หมวดข้อสอบ CLOZE TEST

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 135)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Inquiring

             Dr. Foster is worried about a flight

 

Foster   :  Hello.  Is that flight inquiries?

Clerk    :  Yes.  Which airline?

Foster   :  China Airways.

Clerk    :  Right.  Flight            1         ?

Foster   :  CI  06.  From London.

Clerk    :  The flight will be            2          three hours late.

Foster   :  Why?

Clerk    :  Fog in Europe.  Departure delayed three hours.             3          how much time can be made up.

Foster   :  OK.  I’ll           4          later.  Thanks.

Clerk    :  You’re welcome.

 

1. (a) number    (หมายเลข, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนทั้งหมด, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, กลุ่ม)

    (b) time    (เวลา)

    (c) name    (ชื่อ)

    (d) speed    (ความเร็ว)

2. (a) as little as    (น้อยเท่ากับ, น้อยพอๆ กับ)

    (b) up and down    (ชึ้นและลง)

    (c) more or less    (ไม่มากก็น้อย)

    (d) at least    (อย่างน้อยที่สุด)

3. (a) I don’t think    (ผมไม่คิด)

    (b) We don’t tell    (เราไม่บอก)

    (c) They don’t know    (พวกเขาไม่รู้)

    (d) You don’t ask    (คุณไม่ได้ถาม)

4. (a) take off    (เครื่องบินบินขึ้น, เครื่องบินออก)

    (b) make out    (เข้าใจ)

    (c) call back    (โทรกลับมา)

    (d) hold on    (รอก่อน, รอสักครู่)

 

การสอบถาม (การไต่ถาม, การถามหา) (Inquiring)

             หมอฟอสเตอร์วิตกกังวลเกี่ยวกับเที่ยวบิน (flight) หนึ่ง

 

ฟอสเตอร์   เฮลโล่  นั่นคือ (แผนก) การสอบถามเที่ยวบิน (flight inquiries) ใช่ไหมครับ

เสมียน        :  ใช่ครับ  สายการบิน (airline) ไหนครับ

ฟอสเตอร์   :  ไชน่าแอร์เวย์ครับ

เสมียน        :  ได้ครับ             ๑         เที่ยวบินล่ะครับ

ฟอสเตอร์   :  ซีไอ  ๐๖  (มา) จากลอนดอนครับ

เสมียน        :  เที่ยวบินนี้จะล่าช้า (late)            ๒         สามชั่วโมงครับ

ฟอสเตอร์   :  ทำไมล่ะ

เสมียน        :  หมอก (Fog) ในยุโรปครับ,  เครื่องบินออก (Departure) ล่าช้า (delayed) ชั่วโมงครับ, 

                                 ๓         (ว่า) จะชดเชยเวลาที่เสียไปได้มากน้อยเพียงใดครับ (how much time can

                      be made up)

ฟอสเตอร์   :  โอเค  ผมจะ            ๔        ทีหลัง (later) ขอบคุณนะ

เสมียน        ยินดีครับ (You’re welcome)

 

Applying

             Somsri wants to take a part-time job.

 

Dear Sir,

 

This letter is           1         your advertisement in our local newspaper for the part-time administrative assistant position.

 

           2         , I am enclosing my resume, a recent photograph and the names of two            3         .  I should be            4         for interview at any time during the period you suggest.             5         , I will, of course, be happy to           6          any additional information you need.

 

I look forward to hearing from you            7          .

 

Yours faithfully,

Somsri Vichaikul

 

1. (a) for information on    (สำหรับข้อมูลในเรื่อง)

    (b) in response to    (การตอบสนองต่อ)

    (c) on account of    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

    (d) as reply for    (เป็นคำตอบสำหรับ)  (ต้องใช้  “A reply to”  =  “การตอบ”)

2. (a) For example    (ตัวอย่างเช่น)

    (b) If necessary    (ถ้าจำเป็น)

    (c) When required    (เมื่อ (ถูก) ต้องการ)

    (d) As requested    (ตามที่ถูกต้องการ, ตามที่ท่านต้องการ)

3. (a) referees    (ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล), กรรมการ, ผู้ชี้ขาด, คนกลาง)

    (b) referrals    (การอ้างอิง, การอ้างถึง, การพาดพิง, การกล่าวถึง, การเกี่ยวโยงไปถึง)

    (c) references    (นายจ้างคนก่อน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, หลักฐานอ้างอิง, การพาดพิง, การอ้างถึง)

    (d) referents    (สิ่งที่อ้างอิง, เหตุการณ์ที่อ้างถึง, ข้อความแรกที่ข้อความต่อไปอ้างอิงถึง)

4. (a) appointed    (แต่งตั้ง, นัดหมาย)

    (b) available    (ว่าง, สามารถหาตัวได้, อยู่บ้าน, หาได้ง่าย, มี, เท่าที่จะหาได้, ใช้ประโยชน์ได้, เหมาะที่ใช้)

    (c) approached    (เข้าไปใกล้, เข้าหา, ทาบทาม)

    (d) applicable    (ใช้สอยได้, ปฏิบัติได้, เหมาะสม)

5. (a) Therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) Fortunately    (โชคดี, เคราะห์ดี)

    (c) Meanwhile    (ในระหว่างนั้น)

    (d) Usually    (โดยปกติแล้ว, เป็นประจำ)

6. (a) invite    (เชื้อเชิญ)

    (b) interview    (สัมภาษณ์)

    (c) provide    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (d) process    (ประมวลผล, ดำเนินเรื่อง)

7. (a) in due course    (เมื่อถึงเวลาอันสมควร)

    (b) by all means    (อย่างแน่นอน, มิต้องสงสัยเลย)

    (c) as a consequence    (ผลที่ตามมา, ผลที่ตามมาคือ)

    (d) for early use    (สำหรับการใช้แต่เนิ่นๆ)

 

การสมัครงาน (Applying)

            สมศรีต้องการจะทำงานพาร์ตไทม์

 

เรียน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Dear Sir)

 

จดหมายฉบับนี้เป็น          ๑         การโฆษณาของท่านในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ในประ เทศ) ของเรา  สำ

หรับตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการ (administrative assistant position) บางเวลา (part-time)

 

            ๒         ,  ผมกำลังแนบ (enclosing) ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ (resume), รูปถ่าย

เมื่อเร็วๆ มานี้ (recent photograph) ใบ  และชื่อของ            ๓         จำนวนสองท่าน,  ผมจะ (ถูก) 

           ๔         สำหรับการสัมภาษณ์ ณ เวลาใดๆ (any time) ในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านแนะนำ

(suggest),             ๕         ผมจะ, แน่ละ (of course), เป็นสุข (สบายใจ) (happy) ที่จะ            ๖          

ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ (any additional information) ที่ท่านต้องการ (need)

 

ผมรอคอยด้วยความหวัง (look forward to) ที่จะได้รับข่าวสาร (hearing) (จดหมายเชิญสัมภาษณ์)

จากท่าน                     .

 

ขอแสดงความนับถือ

   สมศรี  วิชัยกุล

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 134)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Inviting

            Wirat wants Jane to go to the concert with him.

 

Wirat  :  Have you heard about the Bird Bird Concert next Sunday?            1         

Jane    :  Sunday, April 12?

Wirat  :  Yes.  If not, let’s go.

Jane    :              2         .  But I’m afraid I won’t be able to.  I have to attend a meeting.  Why not the

                weekend after next?  It’s still on then, isn’t it?

Wirat  :  Yes.  I think so.   A week from Sunday, then?  Shall I get the tickets?  There are two

                performances: matinee and evening.             3         ?

Jane    :  Matinee.  How much are the tickets?

Wirat  :  800, 1,500 and 2,000 baht.             4         ?

