หมวดข้อสอบ CLOZE TEST

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 125)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation:  Ralph is talking to his brother, Winston.

 

Ralph       :  Would you like to see the movie “Jurassic Park” tonight?

Winston  :             1        .  I have to prepare for a job interview tomorrow and I’m feeling rather worried.

Ralph     :             2         you go to sleep early so you’ll feel relaxed in the  morning?

Winston  :            3         because I still have a lot to do tonight.  Say, Ralph, do you have any idea what

                  they’ll ask me in the interview?

Ralph     :  Well, they’ll probably ask about your work experience or why you want to join the company. 

                  Just basic questions.   That’s all.

Winston  :  Right, but still I can’t help being          4        .

Ralph      :  Listen, Winston, I’ve been          5         this before and I know how you feel.  Let me        6       

                   you a word of advice.  Just take it easy and be confident.

Winston  :  What           7         I don’t get the job?

Ralph      :  Come on, it’s not the end of the world.

Winston  :  I suppose you’re right.

Ralph      :  Listen, would you like me to come with you just for           8        ?

Winston  :  That’s very kind of you.  I’d really appreciate it.

Ralph      :  Anytime.  What are friends for?

 

1. (a) I don’t like to see it.    (ผมไม่อยากดูมัน)

    (b) I’m busy, but let’s go.    (ผมมีงานยุ่ง  แต่เราไป (ดู) กันเถอะ)

    (c) I’d love to, but I can’t.    (ผมอยากไป  แต่ไม่สามารถไปได้)

    (d) Oh, I’ve wanted to do that.    (โอ้  ผมต้องการจะทำเช่นนั้น)  (ไปดูหนัง)

2. (a) How do    (อย่างไร)

    (b) How come    (เป็นไปได้อย่างไร)

    (c) Why don’t    (ทำไม (เธอ) ไม่)

    (d) Why mustn’t    (ทำไม (เธอ) จึงไม่ต้อง)

3. (a) OK, I will    (ตกลง  ผมจะเข้านอนแต่หัวค่ำ)

    (b) I can understand    (ผมสามารถเข้าใจได้)

    (c) I don’t quite agree    (ผมไม่เห็นด้วยนักหรอก)

    (d) I don’t think I can    (ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถทำเช่นนั้นได้)  (คือ เข้านอนแต่หัวค่ำ)  

4. (a) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

    (b) embarrassed    (เคอะเขิน, กระดากอาย, กระอักกระอ่วนใจ)

    (c) nervous    (วิตกกังวล, กังวลใจ, หงุดหงิด, เป็นประสาท, เกี่ยวกับประสาท, มีผลต่อประสาท)

    (d) ridiculous    (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

5. (a) with    (กับ, ด้วย)

    (b) past    (ผ่าน)  (ใช้กับเดิน, วิ่ง หรือขับรถ)

    (c) on    (บน)

    (d) through    (ผ่าน)  (ใช้กับประสบการณ์, ความยากลำบาก, ช่วงเวลาต่างๆ ฯลฯ)

6. (a) inform    (แจ้ง, บอก, รายงาน, ให้ความรู้, ฟ้องร้อง, ทำให้มีชีวิตชีวา, ดลใจ)

    (b) provide    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (c) make    (ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, ผลิต)

    (d) give    (ให้)

7. (a) about    (เกี่ยวกับ, ประมาณ)

    (b) then    (ในตอนนั้น, ในขณะนั้น, ต่อจากนั้น)

    (c) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (d) if    (ถ้า)

8. (a) strong spirit    (จิตใจเข้มแข็ง)

    (b) mental strength    (ความเข้มแข็งทางจิตใจ)

    (c) mutual interest    (ผลประโยชน์ร่วมกัน)

    (d) moral support    (กำลังใจ, การสนับสนุนด้านจิตใจ)

 

สถานการณ์ :  ราล์ฟกำลังสนทนากับน้องชายของเขา, วินสตัน

 

ราล์ฟ       :  เธออยากไปดูหนังเรื่อง “จูราสสิค ปาร์ค” คืนนี้ไหม

วินสตัน    :              ๑        ผมจำเป็นต้องเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน (job  interview) วันพรุ่งนี้   

                   และผมกำลังรู้สึกค่อนข้างวิตกกังวล (rather worried)

ราล์ฟ       :            ๒        เธอไม่เข้านอนแต่หัวค่ำ  เพื่อที่ว่า  เธอจะได้รู้สึกผ่อนคลาย  (feel relaxed) ใน

                   ตอนเช้าล่ะ

วินสตัน   :             ๓        เพราะว่าผมยังคงมีอะไรต้องทำเยอะแยะ (have a lot to do) คืนนี้,  พูดก็พูดเถอะ   

                 (Say) ราล์ฟ  พี่มีความคิดใดๆ (any idea) บ้างไหม  ว่าพวกเขาจะถามอะไรผมในการสัมภาษณ์

ราล์ฟ       เอ้อ (Well) พวกเขาอาจจะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน (work  experience) ของ

                   เธอ  หรือ  ทำไมเธอต้องการร่วมเป็นสมาชิก (join) ของบริษัท,  เพียงคำถามพื้นฐานเท่านั้น

                   (Just basic questions) มีแค่นี้เองแหละ (That’s all)

วินสตัน   :  ใช่เลย (Right)  แต่อย่างไรก็ตาม (but still) ผมอดไม่ได้ (can’t help) ที่จะ (ถูก)           ๔        .

ราล์ฟ      :  ฟังนะ วินสตัน  พี่เคย           ๕        สิ่งนี้มาก่อน (การสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน)  และพี่รู้ว่า

                  เธอรู้สึกอย่างไร,  ให้พี่          ๖         คำแนะนำ (word of advice) แก่เธอสักหน่อย,  (เธอ)

                  เพียงแต่ทำตัวตามสบาย (Just take it easy) และมั่นใจ (confident)

วินสตัน   :  จะเกิดอะไรขึ้น (What)           ๗         ผมไม่ได้งาน (ที่เข้าสัมภาษณ์)

ราล์ฟ       :  เออน่ะ (สู้เค้าน่ะ) (Come on)  มันมิใช่สิ้นโลกหรอก (it’s not the end of the world) (ถ้า

                   เธอไม่ได้งาน)

วินสตัน   :  ผมคาดคะเน (คิด(suppose) ว่าพี่พูดถูก (you’re right)

ราล์ฟ       :  ฟังนะ  เธออยากให้พี่มากับเธอเพียงเพื่อเป็น           ๘         หรือเปล่าล่ะ

วินสตัน   :  นั่นเป็นความกรุณาของพี่ (That’s very kind of you)  ผมจะชื่นชมมันอย่างแท้จริง (really

                  appreciate it) (ถ้าพี่จะไปกับผมด้วย)

ราล์ฟ       :  เมื่อใดก็ได้ (Anytime) (ที่ต้องการให้พี่ไปกับเธอ)  เพื่อนมีไว้เพื่ออะไรกันล่ะ (What are

                   friends for) (หมายถึง  เพื่อน (พี่) ก็ต้องช่วยเพื่อน (น้อง) ในยามมีปัญหา)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 124)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Stamps

 

           The stamp collector can learn a great          1         from the colorful pieces of paper he puts in his album.  In addition to learning some basic things about organization and systematic arrangement, the stamp collector can receive a good course in history and geography from stamps.  As a collector progresses and becomes           2         specialized, stamps teach him some basic facts about engraving and printing.   

          Stamps are excellent sources of historical information.           3         every nation celebrate its military heroes and political leaders on its          4         stamps.  But scientists and artists, from Einstein to Beethoven, also grace the stamps of the world.  Famous battles are frequently commemorated,                       5         buildings and scenes which have historical significance.  Several of the           6         stamps are beautiful and colorful reproductions of the           7          masterpieces of different historical periods.

          Stamps also offer instruction          8        geography.  It doesn’t take long before a beginning collector checks the locations of the countries from which        9       stamps come.  Nations like Liechtenstein, San Marino, Andorra, Gabon, Ghana, and Afghanistan,          10        unknown to many, are usually quite familiar to stamp collectors.  Moreover, each country         11       to use stamps to advertise its natural wonders.  Such renowned attractions as Yosemite National Park, Victoria Falls, Mount Everest, and the Bay of Fundy appear on the stamps of the nations         12        whose borders they lie. 

 

1. (a) sum    (จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, ผลบวก, ยอด, จำนวนเงิน, โจทย์เลขคณิต, ข้อสรุป, ใจความย่อ, หัวข้อ, สาระสำคัญ)

    (b) knowledge    (ความรู้)

    (c) number    (“A great number”  =  “จำนวนมาก”)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

    (d) amount    (“A great amount of” + คำนามนับไม่ได้)

    (e) deal    (“A great deal”  =  “จำนวนมาก”)

2. (a) too    (เกินไป, มากเกิน, เช่นกัน)

    (b) much    (มาก)  (ใช้ขยายคำนามนับไม่ได้  และคุณศัพท์ “ขั้นกว่า”  เช่น “Much bigger”  =   “ใหญ่กว่ามาก”)

    (c) so    (มาก, ดังนั้น, เช่นกัน)

    (d) more    (มากขึ้น, มากกว่า)

    (e) less    (น้อยกว่า, น้อยลง)

3. (a) Most of    (ต้องใช้  “Most nations”  หรือ  “Most of the nations”  =  “ประเทศส่วนใหญ่”)

    (b) All of    (ต้องใช้  “All nations”  หรือ  “All of the nations”  =  “ทุกประเทศ”)

    (c) Some of    (ต้องใช้  “Some of the nations”  =  “บางประเทศ”)

    (d) Not    (มิใช่, ไม่)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความในประโยคไม่รับกับข้อความในประโยคที่ตามมา)

    (e) Almost    (เกือบจะ)

4. (a) postal    (เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ หรือการไปรษณีย์)

    (b) posting    (ส่งจดหมาย, ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์, แจ้ง, ย้าย, บันทึกลงในบัญชี, ขี่ม้าเร็ว, เดินทางอย่างรวดเร็ว)

    (c) posted    (ความหมายเหมือน ข้อ  “B”)

    (d) postage    (“Postage stamps”  =  “ดวงตราไปรษณีย์”)

    (e) postbox    (ตู้ไปรษณีย์)

5. (a) for example    (ตัวอย่างเช่น)

    (b) furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (c) as well as    (เช่นเดียวกับ)

    (d) also    (ด้วยเช่นกัน)

    (e) in addition    (นอกจากนั้น)

6. (a) world    (โลก)

    (b) worldwide    (ทั่วโลก)

    (c) world’s    (ของโลก)

    (d) world of    (โลกของ)

    (e) worldly    (เกี่ยวกับโลก, เกี่ยวกับโลกมนุษย์, เกี่ยวกับโลกียวิสัย, เกี่ยวกับทางโลก, ช่ำชองโลก, เกี่ยวกับสังคมโลก)

7. (a) artwork    (งานด้านศิลปะ)

    (b) art    (ศิลปะ)

    (c) artful    (มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, เก่ง)

    (d) artist    (ศิลปิน, นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ)

    (e) artificial    (เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

8. (a) in    (ใน)

    (b) on    (บน)

    (c) at    (ที่)

    (d) of    (ของ)

    (e) for    (สำหรับ, เพื่อ)

9. (a) their    (ของพวกเขา)

    (b) its    (ของมัน)

    (c) whose    (ของเขา, ของมัน)

    (d) those    (เหล่านั้)

    (e) every    (ทุก, ทุกๆ)  (ใช้ขยายหน้าคำนามนับได้  เอกพจน์)

