หมวดข้อสอบ CLOZE TEST

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 185)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The following is a letter written to a newspaper asking for advice.  Read the letter and choose the best answer for each blank.

 

Dear Abby,

 

                  1       how to handle the         2       problem of answering people who ask, “How tall are you?”  I’m 6’ 6”        3       nearly every day some strangers ask me how tall I am.  Other questions,       4        “How’s the weather up there?” are also a source of irritation          5        me.

                  6        asking a fat person, “How much do you weigh?”  So what makes people think it’s OK to ask a tall person how tall he is?

                   7        in your opinion.  You will be doing a lot of tall people a favour.           8       .

 

                                                                                                                     TALL  MAN

 

1. (a) Are you telling me    (คุณกำลังบอกผม)

    (b) Do you want to tell me    (คุณต้องการบอกผม)

    (c) Don’t mind telling me    (อย่ารังเกียจการบอกผม)

    (d) Will you please tell me    (คุณจะกรุณาบอกผม)

    (e) Please allow me to tell you    (โปรดอนุญาตให้ผมบอกคุณ)

2. (a) annoyed    (รู้สึกรำคาญ, รู้สึกถูกรบกวน, รู้สึกระคายเคือง)

    (b) annoy    (ทำให้รำคาญ, ทำให้ระคายเคือง, รบกวน)

    (c) annoyance    (ความน่ารำคาญ, การทำให้ระคายเคือง, การรบกวน, บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน)

    (d) embarrassing    (น่ากระดากอาย, น่าเคอะเขิน, น่าลำบากใจ, น่าอึดอัดใจ)

    (e) annoying    (น่ารำคาญ, น่าระคายเคือง, เป็นการรบกวน)

3. (a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

    (b) but    (แต่)

    (c) also    (ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน)

    (d) and    (และ)

    (e) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

4. (a) like these    (เช่นเหล่านี้)

    (b) as well    (ด้วยเช่นกัน)

    (c) these are    (เหล่านี้คือ)

    (d) about    (เกี่ยวกับ)

    (e) such as    (ดังเช่น, เช่น, ตัวอย่างเช่น)

5. (a) with    (กับ, ด้วย, พร้อมกับ)

    (b) by    (โดย)

    (c) to    (ต่อ, กับ, แก่, สำหรับ)

    (d) from    (จาก)

    (e) in    (ใน)

6. (a) I must never think of    (ผมจะต้องไม่คิดถึง)

    (b) I may never think of    (ผมอาจจะไม่เคยคิดถึง)

    (c) Do you mind    (คุณจะรังเกียจ)

    (d) I would never think of    (ผมจะไม่มีวันคิดถึง)

    (e) You should never think of    (คุณไม่ควรจะคิดถึง)

7. (a) I would appreciate answering this    (ผมจะชื่นชมการตอบเรื่องนี้)  (หมายถึง  ผมเป็นคนตอบ)

    (b) I would mind if you answer this    (ผมจะรังเกียจถ้าคุณตอบเรื่องนี้)

    (c) Please answer this    (โปรดตอบเรื่องนี้)

    (d) I wish you will answer this    (ผมปรารถนาว่าคุณจะตอบเรื่องนี้)  (“Clause”  ที่ตามหลัง  “Wish”  ต้องอยู่ในรูปอดีต  เช่น “I wish you would answer this)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Wish”  ในหมวดข้อสอบ  “TOEIC” ตอนที่ ๓๐๙ ข้อ ๑๙)

    (e) I don’t think you would ask such questions    (ผมไม่คิดว่าคุณจะถามคำถามเช่นนั้น)

8. (a) See you later    (แล้วพบกันอีกนะ)

    (b) Thanks    (ขอบคุณครับ)

    (c) Always love you    (รักคุณเสมอ)

    (d) I appreciate your newspaper    (ผมชื่นชมหนังสือพิมพ์ของคุณ)

    (e) I’ll ask you again    (ผมจะถามคุณอีก)  (ในอนาคต)

 

(คำแปล)

(ต่อไปนี้เป็นจดหมายเขียนถึงหนังสือพิมพ์เพื่อขอคำแนะนำ จงอ่านจดหมายและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

เรียน คุณแอบบี้,

 

                      ๑        ว่าจะจัดการอย่างไร  กับปัญหาซึ่ง          ๒        ของการตอบคำถามผู้คนผู้ซึ่งถามว่า  “คุณสูงเท่าใด” ได้ไหมครับ,  ทั้งนี้  ผมสูง ฟุต นิ้ว         ๓       เกือบจะทุกวัน  คนแปลกหน้า (strangers) ถามผมว่าผมสูงเท่าใด,  ส่วนคำถามอื่นๆ         ๔        “อากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง”  ก็เป็นแหล่ง (แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด) (source) ของความขุ่นเคือง (การยั่วโทสะ, การกวนประสาท) (irritation)           ๕        ผมด้วยเช่นกัน

                     ๖        การถามคนอ้วนว่า “คุณหนักเท่าใด”  ดังนั้น  อะไรกันนะที่ทำให้ผู้คนคิดว่ามันถูกต้อง (ดีแล้ว) (OK) ที่จะถามบุคคลซึ่งตัวสูงว่าเขาสูงเท่าใด

                     ๗        ในความเห็นของคุณ,  คุณจะช่วยเหลือคนตัวสูงได้เป็นจำนวนมากทีเดียว (You will be doing a lot of tall people a favour),            ๘        .

 

                                                                                                                         คนตัวสูง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 184)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Keeping Food Fresh

 

          First there was ice.  Then there was the refrigerator.  Then the freezer which is fine for        1        things a long time was developed, but it destroys the flavor of food.  An amazing new technique for                   2         the freshness and natural flavor of meats and fish has been discovered after thousands of years of man’s first attempts to keep          3         fresh by lowering temperature.  This is amazing because this revolutionary technique keeps food           4          twice as long.

          This method of        5       came about in a fascinating experiment that scientists in Japan performed with a crab.  Under laboratory conditions, they put a live crab in a compartment at a         6        just below the freezing point.  Five months          7       , they returned the crab to normal temperatures and it            8         from its sleep.

          Later, they put a rose into a two-month-long sleep by chilling it and the flower emerged as beautiful and fresh as if it were          9        picked.

          Both of these          10        proved that the special temperature just below the freezing point could keep organic matter fresh without destroying it.

 

1. (a) processing    (ประมวลผล, ทำตามกระบวนการ)

    (b) improving    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

    (c) supplying    (จัดหาให้, จัดส่งให้, ป้อนให้)

    (d) defrosting    (ทำให้น้ำแข็งละลาย, (น้ำแข็ง) ละลาย)

    (e) storing    (เก็บรักษา, เก็บสะสม, ใส่ไว้ในห้องพัสดุ, เก็บข้อมูลไว้, ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์)

    (f) depleting    (ดิ-พลี้ท-ทิ่ง)  (ใช้หมดไป, ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, ถ่ายทิ้ง, เททิ้ง)

2. (a) restoring    (ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ปฏิสังขรณ์, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง, บำรุงร่างกาย, ส่งคืน, สร้างใหม่)

    (b) destroying    (ทำลาย)

    (c) extracting    (สกัด, เอาออก, บีบ, คั้น, ถอน, ดึง, ได้มาจาก)

    (d) preserving    (ปกปักรักษา, ดำรง, สงวน, คุ้มครอง, อนุรักษ์, ดอง, หมัก)

    (e) creating    (สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, แต่งตั้ง)

    (f) replenishing   (ริ-เพล้น-นิช-ชิง)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

3. (a) flavors    (รสชาติ, รส, กลิ่น, กลิ่นหอม)

    (b) nutrients    (สารอาหาร, สิ่งที่บำรุงเลี้ยงร่างกาย)

    (c) objects    (วัตถุ, สิ่งของ, สิ่งที่เข้าใจได้, เรื่อง, เรื่องราว, จุดหมาย, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, กรรมของกริยา)

    (d) environments    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

    (e) foods    (อาหาร)

    (f) vegetables    (ผัก)

4. (a) new    (ใหม่)

    (b) cool    (เย็น)

    (c) natural    (เป็นธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ)

    (d) fresh   (สด, ใหม่, สดใส, เพิ่งมาถึง, เพิ่งได้รับ, สะอาด, บริสุทธิ์, สดๆ ร้อนๆ, ยังไม่เสื่อม, ไม่เหนื่อย, กระฉับกระเฉง, ไม่ซีด, (สี) ไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์, ไม่ชำนาญ)

    (e) delicious    (อร่อย)

    (f) harmless   (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

5. (a) heating    (ทำให้ร้อน)

    (b) cooking    (ปรุงอาหาร)

    (c) chilling    (แช่เย็น, ทำให้หนาวสั่น, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้หวาดกลัว)

    (d) preparing    (ตระเตรียม, เตรียมตัว)

    (e) breeding    (แพร่พันธุ์, ออกลูก, ตั้งท้อง, ทำให้ท้อง, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม)

    (f) fertilizing    (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุ ดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

6. (a) weather    (อากาศในแต่ละวัน)

    (b) climate    (ภูมิอากาศในบริเวณหนึ่ง  ในระยะเวลายาวนาน เช่น ๑ ปี)

    (c) temperature    (อุณหภูมิ, อุณหภูมิร่างกาย, ไข้)

    (d) condition    (สภาวะ, ภาวะ, เงื่อนไข)

    (e) circumstance    (สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, เหตุการณ์, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, กรณีแวดล้อม, รายละเอียด)

    (f) duration    (ช่วงระยะเวลา, ความยาวนาน, ความต่อเนื่อง, ความทนทาน)

7. (a) earlier    (ก่อนหน้านั้น)

    (b) later    (ต่อมา)  (ต้องใช้  “Five months later”  เมื่อหมายถึง  “ห้าเดือนต่อมา”)

    (c) ago    (ล่วงมาแล้ว, ผ่านมาแล้ว)

    (d) before    (ก่อน, ก่อนหน้านั้น)

    (e) after    (ภายหลังจาก, หลังจาก)

8. (a) awoke    (รู้สึกตัว, ตื่น, ทำให้ตื่นตัว, ทำให้รู้สึก, กระตุ้น)  (กริยา ๓ ช่อง  คือ  “Awake, Awoke, Awoken”)

