คำศัพท์ประปา

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 2

Preventive Maintenance (PM) = การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Water Safety Plan (WSP) = แผนผลิตน้ำประปาที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

High Performance Organization (HPO) = องค์กรสมรรถนะสูง

core business = ธุรกิจหลักของ กปภ. คือ การผลิตจ่ายน้ำและใช้เทคโนโลยีทันสมัย (ได้แก่ งานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์-วิเคราะห์น้ำ และด้าน IT)

support business = ธุรกิจสนับสนุนของ กปภ. คือ ด้านประชาสัมพันธ์ บัญชี-การเงิน บุคลากร กฎหมาย ฯลฯ

State Enterprise Performance Appraisal (อะ-เพล้-ซอล) หรือ SEPA (เซ-ป้า) = เป็นระบบประเมินผลปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังใช้กับรัฐวิสาหกิจในไทย

Asean Economic Community (AEC) = ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเปิดปลายปี 2558

District Metering Area (DMA) = พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย มีการติดมิเตอร์วัดน้ำเป็นระยะๆในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาจุดน้ำรั่วไหล เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม

Knowledge Management (KM) = การบริหารจัดการความรู้ มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถนำไปศึกษาใช้งานได้

PDCA = Plan – Do – Check – Act = กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

OPR = Operating Performance Report = รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กปภ. ซึ่ง กปภ.ต้องจัดทำเพื่อส่งให้กับผู้ประเมิน กปภ.

BOT = Build – Operate - Transfer = โครงการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ที่รัฐวิสาหกิจให้สัมปทานเอกชนระยะยาว เช่น 20-30 ปี โดยเอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง ดำเนินการ และเมื่อครบกำหนดระยะสัมปทานแล้ว จะโอนกลับมาเป็นสมบัติของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เอกชนจะจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐวิสาหกิจเป็นรายปีตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญา

BOO = Build – Operate - Own = คล้ายกับโครงการ BOT แต่ต่างกันคือ เอกชนเป็นผู้สร้างและบริหารโครงการ และเมื่อครบกำหนดแล้วเอกชนก็จะเป็นเจ้าของโครงการนั้นต่อไป โดยเอกชนจ่ายค่าสัมปทานรายปีให้รัฐวิสาหกิจตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดระยะสัมปทานโครงการ

SAR = Self - Assessment Report = รายงานการประเมินผลตนเองของรัฐวิสาหกิจ คือรัฐวิสาหกิจทำการประเมิน (ให้คะแนน) ตนเองตามรายการที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน แล้วจัดส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่

OFI = Opportunity For Improvement = โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในแต่ละปีรัฐวิสาหกิจต้องแจ้งใน OPR ให้ผู้ประเมินทราบว่า ในข้อใด (ที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน) ที่รัฐวิสาหกิจยังทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอเพื่อนำเอาประเด็นนั้นๆ มาทำการปรับปรุงแก้ไขสำหรับปีต่อๆไป

PPP = Public - Private Participation = รูปแบบโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่นในรูปของ BOT หรือ BOO สำหรับของ กปภ. ได้แก่ โครงการที่บริษัทประปาปทุมธานีผลิตน้ำประปาและขายให้กับ กปภ. สาขาปทุมธานีและรังสิต และบริษัทน้ำประปาไทยผลิตน้ำประปาขายให้กับ กปภ. สาขาในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร (West Bangkok) เป็นต้น

Commercial Loss = น้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ หรือจากมาตรที่มีอายุการใช้งานมานาน การลักลอบใช้น้ำ ความผิดพลาดด้านธุรการ รวมทั้งการทุจริตเวลาอ่านมาตรและออกใบแจ้งหนี้

Physical Loss = น้ำสูญเสียทางกายภาพ ประกอบด้วยการรั่วไหลของท่อที่ส่งและจ่ายน้ำ การรั่วไหลและเอ่อล้นของน้ำที่ถังเก็บน้ำประปา การรั่วไหลของท่อน้ำที่ต่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ำ หรือภายในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้ำเอง

 

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 1

RESERVOIR (เรซ-เซอ-วัว) = อ่างเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำ

DEEP WELL = บ่อน้ำลึก

SHALLOW WELL (แซ๊ล-โล่-เวล) = บ่อน้ำตื้น

SURFACE WATER (เซ๊อร์-เฟส-วอ-เตอร์) = น้ำผิวดิน

GROUND WATER (กราว-ว้อ-เตอร์) = น้ำใต้ดิน

ARTESIAN WELL (อาร์-ที้-เชี่ยน-เวล) = บ่อน้ำบาดาล

CLEAR WATER WELL = บ่อน้ำใส

CLEAR WATER TANK = ถังน้ำใส

ELEVATED TANK (เอ๊ล-ลี-เว้ท-ทิด-แท๊งค์) , WATER TOWER = หอถังสูง

หมายเหตุ ELEVATE (เอ๊ล-ลี-เว้ท) เป็นคำกริยา = ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น เมื่อเติม D ลงข้างท้าย เป็น V.ช่องที่ 3 = ถูกยกขึ้น (ELEVATED TANK = ถังที่ถูกยกขึ้นสูง = หอถังสูง)

