Essential Prepositions (ตอนที่ 16)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Without”  -  โดยปราศจาก, โดยไม่มี, หากไม่มี, โดยมิได้

 • The guests left without saying goodbye.

(แขกจากไปโดยไม่กล่าวคำอำลา)

 • Human beings can’t live without air and water.

(มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอากาศและน้ำ)

 • They said they could live without love, but not without money.

(พวกเขากล่าวว่าพวกเขาอยู่ได้โดยปราศจากความรัก  แต่อยู่ไม่ได้หากไม่มีเงิน)

 • A bird without wings can’t survive in the forest.

(นกที่ปราศจากปีกไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้ในป่า)

 • You can’t make a table without wood.

(คุณไม่สามารถทำโต๊ะได้โดยปราศจากไม้)

 • Cars can’t run without petrol.

(รถวิ่งไม่ได้หากปราศจากน้ำมัน)

 • Some people can’t live without friends.

(คนบางคนมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดยปราศจากเพื่อน)

 

2. “Apart from”  -  นอกเหนือจาก  (= Besides)

 • Apart from clothes, they also needed some money.

(นอกจากเสื้อผ้าแล้ว  พวกเขายังต้องการเงินด้วย)

 • Apart from collecting stamps, he did nothing else.

(นอกเหนือจากสะสมแสตมป์แล้ว  เขาไม่ทำอะไรอีกเลย)

 • Who else is coming, apart from your brother?

(มีใครอีกที่จะมา  นอกเหนือจากพี่ชายของคุณ)

 • Apart from the injury to her head and hands, she broke both her legs.

(นอกเหนือจากบาดเจ็บที่ศีรษะและมือทั้งสองข้างแล้ว  เธอยังขาหักทั้งสองข้างด้วย)

 • Apart from a small accident, everything went well.

(นอกเหนือจากอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้ว  ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี)

 

3. “According to”  -  สอดคล้องกับ, ตาม, ตามที่................กล่าวไว้, เป็นสัดส่วนกับ

 • According to the water forecast, there will be a lot of rain next week.

(ตามที่พยากรณ์อากาศกล่าวไว้  จะมีฝนเยอะสัปดาห์หน้า)

 • According to yesterday’s paper, we can expect snow tonight.

(ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานว่าไว้  เราอาจคาดหวังได้ว่าจะมีหิมะตกคืนนี้)

 • There will be an English test tomorrow according to the teacher.

(จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษวันพรุ่งนี้  ตามที่ครูบอกไว้)

 • Everything went off according to plan.

(ทุกอย่างดำเนินไปตาม (สอดคล้องกับ) แผน)

 • The hotel charges you according to the size of room you require.

(โรงแรมคิดเงินคุณเป็นสัดส่วนกับขนาดของห้องที่คุณต้องการพัก)

 

4. “About”  -   ๑. ประมาณ

 • There were about 500 people at the wedding.

(มีคนประมาณ  ๕๐๐  คนที่งานแต่งฯ)

 • She’ll arrive about six o’clock.

(เธอจะมาถึงประมาณ    โมง)

                             ๒. เกี่ยวกับ

 • He never thinks about travelling abroad.

(เขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ)

 • She likes to talk about other people’s affairs

(เธอชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้าน)

 • He wants to see you about your advertisement.

(เขาต้องการพบคุณเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณลงไว้)

 • There’s something about him that frightens me.

(มีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่ทำให้ผมกลัว)

                          ๓. ไปยังสถานที่ต่างๆโดยทุกแห่ง, ในทิศทางต่างๆกัน

 • He spent a whole year travelling about America.

(เขาใช้เวลาทั้งปีเดินทางไปทั่วอเมริกา)

                         ๔. ในทุกทิศทาง, ทั่วทุกแห่งหน

 • The papers were scattered about the room.

(เอกสารถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วห้อง)

 

5. “Be about to”  -  กำลังจะ, ใกล้จะ, จวนจะ

 • I was about to ring you when your letter arrived.

(ผมกำลังจะโทรศัพท์ถึงคุณ  ตอนที่จดหมายของคุณมาถึง)

 • The train was about to leave when we arrived at the station.

(รถไฟกำลังจะออก  เมื่อเรามาถึงสถานี)

 • I was about to start my work when she came in.

(ผมใกล้จะเริ่มทำงานแล้ว  เมื่อเธอเดินเข้ามา)

 

6. “During”  -  ในระหว่าง

 • They went out during the storm.

(พวกเขาออกไปข้างนอกในระหว่างมีพายุ)

 • We met her during our stay in London.

(เราพบเธอในระหว่างที่เราพักอยู่ในลอนดอน)

 • During the war they lived with their friend in the country.

(ในระหว่างสงคราม  พวกเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนในชนบท)

 • We went to Phuket during the summer holiday.

(เราไปเที่ยวภูเก็ตในระหว่างวันหยุดหน้าร้อน)

 • During her lifetime she had met many difficulties and dangers.

(ในระหว่างช่วงชีวิตของเธอ  เธอได้ประสบกับความยากลำบากและภัยอันตรายนาๆชนิด)

 

7. “For the sake of”  -  เพื่อ, เพื่อเห็นแก่, เพื่อประโยชน์ของ

 • He sacrificed his life for the sake of his family.

(เขายอมสละชีวิตเพื่อประโยชน์ของครอบครัว)

 • She helped him for the sake of his parents.

(เธอช่วยเหลือเขาเพื่อเห็นแก่พ่อแม่ของเขา)

 • The UN Secretary asked both countries to be patient for the sake of world peace.

(เลขาธิการสหประชาชาติขอร้องให้ทั้งสองประเทศมีความอดทน  เพื่อเห็นแก่สันติภาพโลก)

 • They agreed to compromise for the sake of settling the matter.

(พวกเขายอมที่จะประนีประนอมกัน  เพื่อให้เรื่องนั้นสิ้นสุดลง)

 • For the sake of saving a few dollars, John walks to school.

(เพื่อเห็นแก่การประหยัดเงินไม่กี่เหรียญ  จอห์นเดินไปโรงเรียน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้