    (b) fell    (หล่น, ตก)

    (c) died    (ตาย)

    (d) froze    (แข็งตัว, กลายเป็นน้ำแข็ง, เย็นจนแข็ง, แข็งขึ้น, ตกตะลึง, สะดุ้ง, ฆ่าด้วยความเย็น, ทำให้เป็นน้ำแข็ง, ทำให้แข็งตัว, ทำให้ติดแน่น (โดยการเกิดน้ำแข็งขึ้น), ทำให้เยือกแข็ง, ฆ่าด้วยความเย็นจัด, ทำให้ตกตะลึง, แช่เย็น, ทำให้ชา, ทำให้หยุด)  (กริยา ๓ ช่อง  คือ  “Freeze, Froze, Frozen”)

    (e) differed    (แตกต่าง)

    (f) fluctuated    (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลง, ไม่คงที่)

9. (a) already    (แล้ว)

    (b) once    (ครั้งหนึ่ง, เคย, ในทันทีที่)

    (c) carefully    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

    (d) just    (เพิ่งจะ, เกือบจะ, เพียง, ตอนนี้, อย่างแท้จริง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, พอเหมาะ, สมควร, สมเหตุสมผล)

    (e) subsequently    (ในเวลาต่อมา)

    (f) recklessly    (อย่างไม่สะเพร่า, อย่างไม่ระวัง, อย่างไม่ยั้งคิด, อย่างบุ่มบ่าม, อย่างไม่ไตร่ตรอง, อย่างไม่สนใจ, อย่างใจร้อน)

10. (a) performances    (การแสดง, การบรรเลง, พฤติการณ์, การทำงาน, การปฏิบัติหน้าที่, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ)

      (b) discoveries    (การค้นพบ)

      (c) marvels    (ความมหัศจรรย์, ความพิศวง, ความประหลาดใจ, สิ่งหรือบุคคลที่น่าพิศวง, บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม)

      (d) reactions    (ปฏิกิริยา, การตอบสนอง)

      (e) experiments    (การทดลอง)

      (f) interactions    (ปฏิสัมพันธ์, การมีสัมพันธ์ระหว่างกัน, การทำปฏิกิริยากัน)

 

(คำแปล)                                                           การเก็บรักษาอาหารให้สด

 

            ในตอนแรกมีน้ำแข็ง  ต่อมามีตู้เย็น (refrigerator)  ต่อมาสิ่ง (สาร) ที่ทำให้เยือกแข็ง (freezer) ซึ่งดีเลิศ (ยอดเยี่ยม) (fine) สำหรับ          ๑         สิ่งต่างๆ เป็นเวลานาน (ให้อยู่ได้นาน) (a long time) ได้รับการพัฒนาขึ้น  แต่มันทำลายรสชาติ (flavor) ของอาหาร,  ทั้งนี้  เทคนิคใหม่ๆ ที่น่าทึ่ง (น่าประหลาดใจ) (amazing) สำหรับ         ๒       ความสด (freshness) และรสชาติตามธรรมชาติของเนื้อสัตว์ต่างๆ (meats) และเนื้อปลา (fish) ได้ถูกค้นพบ (discovered) หลังจากเวลาหลายพันปีของความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ (man’s first attempts) ที่จะเก็บรักษา (keep)           ๓         ให้สดโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำลง (lowering temperature),  สิ่งนี้เป็นเรื่องน่าทึ่ง  เพราะว่าเทคนิคซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ (อย่างสิ้นเชิง) (revolutionary) นี้  เก็บรักษาอาหารให้          ๔        ได้นานเป็นสองเท่า (twice as long)

            วิธีนี้ของการ           ๕        ปรากฏขึ้นมา (came about) ในการทดลองซึ่งตรึงใจ (ชวนให้หลงใหล, มีเสน่ห์) (fascinating) ที่นักวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นกระทำ (performed) กับปู (crab) ตัวหนึ่ง,  โดยภายใต้สภาวะ (สภาพ) (conditions) ห้องวิจัย (ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลองค้นคว้า) (laboratory)  พวกเขาใส่ปูมีชีวิต (live crab) ตัวหนึ่งไว้ในห้อง (ช่อง) (compartment) ที่          ๖        ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point),  ห้าเดือน           ๗          พวกเขานำปูกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ (returned the crab to normal temperatures)  และมัน            ๘         จากการหลับ (sleep) ของมัน

            ต่อมา (Later) พวกเขา (นักวิทยาศาสตร์) ทำให้กุหลาบดอกหนึ่งนอนหลับเป็นเวลา เดือน (put a rose into a two-month-long sleep) โดยการแช่เย็น (chilling) มัน  และดอกไม้ (กุหลาบ) ปรากฏออกมา (emerged) ในแบบ (as) สวยงามและสด   ราวกับว่า (ประหนึ่งว่า) (as if) มัน          ๙         ถูกเด็ด (picked) (จากต้น)

            ทั้งสอง           ๑๐        เหล่านี้พิสูจน์ (proved) ว่าอุณหภูมิพิเศษต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง  สามารถเก็บรักษาสิ่งมีชีวิต (organic matter) ให้สดโดยไม่ทำลายมัน (เช่น ในกรณีของปูและดอกกุหลาบ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 183)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Objectivity

 

          What does objectivity mean to a reporter?  That, we shall see, is a more difficult question than might first appear.  To see why, consider one          1        that comes quickly to mind.  To be an objective reporter is to report an event or series of events in a way that does not          2        the reporter’s attitudes about the events and people involved.  Unfortunately, objectivity in this sense is         3       .  For one thing, psychologists have taught us that we enter every situation with a “set”---- that is, a number of beliefs, expectations, and attitudes that         4        what we notice and how we interpret what we observe.  Of three people watching the same event, one might see a demonstration, one might see a protest, and one might see a riot  --  and each will report the incident           5        .

          Notice the variations in meaning among “protest,” “demonstration,” and “riot.”  Each suggests a different judgment about the          6        event, a different attitude on the part of the viewer.  The same             7       “guerrilla” versus “terrorist,” “MX missile” versus “Peacekeeper,” “Star Wars” versus “Strategic Defense Initiative,” or “statesman” versus “          8       .”  The use of “Ms.” rather than “Mrs.” also expresses           9        .  So does the use of “boss” rather than “employer.”  There are few, if any,                  10        synonyms in English or any other language, and word choice often reveals the speaker’s or writer’s attitudes.

 

1. (a) purpose    (วัตถุประสงค์, เป้าประสงค์, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, เจตนา)

    (b) reason    (เหตุผล)

    (c) problem    (ปัญหา)

    (d) impact    (ผลกระทบ)

    (e) answer    (คำตอบ)

    (f) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

2. (a) affect    (มีผลกระทบต่อ)

    (b) persuade    (เพอร์-สเว้ด-ดิด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

    (c) resemble    (คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ)

    (d) reflect    (สะท้อนภาพให้เห็น, ส่อให้เห็น, สะท้อนกลับ, ส่องกลับ, เป็นผลสะท้อนของ, คิด, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง)

    (e) erode    (กัดกร่อน, ทำให้สึกกร่อน, กัดเซาะ, ทำให้สึกหรอ)

    (f) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

3. (a) probable    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, ค่อนข้างแน่, คงจะ, น่าจะเกิดขึ้น)

    (b) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

    (c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

    (d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

    (e) impossible    (เป็นไปไม่ได้)

    (f) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

4. (a) restrict    (จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม)   

    (b) represent    (แทน, พูดแทน, แสดง, แสดงให้เห็น, เป็นตัวอย่าง, เป็นเครื่องหมาย, หมายถึง, เท่ากับ, บรรยาย, พรรณนา)

    (c) stimulate    (กระตุ้น, เร้าใจ, เร้า, ปลุกใจ, ส่งเสริม, กระตุ้นประสาท, ชูกำลัง, เป็นตัวกระตุ้น)

    (d) determine    (กำหนด, ตัดสิน, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ, ทำให้สิ้นสุด)

    (e) clarify    (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

    (f) advocate    (สนับสนุน)

5. (a) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

    (b) vehemently    (วี้-เฮ-เมิ่นท-ลิ่)  (อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด)

    (c) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

    (d) superbly    (ซู-เพิ้ร์บ-ลิ่)  (อย่างดีเลิศ, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเยี่ยม, อย่างใหญ่ยิ่ง, อย่างโอ่อ่า, อย่างสง่างาม)

    (e) impartially    (อย่างไม่ลำเอียง, อย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใด)

    (f) aggressively    (อย่างก้าวร้าว, อย่างรุกราน)

6. (a) mentioned    (เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, อ้างอิง, กล่าวชม, พูดพาดพิง)

    (b) recorded    (บันทึก)

    (c) observed    (มองดู, สังเกต, คอยดู, สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม, ปฏิบัติหน้าที่, รักษาวินัย, รักษากฎหมาย, ประกอบพิธี, ฉลอง, เชื่อฟัง, ให้ความเห็น, วิจารณ์)

    (d) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

    (e) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

     (f) expected    (คาดหวัง, คาดหมาย)

7. (a) yearns for    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

    (b) holds for    (เกิดขึ้นกับ, ปรากฏกับ)

    (c) searches for    (ค้นหา)

    (d) hopes for    (หวังว่าจะได้)

    (e) stands for    (แทน)

    (f) calls for    (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี) 

8. (a) politician    (นักการเมือง)

    (b) minister    (รัฐมนตรี, พระ, ผู้รับใช้, ผู้รับใช้พระเจ้า)

    (c) voter    (ผู้ลงคะแนนเสียง, ผู้เลือกตั้ง)

    (d) businessman    (นักธุรกิจ)

    (e) governor    (ผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ, ผู้ปกครอง)

    (f) activist    (นักกิจกรรม, นักเคลื่อนไหวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

9. (a) an opinion    (ความคิดเห็น)

    (b) an idea    (ความคิด)

    (c) an opportunity    (โอกาส)

    (d) an attitude    (ทัศนคติ, ท่าที, ท่าทาง, กิริยาท่าทาง, การวางตัว, ท่าในการบิน)

    (e) an experience    (ประสบการณ์)

    (f) a disparity    (ความไม่เท่าเทียมกัน, ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

