Essential Prepositions (ตอนที่ 11)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Ask for”  -  ๑. เรียกร้อง (ราคาสินค้า), คิดราคา,   ๒. ขอพูดกับ,   ๓. ขอ (เงิน, คำแนะนำ ฯลฯ),   ๔.  เรียกหา (เรื่อง, ความยุ่งยาก), เชื้อเชิญ (ปัญหา, ความยุ่งยาก)

          ๑. เรียกร้อง (ราคาสินค้า), คิดราคา

 • What price do you ask for this car?

(คุณคิดราคาเท่าไรสำหรับรถคันนี้)

 • They asked a lot of money for that old house.

(พวกเขาเรียกเงิน (คิดราคา) มากมายสำหรับบ้านเก่าหลังนั้น)

          ๒. ขอพูดกับ

 • James’s parents went to school and asked for the headmaster.

(พ่อแม่ของเจมส์ไปโรงเรียน  และขอพูดกับอาจารย์ใหญ่)

 • My mother said that Tom had called asking for me.

(แม่ของผมบอกว่าทอมโทรศัพท์มาจะขอคุยกับผม)

          ๓. ขอ (เงิน, คำแนะนำ ฯลฯ)

 • She asked for a drink of water.

(เธอขอดื่มน้ำ)

 • I asked for help with my project.

(ผมขอความช่วยเหลือในโครงการของผม)

 • He asked me for some money.

(เขาขอเงินผม)

 • I asked my parents for some advice.

(ผมขอคำแนะนำจากพ่อแม่)

 • The child didn’t ask for the cake; he just took it.

(เด็กไม่ได้ขอเค้ก  เขาหยิบมันไปโดยไม่บอกกล่าว) 

          ๔.  เรียกหา (เรื่อง, ความยุ่งยาก), หาเรื่องเดือดร้อน,  เชื้อเชิญ (ปัญหา, ความยุ่งยาก)

 • We are not here to ask for trouble

(เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะหาเรื่องเดือดร้อน)

 • So you refuse to apologize.  Very well, you’ve asked for it.

(หมายความว่าคุณไม่ยอมขอโทษใช่ไหม  ดีละ  คุณเรียกหาเรื่องเดือดร้อนเองนะ)

 • You’re really asking for trouble speaking to me like that.

(คุณช่างหาเรื่องเดือดร้อนเสียจริงๆ ที่พูดกับผมแบบนั้น)

 • Mark drives fast on worn-out tires; he is asking for trouble.

(มาร์คขับรถเร็วด้วยรถที่มียางเก่าชำรุด  เขากำลังหาเรื่องเดือดร้อน)  (ยางรถอาจจะระเบิด  และเกิดอันตรายขึ้นกับมาร์ค)

 • The workman lost his job, but he asked for it by coming to work drunk several times.

(คนงานคนนั้นตกงาน  แต่เขาเชื้อเชิญ (หาเรื่องเดือดร้อน) มันเองโดยการมาทำงานทั้งๆเมาหลายครั้งหลายหน)  (เขาทำให้ตนเองต้องตกงาน เพราะมาทำงานทั้งๆที่เมา)

 

2. “Ask after”  -  ถามข่าวคราว, ถามถึง, ถามสารทุกข์สุขดิบ

 • I met Susan at the party; she asked after you.

(ผมพบซูซานที่งานเลี้ยง  เธอถามถึงคุณ)  (ว่าสบายดีหรือเปล่า)

 • I saw Mrs. Simpson in the supermarket.  She asked after you.

(ผมเจอมิสซิสซิมสันที่ซูเปอร์มาเกต  เธอถามถึงคุณ)

 • She asked after my father.

(เธอถามถึงพ่อของผม)  (ว่าเป็นอย่างไรบ้าง)

 

3. “Call back”  -  ๑. โทรศัพท์ไปใหม่อีกครั้ง, โทรฯกลับไปหา  ๒. ขอให้กลับมา, เรียกให้กลับมา

          ๑. โทรศัพท์ไปใหม่อีกครั้ง, โทรฯ กลับไปหา

 • Why didn’t you call him back in an hour?

(ทำไมคุณไม่โทรฯ ไปหาเขาใหม่อีกครั้งภายใน    ชั่วโมง)

 • I told him I would call him back when I had some news.

(ผมบอกเขาว่าผมจะโทรฯ ไปหาเขาใหม่อีกครั้ง  เมื่อผมมีข่าวคราว)

 • Would you ask Mr. Smith to call me back as soon as possible?

(คุณจะกรุณาขอให้มิสเตอร์สมิธโทรฯ กลับไปหาผมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  ได้ไหมครับ)

          ๒. ขอให้กลับมา, เรียกให้กลับมา

 • I was just leaving when my friend called me back.

(ผมกำลังออกไปได้นิดเดียว  เมื่อเพื่อนเรียกให้ผมกลับมา)

 

4. “By his/her bed”  -  ข้างหรือใกล้เตียงของเขา/เธอ

 • I sat by her bed.

(ผมนั่งข้าง – หรือใกล้ – เตียงของเธอ)

 

5. “By the time”  -  ขณะที่, ในเวลาที่, ราวๆ เวลาที่

By the time I went to bed, I was absolutely exhausted. 