10. (a) whether    (หรือไม่)

      (b) which    (ซึ่ง, ที่)

      (c) where    (ที่ซึ่ง)

      (d) when    (เมื่อ)

      (e) while    (ในขณะที่)

11. (a) fails    (ล้มเหลว, ไม่สามารถ, สอบตก)

      (b) helps    (ช่วย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

      (c) claims    (อ้าง, อ้างสิทธิ, เรียกร้อง, ยืนยัน, จำเป็นต้อง)

      (d) tends    (มีแนวโน้ม, โน้มเอียง, มักชอบ, โน้มน้าว)

      (e) promises    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา)

12. (a) under    (ข้างใต้, ภายใต้)

      (b) over    (เหนือ, มากกว่า)

      (c) within    (ภายใน, ข้างใน)

      (d) around    (รอบๆ)

      (e) without    (โดยปราศจาก, โดยมิได้, โดยไม่มี)

 

(คำแปล)                                                                         แสตมป์

 

            นักสะสมแสตมป์ (stamp collector) สามารถเรียนรู้          ๑        จากชิ้นกระดาษที่มีสีสัน (colorful pieces of paper) (หมายถึง แสตมป์) ที่เขาใส่ไว้ในอัลบั้ม,  โดยนอกเหนือจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน (basic things) เกี่ยวกับการจัดระเบียบ (organization) และการจัดเรียง (แสตมป์) อย่างเป็นระบบ (systematic arrangement)  นักสะสมแสตมป์สามารถได้รับหลักสูตร (กระบวนวิชา) (course) ที่ดีในวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (geography) จากแสตมป์ (หมายถึง  เรียนรู้วิชาเหล่านี้จากภาพบนแสตมป์),  โดยในขณะที่นักสะสมแสตมป์ก้าวหน้าไป (progresses) และเริ่มมีความเชี่ยว ชาญ (becomes specialized)           ๒          แสตมป์ก็สอนเขาข้อเท็จจริงพื้นฐาน (basic facts) บางอย่างเกี่ยวกับการฝังบล็อก (การทำเพลต) (engraving) และการพิมพ์ (printing) (แสตมป์)

            แสตมป์เป็นแหล่ง (sources) ที่ดีเยี่ยมของข้อมูลทางประวัติศาสตร์,          ๓         ทุกประเทศเฉลิมฉลอง (celebrates) วีรบุรุษทางทหาร (military heroes) และผู้นำทางการเมือง (political leaders) ของตนบน          ๔        ของตน,  แต่นักวิทยาศาสตร์และศิลปิน (artists), จากไอสไตน์ถึงบีโธเฟน, เติมความงามให้แก่ (ตกแต่งให้สวยงาม(grace) แสตมป์ของโลกด้วยเช่นกัน,  การสงคราม (การสู้รบ) (battles) ที่มีชื่อเสียงได้รับการระลึกถึง (ฉลอง) (commemorated) บ่อยๆ,       ๕      อาคาร (buildings) และสถานที่เกิดเหตุ (เหตุการณ์) (scenes) ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance)  ทั้งนี้  แสตมป์จำนวนมากมาย         ๖        เป็นการผลิตซ้ำ (การจำลอง) (reproductions) ที่สวยงามและมีภาพสีสดใส (เต็มไปด้วยสีสัน) (colorful) ของงานชิ้นเอก (งานชิ้นดีที่สุด) (masterpieces) ทางด้าน           ๗         ของช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ (historical periods) ต่างๆ กัน

            แสตมป์ยังให้ (offer) คำแนะนำ (การศึกษา, การสั่งสอน) (instruction)           ๘        ภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ) (geography) ด้วยเช่นกัน,  มันไม่ต้องใช้เวลานาน (take long) เลยก่อนที่นักสะสม (แสตมป์) มือใหม่ (beginning) จะตรวจสอบ (checks) สถานที่ตั้ง (locations) ของประเทศซึ่งแสตมป์            ๙         มา (จากมัน)  ทั้งนี้  ประเทศต่างๆ เช่น ลิคเทนสไตน์, ซานมาริโน, แอนดอร์รา, กาบอง, กานา และอัฟกานิสถาน,           ๑๐         ไม่เป็นที่รู้จัก (unknown) สำหรับคนจำนวนมาก (to many),  โดยปกติแล้ว (usually) เป็นที่คุ้นเคยอย่างมาก (quite familiar) กับนักสะสมแสตมป์,  ยิ่งกว่านั้น  แต่ละประเทศ           ๑๑        ที่จะใช้แสตมป์โฆษณา (advertise) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (natural wonders) ของตน,  โดยสิ่ง (บุคคล) ที่ดึงดูดความสนใจ (attractions) ที่มีชื่อเสียง (renowned)  เช่น  อุทยานแห่งชาติ (National Park) โยสไมท์ (อยู่ในเทือกเขาเซียราเนวาดาของรัฐแคลิฟอร์เนีย),  น้ำตก (Falls) วิคตอเรีย (น้ำตกที่มีชื่อเสียง อยู่บนพรมแดนของประเทศซิมบาบเวและแซมเบีย, แอฟริกาใต้),  ยอดเขาเอฟเวอร์เรสต์, และอ่าว (Bay) ฟันดี (อ่าวที่สวยงาม  อยู่ระหว่างพรมแดนของจังหวัดโนวาสโคเตียและนิวบรันสวิคของแคนาดา  และรัฐเมนของสหรัฐฯ)  ปรากฏ (appear) บนแสตมป์ของประเทศต่างๆ ซึ่งเขตแดน (borders) ของตนตั้งอยู่ (lie)           ๑๒         (ประเทศเหล่านี้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 123)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

A Letter to One’s Friend

 

                                                                                                                   September 29, 2019

 

Dear Bob,

 

          I just got back from Siam Paragon, where I had a busy time shopping and having fun.  I even got to see a movie in English with Thai sub-titles.  The           1         were not expensive, at           2         in terms of the high prices we pay in London.  I really liked “Wolf” starring Jack Nicholson.  In the movie after he is bitten by a wolf he slowly changes and becomes           3         like a wolf.  In some ways his animal                      4        , fighting his enemies, is          5         because his new strength helps him in business, but it also makes him more          6         – he nearly kills the woman he loves.  I don’t want to tell you how “Wolf” ends, but           7         being a kind of Vampire movie, it makes some serious points.  I did enjoy the film.

 

                                                                                                                  Regards,

                                                                                                                  Jennifer

 

1. (a) bills    (ใบเสร็จ, ใบแสดงรายงานซื้อขาย, ตั๋วเงิน, พันธบัตร, ธนบัตร, หลักฐานบัญชี, บิล, พระราชบัญญัติ, ญัตติ, ร่างญัตติ, หนังสือยื่นฟ้อง, จะงอยปาก, ปากนก (เป็ด, ไก่), สิ่งที่คล้ายจะงอยปากนก)

    (b) fees    (ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ)

    (c) fares    (ค่าโดยสาร)

    (d) costs    (ต้นทุน, ทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าใช้จ่าย, ค่าโสหุ้ย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง)

    (e) tickets    (ตั๋ว, บัตร, บัตรผ่านประตู, บัตรอนุญาต, รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ, ใบสั่งทำผิดกฎจราจร, ฉลากติดสินค้า, ฉลากฉีก)

2. (a) most    (“At most”  “At the most”  =  “อย่างมากที่สุด”)

    (b) last    (“At last”  =  “ในที่สุด, ในตอนสุดท้าย”)

    (c) best    (“At best”  =  “อย่างดีที่สุด (จากสภาพการณ์ที่ไม่สู้จะดีนัก)”)

    (d) least    (“At least”  =  “อย่างน้อยที่สุด”)

    (e) first    (“At first”  =  “ในตอนแรก, ในตอนเริ่มต้น”)

3. (a) dependently    (อย่างอิสระ, อย่างไม่ต้องพึ่งพาใคร)

    (b) marginally    (เกี่ยวกับขอบหรือริมหรือข้าง, เกี่ยวกับขอบเขต, อยู่ที่ขอบหรือพรมแดน, เกือบขาดทุน, ร่อแร่, ขายในราคาเกือบขาดทุน)

    (c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

    (d) suspiciously    (อย่างระแวง, อย่างสงสัย, อย่างกังขา)

    (e) increasingly    (เพิ่มมากขึ้น)

4. (a) habit    (นิสัย, ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ, การติดยาเสพย์ติด)

    (b) ability    (ความสามารถ)

    (c) language    (ภาษา)

    (d) behavior    (พฤติกรรม, ความประพฤติ, การกระทำตัว, การแสดงอาการ, อาการ, ท่าที)

    (e) tradition    (จารีตประเพณี, ธรรมเนียม, จารีตนิยม, ประเพณีสืบทอด, คำเล่าลือ)

5. (a) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

    (b) superficial    (ผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, ตื้นๆ, ไม่สำคัญ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

    (c) beneficial    (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

    (d) superstitious    (เชื่อโชคเชื่อลาง, เชื่อทางไสยศาสตร์, ถือผีถือสาง, เชื่องมงาย, เชื่อผิดๆ, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล)

    (e) confidential    (ลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

6. (a) superior    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

    (b) dangerous    (มีอันตราย, เป็นอันตราย, ไม่ปลอดภัย)

    (c) fearful    (น่ากลัว, รู้สึกกลัว, ซึ่งทำให้น่ากลัว, เต็มที่)

    (d) curious    (อยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ, ประณีต)

    (e) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

7. (a) despite    (ทั้งๆ ที่)

    (b) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (c) besides    (นอกจาก, นอกจากนั้น)

    (d) due to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

    (e) in terms of    (ในแง่ของ)

 

(คำแปล)                                                                 จดหมายถึงเพื่อน

                                                          

                                                                                                                   ๒๙  กันยายน  ๒๐๑๙

 

สวัสดีบ๊อบ,

 

            ฉันเพิ่งกลับมาจากสยามพารากอน,  ที่ซึ่งฉันมีเวลาที่ยุ่ง (busy time) ในการซื้อของ (shopping) และสนุกสนาน (having fun)  ฉันแม้กระทั่ง (even) ดูหนัง เป็นภาษาอังกฤษ (in English)  พร้อมทั้งคำอธิบายข้างใต้ของหนัง (มักเป็นคำแปล) (sub-titles) เป็นภาษาไทย,           ๑         ราคาไม่แพง,                             ๒         ก็ในแง่ของ (in terms of) ราคาแพงที่เราจ่าย (เมื่อดูหนัง) ในลอนดอน,  ฉันชอบจริงๆ หนังเรื่อง “หมาป่า”  ซึ่งนำแสดงโดย (starring) แจ๊ค นิโคลสัน,  ในหนังเรื่องนี้  หลังจากเขา (แจ๊ค) ถูกกัด (bitten) โดยหมาป่า (wolf) ตัวหนึ่ง  เขาก็เปลี่ยนไปอย่างช้าๆ และเริ่มเหมือน (becomes like) หมาป่า            ๓        ในบางประการ (In some ways)            ๔          แบบสัตว์ของเขา, คือ ต่อสู้กับศัตรูของเขา,            ๕         เพราะว่าพละกำลัง (strength) ใหม่ของเขาช่วยเขาในเรื่องธุรกิจ  แต่มันก็ทำให้เขา                           ๖         มากขึ้นด้วยเช่นกัน – (คือ) เขาเกือบจะฆ่าผู้หญิงที่เขารัก,  ฉันไม่ต้องการเล่าให้เธอฟังว่าหนัง “หมาป่า” จบลง  (ends) อย่างไร  แต่          ๗         เป็นหนังประเภทผีดูดเลือดคน (ค้างคาวดูดเลือดคน(a kind of Vampire movie)  มันก็เสนอเรื่องที่จริงจังไว้หลายแง่มุม (it makes some serious points)  ฉันชอบหนังเรื่องนี้จริงๆ (I did enjoy the film.)