Jane    :  I haven’t got much cash this week and I don’t get my allowance until the first week of the

                month.

Wirat  :  I’ll get the 800-baht tickets.  You can give me the money anytime.

Jane    :  All right.  I’ll pay you back next week.            5         , where will the concert be held?

Wirat  :  At the Cultural Center on Ratchadapisek Road.

 

1. (a) It’s a pity you’re too busy today.    (มันน่าเสียดายที่คุณมีงานยุ่งมากเกินไปวันนี้)

    (b) I was wondering if you were doing anything.    (ผมกำลังสงสัยว่าคุณกำลังทำอะไรหรือเปล่า..............ในวันนั้น)

    (c) Don’t you want to do anything interesting?    (คุณไม่ต้องการทำอะไรที่น่าสนใจหรอกหรือ)

    (d) Why don’t we go to the concert together?    (ทำไมเราไม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันล่ะ)

2. (a) I’d love to    (ฉันอยากจะไปดูนะ)

    (b) You’ll be lucky    (คุณจะโชคดี)

    (c) As agreed    (ตามที่ตกลงกันไว้)

    (d) When possible    (เมื่อเป็นไปได้)

3. (a) What’s the time    (เวลาอะไร, เวลาเท่าใด)

    (b) When is the start    (เริ่มต้นเมื่อใด)

    (c) Which do you prefer    (คุณชอบรอบ (เวลา) ใดมากกว่ากัน)

    (d) How do you like it    (คุณชอบมันไหม)

4. (a) How much do you earn    (คุณหาเงินได้มากเท่าใด)

    (b) When shall we spend    (เราจะใช้จ่ายเงินเมื่อใด)

    (c) Where can we buy    (เราสามารถซื้อได้ที่ไหน)

    (d) What do you want to pay    (คุณต้องการจ่ายราคาเท่าใด)  (คุณต้องการซื้อบัตรราคาเท่าใด)

5. (a) In addition    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (b) As a result    (ผลที่ตามมาคือ)

    (c) By the way    (อ้อ, เอ้อ)  (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องพูด  ในที่นี้คือ  จากที่บอกว่าจะใช้เงินคืนสัปดาห์หน้า  เป็นถามว่า  คอนเสิร์ตจะจัดที่ไหน)

    (d) In fact    (ตามความเป็นจริง)

 

การเชื้อเชิญ (Inviting)

             วิรัตต้องการให้เจนไปดูคอนเสิร์ตกับตน

 

วิรัต    คุณได้ยินเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดวันอาทิตย์หน้าหรือเปล่า,            ๑         .

เจน     :  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายนใช่ไหม

วิรัต    :  ใช่แล้ว,  ถ้าไม่ (มีอะไรทำในวันนั้น) (If not)  เราไป (ดูคอนเสิร์ต) กันเถอะ (let’s go)

เจน     :               ๒         ,  แต่ฉันเกรง (afraid) ว่าฉันจะไม่สามารถไปได้  ฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม

               (attend a meeting)  ทำไมไม่ไปวันสุดสัปดาห์ (weekend) หลังสุดสัปดาห์หน้า (after next)

               ล่ะ,  คอนเสิร์ตยังคงเล่นอยู่ (is still on) ในตอนนั้น  ใช่หรือเปล่า

วิรัต    :  ใช่  ผมคิดเช่นนั้นนะ (I think so) สัปดาห์หลังจากวันอาทิตย์  ถ้ายังงั้น (then),  ผมไปซื้อบัตร

              (tickets) เอาไหม  มีการแสดง ๒ รอบ (two performances) , (คือ) รอบกลางวัน (รอบบ่าย)

              (matinee) และรอบค่ำ (evening)            ๓          .

เจน     :  (ฉันชอบ) รอบกลางวัน,  บัตรราคาเท่าไรล่ะ

วิรัต    :  ๘๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ บาท,             ๔          .

เจน     :  ฉันไม่มีเงินสดมากนักนะสัปดาห์นี้  และฉันก็จะไม่ได้รับ (get) เงินเบี้ยเลี้ยง (เงินค่าใช้จ่าย)

              (allowance) ของฉัน  จนกว่า (จนกระทั่ง, จนถึง) (until) สัปดาห์แรกของเดือน

วิรัต    :  ผมจะซื้อบัตรราคา ๘๐๐ บาท  คุณสามารถ (อาจจะ) (can) ให้เงินผมเมื่อใดก็ได้ (anytime)

เจน     ตกลง  ฉันจะใช้หนี้คุณ (ค่าบัตร) (pay you back) สัปดาห์หน้า,              ๕          คอนเสิร์ตจะจัด

              (held) ที่ไหนล่ะ

วิรัต    :  ที่ศูนย์วัฒนธรรม (Cultural Center), ถนนรัชดาภิเษกครับ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 133)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Chatting

              Simon and Harold are worried about George

 

Simon   :  Say, Harold, I ran          1         George the other day.  He didn’t look too well.

Harold  :  Yeah, he’s been feeling a bit down lately.

Simon   :  Same old trouble?  Gambling?  It always was one of his bad habits.

Harold  :  No, he has           2         .

Simon   :  Well,           3         at the office?

Harold  :  That’s the problem.  He’s not getting on well with his boss.  They argue all the time.

Simon   :             4          because the boss is just as stubborn as George.  Tell him not to           5         

                I’m sure things will improve. 

Harold  :  I hope so!  I’m getting tired of listening to him complain.

Simon   :             6          up, Harold.  Remember every cloud has a silver lining.

Harold  :  Thanks for the advice.

 

1. (a) over    (“Run over”  =  “ทับ”)

    (b) after    (“Run after”  =  “ค้นหา, พยายามหา ตามล่า”)

    (c) into    (“Run into”  =  “พบโดยบังเอิญ”)

    (d) towards    (“Run towards”  =  “วิ่งตรงไปยัง”)

2. (a) taken it on    (รับเอามันมา)

    (b) given it up    (เลิกเล่นการพนันแล้ว)

    (c) put it away    (เอามันไปเก็บเข้าที่)

    (d) brought it up    (อบรม-เลี้ยงดู, ยกขึ้นมาพูด)

3. (a) when was he    (เขา...........อยู่ที่ทำงาน...........เมื่อไร)

    (b) how is it    (เป็นอย่างไรบ้าง)

    (c) what were there    (อะไรอยู่ที่นั่น)

    (d) who are they    (พวกเขาคือใคร)

4. (a) Understandable    (สามารถเข้าใจได้)

    (b) Unusual    (แปลกประหลาด, ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

    (c) Impossible    (เป็นไปไม่ได้)

    (d) Incredible    (เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ)

5. (a) keep so quiet about it    (เก็บเรื่องนั้นเงียบไว้, ไม่บอกให้ใครรู้)

    (b) work himself to death    (ทำงานจนตาย, ทำงานหนักเกินไป)

    (c) let things upset him    (ปล่อยให้เรื่องต่างๆ ทำให้เขาหัวเสีย)

    (d) be so easy going    (ทำตัวสบายเกินไป)

6. (a) Speak    (“Speak up”  =  “พูดดังๆ”)

    (b) Take    (“Take up”  =  “เริ่มต้น, กินเนื้อที่, ยกขึ้น, ตอบรับ, ตอบตกลง, พิจารณา, ปรึกษาหารือ”)

    (c) Cheer    (“Cheer up”  =  “ทำใจให้สบาย, ทำใจให้สดชื่น, ร่าเริงหน่อย”)

    (d) Give    (“Give up”  =  “ยกเลิก”)

 

การคุยกันอย่างไม่มีพิธีรีตอง (การคุยกันเล่น) (Chatting)

              ไซมอนและแฮรอลด์วิตกกังวล (worried) เกี่ยวกับจอร์จ

 

ไซมอน     :  พูดก็พูดเถอะนะ (Say) แฮรอลด์,  ผม           ๑         จอร์จ (พบจอร์จโดยบังเอิญ) เมื่อวันก่อน

                    (the other day)  เขาดูมีท่าทางไม่ค่อยสบายนัก (He didn’t look too well)

แฮรอลด์   :  ใช่  เขากำลังรู้สึกหดหู่นิดหน่อย (a bit down) หมู่นี้ (lately)

ไซมอน     :  ปัญหาเดิมใช่ไหม,  (คือ) การพนัน (Gambling)  มันเป็นนิสัยที่ไม่ดี (bad habits) อย่างหนึ่ง

                    ของเขาเสมอมา

แฮรอลด์   :  ไม่ใช่  เขาได้           ๒        .

