Essential Idioms (ตอนที่ 14)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

 

1. Take place”  -  เกิดขึ้น

 • When did the accident take place?

(อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไร)

 

2. “Take aback  ทำให้ช็อค, ทำให้งงงวย หรือตกใจในทันทีทันใด, ทำให้ประหลาดใจแบบไม่สบายใจ  (มักใช้ในรูป  “Passive voice”  คือ  “Be taken aback”  =  ช็อค, งงงวย หรือตกใจอย่างมาก, ประหลาดใจแบบไม่สบายใจ)

 • She was taken aback by the straightforward question.

(เธอตกใจมากกับคำถามที่ตรงไปตรงมานั้น)

 • When he came to pay for his dinner, he was taken aback to find that he had left his wallet at home.

(เมื่อเขาเดินมาจ่ายค่าอาหารมื้อเย็น  เขางงงวยและตกใจมาก (รวมทั้งกระดากอาย) ที่ได้พบว่า  เขาได้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน)

 • That news really took us aback.

(ข่าวนั้นทำให้พวกเราช็อคไปเลย)

 

3. “Take turns”  -  ผลัดกัน, เปลี่ยนเวร, สลับกันทำ

 • In class we should not talk all at the same time; we should take turns.

(ในห้องเรียน  เราทุกคนไม่ควรพูดพร้อมๆกัน  เราควรผลัดกันพูด)  (คือ  พูดทีละคน)

 • Tom and Tim took turns on the swing.

(ทอมและทิมสลับกันเล่นชิงช้า)  (คือ  ทอมเล่นฯก่อน  แล้วทิมเล่น  แล้วก็ทอม และทิมสลับกันไปเรื่อยๆ)

 • The two boys took turns at digging the hole.

(เด็กชาย  ๒  คนนั้นผลัดกันขุดหลุม)  (คือ  คนแรกขุด  แล้วต่อมาคนที่  ๒  ขุด  แล้วคนแรกขุดอีก  ตามมาด้วยคนที่  ๒  สลับกันไปเรื่อยๆ)

 • The three men took turns driving; so one would not be too tired.

(ชาย  ๓  คนนั้นผลัดกันขับรถ  ดังนั้น  แต่ละคนไม่เหนื่อยเกินไป)

 

4. “Keep track of  หรือ  Keep track”  -  ติดตาม, ตามเรื่อง, รู้ความเปลี่ยนแปลง, รับทราบข่าวสาร หรือทันเหตุการณ์  (แปลตรงตัว  คือ  “ตามรอยเท้า  หรือตามรอยทาง เดินของ)  (ความหมายบางส่วน  เหมือนกับ  “Keep up with”)

 • I read the newspaper every day to keep track of current events.

(ผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน  เพื่อติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน)

 • What day of the week is it?  I can’t keep track.

(วันนี้เป็นวันอะไรของสัปดาห์  ผมตามไม่ทัน)  (ผมจำไม่ได้ว่าเป็นวันอะไร)

 • Mr. Stevens kept track of his business by telephone when he was in the hospital.

(มิสเตอร์สตีเวนส์ติดตาม (รับทราบข่าวสาร) ธุรกิจของเขาทางโทรศัพท์  เมื่อเขาป่วยอยู่ในโรงพยาบาล)

 • The farmer has so many chickens that he can hardly keep track of them all.

(ชาวนาคนนั้นมีไก่มาก  จนกระทั่งเขาแทบจะไม่สามารถติดตามมันได้ทั้งหมด)  (เขาจำไม่ใคร่จะได้ว่ามันมีจำนวนเท่าใด  และมันอยู่ที่ไหนกันบ้าง)

 

5. “Keep up with  หรือ  Keep up”  -  มีความหมายหลายอย่าง  เช่น

                         ๑. ทราบข่าวทันเหตุการณ์, เดินตามทัน, ก้าวทัน, ยังคงติดต่อกับ, ยังคงสนใจใน, รักษาประเพณี หรือการติดต่อเอาไว้

 • If you read newspapers every day, you will keep up with the world.

(ถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน  คุณจะก้าวทันโลก)

 • They kept up a lively correspondence for several years.

(พวกเขาติดต่อกันทางจดหมายอย่างมีชีวิตชีวาเป็นเวลาหลายปี)

 • Have you kept up with your English since you returned to your own country?

(คุณยังคงสนใจภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่า  ตั้งแต่คุณกลับไปประเทศของคุณ)

 • We kept up with them while they were abroad by writing to them every Christmas.