10. (a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

      (b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ, นักวิชาการ)

      (c) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

      (d) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

      (e) exact    (แน่นอน, แน่ชัด, เป๊ะ, เดี๊ยะ, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ)

      (f) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

 

(คำแปล)                     การยึดถือข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว

 

            การยึดถือข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว (objectivity) หมายความว่าอะไรสำหรับผู้สื่อข่าว (ผู้รายงานข่าว) (reporter) (ของทีวีหรือหนังสือพิมพ์)  นั่น, เราจะได้เข้าใจ (see), เป็นคำถามที่ยากกว่าที่มันอาจจะปรากฏเป็นครั้งแรก,  เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไม  (To see why)  จงพิจารณา (consider)           ๑        ซึ่งโผล่ขึ้นมาในใจอย่างรวดเร็ว (comes quickly to mind),  การเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งยึดถือข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว (To be an objective reporter) คือ การรายงานเหตุการณ์หนึ่ง (event) หรือเหตุการณ์หลายๆ ตอน (series of events) ในแบบที่ไม่     ๒       ทัศนคติ (attitudes) ของผู้สื่อข่าว  เกี่ยวกับเหตุการณ์และผู้คนที่เกี่ยวข้อง (คือ ไม่ใช้ทัศนคติหรือความเห็นของตนเป็นเกณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลที่ตนเสนอข่าว) โชคไม่ดีเลย (Unfortunately) การยึดถือข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัว (objectivity) ในความหมาย (sense) นี้         ๓        (เพราะผู้สื่อข่าวมักใช้ความเห็นหรือทัศนคติส่วนตัวในการรายงานข่าว)  เหตุผลประการหนึ่งก็คือ (For one thing)  นักจิตวิทยา (psychologists) ได้สอนเราว่า  เราเข้าสู่ทุกสถานการณ์ (situation) ด้วยสิ่งที่จัดไว้แล้ว (ชุด) (set)  นั่นก็คือ  ความเชื่อ (beliefs), ความคาดหวัง (expectations), และทัศนคติ  จำนวนมาก (a number of) ซึ่ง          ๔        สิ่งที่เราเห็น (what we notice) และ (กำหนดว่า, ตัดสินว่า) เราตีความ (อธิบาย) (interpret) สิ่งที่เราสังเกตเห็น (what we observe) อย่างไรบ้าง,  (ตัวอย่างเช่น) ในบรรดาคน ๓ คนซึ่งกำลังมองดูเหตุ การณ์เดียวกัน (watching the same event)  คนหนึ่งอาจจะมองเห็น (ว่าเป็น) การเดินขบวน (demonstration), คนหนึ่งอาจจะมองเห็น (ว่าเป็น) การประท้วง (protest), และคนหนึ่งอาจจะมองเห็น (ว่าเป็น) จลาจล (riot)  --- และแต่ละคนจะรายงานเหตุการณ์นั้น (the incident)            ๕         .

            จงสังเกต (Notice) ความผันแปร (ความแปรปรวน) (variations) ในความหมายระหว่าง “การประท้วง,” “การเดินขบวน,” และ “จลาจล”,  แต่ละคำบ่งชี้ (บอกเป็นนัย) (suggests) ความเห็น (การลงความเห็น, การวินิจฉัย, การตัดสิน) (judgment) ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ (ซึ่งถูก)          ๖        ,  ซึ่งเป็นทัศนคติที่แตกต่างกันในส่วนของ (on the part of) ผู้ดู (ผู้ชมหรือเห็นเหตุการณ์) (viewer) (หมายถึง ผู้สื่อข่าว),  สิ่งเดียวกัน (The same)           ๗         (คำว่า)นักรบกองโจร” (สมาชิกกองโจร) (guerrilla) เปรียบเทียบกับ (versus)ผู้ก่อการร้าย(terrorist),ขีปนาวุธเอ็มเอ็กซ(MX missile) เปรียบเทียบกับ “ผู้รักษาสันติภาพ(Peacekeeper) (หมายถึง  ขีปนาวุธถูกใช้สังหารฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษาสันติภาพ), “สงครามดวงดาว(Star Wars) เปรียบเทียบกับ “การริเริ่มการป้องกันทางยุทธศาสตร์(Strategic Defense Initiative)  หรือ  “รัฐบุรุษ(statesman) เปรียบเทียบกับ “         ๘       ”  (ในทำนองเดียวกัน) การใช้ (use of) คำว่า “นางสาว” มากกว่า (rather than) ที่จะใช้ “นาง”  ก็แสดง (expresses)          ๙        (ของผู้สื่อข่าว) ด้วยเช่นกัน,  เช่นเดียวกับการใช้ (So does the use of) คำว่า “นาย” (ผู้บังคับบัญชา, นายจ้าง) (boss) มากกว่าใช้คำ “นายจ้าง(employer) (หมายถึง  ผู้สื่อข่าวแต่ละคนเลือกใช้คำเหล่านี้แตกต่างกันไปในสถานการณ์เดียวกัน  เนื่องจากเอาความเห็นส่วนตัวหรือทัศนคติของตนมาใช้พิจารณาเหตุการณ์นั้น  ซึ่งถือว่าเขาเหล่านั้นมิได้เป็น “objective reporter” อย่างแท้จริง  แต่เป็น “subjective reporter” เสียมากกว่าทั้งนี้  มีคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonyms)           ๑๐        น้อยมาก (few), ถ้าหากจะมี (if any), ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใด,  และการเลือกใช้คำ (word choice) บ่อยครั้งเปิดเผยให้เห็น (reveals) ทัศนคติของผู้พูดหรือผู้เขียน    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 182)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The Development of the Collie

 

          The collie, a shepherding breed, originated a few centuries ago.  Although it is somewhat ambiguous exactly when it first         1        in its modern form, it was developed in Scotland and Northern England between the sixteenth and eighteenth centuries.  Except for certain refinements the collie of today is very          2        to that of the early collie.  The collie was originally employed to          3        the flocks of colly, a species with black feet and black head.  Perhaps this name was taken from “coaly,” which implies coal.  Probably due to its          4         in traversing the hills and its nimble grace in guiding the colly, this diminutive breed was used in tending sheep in Australia.  It showed an innate sense of guidance and a distinct talent in its           5         to manipulate the flock.

          Recent scientific factors regarding shepherding have rendered the collie insignificant, and with this conception, collie are           6        being used as shepherds any longer.  In America, collies are being used on various farms, because with its demeanor of nobility and ferocity in this pastoral setting, the collie can          7         the premises from other animals and any          8        The variety also contains several              9         combinations: tricolor, black with white markings and tan shades, blue marble and white, or sable and white.

 

1. (a) began    (เริ่มต้น)

    (b) arrived    (มาถึง)

    (c) lived    (อาศัย)

    (d) believed    (เชื่อ, เชื่อมั่น, ศรัทธา)

    (e) appeared    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, มีลักษณะท่าทาง)

    (f) qualified    (มีคุณสมบัติ)

2. (a) like    (เหมือนกัน, คล้ายกัน)  (ไม่ต้องตามด้วย  “To”)

    (b) kind    (ใจดี, กรุณา)

    (c) close    (ใกล้ชิด)

    (d) similar    (เหมือนกัน, คล้ายกัน)

    (e) hostile    (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์)

    (f) loyal    (จงรักภักดี)  

3. (a) kill    (ฆ่า)

    (b) hunt    (ล่า, ล่าสัตว์, ล่าเหยื่อ)

    (c) bring up    (เลี้ยงดู, อบรม, ให้การศึกษา)

    (d) beware of    (ระวัง, ระวังตัว, โปรดระวัง)

    (e) watch    (เฝ้า, เฝ้าดู, เฝ้ายาม, ระมัดระวัง, จ้องมอง, ดู, ชม, รอคอย)

    (f) search for    (ค้นหา)

4. (a) progress    (ความก้าวหน้า, การเดินหน้า, การคืบหน้า)

    (b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

    (c) necessity    (ความจำเป็น)

    (d) agility    (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

    (e) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

    (f) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

5. (a) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

    (b) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

    (c) ability    (ความสามารถ)

    (d) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

    (e) freedom    (อิสรภาพ)

    (f) opportunity    (โอกาส)

6. (a) frequently    (บ่อยๆ)

    (b) always    (เสมอ, เป็นประจำ)

    (c) scarcely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่, เกือบจะไม่, ไม่ค่อยพบ, หายาก, อย่างขาดแคลน, อย่างไม่พอเพียง, ไม่สู้จะ, บอบบาง)

    (d) liberally    (อย่างเสรี)

    (e) customarily    (อย่างเป็นปกติ, อย่างเป็นนิสัย, อย่างเป็นกิจวัตร)

    (f) sporadically    (เป็นพักๆ, เป็นระยะ, เป็นครั้งเป็นคราว)

7. (a) penetrate    (ฝ่าเข้าไป, ทะลุเข้าไป, เข้าไปข้างใน)

    (b) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง, พิทักษ์, อารักขา, รักษา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า)

    (c) foster    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์)

    (d) accelerate    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

    (e) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

    (f) resolve    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ)        

8. (a) intruders    (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำ, ผู้ก้าวก่าย, ผู้ก้าวร้าว)

    (b) criminals    (อาชญากร)

    (c) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

    (d) victims    (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ)

    (e) visitors    (ผู้มาเยือน, แขก)

    (f) offenders    (ผู้กระทำผิด, ผู้ละเมิด, ผู้ทำให้ขุ่นเคือง, ผู้ทำให้ไม่พอใจ)

9. (a) size    (ขนาด)

    (b) taste    (รสชาติ)

    (c) smell    (กลิ่น)

    (d) species    (พันธุ์สัตว์หรือพืช, จำพวก, รูปแบบ)

    (e) color    (สี)

    (f) category    (ประเภท, ชนิด)

 

(คำแปล)                                                    พัฒนาการของสุนัขพันธุ์คอลลี

 

