Essential Idioms (ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “On (the) grounds of”  -  ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับ, ด้วยเหตุผลในเรื่อง

 • Under US equal opportunity laws, an employee can’t be discriminated against on grounds of race, religion or gender.

(ภายใต้กฎหมายโอกาสเท่าเทียมกันของสหรัฐฯ  ลูกจ้างไม่สามารถถูกแบ่งแยก (หรือถูกเลือกที่รักมักที่ชัง) ด้วยเหตุผลในด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  หรือเพศ)  (คือ  นายจ้างต้องไม่แบ่งแยกลูกจ้างในเรื่องดังกล่าว)

 • He was always declining their invitations on (the) grounds of ill health.

(เขาปฏิเสธคำเชิญของคนพวกนั้นเสมอ  ด้วยเหตุผลในเรื่องสุขภาพไม่ดี)

 • They refused to publish the report on (the) grounds of cost.

(พวกเขาปฏิเสธที่จะตีพิมพ์รายงาน  ด้วยเหตุผลในเรื่องค่าใช้จ่าย)

 • Those children cannot attend school on (the) grounds of poverty.

(เด็กๆเหล่านั้นไม่สามารถเข้าโรงเรียน  ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความยากจน)

 

2. “On the grounds that”  -  ด้วยเหตุผลที่ว่า

 • They refused to participate on the grounds that broader issues should be discussed.

(พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วม  ด้วยเหตุผลที่ว่า  ควรจะได้หารือในประเด็นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น)  (ไม่เข้าร่วมประชุม  เพราะประเด็นแคบเกินไป)

 • Those children cannot attend school on the grounds that they are poor.

(เด็กๆเหล่านั้นไม่สามารถเข้าโรงเรียน  ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขายากจน)

 • The officials were fired on the grounds that they were corrupt.

(เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออก  ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาทุจริต)

 

3. “Give rise to”  -  ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุของ

 • Her strange behavior gives rise to unpleasant gossip.

(ความประพฤติแปลกๆของเธอก่อให้เกิดการซุบซิบนินทาที่ไม่สบายใจ – ไม่สนุก)

 • John’s black eye gave rise to rumors that he had been in a fight.

(ตาที่ดำคล้ำของจอห์นก่อให้เกิดข่าวลือ (เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องโจษจัน) ว่าเขามีเรื่องทะเลาะวิวาท-ชกต่อย)  (ตาที่ดำคล้ำของเขาทำให้คนอื่นคิดไปแบบนั้น)

 • A branch floating in the water gave rise to Columbus’s hopes that land was near.

(กิ่งไม้ที่ลอยน้ำ (ในมหาสมุทร) ก่อให้เกิดความหวังของ (คริสโตเฟอร์) โคลัมบัส ว่าพื้นดินอยู่ใกล้ๆ)  (เขาเดินเรือมาจากยุโรป  ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก  เมื่อเห็นกิ่งไม้ลอยน้ำมา  ทำให้มีความหวังว่า  ต้องมีพื้นดินอยู่ใกล้ๆ  ซึ่งต่อมาเขาก็มาพบทวีปอเมริกา)

 

4. “Sleep on”  -  เลื่อนการตัดสินใจออกไปจนกระทั่งวันถัดไป  เพื่อที่จะได้มีเวลาไตร่ตรอง, เลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับ  (แปลตรงตัว  คือ  “นอนทับ”)

 • He didn’t want to reveal his intentions immediately, so he agreed to sleep on it a few more days.

(เขาไม่ต้องการเปิดเผยความตั้งใจในทันทีทันใด  ดังนั้น  เขาจึงตกลงที่จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปอีกสองสามวัน)  (เพื่อจะได้มีเวลาไตร่ตรอง)

 • I’ll sleep on it and let you know in the morning.

(ผมจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน  และบอกให้คุณรู้ในตอนเช้า)  (ของวันถัดไป)

 • I slept on it, and I’ve decided to accept your offer.

(ผมเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน  และได้ตัดสินใจแล้วที่จะรับข้อเสนอของคุณ) 

 • I don’t know whether I agree to do it.  Let me sleep on it.

(ผมยังไม่รู้เลยว่าจะตกลงทำมันหรือไม่  ให้ผมเลื่อนเวลาการตัดสินใจออกไปก่อน)

 • We asked Judy if she would join our club and she answered that she would sleep on it.

