คำศัพท์ประปา

หมวดคำศัพท์ตอนที่ 12

Waterborne  disease = โรคที่มากับน้ำ

Sludge bed  = ลาน (ตาก) ตะกอน

Heavy matal = โลหะหนัก (ที่แฝงตัวอยู่ในน้ำ)

Pilot plant = โรงงานต้นแบบหรือนำร่อง (อาจเป็นโรงกรองน้ำที่ทำเป็นต้นแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นโครงการ water  safety plan)

Gate house = อาคารหรือโรงควบคุมประตูน้ำ

Weir (เวียร์) = ทำนบ, เขื่อนเล็กๆ,ฝายชะลอน้ำ

Pressure reliet value = วาล์วลดแรงดัน

Acidity = สภาพกรด

Alkalinity (แอล-คา-ลิ้น-นิ-ที) =  สภาพความเป็นด่าง

Septic =  ซึ่งติดเชื้อ (โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง)

Deposit = ตะกอนทับถม

Deday (v) = ผุพัง,  สลาย, เน่าเปื่อย

Dechlorination (ดี-คลอ-รี-เน้-ชั่น) การลดหรือทำให้สารคลอรีนในน้ำหมดไป

Degradation = การเสื่อมคุณภาพ (ของน้ำ,อากาศ)

Decomposition  = การสลายตัว,เน่าเปื่อย,ผุพัง (ของซากพืช หรือสัตว์ หรือสารประกอบ)

Grease (กรีส) = ไขมัน

Chlorinator  =  เครื่องเติมคลอลีน

Cesspool  =  บ่อซึม คือ บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน  โดยน้ำเสียจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบๆ

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 11

aeration (แอ - เร้ - ชั่น) tank = ถังเติมอากาศ

chlorination chamber (เช้ม - เบอร์) = ถังเติมคลอรีน 

sand filter = ถังทรายกรอง

clarifier (แคล - ริ - ไฟ๊ - เออะ) = ถังทำให้น้ำใส 

sludge concentration = ถังทำข้นสลัดจ์ (ตะกอน)

flocculating tank = ถังรวมตะกอน

skimming tank = ถังลอยฝ้าไข

coagulation basin = ถังหรือบ่อกวนตะกอน

activated carbon = ถ่านไวงาน

dosing tank = ถังป้อนสาร (คลอรีนหรือสารส้ม)

rapid mixing tank = ถังผสมเร็ว 

holding tank = ถังพัก

bar rack  หรือ rack = ตะแกรงราง

trash rack = ตะแกรงรางดักขยะ

fine rank = ตะแกรงรางละเอียด

flocculator = เครื่องรวมตะกอน

sludge collector = เครื่องรวมสลัดจ์ (ตะกอน)

gage (เกจ) = เครื่องวัด 

pump = เครื่องสูบน้ำ

duplex pump = เครื่องสูบน้ำคู่

impeller pump = เครื่องสูบน้ำใบพัด

residual chlorine = คลอรีนคงเหลือ (ตกค้าง)  

turbidity = ความขุ่น (ของน้ำ)

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 10

billing cycle = วงรอบการออกบิลค่าน้ำ

NRW challenge = ความท้าทายด้าน (ลด) น้ำสูญเสีย

quantify = หาปริมาณ, ระบุจำนวน

company-wide strategy = ยุทธศาสตร์ของทั้งองค์กร (บริษัท)

feasible = สามารถทำได้

financial requirement = ข้อกำหนดทางการเงิน

physical application = การประยุกต์ใช้งาน (ดำเนินการ) ทางกายภาพ

comprise of = ประกอบด้วย

operational department = ฝ่ายปฏิบัติการ

procurement department = ฝ่ายจัดหา (จัดซื้อจัดจ้าง)

strategy implementation = การดำเนินงานยุทธศาสตร์

consensus = ความเห็นสอดคล้องกัน, ความเห็นของคนส่วนใหญ่

senior management = คณะผู้บริหารอาวุโส (ระดับสูง)