            สุนัขพันธุ์คอลลี (เป็นพันธุ์หนึ่งในสกอตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ) ซึ่งเป็นพันธุ์สุนัข (breed) เลี้ยงแกะ (shepherding)  มีต้นกำเนิด (originated) ๒ – ๓ ศตวรรษที่ผ่านมา,  แม้ว่ามันค่อนข้าง (somewhat) คลุมเครือ (ไม่ชัดเจน, กำกวม, ยากที่จะเข้าใจ) (ambiguous) ว่ามัน (สุนัข)          ๑         ครั้งแรก (first) ในเวลาที่แน่นอน (exactly) เมื่อใดในรูปแบบสมัยใหม่ (ปัจจุบัน) (modern form) ของมัน,  โดยมันได้รับการพัฒนาในสกอตแลนด์และตอนเหนือของประเทศอังกฤษระหว่างศตวรรษที่ ๑๖ และ ๑๘,  ทั้งนี้  ยกเว้นสิ่งที่ขัดเกลาแล้วบางอย่าง (certain refinements)  สุนัขพันธุ์คอลลีของปัจจุบัน            ๒        มากกับสุนัขคอลลีในยุคแรกๆ (early),  โดยสุนัขคอลลีถูกใช้แต่ดั้งเดิมเริ่มแรก (was originally employed) ให้           ๓         ฝูงแกะคอลลี (flocks of colly) ซึ่งเป็นพันธุ์แกะ (species) ซึ่งมีเท้าดำและหัวดำ,  บางที (Perhaps) ชื่อนี้ถูกนำมาจาก (was taken from)เคาลี(coaly)  ซึ่งมีความหมายว่า (implies) ถ่านหิน (coal)  ทั้งนี้  เป็นไปได้ (Probably) ว่า  เนื่องจาก (due to)          ๔        ของมันในการเดินข้าม (traversing) เนินเขา (hills)  และความนิ่มนวล (ลีลาอันสวยงาม, ความสง่า, ความสวยงาม) (grace) ที่แคล่วคล่อง (ว่องไว, ฉลาด) (nimble) ของมันในการนำทาง (guiding) แกะคอลลี (colly),  พันธุ์สุนัขขนาดเล็กจิ๋ว (diminutive breed) นี้จึงถูกใช้ในการเลี้ยง (เฝ้าดูแล) (tending) แกะ  (sheep) ในออสเตรเลีย,  โดยมัน (สุนัขคอลลี) ได้แสดงความฉลาด (ความสามารถ, ความรู้สึก) (sense) ที่มีอยู่แต่กำเนิด (innate) ของการนำทาง (guidance)  และพรสวรรค์ (ความสามารถพิเศษ) (talent) ที่ชัดเจน (distinct) ใน           ๕         ของมันในการจัดการ (manipulate) ฝูงแกะ (flock)   

            ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ (recent) เกี่ยวกับการเลี้ยงแกะ (shepherding) ได้ทำให้ (rendered) สุนัขคอลลีไม่มีความสำคัญ (insignificant)  และด้วยความคิด (conception) นี้เอง  สุนัขคอลลี          ๖        กำลังถูกใช้เป็นผู้เลี้ยงแกะ (as shepherds) ต่อไปอีกแล้ว (any longer)  โดยในอเมริกา  สุนัขคอลลีกำลังถูกใช้ในฟาร์ม (ท้องไร่ท้องนา) (farms) จำนวนมาก (various)  เพราะว่า  ด้วยท่าทาง (ความประพฤติ, การทำตัว) (demeanor) ของความสง่างาม (ความมีตระกูล) (nobility) และความดุร้าย (ความโหดร้าย, ความทารุณ) (ferocity) ในสภาพแวดล้อม (setting) เกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะ (เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เกี่ยวกับชีวิตง่ายๆ หรือชีวิตชนบท) (pastoral) แบบนี้  สุนัขคอลลีสามารถ           ๗         สถานที่ (ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง) (premises) จากสัตว์อื่นๆ และ            ๘         ใดๆ  ทั้งนี้  ลักษณะหลากหลาย (ความแตกต่างกัน) (variety) (ของสุนัขคอลลี) มี (contains) การผสมผสาน (การรวมกัน) (combinations) หลายชนิด (several) ของ           ๙          เช่น  (ชนิด) ๓ สี  (tricolor) ซึ่งมีสีดำพร้อมแต้มสีขาว (with white markings) และเงามืด (ความมืด) สีน้ำตาล (tan shades),  สีหินอ่อนแกมฟ้า (blue marble) และขาว,  หรือสีน้ำตาลเข้ม (sable) และขาว

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 181)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The Boy Living A Solitary Life

 

          Two hundred years ago, four villagers          1         a boy about twelve years of age in the Sherwood in Britain.  The people in London were greatly          2        in this boy, who had apparently lived most of his life        3       human companionship.  Some people imagined they would see man in his most natural and noble state.  Others expected to         4        the boy speak the original “unlearned” language of man, which they supposed would most likely be Hebrew.  What they saw, however, was a dirty creature who scratched and bit, jumped about, and          5         noises like an animal.  Dr. Beckham, who          6        in treating mental disorders examined the boy and          7        that he was an idiot and would not likely be helped by any kind of training.

          Tim Weaver, a young doctor, was convinced, however, that the boy could be helped, since he believed that his low intelligence was         8       by his solitary life in the woods from about the age of seven and by his ignorance of          9        .  Weaver took the boy and worked with him for five years.  Don, as Weaver called him, did not          10        to speak English, but he was able to understand a large number of written words and phrases.  He would obey simple written commands and could use word cards to         11       his desires.  He also         12       the manners and appearance of a civilized young man.  Don had         13       been helped by education, but Weaver finally         14        that Don could not be further improved because his          15        was subnormal.

 

1. (a) murdered    (ฆ่า, สังหาร, ฆาตกรรม, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

    (b) saw    (เห็น, พบ, เจอ, เข้าใจ)

    (c) met    (พบ, เจอ)

    (d) tortured    (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ)

    (e) captured    (จับได้, จับตัว, จับกุม, ยึดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

2. (a) frightened    (รู้สึกตกใจ, รู้สึกกลัว)

    (b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

    (c) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

    (d) interested    (มีความสนใจ, รู้สึกสนใจ)

    (e) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

3. (a) with    (ด้วย, พร้อมกับ)

    (b) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (c) by    (โดย)

    (d) in    (ใน)

    (e) without    (โดยปราศจาก, โดยไม่มี, ไม่มี, นอกเหนือ, พ้น, นอก, ภายนอก)

4. (a) let    (ปล่อย, ยอมให้, อนุญาตให้)

    (b) make    (ทำให้, ทำ, ประดิษฐ์, สร้าง, ผลิต)

    (c) feel    (รู้สึก, คลำ)

    (d) hear    (ได้ยิน, ได้รับข่าวคราว)

    (e) watch    (เฝ้าดู, มอง, ดู, ชม, จ้องมอง, รอคอย, ระมัดระวัง, เฝ้ายาม)

5. (a) heard    (ได้ยิน, ได้รับข่าวคราว)

    (b) did    (ทำ)

    (c) made    (“Make noises”  =  “ส่งเสียง, ทำเสียง”)  (ดูเพิ่มเติมการใช้  “Make”  และ  “Do”  ในหมวดข้อสอบ  “TOEIC”  ตอนที่ ๒๗๖ ข้อ ๑๖)

    (d) listened to    (ฟัง)

    (e) found    (พบ, ค้นพบ, สืบค้น, พบความลับ, ลงความเห็น, ตัดสินใจ)

6. (a) participated    (มีส่วนร่วม, เข้าร่วม)

    (b) was successful    (ประสบความสำเร็จ)

    (c) specialized    (ชำนาญเป็นพิเศษ)

    (d) was interested    (มีความสนใจ)

    (e) was disappointed    (ผิดหวัง)

7. (a) told    (บอก, เล่า)  (ต้องตามด้วยกรรม  เช่น  “Tell me, Tell him”)

    (b) rejected    (ปฏิเสธ, ทิ้ง, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ละทิ้ง, อาเจียน)

    (c) announced    (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา)

    (d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

    (e) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

8. (a) assisted    (ช่วยเหลือ)

    (b) caused    (ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ทำให้)

    (c) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

    (d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

    (e) improved     (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

9. (a) language    (ภาษา)

    (b) knowledge    (ความรู้)

    (c) proposal    (ข้อเสนอ)

    (d) function    (หน้าที่)

    (e) role    (บทบาท)

10. (a) learn    (เรียนรู้, เรียน, ศึกษา, หาความรู้, รู้มาว่า, ได้ข่าวมาว่า, รู้ข่าว)

      (b) want    (ต้องการ)

      (c) hope    (หวัง)

      (d) know    (รู้, ทราบ)

      (e) like    (ชอบ)

11. (a) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

      (b) avoid     (หลีกเลี่ยง)

      (c) aggravate   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

      (d) show    (แสดง)

      (e) endure    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น)

12. (a) appreciated    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า, ชมเชย, แสดงความพอใจ, ตระหนัก, มีค่าสูงขึ้น)

      (b) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, ให้ความไว้วางใจ, ฝากฝัง, แนะนำ)

      (c) imitated    (เลียนแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง)

      (d) acquired    (ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้)

      (e) yearned for    (อยาก, ต้องการมาก, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, ใฝ่ฝัน, คิดถึงอย่างรักใคร่)

13. (a) adversely    (ในทางลบ, อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย, อย่างตรงกันข้าม)

      (b) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

      (c) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

      (d) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ, อย่างค่อยๆ เกิดขึ้น)

      (e) obviously    (อย่างชัดเจน, อย่างชัดแจ้ง, อย่างเด่นชัด, อย่างเห็นได้ง่าย, อย่างเข้าใจได้ง่าย)

14. (a) comprehended    (เข้าใจ)

      (b) reproached    (ตำหนิ, ต่อว่า, ดุ, ประณาม)

      (c) interpreted    (ตีความหมาย, แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง, แปล)

      (d) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่ใส่ใจ, ไม่ยอมรับรู้)

      (e) concluded    (สรุป, ลงความเห็น, ตัดสินใจ, ลงมติ, ลงเอย, สิ้นสุดลง)

15 (a) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

      (b) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

      (c) opulence    (อ๊อพ-พู-เลนซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย)

      (d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความสามารถในการเข้าใจ, เชาวน์, ไหวพริบ, การรู้จักคิด, การสืบราชการลับ)

      (e) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

 

(คำแปล)                                                       เด็กชายผู้มีชีวิตโดดเดี่ยว

 

            เมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้ว  ชาวบ้าน คน           ๑        เด็กชายได้คนหนึ่งอายุประมาณ ๑๒ ปี  ในป่าเชอร์วูด ประเทศอังกฤษ,  ผู้คนในลอนดอน          ๒        อย่างยิ่ง (greatly) ในเด็กคนนี้  ผู้ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน (apparently) ว่าดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของตน (lived most of his life)          ๓         การมีเพื่อน (ความเป็นเพื่อน, มิตรภาพ) (companionship) เป็น (กับ) มนุษย์,  บางคนจินตนาการ (imagined) ว่าพวกตนจะได้เห็นมนุษย์  ในสภาพ (state) ซึ่งเป็นธรรมชาติ (natural) และสง่า (ชั้นสูง) (noble) ที่สุดของเขา (เนื่องจากอยู่แต่ในป่า  และมิได้คบค้ากับผู้ใดเลย)  ส่วนบางคน (คนอื่นๆ)  คาดหวัง (expected) ที่จะ         ๔        เด็กชายคนนี้พูดภาษาของมนุษย์ (language of man) ในแบบแรกเริ่ม (ดั้งเดิม) (original) และ “มิได้เรียนรู้มาจากที่ใด(unlearned)  ซึ่งพวกตน (คนอื่นๆ) คาดคะเน (supposed) ว่าเป็นไปได้มากที่สุด (most likely) ว่าคือภาษาฮิบรู (ของชาวอิสราเอล  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นภาษาแรกของมนุษย์)  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่พวกเขา (ชาวลอนดอนที่มาดูเด็ก) เห็น (What they saw)  คือ  คน (สัตว์) (creature) ที่สกปรก  ผู้ซึ่งข่วน (เกา, ขูด, ขีด, ตะกุย, คุ้ยเขี่ย) (scratched) และกัด (bit), กระโดดไปมา (jumped about), และ          ๕        เสียงคล้าย (เหมือน) (like) สัตว์  ทั้งนี้  ดร. เบ็คแฮม  ผู้ซึ่ง                            ๖        ในด้านการรักษา (treating) ความผิดปกติทางจิตใจ (ปัญญา) (mental disorders)  ได้ตรวจสอบ (ทดสอบ) (examined) เด็กคนนี้  และ           ๗        ว่าเด็กเป็นคนปัญญาอ่อน (คนโง่มาก) (idiot)  และไม่อาจเป็นไปได้ (would not likely) ที่จะได้รับการช่วยเหลือโดยการฝึกฝนประเภทใดๆ (any kind of training)

            ทิม วีเวอร์  ซึ่งเป็นนายแพทย์หนุ่ม  อย่างไรก็ตาม  เชื่อมั่น (มั่นใจ) (convinced) ว่าเด็กคนนี้สามารถได้รับการช่วยเหลือ (could be helped)  เพราะ (since) เขาเชื่อว่าสติปัญญาต่ำ (low intelligence) ของเด็กถูก           ๘         โดยชีวิตที่โดดเดี่ยว (อยู่ตามลำพัง) (solitary) ของเขาในป่า (woods) จากอายุประมาณ ขวบ  และโดยความไม่รู้ (ความไม่รู้เรื่องราว, ความโง่) (ignorance) (ทางด้าน)            ๙        ของเขา,  วีเวอร์เอาเด็กคนนี้ไป (took the boy)  และทำงาน (วิจัย) (worked) กับเด็กเป็นเวลา ปีดอน, เป็นชื่อที่วีเวอร์เรียกเด็ก, มิได้           ๑๐        ที่จะพูดภาษาอังกฤษ  แต่เขาก็สามารถเข้าใจคำและวลีที่เป็นภาษาเขียน (written words and phrases) จำนวนมาก ( a large number),  เขา (ดอน) จะเชื่อฟัง (ยอมตาม, ตอบสนอง) (obey) คำสั่งง่ายๆ ที่เป็นภาษาเขียน (simple written commands)  และสามารถใช้บัตรคำ (word cards) เพื่อ           ๑๑          ความต้องการ (ความปรารถนา) (desires) ของเขาได้และเขายัง          ๑๒        กิริยาท่าทาง (ลักษณะท่าทาง) (manners) และลักษณะท่าทาง (โฉมภายนอก) (appearance) ของชายหนุ่มที่อารยะ (อบรมมารยาท, ขัดเกลา, พัฒนา) แล้ว (civilized) อีกด้วย,  ดอนได้รับการช่วยเหลือ           ๑๓         โดยการศึกษา  แต่วีเวอร์ในที่สุด (finally) แล้ว           ๑๔        ว่า  ดอนไม่สามารถได้รับการปรับปรุง (ทำให้ดีขึ้น(improved) ต่อไปอีก (มากขึ้นอีก) (further)  เพราะว่า           ๑๕        ของเขาต่ำกว่าปกติ (น้อยกว่าปกติ, น้อยกว่าค่าเฉลี่ย) (subnormal)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 180)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Some Facts about Scientific Literature

 

          At least 50 percent of the world’s scientific literature is in languages which more than half the world’s scientists cannot read.  That is to say, the greater part of       1      is published is incomprehensible, without          2       , to most of those who might otherwise benefit from it.  The total              3         output of new materials is estimated to be between one and two million separate pieces, so the          4         of new literature which is readable only after language          5        have been surmounted is probably well over half a million texts a year.

          Language barriers         6       all scientists, but they are much more formidable for some that others.  For example, a Spanish scientist who cannot read any language          7        his own is separated from more than nine-tenths of the world’s current scientific literature, while an Englishman knowing no         8        language is barred from only about one-third.  English is in fact the most commonly       9        language in scientific publications.           10        suggest that it probably accounts for between one half and two-thirds of the total, with          11         variations from subject to subject.

 

1. (a) which    (ซึ่ง, ที่)

    (b) that    (ซึ่ง, ที่)

    (c) whom    (ผู้ซึ่ง)

    (d) why    (ทำไม, เหตุผล)

    (e) what    (สิ่งที่, อะไร)  (“What is published” (สิ่งที่ถูกตีพิมพ์)  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของ  “Preposition”  คือ  “Of”)

    (f) when    (เมื่อไร)

2. (a) interpretation    (การแปลความหมายโดยทางวาจา, การแปลแบบใช้ล่าม, การอธิบาย, การชี้แจง)

    (b) suggestion    (คำแนะนำ, การแนะนำ, การชี้แนะ, การเสนอ, การเสนอแนะ, การบอกเป็นนัย)

    (c) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

    (d) translation    (การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง, การแปลความหมาย, การถอดความ, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล, การเปลี่ยนแปลง, การย้าย)

    (e) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

    (f) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

3. (a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

    (b) global    (ระดับโลก, ของโลก, เกี่ยวกับโลก)

    (c) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

    (d) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

    (e) annual    (รายปี, ประจำปี)

    (f) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

    (g) natural    (ตามธรรมชาติ, ทางธรรมชาติ, โดยธรรมชาติ)

4. (a) number    (จำนวน, ปริมาณ)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์  เช่น  “Boys, Men, Cars”)

    (b) item    (รายการในบัญชี, สิ่งของในรายการ, ข่าว, มาตรา, ข้อ, เรื่อง, อัน, ชิ้น)

    (c) piece    (ชิ้น, อัน, แผ่น, ท่อน, ก้อน, ผืน, ตอน, พับ, ม้วน, ผลงาน, รายการ, อย่าง)

    (d) amount    (จำนวน, ปริมาณ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้  เช่น  “Literature”)

    (e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, กอง, ส่วนของมรดก, สินเดิมของหญิง, ชะตา, เคราะห์)

    (f) list    (รายการ, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบาญ, รายชื่อหลักทรัพย์, แผ่นยาว, ลายเส้น, แถบยาว, แถบสี, คันนา)

5. (a) proficiencies    (ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว)

    (b) courses    (หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, (อาหาร) จานหนึ่ง, (ยา, การบรรยาย) ชุดหนึ่ง, เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, เส้นทางการเดินเรือ, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ)

    (c) barriers    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

    (d) skills    (ทักษะ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง)

    (e) competencies    (= competences)  (ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง)

    (f) emphases    (การเน้นความสำคัญ, การเน้นหนัก, สิ่งที่มีความสำคัญ, ความเด่น, การเน้นคำ)  

6. (a) help    (ช่วย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

    (b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

    (c) face    (เผชิญหน้ากับ, เผชิญหน้าโดยตรง, หันหน้าไปทาง)

    (d) foresee     (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

    (e) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

    (f) intoxicate    (ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น)

7. (a) as well as    (เช่นเดียวกันกับ, และ)

    (b) except    (ยกเว้น, นอกจาก, ไม่รวม, ไม่นับ)

    (c) including    (รวมทั้ง)

    (d) in addition to    (นอกเหนือจาก)

    (e) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

    (f) together with    (พร้อมทั้ง, พร้อมกับ)

8. (a) local    (ท้องถิ่น, เป็นของท้องถิ่น, เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, มีผลเฉพาะแห่ง, (รถ) ซึ่งจอดทุกสถานี, (ความคิด) คับแคบ)

    (b) foreign    (ต่างประเทศ, ต่างชาติ, ภายนอกประเทศ, ต่างถิ่น, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งมาจากสิ่งหรือแหล่งอื่น, แปลก, ไม่คุ้นเคย)

    (c) native    (ของพื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด, ของท้องถิ่น, เกี่ยวกับคนพื้นเมือง, โดยสันดาน, เกี่ยวกับถิ่นกำเนิด, เป็นไปตามธรรมชาติ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

    (d) universal    (สากล, เกี่ยวกับจักรวาล, ทั้งหมด, ทั่วไป, มีผลทั่วไป, ทุกหนทุกแห่ง, ทั้งมวล, ทุกแขนง, ทุกสาขา, เกี่ยวกับทุกชนชั้น)

    (e) sign    (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เครื่องหมายทั่วไป, เครื่องหมายแสดง, เครื่องแสดง, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, อาการ, ร่องรอย, รอยเท้า)  (“Sign language”  =  “ภาษาใบ้, ภาษามือ”)

    (f) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

9. (a) used    (ใช้, เคย)

    (b) spoken    (พูด)

    (c) written    (เขียน)

