Essential Prepositions (ตอนที่ 10)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Beware of”  -  ระวัง, โปรดระวัง, ระวังตัว

 • Beware of the dog !

(ระวังสุนัข !)

 • Beware of cheap imitations.

(โปรดระวังของเลียนแบบ (ของปลอม) ราคาถูก)

 

2. “Complain of  หรือ  about”  -  บ่น, อุทธรณ์, ร้องเรียน, ร้องทุกข์, โวยวาย  (ในเรื่อง หรือเกี่ยวกับ)

 • They never complain of (about) their hardship. 

(พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย)

 • Everybody complains about (of) the inconvenience, but nobody does anything about it.

(ทุกคนร้องเรียน (บ่น) เกี่ยวกับความไม่สะดวกสบาย  แต่ไม่มีใครทำอะไรเพื่อจะแก้ไขมัน)

 • Women complain of pressure on them to get jobs.

(ผู้หญิงร้องทุกข์ (บ่น) ในเรื่องแรงกดดันต่อพวกเธอให้ต้องหางานทำ)

 • He complained of (about) pain in the chest.

(เขาร้องเรียน (บ่น) เกี่ยวกับความเจ็บปวดในอก)

 

3. “Complain to + someone”  -  บ่น, อุทธรณ์, ร้องเรียน, ร้องทุกข์  (กับใครบางคน)

 • They complained to me about the noise.

(พวกเขาร้องเรียน (บ่น) กับผมเกี่ยวกับเสียงดัง)

 • Jim complained to the manager about the company’s service.

(จิมร้องเรียน (ร้องทุกข์) กับผู้จัดการ  เกี่ยวกับการ (ให้) บริการของบริษัท)

 • The new secretary complained to her boss that the office was not businesslike.

(เลขานุการคนใหม่ร้องเรียน (ร้องทุกข์) กับเจ้านายของเธอว่า  สำนักงานไม่มีลักษณะเหมือนธุรกิจ)  (คือ  พนักงานทำอะไรเละเทะ ไม่เป็นระเบียบ เหมือนอยู่ที่บ้าน  หรือในห้องส่วนตัว) 

 • The neighbors complained to the police about the noise.

(เพื่อนบ้านร้องเรียน (ร้องทุกข์) กับตำรวจเกี่ยวกับเสียงดัง)

 

4. “Be careful of”  -  ระมัดระวังในเรื่อง

 • She is very careful of her health.

(เธอระวังในเรื่องสุขภาพอย่างมาก)

 • Be careful of the floor.  I’ve just polished it.

(จงระวังพื้นนะ  (มันลื่น)  ผมเพิ่งจะขัดมัน)

 

5. “Be careful about หรือ with  ระมัดระวัง (รอบคอบ) เกี่ยวกับเรื่อง, ไม่ใช้จ่ายเงินโดยไม่จำเป็น

 • Paul warned her to be careful with that.

(พอลเตือนเธอให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนั้น)

 • They had to be very careful about money.

(พวกเขาจำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินมาก)  (จะต้องใช้จ่ายเมื่อจำเป็นจริงๆ)

 • He has the reputation for being a little careful with his money.

(เขามีชื่อเสียงในเรื่องมีความรอบคอบอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องเงิน)  (คือ  ไม่ใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น)

 

6. “Burn up”  -  ๑. ทำให้โมโห, ทำให้โกรธจัด  ๒. ลุกไหม้จนหมด,  ไหม้จนเรียบ,ทำลายหรือถูกทำลายโดยไฟ, เผาจนวอด  ๓. เผาไหม้หรือกิน (เชื้อเพลิง) มาก

 • The way he talks to some of his employees burns me up.

(วิธีที่เขาพูดกับลูกจ้างบางคนของเขา  ทำให้ผมโมโห)

 • The secretary’s remark burned her boss up.

(คำพูดของเลขานุการทำให้เจ้านายของเธอโกรธจัด)

 • His actions always burn me up.

(การกระทำของเขาทำให้ผมโมโหอยู่เสมอ)

 • The boy’s laziness and rudeness burned up his teacher.

(ความเกียจคร้านและหยาบคายของเด็กคนนั้นทำให้ครูของเขาโกรธ)

 • The breakdown of his new car burned Mr. Jones up.

(การตาย (เสีย) ของรถคันใหม่ของเขา  ทำให้มิสเตอร์โจนส์โมโห)

 • The house was burned up in the fire.

(บ้านถูกไฟไหม้จนเรียบ)

 • Betty was burning up old letters.

(เบ็ตตี้กำลังเผาจดหมายเก่าๆจนวอด)

 • The house burned up before the firemen got there.

(บ้านไหม้จนเรียบก่อนที่พนักงานดับเพลิงจะไปถึงที่นั่น)

 • The satellite had burned up on re-entering the atmosphere.