ไซมอน     :  อ้อ  (แล้วจอร์จ)            ๓         ที่ที่ทำงาน (ของเขา)

แฮรอลด์   :  นั่นแหละคือปัญหา,  เขา (จอร์จ) มิได้กำลังเข้ากันได้ดี (getting on well) กับเจ้านาย

                    (หัวหน้า(boss) ของเขา,  ทั้ง ๒ คนโต้เถียง (โต้คารม) (argue) กันตลอดเวลา (all the

                    time)

ไซมอน     :              ๔         , เพราะว่าเจ้านายก็ดื้อรั้น (หัวรั้น, ดื้อดึง) (stubborn) เท่าๆ กับจอร์จ,  บอกเขา

                    (จอร์จ) มิให้            ๕           ผมมั่นใจว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้น (improve)

แฮรอลด์   ผมหวังเช่นนั้น  ผมกำลังเบื่อหน่าย (getting tired) ที่จะฟังจอร์จร้องทุกข์ (บ่น, คร่ำครวญ)

                    (complain)

ไซมอน     :             ๖          ,  แฮรอลด์  จงจำไว้ว่าเมฆทุกก้อนมีขอบสีเงิน (silver lining) (หมายถึง  เมื่อ

                    เมฆผ่านพ้นไป  ท้องฟ้าก็จะแจ่มใส  คือ  สถานการณ์ที่เลวร้ายจะไม่คงอยู่ตลอดไป)

แฮรอลด์   :  ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำ (advice)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 132)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Requesting

            A guest approaches the reception desk of a hotel and talks to the receptionist.

 

Receptionist  :  Good morning, sir.

Guest             :  Good morning.  I’ve got a problem.             1          the air conditioning in my room isn’t

                           cold enough.

Receptionist  :  Oh, I’m sorry.             2          at once.

Guest             :  Thanks very much.  And I have another request.             3          on the best place to

                           go and buy silk.

Receptionist  :  Well, there’s a shop around the corner called “Thai Silk & Handicrafts.”             4         

                           a variety of silk products and locally made handicrafts.

Guest              :  I have to bargain?

Receptionist  :  Everything has a fixed price there.

Guest             :  Oh good.  I like that.  I think bargaining is            5          and I’m not used to it.

Receptionist  :  I can understand that. 

Guest              :  O.K.  Thank you very much.

Receptionist  :  You’re welcome, sir.

 

1. (a) We know    (เรารู้)

    (b) They hope    (พวกเขาหวัง)

    (c) You see    (คุณรู้ไหม, คุณเข้าใจไหม)

    (d) I expect    (ผมคาดหวัง)

2. (a) I’ll have someone fix it    (ผมจะให้คนไปซ่อมมัน)

    (b) You must report that    (คุณต้องรายงานเรื่องนั้น)

    (c) They will switch it off    (พวกเขาจะปิดสวิทซ – ไฟฟ้า, พัดลม, ทีวี ฯลฯ)

    (d) There’s nothing for us to do    (ไม่มีอะไรที่เราต้องทำ)

3. (a) No opinion    (ไม่มีความคิดเห็น)

    (b) Any ideas    (คุณมีความคิดเห็นใดๆ บ้างไหม)

    (c) Some hope    (มีความหวังอยู่บ้าง)

    (d) Few words    (ขอพูดสองสามคำ)

4. (a) They have    (พวกเขามี)

    (b) It gives    (มันให้)

    (c) You buy    (คุณซื้อ)

    (d) I sell    (ผมขาย)

5. (a) a shame    (น่าอาย, น่าขายหน้า)

    (b) an experience    (ประสบการณ์)

    (c) a matter of fact    (เป็นความจริงนะ, ไม่เพ้อฝันนะ, จริงจังนะ)

    (d) a waste of time    (การเสียเวลาเปล่า)

 

การขอร้อง (การเรียกร้อง) (Requesting)

            ผู้มาพักอาศัย (ลูกค้า, แขก) (guest) เข้าไปใกล้ (approaches) โต๊ะต้อนรับ  (reception desk) ของโรงแรมแห่งหนึ่งและสนทนากับพนักงานต้อนรับ (receptionist)

 

พนักงานต้อนรับ  สวัสดีครับ

ผู้มาพัก                 :  สวัสดี  ผมมีปัญหานะ             ๑         การปรับอากาศ (air conditioning) ในห้องของ

                                 ผมไม่เย็นพอ (isn’t cold enough)

พนักงานต้อนรับ  :  โอ้  ผมเสียใจครับ             ๒          ในทันที (at once)

ผู้มาพัก                 :  ขอบคุณมาก  และผมมีข้อเรียกร้อง (request) อีกเรื่องหนึ่งนะ            ๓         เกี่ยว

                                 กับสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะไปและซื้อผ้าไหม (เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าไหม) (silk) หรือเปล่า

พนักงานต้อนรับ  :  อ๋อ (Well) มีอยู่ร้านหนึ่งตรงหัวมุม (around the corner) ชื่อ “ผ้าไหมและหัตถกรรม

                                (Handicrafts) ไทย”,             ๔         ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (silk products) และหัตถ

                                 กรรมที่ทำในท้องถิ่น (locally made handicrafts) หลากหลายชนิด (a variety of)

ผู้มาพัก                 :  ผมจำเป็นต้องต่อรองราคา (bargain) หรือไม่

พนักงานต้อนรับ  :  ทุกอย่างมีราคาตายตัว (fixed price) ที่นั่น (ที่ร้านนั้น)

ผู้มาพัก                 :  โอ ดี  ผมชอบแบบนั้น  ผมคิดว่าการต่อรองราคา (bargaining) เป็น            ๕         

                                 และผมไม่คุ้นเคยกับมัน (I’m not used to it)

พนักงานต้อนรับ  ผมสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้

ผู้มาพัก                 :  โอเค  ขอบคุณมากนะ

พนักงานต้อนรับ  :  ยินดีครับ (You’re welcome)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 131)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Two secretaries are talking to each other over coffee in the canteen.

 

Mary   :  I saw a           1         program about environmental protection on television last night.  It was

               about the success they’ve had in England in           2         the River Thames back to life.

Suda   :  Oh, no.  I wish           3         about it.  We could learn a lot from programs like that.  But it’s not

               the Thames that           4          me, it’s the Chao Phraya.

Mary   :            5          see the program advertised?  The sponsors were Bear Beer and they had

               announcements about it on TV           6         .

Suda   :  Well, you see, my set was out of order.  I           7         got it repaired yesterday.             8        

               I didn’t see it. 

Mary   :  Don’t be too upset.  The Bear Beer Hour is going to have a documentary on the Hudson

               River next Wednesday evening at nine.             9          it.

Suda   :  You bet I won’t!  My friends say I spend too much time worrying about the environment.  But

                         10        .  You’ve got to be interested in something, after all.

Mary   :  Right on!  I couldn’t agree with you more.