strategy development team = ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์

take into account = พิจารณา, คำนึงถึง

performance indicator = ตัวชี้วัดการทำงาน

arbitrary = ตามอำเภอใจ

cost implication = นัยยะหรือความเกี่ยวข้องด้านต้นทุนหรือราคา

undertake NRW reduction activity = ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย

subsidise = อุดหนุนทางการเงิน

subsidy= เงินอุดหนุน

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 9

go hand in hand with = ควบคู่ไปกันกับ, ไปพร้อมกันกับ

establish (เอส-แท๊บ-บลิช) = สร้างหรือก่อตั้ง (ตึก, อาคาร), ทำให้เกิดขึ้นมา (ข้อมูล)

well-run utility = การประปาที่บริหารจัดการดี

key step = ขั้นตอนสำคัญ

registered connection = การเชื่อมต่อท่อ (ของลูกค้า-ผู้ใช้น้ำ) ที่มีการลงทะเบียน คือ ถูกกฎหมาย

illegal connection = การเชื่อมต่อท่อแบบผิดกฎหมาย (ขโมยใช้น้ำ)

burst data = ข้อมูลท่อแตกรั่ว-ระเบิด

water provided at no charge = น้ำที่ให้ใช้โดยไม่เก็บเงิน (ให้ใช้ฟรี)

meter under-registration = การจดทะเบียนมาตรต่ำกว่าที่เป็นจริง เช่น มาตร 100 ตัว จดทะเบียนเพียง 80 ตัว ทำให้อีก 20 ตัว เรียกเก็บค่าน้ำไม่ได้

nature and location of loss = ลักษณะและสถานที่ของน้ำสูญเสีย

night flow = การไหลของน้ำช่วงเวลากลางคืน

customer meter reading = การอ่านมาตรวัดน้ำของลูกค้า

critical = มีความสำคัญ

calibration (แคล-ลี-เบร๊-ชัน) = การทำให้ (มาตร) ได้มาตรฐาน คือ วัดปริมาณน้ำได้อย่างถูกต้อง

meter installation = การติดตั้งมาตร

accuracy range (เร้นจ์) = ระดับความถูกต้องแม่นยำ

detail (verb) = บอกรายละเอียด

malfunction = การทำหน้าที่ผิดพลาด

pipe vibration = การสั่นสะเทือนของท่อ

functionality = การทำงาน

onsite = ณ ที่ตั้ง หรือจุดเกิดเหตุ

production meter = มิเตอร์วัดน้ำผลิต

maintenance = การบำรุงรักษา

replacement = การวางท่อหรือติดตั้งมิเตอร์ใหม่แทนของเก่า

subtract = หักออก, ลบออก

baseline = ข้อมูลพื้นฐาน

initial NRW level = ระดับน้ำสูญเสียในตอนแรก

break down NRW components = แยกย่อยองค์ประกอบน้ำสูญเสียเป็นประเด็นๆไป

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 8

water balance (table) = (ตาราง) งบดุลย์น้ำ เริ่มตั้งแต่ประมาณน้ำที่ใส่เข้าไปในระบบ จนออกมาเป็นน้ำที่เป็นรายได้และน้ำสูญเสีย (NRW) ประกอบด้วย น้ำใช้ที่เรียกเก็บเงินและให้ใช้ฟรี และน้ำที่สูญเสียไปด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การลักขโมย, มิเตอร์คลาดเคลื่อน, จัดการข้อมูลไม่ดี, น้ำรั่วไหลจากท่อเมนส่งจ่ายน้ำและท่อเมนรองที่ต่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ำ และอื่นๆ water balance เป็นโปรแกรมของ IWA (สมาคมน้ำระหว่างประเทศ) ที่ใช้คำนวณหาน้ำสูญเสีย

prioritize target NRW components = จัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่เป็นเป้าหมาย (จะแก้ไข) ของน้ำสูญเสีย

