Essential Prepositions (ตอนที่ 8)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. Sorry for  หรือ  about”  -  เสียใจกับ, สงสาร-เห็นอกเห็นใจ, เป็นทุกข์และสงสาร

 • I’m sorry for any damage I may occur. 

(ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น)

 • He is sorry for all this confusion.

(เขาเสียใจสำหรับความสับสนวุ่นวายทั้งหลายนี้)

 • I’m sorry about the coffee on your bedspread.

(ผมเสียใจกับกาแฟ (ที่ผมทำหกรด) บนผ้าคลุมเตียงของคุณ)

 • I’m sorry about your misfortune.

(ผมเสียใจกับโชคร้ายของคุณนะ)

 • Tim was sorry about forgetting to bring his books home.

(ทิมเสียใจที่ลืมนำหนังสือของเขากลับบ้าน)

 • He felt extremely sorry for the little boy.

(เขารู้สึกสงสารเด็กน้อยคนนั้นอย่างมากมาย)

 • I knew they were having a rough time and I felt sorry for them.

(ผมรู้ว่าพวกเขากำลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก  และผมรู้สึกสงสาร-เห็นอกเห็นใจพวกเขา)

 • Judy felt sorry for the blind man.

(จูดี้รู้สึกสงสาร-เห็นอกเห็นใจชายตาบอด)

 • He appeared to be permanently sorry for himself.

(เขาดูเหมือนว่าเป็นทุกข์และสงสารตัวเองอยู่ตลอดไป)

 • How dare you feel sorry for yourself?  It was your own fault.

(แกจะเป็นทุกข์และสงสารตัวเองไปทำไม  มันเป็นความผิดของแกเองแท้ๆ)

 

2. “Sorry to + Verb 1”  -  เสียใจที่..........

 • I’m sorry to say that.

(ผมเสียใจที่พูดเช่นนั้น)

 • I’m sorry to hear of her father’s death.

(ผมเสียใจที่ได้ทราบเรื่องการตายของพ่อของเธอ)

 • He’s sorry to have been such a nuisance.

(เขาเสียใจที่ได้เป็นตัวก่อกวน-สร้างความวุ่นวายเช่นนั้น)

 • No one seemed very sorry to see him go.

(ไม่มีใครดูเหมือนว่าจะเสียใจมากนักที่เห็นเขาจากไป)

 • I’m sorry to have to tell you the bad news.

(ผมเสียใจที่จำเป็นต้องบอกข่าวร้ายแก่คุณ)

 

3. “Be of age”  -  โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

 • Mary will be of driving age on her next birthday. 

(แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้   ในวันเกิดของเธอปีหน้า)

 

4. “Suspect someone of doing something”  -  สงสัยใครว่าทำอะไร

 • Bill suspected the boy of stealing his wallet.

(บิลสงสัยเด็กคนนั้นว่าขโมยกระเป๋าสตางค์ของเขาไป)

 • He was suspected of treason.

(เขาถูกสงสัยว่าทรยศขายชาติ)

 • She was suspected of taking her boyfriend’s car without asking for his permission.

(เธอถูกสงสัยว่าเอารถยนต์ของแฟนของเธอไป  โดยมิได้ขออนุญาตเขา)

 

5. “Hear of”  -  รู้เกี่ยวกับ, รู้จักเกี่ยวกับ (เพราะถูกประดิษฐ์-ค้นพบ), อนุญาต  (แปลตรงตัว  คือ  “ได้ยินเกี่ยวกับ”)

 • We have never heard of his plan.

(เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)

 • Have you heard of Lewis Baker? 

(คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม)

 • Television was not heard of when I was a boy.

(ทีวีไม่เป็นที่รู้จัก (ไม่ถูกประดิษฐ์คิดค้น) เมื่อสมัยผมเป็นเด็ก)

 • I’ve never heard of such a thing.

(ผมไม่เคยรู้เรื่องแบบนั้นเลย)  (มันน่าประหลาดใจจริง)

 

6. “Will not hear of”  -  จะไม่อนุญาตหรือพิจารณา, ปฏิเสธที่จะเอาใจใส่ในเรื่อง  หรือไม่ยินยอมให้ทำ  (แปลตรงตัว  คือ  “จะ (ทำเป็น) ไม่ได้ยิน”)

 • I want to go to the show tonight, but I know my mother will not hear of it.

(ผมต้องการไปดูการแสดงคืนนี้  แต่ผมรู้ว่าแม่จะไม่อนุญาตให้ผมไป)

 • Cindy needs another day to finish her report, but the teacher won’t hear of any delay.

(ซินดี้ต้องการเวลาอีก    วัน  เพื่อทำรายงานของเธอให้เสร็จ  แต่ครูไม่ยอมให้มีความล่าช้าใดๆ)  (ครูไม่ยอมขยายเวลาให้เธออีก    วัน)

 • Tom’s father told him he would not hear of his having a car.

(พ่อของทอมบอกเขาว่า  พ่อจะไม่ยอมให้เขามีรถยนต์)  (พ่อจะไม่ซื้อรถให้  เพราะเขายังเด็กเกินไป)

 

7. “Unheard of”  -  น่าตกใจและน่ารังเกียจ-ขยะแขยง  (และไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม), ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  และดังนั้นจึงน่าประหลาดใจมาก  (แปลตรงตัว  คือ  “ไม่เคยได้ยิน หรือรู้มาก่อน”)

 • His behavior was quite unheard of.  He arrived at the party in a swimming costume.

(พฤติกรรมของเขาน่าตกใจ และน่ารังเกียจ-ขยะแขยง  เขามาถึงที่งานเลี้ยงในเครื่องแต่งกายชุดว่ายน้ำ)

 • This is an unheard-of (adj.) outrage.