 

 1. (a) very strange    (แปลกประหลาดมาก)

     (b) very negative    (มีผลในทางลบมาก)

     (c) really tiresome    (น่าเบื่อหน่าย-น่ารำคาญ-จืดชืดจริงๆ)

     (d) really fantastic    (น่ามหัศจรรย์-วิเศษ-เกี่ยวกับจินตนาการจริงๆ)

2. (a) moving    (การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนย้าย)

    (b) taking    (การพาไป)

    (c) bringing    (การนำ, การนำมา)

    (d) carrying    (การแบก, การอุ้ม, การหาม, การพาไป)

3. (a) I know    (ฉันทราบ)

    (b) I saw    (ฉันเห็น, ฉันเข้าใจ)

    (c) I’d known    (ฉันได้ทราบ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจาก  “Clause”  ที่ตามหลัง  “Wish”  จะต้องอยู่ในรูป  “Past tense” (Subject + Verb 2) ถ้าหมายถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน,  และอยู่ในรูป  “Past perfect tense” (Subject + Had + Verb 3) ถ้าหมายถึงเหตุการณ์ในอดีต,  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างที่ตามหลัง “Wish”  ในหมวดข้อสอบ TOEIC ตอนที่ ๓๐๙ ข้อ ๑๙)

    (d) I’ve seen    (ฉันได้เห็น)

4. (a) encourages    (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ส่งเสริม)

    (b) attracts    (ดึงดูด, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

    (c) worries    (ทำให้วิตกกังวล)

    (d) bores    (ทำให้เบื่อหน่าย)

5. (a) Would you    (เธอจะ)

    (b) Could you    (เธอสามารถ)

    (c) Didn’t you    (เธอมิได้)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากถามถึงเหตุการณ์ในอดีต  คือ  “เธอเห็นโฆษณาในรายการทีวีวันนั้นไหม”)

    (d) Don’t you    (เธอมิได้)

6. (a) last two weeks    (สองสัปดาห์ที่ผ่านมา)  (ต้องใช้  “For the last two weeks”)

    (b) all last week    (ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา)  (เลือกข้อนี้เพราะเป็นเหตุการณ์ในอดีต)

    (c) for a week now    (เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ในขณะนี้)  (เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน)

    (d) in two weeks    (ในอีก ๒ สัปดาห์ – ข้างหน้า)  (เป็นเหตุการณ์ในอนาคต)

7. (a) just    (เพิ่งจะ, เท่านั้น, เพียง.........เท่านั้น)

    (b) recently    (เมื่อเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้)

    (c) lately    (เมื่อเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้)

    (d) meanwhile    (ในระหว่างนั้น)

8. (a) What a waste    (ช่างสูญเปล่าอะไรเช่นนั้น)

    (b) I do regret    (ฉันเสียใจจริงๆ)

    (c) I feel negative    (ฉันรู้สึกในทางลบ)

    (d) Such sadness    (น่าเศร้าเสียจริง)

9. (a) Be sure to hear    (ฟังให้ได้นะ)

    (b) Why not get    (ทำไมไม่เอา)

    (c) Don’t miss    (อย่าพลาด)

    (d) Remember to open    (อย่าลืมเปิด)

10. (a) you don’t think so    (คุณไม่คิดเช่นนั้น)

      (b) I don’t mind    (ฉันไม่รังเกียจหรอก)

      (c) count on us    (พึ่งพาอาศัยเรา)

      (d) you won’t regret it    (คุณจะไม่เสียใจกับมันหรอก)

 

เลขานุการ คนกำลังสนทนากันขณะดื่มกาแฟ (over coffee) ในร้านอาหารในที่ทำ งาน (หรือโรงเรียน) (canteen)

 

แมรี่   ฉันเห็นรายการซึ่ง          ๑         เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection)

             ทางทีวี (on television) เมื่อคืนที่ผ่านมา  มันเกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งพวกเขามี (ประสบ) (they’ve

             had) ในประเทศอังกฤษใน            ๒          แม่น้ำเทมส์กลับคืนสู่ชีวิต (back to life) (คือ ทำให้ใส

             สะอาดเหมือนเดิม)

สุดา   :  โอ้, ไม่  ฉันปรารถนาว่า            ๓          เกี่ยวกับมัน (รายการทีวี)  เราสามารถเรียนรู้ได้มากมาย

             (learn a lot) จากรายการ (ทีวี) เช่นนั้น,  แต่มันไม่ใช่แม่น้ำเทมส์ที่            ๔         ฉัน (ทำให้ฉัน

             วิตกกังวล)  มันคือแม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ฉันวิตกฯ)

แมรี่   :              ๕         เห็นรายการ (ทีวีข้างต้น) ได้รับการโฆษณา (advertised) (เห็นโฆษณาในรายการ)

             หรือเปล่า  สปอนเซอร์คือเบียร์ตราหมี  และพวกเขามีการโฆษณา (การประกาศ, การทำให้รู้)

             (announcements) เกี่ยวกับมัน (เบียร์ฯ) ทางทีวี            ๖         

สุดา   :  เอ้อ (Well) เธอรู้ (เข้าใจ) (see) ไหม  เครื่องรับโทรทัศน์ (set) (ย่อมาจาก “TV set”) ของฉันเสีย

             (out of order),  ฉัน            ๗           ซ่อมมัน (got it repaired) เมื่อวานนี้เอง,             ๘          

             ที่ฉันไม่ได้ดูมัน    

แมรี่   :  อย่าว้าวุ่น (สับสน) (upset) จนเกินไป  (รายการทีวี) “ชั่วโมงเบียร์ตราหมี” จะมีหนังสารคดี

             (documentary) เกี่ยวกับแม่น้ำฮัดสัน (ยาว ๕๐๗ กิโลเมตร  ไหลจากทิศเหนือไปใต้  ทางภาคตะ

             วันออกของรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ) ในคืนวันพุธสัปดาห์หน้า  เวลา ๓ ทุ่ม,           ๙        มันนะ

             (ดูรายการนี้ให้ได้นะ)

สุดา   :  เธอพนันได้เลยว่าฉันจะไม่ (You bet I won’t) (พลาดดูรายการ)  เพื่อนๆ ของฉันพูดว่าฉันใช้เวลา

             มากเกินไปวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แต่           ๑๐         (ที่เพื่อนๆ พูดเช่นนั้น)  เธอจำเป็น

             ต้องสนอกสนใจในบางสิ่งบางอย่าง (something) (เธอ) ควรจำไว้นะ (after all)

แมรี่   :  ถูกแล้ว (Right on)  ฉันเห็นด้วยกับเธออย่างยิ่ง (ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับเธอมากไปกว่านี้อีก

             แล้ว) (I couldn’t agree with you more)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 130)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Describing

            Cathy and Kim are talking about a comic book.

 

Cathy   :  Are you studying hard for the exams?

Kim     :  Not really.  I’m reading a book in the “Amazing” series          1        .

Cathy   :  Which one?

Kim     :  “Inventions and Concoctions.”

Cathy   :  Have you found any amazing things in it?

Kim     :               2         .  I can’t remember them all, but the one that struck me is about edible crockery.

Cathy   :             3         !  You mean that someone has designed plates, cups, forks and spoons…...that

               can be eaten?

Kim     :  Yes,            4          .  They are made from compressed rice.  We can eat them after the meal

               instead of washing them in the usual way  ….. or, for that           5         they can be eaten

               instead of the meal.  The book also says that the tableware can           6          be used as

               animal feed.

Cathy   :  That’s really amazing. 

Kim     :  Yes, it’s a wonderful invention.

Cathy   :  I           7          my mother would get some from the supermarket.  Then I wouldn’t have to

                wash the dishes every day and the table would be easy to          8        .