 

                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                     เจนนิเฟอร์

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 122)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Man of Word Grouping

 

             Peter Mark Roget was a nineteenth-century English physician, but his name is now remembered for reasons           1         his medical abilities.             2        , he liked to make lists of words, grouping them when he considered they were related in one way or another.  Sometimes the relationships were synonymous, such as         3        love and affection; some of the words were antonym,         4         peaceful and warlike; some were grouped because they were reminders of one another, for example, father and mother.           5         Roget established a thousand different groups          6         categories of related words.  Every word he could find in his dictionaries          7         in one or more of these categories.      

 

1. (a) because of    (เพราะว่า, เนื่องมาจาก)

    (b) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (c) of not   

    (d) not because    (มิใช่เพราะว่า)  (ไม่ใช้รูปนี้  และ  “Because”  ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”)

    (e) other than    (อื่นๆ มากไปกว่า)

2. (a) For a habit    (สำหรับนิสัย)

    (b) Past time    (เวลาในอดีต)

    (c) In this time    (ในเวลานี้)

    (d) As a hobby    (ในฐานะงานอดิเรก, เป็นงานอดิเรก)

    (e) When his free time    (ต้องใช้  “For his free time”  =  “สำหรับเวลาว่างของเขา”)

3. (a) by    (โดย)

    (b) from    (จาก)

    (c) besides    (นอกจากนั้น, นอกเหนือจาก)

    (d) among    (ระหว่าง)  (ใช้กับคน หรือของตั้งแต่ ๓ คนหรือสิ่งขึ้นไป)

    (e) between    (ระหว่าง)

4. (a) as    (เป็น, ในฐานะ, ดังที่, ตามที่)

    (b) that    (ที่, ซึ่ง)

    (c) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (d) like    (เช่น, เหมือน, คล้าย)

    (e) similar to    (เหมือนกับ, คล้ายกับ)

5. (a) Almost all    (เกือบทั้งหมด)

    (b) One and all    (หนึ่งและทั้งหมด)

    (c) All in all    (โดยสรุป, กล่าวโดยทั่วไป)

    (d) First of all    (ประการแรก)

    (e) All for one    (ทั้งหมดสำหรับคนเดียว หรือสิ่งเดียว)  (ไม่ได้ความหมาย)

6. (a) but    (แต่)

    (b) besides    (นอกจาก, นอกจากนั้น)

    (c) or    (หรือ)

    (d) not    (ไม่)

    (e) and    (และ)

7. (a) put    (ใส่, สวม, วาง)   

    (b) went    (“Went in”  =  “Belonged to”  =  “จัดอยู่ใน”)

    (c) arrived    (มาถึง)

    (d) made    (ทำ, สร้าง, ผลิต, ประดิษฐ์)   

    (e) took    (เอา, เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, ถือติดตัว, นำ, ได้, ได้มา, ดื่ม, รับประทาน, เข้าสอบไล่, เข้าประจำที่)  

 

(คำแปล)                                                             บุรุษแห่งการจัดกลุ่มคำ

 

            ปีเตอร์ มาร์ค โรเจต เป็นแพทย์ (physician) ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ ๑๙  แต่ชื่อของเขาได้รับการจดจำ (remembered) ในปัจจุบันด้วยเหตุผล (for reasons)          ๑        ความสามารถทางการแพทย์ (medical abilities) ของเขา,           ๒       , เขาชอบทำรายการ (make lists) ของคำต่างๆ  (และ) จัดกลุ่มพวกมัน (grouping them) เมื่อเขาพิจารณา (considered) ว่ามันสัมพันธ์กัน (related) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (in one way or another)  บางครั้ง (Sometimes) ความสัมพันธ์ (relationships) มีลักษณะเป็นคำพ้อง (มีความหมายเหมือนกัน) (synonymous) เช่น          ๓         “รัก” และ “ความรัก, ความชอบ, ความเมตตา(affection)  ส่วนคำบางคำเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms)                 ๔          “รักสันติ, มีสันติภาพ, สงบสุข(peaceful) และ “ชอบสงคราม, ชอบรบ(warlike) (ในขณะที่)  บางคำ (some) ถูกจัดกลุ่ม (grouped) เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้จำได้ (reminders) ของซึ่งกันและกัน (one another)  ตัวอย่างเช่น “พ่อ” และ “แม่”,           ๕         โรเจตสร้าง (established) กลุ่มคำต่างๆ พันกลุ่ม           ๖        ประเภท  (categories) ของคำที่สัมพันธ์กัน (related words),  โดยคำทุกคำที่เขาพบในพจนานุกรมของเขา          ๗        ในประเภทใดประ เภทหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเภทของกลุ่มคำเหล่านี้ (one or more of these categories)

            ****หมายเหตุ - ปีเตอร์ มาร์ค โรเจต (๑๗๗๙ - ๑๘๖๙)  เป็นแพทย์และนักเขียนพจนานุกรมชาวอังกฤษ  เขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเมื่อตีพิมพ์  "พจนานุกรมคำพ้อง (Synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (Antonyms)" (Thesaurus of English Words And Phrases) ในปี ๑๘๕๒

  

Magic Pencils

 

          An Indonesian who sold “magic pencils”           1         would automatically produce correct answer in university entrance exams has been charged          2        fraud.  Dozens of students complained that they failed the exam          3         using the pencils, for which they paid the equivalent of 11,125 baht each.  Prosecutors said the man, arrested in Jogjakarta, had admitted          4         by telling them his pencils, with copper wire and electronic signals, would confuse university computers and automatically correct              5          wrong answers.

 

1. (a) by claiming    (โดยอ้างว่า)

    (b) which claimed    (ซึ่งอ้างว่า)

    (c) with claims    (ด้วยคำกล่าวอ้าง)

    (d) who claimed    (ผู้ซึ่งอ้างว่า)

    (e) he claimed    (เขาอ้างว่า)  (ลดรูปมาจาก  “Which he claimed that”)  (ต้องใช้  “Which”  เนื่องจากขยาย  “Pencils”)

2. (a) by    (โดย)

    (b) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (c) on   (บน)

    (d) with    (ด้วยข้อหา)

    (e) of    (ของ)

3. (a) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (b) without    (โดยปราศจาก, โดยไม่มี)

    (c) due to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

    (d) in spite    (ต้องใช้  “In spite of”  =  “ทั้งๆ ที่”)

    (e) despite   (ทั้งๆ ที่)

4. (a) cheating examiners    (โกงหรือหลอกลวงผู้ตรวจสอบ-ผู้ทดสอบ)

    (b) misleading prosecutors    (ทำให้อัยการเข้าใจผิด)

    (c) deceiving computers    (หลอกลวง-ต้มตุ๋นคอมพิวเตอร์)

    (d) defrauding students    (ฉ้อโกงนักเรียน)

    (e) swindling people    (หลอกลวง-ฉ้อโกงผู้คน-ประชาชน)

5. (a) few    (น้อยมาก (เกิน ๑), ไม่มาก (แต่เกิน ๑), สองสาม)

    (b) no    (ไม่, ไม่มี)

    (c) any    (ใดๆ, บ้าง, เลย, ไหน, ทุก)

    (d) several    (หลาย, แยะ, ต่างๆ, มากกว่าสอง)

    (e) every    (ทุก, ทุกๆ)  (ใช้ขยายหน้าคำนามนับได้  เอกพจน์)

 

(คำแปล)                                                                 ดินสอวิเศษ

 

            ชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งผู้ซึ่งขาย “ดินสอวิเศษ (มหัศจรรย์)” (magic pencils)  ซึ่ง           ๑         จะให้ (ก่อให้เกิด, จัดหา, แสดง) (produce) คำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ได้ถูกดำเนินคดี (ฟ้องร้อง, กล่าวหา) (charged)            ๒         (ข้อหา) การหลอกลวง (การโกง, การฉ้อฉล) (fraud)  ทั้งนี้  นักเรียนจำนวนมาก (Dozens of students) ร้องทุกข์ (complained) ว่าพวกตนสอบตก (failed the exam)           ๓        ใช้ดินสอเหล่านี้  ซึ่งพวกตนได้จ่ายเงินไป (paid) เป็นจำนวนเท่ากับ (the equivalent of) ๑๑,๑๒๕ บาทแต่ละแท่ง (each),  โดยอัยการ (Prosecutors) กล่าวว่าชายผู้นี้,  ซึ่งถูกจับ (arrested) ในเมืองยอร์กจาการ์ตา,  ได้ยอมรับ (admitted) ว่า           ๔         โดยการบอกพวกเขาว่าปากกาของตน (ผู้ขาย),  ซึ่งมีลวดทองแดง (copper wire) และสัญญาณ (signals) อีเลกทรอนิกส์,  จะทำให้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสับสน (confuse university computers) และแก้ไขให้ถูกต้อง (correct) คำตอบที่ผิด           ๕         โดยอัตโนมัติ  (คือ  แก้ไขคำตอบที่ผิดให้ถูก)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 121)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Malnutrition

 

          Doctors have remarked that people entering adulthood are sometimes suffering from nutritional disorders of varying intensity and duration.  Some young adults bring with them the          1        of prolonged overnutrition.  The added strain placed on the heart by extreme fatness has long been injurious to their          2        condition.  An overweight condition often originates in childhood when a child fails to get the necessary exercise for optimum health,         3        by overeating.  To lose excess weight and to achieve and maintain a          4         weight is extremely difficult for both children and adults but not impossible.      

          Undernutrition is a general term for any           5         in which dietary intake is insufficient in one or more nutrients.  A calcium intake which is low for extended period of time can         6       poor calcification of bones and teeth.  The results of this problem can be         7        in children and adolescents and include such possibilities as a short body, a small rib cage, and a relatively high rate of decayed or missing teeth.  An          8        intake of iron may result in anemia, which brings on a general weakness and impairs performance in school and physical         9       .  No doubt the most common malnutrition problem prior to adulthood is a lack of the mineral nutrient fluoride – a deficiency that often leads to a high           10         of tooth decay and which may contribute to osteoporosis in later years.

