หมวดกฎหมาย

หมวดกฎหมาย – พระราชบัญญัติ (Laws – Acts)

               

Law (= statue = legislation)– กฎหมาย

Act– พระราชบัญญัติ

Bylaw (= rule = regulation) – กฎ, กฎข้อบังคับ

Principle (= order = rule)– กฎเกณฑ์

Ministerial regulation– กฎกระทรวง

Traffic regulations– กฎจราจร

General rule– กฎทั่วไป

Municipal regulation (= municipal ordinance)– กฎเทศบาล, เทศบัญญัติ

Charter– กฎบัตร

United Nations Charter– กฎบัตรสหประชาชาติ

Royal family law– กฎมนเทียรบาล (กฎมณเฑียรบาล)

Military code of conduct– กฎยุทธวินัย

Moral law– กฎศีลธรรม

International law– กฎหมายระหว่างประเทศ

Customary law– กฎหมายจารีตประเพณี

The laws (= the law of the land)– กฎหมายบ้านเมือง

Administrative law– กฎหมายปกครอง

Civil law– กฎหมายแพ่ง

Commercial law– กฎหมายพาณิชย์

Civil and commercial code– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Public law – กฎหมายมหาชน

Constitutional law– กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Organic law (= ancillary law)– กฎหมายลูก

Civil procedure law– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Criminal procedure law– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Substantive law– กฎหมายสาระบัญญัติ

Criminal law (= penal law)– กฎหมายอาญา

Private law– กฎหมายเอกชน

Mob rule– กฎหมู่

Martial law– กฎอัยการศึก

Law of action (= law of cause and effect = karmic law) – กฎแห่งกรรม

Policy – กรมธรรม์ประกันภัยPremium– เบี้ยประกันภัย

Insurrection– กบฏ

Day laborer – กรรมกรรายวัน

Board of directors– คณะกรรมการ (บริษัท)

Board director– กรรมการ (บริษัท) แต่ละคน

Committee– คณะกรรมการ

Ownership– กรรมสิทธิ์

Co-ownership– กรรมสิทธิ์ร่วม

Fraud(ฟร้อด) – การฉ้อฉล, การหลอกลวง, การโกง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง

Fraudulent– ซึ่งฉ้อฉลหรือหลอกลวง

Detain – กักตัว, หน่วงเหนี่ยว

Detainee – ผู้ถูกกักตัวไว้

Detention– การกักขัง, การกักกัน, การคุมตัว

Extortion– การรีดไถ (เงิน), การกรรโชก

Offence – การกระทำความผิด, ความผิด

Confinement– การกักขัง, การกักกัน, การจำคุก

Indecent act– การกระทำอนาจาร, การกระทำที่ไม่สุภาพ

Sexual abuse– การข่มขืนกระทำชำเรา, การคุกคามทางเพศ

Molestation– การล่วงละเมิดทางเพศ, การรบกวน

Child molestation– การล่วงละเมิดทางเพศหรือทำอนาจารเด็ก

Merger– การควบรวมบริษัท

Mutiny– การกบฏ, การแข็งข้อ

Rape – การข่มขืน

Rapist– ผู้ข่มขืน

Duress – การข่มขู่

Betting– การพนัน

Coerce(โค-เอิซ) – บังคับ, ขู่เข็ญ

Coercion(โค-เอ๊อ-ชั่น) – การบังคับ, การขู่เข็ญ

Redemption– การซื้อคืน, การไถ่ถอน, การไถ่คืน, การปลดเปลื้องหนี้, การชำระหนี้

Auction(อ๊อค-ชั่น) – การประมูล, การขายทอดตลาด, การเลหลัง

Threat(เธร้ท) – ภัยคุกคาม, อันตราย, การขู่กรรโชก

Amalgamation– การควบรวมบริษัทหรือองค์กรเข้าด้วยกัน

Registration(เรจ-จิส-เทร้-ชั่น) – การจดทะเบียน

Land traffic– การจราจรทางบก

Employment– การจ้างงาน

Remuneration– ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน

Affair without mandate– การงานนอกสั่ง

Inspection (= examination = monitoring)– การตรวจสอบ

Lapse– การตกไป (ของสัญญา)

Devolution(เดฟ-โว-ลู-ชั่น) – การถ่ายโอนอำนาจการกระจายอำนาจ

Acquisition– การได้มา, การหามา

Navigation(แนฟ-วิ-เก-ชั่น) – การเดินเรือ

Air navigation– การเดินอากาศ

Liquidation – การชำระหนี้, การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด

Per se (เพอร์-ซี่, เพอร์-เซ่) (ภาษาละติน) –โดยตัวของมันเอง, เพื่อตัวของมันเอง, ในเนื้อแท้, ตัวเอง

to be tried in absentia – ถูกไต่สวนคดีโดยผู้ต้องหาไม่ปรากฏตัวในศาล (เพราะว่าป่วยหรือหลบหนีคดี)

Payment– การชำระเงิน

Instigation– การปลุกปั่นยุยง

Exercise of authority– การใช้อำนาจ (ตามกฎหมาย)

