หมวดการทำงานในฟาร์ม-ไร่นา

หมวดการทำงานในฟาร์ม-ไร่นา (Farming)

          

          

Farmer (ฟ้าร์-เม่อะ) – ชาวไร่, ชาวนา, เจ้าของฟาร์ม

Paddy field– นาข้าวเปลือก, นาข้าว

Rice field– นาข้าว

Fallow (แฟ๊ล-โล่ว) – ที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้

Rice seedlings– ข้าวกล้า

Paddy (= unmilled rice)– ข้าวเปลือก

Maize (= corn)– ข้าวโพด

Millet (= sorghum)– ข้าวฟ่าง

Wheat(วีท) – ข้าวสาลี

Sticky rice (= glutinous rice)– ข้าวเหนียว

Broken rice– ปลายข้าว

Ear of rice – รวงข้าว

Farm (= farmland)– ไร่นา

Vineyard– ไร่องุ่น

Cotton field (= cotton plantation)–       ไร่ฝ้าย

Field crop – พืชไร่

Furrow(เฟ้อร์-โร่) – ร่องดิน, รอยไถ

Stable (สเท้-เบิ้ล) – คอกสัตว์

Salt field (= saltfield) – นาเกลือ

Transplanted ricefield– นาดำ

Off-season ricefield– นาปรัง

In-season ricefield– นาปี

Broadcast ricefield– นาหว่าน

A shelter in the field– โรงนา

Planting season– หน้านา

To farm (= grow rice)– ทำนา

To irrigate a field – ทดน้ำเข้านา

To farm (= grow field crops) – ทำไร่

Rice seed– เมล็ดข้าว

Seedling (ซี้ด-ลิ่ง) – ต้นอ่อน, พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด

Seed(ซี้ด) – เมล็ด, เมล็ดพืช

Seeding– การหว่านเมล็ด

Seeder(ซี้ด-เดอะ) – ผู้หว่านเมล็ด, ผู้หว่านพืช

Seedbed– แปลงเพาะ, แปลงหว่านเมล็ด

Seed coat (= seedcase)– เปลือกเมล็ด

Seed plant– พืชเมล็ด, พืชให้เมล็ด

Seedtime – ฤดูหว่านเมล็ด

Seedy (ซี้-ดี้) – มีเมล็ดมาก

Plough (plow)(เพลา) – คันไถ, เครื่องไถ

To sow(โซ) – หว่านพืช-เมล็ด

Sowing (โซ้-อิ้ง) – การหว่าน

Sower(โซ้-เออะ) – คนหว่าน

Fertilizer– ปุ๋ย

Chemical fertilizer– ปุ๋ยเคมี

Organic fertilizer = ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์

Manure (มะ-เนี้ยว-เออะ) – ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ

Dung(ดัง) – มูลสัตว์

Meadow(เมด-โด้) – ทุ่งหญ้า

Hay– หญ้าเฮย์

Harvest (ฮ้าร์-วิสท) – เก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, ฤดูเก็บเกี่ยว

Harvester (ฮ้าร์-วิส-เท่อะ) – ผู้เก็บเกี่ยว, เครื่องมือเก็บเกี่ยว

Threshing(เธร็ช-ชิ่ง) – การนวดข้าว

Sickle– เคียวเกี่ยวข้าว

Embryo plant(เอ็มบริโอ้-พล้านท) – ต้นกล้าอ่อน

Stalk(สท้อค) – ลำต้น

Root– ราก

Root hair– รากฝอย

Rye–ข้าวไรย์

Grain – เมล็ดพืชจำพวกข้าว

Rice grain– เมล็ดข้าว

Oat– ข้าวโอ๊ต

Barley–ข้าวบาร์เล่ย์

Sweet corn– ข้าวโพดหวาน

Husk(ฮัสค) – แกลบ

Garden hoe(โฮ) – จอบถางหญ้าหรือขุดดิน

Spade(สเพด)  - พลั่ว, เสียม

Hoe handle– ด้ามจอบ

Rake(เร้ค) – คราด

Mill(มิล) – โรงสี, สีข้าว

Windmill(วินด์-มิล) – โรงสีลม

Barren(แบ๊-เร่น) – แห้งแล้ง

Drought(เดร๊าท) – ความแห้งแล้ง

Water shortage– การขาดแคลนน้ำ

Boundary stone– หลักบอกเขตแดนแปลงที่ดิน

To work in the field – ทำงานในไร่นา

To water the plants (trees) = รดน้ำพืช (ต้นไม้)

Straw– ฟาง

A bundle of straw– ฟางหนึ่งมัดหรือฟ่อน

To plough the field– ไถนา

An annual rice cultivation– การปลูกข้าวนาปี

A second rice cultivation – การปลูกข้าวนาปรัง

 

          

                         

Subscribe to RSS - หมวดการทำงานในฟาร์ม-ไร่นา