 

1. (a) problem    (ปัญหา)

    (b) experience    (ประสบการณ์)

    (c) occurrence    (การเกิดขึ้น, การปรากฏขึ้น, การบังเกิดขึ้น, สิ่งที่ปรากฏขึ้น, เหตุการณ์, กรณี)

    (d) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

    (e) process    (กระบวนการ, ระบบ, การดำเนินการ, แนวทาง, กรรมวิธี, วิธีปฏิบัติ, ขั้นตอนการปฏิบัติ, หมายศาล, การล้างรูป)

2. (a) mental    (ทางจิตใจ, เกี่ยวกับจิตใจ, สำหรับคนไข้โรคจิต, ซึ่งกระทำโดยจิต)

    (b) emotional    (ซึ่งเร้าอารมณ์, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, มีอารมณ์, เกี่ยวกับความรู้สึก)

    (c) psychological    (ทางด้านจิตวิทยา, เกี่ยวกับจิตวิทยา, เกี่ยวกับจิต)

    (d) physical    (ทางร่างกาย, ทางกายภาพ)

    (e) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

3. (a) occupied    (ครอบครอง, ยึดครอง, ครอง, ใช้เวลา, ยุ่งอยู่, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่, ยึดถือ)

    (b) conditioned    (กำหนดเงื่อนไข)

    (c) corrected    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

    (d) estimated    (ประมาณการ, ประเมินค่า, ตีราคา)

    (e) accompanied    (ติดตามมา, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

4. (a) minimum    (ต่ำสุด, น้อยที่สุด, จำนวนน้อยที่สุด)

    (b) genuine    (แท้จริง, แท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

    (c) tremendous    (มากมาย, มหาศาล, ใหญ่โตมาก, มหึมา, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, น่ากลัว, น่าตกตะลึง)

    (d) normal    (ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ, เป็นประจำ, เป็นมาตรฐาน, มีจิตปกติ, ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ)

    (e) splendid    (ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์)

5. (a) position    (ตำแหน่ง, ที่มั่น, ฐานะ, ฐานะทางสังคมที่สูง, สภาพ, ชั้น, งาน, การจัดวาง)

    (b) function    (หน้าที่, งาน, การปฏิบัติงาน, ภารกิจ, พิธี, บทบาท)

    (c) condition    (สภาวะ, สภาพ, เงื่อนไข)

    (d) option    (ทางเลือก, การเลือก, สิทธิการเลือก, สิ่งที่ให้เลือกได้, เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ให้เลือกได้)

    (e) description    (การพรรณนา, การบรรยาย, คำบรรยาย, รูปร่างลักษณะ, ลักษณะ, ชนิด, ประเภท, การวาดหรือเขียนรูป)

6. (a) prevent    (ป้องกัน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว)

    (b) diminish    (ทำให้ลดลง, ลดน้อยลง)

    (c) cause    (ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุของ, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้)

    (d) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

    (e) display    (แสดง, เปิดเผย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การแสดง, นิทรรศการ”)

7. (a) solved    (แก้ปัญหา, แก้, แก้ไข, อธิบาย, หาคำตอบ)

    (b) observed    (สังเกต, มองดู, คอยดู, สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม, ปฏิบัติหน้าที่, รักษาวินัย, รักษากฎหมาย, ประกอบพิธี, ฉลอง, เชื่อฟัง)

    (c) limited    (จำกัด, กำหนด)

    (d) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

    (e) obtained    (ได้รับ)

8. (a) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

    (b) appropriate    (เหมาะสม, สมควร, ได้ฤกษ์)

    (c) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

    (d) ordinary    (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ, ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย, ระดับต่ำ)

    (e) inordinate    (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ)

9. (a) difficulties    (ความยากลำบาก, ความยุ่งยาก)

    (b) possibilities    (ความเป็นไปได้)

    (c) opportunities    (โอกาส)

    (d) activities    (กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ระดับความมีชีวิตชีวา)

    (e) abnormalities    (ความผิดปกติ)

10. (a) conclusion    (การสรุป, ข้อสรุป, บทสรุป, การลงเอย, การสิ้นสุดลง, ผล, การตกลงขั้นสุดท้าย, การตัดสินใจครั้งสุดท้าย)

      (b) restriction    (การจำกัด, การจำกัดวง, การกำหนด, การบังคับ)

      (c) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

      (d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

      (e) incidence    (การเกิดขึ้น, ปรากฏการณ์, เหตุการณ์)

 

(คำแปล)                                                      การขาดแคลน (สาร) อาหาร

 

            แพทย์ได้กล่าว (พูด, ให้ข้อคิดเห็น) (remarked) ว่าผู้คนที่เข้าสู่ (entering) วัยผู้ใหญ่ (adulthood)  บางครั้งกำลังได้รับความทุกข์ (ความเดือดร้อน) (suffering) จากความผิดปกติ (disorders) ทางด้านโภชนาการ (nutritional)  ด้วยความเข้มข้น (ความรุนแรง) (intensity) และระยะเวล(duration) ที่แตกต่างกันไป (varying)  โดยผู้ใหญ่วัยหนุ่ม (young adults) บางคนนำมากับพวกตน        ๑       ของการกินอาหารมากเกินไป (overnutrition) ที่ยาวนานออกไป (เป็นเวลานาน) (prolonged)  ทั้งนี้  ความตึงเครียดที่ถูกเพิ่มเข้าไป (added strain) ซึ่งถูกจัดวาง (ใส่ไว้) (placed) ที่หัวใจโดยความอ้วนแบบสุดโต่ง (extreme fatness)  ได้เป็นอันตราย (ทำให้บาดเจ็บ(injurious) กับสภาวะ (condition)            ๒         ของพวกเขา (คนอ้วน),  โดยสภาวะของน้ำหนักมากเกิน (overweight condition)  บ่อยครั้งถือกำเนิด (originates) ในวัยเด็ก (childhood)  เมื่อเด็กล้มเหลว (ไม่สามารถ) (fails) ที่จะได้รับการออกกำลังกาย  (exercise) ที่จำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดีที่สุด (optimum health)  ซึ่ง (ถูก)          ๓        โดยการกินมากเกินไป (overeating)  ทั้งนี้  การลดน้ำหนักส่วนเกิน (To lose excess weight)  และการทำให้สำเร็จ (การได้มาซึ่ง) (achieve) และรักษา (maintain) น้ำหนัก                         ๔         เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง (extremely difficult)  สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่  แต่มิใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ (not impossible)

            การกินอาหารไม่เพียงพอ (Undernutrition) เป็นคำศัพท์ (term) ทั่วไปสำหรับ           ๕        ใดๆ  ซึ่งสิ่งที่กินเข้าไป (อาหาร) ทางด้านโภชนาการ (dietary intake) ไม่เพียงพอ (insufficient) ใน (เรื่อง) สารอาหาร (nutrients) หรือมากกว่า ชนิด,  โดยปริมาณแคลเซียมที่กินเข้าไป (calcium intake) ซึ่งต่ำในช่วงเวลาที่ยืดยาวออกไป (ช่วงเวลานาน) (extended periods of time) สามารถ          ๖        การสร้างแคลเซียมที่ขาดแคลน (ไม่สมบูรณ์) (poor calcification) ของกระดูกและฟัน,  ผลลัพธ์ของปัญหานี้สามารถ (ถูก)           ๗         ในเด็กๆ และวัยรุ่น (adolescents)  และรวมถึง (include) ความเป็นไปได้ต่างๆ เช่น ร่างกายเตี้ย (short body), โครงกระดูกซี่โครงเล็ก (small rib cage), และอัตราที่ค่อนข้างสูง (relatively high rate) ของฟันที่ผุ (decayed) หรือหายไป (หลอ) (missing)  ทั้งนี้  ปริมาณธาตุเหล็กที่กินเข้าไป (intake of iron)           ๘        อาจส่งผลให้เกิด (result in) โรคโลหิตจาง (anemia),  ซึ่งทำให้เกิด (bring on) ความอ่อนแอ (weakness) โดยทั่วไป  และทำให้เลวลง (ทำให้เสียหาย) (impairs) สมรรถภาพ (การเรียน) (performance) ในโรงเรียน (ทำให้สมรรถภาพการเรียนเลวลง)  รวมทั้ง          ๙       ทางกายภาพ (physical)แน่นอน  (No doubt) ปัญหาการขาดแคลน (สาร) อาหารซึ่งธรรมดาสามัญ (ทั่วไป) (common) มากที่สุดก่อนวัยผู้ใหญ่ (prior to adulthood)  คือ  การขาดแคลน (ความไม่เพียงพอ(lack) ของฟลูออไรด์สารอาหารที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ (mineral nutrient fluoride) - (ซึ่งเป็น) ความขาดแคลน (ความไม่เพียงพอ) (deficiency) ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่ (leads to)            ๑๐       อย่างสูง (ระดับสูง) ของการผุของฟัน (tooth decay) และซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยทำให้เกิด (contribute to) โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ในปีต่อๆ มา

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 120)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Disadvantages of Using Credit Cards

 

          In the past, people bought goods using cash.  They rarely         1        money from financial institutions and only when they had           2          the money did they buy what they wanted.

          Recently, however, there have been a great change in the way people          3         goods.  To begin with, some people pay for things by check, while others          4         monthly installments, rather than paying the whole amount at once.  Most consumers currently prefer to buy things using credit cards.  By and large, it is thought that there are          5         to having a credit card.  Apart from the fact that credit cards are handy, some stores          6         bonus points to people making purchase, while others give discounts on certain products.

          On the other hand, credit cards must be used           7         because they can prove           8        .  In the long run, consumers find that they can’t do without their credit cards and constantly           9         on them, as they are “easy money”.  As a result, some people          10         control of their spending habit and do not spend their money          11        and are not able to make ends meet.  So, they usually end up being in debt and have          12         in paying it back.

 

1. (a) withdrew    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

    (b) spent    (ใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้, ใช้เวลา, ใช้หมด, ใช้ชีวิต, ถลุง)

    (c) asked for    (ขอ – เงิน, สิ่งของ หรืออื่นๆ)

    (d) stole    (ขโมย)

    (e) borrowed    (ยืม, ขอยืม, กู้, ยืมใช้, ยืมสิ่งของ, แล่นใกล้ฝั่ง)

    (f) accumulated    (สะสม, เพิ่มพูน, กอง)

2. (a) paid back    (ใช้เงินคืน, ใช้หนี้)

    (b) lent    (ให้ยืม)

    (c) donated    (บริจาค, มอบให้, ให้, อภินันทนาการ)

    (d) saved    (ออมเงิน, เก็บเงิน, ประหยัด, ช่วย, ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, ช่วยประหยัด, ประหยัด, สงวน, รักษา, ป้องกัน, กู้, กอบกู้, ไถ่บาป)

    (e) found    (พบ, หา, เจอ, ค้นพบ, สืบค้น, พบความลับ, ลงความเห็น, เห็นว่า, ตัดสินใจ)

    (f) look for    (มองหา, ค้นหา)

3. (a) sell    (ขาย)

    (b) produce    (ผลิต, สร้าง, ทำ, ประดิษฐ์)

    (c) import    (นำสินค้าเข้ามาภายในประเทศ)

    (d) select    (เลือก, เลือกเฟ้น, คัด, คัดเลือก, เลือกสรร, สรรหา)

    (e) purchase    (ซื้อ, จัดซื้อ, ได้มาด้วยความพยายาม การเสียสละหรืออื่นๆ, ได้ที่ดินหรือทรัพย์สินด้วยการซื้อ  มิใช่จากมรดกตกทอด)

    (f) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

4. (a) dislike    (ไม่ชอบ, เกลียด)

    (b) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

    (c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

    (d) prefer    (ชอบ, ชอบมากกว่า, สมัครใจมากกว่า, โอนเอียงมากกว่า, เสนอ, ยื่น)

    (e) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

    (f) disclose    (เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ)

5. (a) investments    (การลงทุน)

    (b) initiatives    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

    (c) benefits    (ประโยชน์, ส่วนดี, ผลประโยชน์, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, สิทธิพิเศษ, ข้อยกเว้น, การแสดงการกุศล)

    (d) conflicts    (ความขัดแย้ง)

    (e) affections    (ความรักใคร่, ความชอบ, ความเมตตา)

    (f) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

6. (a) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

    (b) approve    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)

    (c) offer    (เสนอ, ให้, มอบ, ถวาย, เสนอราคา, บอกราคา, กล่าวว่าจะยกให้, บอกขาย, ขอแต่งงาน, แสดง, ประมูล, ให้คำแนะนำ)

