Essential Prepositions (ตอนที่ 12)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Get over”  -  ๑. ฟื้นหรือหายจาก (ไข้, ความเจ็บป่วย, ความผิดหวัง),  ๒. เอา ชนะหรือมีชัยต่อ (ความยากลำบาก, การต่อต้าน-คัดค้าน)  ๓. ยอมรับหรือลืม (ความโศกเศร้า, ความประหลาดใจ๔. ทำให้เข้าใจหรือยอมรับ  ๕. ทำเสร็จสิ้น, ทำจนจบ     ๖. ผ่านไป (บนถนน)

                    ๑. ฟื้นหรือหายจาก (ไข้, ความเจ็บป่วย, ความผิดหวัง)

 • Kim’s father has got over his illness.

(พ่อของคิมหายป่วยแล้ว)

 • I’ve got over the shock now.  I feel much better.

(ผมหายตกใจแล้วขณะนี้  ผมรู้สึกดีขึ้นมาก)

 • The man returned to work after he got over his illness.

(ชายคนนั้นกลับมาทำงาน  หลังจากเขาหายป่วย)

 • Have you got over the shock?

(คุณหายตกใจหรือยังครับ)

 • George did not get over his homesickness for some time.

(จอร์ชไม่หายคิดถึงบ้านอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง)

 • She is just getting over mumps.

(เธอกำลังหายป่วยจากโรคคางทูม)

                    ๒. เอาชนะหรือมีชัยต่อ (ความยากลำบาก, การต่อต้าน-คัดค้าน)

 • I hope my explanation will get over your objections to the proposal.

(ผมหวังว่าคำอธิบายของผมจะเอาชนะการคัดค้านของคุณต่อข้อเสนอนี้)  (หวังว่าคำอธิบายจะทำให้คุณเลิกคัดค้านข้อเสนอ)

 • One mother got over this problem by leaving her baby with someone else.

(แม่คนหนึ่งเอาชนะปัญหานี้โดยการทิ้งลูกน้อยของเธอไว้กับคนอื่น)  (คือ  ทิ้งลูกไว้ให้คนอื่นเลี้ยงแทนตน)

                     ๓. ยอมรับหรือลืม (ความโศกเศร้า, ความประหลาดใจ)

 • It is hard to get over the death of a member of your family.

(มันยากที่จะลืม (ยอมรับ) ความเศร้าโศกเสียใจของคุณ  เมื่อสมาชิกในครอบครัวตาย)

                    ๔. สื่อสารเพื่อให้ได้รับความเข้าใจ, ทำให้เข้าใจ, เข้าใจ

 • We could not get over the speed of Mary’s recovery from pneumonia.

(เราไม่สามารถเข้าใจความรวดเร็วของการฟื้นไข้จากโรคปอดบวมของแมรี่)  (เราประหลาดใจอยู่เป็นเวลานาน  เพราะแมรี่หายป่วยเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อ)

 • He got his meaning over to Tom at the fourth time of trying.

(เขาสื่อสารเพื่อทำให้ทอมเข้าใจความหมาย (ของสิ่งที่เขาพูด) ในความพยายามเป็นครั้งที่สี่)  (ต้องพูดถึง  ๔  หน  เขาจึงสามารถทำให้ทอมเข้าใจได้)

 • The teacher got over the idea of subtraction to the students.

(ครูทำให้เข้าใจความคิดเรื่องการลบเลขแก่นักเรียน)  (ครูทำให้นักเรียนเข้าใจการลบเลข)

                    ๕. ทำเสร็จสิ้น, ทำจนจบ

 • Jim worked fast to get his lesson over.

(จิมทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้จบบทเรียน)

                    ๖. ผ่านไป (บนถนน)

 • It was hard to get over the muddy road.

(มันยากที่จะเดินทางผ่านไปบนถนนที่เป็นโคลน)

 

2. “Get rid of”  -  กำจัด, ขจัด, ละทิ้ง, ทำลาย

 • I don’t know why they want to get rid of me.

(ผมไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการกำจัดผม)  (ทำให้ผมพ้นจากตำแหน่ง  หรือพ้นไปจากที่นี่)

 • You must get rid of such a silly idea.

(คุณจะต้องละทิ้งความคิดโง่ๆ แบบนั้น)

 • The body gets rid of excess water through the urine.

(ร่างกายกำจัดน้ำส่วนเกินผ่านทางน้ำปัสสาวะ)

 • How do they get rid of rats and mice?

(คุณกำจัด-ทำลายพวกหนูด้วยวิธีไหน)

 • It is not easy to get rid of a bad habit.

(มันไม่ง่ายที่จะละทิ้ง-ขจัดนิสัยเลวๆ)

 • Betty started to worry about how to get rid of her guests.

