หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government agencies & state enterprises)

Update ล่าสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

                    

                   

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Information – กรมสารนิเทศ

Department of International Economic Affairs – กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Department of Consular Affairs – กรมการกงสุล

Thailand International Cooperation Agency (TICA) – สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือ กรมวิเทศสหการ – Department of Technical and Economic Cooperation)

Department of Protocol – กรมพิธีการทูต

Department of International Organization – กรมองค์การระหว่างประเทศ

Department of Treaties and Legal Affairs – กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of ASEAN Affairs – กรมอาเซียน

Department of European Affairs – กรมยุโรป

Department of American and South Pacific Affairs – กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Department of East Asian Affairs – กรมเอเชียตะวันออก

Department of South Asian, Middle East and African Affairs – กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary - สำนักงานปลัดกระทรวง

The Revenue Department – กรมสรรพากร

The Customs Department – กรมศุลกากร

The Excise Department – กรมสรรพสามิต

The Comptroller-General’s Department – กรมบัญชีกลาง

The Treasury Department – กรมธนารักษ์

The Fiscal Policy Office – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

The Public Debt Management Office – สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Office of the State Enterprise Policy Commission – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

The Government Lottery Office – สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Thailand Tobacco Monopoly – โรงงานยาสูบ

Liquor Distillery Organization – องค์การสุรา

Playing Card Factory – โรงงานไพ่

Krung Thai Bank Public Company Ltd. – ธนาคารกรุงไทย

Government Savings Bank – ธนาคารออมสิน

Government Housing Bank - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (ธสน.)

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Government Fiscal Management Information System (GFMIS) – หน่วยงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives)

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary - สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Agriculture – กรมวิชาการเกษตร

The Land Development Department – กรมพัฒนาที่ดิน

Department of Fisheries – กรมประมง

The Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน

Department of Livestock Development – กรมปศุสัตว์

Department of Cooperative Auditing – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Department of Agricultural Extension – กรมส่งเสริมการเกษตร

The Cooperative Promotion Department – กรมส่งเสริมสหกรณ์

The Rice Department – กรมการข้าว

Department of Royal Rain and Agricultural Aviation – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

The Queen Sirikit Department of Sericulture – กรมหม่อนไหม

The National Agricultural and Food Products Standards Office – สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Office of Agricultural Economics – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

The Agricultural Land Reform Office – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

The Marketing Organization for Farmers – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand – องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Fish Marketing Organization – องค์การสะพานปลา

The Rubber Authority of Thailand (RAT) – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

Institute of High-Land Research and Development – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

The Agricultural Research Development Office – สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Office of the Agricultural Museum in Honor of His Majesty the King – สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary - สำนักงานปลัดกระทรวง

Royal Thai Armed Forces Headquarters – กองบัญชาการกองทัพไทย

Royal Aide de Camp Department – กรมราชองครักษ์

Royal Thai Army – กองทัพบก

Royal Thai Navy – กองทัพเรือ

Royal Thai Air Force – กองทัพอากาศ

The Royal Guard Command  – หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

The War Veterans Organization of Thailand – องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Defence Finance Department – กรมการ

เงินกลาโหม

Secretariat Department – กรมเสมียนตรา

The Judge Advocate General’s Department – กรมพระธรรมนูญ

Armed Forces Education Department –

กรมยุทธการศึกษาทหาร

Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Center – กรมการพลัง

งานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Defence Industry Department, Defence Industry and Energy Center – กรมการ

อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Armed Forces Development Command – หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary - สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Social Development and Welfare (DSDW) – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Department of Women’s Affairs and Family Development – กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Department of Children and Youth – กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Department of Older Persons (DOP) – กรมกิจการผู้สูงอายุ

Department of Empowerment of Persons with Disabilities – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

The Pawn Office – สำนักงานธนานุเคราะห์

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

The National Housing Authority – การเคหะแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ)

Institute of Community Organization Development (Public Organization) – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sport) (รวมรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Physical Education (DPE) – กรมพลศึกษา

Department of Tourism (DOT) – กรมการท่องเที่ยว

The Sports Authority of Thailand (SAT) – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

The Tourism Authority of Thailand (TAT) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Institute of Physical Education – สถาบันการพลศึกษา

 

กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport and Communications)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Highways – กรมทางหลวง