    (d) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

    (e) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

    (f) reveal    (เปิดเผย, เผย, แสดงให้เห็น, แสดง, ทำให้ปรากฏ)   

7. (a) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัย)

    (b) wisely    (อย่างฉลาด)

    (c) seriously    (อย่างรุนแรง, อย่างจริงจัง, อย่างเอาจริง)

    (d) temporarily    (ชั่วคราว, ไม่ถาวร, ไม่ตลอดไป)

    (e) eagerly    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างกระหาย, อย่างอยากได้, อย่างทะเยอทะยาน, อย่างร้อนรน)

    (f) moderately    (อย่างพอประมาณ, อย่างปานกลาง)

8. (a) furious    (โกรธจัด)

    (b) disastrous    (เป็นความหายนะ, ทำให้เกิดความหายนะ, เสียหายอย่างมาก, ทำให้เกิดภัยพิบัติ, น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัติ-ความย่อยยับ-ความล่มจม)

    (c) disagreeable    (ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย, มีอารมณ์ไม่ดี)

    (d) harmonious    (เข้ากันได้, สามัคคี, กลมกลืนกัน, เสนาะหู, คล้องจองกัน, ประสานกัน)

    (e) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

    (f) judicious    (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

9. (a) rely    (พึ่งพาอาศัย, อาศัย, ไว้วางใจ, เชื่อใจ, วางใจ, เชื่อมั่น)

    (b) go    (“Go on”  =  “ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป”)

    (c) keep    (“Keep on”  =  “ดำเนินต่อไป”)

    (d) insist    (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง)

    (e) keep an eye    (“Keep an eye on”  =  “เฝ้ามอง, เฝ้าระวัง”)

    (f) wait    (“Wait on”  =  “รับใช้, บริการ”)

10. (a) resent    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ) 

      (b) loathe    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)  

      (c) lose    (สูญเสีย, ทำหาย, ขาดทุน, พ่ายแพ้)

      (d) intrude    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

      (e) intervene    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  

     (f) improve    (ปรับปรุง, ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

11. (a) vigorously    (อย่างแข็งแรง, อย่างมีพลัง, อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

      (b) delicately    (อย่างประณีต, อย่างละเอียดอ่อน, อย่างอ่อนช้อย, อย่างบรรจง, อย่างอ่อนแอ, อย่างคล่องแคล่ว)

      (c) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

      (d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร)

      (e) magnificently    (อย่างโอ่อ่า, อย่างงดงาม, อย่างสง่า, อย่างดีเลิศ, อย่างภาคภูมิ, อย่างผึ่งผาย, อย่างสูงส่ง)

      (f) tremendously    (อย่างมากมายมหาศาล, อย่างใหญ่โตมโหฬาร)

12. (a) premise    (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ)  (สมมติฐาน, พื้นฐานสำหรับการสรุป, ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง)

      (b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

      (c) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ)

      (d) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

      (e) difficulty    (ความยากลำบาก, ความยุ่งยาก, อุปสรรค, ความดื้อรั้น, ความขัดสน, สาเหตุของความลำบาก, ความลังเลใจ, ความขัดแย้ง, ปัญหา)

      (f) confusion    (ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความงุนงง)

 

(คำแปล)                                              ข้อเสียหายของการใช้บัตรเครดิต

 

            ในอดีต  ผู้คนซื้อสินค้า (goods) โดยใช้เงินสด (cash)  พวกเขาไม่ใคร่จะ (rarely)         ๑        เงินจากสถาบันการเงิน (financial situations)  และเฉพาะเมื่อพวกพวกเขา          ๒        (มีเงินเก็บ) แล้วเท่านั้น  ที่พวกเขาซื้อในสิ่งที่ตนต้องการ

            เมื่อเร็วๆ มานี้ (Recently)  อย่างไรก็ตาม  ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการ (รูปแบบ) (way) ที่ผู้คน          ๓        สินค้า,  เริ่มแรกก็คือ (To begin with) คนบางคนจ่ายเงิน (pay) เพื่อ (ซื้อ) สิ่งต่างๆ ด้วยเช็ค  ในขณะที่คนอื่นๆ          ๔        เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวดๆ (เงินผ่อนเป็นงวด) (installments) เป็นรายเดือน (monthly) (คือ ชอบผ่อนเป็นรายเดือน) มากกว่า (rather than) การจ่ายเต็มจำนวน (whole amount) ในทันที (at once), โดยผู้บริโภค (consumers) ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน (currently) ชอบมากกว่ากัน (prefer) ที่จะซื้อสิ่งต่างๆ โดยใช้บัตรเครดิต, โดยทั่วไปแล้ว (ส่วนใหญ่แล้ว) (By and large)  มันถูกคิดว่ามี           ๕        ในการมีบัตรเครดิต,  นอกเหนือจาก (Apart from) ข้อเท็จจริงที่ว่าบัตรเครดิตสะดวก (ง่าย, ใกล้มือ) (handy)  ร้านค้า (stores) บางร้าน          ๖        คะแนน (แต้ม) เงินปันผลกำไร (bonus points) ให้กับผู้คนที่ซื้อสินค้า (making purchases)  ในขณะที่ร้านอื่นๆ ลดราคา (give discounts) ให้กับผลิตภัณฑ์ (สินค้า) (products) บางอย่าง (certain)

            ในอีกด้านหนึ่ง (ในอีกแง่มุมหนึ่ง) (On the other hand)  บัตรเครดิตจะต้องถูกใช้       ๗        เพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ว่า (prove)            ๘        ,  โดยในระยะยาว (In the long run)  ผู้บริโภคพบว่าพวกตนไม่สามารถอยู่ได้ (can’t do) โดยปราศจากบัตรเครดิต  และ           ๙        บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง (constantly)  เพราะว่ามัน (บัตรฯ) เป็น “เงินหาง่ายใช้คล่อง(easy money)ผลที่ตามมาคือ (As a result)  คนบางคน           ๑๐         การควบคุมนิสัยการใช้จ่ายเงิน (spending habit) ของตน  และมิได้ใช้จ่ายเงินของตน         ๑๑       และไม่สามารถใช้เงินได้ชนเดือน (มีเงินใช้ทั้งเดือน) (make ends meet)  ดังนั้น  พวกเขาโดยปกติแล้วจบลง (end up) ด้วยการเป็นหนี้ (in debt)  และประสบ (have)         ๑๒        ในการชำระหนี้คืน (paying it back)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 119)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Studying in A Large University

 

          Taking a course in social science in a large university can be a very stressful experience.  Such courses are usually taught by a team of staff members instead of by          1         professors.  The lectures are given in a           2         auditorium and may be           3          by as many as five hundred students.  Just finding a seat can be a           4         .  Interrupting a lecture to           5         an explanation is out of the           6        .

          Students do have a chance to ask questions,           7        , while meeting in the quiz sections.  These are smaller groups,          8         by teaching assistants.  For these meetings, readings are           9         and problems discussed.  Getting behind in one’s lessons can be very         10         .

 

1. (a) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง)

    (b) impressive    (น่าประทับใจ)

    (c) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

    (d) lenient    (ลี้-เนี่ยนท หรือ ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

    (e) individual    (เป็นรายบุคคล, แต่ละบุคคล, โดยตัวคนเดียว, ส่วนบุคคล, ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง)

2. (a) extensive    (กว้าง, กว้างขวางมาก, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย, ซึ่งเพาะปลูกห่างๆ กัน)  (ต้องขยายด้วย  “An”)

    (b) intensive    (เข้มข้น, ละเอียด, คร่ำเคร่ง, รุนแรง, (การเพาะปลูก) หนาแน่น)  (ต้องขยายด้วย  “An”)

    (c) bulky    (ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ)

    (d) vast    (ใหญ่โตมาก, กว้างขวางมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

    (e) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

3. (a) lectured    (บรรยาย)

    (b) seated    (นั่งลงไป, จัดหาที่นั่งให้, จัดตั้งเข้าที่ที่จัดไว้)

    (c) heard    (ได้ยิน)

    (d) scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

    (e) attended   (เข้าเรียน, เข้าฟัง, เข้าร่วม, เข้าชม, เข้าประชุม, ให้ความสนใจ, ดูแล, รับใช้, เชื่อฟัง, เอาใจใส่)

4. (a) matter    (สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, เรื่อง, ความสำคัญ, ความลำบาก, เหตุผล, สาเหตุ, วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา)

    (b) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

    (c) trouble    (ความยุ่งยาก, ความยากลำบาก, ความลำบาก, การรบกวน, สิ่งรบกวน, อุปสรรค, ความเป็นทุกข์, ความเจ็บปวด, ความขัดแย้ง, ความไม่สบาย)

    (d) problem    (ปัญหา, ข้อปัญหา, โจทย์, เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือพิจารณากัน)

    (e) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

5. (a) require    (ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง)

    (b) remark    (กล่าว, พูด, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

    (c) request    (ร้องขอ, ขอ, ถามหา, เรียกร้อง, อ้อนวอน)

    (d) review    (ทบทวน, วิจารณ์, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, ตรวจพล, สังเกตการณ์, เขียนบทวิจารณ์)

    (e) advocate    (สนับสนุน)

6. (a) time    (“Out of time”  =  “ไม่มีเวลา”)

    (b) control    (“Out of control”  =  “ควบคุมไม่อยู่, บานปลาย”)

    (c) question    (“Out of the question”  =  “เป็นไปไม่ได้”)

    (d) way    (“Out-of-the-way”  =  “อยู่ห่างไกลจากเมืองและค่อนข้างโดดเดี่ยว, ไม่ค่อยมีใครรู้จัก”  เช่น  “Out-of-the-way places”)

    (e) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

7. (a) forever    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ถาวร, ต่อเนื่อง, ไม่สิ้นสุด)

    (b) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

    (c) moreover    (ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น)

    (d) thereafter    (หลังจากนั้น, ต่อมา, ภายหลัง)

    (e) accordingly    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

8. (a) supervised    (ควบคุม, ดูแล, อำนวยการ, จัดการ, ตรวจตรา)  (ลดรูปมาจาก  “Which are supervised by…….......….”)

    (b) recommended    (แนะนำว่าดี, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, ทำให้อยากได้, ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ)

    (c) entertained    (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

    (d) managed    (บริหารจัดการ, ปกครอง, ดำเนินการ, ทำให้เกิดขึ้น)

    (e) forced    (บังคับ)

9. (a) achieved    (บรรลุผล, ทำได้สำเร็จ)

    (b) acquired    (หามาได้, ได้มา)

    (c) activated    (กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี)

    (d) assigned    (มอบหมาย, มอบหมายให้, กำหนด, ระบุ, นัด, จัดให้, อ้างว่า, โอนสิทธิให้แก่, โอนทรัพย์สิน)

    (e) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

10. (a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

      (b) exciting    (น่าตื่นเต้น)

      (c) thrilling    (ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ, ทำให้เสียวซ่าน, ทำให้สั่น)

      (d) fascinating    (น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์)

      (e) upsetting    (น่าว้าวุ่นใจ, น่าสับสน, ก่อกวน, ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ)

 

(คำแปล)                                               การศึกษาในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

 

            การ (ลงทะเบียน) เรียนวิชา (Taking a course) ในด้านสังคมศาสตร์ (social science) ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  สามารถเป็นประกบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด  (stressful) อย่างมาก  วิชาดังกล่าวโดยปกติแล้วได้รับการสอนโดยทีมของสมาชิกของคณะทำงาน (ของคณะ) (staff members) แทนที่จะ (instead of) (สอน) โดยอาจารย์ (ศาสตราจารย์) (professors)           ๑         โดยการบรรยาย (lectures) จะถูกกระทำ (ให้) (given) ในห้องบรรยาย (ห้องประชุม) (auditorium) ซึ่ง          ๒          และอาจจะได้รับการ           ๓          โดยนักเรียนมากถึง ๕๐๐ คน (as many as five hundred students)  ทั้งนี้  เพียงแต่การหาที่นั่งเรียน (Just finding a seat) ก็สามารถจะเป็น          ๔        ได้  ส่วนการขัดจังหวะ (Interrupting) การบรรยายเพื่อ           ๕        คำอธิบาย (จากผู้บรรยาย) (explanation) เป็นเรื่องที่            ๖          .