Scuffle– (การ) ต่อสู้แบบชุลมุน

Brawl(บรอล) – การทะเลาะวิวาท

Robbery– การปล้นจี้

Reimbursement– การชำระเงินคืน, การใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน

Abduction (= kidnapping)– การลักพาตัว

Cheating– การโกง, การต้มตุ๋น, การนอกใจ (สามี-ภรรยา)

Life sentence– การ(ตัดสิน)ลงโทษจำคุก

Death sentence– การ(ตัดสิน)ลงโทษประหารชีวิต

Imprisonment– การจำคุก, การกักขัง

Life imprisonment– การจำคุกตลอดชีวิต

Chronic illness– การเจ็บป่วยเรื้อรัง

Disinheritance – การตัดสิทธิมิให้ได้รับมรดก

Formation– การก่อตั้ง (สมาคม, สถาบัน)

Drug addiction – การติดยา

Drug addict– ผู้ติดยา (เสพติด)

Mischief – การทำให้เสียทรัพย์, การทำลายทรัพย์สิน

 

Premeditation–การไตร่ตรองไว้ก่อน

Premeditated murder – การฆ่า (คน) ที่ไตร่ตรองไว้ก่อน

Interpretation– การตีความ, การแปลความหมาย

Torture– ทรมาน, การทรมาน

Abandonment– การทอดทิ้ง

Cruelty– การทารุณโหดร้าย

Brutality– การทารุณโหดร้าย

Dishonesty– ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต, การหลอกลวง, การกระทำที่ไม่สุจริต

Comment – การติชม, การให้คำแนะนำ

 

Mayhem – การประทุษร้าย, การกระทำความผิดที่จงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,

สถานการณ์ที่ไม่มีการควบคุมหรือระเบียบวินัย-ความสงบ และผู้คนมักใช้ความรุนแรง-คุมไม่ได้

Abortion– การทำแท้ง, ความล้มเหลว

Bodily injury– บาดแผลทางร่างกาย

Bodily harm– อันตรายต่อร่างกาย

Gunshot wound– บาดแผลจากการถูกปืนยิง

Stab wound– บาดแผลจากการถูกแทง

Execution– การประหารชีวิต

Compulsion– การบังคับ (ให้ทำบางอย่าง)

Enforcement– การบังคับใช้กฎหมาย

Trespass– การบุกรุก

Counterfeit – ปลอม, การปลอม

Forgery– การปลอมแปลง

Liberation– การปลดปล่อย, การให้อิสรภาพ

Fine– ปรับ, ค่าปรับ

Distribution– การจำหน่าย, การแจกจ่าย, การมอบ (สิ่งของ) ให้, การแบ่งปัน

Contribution– การมีส่วนร่วม (สร้าง-พัฒนา),คุณูปการ

Disclosure– การเปิดเผย

Lock-out

Heirship(แอ-ชิพ) – การเป็นทายาท

Modification(ม้อด-ดิ-ฟิ-เค้-ชั่น) – การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง, การปรับปรุง

Alteration(ออล-เทอ-เร้-ชั่น) – การเปลี่ยนแปลง-แก้ไข, การดัดแปลง

Gambling– การพนัน

Attempt– พยายาม, ความพยายาม

Judicial proceeding– การพิจารณาคดี

Cancellation– การยกเลิก (เที่ยวบิน, การจองห้องพัก)

Revocation– การเพิกถอน (สิทธิ), การยกเลิก,การลบล้าง

Adultery– การมีชู้

Non-performing loan– หนี้เสีย, หนี้เน่า

Betrothal(บิ-ทร้อธ-เธิ่ล) – การหมั้น, พิธีหมั้น

Misappropriation– การยักยอก, การใช้ในทางที่ผิด

Appropriation – การยึด (ทรัพย์-ที่ดิน), การจัดสรรไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง, การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ

Embezzlement – การยักยอก, การฉ้อฉล

Seizure of property– การยึดทรัพย์

Justice– ความยุติธรรม, ผู้พิพากษา

Divorcement (= divorce)– การหย่าร้าง

Strike– การนัดหยุดงาน

Suspension of punishment – การรอลงอาญา

Eviction– การขับไล่, การไล่ที่

Evictor– ผู้ขับไล่, ผู้ไล่ที่(evictee– ผู้ถูกขับไล่-ไล่ที่)

Receiving of stolen property– การรับของโจร

Adoption– การรับบุตรบุญธรรม

Inheritance – มรดก, การรับมรดก

Inheritance tax – ภาษีมรดก

Blackmail– การรีดเอาทรัพย์ (โดยขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูล)

Racketeering – การหาเงินด้วยการต้มตุ๋น   หลอกลวง

Racketeer– คนฉ้อโกง-ต้มตุ๋นหลอกลวง, คนทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย

Seduction – การล่อลวงเพื่อร่วมประเวณี

Bankruptcy– การล้มละลาย(bankrupt– ล้มละลาย)