ALUM (แอ๊ล-เลิม) = สารส้ม

ALGA (แอ๊ล-กะ เป็นเอกพจน์) , ALGAE (แอ๊ล-จี เป็นพหูพจน์) = สาหร่าย, สาหร่ายทะเล

NON-REVENUE WATER (NRW) = น้ำสูญเสีย, น้ำที่ไม่เป็นรายได้

PONTOON (พอน-ทู่น) = สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย คือ ขึ้นลงได้ตามระดับน้ำ

MASTER PLAN = แผนใหญ่, แผนหลัก

FEASIBILITY (ฟี๊ส-ซิ-บิ๊-ลิ-ที) SURVEY , FEASIBILITY STUDY = การสำรวจ (ศึกษา) ความเป็นไปได้

WATER SUPPLY , TAP WATER , PIPED WATER , RUNNING WATER = น้ำประปา, น้ำก๊อก

PUMPING STATION = โรงสูบน้ำ

AERATOR (แอ๊-เร-เทอ) = ถังเติมอ๊อกซิเจน (ถังฟอกอากาศ)

SERVICE AREA = พื้นที่ให้บริการ

INTAKE (อิ๊น-เทค) = ปากทางน้ำเข้า, ทางเข้าของน้ำ, น้ำที่นำเข้า(จากแม่น้ำ, คลอง)

RAW WATER (รอ-ว๊อเทอ) = น้ำดิบ

RAW WATER PUMPING STATION =โรงสูบน้ำดิบ

SLUDGE (ซะ-ลั้ด) = ตะกอน (= SEDIMENT (เซ้ด-ดิ-เมน)

POND = สระน้ำ – บ่อน้ำ

SLUDGE POND = บ่อทิ้งตะกอน

SEDIMENTATION (เซด-ดิ-เมน-เท้-ชั่น) = การตกตะกอน

SEDIMENTATION TANK = ถังตกตะกอน

CONNECTION =การต่อท่อเข้าบ้าน

FLOCCULATION (ฟล้อค-คิว-เล้-ชั่น) = การกวนตะกอน

FILTRATION (ฟิว-เทร้-ชั่น) = การกรอง

SAND FILTRATION = การกรองด้วยทราย

LIME (ไลม์) = ปูนขาว

STORAGE (สะ-ท้อ-ริจ) = โกดัง, โรงเก็บของ

CHEMICAL (เค้ม-มิ-เคิล) = สารเคมี

CHEMICAL STORAGE = โรงเก็บสารเคมี

CHLORINE (คล้อ-รีน) = สารคลอรีน

CHLORINATE (คล้อ-ริ-เนท) = เติมคลอรีน หรือฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

CHLORINATION (คลอ-ริ-เน้-เชิ่น) = การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

DOSAGE (โด๊-ซิจ) = การให้ยาหรือสาร, ปริมาณยาที่ให้

CHEMICAL DOSAGE (เค้ม-มิ-เคิล-โด๊-ซิจ) = การให้หรือเติมสารเคมี

BOTTLED WATER = น้ำบรรจุขวด

INTAKE PUMP STATION หรือ RAW WATER PUMP STATION = โรงสูบน้ำแรงต่ำ

HIGH LIFT PUMP STATION หรือ CLEAR WATER PUMP STATION = โรงสูบน้ำแรงสูง

CENTRIFUGAL PUMP = เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

STATIC MIXER = ท่อผสมเร็ว

MIXER = ตัวกวน

BOOSTER STATION = สถานีเพิ่มแรงดัน

SEDIMENTATION BASIN = ถังตกตะกอน

FLOCCULATION BASIN = ถังกวนช้า

MIXING = การกวน

BAFFLED CHANNELS= แผ่นกั้นน้ำ

FLOW SPLITTING TANK= บ่อแยกน้ำ

WATER TROUGH (ทรอฟ) = รางรับน้ำ

SLUDGE SCRAPER (สเครพ-เพอะ) = เครื่องกวาดตะกอน

CHEMICAL FEEDER = เครื่องจ่ายสารเคมี

SLUDGE DRAIN CHANNEL = ราง (ช่อง) ระบายตะกอน

SLUDGE LAGOON = สระตกตะกอน

BLACKJACK = PONTOON = สถานีสูบน้ำแบบขึ้นลงตามกระแสน้ำ, สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย วางอยู่ข้างแม่น้ำ

Pages

Subscribe to RSS - คำศัพท์ประปา