            นักเรียนมีโอกาสอย่างแท้จริง (do have a chance) ที่จะถามคำถาม,          ๗         (ต้องเป็นการถามฯ) ในขณะที่ประชุมกัน (พบกัน) (meeting) ในส่วน (ช่วงเวลา) ของการซักถาม (การสอบถาม) (quiz sections) (ในวันอื่นและห้องอื่น),  เหล่านี้เป็นกลุ่ม (นักเรียน) ที่เล็กลงมา (smaller groups),  ซึ่งถูก          ๘         โดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน (teaching assistants),  สำหรับการประชุม (พบกัน) เหล่านี้  การอ่าน (ตำรา, หนังสือ, บทความ) (readings) จะถูก           ๙         (ให้กับนักเรียน)  และปัญหาต่างๆ จะถูกอภิปราย (สาธยาย) (discussed)  ทั้งนี้  การตามไม่ทัน (ล้าหลังใน) บทเรียนของนักเรียน (Getting behind in one’s lessons)  อาจ (สามารถ) (can) เป็นเรื่องที่            ๑๐         อย่างมาก

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 118)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The True Cause of Flash Floods

 

          Blame for deaths and property damage from flash floods and mudslides during          1         tropical storms often is directed at loggers.  The most recent example is tropical storm Tembin, which       2         the Philippines in late December 2017 and caused over 700 deaths.  The mayor of Borongan, one of the hardest hit areas, cited illegal           3         on the surrounding hills as the           4          of flash floods that devastated the town.

          Researcher David Wilson contends that logging is seldom responsible for such           5        .  The                6         cause of these landslides, he says, is conversion of already logged lands to agriculture or grazing.  Grasses and young seedling do not           7         the same holding power against erosion as tree roots do.  In logging, some trees and tree stumps are left behind, providing stability to the soil.  In addition, trees in humid conditions grow back rather quickly by sprouts, root suckers or seeds.  In the wet tropics, regrowth is particularly           8         .

          Wilson says the problem is that if you log, you put in a road.  People then come in and further clear the land of old roots and stumps.  So while logging indirectly          9         to the problem, banning logging will not solve the problem.

          Wilson also says that the big floods that took place in southern Vietnam in August 2018, which                  10         hundreds of villages and resulted in a (an)          11         loss of property and life, resulted in a          12         on logging.  He says it wasn’t logging that did the job.  It was land clearing on steep slopes, partly to           13          new rubber plantations because the price of rubber was up.

          The fact was subsequently confirmed by an independent inspection mission.  Yet the logging ban            14       and the popular sentiment that logging was the villain prevails among the more radical environment organizations worldwide.

          The          15         to problems of landslides and flash floods, says Wilson, is to control land clearing on susceptible slopes.  This is a        16       task in view of prevailing situations of landlessness, population growth, taxation policies and pressures on hill farmers to         17        further upslope due to waves of migration from the lowlands.

          “It is important to          18         the proper cause or we will initiate solutions that do not solve the problem,” he says.  “Tightening enforcement in loggers or even          19         logging entirely, as was done in the Philippines, will not prevent further occurrence of such disasters.”

 

1. (a) harmful    (มีอันตราย)

    (b) amazing    (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์, น่าประหลาดใจ)

    (c) meager    (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

    (d) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอาการเอางาน)

    (e) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

    (f) deliberate    (เจตนา, ตั้งใจ)

2. (a) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

    (b) attempted    (พยายาม, ทดลอง, ความพยายาม)

    (c) abrogated    (ยกเลิก, เพิกถอน)

    (d) battered    (โจมตีอย่างต่อเนื่อง, ทุบติดต่อกัน, ตีติดต่อกัน, ใช้จนเสีย, นวด)

    (e) exposed    (เปิดเผย, เปิดโปง)

    (f) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมาก กว่า, ปกครอง)  

3. (a) hoax    (เรื่องหลอกลวง, การต้มตุ๋น)

    (b) trafficking    (การค้าขาย, การทำธุรกิจการพาณิชย์)

    (c) smuggling    (การลักลอบนำสินค้าเข้าหรืออกโดยผิดกฎหมาย, การแอบถือไปด้วย)

    (d) farming    (การทำไร่, การทำนา, การทำฟาร์ม, การเหมาจ่าย, การเหมาเก็บภาษี)

    (e) logging    (การตัดต้นไม้, อาชีพการตัดไม้)

    (f) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

4. (a) consequence    (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง, ความสำคัญ)

    (b) aftermath    (ผลที่ตามมา)

    (c) reason    (เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, ความพอควร, ความไม่บ้า, จิตปกติ)  (ตามด้วย  “For”)

    (d) cause    (สาเหตุ, มูลเหตุ, ต้นเหตุ, เหตุชนวน, เหตุผล, จุดประสงค์, เป้าหมาย, มูลฟ้อง, เรื่องที่อภิปราย, สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต)

    (e) mismanagement    (การบริหารจัดการผิดพลาด, การจัดการอย่างไม่มีประ สิทธิภาพหรือไม่ซื่อสัตย์)

    (f) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

5. (a) paucity    (พ้อ-ซะ-ที่)  (ความแร้นแค้น, ความขัดสน, ความยากจน, จำนวนเล็กน้อย)

    (b) discoveries    (การค้นพบ)

    (c) disasters    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

    (d) disparities    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

    (e) fright    (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

    (f) conditions    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

6. (a) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

    (b) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

    (c) primary    (สำคัญที่สุด, อันดับแรก, ครั้งแรก, ดีเลิศ, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, ประถม, ระยะแรก, ชั้นแรก)

    (d) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

    (e) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

    (f) initial    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

7. (a) impede    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

    (b) provide    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (c) facilitate    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

    (d) fascinate    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

    (e) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ทำให้อ่อนโยนขึ้น, เบาบางลง, ลดน้อยลง, อ่อนลง, ลดน้อย, บรรเทา)

    (f) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

8. (a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

    (b) swift    (รวดเร็ว, เร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ฉับไว, ทันที, ทันควัน)

    (c) threatening    (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)  

    (d) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

    (e) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

    (f) gradual    (ทีละน้อย)

9. (a) contributes    (มีส่วนทำให้เกิด, มีส่วนร่วมใน, ช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

    (b) responds    (ตอบสนองต่อ)

    (c) is hostile    (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ)

    (d) recommends    (แนะนำว่าดี)

    (e) refers    (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา)

    (f) complains    (อุทธรณ์, ร้องทุกข์, บ่น, คร่ำครวญ, กล่าวหา, ฟ้อง, แสดงความข้องใจ)

10. (a) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

      (b) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

      (c) diminished    (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

      (d) intruded    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

      (e) stabilized    (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

      (f) seized    (ซีซ)  (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

11. (a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

      (b) reprehensible    (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

      (c) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

      (d) tremendous    (มหาศาล, มากมาย, มหึมา, ใหญ่โตมาก, อย่างยิ่ง, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

      (e) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

      (f) occasional    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)          

12. (a) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

      (b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ”)

      (c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

      (d) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

      (e) ban    (การห้าม, การสั่งห้าม, การประกาศห้าม, การประณาม, การสาปแช่ง, การขับออกนอกศาสนา)

      (f) variation    (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

13. (a) annihilate    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

      (b) scatter    (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

      (c) approve    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

      (d) establish    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์)

      (e) indoctrinate    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมทราบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ  ลัทธิ และอื่นๆ)

      (f) proceed    (ดำเนินต่อไป)

14. (a) fluctuates    (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลง, ไม่คงที่)

      (b) augments    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

      (c) exaggerates    (อิก-แซ้จ-จะ-เรท)  (พูดเกินความจริง, คุยโม้, โอ้อวด)

      (d) recovers    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

      (e) continues    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป, ติดต่อ, ต่อเนื่อง, ทำให้ต่อเนื่อง, ทำให้ยืดออกไป)

      (f) contaminates    (ทำให้เกิดมลภาวะ, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้สกปรก)

15. (a) rivalry    (ไร้-เวิล-รี่)  (การแข่งขันกัน, การชิงดีชิงเด่น, การเป็นคู่ต่อสู้กัน, การตีเสมอ)

      (b) cooperation    (ความร่วมมือ)

      (c) solution    (วิธีแก้, ทางออกของ, การแก้ปัญหา, การอธิบาย, คำตอบ, วิธีการ, สารละลาย, การละลาย)

      (d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

      (e) prohibition    (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

      (f) dread    (เดรด)  (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

16. (a) profitable    (ทำกำไร, มีกำไร, เป็นประโยชน์)

      (b) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, แปลกประหลาด)

      (c) complex    (สลับซับซ้อน, เชิงซ้อน, (คำ) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนหรือมากกว่า)

      (d) gorgeous    (หรูหรา, โอ่อ่า, วิเศษ, สวยงาม, น่ายินดี)

      (e) perilous    (มีอันตราย)

      (f) daring    (กล้าหาญ)

17. (a) move    (เคลื่อนที่, ย้ายที่, เคลื่อนไหว, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ, จากไป, ถ่ายท้อง, ดำเนินการ, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ)

      (b) desire    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

      (c) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

      (d) persuade    (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

      (e) compel    (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ได้มาโดยการบังคับ, ต้อน)

      (f) imitate    (เลียนแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง)

18. (a) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

      (b) detest    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

      (c) congregate    (ค้อง-กรี-เก้ท)  (รวมตัว, จับกลุ่มกัน, รวบรวม, ชุมนุม)

      (d) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

      (e) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

      (f) concentrate on    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

19. (a) restricting    (จำกัด, จำกัดวง, ควบคุม)

      (b) delaying    (ทำให้ล่าช้า)

      (c) earning    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

      (d) provoking    (กระตุ้น, ก่อให้เกิด, ยุแหย่, ปลุกปั่น, ยั่ว, ก้าวร้าว)

      (e) prohibiting    (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

 

(คำแปล)                                                    สาเหตุที่แท้จริงของน้ำท่วมฉับพลัน

 

            การตำหนิ (ความรับผิดชอบ) (blame) ในเรื่องการตาย (death) และความเสียหายของทรัพย์สิน (property damage) จากน้ำท่วมฉับพลัน (flash floods) และโคลนถล่ม (mudslides) ในระหว่างพายุโซนร้อน (tropical storms)          ๑         บ่อยครั้งได้ถูกมุ่งไปที่ (directed) คนตัดไม้ (loggers),  ตัวอย่างล่าสุด (most recent) คือพายุโซนร้อน “เทมบิน”  ซึ่ง          ๒         ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนธันวาคม  ปี ๒๐๑๗  และก่อให้เกิดการเสียชีวิตกว่า ๗๐๐ ราย  โดยนายกเทศมนตรี (mayor) ของเมืองโบรองแกน,  หนึ่งในพื้นที่ซึ่งถูก (พายุ) กระหน่ำหนักที่สุด (hardest hit), อ้าง (cited)      ๓        อย่างผิดกฎหมาย (illegal) บนเนินเขารอบๆ (พื้นที่) (surrounding hills) ว่าเป็น           ๔         ของน้ำท่วมฉับพลันซึ่งทำลาย (ล้างผลาญ(devastated) เมือง (โบรองแกน)

