetry to describe the Black experience. (ในปี ๑๙๒๓  ยีน ทูมเม่อร์ เขียนหนังสือเรื่อง “เคน” ซึ่งผสมผสาน (คลุกเคล้า) เรื่องที่แต่งขึ้นกับบทประพันธ์  เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคนผิวดำ)

1)    Included (รวมถึง, รวมทั้ง)

2)    Combined (เชื่อมโยง, รวบรวม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

3)    Converted (เปลี่ยน)

4)    Defended (ป้องกัน, กล่าวแก้, แก้ต่างให้จำเลย)

5)    Detected (สืบหา, ค้นหา)

คำตอบ  ข้อ 2)

18.  Materials transported by glaciers eventually come to rest on the surface of the earth. (วัสดุที่ถูกพาไปโดยธารน้ำแข็ง  ในที่สุดแล้วก็จะมาหยุด (กอง) อยู่ที่พื้นผิวของโลก)

1)    Covered (ปกปิด, ปกคลุม, ห่อหุ้ม)

2)    Carried (พาไป, นำไป, พัดพาไป,

3)    Broken off (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบหาสมาคม)

4)    Relieved (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดลง)

5)    Realized (ตระหนัก, เห็นชัดแจ้ง)

คำตอบ  ข้อ 2)

19.  Tall buildings became practical only with the advent of safe passenger elevators in the 1850s. (อาคารสูงๆเริ่มใช้งานได้ (ใช้ประโยชน์ได้ดี) ด้วยการมาถึงหรือการปรากฎขึ้นของลิฟต์ขนผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลอดภัยในช่วงทศวรรษ ๑๘๕๐ เท่านั้นเอง – คือก่อนที่จะมีลิฟต์ใช้  อาคารสูงใช้งานไม่ค่อยได้ดี  เพราะยากลำบากต่อการขึ้น-ลง)

1)    Promise (สัญญา, คำสัญญา, การสัญญา)

2)    Introduction (การนำมาใช้, การเริ่มต้นใช้งาน, การแนะนำให้รู้จัก)

3)    Prevalence (การมีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย)

4)    Construction (การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง)

5)    Display (การแสดง, แสดง)

คำตอบ  ข้อ 2)

20.  In 1971, U.S. Secretary of Commerce Maurice Stans recommended a gradual conversion to the metric system. (ในปี ๑๙๗๑  รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ นายมอริส สแตนซ  แนะนำ-เสนอแนะให้เปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริกทีละน้อย – หรืออย่างช้าๆ)

1)    Denounced (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน)

2)    Suggested (แนะนำ, เสนอให้ทำ)

3)    Described (อธิบาย, พรรณนา)

4)    Demonstrated (สาธิต, แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, เดินขบวน)

5)    Stabilized (ทำให้มั่นคง, ทำให้มีเสถียรภาพ)

คำตอบ  ข้อ 2)

21.  The New England colonies owed their prosperity to fishing, shipbuilding, and commerce. (อาณานิคมแถบนิวอิงแลนด์ (ของสหรัฐฯ) เป็นหนี้ความเจริญรุ่งเรืองของตนแก่การจับปลา, การต่อเรือ และการพาณิชย์)

1)    Manufacturing (การผลิต, การสร้าง-ทำ-ประดิษฐ์)

2)    Politics (การเมือง)

3)    Agriculture (เกษตรกรรม)

4)    Trade (การค้าขาย-พาณิชย์)

5)    Appliance (เครื่องไม้เครื่องมือ)

คำตอบ  ข้อ 4)

22.  The tip of the tongue is extremely sensitive to touch. (ตอนปลายของลิ้นไวต่อการสัมผัสเป็นอย่างมาก)

1)    Bottom (ก้น, ด้านล่าง)

2)    End (ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอดสุด, ส่วนที่อยู่ปลาย)

3)    Edge (ริม, ขอบ)

4)    Surface (พื้นผิว, ผิวหน้า)

5)    Top (ตอนบน, ส่วนบน, ยอด)

คำตอบ  ข้อ 2)

23.  In rain forests, bats disperse many of the seeds. (ในป่าฝน  ค้างคาวทำให้เมล็ดพืชจำนวนมากกระจัดกระจายไป)

1)    Discover (ค้นพบ)

