Essential Prepositions (ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Be in danger”  -  ตกอยู่ในอันตราย

 • Your life is in danger if you cross the street without looking both ways.

(ชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตราย   ถ้าคุณข้ามถนนโดยไม่มองทั้งซ้ายและขวา)

 

2. “In one’s name”  -  โดยใช้ชื่อของเขา,  ในนามของเขา

 • The car was rented in his name

(รถถูกเช่าในนามของเขา)

 • The money was donated in her name.

(เงินถูกบริจาคในนามของเธอ)

 

3. “In a hurry”  -  เร่งรีบ, รีบร้อน, ใจร้อน

 • He was in a hurry because he was late. 

(เขารีบเร่งเพราะเขาสายแล้ว)

 • They were in a hurry to catch the bus.

(พวกเขารีบร้อนเพื่อไปขึ้นรถประจำทาง)

 

4. “In advance”  -  ล่วงหน้า

 • If you need any help from me, please tell me in advance.

(ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากผม   โปรดบอกผมล่วงหน้า)

 

5. “In bad shape”  -  เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, อยู่ในฐานะลำบาก

 • After his wife died, he was in bad shape

(หลังจากที่ภรรยาของเขาตาย  เขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่  -  คือ สำมะเลเทเมา  กินเหล้าหัวราน้ำ  มีแต่ความทุกข์)

 • They were in bad shape after their house was burnt down by fire.

(พวกเขาอยู่ในฐานะลำบาก  หลังจากที่บ้านถูกไฟไหม้)

 

6. “Live on”  -  ๑. มีชีวิตอยู่ด้วย (การกิน), กินเป็นอาหาร  ๒. ยังคงมีชีวิตต่อไป  ๓. ใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

 • Some animals live on grass

(สัตว์บางชนิดมีชีวิตอยู่ด้วยการกินหญ้า)

 • We live on what we eat.

(เรามีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เรากินเข้าไป)

 • He lives on fruits and nuts.

(เขากินผลไม้และลูกนัทเป็นอาหาร)

 • She can’t live on her present salary.

(เธอไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเดือนปัจจุบัน)  (เงินเดือนเธอไม่พอใช้)

 • After a serious accident, Jim lived on for several years.

(หลังจากอุบัติเหตุร้ายแรง  จิมมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปี)

 • Her brother died in 1952 but she lived on until twenty years later.

(พี่ชายของเธอตายในปี  ๑๙๕๒  แต่เธอยังคงมีชีวิตจนกระทั่งอีก  ๒๐  ปีต่อมา)  (คือ  เธอตายในปี  ๑๙๗๒)

 • How much have you got to live on?

(คุณมีเงินอยู่เท่าไรในการใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพ)

 

7. Agree + To”  -  เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆ

 • He agreed to my idea.

(เขาเห็นด้วยกับความคิดของผม)

 

8. Agree + With”  =  เห็นด้วยกับบุคคล

 • I agree with you on your proposal.

(ผมเห็นด้วยกับคุณในเรื่องข้อเสนอของคุณ)

 

9. “On a rainy day”  -  ในวันที่ฝนตก

 • We don’t usually go out on a rainy day.

(เรามักไม่ออกไปข้างนอกในวันที่ฝนตก)

 

10. “On the rise”  -  เพิ่มขึ้น

 • The oil prices are on the rise.

(ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น)

 

11. “Congratulate someone on”  -  แสดงความยินดีกับใครในเรื่อง

 • I congratulate you on your success.

(ผมขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของคุณ)

 • She came to congratulate me on my promotion.

(เธอมาแสดงความยินดีกับผมที่ได้เลื่อนตำแหน่ง)

 

12. “Put the blame on”  -  ตำหนิ

 • When things go wrong, he puts the blame on somebody else.

(เมื่อสิ่งต่างๆ เกิดผิดพลาดขึ้น  เขามักตำหนิผู้อื่น)

 • The company put the blame on its consultants when the project failed.

(บริษัทตำหนิที่ปรึกษาของตน  เมื่อโครงการล้มเหลว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้