            นักวิจัย เดวิด วิลสัน แย้ง (โต้เถียง, ยืนยัน) (contends) ว่าการตัดไม้ไม่ใคร่จะ  (seldom) เป็นสาเหตุของ (responsible for)          ๕         ดังกล่าว  โดยสาเหตุ           ๖        ของแผ่นดินถล่ม (แผ่นดินทลาย) (landslides) เหล่านี้, เขากล่าว, คือการเปลี่ยนแปลง (conversion) ผืนดินที่ได้ถูกตัดไม้แล้ว (already logged lands) ไปสู่การเกษตรกรรม (agriculture) หรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งปศุสัตว์) (grazing)  ทั้งนี้  หญ้า (Grasses) และพืชที่ปลูกด้วยเมล็ด (พืชที่ยังสูงไม่เกิน ๓ ฟุต) (seedling) ซึ่งยังอ่อนอยู่ (young) มิได้          ๗         แรงในการยึดเกาะ (พื้นดิน) (holding power) เพื่อสู้กับการกัดเซาะ (against erosion) เหมือนกับรากต้นไม้ (tree roots) ให้ (แรงยึดเกาะ),  ในการตัดไม้  ต้นไม้และตอไม้ (stumps) บางตอ (ต้น) จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (left behind)  ซึ่งให้ความมั่นคง (แรงยึดเกาะ) (stability) กับพื้นดิน (soil) นอกจากนั้น  ต้นไม้ในสภาวะเปียกชื้น (humid conditions) จะเจริญเติบ โตกลับคืนสู่สภาพเดิม (grow back) ค่อนข้างรวดเร็วโดยหน่อ (sprouts), รากดูด (หน่อของราก) (root suckers), หรือเมล็ด (seeds) โดยในเขตร้อนที่เปียกชื้น (wet tropics) การเจริญเติบโตใหม่อีกครั้ง (regrowth) จะ            ๘          เป็นพิเศษ (particularly)

            วิลสันกล่าวว่า  ปัญหาก็คือว่า  ถ้าคุณตัดไม้ (log)  คุณนำ (ถนน) เข้ามา (put in) (เพราะ) ผู้คนจะเข้ามา (ในบริเวณนั้น) และเคลียร์ (แผ้วถาง) (clear) ผืนดินที่มีรากและตอไม้เดิม (ที่ถูกโค่น) ต่อไป (further)  ดังนั้น  ในขณะที่การตัดไม้            ๙         ปัญหา (น้ำท่วม, ดินถล่ม) โดยทางอ้อม (indirectly)  การห้าม (banning) การตัดต้นไม้ (logging) จะไม่แก้ (แก้ไข, แก้ปัญหา) (solve) ปัญหานี้ 

            วิลสันยังกล่าวด้วยว่า  น้ำท่วม (floods) ใหญ่ซึ่งเกิดขึ้น (took place) ทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๐๑๘, ซึ่ง           ๑๐         หมู่บ้านหลายร้อยแห่ง  และส่งผลให้เกิด (resulted in) ความสูญเสีย (loss)           ๑๑        ของทรัพย์สิน (property) และชีวิต,  ได้ส่งผลให้มี           ๑๒         การตัดต้นไม้  เขากล่าวว่ามันมิใช่การตัดต้นไม้ (logging) ที่ทำงาน (did the job) (หมายถึง  ทำให้น้ำท่วม)  แต่  มันเป็น (เพราะว่า) การแผ้วถางพื้นดิน (land clearing) บนพื้นที่ลาดเอียง (slopes) (ของเนินเขา) ที่สูงชัน (steep)  ส่วนหนึ่ง (partly) เพื่อ           ๑๓         ไร่ (ฟาร์มเพาะปลูก) ยาง  (rubber plantations) แห่งใหม่  เพราะว่าราคาของยางเพิ่มสูงขึ้น (was up)

            ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยัน (confirmed) ในเวลาต่อมา (consequently) โดยคณะผู้แทนการตรวจสอบ (inspection mission) อิสระ  แม้กระนั้นก็ตาม (Yet)  การห้ามตัดต้นไม้ (logging ban) (ยังคง)           ๑๔         และความรู้สึกของประชาชน  (popular sentiment) ที่ว่าการตัดต้นไม้เป็นผู้ ร้าย (วายร้าย, ตัวโกง) (villain) (หมายถึง  การตัดต้นไม้เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม) มีอยู่ทั่วไป (ดาษดื่น, เป็นต่อ(prevails) ในบรรดาองค์กรสิ่งแวดล้อม (environment organizations) ซึ่งหัวรุนแรงมากกว่า (more radical) (หมายถึง  องค์กรสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความคิดรุนแรงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม) ทั่วโลก (worldwide)

                         ๑๕         ปัญหาแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน, วิลสันกล่าว, คือการควบคุมการแผ้วถางที่ดิน (land clearing) บนพื้นที่ลาดเอียง (เนินเขา)  ซึ่งเปราะบางต่อการถูกทำลาย (susceptible)  สิ่งนี้เป็นงาน (task)  ที่          ๑๖         เมื่อพิจารณาถึง (in view of) สถานการณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไป (ดาษดื่น) (prevailing situations) ของการไร้ที่ดิน (landlessness), การเพิ่มของประชากร (population growth), นโยบายการเก็บภาษี (taxation policies), และแรงกดดัน (pressures) ที่มีต่อชาวไร่ชาวนาบนเนินเขา (hill farmers) ที่ทำให้ต้อง          ๑๗        ไกลออกไป (farther) สูงขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชัน (บนเขา) (upslope)  เนื่องมาจาก (due to) คลื่นของการอพยพ (migration) จากบริเวณพื้นที่ราบ (lowlands)

            “มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะ         ๑๘       สาเหตุ (cause) ที่ถูกต้อง (อันแท้จริง, เหมาะสม) (proper) (ของนำ้ท่วมฉับพลัน-แผ่นดินถล่ม)  มิฉะนั้น (or) เราจะนำเข้ามา (ริเริ่ม) (initiate) วิธีแก้ปัญหา (solutions) ซึ่งมิได้แก้ปัญหา”  วิลสันกล่าว, (และ)  “การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  (Tightening enforcement) ในการตัดไม้  หรือแม้กระทั่ง (even)           ๑๙        การตัดไม้อย่างสิ้นเชิง (entirely), ดังที่กระทำกันในเวียดนาม, จะไม่ (ช่วย) ป้องกัน (prevent) การเกิดขึ้นต่อไป (further occurrence) ของภัยพิบัติ (ความหายนะ) ดังกล่าว (such disasters)”

         

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 117)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Drug Abuse

 

          Drug abuse is commonly defined as the harmful, non-medical use of a mind-altering drug.  The continual          1         of one or more such drugs, also called psychoactive drugs, can          2         to poor health and to personality and behavioral problems.  Some experts use the term drug abuse to refer only to problems          3         illegal drugs, also called street drugs.  Other experts include the harmful use of legal drugs, even          4         prescribed by a doctor.

          Cultural attitudes about a drug         5        determine whether its use is considered harmful.  For example, both alcohol and marijuana can          6         similar intoxication.  However, most Americans consider the moderate use of alcohol as         7       , but many regard any use of marijuana as dangerous.           8        cultural attitudes are reflected in a number of drug laws.           9       , the sale of alcohol is legal in most parts of the United States, but the sale of marijuana is not.

 

1. (a) mismatch    (การจับคู่อย่างผิดๆ หรือไม่เหมาะสมกัน, คู่ที่ไม่เหมาะสมกัน)

    (b) misfire    (การไม่ติดไฟ, การที่เครื่องไม่ติด, การไม่ระเบิด, การยิงพลาดเป้าหมาย)

    (c) mismanagement    (การบริหารจัดการผิดพลาด, การจัดการอย่างไม่มีประ สิทธิภาพหรือไม่ซื่อสัตย์)

    (d) misuse    (การใช้ในทางที่ผิดหรือไม่สมควร)

    (e) misfortune    (โชคไม่ดี, โชคร้าย, ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ)

2. (a) respond    (ตอบสนองต่อ)

    (b) recommend    (แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ)

    (c) complain    (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ) 

    (d) lead    (“Lead to”  =  “นำไปสู่”)

    (e) compare    (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)

3. (a) at

    (b) by

    (c) on

    (d) in

    (e) with    (กับ)

4. (a) these    (เหล่านี้)

    (b) others    (อื่นๆ)

    (c) such    (เช่นนั้น, ดังกล่าว)

    (d) ones    (ยาซึ่งถูกกฎหมาย)  (แทน  “Legal drugs”)

    (e) drugs    (ยา)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการใช้คำซ้ำกับข้อความข้างหน้า)

5. (a) force    (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)

    (b) discriminate    (แยกแยะ, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, วินิจฉัย, ตัดสินโดยใช้เหตุผล)

    (c) help    (ช่วย, ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, สงเคราะห์, ส่งเสริม, บรรเทา, ให้ความช่วยเหลือ)

    (d) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

    (e) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

6. (a) worsen    (ทำให้แย่ลง-เลวลง, กลายเป็นแย่ลง-เลวลง)

    (b) recover    (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

    (c) enrich    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

    (d) relieve    (บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

    (e) produce    (สร้าง, ก่อให้เกิด, ผลิต, ให้กำเนิด, ก่อ, จัดหา, แสดง, เสนอ)

7. (a) indispensable    (สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

    (b) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

    (c) acceptable    (สามารถรับได้, ยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ยินดีต้อนรับ)

    (d) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

    (e) reckless    (สะเพร่า, ประมาท)

8. (a) Any    (ใดๆ)

    (b) Also    (ด้วย, เช่นกัน)

    (c) Such    (ดังกล่าว, ดังว่า, เช่นว่า)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการย้ำถึง  “ทัศนคติทางด้านวัฒนธรรม”  การใช้ยาที่มีและไม่มีอันตราย  ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น)

    (d) Other    (อื่นๆ)

    (e) Most    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก)

9. (a) Finally    (ในที่สุด, ประการสุดท้าย, ในบั้นปลาย, โดยสรุป)

    (b) On the contrary    (ในทางตรงกันข้าม)

    (c) As a consequence    (ผลที่ตามมา)

    (d) Similarly    (เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ในทำนองเดียวกัน)  (เลือกข้อนี้เนื่องจาก  กฎหมายยาสะท้อนให้เห็นทัศนคติทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ยาที่เหมือนกับที่ได้กล่าวมาในตอนต้น  คือ  มองว่ายาตัวนั้นๆ – แอลกอฮอล์และกัญชา - มีอันตรายหรือไม่)

    (e) Nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

 

(คำแปล)                                                             การใช้ยาเสพย์ติด

 