Elopement– การหนีตามผู้ชายไป, การหนีตามไปกับคนรัก

Theft – การลักขโมย, การลักทรัพย์

Breach(บรีช) – การละเมิด, การฝ่าฝืน

Snatching– การวิ่งราวทรัพย์

Delivery– การส่งมอบ (สินค้า)

Renunciation– การสละ, การสละสิทธิ์, การละทิ้ง, การประกาศตัดพ่อ-ลูก

Endorsement – การสลักหลัง (เช็ค)

Audit– การตรวจสอบ, การสอบบัญชี

Injunction– คำสั่งศาลห้ามทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

Drunkenness – การเมาสุรา, การเมาเป็นประจำ

Disfiguration– การทำให้เสียโฉม

Set-off– การหักกลบลบหนี้

Prohibition – การห้าม, ข้อห้าม, ข้อละเว้น, คำสั่งห้าม

Ratification– การให้สัตยาบัน

Overdrawing– การเบิก (ถอน) เงินเกิน

Transferation– การโอน

Amendment– การแก้ไข (กฎหมาย, สัญญา)

Violence– ความรุนแรง

Bully– รังแก, ข่มเหง, คนขี้รังแก

Intoxicant – ของมึนเมา

Clause – ข้อกำหนด (ในสัญญา, กฎหมาย)

Fact– ข้อเท็จจริง

Obstruct – ขัดขวาง

Sell with right of redemption – ขายฝาก

Conspiracy– การสมคบคิดกันกระทำความผิด

Possession– การครอบครอง (ทรัพย์สิน-ยาเสพติด)

Prior offence– ความผิดที่เคยทำมาก่อนหน้า

Subsequent offence– ความผิดที่กระทำต่อมา

Petty offence– ความผิดลหุโทษ

Compoundable offence– ความผิดอันยอมความได้

Internal security – ความมั่นคงภายใน

External security– ความมั่นคงภายนอก

Ignorance – ความไม่รู้ข้อเท็จจริง-เรื่องราว

Disturbance– ความไม่สงบ

Liability– ความรับผิด, หนี้สิน

Ransom – ค่าไถ่

Freight (เฟรท) – ค่าขนส่ง, ของที่บรรทุก, การขนส่งสินค้า

Claims (= compensation)– ค่าสินไหมทดแทน

Maintenance– ค่าอุปการะเลี้ยงดู, การบำรุงรักษา

Custody– การควบคุม, การคุมขัง, การอารักขา

Spouse – คู่สมรส

Necessities– ของใช้ที่จำเป็น

Surety– เครื่องประกัน, การค้ำประกัน, ผู้ค้ำประกัน

Collateral – สิ่งของหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

Protest–คัดค้าน, การคัดค้าน

Intention (= intent)– ความตั้งใจ, เจตนา

Plaintiff– โจทก์

Defendant – จำเลย

De cu jus (ดี-คู-จัส) – เจ้ามรดก

Proprietor – เจ้าของ (กิจการ-ทรัพย์สิน)

Mortgage(ม้อร์-กิจ) – จำนอง, การจำนอง

Foreclosure – การยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้,จำนองหลุด

Pledge (= pawn)– จำนำ, การจำนำ

Hire-purchase– เช่าซื้อ, การเช่าซื้อ

Criminal association– ซ่องโจร

Widow (= divorcee)– หญิงม่าย

Bond– ทัณฑ์บน

Insult (= contempt)– ดูหมิ่น, การดูหมิ่น

By negligence – โดยประมาท

Intentionally – โดยเจตนา

Unintentionally– โดยไม่เจตนาหรือตั้งใจ

By mistake– โดยเข้าใจผิด

Mutalis mutandis (มิวทาลิส-มิวแทนดิส) – โดยอนุโลม

Party – คู่กรณี, คู่สัญญา

Principal – ตัวการ

Promissory note – ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Inter vivos(อินเตอ วิโวส) – แต่ยังมีชีวิตอยู่

Revoke – ถอนคืน (สิทธิ-ตำแหน่ง)

Withdraw– ถอน (ฟ้อง-เงิน)

Water-way –ทางน้ำ

Public way – ทางสาธารณะ

Highway– ทางหลวง

Heir (แอร์) – ทายาท, ผู้รับมรดก

En ventresa mere (อังวังตร์ซาแมร์) – ทารกในครรภ์มารดา

Reservoir (เรส-เซอร์-วัว) – อ่างเก็บน้ำ

Alluvion(อะ-ลู้-เวี่ยน) – พื้นดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม, ที่งอกริมตลิ่ง

Parking place– ที่จอดรถ

Mooring (มัวร์-ริ่ง) place– ที่จอดเรือ

In good faith – ด้วยศรัทธา, ด้วยความจริงใจ

Fait accompli (เฟตาคอมพลี่) – สิ่งที่สำเร็จไปแล้ว, ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

Infirmity– ความทุพพลภาพ-พิการ

Damage– ค่าเสียหาย, ความเสียหาย

Banknote – ธนบัตร

Notice– หนังสือบอกกล่าว

Withhold – ระงับ, ยับยั้ง, ขัดขวาง, ไม่อนุมัติ-อนุญาต, อายัด

Family name– นามสกุล

Broker– นายหน้า

Registrar– นายทะเบียน

Justifiable act – การกระทำที่สมเหตุสมผลหรือมีข้ออ้างน่าเชื่อถือ

Liability– หนี้, หนี้สิน, ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ

Obligation – หนี้, ภาระหน้าที่, พันธะ, ข้อผูกพัน,บุญคุณ, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ

Juristic act (legal act)– นิติกรรม

Juristic person (= legal entity)– นิติบุคคล

Legal officer– นิติกร(legal act = juristic act = นิติกรรม)

De jure– โดยนิตินัย

De facto – โดยพฤตินัย

Legislation(เลส-จิส-เล-ชั่น)– นิติบัญญัติ, การออกกฎหมาย,กฎหมาย

Legislature(เลส-จิส-เล-เช่อะ) – สภานิติบัญญัติ

Legislative power– อำนาจนิติบัญญัติ

To come of age (= to be of legal age)–บรรลุนิติภาวะ

Forensic medicine– นิติเวชศาสตร์

Forensic science – นิติวิทยาศาสตร์

Sui juris(ซูอิ-จูริส) – บรรลุนิติภาวะ

Defunct – (บริษัท) ซึ่งล้มเลิกกิจการหรือเจ๊งแล้ว

Notify– บอกกล่าว

Balance sheet – บัญชีงบดุลย์

Current accounts– บัญชีเดินสะพัด

Natural person– บุคคลธรรมดา

Incompetent person– บุคคลผู้ไร้ความสามารถ

Quasi-incompetent person– บุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถ

Third person– บุคคลที่ ๓, บุคคลภายนอก

Legitimate child– บุตรชอบด้วยกฎหมาย

Child born out of wedlock– บุตรเกิดนอกสมรส

Adopted child– บุตรบุญธรรม

Ascendant – บุพการี

Preferential right– บุริมสิทธิ

Give false evidence– เบิกความอันเป็นเท็จ

Enact– ประกาศใช้, ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

Arrest warrant – หมายจับ

Search warrant– หมายค้น

Death warrant– หมายสั่งประหารชีวิต

Compromise– ประนีประนอมยอมความ

Code – ประมวลกฎหมาย

Delay– (การ) หน่วงเหนี่ยว, (การ) ประวิง

Counterfeit– ปลอม, การปลอม, ของปลอม

Impersonate– ปลอมตัว

Adulterate– ปลอมปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์

Sign-board–ป้าย

Conceal– ปิดบัง, ซ่อนเร้น

Procure– เป็นธุระจัดหา (โสเภณี, สินค้า)

Disguise– (การ) ปลอมตัว

Negotiable– เปลี่ยนมือได้

Pernicious result– ผลร้าย, ผลที่เป็นอันตรายหรือถึงตาย

Offender– ผู้กระทำผิด

Carrier– ผู้ขนส่ง

Seller– ผู้ขาย

Subscriber– ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

Possessor– ผู้ครอบครอง

Surety– หลักทรัพย์ค้ำประกัน, ผู้ค้ำประกัน

Administrator (of an estate)– ผู้จัดการ (มรดก)

Mortgager (mortgagor)(ม้อร์-กิ-เจ้อร) – ผู้จำนอง

Mortgagee(ม้อร์-กะ-จี้) – ผู้รับจำนอง

Mortgage (ม้อร์-กิจ) – จำนอง, การจำนอง

Contractor– ผู้รับจ้าง, ผู้รับเหมา

Instigator– ผู้ปลุกปั่นยุยง

Expert– ผู้เชี่ยวชาญ

Hirer(ไฮ-เร่อ) – ผู้เช่า

Subhirer– ผู้เช่าช่วง

Pawnbroker– เจ้าของโรงรับจำนำ

Shareholder– ผู้ถือหุ้น

Victim– เหยื่อ, ผู้ถูกทำร้าย, ผู้เคราะห์ร้าย

Compelled person– ผู้ถูกข่มขืนใจ

Instigated person– ผู้ถูกใช้ให้กระทำความผิด

Deceived person– ผู้ถูกหลอกลวง

Representative– ผู้แทน, ตัวแทน

Legal representative– ผู้แทนโดยชอบธรรม

Testator – ผู้ทำพินัยกรรม, เจ้ามรดก

Guardian– ผู้ปกครอง, ผู้พิทักษ์

Partner– ผู้เป็นหุ้นส่วน

Depositor– ผู้ฝาก

Custodian– ผู้พิทักษ์ทรัพย์

Lender–ผู้ให้ยืม

Borrower– ผู้ขอยืม

Nursing attendant– ผู้พยาบาล

Payer (เพ้-เออะ) – ผู้จ่ายเงิน

Payee(เพ-อี้) – ผู้รับเงิน

Interviewer– ผู้สัมภาษณ์

Interviewee– ผู้ถูกสัมภาษณ์

Adviser– ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา

Advisee– ผู้รับคำปรึกษา

Pledger– ผู้จำนำ

Pledgee – ผู้รับจำนำ

Minor– ผู้เยาว์

Proxy– ผู้รับฉันทะ

Adoptor– ผู้รับบุตรบุญธรรม

Insurer– ผู้รับประกันภัย

Beneficiary(เบน-เน-ฟิช-เชีย-รี่) – ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน-เงินช่วยเหลือ