(ดาวเทียมได้ลุกไหม้จนหมด  เมื่อมันเข้ามาสู่บรรยากาศ (ของโลก) อีกครั้ง)

 • An engine burns up fuel.

(เครื่องจักรใช้ (กิน) เชื้อเพลิงมาก)

 

7. “Call down”  -  ตำหนิ, ด่าว่า

 • Don’t call Laura down for that mistake.

(จงอย่าตำหนิลอร่าสำหรับความผิดพลาดนั้น)

 • Tom was called down by his boss for coming late to work.

(ทอมถูกเจ้านายตำหนิที่มาทำงานสาย)

 • The teacher called him down for not submitting his term paper in time.

(ครูตำหนิเขาที่ไม่ส่งรายงานประจำภาคได้ทันเวลา)

 • The headmaster called them down for talking too much in class.

(ครูใหญ่ตำหนิพวกเขาที่คุยมากเกินไปในชั้นเรียน)

 

8. “Call off”  -  งด, ยกเลิก, บอกเลิก, หยุด (กิจกรรม หรือเรื่องที่ได้วางแผนเอาไว้)

 • The football match was called off due to a storm.

(การแข่งขันฟุตบอลถูกยกเลิกเนื่องจากพายุ)

 • Helen had to call off her party because her mother was ill.

(เฮเลนจำเป็นต้องยกเลิกงานเลี้ยง  เพราะแม่ของเธอป่วย)

 • The game was called off on account of darkness.

(การแข่งขันถูกยกเลิกเนื่องจากความมืด)

 • She gave him back his engagement ring and called off the wedding.

(เธอคืนแหวนหมั้นให้เขาไป  และยกเลิกการแต่งงาน)

 • The doctor had to call off all his appointments.

(หมอจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายทั้งหมดของเขา)

 • The baseball game was called off because of rain.

(กีฬาเบสบอลถูกยกเลิกเนื่องจากฝนตก)

 • When the ice became soft and sloppy, we had to call off the ice-skating party.

(เมื่อน้ำแข็งเริ่มอ่อนตัวและเป็นเลน (โคลน)  เราจำเป็นต้องงด (หยุด) งานเลี้ยงสเกตน้ำแข็ง)  (คือ  เลิกงานเลี้ยงกลางคัน  เพราะกลัวไม่ปลอดภัย  เนื่องจากน้ำแข็งเริ่มละลาย)

 

9. “Call on  หรือ  upon”  -  ๑. แวะไปเยี่ยมคน   ๒. ขอความช่วยเหลือ, เรียกให้ช่วย, เรียกร้อง

 • I’ll call on him tomorrow.

(ผมจะแวะไปเยี่ยมเขาวันพรุ่งนี้)

 • Laura was not at home when I called on her.

(ลอร่าไม่อยู่บ้านตอนผมแวะไปเยี่ยมเธอ)

 • Mr. Brown called on an old friend while he was in the city.

(มิสเตอร์บราวน์แวะไปเยี่ยมเพื่อนเก่า  เมื่อเขาอยู่ในเมือง)  (บราวน์อาศัยอยู่นอกเมือง  เมื่อเขาเข้าเมือง  เขาแวะไปเยี่ยมเพื่อน)

 • He called on a friend to give him money for the bus fare to his home.

(เขาขอความช่วยเหลือจากเพื่อน  เพื่อให้เงินค่ารถประจำทางเพื่อกลับบ้าน)  (เขาขอให้เพื่อนช่วย  เพราะมีเงินไม่พอค่ารถเมล์)

 • Call on Bob if you need help; he’s very kind.

(เรียกบ๊อบนะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ  เขาใจดีมาก)

 • Necessity calls on our inventiveness.

(ความจำเป็นเรียกร้องให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นของเรา)

 

10. “Call up”  -  ๑. โทรศัพท์ถึง  ๒. เรียกเข้าประจำการในกองทัพ

 • I called him up to invite him to my birthday party.

(ผมโทรศัพท์ถึงเขา  เพื่อเชิญเขามางานวันเกิดของผม)

 • Someone called me up very late last night.

(ใครบางคนโทรฯมาหาผมดึกดื่นมากเมื่อคืนวาน)

 • Fred wants you to call him up.  He left his number.

(เฟร็ดต้องการให้คุณโทรฯไปหาเขา  เขาทิ้งเบอร์โทรฯไว้ให้)

 • He was called up the day the war began.

(เขาถูกเรียกเข้าประจำการในวันที่สงครามเริ่มต้น)

 • He got his call-up paper on the same day as I did.

(เขาได้รับเอกสารเรียกเข้าประจำการ  ในวันเดียวกับที่ผมได้รับ)  (“Call-up”  =  “เอกสารเรียกเข้าประจำการ”)

 • The government called up troops in the crisis.

(รัฐบาลเรียกกองทหารเข้าประจำการในวิกฤตครั้งนี้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้