(นี่เป็นการกระทำที่รุนแรง (การกระทำฝ่าฝืน, การเหยียดหยาม) ที่น่าตกใจและน่ารังเกียจ-ขยะแขยง)

 • Contracts and written agreements are quite unheard of.

(สัญญาและการตกลงแบบเป็นลายลักษณ์อักษร  ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  และดังนั้นจึงน่าประหลาดใจมาก)

 

8. “Object to”  -  คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย

 • We object to going to bed late tonight as we will have to start our trip early tomorrow.

(เราไม่เห็นด้วยกับการนอนดึกคืนนี้  เพราะเราจะต้องออกเดินทางแต่เช้าวันพรุ่งนี้)

 • She objected to his plan to move to London after their marriage.

(เธอคัดค้านแผนการของเขาที่จะย้ายไปลอนดอนหลังการแต่งงาน)

 

9. “Be opposed to”  -  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ

 • We were opposed to paying a lot of money for luxurious goods.

(เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจ่ายเงินจำนวนมากกับสินค้าฟุ่มเฟือย)

 • The President was opposed to the development of nuclear weapons. 

(หรือ was opposed to developing nuclear weapons”)

(ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)   

 

10. “By name”  -  (รู้จัก) แต่ชื่อ

 • I know him (them) by name.

(ผมรู้จักเขาแต่ชื่อ   -  ไม่เคยพบตัว)    

 

11. “By himself/herself”  -  โดยตัวเขา/เธอเอง  ตามลำพัง หรือ ไม่มีใครช่วย

 • She lives by herself.

(เธออาศัยอยู่ตามลำพัง  -  คืออยู่คนเดียว(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประโยคแบบข้างล่าง)

 • He did it by himself.  (= He did it himself.  = He himself did it.) 

(เขาทำมันตามลำพัง  -  คือไม่มีใครช่วย)

 

12. “20 feet by 10 feet”  -  ยาว  ๒๐  ฟุต กว้าง  ๑๐  ฟุต

 • The room is 20 feet by 10 feet.

(ห้องยาว  ๒๐  ฟุต กว้าง  ๑๐  ฟุต)

 

13. “By the pound/kilogram”  -  (ขาย) เป็นปอนด์/กิโลกรัม)

 • Sugar is sold by the pound/kilogram.

(น้ำตาลถูกขายเป็นปอนด์/กิโลกรัม)

 

14. “By weight”  -  (ขาย) เป็นน้ำหนัก

 • Sugar is sold by weight.

(น้ำตาลถูกขายเป็นน้ำหนัก)  (หลัง  “By”  ไม่ต้องมี  “The” เพราะ “Weight”  เป็นนามนับไม่ได้)

 

15. “In charge of”  -  รับผิดชอบ, ดูแล, จัดการ

 • He is in charge of the newly established business.

(เขาดูแล-รับผิดชอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่)

 

16. “In order”  -  เป็น (มี) ระเบียบ, เรียบร้อย

 • The room was in order when I came in.

(ห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดี เมื่อผมเข้าไป)

 

17. “Interested in”  -  สนใจใน

 • Mary is interested in dancing.

(แมรี่สนใจในการเต้นรำ)

 • He was interested in what he had read in that book.

(เขาสนใจในสิ่งที่เขาได้อ่านพบในหนังสือเล่มนั้น)

 • Many city dwellers are not interested in nature.

(คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก  ไม่สนใจในธรรมชาติ)

 • We go to school because we are interested in acquiring knowledge.

(เราไปโรงเรียนเพราะเราสนใจในการใฝ่หาความรู้)

 

18. “Good at”  -  เก่งในเรื่อง, ชำนาญในเรื่อง

 • He is good at swimming.

(เขาว่ายน้ำเก่ง)  (เขาเก่งในการว่ายน้ำ)

 • She is good at (speaking) English.

(เธอเก่งภาษาอังกฤษ)  (เธอพูดอังกฤษเก่ง)

 • They are good at playing the piano.

(พวกเขาเล่นเปียโนเก่ง)

 • Our teacher is good at thinking up examples.

(ครูของเรายกตัวอย่างเก่ง)

 • We are good at (playing) tennis.

(พวกเราเก่งเทนนิส)  (พวกเราเล่นเทนนิสเก่ง)

 

19. “Weak in  หรือ  on”  -  อ่อนในเรื่อง (ทักษะ, ข้อมูล), ไม่มีความสามารถ หรือชำนาญในเรื่อง

 • She is weak in mathematics.

(เธออ่อนคณิตศาสตร์)

 • He was weak in English.

(เขาอ่อนภาษาอังกฤษ)

 • They are weak in swimming.

(พวกเขาว่ายน้ำไม่เก่ง)

 • We were weak in cooking.

(พวกเราปรุงอาหารไม่เก่ง)

 • Our orchestra is weak on string players.

(วงออเคสตราของเราขาดความสามารถในผู้เล่นเครื่องสาย)

 • The book was weak on fact and documentation.

(หนังสือนี้ขาดข้อเท็จจริงและการหาเอกสารมาประกอบการเขียน)

 • The course was very weak on traditional grammar. 

(หลักสูตรนี้อ่อนอย่างมากในเรื่องไวยากรณ์แบบดั้งเดิม  -  คือที่ใช้กันมาแต่นมนาน)

**** จงสังเกต

 • He was weak from hunger.

(เขาอ่อนแอ-อิดโรยจากความหิว)

 • James felt frozen and weak with fear.

(เจมส์รู้สึกเย็นจนตัวแข็ง  และอ่อนระโหยไปด้วยความกลัว)

 

20. “Put an emphasis on”  -  เน้นย้ำ หรือ มุ่งความสนใจในเรื่อง

 • The government puts an emphasis on the infrastructural development.

(รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้