Department of Rural State Roads – กรมทางหลวงชนบท

Department of Land Transport – กรมการขนส่งทางบก

The Harbor Department – กรมเจ้าท่า

Department of Civil Aviation – กรมการบินพลเรือน

Office of Transport and Traffic Policy and Planning – สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

The Expressway Authority of Thailand (EXAT) – การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

The Port Authority of Thailand (PAT) – การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

The State Railway of Thailand (SRT) – การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) – การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) – บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

Thai Airways International Public Company Limited (THAI) – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)

The Transport Company Limited – บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

Aeronautical Radio of Thailand Company Limited – บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

The Bangkok Mass Transit Authority  (BMTA) -  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

(ขสมก.)

State Railway of Thailand (SRT) Electrified Train Company Limited – บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Civil Aviation Training Center, Thailand – สถาบันการบินพลเรือน

Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited – บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

Thai Smile Airways Company Limited  - บริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด

กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy)

Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Energy Business – กรมธุรกิจพลังงาน

Department of Mineral Fuels – กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Department of Alternative Energy Development and Efficiency – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

The Energy Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

PTT Public Company Limited – บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงพลังงาน

Institute of  Energy Funds Management (Public Organization) – สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)    

 

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Internal Trade (DIT) – กรมการค้าภายใน

Department of Foreign Trade (DFT) – กรมการค้าต่างประเทศ

Department of International Trade Negotiation (DTN) – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Department of International Trade Promotion (DITP) – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Department of Business Development (DBD) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Department of Intellectual Property (DIP) – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

The Public Warehouse Organization (PWO) – องค์การคลังสินค้า (อคส.) (รัฐวิสาหกิจ)

The Trade Policies and Strategies Office (TPSO) – สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) (รวมรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง

The Meteorological Department – กรมอุตุนิยมวิทยา

The National Statistical Office – สำนักงานสถิติแห่งชาติ

The Communications Authority of Thailand – การสื่อสารแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)

TOT Corporation Public Company Limited (TOT) – บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)

Thailand Post Company – บริษัท ไปรษณีย์ไทย (รัฐวิสาหกิจ)

Software Industry Promotion Agency (Public Organization) (SIPA) – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) – สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) (ETDA) – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of National Resources and Environment)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Water Resources – กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Groundwater Resources – กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Mineral Resources – กรมทรัพยากรธรณี

Department of Marine and Coastal Resources – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Pollution Control Department – กรมควบคุมมลพิษ

Department of Environmental Quality Promotion – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of National Parks, Wildlife and Plant Life – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

The National Resources and Environment Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Royal Forest Department – กรมป่าไม้

 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพฯ

The Wastewater Management Authority (WMA) – องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

Forest Industry Organization (FIO) – องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)

The Botanical Garden Organization (BGO) – องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)

The Zoological Park Organization (ZPO) – องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพฯ

Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO) (Public Organization) – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization) – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Lands – กรมที่ดิน

Department of Provincial Administration (DOPA) – กรมการปกครอง

Department of Disaster Prevention and Mitigation – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Department of Local Administration (DOLA) – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Department of Public Works and Town and Country Planning – กรมโยธาธิการและผังเมือง

The Community Development Department – กรมการพัฒนาชุมชน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

The Provincial Waterworks Authority (PWA) – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) – การประปานครหลวง (กปน.)

The Provincial Electricity Authority (PEA) – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

The Metropolitan Electricity Authority (MEA) – การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Marketing Organization – องค์การตลาด

 

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Skill Development – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Department of Employment – กรมการจัดหางาน  

Department of Labour Protection and Welfare – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Social Security Office – สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Religious Affairs – กรมการศาสนา

The Fine Arts Department – กรมศิลปากร

Department of Cultural Promotion – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Office of Contemporary Art and Culture – สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Bunditpatanasilpa Institute – สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Film Archive (Public Organization) – หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Corrections – กรมราชทัณฑ์

Department of Probation – กรมคุมประพฤติ

Department of Special Investigation (DSI) – กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Rights and Liberties Protection Department (RLPD) – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Department of Juvenile Observation and Protection (DJOP) – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Legal Execution Department – กรมบังคับคดี

Central Institute of Forensic Science (CIFS) – สถาบันนีติวิทยาศาสตร์

Office of Justice Affairs (OJA) – สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)

