หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)

                    

                    

กองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces)

Royal Thai Armed Forces Headquarters – กองบัญชาการกองทัพไทย

Medical Office of the Royal Thai Armed Forces Headquarters – สำนักงานแพทย์ทหาร

Directorate of Joint Intelligence – กรมข่าวทหาร

Directorate of Joint Operations – กรมยุทธการทหาร

Directorate of Joint Logistics – กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

Directorate of Joint Civil Affairs – กรมกิจการพลเรือนทหาร

Directorate of Joint Communications – กรมสื่อสารทหาร

Office of the Comptroller General – สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

Directorate of Joint Personnel – กรมกำลังพลทหาร

Adjutant General’s Department – กรมสารบรรณทหาร

Royal Thai Survey Department – กรมแผนที่ทหาร

Military Research and Development Center – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร

Resources Mobilization Department – กรมการสรรพกำลังทหาร

Support Services Department – กรมยุทธบริการทหาร

Military Information Department –

กรมการสนเทศทหาร

Armed Forces Security Center – ศูนย์

รักษาความปลอดภัย

Armed Forces Development Command

-    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

National Defence Studies Institute – สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Armed Forces Education Department – กรมยุทธศึกษาทหาร

Finance Department – กรมการเงินทหาร

กองทัพบก

                    

                  

Office of the Commander – สำนักงานผู้บังคับบัญชา

Office of the Army Secretary – สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

Directorate of Personnel – กรมกำลังพลทหารบก

Directorate of Intelligence – กรมข่าวทหารบก

Directorate of Operations – กรมยุทธการทหารบก

Directorate of Logistics – กรมส่งกำลัง

บำรุงทหารบก

Directorate of Civil Affairs – กรมกิจการพลเรือนทหารบก

Office of the Army Comptroller – สำนัก

งานปลัดบัญชีกองทัพบก

Adjutant General’s Department – กรม

สารบรรณทหารบก

Finance Department – กรมการเงินทหารบก

Inspector General’s Department – กรม

จเรทหารบก

Provost Marshal General’s Department

-     กรมการสารวัตรทหารบก

Department of Welfare – กรมสวัสดิการ

ทหารบก

Department of Reserve Command – หน่วยบัญชาการกำลังสำรองทหารบก

Office of Research and Development – สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

กองทัพบก

Army Audit Agency – สำนักงานตรวจบัญชี

กองทัพบก

Army Military Intelligence – หน่วยข่าว

กรองทางทหาร

Engineer Department – กรมการทหารช่าง

Department of Signal – กรมการทหารสื่อสาร

Ordnance Department – กรมสรรพาวุธ

ทหารบก

Department of Transportation – กรมการขนส่งทหารบก

Department of Quartermaster – กรมพลา

ธิการทหารบก

Medical Department – กรมแพทย์ทหารบก

Department of Post Engineer – กรมยุทธ

โยธาทหารบก

Department of Veterinary – กรมการสัตว์

ทหารบก

Department of Chemical – กรมวิทยาศาสตร์

ทหารบก

First Army Area Command – กองทัพ

ภาคที่ 1

First Army Corps – กองทัพน้อยที่ 1

Second Army Area Command – กองทัพ

ภาคที่ 2

Second Army Corps – กองทัพน้อยที่ 2

Third Army Area Command – กองทัพ

ภาคที่ 3

Third Army Corps – กองทัพน้อยที่ 3

Fourth Army Area Command – กองทัพ

ภาคที่ 4

Special Warfare Command – หน่วยบัญชา

การสงครามพิเศษ

Special Warfare Center – ศูนย์สงครามพิเศษ

Chulachomklao Royal Military Academy – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Institute of Army Academics – สถาบัน

วิชาการทหารบกชั้นสูง

Army Training Command Department – กรมยุทธศึกษาทหารบก

Army Aviation Center – ศูนย์การบินทหารบก

 

กองทัพเรือ (Royal Thai Navy)

 

Royal Thai Navy Headquarters – กองบัญ

ชาการกองทัพเรือ

Naval Secretariat Department – สำนักงาน

เลขานุการกองทัพเรือ

Naval Administration Department –

กรมสารบรรณทหารเรือ

Naval Personnel Department – กรมกำลัง

พลทหารเรือ

Naval Intelligence Department – กรมข่าว

ทหารเรือ

Naval Operation Department – กรม

ยุทธการทหารเรือ

Naval Logistics Department – กรมส่งกำลัง

บำรุงทหารเรือ

Naval Communications Department – กรมสื่อสารทหารเรือ

Naval Civil Affairs Department – กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