    (d) found    (พบ, ค้นพบ, เจอ, หา, สืบหา, สอบค้น, พบความลับ, เห็นว่า, ตัดสิน, ลงความเห็น)

    (e) mentioned    (เอ่ยถึง, กล่าวถึง)

    (f) advertised    (โฆษณา)

10. (a) Studies    (การศึกษา)

      (b) Expectations    (การคาดหวัง, การมุ่งหวัง, การคาดหมาย, การคาดคิด, การปรารถนา, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความหวัง)

      (c) Judgements    (การพิจารณา, การพิจารณาคดี, การติดสิน, การวินิจฉัย, การชี้ขาด, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย)

      (d) Estimates    (ค่าโดยประมาณ, ราคาประเมิน, การประมาณ, การประเมิน, ความคิดเห็น)

      (e) Predictions    (การทำนาย, คำทำนาย, การพยากรณ์, คำพยากรณ์, การบอกล่วงหน้า)

      (f) Hypotheses    (สมมติฐาน)

11. (a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

      (b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

      (c) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

      (d) despicable    (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

      (e) considerable   (มากมาย, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

      (f) audible    (สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน, ดังพอที่จะได้ยิน)

 

(คำแปล)                               ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

 

        อย่างน้อย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของสิ่งตีพิมพ์ (ผลงานเขียน, บทความ, เรื่องเขียนเฉพาะสาขา) (literature) ทางวิทยาศาสตร์ของโลก  อยู่ใน (เขียนเป็น) ภาษาซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ของโลกไม่สามารถอ่านได้อาจกล่าวได้ว่า (That is to say) ส่วนใหญ่ (greater part) ของ       ๑         ถูกตีพิมพ์  ไม่สามารถเข้าใจได้ (incomprehensible), โดยปราศจาก           ๒       , แก่ (สำหรับ) ส่วนใหญ่ของบุคคล (most of those) ผู้ซึ่งอาจจะ, ไม่เช่นนั้นแล้ว (สามารถเข้าใจความหมายของบทความ) (otherwise), ได้รับประโยชน์ (benefit) จากมัน (สิ่งที่ถูกตีพิมพ์, บทความ) (หมายถึง  ถ้านักวิทยาศาสตร์อ่านบทความเข้าใจ  โดยไม่อุปสรรคด้านภาษา  เขาก็อาจจะได้รับประโยชน์จากมัน),  โดยงานที่ผลิตออกมา (output)         ๓       ทั้งหมด  ของบทความ (เอกสาร) (materials) ใหม่ๆ ได้รับการประมาณการ (ประเมินค่า) (estimated) ว่าอยู่ระหว่างหนึ่งและสองล้านชิ้น (pieces) แยกจากกัน (เด่นชัด, ชัดเจน) (separate)  ดังนั้น         ๔        ของสิ่งตีพิมพ์ (literature) ใหม่ๆ  ซึ่งสามารถอ่านได้ (readable) เฉพาะเมื่อภายหลัง          ๕        ทางด้านภาษาได้ถูกเอาชนะ (พิชิต) (surmounted) แล้ว  บางทีอาจจะมากกว่า (probably well over) ครึ่งล้านบทความ (หนังสือ, แบบเรียน, ข้อ ความ) (texts) ต่อปี

            อุปสรรคทางด้านภาษา           ๖        นักวิทยาศาสตร์ทุกคน  แต่มัน (อุปสรรค) น่ากลัว (น่าเกรงขาม, ยากลำบาก, เอาชนะได้ยาก) (formidable) สำหรับบางคน  มากกว่าคนอื่นๆ มากมายทีเดียว (คือ  เป็นอุปสรรคแก่ผู้คนมากน้อยต่างกัน)  ตัวอย่างเช่น  นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน  ผู้ซึ่งไม่สามารถอ่านภาษาใดๆ            ๗        ภาษาของตนเอง (his own)  จะถูกแยก (separated) จากเกินกว่าเก้าในสิบ (nine-tenths) (๙๐ เปอร์เซ็นต์) ของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน (current) ของโลก  (คือ  ไม่สามารถเข้าใจสิ่งตีพิมพ์ฯ ในภาษาอื่น  จำนวนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์)  ในขณะที่ผู้ชายชาวอัง กฤษซึ่งไม่รู้ภาษา        ๘        จะถูกสกัดกั้น (ห้าม) (barred) (ไม่ให้เข้าใจบทความ) จากเพียงประมาณหนึ่งในสาม (about one-third) (ของบทความทั้งหมด) เท่านั้น (คือ  สามารถเข้าใจสองในสาม หรือ ๖๗ เปอร์เซ็นต์ของบทความฯ),  ทั้งนี้  ภาษาอังกฤษตามความเป็นจริง (in fact) แล้ว  เป็นภาษาซึ่งถูก          ๙       ร่วมกัน (เป็นธรรมดาสามัญ, ทั่วไป) (commonly) ที่สุดในสิ่งตีพิมพ์ (การพิมพ์โฆษณา) (publications) ทางวิทยาศาสตร์,  โดย          ๑๐        บอกเป็นนัย (ชี้แนะ, บ่งชี้, เสนอ, เสนอแนะ)  ว่ามัน (ภาษาอังกฤษ) บางที (เป็นไปได้) (probably) มีส่วนรับผิดชอบ (มีส่วนทำให้เกิด) (accounts for) (ความเข้าใจสิ่งตีพิมพ์) ระหว่างครึ่งหนึ่ง (one half) และสองในสาม (two-thirds) ของจำนวน (สิ่งตีพิมพ์) ทั้งหมด (total),  โดยมีความแตกต่างกัน (การผันแปร) (variations) อย่าง           ๑๑        จากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาหนึ่ง (from subject to subject) (คือ  ความเข้าใจสิ่งตีพิมพ์มิได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจภาษาเพียงอย่างเดียว  แต่ยังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาด้วย)     

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 179)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Asian Games’ Mascot

 

          Happy events passed, but memories didn’t.  Hats, key rings, toys – all feature the cute animal that has been chosen as the mascot of the 10th Asian Games in Thailand.  No games would be       1        without a mascot to inspire athletes and          2         alike.  Creative Thai cartoonists, Chai Rajawat, was commissioned by the Bangkok Asian Games         3        Committee to create a mascot for the Games.  His          4         came from one of Thailand’s most          5        and beloved animals.  The result?  A smiling elephant.

 

1. (a) complete    (สมบูรณ์)

    (b) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

    (c) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

    (d) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

    (e) smooth    (ราบรื่น, ราบ, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ)  (เกมราบรื่นเนื่องจากมีตัวนำโชค)

    (f) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

2. (a) referees    (กรรมการ, ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, คนกลาง)

    (b) ticket officers    (เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว)

    (c) football players    (นักฟุตบอล)

    (d) sports fans    (แฟนกีฬา, ผู้คลั่งไคล้กีฬา)

    (e) game organizers    (ผู้จัดการแข่งขัน)

    (f) stakeholders    (ผู้มีส่วนได้เสีย)

3. (a) Meeting    (การประชุม, การพบปะ)

    (b) Investment    (การลงทุน)

    (c) Corporate Governance    (ธรรมาภิบาล)

    (d) Audit    (การตรวจสอบ)

    (e) Organizing    (จัด, จัดระเบียบ, สร้าง, ทำให้เป็นระบบ, จัดตั้ง, รวบรวม, ทำให้มีประสิทธิภาพ)

    (f) Nomination    (การสรรหา, การแต่งตั้ง)

4. (a) symptom    (อาการของโรค)

    (b) endurance  (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

    (c) inspiration    (แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, การดลบันดาล, การดลใจ, การเร้าใจ, การกระตุ้น, การก่อให้เกิด, ผู้ดลใจ)

    (d) influence    (อิทธิพล)

    (e) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

    (f) comprehension    (ความเข้าใจ)

5. (a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

    (b) popular    (เป็นที่นิยม)

    (c) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

    (d) ) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

    (e) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

    (f) hostile    (ฮอส-ไทล)  (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

 

(คำแปล)                                                     ตัวนำโชคกีฬาเอเชียนเกมส์

 

            เหตุการณ์แห่งความสุข (Happy events) ผ่านพ้นไป  แต่ความทรงจำ (memories) มิได้เป็นเช่นนั้น,  หมวก, พวงกุญแจ (key rings), ของเล่น – ทั้งหมดเป็นหรือแสดงลักษณะสำคัญ (feature) ของสัตว์ที่น่ารัก (cute) (ทั้งหมดมีรูปช้างอยู่บนมัน) ซึ่งได้ถูกเลือกเป็นตัวนำโชค (ผู้นำโชค) (mascot) ของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ ๑๐ ในประเทศไทย,  ไม่มีเกมใดจะ          ๑        โดยปราศจากตัวนำโชคที่จะดลใจ (บันดาลใจ) (inspire) นักกีฬา (athletes) และ           ๒        เหมือนๆ กัน (alike),  นักเขียนการ์ตูนชาวไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ (creative), ชัย ราชวัตร, ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กระทำการ (commissioned) โดยคณะกรรมการ           ๓         (การแข่งขัน) เอเชียนเกมกรุงเทพ  ให้สร้าง (create) ตัวนำโชคสำหรับเกมนี้,  โดย            ๔         ของเขา (ชัย) มาจากหนึ่งในบรรดาสัตว์ซึ่ง           ๕         และเป็นที่รักยิ่ง (beloved) ของประเทศไทย,  ผลลัพธ์หรือ ? ช้างยิ้ม  (smiling elephant) (ตัวนำโชคของเอเชียนเกมครั้งที่ ๑๐  ซึ่งชัย ราชวัตร  เป็นผู้ออกแบบ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 178)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Women of the Future

 

          A health research work of California University’ Medical Center          1        that the women of the coming decades (years starting from 2020) will be leaner, healthier,          2        and with more       3        than the woman of today.

          Similarly, an increased         4        in sports and other         5        exercise, which is the result of more          6        time, will provide great muscle tone and improved          7       .  Women of tomorrow won’t even know what flab is!

          They also won’t need to go on diet.  In fact, they’ll          8        the diet books of today as        9        curiosities!

          The research also says that there will be pills to stop women from          10        unwanted weight.  They’ll also eat according to computer-made nutritional programs designed for each individual’s needs.

