Essential Prepositions (ตอนที่ 14)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Come across”  =  พบหรือเจอโดยบังเอิญ

 • Searching in the library, I came across an old forgotten manuscript.

(ค้นคว้าในห้องสมุด  ผมพบโดยบังเอิญต้นฉบับเก่าแก่ที่ถูกลืมไปแล้ว)  (เจอต้นฉบับฯโดยบังเอิญ)

 

2. “Under one’s arm”  =  หนีบอยู่ใต้รักแร้ของเขา

 • He came into the room, with a newspaper under his right arm.

(เขาเดินเข้ามาในห้อง  โดยมีหนังสือพิมพ์หนีบอยู่ใต้รักแร้ข้างขวา)

 

3. “In one’s hand”  =  อยู่ในมือของเขา

 • The teacher had a book in her left hand and a pen in her right.

(คุณครูมีหนังสืออยู่ในมือข้างซ้าย  และปากกาอยู่ในมือขวา)

 

4. “Under pressure”  -  ภายใต้ความกดดัน

 • You can’t do a good job if you do it under pressure.

(คุณทำงานไม่ได้ดี  ถ้าคุณทำมันภายใต้ความกดดัน)

 

5. “Under treatment”  -  ได้รับการเยียวยารักษา

 • He is under treatment for an ulcer.

(เขากำลังได้รับการเยียวยารักษาแผลพุพอง-เน่าเปื่อย)

 

6. “Children under 12”  -  เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒

 • Children under 15 are not allowed to enter the competition.

(เด็กอายุต่ำกว่า  ๑๕  มิได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน)

 

7. “During”  -  ในระหว่าง

 • During the heavy storm, a number of houses were severely devastated by it.

(ในระหว่างพายุจัด  บ้านจำนวนมากถูกทำลายอย่างรุนแรงโดยมัน)

 • Did you meet my sister during our stay in Tokyo?

(คุณพบน้องสาวของผม ในระหว่างที่คุณพักในโตเกียวหรือเปล่า)

 • During the lecture professor Woods spoke on various topics.

(ในระหว่างเล็คเชอร์  อาจารย์วูดส์พูดหลายหัวข้อ)

 • During the rain Jim went under a tree for a shelter.

(ระหว่างฝนตก  จิมเข้าใต้ต้นไม้เพื่อหาที่หลบฝน)

 

8. “Instead of (= In place of = In lieu (ลู) of)   -  แทนที่จะ

 • Instead of going home to his wife, he took his secretary to the cinema.

(แทนที่จะกลับบ้านไปหาภรรยา  เขาพาเลขาฯ ของเขาไปดูหนัง)

 • I wore mittens instead of (= in place of = in lieu (ลู) of) gloves.

(ผมสวมถุงมือแบบปล่อยให้นิ้วโผล่ออกมาแทนถุงมือแบบคลุมนิ้ว)

 • The grown-ups had coffee but the children wanted milk instead of

(= in place of = in lieu of) coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆต้องการนมแทนกาแฟ)

 • The boys went fishing instead of (= in place of = in lieu of) going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • The Vice-President talked at the meeting instead of (= in place of = in lieu of) the President, because the President was sick.

(รองประธานาธิบดีกล่าวในที่ประชุมแทนท่านประธานาธิบดี  เพราะว่าท่านประธานา        ธิบดีป่วย)

 • The magician appeared on the program instead of (= in place of = in lieu of) a singer.

(นักมายากลปรากฏตัวในรายการแทนนักร้อง  -  เนื่องจากนักร้องป่วยหรือติดภารกิจ)

 

9. “In case of”  -  ในกรณีที่

 • There is a fire extinguisher on every floor in case of fire.

(มีเครื่องดับเพลิงอยู่ทุกชั้น (ของอพาร์ตเมนต์-โรงแรม) ในกรณีที่เกิดไฟไหม้)  (คือมีเตรียมไว้เผื่อเกิดไฟไหม้)

 • In case of fire, take an emergency exit.

(ในกรณีที่เกิดไฟไหม้  ให้ใช้ทางออกฉุกเฉิน)

 • Take your umbrellas in case of rain.

(เอาร่มของคุณติดไปด้วยนะ  เผื่อฝนตก)

 • The wall was built along the river in case of floods.

(กำแพงถูกสร้างขึ้นตามฝั่งแม่น้ำเพื่อป้องกัน (หรือในกรณีที่เกิด) น้ำท่วม)

 

10. “Before”  -  ก่อน

 • She will leave the room before we finish the meeting.

(เธอจะออกจากห้องก่อนเราประชุมเสร็จ)

 • Turn off the light before you go out.

(จงปิดไฟก่อนคุณออกไปข้างนอก)

 • Before he could say anything, she returned his wedding ring to him.

(ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมา  เธอก็คืนแหวนแต่งงานให้เขาไป)  (เธอเลิกล้มแผนแต่งงานกับเขา)

 

11.  “After”  -  หลัง

 • We will start our work after we discuss with our boss.

(เราจะลงมือทำงานหลังจากเราปรึกษากับหัวหน้าของเรา)

 • After you have finished (หรือ finish) your report, submit it to your professor.

(เมื่อคุณเขียนรายงานเสร็จแล้ว  ส่งมันให้อาจารย์ของคุณ)

 • Lock the door after you come in.