Depositary– ผู้รับฝาก

Legator(ลิ-เก๊-เท่อะ) – ผู้ยกมรดกให้, ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้

Legatee – ผู้รับพินัยกรรมหรือมรดก

Recipient – ผู้รับ (ผลประโยชน์-สิ่งของ)

Legacy(เลก-กะ-ซี) – มรดก, มรดกตกทอด

Legalism– การยึดถือกฎหมายหรือระเบียบมากเกินไป

Legality– ความถูกต้องตามกฎหมาย, การปฏิบัติตามกฎหมาย

Legalize(กริยา) – ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Legal separation– ข้อตกลงในการแยกกันอยู่ของสามีภรรยาที่ไม่ใช่การหย่า

Legal tender– ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

Legal-size – (กระดาษ) ซึ่งมีขนาดประมาณ 8 ½ X 13 นิ้ว

Endorsee– ผู้รับสลักหลัง

Transferee – ผู้รับโอน

Drawer (ดรอ-เอ้อะ) – ผู้สั่งจ่าย

Drawee(ดรอ-อี้) – ผู้จ่าย

Regent(รี้-เจิ้นท) – ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ข้าหลวง

Renter– ผู้เช่า

Letter – ผู้ให้เช่า, จดหมาย

Subletter– ผู้ให้เช่าช่วง

Grantor– ผู้ให้อาศัย

Grantee–ผู้อาศัย

The insured (= assured)– ผู้เอาประกัน

Violation– การละเมิด, การฝ่าฝืน

Probation officer– พนักงานคุมประพฤติ

Public prosecutor– พนักงานอัยการ

Witness– พยาน

Evidence– พยานหลักฐาน

Royal command– พระบรมราชโองการ

Royal address (= royal statement = royal words)–พระราชดำรัส, พระบรมราโชวาท

Royal remains– พระบรมศพ

Royal signature (= in the name of the King)– พระปรมาภิไธย

Royal wisdom (= royal intelligence)– พระอัจฉริยภาพ, พระปรีชาญาณ

Royal decree– พระราชกฤษฎีกา

Emergency decree– พระราชกำหนด

Royal seal – พระราชลัญจกร

Royal palace– พระราชวัง

Royal decision– พระราชวินิจฉัย

Court–พระราชสำนัก

Court circular (= court news)– ข่าวในพระราชสำนัก

King’s letter(= royal letter = royal message)– พระราชสาส์น

Royal writing– พระราชหัตถเลขา

Royal patronage– พระราชูปถัมพ์

Child abduction – การพรากผู้เยาว์

Will– พินัยกรรม

Domicile (ด๊อม-มิ-ไซล์ หรือ ซิล) – ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่

Advocate (= lawyer)– ทนายความ

Defame– (การ) หมิ่นประมาท

Unlawful act– การทำผิดกฎหมาย

Void act–การกระทำเป็นโมฆะ

Succession– การรับมรดก, การรับช่วง, ทายาท,ผู้สืบสันดาน, การสืบทอดตำแหน่ง

Vacant estate– มรดกที่ไม่มีผู้รับ

Repeal – ยกเลิก (กฎหมาย)

Exempt– ยกเว้น

Conveyance– ยวดยาน-พาหนะ

Consent– ยินยอม, ความยินยอม

Instigate–ยุยง, ปลุกปั่น

Deride– เหยียดหยาม

Certify– รับรองเป็นหลักฐาน

Overthrow– ล้มล้าง (รัฐบาล)

Transgress– ล่วงละเมิด, บุกรุก

Wrongful act – การทำผิด, การละเมิด

Refrain– ละเว้น

Unjust enrichment– ลาภมิควรได้

Obscene– ลามก

Finger-print– ลายพิมพ์นิ้วมือ

Signature– ลายมือชื่อ, ลายเซ็น

Apprentice– เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด

Creditor– เจ้าหนี้

Debtor– ลูกหนี้

Dissolution (= bankruptcy)– การล้มละลาย

Adjudication – คำสั่งศาล, การพิจารณาลงโทษ,การชี้ขาด

Movable property (= personal property)– สังหาริมทรัพย์

Real estate (= real property = immovable property = immovables)–อสังหาริมทรัพย์

Contract– สํญญา

Reciprocal contract– สัญญาต่างตอบแทน

Beast of burden– สัตว์พาหนะ

Public utility (= infrastructure)– สาธารณูปโภค

Disappearance–การสาบสูญ

Essence– สาระสำคัญ

Status symbol– สิ่งที่แสดงฐานะของบุคคล เช่น บ้าน-รถยนต์

Status quo– สภาพเดิม, สภาพการณ์ที่เป็นอยู่

Statute of limitation – อายุความ, กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

