Essential Prepositions (ตอนที่ 5)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Ready for”  -  เตรียมพร้อมสำหรับ

 • Are you ready for your new job? 

(คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า)

 • Everyone was ready for the party.

(ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับงานเลี้ยง)

 • Mrs. Simpson got the room ready for her guests.

(มิสซิสซิมสันเตรียมห้องให้พร้อมสำหรับแขกของเธอ)

 

2. “Qualified for” (Qualify for)  -  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ  (ทำให้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์)

 • She was qualified for the job. 

(เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน)

 • Mr. Collins is qualified for that position.

(มิสเตอร์คอลลินส์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น)

 • Her score qualifies her for a seat in the university.

(คะแนนของเธอทำให้เธอมีคุณสมบัติได้ที่นั่งในมหาวิทยาลัย)  (คือ  สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้)

 

3. “Essential for (หรือ “To”)”  -  จำเป็นอย่างยิ่ง

 • Land is essential for food and for work.

(ที่ดินมีความจำเป็นยิ่งสำหรับ (ผลิต) อาหารและงาน)

 • Good health is absolutely essential for a job in the Army.

(สุขภาพที่ดีมีความจำเป็นอย่างแท้จริงต่องานในกองทัพ)  (คือ  จะเป็นทหารต้องแข็งแรง)

 • Air and water is tremendously essential for all living things.

(อากาศและน้ำมีความจำเป็นอย่างมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวล)

 • Love for figures is essential for work of a bookkeeper.

(ความชอบในตัวเลขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานของคนทำบัญชี)

 • Practice is essential to (for) learning to play the piano well.

(การฝึกซ้อมเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการเรียนรู้การเล่นเปียโนให้ได้ดี)

 

4. “Essential to + Verb 1”  -  สำคัญยิ่งที่จะ

 • It is essential to set your targets realistically.

(มันสำคัญยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายให้สมจริงสมจัง)  (คือ  ตามความเป็นจริง  สามารถบรรลุผลได้)

 • It was really essential to continue your work until finished.

(มันจำเป็นอย่างแท้จริงที่จะทำงานของคุณต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น)

 

5. “Good for”  -  ดีสำหรับ, เป็นผลดีกับ, เป็นประโยชน์ต่อ, อยู่หรือทนไปได้  หรือทำงานได้อีกเป็นเวลา........

 • It is good for you to get up early.

(มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่)

 • They established a climate of confidence which was good for trade.

(พวกเขาสร้างบรรยากาศของความเชื่อมั่น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้า)

 • She takes on more work than is good for her.

(เธอทำงานมากเกินกว่าที่จะเป็นผลดีกับตัวเธอเอง)  (ทำงานหนักจนป่วย)

 • It is also good for cleaning paint brushes.

(มัน (อุปกรณ์) ดีสำหรับใช้ทำความสะอาดแปรงทาสี)

 • The old car is good for another few years.

(รถเก่าคันนั้นยังใช้งานไปได้อีกสองสามปี)

 

6. “Good to + Verb 1”  -  ดี (น่ารื่นรมย์และสนุกสนาน) ที่.......,  ดีกับ, กรุณาที่จะ

 • It’s good to see you again.

(มันเพลิดเพลิน-สนุกที่ได้พบคุณอีก)

 • Would you be good enough to ask him?

(คุณจะกรุณาพอที่จะถามเขาได้ไหมครับ)

 • She has always been good to me.

(เธอดีกับผมเสมอมาเลย)

 

7. Accuse someone of doing something”  -  กล่าวหาใครในเรื่องอะไร  หรือว่าทำอะไร   

 • They accused him of stealing their car

(พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์)

 • The lawyer accused the witness of lying.

(ทนายกล่าวหาพยานว่าโกหก)

 • They accused the spy of treason.

(พวกเขากล่าวหาจารชนว่าทรยศต่อชาติ)

 • She was accused of cheating her customers.

(เธอถูกกล่าวหาว่าต้มตุ๋นลูกค้า)

 

8. “Be composed of”  -  ประกอบด้วย

 • Our team is composed of a number of experts in several fields.  

(ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา)

 • The committee was evenly composed of men and women.

(คณะกรรมการประกอบด้วยชายและหญิงเท่าๆกัน)

 • Water is composed of hydrogen and oxygen.

(น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน)  

 

9. “Consist of”  -  ประกอบด้วย

 • The committee members consist mostly of scientists and engineers.

(สมาชิกของคณะกรรมการส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร)

 • The landscape consisted of rice fields and rubber plantations.

(ภูมิประเทศประกอบด้วยนาข้าวและสวนยาง)

 • The average dissertation consists of over 300 pages.

(วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกโดยเฉลี่ยประกอบด้วยกว่า  ๓๐๐  หน้า)

 • Students’ life typically consists of reading, studying and attending classes.

(ชีวิตนักเรียนโดยทั่วไปประกอบด้วยการอ่านหนังสือ  ศึกษาเล่าเรียน  และเข้าเรียนในชั้น)

 

10. “Dream of  หรือ  about”  -  ฝันเรื่อง

 • She never dreams (v) of traveling abroad. 

(เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ)

 • Laura’s dream (n) of getting rich never comes true.

(ฝันของลอร่าที่จะร่ำรวยไม่เคยเป็นจริง)

 • I’ve always dreamed (v) about a trip around the world.

(ผมฝันเสมอเกี่ยวกับการเดินทางรอบโลก)

 • I had a strange dream (n) about you and me last night.

(ผมฝันประหลาดเกี่ยวกับคุณและผมเมื่อคืนวาน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้