a reduction strategy = ยุทธศาสตร์การลดน้ำสูญเสีย

motivated and industrious staff = พนักงานที่ตื่นตัวและขยัน

quantify NRW and its components = หาปริมาณน้ำสูญเสียและองค์ประกอบของมัน

system input volume = ปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปในระบบ หรือปริมาณน้ำผลิต

authorized consumption = การใช้น้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หมายถึง ปริมาณน้ำใช้ทั้งที่ผ่านมาตรและไม่ผ่านมาตรของลูกค้า แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำได้โดยถูกกฎหมาย เช่น ใช้โดยหน่วยงานราชการ วัด การทำความสะอาดถนน และใช้ดับเพลิง เป็นต้น

commercial loss = การสูญเสียน้ำเชิงพาณิชย์ คือ น้ำที่สูญเสียโดยสาเหตุต่างๆ เช่น การลักใช้น้ำ การทำบัญชีผิดพลาด ความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์น้ำที่เกิดจากชำรุด หรือมีผู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยพลการ

physical loss = การสูญเสียน้ำเชิงกายภาพ คือ สูญเสียจากท่อแตกรั่วทุกรูปแบบ ทั้งท่อเมนส่ง-จ่ายน้ำ และท่อเมนรองที่ต่อไปยังบ้านผู้ใช้น้ำ รวมถึงน้ำที่รั่วไหลจากอ่างหรือถังเก็บน้ำด้วย

average pressure = แรงดันน้ำเฉลี่ย

supply time = ช่วงเวลาจ่ายน้ำ

length of mains = ความยาวของท่อเมน

service connection = จุดเชื่อมต่อท่อเข้าบ้านลูกค้า

take corrective action = ดำเนินการแก้ไข

straight forward task = งานที่ตรงไปตรงมา

imported water = น้ำที่ซื้อมา

bulk supplier = ผู้ขายน้ำในปริมาณมาก

billed metered consumption = การใช้น้ำผ่านมิเตอร์แบบมีการเรียกเก็บเงิน

exported water = น้ำที่นำออกขาย

domestic consumption = การใช้น้ำแบบครัวเรือน (รายย่อย)

non - domestic consumption = การใช้น้ำแบบมิใช่ครัวเรือน คือแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม (รายใหญ่)

billing error = ความผิดพลาดในการออกบิลเก็บเงิน

data handling error = ความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 7

subsidize = อุดหนุนทางการเงิน

rectify = แก้ไขให้ถูก

leakage = การรั่วไหล (ของน้ำ)

vendor = ผู้ขายน้ำแบบใช้รถบรรทุกหรือรถเข็น

accountable = รับผิดชอบ

misconception = ความคิดผิดๆ

transparent government policy = นโยบายรัฐบาลที่โปร่งใส

feasible = สามารถทำได้

sanitation = การสุขาภิบาล, อนามัย

findings = สิ่งที่ค้นพบ (จากการสำรวจหรือวิจัย)

contribution = คุณูปการ, การมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จหรือก้าวหน้า

perseverance (เพอ-ซิ-เวีย-รันซ์) = ความพยายาม, ความอุตสาหะบากบั่น

inspire (อิน-ซะ-ไพ) = ดลบรรดาลใจ

champion (verb) =  สนับสนุน, ช่วยเหลือ

plight = ชะตากรรม

the urban poor = คนจนในเมือง

small – scale water provider = ผู้ขายน้ำรายย่อย

insightful comment = ข้อคิดเห็นที่ล้ำลึกหรือรู้ลึกซึ้ง

autonomy = อำนาจหรือความอิสระในการทำสิ่งใดๆ

managerial skill = ทักษะในการบริหารจัดการ

reliable service = บริการที่ไว้ใจหรือเชื่อถือได้

tackle organizational challenges = จัดการหรือรับมือกับความท้าทายด้านองค์กรหรือหน่วยงาน

policy barriers = อุปสรรคด้านนโยบาย

hinder effort = ขัดขวางความพยายาม

underestimate = ประมาณการต่ำเกินไป

institutional dimension = มิติด้านสถาบัน

performance – based contract = สัญญาจ้างที่ใช้ผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัด

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 6

poor data handling = การจัดทำข้อมูลแบบห่วยแตก

illegal connection = การต่อท่อประปาแบบผิดกฎหมาย (ลักลอบต่อท่อ)

maintenance expenditure = ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

NRW reduction = การลดน้ำสูญเสีย

address NRW = กล่าวถึงน้ำสูญเสียและหาวิธีแก้ไข

diagnostic approach = วิธีการวิเคราะห์หรือวินิจฉัย

implementation of solutions = การดำเนินการแก้ไขปัญหา

practicable = สามารถปฏิบัติได้

achievable = สามารถทำได้สำเร็จ

operating practices = วิธีดำเนินการ

typical question = คำถามทั่วไป

minimize NRW = ทำให้น้ำสูญเสียลดน้อยที่สุด

human resource capacity = ความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์

weak internal policies = นโยบายภายในที่อ่อนแอ

a one – off activity = กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ

the nature of NRW = ลักษณะทั่วไปของน้ำสูญเสีย

utility operations = การดำเนินงานของสำนักงานประปา

financial health = สุขภาพหรือสถานะทางการเงิน

customer satisfaction = ความพึงพอใจของลูกค้า

financial allocations = การจัดสรรด้านการเงินหรืองบประมาณ

poor governance = ธรรมาภิบาลแบบห่วยแตก

24 – hour supply of piped water = บริการน้ำประปา 24 ชั่วโมง

intermittent water supplies = น้ำประปาแบบจ่ายเป็นช่วงเวลา

low service coverage = การบริการ (น้ำ) ที่ไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึง

provocative suggestions = คำแนะนำแบบยั่วยุให้คิด

core of the problems = แก่นของปัญหา

water regulator = ผู้กำหนดกฎระเบียบและค่าน้ำ ที่เป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายน้ำ

private – operated utility = การประปาที่ดำเนินการโดยเอกชน

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 5

inadequate technical skill = ทักษะทางวิชาการที่ไม่เพียงพอ

unsuitable tariff structure = โครงสร้างค่าน้ำที่ไม่เหมาะสม

revenue collection policy = นโยบายการจัดเก็บรายได้

political influence = อิทธิพลทางการเมือง

utility manager = ผู้จัดการประปา (= waterworks manager)

technical capacity = ความสามารถทางวิชาการหรือเทคนิค

address (verb) = กล่าวถึง (ปัญหา) พร้อมหาทางแก้ไข

magnitude of problem = ขนาดของปัญหา

sources of problem = ที่มาหรือสาเหตุของปัญหา

insufficient trained staff = พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีไม่เพียงพอ

inadequate funding = การสนับสนุนด้านการเงินที่ไม่เพียงพอ

lack of management commitment = การขาดการผูกมัด (ตนเอง) ด้านบริหารจัดการ

performance incentive = สิ่งจูงใจในการทำงาน

key reason = เหตุผลสำคัญ

poor company performance = การดำเนินงานที่ห่วยแตกของบริษัท

precious (เพรช-เชียส) water = น้ำที่มีค่า

operating cost = ต้นทุนการดำเนินงาน

customer meter inaccuracies = ความไม่เที่ยงตรงของมิเตอร์น้ำของลูกค้า

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 4

NRW – related issue = ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำสูญเสีย

twinning program = โครงการจับคู่กันของ 2 องค์กรประปา มักจะเป็นของ 2 ประเทศ เพื่อให้องค์กรที่มีความชำนาญด้านน้ำประปามากกว่า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่องค์กรที่ด้อยกว่า

twinning partnership = การเป็นหุ้นส่วนแบบจับคู่กันของ 2 องค์กรประปา เพื่อให้องค์กรที่เก่งกว่าช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกว่า ถือเป็นส่วนหนึ่งของ twinning program