Office of the Comptroller of the Royal Thai Navy – สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

Finance Department – กรมการเงินทหารเรือ

Naval Inspector-General Department – กรมจเรทหารเรือ

Office of the Naval Auditing – สำนักงาน

ตรวจบัญชีทหารเรือ

Royal Thai Fleet – กองเรือยุทธการ

First Fleet, Royal Thai Fleet – กองเรือ

ภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

Second Fleet, Royal Thai Fleet – กองเรือ

ภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ

Third Fleet, Royal Thai Fleet – กองเรือ

ภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ

Royal Thai Marine Corps – หน่วยบัญชา

การนาวิกโยธิน

Sattahip Naval Base – ฐานทัพเรือสัตหีบ

Naval Supply Center, Sattahip Naval Base – ศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ

Workshop Department, Sattahip Naval Base – กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

Bangkok Naval Base – ฐานทัพเรือกรุงเทพ

Songkhla Naval Base – ฐานทัพเรือสงขลา

Phang-Nga Naval Base – ฐานทัพเรือพังงา

Naval Military Police Regiment – กรม

สารวัตรทหารเรือ

Naval Dockyard Department – กรมอู่

ทหารเรือ

Naval Public Works Department – กรม

ช่างโยธาทหารเรือ

Naval Ordnance Department – กรม

สรรพาวุธทหารเรือ

Naval Supply Department – กรมพลาธิการ

ทหารเรือ

Naval Medical Department – กรมแพทย์

ทหารเรือ

Naval Transportation Department – กรม

การขนส่งทหารเรือ

Naval Hydrographic Department – กรม

อุทกศาสตร์

Naval Welfare Department – กรมสวัสดิการทหารเรือ

Naval Science Department – กรมวิทยา

ศาสตร์ทหารเรือ

Naval Research and Development Office – สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

กองทัพเรือ

Institute of Advanced Naval Studies –

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

Naval Education Department – กรมยุทธ

ศึกษาทหารเรือ

Naval Academy – โรงเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force)

Royal Thai Air Force Headquarters – กองบัญชาการกองทัพอกาศ

Office of the RTAF Secretariat – สำนัก

งานเลขานุการกองทัพอากาศ

Directorate of Administrative Services – กรมสารบรรณทหารอากาศ

Directorate of Personnel – กรมกำลังพล

ทหารอากาศ

Directorate of Intelligence – กรมข่าว

ทหารอากาศ

Directorate of Operations – กรมยุทธการ

ทหารอากาศ

Directorate of Logistics – กรมส่งกำลังบำรุง

ทหารอากาศ

Directorate of Air Inspection – กรมจเร

ทหารอากาศ

Office of the RTAF Comptroller – สำนัก

งานปลัดบัญชีทหารอากาศ

Office of the RTAF Information Technology – สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

Air Combat Command – กองบัญชาการยุทธ

ทางอากาศ

RTAF Security Forces Command – หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

Directorate of Air Operations – กรมควบ

คุมการปฏิบัติทางอากาศ

Flying Training School – โรงเรียนการบิน

Air Support Command – กองบัญชาการ

สนับสนุนทหารอากาศ

Directorate of Aeronautical Engineering – กรมช่างอากาศ

Directorate of Communications and Electronics – กรมสื่อสารทหารอากาศ

Directorate of Armament – กรมสรรพาวุธ

ทหารอากาศ

 Directorate of Quartermaster – กรมพลา

ธิการทหารอากาศ

Directorate of Civil Engineering – กรม

ช่างโยธาทหารอากาศ

Directorate of Transportation – กรมขนส่ง

ทหารอากาศ

Directorate of Medical Services – กรม

แพทย์ทหารอากาศ

Directorate of Aerial Reconnaissance –

กรมลาดตระเวณทางอากาศ

Directorate of Electronics – กรมอิเล็กทรอ

นิกส์ทหารอากาศ

Air Education and Training Command – กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

Directorate of RTAF Education – กรม

ยุทธศึกษาทหารอากาศ

RTAF Institute of Higher Education – สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

Air War College – วิทยาลัยการทัพอากาศ

Air Command and Staff College – โรง

เรียนเสนาธิการทหารอากาศ

RTAF Academy – โรงเรียนนายเรืออากาศ

Directorate of RTAF Welfare – กรมสวัส

ดิการทหารอากาศ

Directorate of RTAF Finance – กรมการ

เงินทหารอากาศ

Office of the RTAF Audit – สำนักงาน

ตรวจบัญชีทหารอากาศ

Office of Don Muang RTAF Base –

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพต่างๆ

Subscribe to RSS - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม