Essential Prepositions (ตอนที่ 3)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Remind someone of someone (หรือ something)”  เตือนให้ระลึกถึง, เตือนความจำ, ทำให้จำได้

 • She reminds me of her mother.

(เธอเตือนให้ผมระลึกถึงแม่ของเธอ)  (คือ รูปร่างหน้าตา  การพูดจาคล้ายๆกัน)

 • Your story reminds me of another.

(เรื่องที่คุณเล่ามาทำให้ผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่ง)  (ที่คล้ายๆกัน  หรือจบลงเหมือนๆกัน)

 • Please remind me of my appointment.

(โปรดเตือนผมเรื่องการนัดหมายด้วยนะ)

 • Mr. David’s secretary reminded him of his appointment at ten o’clock.

(เลขาของเดวิดเตือนเขาเรื่องการนัดหมายตอน  ๑๐  โมงเช้า)

 • You do not need to remind people of their mistakes all the time.

(คุณไม่จำเป็นต้องเตือนผู้คนให้นึกถึงความผิดของตนเองอยู่ตลอดเวลา)  (พูดเพียงหนสองหนก็พอแล้ว)

 • Your son reminds me of you at his age.

(ลูกชายคุณทำให้ผมนึกถึงคุณตอนอายุเท่าๆกับเค้า)

 

2. “Thank someone for something”  -  ขอบคุณสำหรับ

 • Thank you very much indeed for coming to see me.

(ขอบคุณมากจริงๆสำหรับการมาพบ (เยี่ยม) ผม)

 • Dear James, Thank you very much for the nice book you sent me.

(เจมส์ที่รัก  ขอบคุณมากๆเลยสำหรับหนังสือดีๆที่ส่งมาให้ผม)

 • Many thanks for your long and interesting letter.

(ขอบคุณหลายสำหรับจดหมายที่ยืดยาวและน่าสนใจของคุณ)

 • Thank you for telling me about your plans.

(ขอบคุณที่บอกผมเกี่ยวกับแผนของคุณ)

 • I thank you for your advice.

(ผมขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ)

 • We thanked the hostess for inviting us to her party.

(เราขอบคุณเจ้าของบ้านที่เชิญเรามางานเลี้ยงของเธอ)

 

3. “Be composed of”  -  ประกอบขึ้นด้วย

 • A molecule is composed of atoms.

{โมเลกุล (อณู) ประกอบด้วยอะตอม (ปรมาณู)}

 • The committee is evenly composed of men and women.

(คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ชายและผู้หญิงเท่าๆกัน)

 • His speech was composed of jokes, insults, and misinformation.

(คำปราศรัยของเขาประกอบด้วยเรื่องตลก  การดูหมิ่นเหยียดหยาม  และข้อมูลผิดๆ)

 • Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา)

 

4. “Lay off”  -  ปลด หรือ พักงานชั่วคราวพนักงาน, เลิกจ้างงาน

 • The factory had to lay off employees when its orders decreased.

(โรงงานจำเป็นต้องปลด (หรือพักงาน) พนักงาน  เมื่อการสั่งซื้อสินค้าลดลง)

 • The company had to lay off half of its workers during the depression.

(บริษัทจำเป็นต้องปลด (หรือพักงาน) พนักงานจำนวนกึ่งหนึ่ง  ในระหว่างเศรษฐกิจตกต่ำ)

 • Several car manufacturers have laid off their workers because of the shortage of parts.

(ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายได้พักงานคนงานของตน  เนื่องมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วนต่างๆ)  (ที่ใช้ในการผลิต)

 

5. “Belong to + คน  เป็นของ, ทำ-สร้าง-ผลิต  โดยผู้นั้น, เป็นส่วนหนึ่ง (อวัยวะ) ของ, เป็นสมาชิกของ  (ใช้ในรูป  “Active voice”  เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)

 • The nation belongs to its people.

(ประเทศชาติเป็นของประชาชน)

 • That car belongs to my elder sister.

(รถยนต์คันนั้นเป็นของพี่สาวของผม)

 • The land belongs to a big family.

(ที่ดินแปลงนั้นเป็นของครอบครัวใหญ่)

 • He had taken some valuables which belonged to another person.

(เขาเอาของมีค่าไปบางอย่าง  ซึ่งเป็นของอีกบุคคลหนึ่ง)

 • That handwriting belongs to my sister.

(ลายมือนั้นเป็นของ (เขียนโดย) น้องสาวของผม)

 • The voice belonged to a human being.

(เสียงนั้นเป็นของ (ทำโดย) มนุษย์)

 • You can see that this skull belonged to a child.

(คุณสามารถเห็นได้ว่ากะโหลกใบนี้เป็น (ชิ้นส่วน-อวัยวะ) ของเด็ก)

 • The majority of the nation did not belong to trade unions.

(คนส่วนใหญ่ของประเทศ  มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพการค้า)

 • She belongs to the Labour party.

(เธอเป็นสมาชิกของพรรคแรงงาน)

 

6. “Benefit (v) from หรือ by”  -  ได้รับประโยชน์จาก

 • I think the patient will benefit from (by) a few days’ rest.

