Essential Prepositions (ตอนที่ 15)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Come by”  -  ได้รับ, ได้มา

 • How did you come by all that money?

(คุณได้เงินทั้งหมดนั้นมาอย่างไร)

 • No one knew how he came by the money.

(ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้เงินมาอย่างไร)

 • A good job like that is hard to come by.

(งานดีๆอย่างนั้นได้มายาก)

 • Money easily come by is often easily spent.

(เงินที่ได้มาง่ายๆ ก็มักจะใช้ไปง่ายๆ)  (เงินที่หามาง่าย  ก็มักใช้หมดไปง่าย)

 

2. “Cheer up”  -   ๑. พูดปลอบใจ, กระตุ้นให้เข้มแข็ง, ทำให้ร่าเริง หรือมีความสุข, ทำให้มีชีวิตชีวา หรือร่าเริง

 • Try to cheer her up; she hasn’t been feeling well lately.

(จงพยายามพูดให้กำลังใจเธอหน่อย  เธอไม่ค่อยสบายเลยหมู่นี้)

 • The support of the students cheered up the losing team and they played harder and won.

(การสนับสนุนของพวกนักเรียน  ช่วยกระตุ้นให้ทีมที่แพ้เข้มแข็งและเล่นหนักขึ้น  และชนะในเวลาต่อมา)

 • We went to the hospital to cheer up a sick friend.

(เราไปโรงพยาบาลเพื่อให้กำลังใจเพื่อนที่ป่วย)  (เพื่อทำให้เพื่อนมีความสุขมากขึ้น)

 • Flowers cheer up a room.

(ดอกไม้ช่วยทำให้ห้องดูมีชีวิตชีวาขึ้น)

                                 ๒. รู้สึกมีความสุข, เลิกเศร้าหรือท้อถอย, มีความหวัง-เบิกบานใจ (รื่นเริง)-ยินดี

 • Randy was sad at losing the business, but he cheered up at the sight of his daughter.

(แรนดี้เศร้าใจที่ต้องสูญเสียธุรกิจไป  แต่เขาเบิกบานใจ (เลิกเศร้าหรือท้อถอย, รู้สึกดีขึ้น) เมื่อมองไปที่ลูกสาว)

 • Cheer up!  The worst is over.

(จงมีความหวัง  สิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้ว)

 

3. “Bring back”  -  นำกลับมา, เอามาคืนหรือใช้กลับคืน

 • Your story brings back pleasant memories.

(เรื่องของคุณนำความทรงจำที่แสนหวานกลับคืนมา)

 • You may borrow my car if you will bring it back by tomorrow.

(คุณจะยืมรถของผมไปก็ได้  ถ้าคุณจะนำมันมาคืนในวันพรุ่งนี้)

 

4. “Bring up”  -  อบรม-เลี้ยงดู, ยกขึ้นมาพูด, นำเสนอ, พูด หรือกล่าวถึง

 • She brought up her children quite well and gave them good education as well.

(เธอเลี้ยงดูลูกอย่างดีมาก  และให้การศึกษาพวกเขาอย่างดีเช่นกัน)

 • I will bring up my proposal at the next meeting.

(ผมจะนำข้อเสนอของผมขึ้นมาพูดในการประชุมคราวหน้า)

 • At the class meeting Jack brought up the idea of a picnic.

(ที่การประชุมของชั้นเรียน  แจ๊คพูดถึงความคิดเรื่องการไปปิกนิก)  (ที่จะจัดขึ้นในอนาคต)

 

5. “Call on”  -  แวะเยี่ยม (คน)

 • I called on one of my old friends at the college when I went to New York last summer.

(ผมแวะเยี่ยมเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง  เมื่อผมไปนิวยอร์กหน้าร้อนปีที่แล้ว)

 • She will call on me tomorrow.

(เธอจะแวะมาเยี่ยมผมวันพรุ่งนี้)

 • Mrs. Betty was not at home when I called on her.

(มิสซิสเบ็ตตี้ไม่อยู่บ้านเมื่อผมแวะไปเยี่ยมเธอ)

 

6. “Call at”  -  แวะ (สถานที่)

 • Please call at my house first.

(โปรดแวะที่บ้านผมก่อน)

 • He called at her house last night.

(เขามาแวะที่บ้านเธอเมื่อคืนนี้)

 

7. “Explain something to someone”  -  อธิบายอะไรให้ใครฟัง

 • Please explain this maths problem to me.

(โปรดอธิบายโจทย์เลขข้อนี้ให้ผมฟังหน่อย)

 • She explained to the police how the accident occurred.

(เธออธิบายให้ตำรวจฟังว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

 

8. “Introduce (someone) to (someone)”  -  แนะนำใครให้รู้จักกับใคร, แนะนำให้รู้จักกับ

 • I introduced her to my parent last week.

(ผมแนะนำเธอให้รู้จักกับพ่อแม่ของผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

 • She will introduce me to the company’s manager.

(เธอจะแนะนำผมให้รู้จักกับผู้จัดการของบริษัท)

 • He introduced his daughter to the pleasure of reading.

(เขาแนะนำลูกสาวให้รู้จักกับความเพลิดเพลินของการอ่าน)

 • The company has introduced the latest production technology to its staff.

(บริษัทได้แนะนำเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดให้กับพนักงานของบริษัท)

 

9. “Be certain of”  -  แน่ใจ

 • Are you certain of the date?

(คุณแน่ใจหรือว่า  วันเดือนปีนั้นถูกต้อง)

 

10. “Take down”  -  จด, เขียน, บันทึก

 • The student took down everything the teacher said.

(เด็กนักเรียนคนนั้นจดทุกอย่างที่ครูพูด)

 • You had better take my address down.

(คุณควรจดที่อยู่ของผมไปดีกว่านะ)

 • She took down her boss’s remarks in shorthand.

(เธอจดคำพูดของเจ้านายโดยเชาวเลข)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้