 

1. (a) thinks    (คิด)

    (b) hopes    (หวัง)

    (c) requests    (ขอร้อง, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

    (d) doubts    (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

    (e) reports    (รายงาน)

2. (a) weaker    (อ่อนแอกว่า, อ่อนแอมากขึ้น)

    (b) lovelier    (น่ารักกว่า, น่ารักมากขึ้น)

    (c) more beautiful    (สวยกว่า, สวยมากขึ้น)

    (d) stronger    (แข็งแรงกว่า, แข็งแรงมากขึ้น)

    (e) wiser    (ฉลาดกว่า, ฉลาดขึ้น)

3. (a) money    (เงิน)

    (b) education    (การศึกษา)

    (c) expectation    (ความคาดหวัง)

    (d) knowledge    (ความรู้)

    (e) energy    (พลัง, พลังงาน, กำลังงาน, กำลังความสามารถ, พลังวิชา, ความแข็งแรง)

4. (a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

    (b) satisfaction    (ความพอใจ)

    (c) proficiency    (ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว)

    (d) participation    (การมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วมกระทำ, การร่วมมือ, การร่วม, การสมทบ)

    (e) success    (ความสำเร็จ)

5. (a) mental    (ทางจิตใจ, ทางปัญญา)

    (b) outdoor    (กลางแจ้ง, นอกบ้าน, ภายนอก, ชายป่า)

    (c) physical    (กาย, ทางด้านร่างกาย, เกี่ยวกับร่างกาย)

    (d) morning    (ในตอนเช้า)

    (e) fundamental    (เป็นพื้นฐาน, เป็นรากฐาน, ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, เป็นแหล่งแรกเริ่ม, แท้จริง)

6. (a) happy    (มีความสุข)

    (b) hard    (ยากลำบาก)

    (c) leisure    (ลี้-เช่อะ  หรือ  เล้ช-เช่อะ)  (ว่าง, มีเวลาว่าง, เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน)  (เป็นทั้งคำคุณศัพท์และคำนาม)

    (d) special    (พิเศษ)

    (e) lonely    (เหงา, เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, อยู่ตามลำพัง)

7. (a) health    (สุขภาพ)

    (b) breathing    (การหายใจ)

    (c) body    (ร่างกาย, ตัวถังรถ, ศพ)

    (d) circulation    (การไหลเวียนของโลหิต)

    (e) internal organs    (อวัยวะภายใน)

8. (a) express    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน”)

    (b) recall    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  “การระลึก, การรำลึก, การเรียกกลับ, การนำกลับ, การเพิกถอน”)

    (c) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

    (d) regard    (ถือว่า, มองว่า, เห็นว่า, พิจารณา, จ้องมอง, เอาใจใส่, นับถือ, เคารพ, สนใจ)

    (e) stigmatize    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

9. (a) exciting    (น่าตื่นเต้น)

    (b) amusing    (น่าขบขัน, เป็นเรื่องตลก, น่าเพลิดเพลิน, น่าอภิรมย์)

    (c) intimate   (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

    (d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

    (e) precious    (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า, ล้ำค่า, เป็นที่รัก, สำคัญมาก)

10. (a) gaining    (ได้รับ, ได้มา, กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ได้เป็นพวก, ก้าวหน้า, คืบหน้า, ใกล้เข้าไป)

      (b) contradicting    (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

      (c) registering    (เรส-จิส-เทอร์-ริง)  (ลงทะเบียน)

      (d) harmonizing   (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดอง กัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

      (e) exasperating    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

 

(คำแปล)                                                           ผู้หญิงแห่งอนาคต

 

             งานวิจัยด้านสุขภาพของศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์            ๑         ว่าผู้หญิงของศตวรรษที่กำลังจะมาถึง (coming decades) (ปีที่เริ่มต้นจากปี ๒๐๒๐) จะผอมกว่า (leaner), มีสุขภาพดีกว่า (healthier),           ๒        และพร้อมด้วย (มี)           ๓         มากกว่าผู้หญิงของปัจจุบันนี้ (today)            

            เช่นเดียวกัน (Similarly)           ๔         เพิ่มขึ้นในกีฬาและการออกกำลัง           ๕        แบบอื่นๆ  ซึ่งเป็นผล (ผลลัพธ์) (result) ของเวลา          ๖        ที่มากขึ้น จะให้ความตึงตัว (tone) ของกล้ามเนื้อของร่างกาย (muscle) อย่างเต็มที่ (great)  และ           ๗         ซึ่งดีขึ้น (improved)  ทั้งนี้  ผู้หญิงของอนาคต (tomorrow) จะไม่รู้จักแม้กระทั่ง (even) ว่าเนื้อที่หย่อนยานของคนอ้วน (flab) คืออะไร

            พวกเขา (ผู้หญิง) จะไม่จำเป็นต้องกินอาหารลดน้ำหนัก (go on diets)ตามความเป็นจริง (in fact) ผู้หญิงจะ           ๘        หนังสือเกี่ยวกับอาหารพิเศษ (ลดน้ำหนัก(diet books) ของยุคปัจจุบันว่าเป็น (as) ความอยากรู้อยากเห็น (ของหายาก, ของลายคราม) (curiosities) ซึ่ง           ๙        !

            งานวิจัยยังกล่าวด้วยว่า  จะมียาเม็ด (pills) ที่จะหยุดยั้ง (stop) ผู้หญิงจาก (การ)           ๑๐        น้ำหนักที่ไม่ต้องการ (unwanted weight) (ได้น้ำหนักส่วนเกินมา)  ผู้หญิงจะสามารถรับประทานสอดคล้องกับ (according to) โปรแกรมทางด้านโภชนาการ (nutritional programs)  ซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์อีกด้วย  โดยโปรแกรมดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อความต้องการของแต่ละบุคคล (each individual’s needs)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 177)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Drugs Smuggling

 

          Last week, Customs officers at a Tokyo airport found 700,000 dollars worth of drugs which were being         1        into Japan in boxes marked “Urgent Medical Supplies.”  The         2        might have suspected for some time that drugs were being brought into the          3        in this way.  The operation is            4        to be the work of a          5         international group.  Four men were arrested at the airport and held for questioning, but it is unlikely that they are the organizers.  In fact they declared that they were          6        of what the boxes contained and had acted in good faith in bringing them into Japan.  This is the third time in six months that attempts have been made to smuggle          7        goods through Customs by declaring them to be medical supplies.  They are frequently          8         in special containers and a         9       is given that they may be         10       if they are not handled with care.  “We are determined to         11        to this practice,” said one of the Customs officers today.  “There is no way these people are going to get away with this any longer.  We have the full         12        of the international police who are as anxious as we are to          13         the main source of supply.”

 

1. (a) imported    (นำเข้าสินค้า)

    (b) stolen    (ขโมย)

    (c) hidden    (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

    (d) smuggled    (ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกอย่างผิดกฎหมาย, แอบถือไปด้วย)

    (e) produced    (ผลิต, สร้าง, ประดิษฐ์)

    (f) purchased    (ซื้อ)

2. (a) doctors    (แพทย์, หมอ)

    (b) patients    (คนป่วย, ผู้ป่วย)

    (c) drugs addicts    (ผู้ติดยาเสพย์ติด)

    (d) government    (รัฐบาล)

    (e) authorities    (เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้เป็นต้นตำรับ, อำนาจตามกฎหมาย, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, องค์กรของทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้)

    (f) pilots    (นักบิน, คนนำร่อง)

3. (a) workplace    (สถานที่ทำงาน)

    (b) school    (โรงเรียน)

    (c) airport    (สนามบิน)

    (d) country    (ประเทศ, แผ่นดินของประเทศ, รัฐ, ประชากรของท้องถิ่น, รัฐหรือชาติ, สาธารณะ, ถิ่นบ้านนอก, ชนบท, ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่)

    (e) entertainment place    (สถานบันเทิง)

    (f) office building    (อาคารสำนักงาน)

4. (a) hoped    (หวัง)

    (b) expected    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, มุ่งหมาย)

    (c) encouraged    (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, กระตุ้น)

    (d) predicted    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์)

    (e) believed    (เชื่อ)

    (f) allowed    (อนุญาต, ยอมให้)

5. (a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

    (b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

    (c) lunatic    (บ้า, วิกลจริต, วิปลาส)

    (d) well-organized    (จัดองค์กรเป็นอย่างดี, มีการทำงานอย่างเป็นระบบ)

    (e) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

    (f) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

6. (a) informed    (ถูกบอก, ถูกแจ้ง)

    (b) convinced    (เชื่อ)

    (c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่ทราบ, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน, ฉับพลัน, ไม่รู้ตัว)

    (d) fond    (ชอบ, หลงใหล)

    (e) confident    (มั่นใจ) 

    (f) frightened    (ตกใจกลัว) 

7. (a) perishable    (เน่าเสียได้, เน่าเปื่อยได้ง่าย, ตายได้, ย่อยยับได้)

    (b) luxurious    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า)

    (c) illicit    (อิ-ลิส-ซิท)  (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เถื่อน, ไม่ได้รับอนุญาต)

    (d) original    (ไม่ลอกเลียนใคร, ใหม่, เดิม, เป็นของตนเอง, แรกเริ่ม)

    (e) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

    (f) harmful    (มีอันตราย, เป็นอันตราย)

8. (a) made    (ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, ผลิต)

    (b) sold    (ขาย)

    (c) found    (พบ, ค้นพบ, สืบค้น, พบว่า, เจอ, หา, ลงความเห็น)

    (d) packed    (ห่อ, บรรจุห่อ, บรรจุสินค้าเป็นหีบห่อ, ยัด, อัด, มัด, บรรจุหีบ, บรรจุกระป๋อง, บรรจุหรืออัดแน่น, อัดแน่น, เบียดกันแน่น, ทุบให้แน่น, ทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน, ไปเป็นกลุ่ม)

    (e) left    (ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, จากไป)

    (f) seen    (เห็น, มอง, มองเห็น, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, เยี่ยม, ชม, พบ, เข้าใจ)

9. (a) suggestion    (คำแนะนำ, การแนะนำ)

    (b) warning    (การเตือน, คำเตือน, การเตือนสติ, การแจ้งให้ทราบ)