 

1. (a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) moreover    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (c) instead    (แทน, แทนที่)  (หมายถึง  แทนที่จะอ่านหนังสือเรียน)

    (d) besides    (นอกจากนั้น, นอกจาก, ยิ่งกว่านั้น)

2. (a) Certainly    (แน่นอน, ใช่, ไม่ต้องสงสัย)  (ฉันได้พบแล้ว)

    (b) Mostly    (ส่วนใหญ่)

    (c) Finally    (ในที่สุด, ในตอนสุดท้าย, ในบั้นปลาย, โดยสรุป)

    (d) Willingly    (ด้วยความเต็มใจ, อย่างเต็มใจ)

3. (a) How credible    (ช่างน่าเชื่อจริงๆ)

    (b) That’s a pity    (นั่นน่าเสียดาย, นั่นน่าสงสาร)

    (c) You’re funny    (คุณตลก-น่าขบขัน-พิลึก-แปลกประหลาด)

    (d) What a strange idea    (ช่างเป็นความคิดที่แปลกประหลาดเสียจริง)

4. (a) I mean    (ฉันหมายความ)

    (b) that’s right    (นั่นถูกต้องแล้ว)

    (c) so you said    (คุณพูดอย่างนั้นนะ)

    (d) they’re quite done    (พวกเขาทำได้สำเร็จทีเดียว)

5. (a) reason    (เหตุผล)

    (b) matter    (เรื่อง,  สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา)  (“For that matter”  =  “สำหรับเรื่องนั้น  หมายถึง  การที่สามารถกินถ้วยชามช้อนที่ทำจากข้าวอัด  หลังกินอาหารเสร็จ)

    (c) instance    (กรณี, ตัวอย่าง, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน)

    (d) situation    (สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, เงื่อนไข)

6. (a) even    (แม้กระทั่ง)

    (b) only    (เพียง................เท่านั้น)

    (c) rather    (ค่อนข้าง)

    (d) ever    (เคย, ตลอดไป, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป)

7. (a) hope    (หวัง, คาดหมาย, ปรารถนา, หวังไว้)

    (b) expect    (คาดหวัง, มุ่งหวัง)

    (c) wish    (ปรารถนา, อยากให้, หวัง, ต้องการ, นึกอยาก, อยาก, มุ่งหวัง, อวยพร, ให้พร)  (“Wish”  +  “Past tense”  หรือ  “Past future”  หรือ  “Past perfect tense”  เนื่องจากปรารถนาให้เหตุการณ์เป็นเช่นนั้น  แต่เหตุการณ์มิได้เกิดขึ้นจริง  เรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive”)

    (d) doubt    (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

8. (a) keep    (เก็บไว้, รักษาไว้)

    (b) clear    (ทำให้สะอาด, ปัดกวาด, ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง, ทำให้หายสงสัย, บุกเบิก, ขจัด, ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน, ขายหมด)  (“The table would be easy to clear”  =  “เก็บโต๊ะได้ง่าย, ทำความสะอาดโต๊ะได้ง่าย”)

    (c) finish    (ทำให้เสร็จสิ้น, เสร็จสิ้น)

    (d) collect    (รวบรวม, รวมเป็นกลุ่ม, สะสม, เก็บ (เงิน, บัญชี, ค่าเช่า), คุมสติ, สำรวม, ไปรับ (จดหมาย), จับกลุ่ม, เกาะกลุ่ม)

 

พรรณนา (บรรยาย) (Describing)

             เคธีและคิมกำลังสนทนาเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน (comic book)

 

เคธี   :  เธอกำลังศึกษาอย่างหนักเพื่อการสอบใช่ไหม

คิม   :  ก็ไม่เชิงหรอก (Not really)  ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นตอนๆ (series) ที่ชื่อว่า “น่าทึ่ง,

           น่าประหลาดใจ, น่างงงวย(Amazing)            ๑          (หนังสือเรียน)

เคธี   :  ตอนไหนล่ะ (Which one)

คิม   :  สิ่งประดิษฐ์ (Inventions) และอาหาร (ยา, เครื่องดื่ม) ที่ทำจากส่วนผสมพิเศษหลายๆ อย่าง

            (Concoctions)” 

เคธี   :  เธอได้พบสิ่งที่น่าทึ่ง (amazing) ในมัน (ซีรี่ที่อ่าน) หรือยัง

คิม   :              ๒        ,  ฉันไม่สามารถจำมันได้ทั้งหมด  แต่ตอน (the one) ที่ทำให้ประทับใจ (struck) ฉัน

           (ทำให้ฉันประทับใจ)  คือเกี่ยวกับ (about) เครื่องปั้นดินเผา (หม้อ(crockery) ที่สามารถกินได้

           (edible)

เคธี   :              ๓         เธอหมายความ (mean) ว่าใครบางคน (someone) ได้ออกแบบจาน (plates),

            ถ้วย (cups), ซ่อม (forks) และช้อน (spoons) ..... ซึ่งสามารถ (ถูก) กินได้

คิม   :  ใช่           ๔         พวกมัน (ถูก) ทำมาจากข้าวซึ่งถูกอัด (compressed rice)  เราสามารถกินมัน

           ภายหลังอาหาร (มื้ออาหาร) (meal) แทนที่จะ (instead of) ล้างมันในแบบปกติ (in the usual

           way) .... ,หรือ  สำหรับ            ๕         นั้น (คือ  กินถ้วยชามที่ทำจากข้าวซึ่งถูกอัด  หลังอาหาร) 

           มัน (ถ้วยชาม) จึงสามารถกินแทนอาหารได้  ทั้งนี้  หนังสือ (ที่ฉันอ่าน) ยังกล่าวด้วยว่าภาชนะ

           ต่างๆ ที่ใช้กินอาหารบนโต๊ะ (tableware) สามารถ           ๖         ถูกใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์

           (animal feed)

เคธี   :  นั่น (เป็นสิ่ง) น่าทึ่งจริงๆ

คิม   :  ใช่แล้ว  มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ (การประดิษฐ์) (invention) ที่มหัศจรรย์ (น่าพิศวง) (wonderful)

เคธี   :  ฉัน           ๗         ว่าแม่ของฉันจะได้มาบ้าง (get some) (หมายถึง  ถ้วยชามจานช้อนที่สามารถ

            กินได้) จากซูเปอร์มาเกต,  เมื่อถึงตอนนั้น (Then)  ฉันก็ไม่จำเป็นต้องล้างจาน (wouldn’t have

            to wash the dishes) ทุกวัน  และโต๊ะ (อาหาร) ก็            ๘         ได้ง่าย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 129)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Explaining

 

            A Japanese student is asking about Takraw.

 

Japanese   :   What is the purpose of the game?

Thai           :   To keep the ball in the air for as long as possible.

Japanese  :   How many players?

Thai           :   Two or more.

Japanese  :   Is there a limit?

Thai           :             1        .  The more players there are, the larger the circle.

Japanese  :   What is the ball made of?

Thai           :   Usually of rattan.

Japanese  :   I thought it was plastic.

Thai          :   Well,           2          made of plastic.

Japanese   :   Can you use all parts of the body to keep the ball in the air?

Thai           :               3         .  Do you know a game called Takraw Lawd Huang?

Japanese  :               4         .  How is it played?

Thai           :   In this game, the players try to get the ball into the basket.

Japanese  :   The basket is hung high in the middle, right?

Thai          :   Yes.  The players use various parts of the body and            5          when the ball is netted

                      by a more difficult hitting technique.  A ball netted with the elbow scores more points

                      than with the knee, for example.