strengthen (สะ-เตร๊ง-เท่น) the capacity = เพิ่มความสามารถหรือความแข็งแกร่ง

water – scarce area = พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

drought – stricken area = พื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง ; พื้นที่แล้งซ้ำซาก

water availability = การมีน้ำใช้

rapid urbanization = การพัฒนาเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

underserved area = พื้นที่ที่ให้บริการ (น้ำ) ไม่เพียงพอ

water abundance = การมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์

diminishing water supply = น้ำประปาที่ลดน้อยลง

environmental pollution = การปนเปื้อนด้านสิ่งแวดล้อม

outdated infrastructure = สาธารณูปโภคที่ล้าสมัย

poor operation = การดำเนินงานแบบห่วยแตก

maintenance = การซ่อมบำรุง , การบำรุงรักษา (เครื่องมือ)

inadequate (อิน-แอ๊ด-ดี-เควท) technical skills = ทักษะทางวิชาการที่ไม่เพียงพอ

water tariff rate = อัตราค่าน้ำ

illegal connection = การเชื่อมต่อท่อ (น้ำ) อย่างผิดกฎหมาย

high work ethic (เอ๊ท-ทิค) = จริยธรรมการทำงานที่สูง

industriousness (อิน-ดัส-เทรียส-เนส) = ความขยัน , ความอุตสาหะ

motivated staff = พนักงานที่มีแรงจูงใจ (ทำงาน)

pace of change = ระยะหรือช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง

tackle problems = รับมือหรือต่อกรกับปัญหา

limitation = ข้อจำกัด

acknowledge = ยอมรับ , รับรู้

acknowledge the challenges = ยอมรับการท้าทาย

make gradual improvements = ปรับปรุงให้ดีขึ้นทีละน้อย

current policy = นโยบายปัจจุบัน

struggle with NRW reduction = ต่อสู้กับการลดน้ำสูญเสีย

หมวดคำศัพท์ ตอนที่ 3

waterworks (plural) = การประปา , ระบบการทำน้ำให้สะอาดและจ่ายน้ำ

utility (ยู-ทิ้ล-ลิ-ที) = การบริการสาธารณะ (เช่น ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, รถไฟ, รถเมล์, ฯลฯ) , ประโยชน์ , ผลประโยชน์

water utility = การประปา (= waterworks)

drinking water = น้ำดื่ม

water tariff rate = อัตราค่าน้ำ

cost recovery = การคืนทุน , การดำเนินธุรกิจจนได้ทุนคืนมา ก่อนมีกำไร

aging infrastructure = สาธารณูปโภคที่เก่าแก่ใช้งานมานาน

financial constraint (คอน-ซะ-เตร๊นท์) = ข้อจำกัดด้านการเงิน

poor governance = การขาดธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใส

Non – Revenue Water (NRW) handbook = คู่มือ (ลด) น้ำสูญเสีย

operational staff = พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

financial loss = การขาดทุนด้านการเงิน

limited investment = การลงทุนแบบจำกัด

poor service = การบริการแบบห่วยๆ

customer satisfaction = ความพึงพอใจของลูกค้า

willingness to pay = ความเต็มใจที่จะจ่าย (ค่าน้ำ)

operating efficiency = ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

IWA (International Water Association) = สมาคมประปาระหว่างประเทศ

water balance = บัญชีงบดุลการใช้น้ำ (น้ำบริโภคและน้ำสูญเสีย)

leakage (ลี้ค-เคจ) = การรั่วไหล (ของน้ำหรือของเหลวอื่น)

distribution network = โครงข่ายจ่ายน้ำ

invoice = บิลเรียกเก็บเงิน (ค่าน้ำ)

water theft = การลักขโมย (ใช้) น้ำ

metering = การวัดปริมาณ (น้ำ) ด้วยมิเตอร์

KPI = Key Performance Indicator = ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่สำคัญ

Pages

Subscribe to RSS - คำศัพท์ประปา