(เราถามจูดี้ว่าเธอจะเข้าร่วมกับชมรมของเราหรือไม่  และเธอตอบว่าเธอจะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเกี่ยวกับมัน)  (ขอเวลาคิดก่อน)

 • We will have to sleep on your invitation until we know whether we will be free Monday night.

(เราจำเป็นต้องเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับคำเชิญของคุณ  จนกระทั่งเรารู้ว่าเราจะว่างในคืนวันจันทร์หรือไม่)  (ต้องให้เรารู้แน่ก่อนว่าเราว่างในคืนวันจันทร์ เราจึงจะยอมรับคำเชิญฯ  ขอเวลาพิจารณาก่อน)

 

5. “Red tape”  -  กฎระเบียบของทางราชการซึ่งใช้เวลานานในการปฏิบัติ  ซึ่งมักจะเกินความจำเป็น, ระเบียบปฏิบัติทางการที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น และทำให้อะไรๆช้ากว่าที่ควรจะเป็น  (แปลตรงตัว  คือ  “เทปสีแดง”)

 • Applying for the grant involves a great deal of red tape.

(การสมัครขอรับทุน (เงินช่วยเหลือ) เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการที่ล่าช้ามากมาย)

 • I hate all this red tape.  Is there a quicker way to complete the process?

(ผมเกลียดระเบียบราชการที่ล่าช้าและเกินความจำเป็นพวกนี้  มีวิธีที่รวดเร็วกว่าในการทำกระบวนการนี้ให้แล้วเสร็จหรือไม่)

 • Long time ago, starting business in Thailand was such red tape that it took several months.

(นานมาแล้ว  การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ล่าช้าอยู่มากมาย  จนกระทั่งมันต้องใช้เวลาหลายเดือน)

 

6. “Pay through the (หรือ one’s) nose”  จ่ายเงินแพงลิ่ว, จ่ายแพงเกินไป  (แปลตรงตัว  คือ  “จ่ายผ่านทะลุจมูก”  (คือจ่ายสูงถึงจมูก)

 • He had to pay through the (หรือ his) nose for his new car.

(เขาจำต้องจ่ายเงินแพงลิ่วสำหรับรถยนต์คันใหม่

 • I hate to pay through the (my) nose for a tank of gas.

(ผมเกลียดที่ต้องจ่ายแพงลิบลิ่วสำหรับค่าแกส  ๑  ถัง)

 • There was a shortage of cars; if you found one for sale, you had to pay through the nose.

(มีการขาดแคลนรถยนต์  ถ้าคุณพบรถคันหนึ่งสำหรับขาย  คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินสูงมาก)  (รถราคาแพงมากในยามที่รถขาดตลาด)

 

7. “Hope against (all) hope”  -  หวังลมๆแล้งๆ, มีความหวังแม้จะดูริบหรี่เต็มทน, หวังทั้งๆที่รู้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นดังหวัง, มีความหวังแม้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะสิ้นหวัง

 • Jane hoped against hope that Joe would call her.

(เธอหวังลมๆแล้งๆว่าโจจะโทรมา)  (แต่คงจะไม่โทรเสียมากกว่า)

 • The mother continued to hope against hope although the plane was hours late.

(แม่ยังคงหวังลมๆแล้ง  แม้เครื่องบินจะล่าช้าไปหลายชั่วโมง)  (แม่ยังคงหวังว่าเครื่องบินจะมา  ทั้งๆที่ความจริงคงจะตกไปแล้ว)

 • He went on hoping against hope that his wallet would be found.

(เขาหวังลมๆแล้งๆต่อไป  ว่าจะพบกระเป๋าสตางค์ที่หายไป)

 • We hope against all hope that she’ll see the right thing to do and do it.

(เราหวังลมๆแล้งๆว่า  เธอจะมองเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและทำมัน)  (แต่ก็คงไม่เป็นดังหวังเสียมากกว่า)

 • There is little point in hoping against all hope, except that it makes you feel better.

(มีสาระน้อยมากในการหวังลมๆแล้งๆ  ยกเว้นแต่ว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น)  (หวังลมๆแล้งๆไม่มีประโยชน์  แต่มันอาจทำให้คนเรารู้สึกดีกว่าที่จะไม่หวังเอาเสียเลย)

  

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้