    (c) command    (คำสั่ง, การออกคำสั่ง, การบัญชาการ, อำนาจสั่ง, ตำแหน่งบัญชาการ, คนในบังคับบัญชา)

    (d) permission    (การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ)

    (e) conclusion    (การสรุป, บทสรุป, การสิ้นสุดลง, การลงเอย, ผล, การตกลงขั้นสุดท้าย)

    (f) promise    (คำมั่นสัญญา, การให้สัญญา)

10. (a) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

      (b) damaged    (ทำให้เสียหาย, ทำความเสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

      (c) ambushed    (ซุ่มโจมตี, คอยดักทำร้าย)

      (d) lost    (สูญหาย, สูญเสีย, พ่ายแพ้, ขาดทุน)

      (e) seized    (ยึด, ยึดครอง, ยึดถือ, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ครอบงำ, ครอบครอง)

      (f) examined    (ตรวจสอบ, ทดสอบ, สอบสวน, พิจารณา, ไต่ถาม)

11. (a) respond    (ตอบสนองต่อ)

      (b) resort    (หันไปใช้) 

      (c) put an end    (ทำให้สิ้นสุด, ยุติ, ทำให้หมดไป)

      (d) attend    (เอาใจใส่) 

      (e) devote    (อุทิศแก่)

      (f) object    (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ)

12. (a) comprehension    (ความเข้าใจ)

      (b) imitation    (การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ, ของปลอม, ของเทียม)

      (c) discovery    (การค้นพบ)

      (d) cooperation    (ความร่วมมือ)

      (e) recovery    (การฟื้นคืนสภาพเดิม, การกลับสู่สภาพเดิม, การกลับคืนสู่สภาพปกติ, การเอากลับคืนมา, การกู้ – ข้อมูลกลับคืนมา)

      (f) recognition    (การยอมรับ, การแสดงว่าเห็นคุณค่า, การแสดงว่ารู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, การจำได้, การรู้จัก, การทักทาย)

13. (a) search for    (ค้นหา)

      (b) investigate    (สืบสวน, สอบสวน, ไต่สวน, สำรวจ)

      (c) narrate    (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

      (d) illustrate    (แสดงให้ดูด้วยภาพ)

      (e) track down    (ติดตาม, ค้นหา, ตามรอย, สะกดรอย)

      (f) utilize    (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

 

(คำแปล)                                      การลักลอบนำเข้ายาเสพย์ติดอย่างผิดกฎหมาย

 

            สัปดาห์ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ศุลกากร (Customs officers) ที่สนามบินแห่งหนึ่งในโตเกียวค้นพบ (พบ) (found) ยาเสพย์ติด (drugs) มูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ (700,000 dollars worth)  ซึ่งกำลังถูก          ๑        เข้าสู่ญี่ปุ่นในกล่องซึ่งถูกทำเครื่องหมาย (marked) พัสดุทางการแพทย์เร่งด่วน”  (Urgent Medical Supplies),  ทั้งนี้          ๒        อาจจะได้สงสัย (suspected) มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (for some time) แล้วว่า  ยาเสพย์ติดกำลังถูกนำเข้ามา (brought) ใน           ๓        ในแบบนี้,  การกระทำ (ลักลอบขนยาฯ) (operation) ถูก          ๔        ว่าเป็นผลงาน (work) ของกลุ่มระหว่างประเทศ (international group) ซึ่ง         ๕       ผู้ชาย คนถูกจับกุมที่สนามบิน  และถูกคุมตัว (held) เพื่อการซักถาม (สอบถาม) (questioning)  แต่มันไม่น่าเป็นไปได้ (unlikely) ที่พวกเขา (ชาย ๔ คน) จะเป็นตัวการใหญ่ (organizers)ตามความเป็นจริง (In fact)  พวกเขาประกาศ (แถลงการณ์, แจ้ง) (declared) ว่าพวกเขา          ๖        ว่ากล่อง (ที่ถูกยึดได้) บรรจุ (contained) อะไรไว้  และได้กระทำ (acted) ด้วยความจริงใจ (ด้วยศรัทธา) (in good faith) ในการนำกล่องดังกล่าวเข้ามาในญี่ปุ่น,  นี่เป็นครั้งที่ ในรอบหกเดือนที่ได้มีความพยายาม (attempts) ที่จะลักลอบนำเข้า (smuggle) สินค้(goods)           ๗        ผ่านทางศุลกากร (through Customs)  โดยการแจ้งมันว่าเป็นพัสดุทางการแพทย์,  มัน (สินค้า) หลายครั้ง (บ่อยครั้ง) (frequently) ถูก           ๘        ในภาชนะ (ที่ใส่) (containers) พิเศษ  และมี            ๙        ว่ามัน (สินค้า) อาจจะถูก           ๑๐        ได้  ถ้ามันมิได้รับการจัดการ (แตะต้อง, สัมผัส) (handled) ด้วยความเอาใจใส่ (ความระมัดระวัง) (care)  เรามุ่งมั่น (determined) ที่จะ           ๑๑        การกระทำ (การปฏิบัติ) (practice) แบบนี้ (หมายถึง  การลักลอบขนยา)  เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งกล่าวในวันนี้  ไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะทำผิดโดยมิต้องได้รับโทษในเรื่องนี้ (are going to get away with this) ต่อไปอีกแล้ว (any longer),  เรามี          ๑๒        อย่างเต็มที่กับตำรวจสากล  ผู้ซึ่งวิตกกังวล (ห่วงใย) (anxious) เท่าๆ กับเรา  ที่จะ           ๑๓        แหล่งสำคัญของยาเสพย์ติด (main source of supply)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 176)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

What to Be Thrown Away ?

 

          We’re going on holiday tomorrow, so we need to sort the fridge out.  Actually, this milk is already             1       , so we can throw it          2       .  This cabbage will          3        bad by the time we get back and we’re not probably not going to eat the rest of this ham         4        we have it for breakfast tomorrow.  The chicken should be OK,          5         we freeze it today, but that cheese your grandma gave us already            6        a bit strange.  I think it will have to go too.  What a waste of food!

 

1. (a) sweet    (หวาน, มีรสหวาน, มีรสดี, (นม) สด, ไม่ใส่เกลือ, ไพเราะ, หอม, มีกลิ่นดี, น่าพอใจ, ที่รัก, เป็นที่รัก, งดงาม, นิ่มนวล)

    (b) salty    (เค็ม, มีเกลือ, โรยด้วยเกลือ, ปรุงด้วยเกลือ, เกี่ยวกับทะเล)

    (c) bland    (ขาดรสชาติ, ธรรมดาๆ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไม่ระคายเคือง, ไร้อารมณ์, อุเบกขา)

    (d) smooth    (มัน, มีรสมัน)

    (e) sour    (เปรี้ยว, มีรสเปรี้ยว, บูด, บูดบึ้ง, หมัก, รสหมัก, ฟูขึ้น, ไม่มีรสชาติ, ต่ำกว่ามาตรฐาน, เลว, มีอารมณ์บูดบึ้ง, ขุ่นเคือง)

2. (a) in

    (b) on

    (c) out    (“Throw out”  =  “ขว้างออกไปข้างนอก”)

    (d) away    (“Throw away”  =  “ขว้างทิ้งไป”)

    (e) against

3. (a) go

    (b) be going

    (c) be gone

    (d) have gone    (“Will have gone bad”  =  “คงจะได้เน่าไปแล้ว”)  (ใช้โครงสร้าง  “Present future perfect tense”  (Subject + Will (Shall) + Have + Verb 3)  เพื่อบอกว่า  “กะหล่ำปลี, ผักคะน้า”  คงจะได้เน่าไปแล้ว  เมื่อเรากลับมาจากไปเที่ยววันหยุด)

    (e) become    (ต้องใช้  “Will have become bad”  =  คงจะได้เน่าไปแล้ว)

4. (a) if    (ถ้า)

    (b) until    (จนกระทั่ง)

    (c) unless    (ถ้า .................... ไม่)

    (d) because    (เพราะว่า)

    (e) although    (แม้ว่า)

5. (a) as soon as    (ในทันทีที่)

    (b) when    (เมื่อ)

    (c) as long as    (ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

    (d) while    (ในขณะที่)

    (e) before    (ก่อน)

6. (a) tastes    (มีรสชาติ, ชิม)

    (b) smells    (มีกลิ่น, ส่งกลิ่น, ดม)

    (c) feels    (รู้สึก, คลำ)

    (d) appears    (ดูเหมือนว่า, ปรากฏว่า, ปรากฏ)

    (e) seems    (ดูเหมือนว่า)

 

(คำแปล)                                                                    จะทิ้งอะไรดี ?

 

            เราจะไปเที่ยววันหยุด (going on holiday) วันพรุ่งนี้  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องจัดของในตู้เย็นให้เรียบร้อย (sort the fridge out)จริงๆ แล้ว (Actually) นมนี้          ๑        แล้ว  ดังนั้น  เราสามารถขว้างมัน           ๒       กะหล่ำปลี (ผักคะน้า) (cabbage) นี้คงจะ           ๓        เมื่อตอนเรากลับมา (จากไปเที่ยว)  และเราอาจจะไม่กินหมูแฮมที่เหลือนี้         ๔        เรากินมัน (ถ้าเราไม่กินมัน) เป็นอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้ (หมายถึง  ถ้าไม่กินมันเช้าพรุ่งนี้ก่อนไปเที่ยว  มันก็คงเน่ากว่าเราจะกลับมา)  ส่วนเนื้อไก่คงจะใช้ได้ (OK)          ๕        เราแช่แข็งมันวันนี้ (ถ้าเราแช่แข็งมันวันนี้  มันคงยังดีอยู่ตอนเรากลับมา)  แต่เนยแข็ง (cheese) นั้นซึ่งยาย (ย่า) (grandma) ของคุณให้เรามา          ๖        แปลกๆ (ทะแม่งๆ) (strange) นิดหน่อย (a bit)  ผมคิดว่ามันจะต้องไปด้วยเช่นกัน (ต้องขว้างมันทิ้งไป) (it will have to go too)  ช่างเป็นอาหารที่สูญเปล่าอะไรเช่นนี้ (What a waste of food!) (หมายถึง  อาหารในตู้เย็นที่ต้องขว้างทิ้งไป)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ CLOZE TEST