(ผมคิดว่าผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการพักผ่อนสอง-สามวัน)

 • She thinks she will benefit from (by) learning computer.

(เธอคิดว่าเธอจะได้รับประโยชน์จากการเรียนคอมพิวเตอร์)

 • Did you benefit from the lecture today?

(คุณได้ประโยชน์จากการบรรยายวันนี้หรือเปล่า)

 • James thought he got no benefit from going to school.

(เจมส์คิดว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากการไปโรงเรียน)

 • The firm benefitted from his ingenuity.

(บริษัทได้ประโยชน์จากความเฉลียวฉลาดของเขา)

 • Neither of them benefitted by what happened.

(พวกเขาทั้ง  ๒  คนมิได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น)

 

7. “Benefit (n) of”  -  ประโยชน์ของ

 • The Constitution was written for the benefit of all men.

(รัฐธรรมนูญถูกเขียนขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน)

 • So only a few reap the benefits of agricultural advance.

(ดังนั้น  เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของความก้าวหน้าทางการเกษตร)

 • The parents cooperate for the benefit of the child.

(พ่อแม่ร่วมมือกัน  เพื่อประโยชน์ของลูก)

 • He spends less time at work, to the benefit of the whole family.

(เขาใช้เวลาน้อยลงในการทำงาน  เพื่อประโยชน์ของคนทั้งครอบครัว)  (ทำงานน้อยลง  เพื่อให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น)

 • For the benefit of those who weren’t here last week, I’ll go over what I said.

(เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มิได้อยู่ที่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ผมจะทบทวน (พูดซ้ำ) ในสิ่งที่ผมพูด)  (สำหรับคนที่มิได้มาที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ผมจะพูดให้ฟังอีกครั้ง)

 

8. “Arrive at”  -  มาถึง  (ตำบล หรือสถานที่เล็กๆ  หรือ มาถึงข้อตกลง-ข้อสรุป-สถานการณ์-การตัดสินใจ  หลังจากใช้เวลา  ความพยายาม  ความคิดอย่างมาก)

 • They arrived at their destination on time.

(พวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลา)

 • She arrived at our home very late at night.

(เธอมาถึงบ้านของเราตอนดึกมากแล้ว)

 • He arrived back at his hotel soon after midnight.

(เขากลับมาถึงโรงแรมหลังเที่ยงคืนหน่อยเดียว)

 • We arrived at the airport in time to have dinner before the flight.

(เรามาถึงสนามบินทันเวลาทานอาหารเย็นก่อนออกบินไป)

 • After discussing the matter, we arrived at an agreement.

(หลังจากประชุมปรึกษาหารือเรื่องนั้นกันแล้ว  เราก็ตกลงกันได้)

 • It took us several hours to arrive at a decision.

(เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนำไปสู่การตัดสินใจ)

 • We finally arrived at a situation where we were making a small profit.

(เราในที่สุดก็พบกับสถานการณ์ซึ่งเรากำลังได้กำไรนิดหน่อย)  (จากที่เมื่อก่อนเคยขาดทุนมาตลอด  หรือเมื่อก่อนเคยทำกำไรได้มากมาย)

 

9. “Arrive in”  -  มาถึง  (เมือง หรือประเทศ)

 • She arrived in London a few months before her college began.

(เธอมาถึงลอนดอนสองสามเดือนก่อนมหาวิทยาลัยเปิด)

 • It was raining when we arrived in Chiang Mai.

(ฝนกำลังตกเมื่อเรามาถึงเชียงใหม่)

 • They arrived in Tokyo in December.

(พวกเขามาถึงโตเกียวในเดือนธันวาคม)

 • When did he arrive in Canada?

(เขามาถึงแคนาดาเมื่อไหร่นะ)

 • She remembers every detail about her arrival in Germany.

(เธอจำรายละเอียดได้ทุกอย่างเกี่ยวกับการมาถึงประเทศเยอรมัน)

 

10. “Approve of”  -  เห็นชอบ, ยินยอม, ยอมรับ, อนุญาต, อนุมัติ

 • She does not approve of smoking.

(เธอไม่เห็นด้วยกับ (ไม่อนุญาต) การสูบบุหรี่)

 • His boss fully approved of his work though it was submitted a bit late.

(เจ้านายของเขายอมรับอย่างเต็มที่กับงานของเขา  แม้ว่ามัน (ถูก) ส่งมาช้านิดหน่อย)

 • Her mother did not approve of her staying out late.

(แม่ของเธอไม่เห็นด้วยกับการที่เธอออกไปข้างนอกจนดึก)

 • My father did not approve of my sister’s marriage.

(พ่อของผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของน้องสาว)

 • His return to the office was widely approved of.

(การกลับสู่ตำแหน่งของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง)

 • His mother did not approve of Julie.

(แม่ของเขาไม่ยอมรับจูลี่)  (คือ ไม่อยากได้มาเป็นสะใภ้)

 • He did not approve of my pictures.

(เขาไม่ยอมรับภาพวาดของผม)  (คือ ไม่ชอบ ไม่ชื่นชมยกย่อง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้