 

1. (a) Neither is    (ไม่ทั้งสองเลย)

    (b) Never mind    (ไม่เป็นไร)  (ไม่ต้องขอโทษก็ได้)

    (c) Not really    (ก็ไม่เชิง)

    (d) Nearly always    (เกือบจะเสมอไป)

2. (a) some are    (บางลูก)

    (b) any had    (ลูกใดๆ)

    (c) all were    (ทุกลูก)

    (d) they have    (มันมี)

3. (a) Hands are apart    (มือทั้งสองแยกกัน)

    (b) Hands are no use    (มือไม่มีประโยชน์)

    (c) Without the hands    (โดยปราศจากมือ)

    (d) Except your hands    (ยกเว้นมือของคุณ)

4. (a) You tell me    (คุณบอกผม)

    (b) I doubt this    (ผมสงสัยเรื่องนี้)

    (c) I’m not sure    (ผมไม่แน่ใจ)

    (d) You go again    (คุณไปอีกแล้ว, คุณทำอย่างนี้อีกแล้ว)

5. (a) a point is scored    (ได้คะแนน)

    (b) the score is equal    (คะแนนเท่ากัน)

    (c) you get a higher score    (คุณได้คะแนนสูงขึ้น)

    (d) they try to score more    (พวกเขาพยายามทำคะแนนมากขึ้น)

 

การอธิบาย (Explaining)

              นักเรียนชาวญี่ปุ่นกำลังถามเกี่ยวกับตะกร้อ

 

ญี่ปุ่น   :   วัตถุประสงค์ (purpose) ของเกมคืออะไร

ไทย     :   เพื่อให้ลูกตะกร้อ (ball) อยู่ในอากาศนานเท่าที่จะเป็นได้

ญี่ปุ่น   :   มีผู้เล่นกี่คนหรือ

ไทย     :   คนหรือมากกว่า

ญี่ปุ่น   :   มีการจำกัด (limit) (จำนวนคนเล่น) หรือไม่

ไทย     :              ๑          ยิ่งมีผู้เล่นมาก  วง (ตะกร้อ) ก็ยิ่งใหญ่ (The more players there are, the

                larger the circle)

ญี่ปุ่น   :   ลูกตะกร้อทำด้วยอะไร

ไทย     :   โดยปกติแล้วทำด้วยหวาย (Usually of rattan)

ญี่ปุ่น   :   ผมคิดว่ามันเป็นพลาสติก

ไทย     :   เอ้อ           ๒         ทำด้วยพลาสติก

ญี่ปุ่น   :   คุณสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกาย (all parts of the body) หรือเปล่า  เพื่อทำให้ลูกตะกร้ออยู่

               ในอากาศ

ไทย     :               ๓        ,  คุณรู้จักเกมที่ (ถูก) เรียกว่า “ตะกร้อลอดห่วง” หรือเปล่า

ญี่ปุ่น   :               ๔        ,  มันเล่นอย่างไร

ไทย     :   ในเกมนี้  ผู้เล่นพยายาม (try) ที่จะเอาลูกตระกร้อเข้าไปในห่วง (ตะกร้า) (basket)

ญี่ปุ่น   :   ห่วงถูกแขวน (hung) สูงขึ้นไปตรงกลาง (middle) (วงตะกร้อ) ใช่หรือเปล่า (right)

ไทย     :   ใช่  ผู้เล่นใช้ส่วนต่างๆ กัน (various) ของร่างกาย  และ           ๕         เมื่อลูกตะกร้อถูกทำให้

                 ติดตาข่าย (ห่วง) (netted) ด้วยเทคนิค (ท่า) การเตะ (hitting) ซึ่งยากมากขึ้น,  (เช่น) ลูก

                 ตะกร้อที่ติดห่วง (netted) ด้วยศอก (ข้อศอก) (elbow) จะทำคะ แนนได้มากกว่า (scores

                 more points) (ทำด้วย) เข่า (knee),  เป็นตัวอย่าง (for example)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 128)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Asking for and Giving Information

               You are helping your parents who own a food shop in town.  A tourist comes into your shop.

 

You       :  Hello.  Please have a seat.  Can I help you? 

Tourist  :  Yes.            1         I’m so thirsty.

You       :  We have iced coffee, soft drinks and beer.  What would you like to order?

Tourist  :             2               

You       :  Certainly.  (a minute later)  Here you are.  Do you want some ice also?

Tourist  :  No,           3         .  I was told it might be a little risky.

You        :             4           Have you been here long?

Tourist  :             5          I’m not used to this hot weather.

You       :  It’s hot now, but the rainy season will begin soon.           6        .

Tourist  :             7        , can you tell me where the Emerald Buddha Temple is?  Is it close by?

You       :  It’s about a kilometer away.

Tourist  :             8         ?

You       :  By bus.  The yellow bus can take you there.  But you’ll have to cross the street to catch it.

Tourist  :  Cross the street and get on a yellow bus?

You       :             9         .  The bus will go straight.  As soon as it takes a right turn, get off.  The

                 Emerald Buddha Temple is right in front of you.

Tourist  :  Thanks. Well, how much do I owe you?

You       :  That’s twenty baht.

               (The tourist hands you a fifty-baht note.)

You       :            10         .   Have a nice day!

Tourist  :  Thanks.  Goodbye.

 

1. (a) I may want something to drink.    (ผมอาจต้องการดื่มอะไรสักอย่าง)

    (b) I’d like something to drink.    (ผมอยากดื่มอะไรสักอย่าง)

    (c) Do you mind serving me something?    (คุณรังเกียจที่จะบริการอาหารบางอย่างให้ผมไหม)

    (d) May I please have something?    (ผมขอรับประทานอะไรสักอย่างได้ไหม) 

2. (a) Iced tea, please.    (ชาเย็น, ได้โปรดเถอะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความต่อไป  “คุณ”  ถามนักท่องเที่ยวว่า  “คุณต้องการน้ำแข็งด้วยไหม”)

    (b) I must order coffee.    (ผมจะต้องสั่งกาแฟ)

    (c) You don’t have beer!    (คุณไม่มีเบียร์หรือ)

    (d) How about a Coke?    (ผมดื่มโค๊กดีกว่า)  (ดื่มโค๊กเป็นไง)

3. (a) I do    (ผมต้องการ – น้ำแข็ง)

    (b) I’d like ice    (ผมอยากได้น้ำแข็ง)

    (c) I’d better not    (ผมไม่เอา (น้ำแข็ง) ดีกว่า)

    (d) I hope not    (ผมหวังว่าไม่)

4. (a) I won’t.    (ผมจะไม่..................)  (ไม่ได้ใจความ)

    (b) I see.    (ผมเข้าใจแล้ว)

    (c) Are you sick?    (คุณป่วยหรือ)

    (d) Are you well?    (คุณสบายดีใช่ไหม)

5. (a) Yes, I arrived yesterday    (ใช่  ผมมาถึงเมื่อวานนี้)

    (b) No, only a few days    (ไม่หรอก  เพียงแค่สองสามวันเท่านั้น)

    (c) It’s my first visit    (มันเป็นการมาเยือนครั้งแรกของผม)

    (d) I’m leaving tomorrow    (ผมจะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้)

6. (a) Then it’ll cool down a bit    (ถึงตอนนั้นมันจะเย็นลงเล็กน้อย)

    (b) So it’s hot all year round    (ถ้างั้น  มันร้อนตลอดทั้งปี)

    (c) It’s not usually like this    (โดยปกติแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้)

    (d) You’ll get used to it    (คุณจะคุ้นเคยกับมัน)

7. (a) By the way    (เอ้อ, อ้อ, นี่แน่ะ)  (ใช้พูดกล่าวนำเมื่อต้องการจะเปลี่ยนเรื่องพูด  คือ เปลี่ยนจากเรื่องดินฟ้าอากาศ  เป็นถามเรื่องวัดพระแก้ว)

    (b) On the other hand    (ในอีกด้านหนึ่ง, ในอีกแง่มุมหนึ่ง)