(จงล็อคประตู  หลังจากคุณเข้ามาข้างในแล้ว)

 

12. “Die of”  -  ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ, ตายด้วยความหิว-กระหาย-เบื่อหน่าย อย่างมาก

In former times the people of Thailand often died of cholera (ค้อล-เลอะ-ร่ะ).

(ในสมัยก่อน  คนไทยมักตายด้วยอหิวาตกโรค)

 • People who get lost in the desert are likely to die of thirst.

(ผู้คนที่หลงทางในทะเลทราย  อาจตายด้วยความกระหายน้ำอย่างมาก)

 • I haven’t eaten anything for the whole day and I’m dying of hunger

(ผมไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวัน  ผมกำลังจะตายด้วยความหิวอย่างมาก)

 • We had nothing to do at the refugee camp and nearly died of boredom

(เราไม่มีอะไรทำที่ค่ายผู้ลี้ภัย  และเกือบจะตายด้วยความเบื่ออย่างมาก)

 

13. “Die away” (= Die down)  -  {(เสียงหัวเราะ, ลม) ลดความดังหรือความรุนแรงลง, (เสียง) ค่อยๆแผ่วเบาลงและเงียบไปในที่สุด}

 • The wind died down.

(ลมหยุดพัด)

 • The music died away.

(ดนตรีค่อยๆแผ่วเบาลงและเงียบไปในที่สุด)

 • He waited until their excitement had died down.

(เขารอจนกระทั่งคนพวกนั้นหายตื่นเต้น)

 • His mother’s anger died away.

(ความโกรธของแม่ของเขาค่อยๆลดลงและหมดไป)

 

14. “Die out”  -  สูญพันธุ์, ตายหรือหายไปอย่างช้าๆ

 • This kind of bird is dying out.

(นกชนิดนี้กำลังจะสูญพันธุ์)

 • If you pour salt water on grass, it dies out.

(ถ้าคุณเทน้ำเกลือลงบนหญ้า  มันจะตายอย่างช้าๆ)

 • The American colonists started colleges so that learning would not die out.

(ชาวอาณานิคมในอเมริกาเริ่มต้นวิทยาลัย  เพื่อที่ว่าการเรียนรู้จะได้ไม่สาบสูญไป)  (เนื่องจากคนพวกนี้อพยพมาจากยุโรป  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมากมาย  พออพยพมาตั้งอาณานิคมในอเมริกา  จึงจัดตั้งวิทยาลัย  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อพยพ  โดยหวังว่าความรู้ด้านต่างๆจะไม่สูญหายไป)

 

15. “Regardless of” (= Without regard to)  -  โดยไม่คำนึงถึง (ว่า), โดยไม่สนใจ (ว่า)

 • He has kept on working, regardless of (= without regard to) being told to stop.

(เขาทำงานต่อไปโดยไม่คำนึงถึงว่า (โดยไม่สนใจว่า) ถูกบอกให้หยุดทำ)

 •  If they are determined to strike, they will do so regardless of (= without regard to) what the law says.

(ถ้าพวกเขามุ่งมั่นที่จะนัดหยุดงาน  เขาก็จะทำมันโดยไม่คำนึงถึงว่า (โดยไม่สนใจว่า) กฎหมายว่าไว้อย่างไร)

 • She was injured in a car accident but she carried on her work regardless of (= without regard to) the pain.

(เธอได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุทางรถยนต์  แต่เธอก็ทำงานต่อไปโดยไม่คำนึงถึง (โดยไม่สนใจ) ความเจ็บปวด)

 

16. “Keep up with” (= Catch up with)  -  ตามทัน, ไล่ทัน, แข่งขันกับ, ไม่ล้าหลัง

 • They are trying to keep up with (catch up with) the advances of science.

(พวกเขากำลังพยายามที่จะตามทัน (ไล่ทัน, แข่งขันกับ) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยา ศาสตร์)

 

17. “Carry on with”  -  ดำเนินต่อไปกับ

 • In spite of the problems, the engineers are going to carry on with the project. 

(ทั้งๆที่มีปัญหา  วิศวกรก็จะดำเนินต่อไปกับโครงการ)  (คือ  ดำเนินโครงการต่อไป) 

 

18. “In the middle of”  -  อยู่ตรงกลาง, ตรงกลาง

 • They placed the books in the middle of the room.

(พวกเขาวางหนังสือไว้กลางห้อง)

 • In the middle of the lawn was a great cedar tree.

(กลางสนามหญ้ามีต้นซีดาร์ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง)

 • Bob was standing in the middle of the room.

(บ๊อบกำลังยืนอยู่กลางห้อง)

 • She sat down in the middle of the front row.

(เธอนั่งอยู่ตรงกลางแถวหน้า)

 

19. In (From) the direction of  -  ใน (จาก) ทิศทางของ

 • A very loud noise came from the direction of the kitchen.

(เสียงดังมากมาจากทิศทางของครัว)  (เสียงดังมาจากในครัว)

 • They were going in the direction of London.

(พวกเขากำลังไปในทิศทางของลอนดอน)  (เขามุ่งไปทางลอนดอน)

 

20. “On foot”  -  โดยทางเท้าหรือเดินไป

 • When Jim was young, he went to school on foot.

(เมื่อจิมเป็นเด็ก  เขาเดินไปโรงเรียน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้