2)    Require (ต้องการ)

3)    Distribute (แจก, แบ่งสันปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย)

4)    Discard (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

5)    Separate (แยกกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด)

คำตอบ  ข้อ 3)

24.  The urban renewal projects of the 1960s razed many historic buildings. (โครงการสร้างบ้านใหม่ในเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้รื้อทำลายอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก)

1)    Relocated (ย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่)

2)    Renovated (ปรับปรุง-ตกแต่งเสียใหม่)

3)    Demolished (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

4)    Purchased (ซื้อ)

5)    Impaired (ทำให้อ่อนแอ-เลวลง-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

คำตอบ  ข้อ 3)

25.  The wool found beneath the hair of certain goats is called mohair. (ขนสัตว์ที่ถูกพบใต้ขนของแพะบางชนิดถูกเรียกว่าโมแฮร์)

1)    Around (รอบๆ)

2)    Attached to (ติดอยู่กับ, ยึดอยู่กับ)

3)    Under (ใต้)

4)    In back of (อยู่ด้านหลัง)

5)    In front of (อยู่ด้านหน้า)

คำตอบ  ข้อ 3)

26.  Some people believe that the crystals of certain minerals have curative powers. (คนบางคนเชื่อว่าผลึกของแร่ธาตุบางชนิดมีอำนาจเยียวยารักษา – ผู้ป่วย -ได้)

1)    Potent (มีอำนาจ, มีพลัง)

2)    Magical (มีเวทย์มนตร์, เกี่ยวกับมายากล, วิเศษ)

3)    Magnetic (ซึ่งมีแรงดึงดูด, เป็นแบบแม่เหล็ก)

4)    Healing (ซึ่งเยียวยารักษา, ซึ่งทำให้หายป่วยไข้)

5)    Curious (อยากรู้อยากเห็น, แปลกพิกล, หายาก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ)

คำตอบ  ข้อ 4)

27.  Like radios, automobiles began as playthings, but soon became a powerful force for social change. (เช่นเดียวกับวิทยุ  รถยนต์เริ่มต้นในฐานะเป็นเครื่องเล่น  แต่ในไม่ช้าได้กลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

1)    Necessities (ของใช้ที่จำเป็น, สิ่งจำเป็น)

2)    Experiments (การทดลอง)

3)    Symbols (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

4)    Toys (ของเล่น)

5)  Efforts (ความพยายาม, ความบากบั่น)

คำตอบ  ข้อ 4)

28.  Hunting and fishing techniques were highly developed among the North American Indians, particularly in regions where agriculture was less successful. (เท็คนิคการล่าสัตว์และการจับปลาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในบรรดาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ  โดยเฉพาะในบริเวณซึ่งการเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จน้อย – กว่าที่อื่น)

1)    Exclusively (แต่เพียงผู้เดียว, เป็นพิเศษ, ในวงจำกัด)

2)    Occasionally (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

3)    Originally (แต่เดิมเริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที)

4)    Especially (โดยเฉพาะ)

5)    Routinely (เป็นกิจวัตร, เป็นปกติธรรมดา, เป็นประจำ)

คำตอบ  ข้อ 4)

29.  Unlike trout, most bass prefer still waters. (ไม่เหมือนปลาเทร้าท์  ปลาบาสส่วนใหญ่ชอบน่านน้ำนิ่ง-สงบ)

1)    Quiet (เงียบสงบ, นิ่งเฉย, ปราศจากสิ่งรบกวน)

2)    Shallow (ตื้น)

3)    Warm (อบอุ่น)

4)    Clear (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, ใส)

5)    Profound (ลึก, ลึกซึ้ง)

คำตอบ  ข้อ 1)

30.  The Gross National Production represents the sum of a nation’s goods and services produced in a single year. (ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (เป็นตัว) แทนผลรวมของสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตขึ้นใน ๑ ปี)

1)    Remainder (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษอาหารที่เหลืออยู่)

2)    Unit (หน่วย)

3)    Total (ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ทั้งสิ้น)

4)    Result (ผลลัพธ์, ให้ผล)

5)    Multiplication (การคูณ, ผลคูณ)

คำตอบ  ข้อ 3) 

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ GAT