Essential Idioms (ตอนที่ 5)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Consist of”  -  ประกอบด้วย, สร้างขึ้นมาจาก

 • PWA’s Board of Directors consists of 10 members.

(คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสมาชิก  ๑๐  คน)

 • Water consists of hydrogen and oxygen.

(น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน)

 • The committee consists of scientists and engineers.

(คณะกรรมการประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร)

 • Each convoy consisted of ten ships.

(กองเรือแต่ละกองประกอบด้วยเรือ  ๑๐  ลำ)

 • The remainder of the island consists largely of swamps.

(ส่วนที่เหลือของเกาะประกอบด้วยหนอง-บึงเป็นส่วนใหญ่)

 

2. “Consist in”  -  ประกอบด้วย...........เป็นส่วนสำคัญ หรือ...........เพียงส่วนเดียว, เกิดจาก

 • Nineteen-century trade consisted principally in luxuries such as silk, spices and ivory.

(การค้าในศตวรรษที่  ๑๙  ประกอบด้วยสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  ไหม  เครื่องเทศ  และงาช้าง)

 • A game of tennis is competitive and consists in beating your opponent.

(กีฬาเทนนิสเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน  และประกอบด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้เป็นสำคัญ)

 • Our happiness consists in doing something beneficial to society.

(ความสุขของเราเกิดจากการทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม)

 • The true wealth does not consist in what we have, but in what we share with others.

(ความมั่งคั่งที่แท้จริงมิได้เกิดจากว่าเรามีอะไร  แต่เกิดจากเราได้แบ่งปันอะไรกับคนอื่น)

 

3. “Drive at”  -   พยามที่จะพูด หรือหมายถึงอะไร  (ใช้กับ  “Continuous tense”  เท่านั้น)  (แปลตรงตัว  คือ  “ขับรถไปที่”)

 • I don’t understand what you are driving at.

(ผมไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร  หรือพยายามจะพูดอะไร)

 

4. “Lame duck”  -    บุคคลโชคไม่ดี  ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ  หรือไม่สามารถทำงานของตนได้อย่างเหมาะสม  (แปลตรงตัว  คือ  เป็ดขาพิการ  เป็ดง่อย)

 • The Prime Minister has become a lame duck and had to ask for support from the MPs, both of the coalition and the opposition.

(นายกรัฐมนตรีกลายเป็นเป็ดง่อย  และจำต้องขอความสนับสนุนจาก ส.ส.  ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน)

 

5. “Due to” (= Because of = On account of = Owing to = By reason of = As a result of)  -  เนื่องมาจาก, เพราะว่า

 • The accident was due to a fault in the signal.

(อุบัติเหตุเนื่องมาจากความผิดพลาด (บกพร่อง) ในเรื่องสัญญาณ)

 • Due to the heavy rain, there was a blackout.

(เนื่องมาจากฝนตกหนัก  ไฟฟ้าดับ)

 • His death was due to natural causes.

(การตายของเขาเนื่องมาจากสาเหตุธรรมชาติ)  (คือ แก่ตาย)

 • Due to the storm, the school will be closed tomorrow.

(เนื่องมาจากพายุ  โรงเรียนจะปิดในวันพรุ่งนี้)

 

6. “Fast track”  -  วิธีที่เร็วที่สุดสู่จุดหมาย  (แปลตรงตัว  คือ  “ทางเร็ว”)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  ใช้  “Fast-track”)

 • Some people believe that cheating is the fast track to being rich.

(บางคนเชื่อว่าการโกงเป็นวิธีเร็วที่สุดเพื่อไปสู่ความร่ำรวย)

 • He needs to be on the fast track if he wants his business to succeed.

(เขาจำเป็นต้องใช้วิธีที่เร็วที่สุดไปสู่จุดหมาย  ถ้าเขาต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ)

 

7. “Free and easy”  -  ไม่เป็นทางการ, ไม่มีพิธีรีตอง  (แปลตรงตัว  คือ  อิสรเสรีและง่ายๆ)

 • There’s no need for you to put on a tie.  We’re free and easy around here.  (หรือ “There’s a free and easy atmosphere here.”)

(ไม่มีความจำเป็นสำหรับคุณที่จะต้องผูกเนกไท  เราไม่มีพิธีรีตอง (ไม่เป็นทางการ) แถวๆนี้)  (หรือ  มีบรรยากาศแบบง่ายๆที่นี่)

 

8. “Deal with”  -  มีความสัมพันธ์กับ, คบหาสมาคม, จัดการกับ, ทำตัวเมื่อต้องคบหากับ, เกี่ยวข้องกับ

 • He is a difficult man to deal with.