Office of the Narcotics Control Board – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

Anti-Money Laundering Office (AMLO) – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Science Service (DSS) – กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Office of Atoms for Peace (OAP) – สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

National Science Museum (NSM) – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

National Innovation Agency (NIA) – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

Geo-informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) – สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

Synchrotron Light Research Institute (SLRI) – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ)

National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

Hydro and Agro Informatics Institute (SAII) – สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

Thailand Center of Excellence for Life Science – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

 

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทย์ฯ

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

National Science and Technology Development Agency (NSTDA) – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Health (DOH) – กรมอนามัย

Department of Mental Health (DMH) – กรมสุขภาพจิต

Department of Disease Control (DDC) – กรมควบคุมโรค

Department of Medical Services (DMS) – กรมการแพทย์

Department of Medical Sciences (DMSC) – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Department of Health Service Support (DHSS) – กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine  (DTAM) – กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

The Food and Drug Administration (FDA) – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Government Pharmaceutical Organization (GPO) – องค์การเภสัชกรรม

 

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข

Health Systems Research Institute (HSRI) – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Office of the Education Council (OEC) – สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(สกศ.)

Office of the Basic Education Commission (OBEC) – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Office of the Higher Education Commission (OHEC) –สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Office of the Vocational Education Commission (OVEC) – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ

Kurusapa Business Organization – องค์การค้าของคุรุสภา

 

องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ

National Institute of Educational Testing Service (NIETS) (Public Organization) – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

International Institute for Trade and Development (IITD) (Public Organization) – สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)

Mahidol Wittayanusorn School (MWITS) (Public Organization) – โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาฯ

Secretariat Office of the Teacher Council of Thailand – สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (สลค.)

The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

National Scout Organization of Thailand (NSOT) – สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)

Office of Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (OTEP) – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

Department of Industrial Promotion (DIP) – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

Department of Industrial Works (DIW) – กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

Department of Primary Industries and Mines (DPIM) – กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

Office of the Industrial Economics (OIE) – สำนักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

Office of The Cane and Sugar Board (OCSB) – สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

The Thai Industrial Standards Institute (TISI) – สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

The Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister)

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง

The Government Public Relations Department – กรมประชาสัมพันธ์

The Secretariat of the Prime            Minister – สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)

The Secretariat of the Cabinet – สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

The bureau of the Budget- สำนักงบประมาณ

National Intelligence Agency – สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Office of the National Security Council – สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Office of the Consumer Protection Board – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Office of the National Education Commission – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Office of the Civil Service Commission – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Office of the Council of State – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

Office of the Public Sector Development Commission – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Thailand Board of Investment (BOI) – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Office of Small and Medium Enterprises Promotion – สำนักงานส่งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

The Mass Communication of Thailand (MCOT) Public Company Limited –  บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

The Thailand Research Fund  – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

องค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกฯ

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) – องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

Office of the National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) – สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

National Village and Urban Community Fund Office – สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

หน่วยราชการอิสระ (Independent Public Agencies)

Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) – สำนักงานคณะ   กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Office of the Election Commission of Thailand (ECT) – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

The Administrative Court – ศาลปกครอง

Office of the Auditor General of Thailand (OAG) – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(สตง.)

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) – กรุงเทพมหานคร

The Constitutional Court – ศาลรัฐธรรมนูญ

Office of the Ombudsman – สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สผร.)

The Secretariat of the Senate – สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

The Secretariat of the House of Representatives – สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Bureau of the Crown Property – สำนัก      

งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) – สำนักงานส่งเสริมการจัด

ประชุม (สสปน.)

Bank of Thailand – ธนาคารแห่งประเทศไทย

Office of the Attorney General – สำนัก งานอัยการสูงสุด

Royal Thai Police – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

The National Research Council of Thailand (NRCT) – สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

The Royal Institute – ราชบัณฑิตยสถาน

Bureau of the Royal Household – สำนัก

พระราชวัง

The Office of His Majesty’s Principal Private Secretary – สำนักราชเลขาธิการ

Bureau of National Buddhism – สำนัก

งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Office of the Royal Development Project Board – สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

Office of the National Human Rights Commission of Thailand – สำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์ของส่วนราชการต่างๆ

                    

                    

Subscribe to RSS - หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