Essential Prepositions (ตอนที่ 4)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Source of”  -  แหล่งของ, แหล่งกำเนิดของ, ต้นตอของ, แหล่งที่มาของ

 • Meat is an excellent source of vitamins.

(เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน)

 • Russia is one of the world’s main sources of uranium. 

(รัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดสำคัญของแร่ยูเรเนียมของโลก)

 • Candidates are required to publish the sources of their campaign funds.

(ผู้สมัครเข้าแข่งขันถูกกำหนดให้ต้องตีพิมพ์แหล่งที่มาของเงินทุน  ที่ใช้ในการรณรงค์  -  หาเสียงเลือกตั้ง)

 • They’re trying to trace the source of the trouble.

(เขากำลังพยายามที่จะหาร่องรอยต้นตอของปัญหา)

 • Have they found the source of the gas leak?

(พวกเขาพบแหล่งที่มาของแกสรั่วหรือยัง) 

 • The findings revealed that 18% of those questioned gave bad housing as their main source of worry.

(ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  ๑๘  เปอร์เซ็นต์ ของผู้ถูกถามคำถาม  กล่าวว่าบ้านพักที่เลว (แย่) เป็นแหล่งที่มาของความวิตกกังวลที่สำคัญของพวกตน)

 

2. Inform someone of something”  -  บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร    

 • Please inform me of your decision

(โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ)

 • He intended to see Barbara to inform her of his objections.

(เขาตั้งใจที่จะไปพบบาร์บารา  เพื่อบอกเธอเกี่ยวกับการคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) ของเขา)

 

3. Boast of”  -  คุยโม้, คุยอวด

 • He often boasts of his wealth. 

(เขามักคุยอวดความร่ำรวย)

 • Williams boasted of his influence over his boss.

(วิลเลียมส์คุยโม้อิทธิพลของตนที่มีต่อเจ้านาย)

 • He boasted to her that he was a champion of car racing.

(เขาคุยอวดเธอว่า  เขาเป็นแชมเปี้ยนรถแข่ง)

 

4. Think of”  -  คิดถึงเรื่อง, นึกถึง, จำได้, ระลึกได้, ถือว่า, เอาใจใส่-สนใจ

 • We are thinking of buying her a present. 

(พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ)

 • What do you think of her?

(คุณคิดว่าเธอเป็นคนยังไง)

 • I think of Peter as an old friend of mine.

(ผมถือว่าปีเตอร์เป็นเพื่อนเก่าแก่ของผม)

 • People think of computers as being devices that calculate.

(ผู้คนนึกถึง (ถือว่า) คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือซึ่งคำนวณ) 

 • I can never think of her name.

(ผมไม่เคยจำชื่อเธอได้เลย)

 • If you think of anything else, ask the lady here.

(ถ้าคุณนึกออกว่าต้องการอะไรอื่นอีก  ให้ถามสุภาพสตรีที่นี่)  (ให้บอกเธอที่นี่)

 • It was very kind of you to think of him.

(เป็นความกรุณาของคุณอย่างยิ่งที่นึกถึง (เอาใจใส่ พร้อมจะช่วยเหลือ) เขา)

 • I had my own survival to think of.

(ผมมีเรื่องความอยู่รอดของตนเองที่จะต้องนึกถึง  -  เอาใจใส่)

 • You never think of (about) anybody but yourself.

(คุณไม่เคยนึกถึง (สนใจ) ใครเลย  นอกจากตัวเอง)

 

5. “Warn someone of something”  -  เตือนใครให้นึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 • She warned me of the danger.

(เธอเตือนผมถึงอันตราย)

 • I do warn you of possible failure.

(ผมขอเตือนคุณจริงๆนะถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้)

 

6. “Warn someone to do something”  -  เตือนหรือแนะนำให้ใครทำอะไรบางอย่าง (เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือการถูกลงโทษ)

 • She warned them to be on the lookout.

(เธอเตือนพวกเขาให้ระมัดระวัง)

 • I warned him not to lose his temper with her.

(ผมเตือนเขามิให้อารมณ์เสียกับเธอ)

 • He warned me to be careful when climbing that mountain.

(เขาเตือนผมให้ระมัดระวังเมื่อปีนเขาลูกนั้น)

 

7. “Warn someone off (หรือ “away from”) something”  -  เตือนใครให้อยู่ห่างจาก หรือเลิกทำอะไรบางอย่าง  (เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือการถูกลงโทษ)

 • Intruders are warned off by the sound of her rattle.

(ผู้บุกรุก (คนหรือสัตว์) ถูกเตือนให้ออกไปห่างๆ  โดเสียงรัว (เอี๊ยดๆ, กรอกแกรก, แกร๊กๆ) ของเธอ)  (อาจเป็นเสียงงู หรือสัตว์บางชนิด)

 • Reporters were worn away from the war zone.

(ผู้สื่อข่าวถูกเตือนให้อยู่ห่างออกไปจากเขตที่มีการสู้รบ)

 • He realized that his doctor was warning him off drink.

(เขาตระหนักว่า  หมอของเขากำลังเตือนให้เขาหยุดดื่มเหล้า)

 

8. “Hope for”  -  หวังสำหรับ, หวังจะได้พบเจอ

 • We ought to hope for better times.

(เราควรที่จะ (มีความ) หวังที่จะได้พบเจอช่วงเวลาที่ดีขึ้น)  (คือ หวังว่าชีวิตจะพบกับช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้น) 

 • That would be too much to hope for.

(นั่นมันมากเกินไปที่จะหวังได้)  (หวังมากมายอย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้)

 • The police hoped for evidence of murder.

(ตำรวจหวังจะได้พบหลักฐานของการฆาตกรรม)

 

9. “Hope to + Verb 1”  -  หวังที่จะ, หวังว่าจะ

 • She sat down, hoping to remain unnoticed.

(เธอนั่งลง  หวังว่าจะยังคงไม่มีใครสังเกตเห็นเธอ)

 • He hoped to leave that evening for her sister in Scotland.

(เขาหวังว่าจะจากไปคืนนั้น  เพื่อพบน้องสาวในสกอตแลนด์)

 • They hope to gain benefits through additional employment.

(พวกเขาหวังจะได้กำไร (ประโยชน์)  โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น)

 • None of them could hope to get rich.

(ไม่มีใครในพวกเขาสามารถหวังที่จะร่ำรวยได้)

 

10. “Responsible for”  -  รับผิดชอบต่อ, รับผิดชอบในเรื่อง

 • He is responsible for the job.

(เขารับผิดชอบต่องาน)

 • Men and women must become equally responsible for bringing up children.

(ชายและหญิงจะต้องมีความรับผิดชอบเท่าๆกันในการอบรมเลี้ยงดูลูกๆ)

 • The children were responsible for cleaning their own rooms.

(พวกเด็กๆรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องของพวกตน)

 • I hold you personally responsible for all this.

(ผมถือว่าคุณรับผิดชอบเป็นส่วนตัวกับเรื่องทั้งหมดนี้)  (คือ  คุณเป็นคนทำมัน  และคุณจะถูกตำหนิถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา)

 • It has been found that some patients aren’t responsible for their own behavior.

(มันถูกพบว่า  ผู้ป่วยบางคนไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติของตนเอง)  (คือ  ประพฤติตนไม่เหมาะสม  และสมควรถูกตำหนิ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้