(เขาเป็นคนคบยาก)

 • I don’t know how to deal with this enquiry.

(ผมไม่รู้จะจัดการกับคำถามนี้อย่างไรดี)

 • I have a lifetime’s experience of dealing with criminals.  I think I understand them.

(ผมมีประสบการณ์ชั่วชีวิตในการคบหาสมาคมกับพวกอาชญากร  ผมคิดว่าผมเข้มใจพวกเขานะ)

 • His article deals with unemployment and ways of overcoming it.

(บทความของเขาเกี่ยวกับการว่างงานและวิธีเอาชนะมัน)

 

9. “Call a spade a spade”  -  พูดตรงๆตามความเป็นจริง  (แม้จะไม่สุภาพ), พูดแบบขวานผ่าซาก  (แปลตรงตัว  คือ  “เรียกพลั่ว (จอบ, เสียม) ว่าพลั่ว”)

 • A boy took some money from Dick’s desk and said he borrowed it, but I told him he stole it; I believe in calling a spade a spade.

(เด็กคนหนึ่งเอาเงินจากโต๊ะของดิ๊กไป  และพูดว่าเขายืมมัน  แต่ผมบอกเขาว่าเขาขโมยเงิน  ผมเชื่อมั่นในการพูดแบบตรงไปตรงมา)  (เพราะการเอาเงินไปโดยไม่ขออนุญาต  คือการขโมย)

 • If you want to know how you really look, ask Nancy.  She always calls a spade a spade and is willing to tell you the truth. 

(ถ้าคุณต้องการรู้ว่าคุณมีลักษณะท่าทางอย่างไร (มีสารรูปแบบไหน) ให้ถามแนนซี่ดูสิ  เธอพูดอะไรตรงไปตรงมาเสมอ  และเต็มใจที่จะบอกความจริงแก่คุณ)

 

10. “Out of one’s mind” (= Out of one’s senses หรือ head)  -  เป็นบ้า, เสียสติ, มีจิตฟั่นเฟือน, ไม่ใช้หัวคิด, ไม่มีสมอง

 • If you think I’m going with you in this weather, you’re out of your mind!

(ถ้าคุณคิดว่าผมจะไปกับคุณในสภาพอากาศแบบนี้  คุณเป็นบ้าไปแล้วละ)

 • Her friends thought she was out of her mind to marry that man.

(เพื่อนของเธอคิดว่าเธอเสียสติไปแล้ว  ที่ไปแต่งงานกับเจ้าหมอนั่น)  (เพราะว่าไม่เหมาะสมกันเลย)

 • The patient was feverish and out of his head and had to be watched.

(ผู้ป่วยรายนั้นมีไข้และสติฟั่นเฟือน  และจำเป็นต้องได้รับการเฝ้ามองไว้)  (เขาคุ้มคลั่งและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร)

 

11. “See eye to eye”  -  เห็นด้วยอย่างเต็มที่, มีความเห็นตรงกันเดี๊ยะ

 • Mother didn’t see eye to eye with father on where we would go for our vacation.

(แม่เห็นไม่ตรงกับพ่อในเรื่องว่าเราจะไปที่ไหนกันสำหรับวันหยุดพักผ่อน)  (คือ มีความ เห็นต่างกัน)

 • Though we did not usually agree, we saw eye to eye in the matter of reducing taxes.

(แม้ว่าเรามักจะเห็นไม่ตรงกัน  (แต่) เราเห็นพ้องกันอย่างยิ่งในเรื่องการลดภาษี)

 

12. “Out of the question”  -  เป็นไปไม่ได้, นึกไม่ถึง, ไม่ควรค่าต่อการพิจารณา

 • To arrive there in 2 hours is out of the question.

(การไปถึงที่นั่นใน  ๒  ชั่วโมง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้)

 • It is out of the question that he will be elected president.

(มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี)

 • Most people think that snow is out of the question during summer.

(คนส่วนใหญ่คิดว่าหิมะเป็นไปไม่ได้  (ไม่ต้องไปนึกถึงเลย) ระหว่างหน้าร้อน)

 • The boys had no money, so it was out of the question for them to go to the movies.

(เด็กไม่มีเงิน  ดังนั้น  มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะไปดูหนัง)  (เป็นไปไม่ได้ที่จะไปดูหนังโดยไม่มีเงิน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้