Investigate– สืบสวน

Good faith– สุจริต

To gratify the sexual desire– สำเร็จความใคร่

Force majeure (ฟอซมาเจอเร) – เหตุสุดวิสัย

To nullify– ทำให้เป็นโมฆะ

Arbitrator– อนุญาโตตุลาการ

Sovereignty (ซอฟ-เวอ-เรน-ที่) – อำนาจอธิปไตย

Nominal damages– ค่าเสียหายแต่เพียงในนาม

Compensatory or general damages– ค่าเสียหายที่เป็นการชดใช้หรือค่าเสียหายทั่วไป

Punitive damages– ค่าเสียหายเชิงลงโทษ

Restitution– การทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม

Rescission – การเลิกสัญญา

To take legal action– ดำเนินการทางกฎหมาย

To make a contract (= enter into a contract = execute a contract) – ทำสัญญา

To file (= bring = institute) an action against someone – ฟ้องร้องคดี

Lessor– ผู้ให้เช่า

Lessee– ผู้เช่า

Licensor– ผู้ให้อนุญาต

Licensee – ผู้รับอนุญาต

Security deposit – เงินวางประกัน

Title of contract (= contract title)– ชื่อสัญญา

Terms and conditions – ข้อสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ

Warranty and representation– การรับประกันและการแสดงตน

Confidentiality– ความลับ

Assignment– การโอนสิทธิ

Duly authorized director– กรรมการผู้รับมอบอำนาจโดยชอบ

Court jurisdiction – เขตอำนาจศาล

Default– การผิดนัดชำระหนี้

Breach– การละเมิดสัญญา

Notice– การบอกกล่าว

Witnesseth (= recital) – เจตนารมณ์ในการทำสัญญา

Null and void– โมฆะ, ไม่มีผลบังคับ, ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

Invalid– ไม่สมบูรณ์, เป็นโมฆะ, ไม่มีผลบังคับ,ใช้การไม่ได้

Obligations – หนี้

Rent – ค่าเช่า

Leased property– ทรัพย์สินที่เช่า

Lease term– อายุการเช่า

Warranty – การรับประกันสินค้า

Delivery– การส่งมอบ (สินค้า)

Terms of payment– เงื่อนไขในการชำระเงิน

Terms of shipment– เงื่อนไขในการส่งสินค้า

Unenforceable– ไม่สามารถใช้บังคับได้

Trademark infringement – การละเมิดเครื่องหมายการค้า

Royalty – ค่าอนุญาต

Bill of lading – ใบตราส่งสินค้า

Certificate of inspection– ใบรับรองการตรวจสอบ (สินค้า)

Applicable law– กฎหมายที่ใช้บังคับ (แก่สัญญา)

Quorum– องค์ประชุม

Licensing–การให้อนุญาติ

Sublicensing– การให้อนุญาตช่วง

Termination of agreement– การยกเลิก (ยุติหรือสิ้นสุด) สัญญา

To indemnify – ชดใช้ค่าเสียหาย

To renew a contract– ต่อสัญญา

Party – คู่กรณี, คู่สัญญา

Ordinary wear and tear – การสึกหรอเพราะการใช้ตามปกติ

Act of God– เหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,พายุ, ภูเขาไฟระเบิด, อัคคีภัย

Civil disturbance– การก่อความไม่สงบ

Void ab initio(วอย-แอบ-อินนิชิโอ) – เป็นโมฆะตั้งแต่ต้น

Promises and covenants – คำมั่นสัญญาและข้อตกลง (ระหว่างคู่สัญญา)

Equitable remedies– การชดใช้เยียวยาตามหลักยุติธรรม

Legal remedies– การชดใช้เยียวยาตามกฎหมาย

Money damages – ค่าเสียหายที่ชดใช้เป็นตัวเงิน

Amendment – การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย-สัญญา

Waiver– การสละสิทธิ

Exercise of the right– การใช้สิทธิ

Assignment– การโอนสิทธิ (รวมถึงการโอนหน้าที่หรือหนี้, การเช่าหรืออื่นๆ)

Public domain – เรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว

Entire agreement–ความตกลงเบ็ดเสร็จ (ระ หว่างคู่สัญญา ซึ่งจะมีเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

เท่านั้น)

Settlement of dispute– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Arbitration – การไกล่เกลี่ยโดยผ่านทางอนุญาโตตุลาการ

Residential lease– การเช่าเพื่ออยู่อาศัย

Business lease–การเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ

Leased premises– สถานที่เช่า

Covenants of the tenant/lessee– ข้อกำ หนดบางประการสำหรับผู้เช่า

Sublease– การเช่าช่วง

Landlord (= lessor) – ผู้ให้เช่า (ได้แก่เจ้าของบ้าน-เจ้าของที่ดิน)

Tenant (= lessee) – ผู้เช่า (บ้าน-ที่ดิน)