(เบ็ตตี้เริ่มวิตกเกี่ยวกับว่าจะกำจัดแขกของเธออย่างไร)  (ทำอย่างไร  แขกจึงจะกลับเสียที)

 • We had to get rid of the director.

(เราจำเป็นต้องกำจัดผู้อำนวยการคนนี้)  (ทำให้เขาพ้นไปจากที่นี่  หรือถูกส่งไปอยู่ที่อื่น)

 • She wanted to get rid of her old car and buy a new one.

(เธอต้องการขายรถยนต์คันเก่าของเธอ  และซื้อคันใหม่)

 • Do your best to get rid of the children.

(ทำของคุณให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกอยู่ห่างๆคุณ)  (ไม่มารบกวนสมาธิคุณเวลาทำงาน)

 • We were glad to get rid of our neckties and overcoats.

(เราดีใจที่ได้ขจัด (ไม่ต้องสวม) เน็คไทและเสื้อนอก)  (ดีใจที่ไม่ต้องผูกเน็คไทและสวมเสื้อนอก)

 • You should try to get rid of your inhibitions.

(คุณควรพยายามขจัด (ละทิ้ง) นิสัยเก็บกดของคุณให้หมดไป)

 

3. “Convince someone of something”  -  ทำให้ใครเชื่อ (มั่นใจ) ในเรื่อง............

 • These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.

(ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา)

 • I understand your criticism, but I am not totally convinced of it.

(ผมเข้าใจคำวิจารณ์ของคุณ  แต่ผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะ)  (เชื่อเพียงบางส่วนเท่านั้น)

 • She was convinced of her mother’s innocence.

(เธอมั่นใจในความบริสุทธิ์ของแม่ของเธอ)

 

4. “Convince someone + To +Verb 1”  -  ชักจูงใครให้ทำอะไรบางอย่าง

 • Powerful advertising can convince people to buy almost anything.

(การโฆษณาที่มีพลัง  สามารถชักจูงให้ผู้คนซื้อเกือบทุกอย่าง)

 • They made a massive attempt to convince the Thai people to boycott the election.

(พวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากมาย  ที่จะทำให้คนไทยไม่ไปเลือกตั้ง)

 

5. “Disapprove of”  -  ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วยกับ

 • The other members disapproved of his methods.

(สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา)

 

6. “Be assured of”  -  (ถูกทำให้) มั่นใจหรือเชื่อมั่นใน

 • After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.

(หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย

 • Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.

(ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ)

 

7. “Buy something for someone”  -  ซื้ออะไรให้ใคร

 • I bought a present for her on her birthday.

(ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด)

 

8. “Wait for”  -  รอคอย, พร้อมให้ใช้ (งาน), พร้อมที่จะทำ (งาน)

 • They were waiting for their old friends at the airport. 

(พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน)

 • We’re waiting for a bus.

(เรากำลังรอรถประจำทาง)

 • He waited patiently for her.

(เขารอคอยเธออย่างอดทน)

 • I’ll wait for Jimmy here to catch up with me.

(ผมจะรอจิมมี่ที่นี่  เพื่อให้เขาตามผมทัน)

 • His bicycle waited for him at the station.

(รถจักรยานของเขาพร้อมให้เขาใช้งานอยู่ที่สถานี)

 • I’ve a lot of work waiting for me.

(ผมมีงานมากมายรอผมอยู่)  (ผมมีงานเตรียมพร้อมให้ต้องทำเยอะแยะ)

 

9. “Wait on  หรือ  upon”  -  รับใช้, ให้บริการ

 • They wait on you very well in this shop.

(พวกเขารับใช้-ให้บริการคุณดีมากในร้านนั้น)

 • Jane has a summer job waiting on an invalid.

(เจนมีงานทำในหน้าร้อน คือคอยรับใช้คนป่วย)

 • I like salesgirls who wait on me courteously.

(ฉันชอบพนักงานขายสาว  ผู้ซึ่งให้บริการฉันอย่างสุภาพ)

 • The women were very eager to wait on his table.

(ผู้หญิงพวกนั้นกระตือรือร้นทีจะไปเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะเขา)  (เขาเป็นดาราภาพยนตร์ชื่อดัง)

 

10. “Wait up”  -  รออยู่จนดึกดื่น, ถ่างตาคอย

 • She told her parents not to wait up for her.

(เธอบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องรอเธอ (กลับบ้าน) จนดึกดื่น)

 • I will be late tonight.  Don’t wait up for me.

(ผมจะกลับช้าคืนนี้  ไม่ต้องถ่างตาคอยผมนะ)

 • She said that you shouldn’t bother to wait up for her.

(เธอพูดว่า  คุณไม่ต้องเดือดร้อนถ่างตารอเธอ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้