(ในเวลาที่ผมเข้านอน  ผมเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง)

 

6. “Be disappointed in (หรือ by)  -  ผิดหวังในเรื่อง, ผิดหวังกับ

 • The mayor was disappointed in the result of the election.

(นายกเทศมนตรีผิดหวังในผลการเลือกตั้ง)

 • The staff were disappointed in (by) the manager’s answer.

(พนักงานผิดหวังกับคำตอบของผู้จัดการ)

 • The players were disappointed in (by) the result of the football match.

(ผู้เล่นผิดหวังกับผลการแข่งขันฟุตบอล)

 

7. “Be disappointed to + Verb 1”  -  ผิดหวังที่............

 • Mr. Alfred was disappointed to find no one at home.

(มิสเตอร์อัลเฟรดผิดหวังที่พบว่าไม่มีใครอยู่บ้าน)

 • I was disappointed to learn that Bill and Harvey couldn’t come to my party.

(ผมผิดหวังที่รู้ว่าบิลและฮาร์วีไม่สามารถมางานเลี้ยงของผม)

 

8. “In recent years”  -  ในช่วงไม่กี่ปีมานี้

 • There has been considerable development of the country’s infrastructures in recent years.

(มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้)

 • In recent years, there have been a large number of tourists coming to Thailand all the time.

(ในช่วงไม่กี่ปีมานี้  มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทยตลอดเวลา)

 

9. “In the meantime (= Meanwhile)  -  ในระหว่างนั้น, ในขณะเดียวกัน

 • Big cuts in the tax on luxury goods benefited only a few.  In the meantime, thousands of families find it hard to make end meet. 

(การลดภาษีอย่างมากมายแก่สินค้าฟุ่มเฟือย  ให้ประโยชน์กับคนเพียงไม่กี่คน  ในขณะเดียวกัน  หลายพันครอบครัวพบว่ายากลำบากที่จะหาให้พอกิน)

 

10. In love”  -  อยู่ในความรัก, กำลังมีความรัก

 • People in love are usually optimistic.

(คนที่กำลังมีความรัก  มักมองโลกในแง่ดีเสมอ)

 

11. “In favor of  -  เห็นด้วย, สนับสนุน

 • Democratic government is always in favor of free speech.

(รัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นด้วยกับการพูดอย่างเสรี – ของประชาชน – เสมอ)

 

12. “In an effort to”  -  ด้วย (ใน) ความพยายามที่จะ

 • They studied hard in an effort to pass the exam.

(พวกเขาขยันเรียน  ด้วยความพยายามที่จะสอบให้ผ่าน)

 • In an effort to catch the first bus, she got up earlier than usual.

(ในความพยายามที่จะไปให้ทันรถประจำทางคันแรก  เธอตื่นเช้ากว่าปกติ)

 

13. “Rely on”  -  ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย

 • I can rely on my close friend.

(ผมสามารถไว้ใจเพื่อนสนิทของผม)

 

14. “Depend on (upon)”  -  พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่

 • We can depend on our president for his strong leadership.

(เราสามารถพึ่งพาท่านประธานาธิบดี   ในด้านความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของเขา)

 • It depends on you whether you want to stay here or not.

(มันอยู่ที่ (ขึ้นอยู่กับ) คุณว่า  คุณต้องการจะพักอยู่ที่นี่หรือไม่)

 

15. “Insist on (upon)”  -  ยืนกราน, เน้น, ยืนหยัด, ยืนยัน, เรียกร้อง

 • She insisted on going to the party.

(เธอยืนกรานจะไปงานเลี้ยงให้ได้)

 • The old couple insisted on remaining in their home.

(คู่สามีภรรยาชรายืนยันที่จะคงอยู่ในบ้านของตน)

 • The farmer insisted on his rights for the land.

(ชาวนาคนนั้นยืนยันสิทธิของตนในที่ดิน)

 • The speaker did not insist on (upon) that issue.

(ผู้พูดมิได้เน้นย้ำในประเด็นนั้น)

 • He insisted on paying for the meal.

(เขายืนกรานที่จะจ่ายค่าอาหารให้ได้)

 • I insisted on a contract that gave me some sort of security.

(ผมยืนกรานใน (ว่าจะต้องมี) สัญญา  ซึ่งให้ความมั่นคงบางอย่างกับผม)

 • Most universities insist on an interview before they accept a student.

(มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยืนกราน (เรียกร้อง, เน้น) (ว่าจะต้องมี) การสัมภาษณ์  ก่อนที่ตนเองจะรับเด็กนักเรียนเข้าเรียน)

 

16. “On condition that  -  โดยมีเงื่อนไขว่า

 • I will lend you the money on condition that you pay it back in one month. 

(ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน   เดือน)

 

17. “On deposit”  -  (ฝากไว้) ในธนาคาร

 • I have $ 500 on deposit in my account.  

(ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐  ดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร)

 

18. “On duty”  -  อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่

 • There is always one teacher on duty during study hour.  

(มีครูอยู่    คนเสมอ  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน)  (คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน)

 

19. “Under pressure”  -  ภายใต้ความกดดัน

 • You can’t do a good job if you do it under pressure.

(คุณทำงานไม่ได้ดี   ถ้าคุณทำมันภายใต้ความกดดัน)

 

20. “Under repair”  -  กำลังได้รับการซ่อมแซม, อยู่ระหว่างการซ่อมแซม

 • The bridge is under repair.

(สะพานอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้