    (c) Furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (d) Regardless    (โดยไม่คำนึงถึง)

8. (a) How many different ways are there    (มีทาง (ถนน) ต่างๆ จำนวนเท่าใด)

    (b) How easy can I arrive there    (ผมจะไปถึงที่นั่นได้ง่ายเพียงใด)

    (c) What is the best way to get there    (อะไรเป็นวิธีดีที่สุดที่จะไปถึงที่นั่น)

    (d) What transportation is available there    (พาหนะ (วิธีการ) ขนส่งอะไรที่มี (ที่สามารถหาได้) ที่นั่น)

9. (a) That’s right    (ถูกต้อง, ถูกแล้ว)

    (b) Just a minute    (เพียงนาทีเดียว, ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

    (c) Never mind    (ไม่เป็นไรหรอก, ไม่ต้องขอโทษก็ได้)

    (d) I beg your pardon    (ผมขอโทษนะ, ขอโทษครับ คุณว่า (พูด) อะไรนะ)

10. (a) You’re welcome    (ผมเต็มใจช่วยคุณครับ, ยินดีที่ได้ช่วยเหลือคุณครับ)

      (b) Here’s your change    (นี่เงินทอนของคุณครับ)

      (c) It’s your money    (มันเป็นเงินของคุณ)

      (d) That’s your coin    (นั่นเป็นเหรียญของคุณ)

 

การขอและการให้ข้อมูล

              คุณกำลังช่วยพ่อแม่ของคุณผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ (own) ร้านอาหาร (food shop) ในเมือง,  นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาในร้านของคุณ

 

คุณ                  เฮลโล่  โปรดนั่งลงครับ (Please have a seat) มีอะไรให้ผมช่วยครับ

นักท่องเที่ยว   มีซิ่           ๑          ผมกระหายน้ำมาก (I’m so thirsty)

คุณ                  :  เรามีกาแฟเย็น (iced coffee), เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (soft drinks) และเบียร์ 

                           คุณอยากจะสั่ง (order) อะไรครับ

นักท่องเที่ยว   :               ๒         

คุณ                 :  ได้ครับ (แน่นอนครับ) (Certainly) (อีก นาทีต่อมา)  (เอ้านี่ครับ, โค๊ก) (Here you are)

                          คุณต้องการน้ำแข็งด้วยไหมครับ

นักท่องเที่ยว   :  ไม่หรอก             ๓          ผมถูกบอกว่ามันอาจจะมีอันตราย (เสี่ยงภัย) (risky) นิดหน่อย 

                         (หมายถึง  น้ำแข็งอาจสกปรก)

คุณ                 :              ๔           (ที่คุณไม่ต้องการน้ำแข็ง)  คุณอยู่ที่นี่ (กรุงเทพฯ, เมือง ไทย) มานานแล้วหรือ

นักท่องเที่ยว  :              ๕         ,  ผมไม่คุ้นเคยกับ (I’m not used to) อากาศร้อนแบบนี้

คุณ                  มันร้อนนะขณะนี้  แต่ฤดูฝนจะเริ่มต้นในไม่ช้า,            ๖         .

นักท่องเที่ยว   :              ๗        ,  คุณจะบอกผมได้ไหมว่าวัดพระแก้วอยู่ที่ไหน  มันอยู่ใกล้แถวนี้ (close by)

                         ไหม

คุณ                 วัดอยู่ห่างออกไปประมาณ (about) กิโลเมตร

นักท่องเที่ยว  :              ๘         

คุณ                 :  โดยรถประจำทาง,  รถฯ สีเหลืองสามารถพา (take) คุณไปที่นั่น  แต่คุณจะต้องข้าม

                           ถนนเพื่อไปขึ้นรถ (catch it)

นักท่องเที่ยว   :  ข้ามถนนและขึ้นรถประจำทางสีเหลืองใช่ไหม

คุณ                 :              ๙        ,  รถประจำทางจะวิ่งตรงไป (go straight),  ในทันทีที่มันเลี้ยวขวา

                          (takes a right turn)  ให้ลงจากรถ (get off),  วัดพระแก้วจะอยู่ข้างหน้าคุณพอดิบพอดี

                          (right in front of you)

นักท่องเที่ยว   ขอบคุณนะ  อ้อ (Well) ผมเป็นหนี้ (owe) คุณเท่าไร  (ผมต้องจ่ายค่าโค๊กเท่าไร)

คุณ                 :  นั่นเป็นเงิน ๒๐ บาทครับ

                          (นักท่องเที่ยวยื่น (hands) ธนบัตร ๕๐ บาท (fifty-baht note) ให้คุณ)           

คุณ                 :             ๑๐        เที่ยวให้สนุกนะครับ (Have a nice day)

นักท่องเที่ยว   :  ขอบคุณนะ  ผมลาละ (Goodbye)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 127)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation Suda is talking to Mike, her neighbor, in front of her house.

 

Suda    :   You          1         so nice today.  Any special           2        ?

Mike    :             3        .  It’s just that our school is having a New Year party and we’re           4         from

                 wearing uniforms for one day.            5         you like my jacket?

Suda   :   It’s very attractive and it          6        your trousers well.  What’s in the bag?

Mike    :   A present.

Suda   :   What’s it           7        ?

Mike    :   Drawing lots.  Everyone in class has to bring a present           8         not more than 200 baht. 

                           9        , may I use your camera?  I want to take pictures of my friends at the party.

Suda   :   I’d love to           10        but it’s impossible.  My son needs it for his presentation today as well.

 

1. (a) are    (เป็น, อยู่, คือ)

    (b) seem    (ดูเหมือนว่า)

    (c) smells    (มีกลิ่น, ดม)

    (d) look    (ดู, มีท่าทาง, มีลักษณะ, มีอาการ)

2. (a) position    (ตำแหน่ง, ที่มั่น, ฐานะ, ฐานะสังคมที่สูง, สภาพ, ชั้น, งาน, การจัดวาง, การสันนิษฐาน)

    (b) situation    (สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, เงื่อนไข, เหตุการณ์น่าทึ่ง)

    (c) occasion    (โอกาส)

    (d) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข, ข้อแม้)

3. (a) Nothing serious    (ไม่มีอะไรร้ายแรงหรือสำคัญ)

    (b) Only a little    (เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

    (c) Very much indeed    (มากจริงๆ)

    (d) Not really    (ก็ไม่เชิง, ไม่เชิงนักหรอก)

4. (a) excluded    (กันออกไป, ไม่นับรวม, แยกออกไป, กั้นไม่ให้เข้ามา, ไล่ออก, ขับไล่ออก, ปฏิเสธ)

    (b) prohibited    (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

    (c) exempted    (ยกเว้น)

    (d) prevented    (ป้องกัน, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

5. (a) Is it real    (มันจริงหรือเปล่า)

    (b) How do    (อย่างไร)

    (c) Where do    (ที่ไหน)

    (d) What if    (จะเป็นอย่างไรถ้า)

6. (a) matches    (เข้าคู่กันกับ, เข้าชุดกับ, เหมาะกับ, เท่ากับ, เข้าสมรส, เท่าเทียม, เสมอเหมือน)  (ใช้กับสีหรือแบบที่เข้ากันได้)

    (b) fits    (เหมาะสม, สมควร)  (ใช้กับรูปร่าง-ทรวดทรง)

    (c) serves    (รับใช้, บริการ, ปรนนิบัติ, ทำหน้าที่, บริการอาหาร, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ)

    (d) displays    (แสดง, แสดงให้เห็น, เปิดเผย, แสดงทางหน้าจอคอมพิวเตอร์)

7. (a) about    (เกี่ยวกับ, ประมาณ)

    (b) with    (ด้วย, กับ)

    (c) for    (เพื่อ, สำหรับ)

    (d) in    (ใน)