            การใช้ยาในทางที่ผิด (มักหมายถึงยาเสพย์ติด) (Drug abuse) ถูกให้คำจำกัดความ (defined) อย่างทั่วไป (ธรรมดาสามัญ) (commonly) ว่าเป็นการใช้ยาซึ่งเปลี่ยนจิตใจ (คน) (mind-altering) ที่มิใช่ในทางการแพทย์ (non-medical) (หมายถึงการใช้ยา),  โดย          ๑         อย่างต่อเนื่อง (แบบใช้หยุดใช้หยุด) (continual) ของยาดังกล่าว (such drugs) หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิด (one or more),  ซึ่งถูกเรียกว่ายาซึ่งมีผลต่อจิตหรือประสาทอย่างเด่นชัด (psychoactive drugs) ด้วยเช่นกัน,  สามารถ              ๒       สุขภาพที่ย่ำแย่ (poor health) และปัญหาด้านบุคลิกภาพ (personality) และ (ด้าน) พฤติกรรม (behavioral)  ทั้งนี้  ผู้เชี่ยวชาญ (experts) บางคนใช้คำศัพท์  (term) การใช้ยาในทางที่ผิด (ยาเสพย์ติด)” เพื่อกล่าวถึง (อ้างถึง) (refer) เฉพาะกับปัญหา         ๓        ยาซึ่งผิดกฎหมาย (illegal) เท่านั้น  ซึ่งถูกเรียกว่ายาของบุคคลตามถนน (street drugs) ด้วยเช่นกัน  ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ รวมเข้าไว้ด้วย (รวมไปถึง(include) การใช้ยาที่ถูกกฎหมาย (legal) แบบมีอันตราย (harmful)  แม้กระทั่ง (even)          ๔        ซึ่งถูกสั่งยา (แนะนำ) (prescribed) โดยแพทย์  (คือ  ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ มองว่าการใช้ยาแม้จะถูกกฎหมาย  แต่ถ้ามีอันตราย  ก็ถือว่าเป็นการใช้ยาเสพย์ติดเช่นกัน)

            ทัศนคติด้านวัฒนธรรม (Cultural attitudes) เกี่ยวกับยา           ๕        กำหนด  (determine) ว่าการใช้ยานั้นถูกพิจารณา (ถือ) ว่า (considered) เป็นอันตราย (harmful) หรือไม่ (whether)  ตัวอย่างเช่น  ทั้งเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ (เหล้า)  (alcohol) และกัญชา (marijuana) สามารถ                       ๖         ความมึนเมาที่เหมือนกัน  (similar intoxication)  อย่างไรก็ตาม  ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ถือว่า (consider) การใช้ (ดื่ม) เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์แบบพอประมาณ (ไม่มากเกินไป) (moderate) เป็นสิ่งที่            ๗        ,  แต่อีกหลายคนถือว่า (regard) การใช้กัญชาใดๆ เป็นอันตราย (dangerous) ทั้งสิ้น,  ทั้งนี้  ทัศนคติทางด้านวัฒนธรรม           ๘         ถูกสะท้อนให้เห็น (reflected) ในกฎหมายยาจำนวนมาก,            ๙         การขาย (sale) เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ถูกกฎหมายใน (รัฐ) ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ  แต่การขายกัญชาผิดกฎหมาย    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 116)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Swallows

 

          Swallows are found throughout the world except for the very highest latitudes and some remote oceanic islands.  They are           1         birds and travel thousands of kilometers following the summer and feeding on the insects that they          2         in mid-air.  There are about 75 species belonging to the family Hirundinidae; some          3         are more generally known as martins.

          Most swallows are bluish grey to black on the back with lighter underparts, often       4       chestnut or to buff markings around the face and throat.  Their feet and legs are weak, making them awkward on the ground,          5         they can perch on twigs, wires, grass stems and on the edges of their nests.  They          6        in group and often large flocks, congregate on telegraph wires before migrating.  Most of them           7         nests of mud under the eaves of houses, barns and sheds.  Some nest in holes in trees,           8         others tunnel into sandbanks or take          9         the abandoned burrows of other birds or animals.  Many species build communal rows of nests on rocky ledges.

 

1. (a) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

    (b) rebellious   (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

    (c) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

    (d) insurmountable   (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้) 

    (e) migratory    (ซึ่งอพยพ, ซึ่งย้ายถิ่น, ร่อนเร่, พเนจร)

2. (a) kill    (ฆ่า, สังหาร)

    (b) eat    (กิน)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากความหมายเหมือนกับ  “Feeding”)

    (c) pass    (ผ่าน)

    (d) catch    (จับได้, จับ, จับไว้, คว้า, ตะครุบ, กุม, เกาะ, ฉวย, อุ้ม, พบโดยบังเอิญ, รับเชื้อ, ติดเชื้อ, ติดไฟ, เข้าใจ, ไล่ทัน, รับโทษ)

    (e) see    (เห็น, มอง, มองเห็น, ดู, นึกดู, ตรวจดู, เข้าใจ, สังเกต, พบ, เยี่ยม, ชม)

3. (a) races    (เชื้อชาติ, ชนชาติ, เผ่าพันธุ์, มนุษย์ชาติ, วรรณะ, วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย, จำพวก, กลุ่ม, ชนชั้น, การแข่งขันความเร็ว, การวิ่งแข่ง, การแข่งขัน, ความเชี่ยว, การไหลเชี่ยว, น้ำที่ไหลเชี่ยว)

    (b) flocks    (ฝูง, กลุ่ม, หมู่, โขยง, ผู้คนจำนวนมาก, ฝูงชน, กลุ่มก้อน)

    (c) parts    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนประกอบ, ส่วนของอวัยวะ, บริเวณ, ถิ่น, ฝ่าย, เส้นแบ่ง, ปัจจัย, บทบาท)

    (d) birds    (นก)

    (e) species    (ชนิด, พันธุ์สัตว์หรือพืช, จำพวก, รูปแบบ)

4. (a) being

    (b) getting

    (c) taking

    (d) having    (มี)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากต้องการบอกว่า  มีสี............รอบๆ หน้าและลำคอ)  (“Chestnut”  ในที่นี้หมายถึง  “สีน้ำตาลแก่”  มิได้หมายถึง  “ลูกเกาลัด”)

    (e) eating    (กิน)

5. (a) although    (แม้ว่า)

    (b) since    (เพราะว่า, ตั้งแต่)

    (c) besides    (นอกจากนั้น, นอกเหนือจาก)

    (d) unless    (ถ้า.....................ไม่)

    (e) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

6. (a) correspond    (ตรงกัน, ลงรอยกัน, สอดคล้องกัน, เหมือนกับ, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, ติดต่อกันทางจดหมาย)

    (b) associate    (คบค้าสมาคม, เชื่อมสัมพันธ์กัน, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม, เกี่ยวเนื่อง)

    (c) contact    (ติดต่อกับ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การติดต่อ, การสัมผัส, การพบปะ, การคบหาสมาคม, จุดเชื่อม, คนรู้จักหรือคุ้นเคย")

    (d) allocate    (จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี)

    (e) incapacitate    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

7. (a) look for    (มองหา, ค้นหา)

    (b) find    (หา, พบ, เจอ, พบว่า, ค้นพบ, พบความลับ, ตัดสิน, ลงความเห็น)

    (c) reside in    (อาศัยอยู่ใน)

    (d) build    (สร้าง, ก่อสร้าง, ก่อ, ปลูก, สถาปนา, สร้างสรรค์, เพิ่ม, ทำให้แข็งแรง, ทำ, กระทำ, ประดิษฐ์)

    (e) struggle for    (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)

8. (a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) unless    (ถ้า........................ไม่)

    (c) because    (เพราะว่า)

    (d) otherwise    (มิฉะนั้น)

    (e) whereas    (แต่, แต่ทว่า, อย่างไรก็ตาม, ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่)

9. (a) in

    (b) on

    (c) over    (“Take over”  =  “ยึด, ครอบครอง, รับช่วงต่อ, เข้าเป็นเจ้าของ”)

    (d) out    (“Take out”  =  “พาออกไปข้างนอก”)

    (e) after    (“Take after”  =  “เหมือนกัน, คล้ายกัน”)

 

(คำแปล)                                                                     นกนางแอ่น

 

            นกนางแอ่นถูกพบทั่วโลก (throughout the world)  ยกเว้น (บริเวณ) เส้นรุ้ง (เส้นขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก) (latitudes) ที่อยู่สูงสุดมาก (บริเวณใกล้กับขั้วโลกเหนือและใต้)  และเกาะต่างๆในมหาสมุทร (oceanic islands) ที่อยู่ไกลโพ้น (โดดเดี่ยว) (remote) บางแห่ง,  โดยมันเป็นนก         ๑         และเดินทางหลายพันกิโลเมตรภายหลัง (following) ฤดูร้อน  และกิน (กินอาหาร) (feeding on) แมลง (insects) ที่มัน         ๒       กลางอากาศ (in mid-air)  ทั้งนี้  มี (นกนางแอ่น) ประมาณ ๗๕ ชนิด (species) ซึ่งอยู่ใน (belonging to) ตระกูล (family) “ไฮรันดินิแด”  โดยบาง            ๓         เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากกว่ากัน (more generally known) (เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นๆ) ว่าพันธุ์  “มาร์ทิน” (martins) (นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง)

            นกนางแอ่นส่วนใหญ่มีสีเทาออกไปทางน้ำเงิน (bluish grey)  ไปจนถึงสีดำบนหลัง (back)  โดยมีส่วนล่าง (ของลำตัว) (underparts) ซึ่งสีอ่อนกว่ากัน (lighter)  และบ่อยครั้ง          ๔        สีน้ำตาลแก่ (ลูกเกาลัด) (chestnut) หรือรอย (แต้ม) (markings) ของหนังหนาสีเหลืองอ่อน (buff) รอบๆ หน้า (around the face) และลำคอ (throat)  ส่วนเท้าและขาของมันจะอ่อนแอ (weak)  ซึ่งทำให้มันงุ่มง่าม (เก้งก้าง) (awkward) บนพื้นดิน          ๕         มันสามารถเกาะ (perch) บนกิ่งไม้ (กิ่งอ่อน, แขนงไม้) (twigs), สายไฟ (wires), ลำต้นหญ้า (grass stems) และบนริม (ขอบ) (edges) ของรัง (nests) ของมัน  (นอกจากนั้น)  มันยัง          ๖         กันเป็นกลุ่ม (in group) (อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม)  และบ่อยครั้งฝูงใหญ่ (large flocks) จะจับกลุ่มกัน (ชุมนุม) (congregate) บนเสาโทรเลข (telegraph wires) ก่อนการอพยพ (before migrating)  ทั้งนี้  พวกมัน (นกนางแอ่น) ส่วนใหญ่           ๗        รังทำด้วยโคลน (เลน, ปลัก) (build nests of mud) ใต้ชายคา (eaves) ของบ้าน, ยุ้งข้าว (barns) และเพิง (กระท่อม, โรงรถ) (sheds)  นกนางแอ่นบางตัวทำรัง (nest) ในโพรง (holes) ในต้นไม้            ๘         ตัวอื่นๆ  ขุดโพรง (ขุดทางใต้ดิน, ทำอุโมงค์) (tunnel) ในตลิ่ง (ฝั่ง) ทรายใต้ผิวหน้าของทะเลหรือแม่ น้ำ (sandbanks)  หรือไม่ก็ (or)          ๙        โพรงบนพื้นดิน (burrows) ที่ถูกทิ้งไป (ทอดทิ้ง) (abandoned) ของนกหรือสัตว์ตัว (ชนิด) อื่นๆ (เข้ายึดรังของนกหรือสัตว์อื่นที่ถูกทิ้งไป),  นกนางแอ่นหลายพันธุ์สร้างรังเป็นแถว (แนว) ยาว (rows of nests) แบบอยู่รวมกัน (เป็นฝูงใหญ่) (communal) บนขอบหรือแนวหินที่ยื่นโผล่จากภูเขา (rocky ledges)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ CLOZE TEST