Indemnity – การชดเชยค่าเสียหาย, เงินชดเชยค่าเสียหาย

Joint venture company – บริษัทร่วมทุน

Acceptor – ผู้รับรอง (ตั๋วเงิน-เช็ค)

Account payable– หนี้ที่ต้องชำระ

Account receivable– หนี้ที่จะเรียกเก็บ

Assent– ยินยอม, การยินยอม

Assignor– ผู้โอน

Assignee– ผู้รับโอน

Avoid– บอกล้างสัญญาที่เป็นโมฆียะ

Award– คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

Claim – เรียกร้อง (ค่าเสียหาย), การเรียกร้อง, เงินที่เรียกร้องให้จ่าย

Compensation– การชดใช้-ชดเชย, ค่าสินไหมทดแทน

Composition– การประนอมหนี้ (ระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้)

Compromise– (การ) ประนีประนอมยอมความ

Broker– นายหน้า

Brokerage– การเป็นนายหน้า

Breach– (การ) ละเมิดหรือผิดสัญญา

Bill– ตั๋วเงิน

Bill of exchange– ตั๋วแลกเงิน

Bearer– ผู้ถือ (หลักทรัพย์-หนังสือรับรอง)

Bail – ประกันตัว, การประกันตัว, เงินประกัน, ผู้ประกัน

Bailment– ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว, การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว

Bailor– ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว (ผู้ฝากทรัพย์)

Bailee – ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว (ผู้รับฝากทรัพย์)

Bailsman (= bailor) – ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว

Bailiff (เบ๊-ลิฟ) –พนักงานส่งหมายจับกุมยึด ทรัพย์, ตำรวจศาล

Damages– ค่าเสียหาย

Damage– ความเสียหาย, ทำให้เสียหาย

Liquidated damages– ค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างคู่สัญญา

Default– (การ) ผิดนัด (ชำระหนี้)

Easement– สิทธิในการผ่านที่ดินของผู้อื่น

Estoppel– การปิดปาก

Foreseeable– ที่มองเห็นได้ล่วงหน้า, ที่คาด   เห็นได้

Liability– ความรับผิด, หนี้

Merger– การควบรวมบริษัทเข้าด้วยกัน

Misrepresentation– การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

Nominate – เสนอชื่อ, แต่งตั้ง

Nomination– การเสนอชื่อ-แต่งตั้ง

Nominee– ตัวแทน,  ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

Null (นัล) – โมฆะ, ไม่มีค่า, ไม่สำคัญ

Null and void – ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ถูก ต้อง, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ

Specific performance– การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

Plaint– คำฟ้อง

Plaintiff– โจทก์ (ในคดีแพ่ง-อาญา)

Power of attorney– หนังสือมอบอำนาจ

Proxy– ผู้รับมอบฉันทะ

Instrument of proxy– หนังสือมอบฉันทะ

Provision– ข้อกำหนด (สัญญา), บทบัญญัติ (กฎหมาย)

Preemptive right– สิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ซื้อหุ้นเดิม

Principal– ตัวการ

Share capital– ทุนเรือนหุ้น

Share certificate– ใบหุ้น

Slander – การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท

Subscribe– จองซื้อหุ้น

Subscription– การจองซื้อหุ้น

Title– กรรมสิทธิ์

Tort – (การ) ละเมิด

Winding up– การชำระสะสางบัญชี

Identification card – บัตรประจำตัวประชาชน

Driving license–ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Traffic rules– กฎจราจร

Alien register– ทะเบียนต่างด้าว

United Nations Charter– กฎบัตรสหประชาชาติ

Revenue Code– ประมวลกฎหมายรัษฎากร

Military Penal Code– ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

Mining Law– กฎหมายการเหมืองแร่

Municipal Law– เทศบัญญัติ

Elementary Education Act– พระราชบัญ ญัติประถมศึกษา

Land Code– กฎหมายที่ดิน

Land Reform Act– พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน

Law on Agency– กฎหมายลักษณะตัวแทน

Law Relating to Offences against the State– กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานกบฏ

Law on the Organization of the Courts– พระธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรม

Law Code of 1805 – กฎหมายตราสามดวง

Law of Evidence– กฎหมายลักษณะพยานและหลักฐาน

Law of Municipal Administration– กฎหมายการปกครองหัวเมือง

Law of Mortgage– กฎหมายว่าด้วยการจำนอง

Law on Local Administration–กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น

Law on Nationality– กฎหมายสัญชาติ

Law on Trade Marks and Trade Names– กฎหมายทะเบียนการค้า (เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อ)

Customs Tariff Act– พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

Law Abolishing Slavery– กฎหมายเลิกทาส

Act of Abduction– พระราชบัญญัติการลักพา

Act against Communist Activities–พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

 

Act Constituting Juvenile Court– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน

Bankruptcy Act– พระราชบัญญัติล้มละลาย

Code of Civil Procedure– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Code of Criminal Procedure- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Act relating to Judicial Services– พระ ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ

District court– ศาลแขวง

Juvenile court (= Children’s Court)– ศาลคดีเด็กและเยาวชน

Provincial court (changwad court)– ศาลจังหวัด

Court of first instance (= lower court)– ศาลชั้นต้น

Appeal Court (= Court of Appeals)– ศาลอุทธรณ์

Supreme Court (= Dika Court = high court)– ศาลฎีกา, ศาลสูง

Military court– ศาลทหาร

Civil Court– ศาลแพ่ง

Constitutional Court– ศาลรัฐธรรมนูญ

Bankruptcy Court– ศาลล้มละลาย

Court of justice– ศาลสถิตยุติธรรม

Criminal court– ศาลอาญา

Kangaroo court– ศาลเตี้ย

To go to court (= be brought to court = appear in court) – ขึ้นศาล

Courthouse –โรงศาล

Clerk หรือ registrar of the court – จ่าศาล

Escapee (= fugitive) –ผู้หลบหนี

Indefensible– ซึ่งป้องกันตัวเองไม่ได้

Out-of-court settlement – การตกลงกันนอกศาล

First-degree murder– การฆ่าโดยเจตนา

Second-degree murder– การฆ่าโดยไม่เจตนา

Life-threatening injury– การบาดเจ็บที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

Punishable– ซึ่งสามารถลงโทษได้

Holster – ซองปืน

A caught-on-video brawl– การทะเลาะวิวาทที่ถ่าย (เห็น) ได้จากวิดีโอ

Anaesthetize (อะ-เนส-ธี-ไทซ) – ทำให้ชาหรือ หมดความรู้สึก

Consensual– ซึ่งเป็นการสมยอม

Negligent homicide– การฆ่าคนตายโดยประมาท

Criminal conspiracy – การสมคบกันก่ออาชญากรรม

Blood bath– การฆาตกรรมหมู่, การฆ่ากันอย่างอำมหิต

Camerae(แค้ม-เมอ-แร) – ห้องส่วนตัวของผู้พิพากษา

A hush-money case– คดีใช้เงินปิดปาก

Rebuke(รี-บิ๊วค) – ว่ากล่าว, ตำหนิ

A serial child molester – ผู้ทำอนาจารเด็กแบบต่อเนื่อง

Be unarmed– ไม่ได้พกอาวุธ

Parole violation– การละเมิดทัณฑ์บน

Lawsuit (ลอ-ซูท) – การฟ้องร้องคดี

Indictment(อิน-ได๊-เม่นท) – การฟ้องร้อง, การกล่าวหา-กล่าวโทษ, การดำเนินคดี

Premeditated murder– การฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

Mug – ภาพคนร้าย

Drug-related charges – ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

Drive-by shooting – การยิง (คน) ในขณะที่ขับรถไปด้วย

Realtor – ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

To plead for leniency – ขอร้องให้ลดหย่อนการลงโทษ

Stiff punishment – การลงโทษอย่างรุนแรง

 

Food-poisoning case – คดีใส่ (มี) ยาพิษในอาหาร

Self-inflicted gunshot wound – บาดแผลจากการยิงตัวเอง

To be fatally shot– ถูกยิงตาย

On-campus shooting– การยิงกันในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

Manhunt– การตามล่าคน (ผู้ร้าย-ผู้กระทำผิด)

Mayhem(เมย์-เฮ็ม) – การประทุษร้าย, สถาน การณ์ที่ไม่มีการควบคุมหรือระเบียบวินัย (ความสงบ) และผู้คนมักใช้ความรุนแรง-คุมไม่ได้

Pro rata – ตามสัดส่วน

Vice versa –ในทางกลับกัน

Prima facie – ในเบื้องต้น

Bona fide – โดยสุจริต

To turn oneself in to police –เข้ามอบตัวกับตำรวจ

Devolution – การโอนถ่ายอำนาจ

Stabbing attack- การจู่โจมทำร้ายโดยการแทง

Incarceration (= detention) – การคุมขัง

Lodger – ผู้พักอยู่ในบ้านเช่าของคนอื่น

Harassment – การรังควาญ, การรบกวน

Retaliation – การล้างแค้น, การตอบโต้

Thrillseeker–คนชอบเสาะหาความตื่นเต้นหรือ การเสี่ยงภัย

Suicide bombing – การระเบิดพลีชีพ

Suicide bomber– มือระเบิดพลีชีพ

In police custody – ภายใต้การดูแล (คุมขัง) ของตำรวจ

Head wounds – บาดแผลที่ศีรษะ

Fatal fall – การตกลงมาตาย (จากที่สูง)

To reopen the investigation –เปิดการสอบสวนคดีใหม่อีกครั้ง

A threat to society– (เป็น) ภัยต่อสังคม

Extensive criminal history– (มี) ประวัติอาชญากรรมอย่างมากมาย

Be under surveillance – อยู่ภายใต้การเฝ้ามอง หรือเฝ้าสังเกต

Arraignment (อะ-เร้น-เมิ่นท) – การกล่าวหา-กล่าวร้าย, การนำตัวมาขึ้นศาล

          

         

         

Subscribe to RSS - หมวดกฎหมาย