8. (a) cost    (มีราคา, ราคาทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย)  (ต้องใช้  “Costing no more than”  ซึ่งลดรูปมาจาก  “Which costs no more than”)

    (b) price    (ราคาขาย)

    (c) value    (คุณค่า, ค่า, มูลค่า, ราคา, ค่าเป็นเงิน)

    (d) worth    (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, คุ้มค่า, มีมูลค่าพอ, สมกับ)  (ลดรูปมาจาก  “Which is worth”)

9. (a) In addition    (นอกจากนั้น)

    (b) In the meantime    (ในระหว่างนั้น)

    (c) For this matter    (สำหรับในเรื่องนี้)

    (d) By the way    (เอ้อ, อ้อ)  (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องพูด  ในที่นี้คือจะขอยืมกล้องฯ)

10. (a) borrow it    (ขอยืมมัน)

      (b) give you a loan    (ให้คุณกู้ยืมเงิน)

      (c) lend it to you    (ให้คุณยืมมัน)

      (d) allow it    (อนุญาตมัน)

 

สถานการณ์ :  สุดากำลังคุยกับไมค์, เพื่อนบ้านของเธอ, ที่หน้าบ้านของเธอ

 

สุดา   :   คุณ           ๑           ดีเหลือเกิน (so nice) วันนี้,  (มี)           ๒          พิเศษใดๆ หรือเปล่า

ไมค์   :               ๓           มันเป็นเพียงแต่ว่า (just that) โรงเรียนของเรากำลังมีงานเลี้ยงปีใหม่  และเรา

              ได้รับ            ๔         จากการสวมเครื่องแบบ (uniforms) เป็นเวลา วัน,  คุณคิด           ๕         

               กับเสื้อแจ็คเก็ตของผม

สุดา   :   มันมีเสน่ห์ (มีแรงดึงดูด) (attractive) มาก  และมัน           ๖         กางเกงขายาว (trousers)

              ของคุณได้อย่างดี,  มีอะไรอยู่ในถุง (bag) นั้นหรือ

ไมค์   :   ของขวัญ (present) ครับ

สุดา   :   มันมีไว้           ๗         อะไร

ไมค์   :   การจับฉลาก (Drawing lots)  ทุกคนในชั้นเรียนจะต้อง (has to) นำของขวัญ (ซึ่ง)          ๘          

              ไม่เกิน ๒๐๐ บาทมา (โรงเรียน),             ๙         ผมขอใช้ (use) กล้องถ่ายรูป (camera) ของ

               คุณได้ไหม  ผมต้องการถ่ายรูป (take pictures) ของเพื่อนๆ ที่งานเลี้ยง

สุดา   :  ฉันอยากจะ (would love to)            ๑๐          แต่มันก็เป็นไปไม่ได้,  ลูกชายของฉันต้องการ

             (needs) มันเพื่อการนำเสนองาน (presentation) ของเขาในวันนี้เช่นเดียวกัน (as well)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 126)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation :  Santi is asking Wirat about a part-time job.

 

Santi   :  I           1         you were looking for someone to deliver papers.

Wirat  :  I’m only looking for people            2         .

Santi   :  I’ve never delivered papers before, but I do think I           3        .

Wirat  :  What makes you think           4        ?  Would you be able to get up before five o’clock every

               morning?

Santi   :  Sure.  I am           5         very responsible and will deliver the papers on time.

Wirat  :  You know we don’t offer a salary.  What you earn          6        the number of copies you sell. 

               You’ll receive two baht per copy.

Santi   :  Is transportation           7         ?

Wirat  :  No.  You           8         have your own motorcycle.

 

1. (a) realized    (ตระหนัก, รู้, สำนึก, เข้าใจ, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน)

    (b) considered    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, รำลึก, ถือว่า, สนใจ)

    (c) hoped    (หวัง, หวังไว้, คาดหมาย, ปรารถนา)

    (d) heard    (ได้ยิน)

2. (a) in good faith    (ด้วยศรัทธา, ด้วยความจริงใจ)

    (b) of high quality    (มีคุณภาพสูง)

    (c) with experience    (มีประสบการณ์)

    (d) for our convenience    (เพื่อความสะดวกของเรา)

3. (a) am good at it    (เก่งในการส่งหนังสือพิมพ์)

    (b) can run it    (สามารถบริหาร (ดำเนินการ) มันได้)

    (c) could do a good job    (สามารถทำงานได้ดี)  (คือ  ส่งหนังสือพิมพ์)

    (d) circulate news quickly    (แพร่กระจายข่าวอย่างรวดเร็ว)

4. (a) then    (ในขณะนั้น, ในตอนนั้น, ต่อจากนั้น)

    (b) that    (อย่างนั้น, เช่นนั้น, แบบนั้น, นั้น)

    (c) thus    (ดังนั้น)

    (d) through    (ผ่านทะลุ, ผ่าน, โดย, โดยวิธี)

5. (a) also    (ด้วยเช่นกัน)

    (b) a bit    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

    (c) a lot    (มากมาย)

    (d) extremely    (อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างสุดโต่ง)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากความ หมายซ้ำกับ  “Very”)

6. (a) supports    (สนับสนุน, หนุน, อุดหนุน, ค้ำ, จุน, ยัน, รับ, พยุง, ช่วยเหลือ, เป็นตัวรอง)

    (b) approves    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ, ตกลง)

    (c) takes from    (นำมาจาก)

    (d) depends on    (ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพาอาศัย)

7. (a) served    (รับใช้, คอยรับใช้, รับหน้าที่, ปรนนิบัติ, บริการ, บริการอาหาร, ช่วยเหลือ, มีประโยชน์, อำนวย, ส่งเสริม)

    (b) involved    (เกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน, พัวพัน, รวมทั้ง, รวมถึง, ทำให้ลำบาก, ทำให้เดือดร้อน, หมกมุ่น, มีใจจดใจจ่อ)

    (c) provided    (จัดหาให้, ให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (d) purchased    (ซื้อ, จัดซื้อ, ได้มาด้วยความพยายามหรือเสียสละ)

8. (a) may    (อาจจะ)

    (b) have to    (จำเป็นต้อง)

    (c) could    (สามารถ)

    (d) would rather    (อยากที่จะ..................มากกว่า)

 

สถานการณ์ :  สันติกำลังถามวิรัติเกี่ยวกับงานพาร์ตไทม์

 

สันติ  ผม           ๑         ว่าคุณกำลังมองหา (looking for) ใครบางคน (someone) เพื่อส่ง (deliver)

             หนังสือพิมพ์ (papers)

วิรัติ   :  ผมเพียงแต่กำลังมองหาคน           ๒        

สันติ  :  ผมไม่เคยส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน  แต่ผมคิดจริงๆ (do think) ว่าผม           ๓         

วิรัติ  :  อะไรทำให้คุณคิด           ๔        ,  คุณจะสามารถตื่นนอนก่อน โมง (ตีห้า) ทุกเช้าหรือเปล่า

สันติ  :  มั่นใจครับ (Sure)  ผมรับผิดชอบมาก           ๕         และจะส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา (on time)

วิรัติ  :  คุณรู้ไหมว่าเราไม่ให้ (เสนอ) (offer) เงินเดือน (salary)สิ่ง (What) ที่คุณหาได้ (ได้รับ) (earn)

                       ๖         จำนวนฉบับ (the number of copies) ของหนังสือพิมพ์ที่คุณขาย  คุณจะได้รับเงิน

             บาทต่อ ฉบับ

สันติ  :  พาหนะขนส่ง (หนังสือพิมพ์) (transportation) ได้รับการ           ๗         หรือไม่

วิรัติ  :  ไม่  คุณ           ๘        มีรถจักรยานยนต์ของคุณเอง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ CLOZE TEST