(เรายังคงติดต่อกับพวกเขาในขณะที่พวกเขาอยู่ต่างประเทศ  โดยการเขียนจดหมายถึงพวกเขาทุกคริสต์มาส)

                    ๒. ทำให้จิตใจสบายขึ้น, เพิ่มขวัญกำลังใจ-ความกล้าหาญ

 • Have a drink of brandy.  It will keep your spirits up.

(ดื่มบรั่นดีเสียหน่อยซิ  มันจะทำให้จิตใจคุณสบายขึ้น)

                    ๓. ก้าวทันแฟชั่น หรือขนบธรรมเนียมประเพณี

 • It is very expensive to keep up with the fashion.

(มันแพงมากที่จะก้าวให้ทันแฟชั่น)

                   ๔. ไม่ล้าหลัง, เรียนทันเพื่อน, (เดิน) ตามทัน

 • He should not be in this class.  He can’t keep up with the rest.

(เขาไม่ควรอยู่ในชั้นเรียนนี้  เขาเรียนไม่ทันเพื่อนที่เหลือทั้งชั้น)

 • Don’t walk so fast.  I can’t keep up with you.

(อย่าเดินให้เร็วมากนัก  ผมตามคุณไม่ทัน)

                    ๕. (ทรัพย์สิน) บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

 • It costs more and more to keep up the house.

(มันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆที่จะบำรุงรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพดี)

                    ๖. (ผู้คน) ขัดขวางมิให้เข้านอน

 • I won’t keep you up any longer.  You look tired.

(ผมจะไม่ดึงคุณไว้มิให้เข้านอนอีกต่อไป  คุณดูมีท่าทางเหนื่อยนะ)  (คุณไปนอนได้แล้ว  ผมจะไม่ชวนคุณคุยต่อไปอีก)

 

6. “Keep up with the Joneses”  - พยายามแข่งขันกับเพื่อนบ้านในการซื้อเสื้อผ้า, รถยนต์ ฯลฯ  (สื่อความหมายว่า  ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยในความพยายามที่จะมีหน้ามีตาในสังคม), ทำตามเพื่อนบ้านอย่างไม่ลืมหูลืมตา  หรือแข่งกับเพื่อนบ้านในเรื่องการอวดร่ำอวดรวย  (แปลตรงตัว  คือ  “ก้าวให้ทันครอบครัวโจนส์”  ซึ่งในอังกฤษ หรืออเมริกา  มีชื่อครอบครัวนี้อยู่มากมาย  หรือทุกหมู่บ้าน-ตำบล  เนื่องจากเป็นนามสกุลโหล)  

 • The Smiths were deeply in debt after they had tried to keep up with the Joneses.

(ครอบครัวสมิธเป็นหนี้อย่างหนัก  หลังจากที่พวกเขาพยายามทำตัวให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านทางด้านวัตถุ)

 

7. “Roll up one’s sleeves”  -  เตรียมพร้อมสำหรับงานหนัก, เตรียมทำงานหนักหรืออย่างจริงจัง  (แปลตรงตัว  คือ  “ม้วนแขนเสื้อขึ้นมา  หรือ พับแขนเสื้อ)

 • When Paul took his science exam, he saw how little he knew about science.  So, he rolled up his sleeves and went to work.

(เมื่อพอลจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์  เขาพบว่าเขารู้เกี่ยวกับวิชานี้น้อยเพียงใด  ดังนั้น  เขาจึงเตรียมพร้อมสำหรับงานหนัก  และลงมือทำงาน)  (คือ  ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบ)

 

8. “From time to time”  -  เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส

 • They go to the movies from time to time.

(พวกเขาไปดูหนังเป็นครั้งคราว)

 

9. “Break silence”  -  ทำลายความเงียบ

 • After a wait of two hours, she broke silence.

(หลังจากรอคอยอยู่    ชั่วโมง  เธอก็ทำลายความเงียบขึ้น)  (โดยการพูดหรือโวยวายขึ้นมา)

 

10. “Tooth and nail”  -  สุดกำลัง  (แปลตรงตัว  คือ  “ฟันและตะปู”

 • The mother fought tooth and nail to retain the custody of the child.

(แม่คนนั้นต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้ปกครองลูก)

 

11. “From cover to cover”  -  ตลอดเล่ม (หนังสือ)  (แปลตรงตัว  คือ  “จากปกหน้าถึงปกหลัง”)

 • I’ve read the book you gave me from cover to cover.

(ผมอ่านหนังสือที่คุณให้ผมจบแล้ว)

 

12. “Lose patience”  -  หมดความอดทน

 • I lost patience when I saw them beat the girl cruelly. 

(ผมหมดความอดทนเมื่อเห็นพวกเขาตีเด็กหญิงคนนั้นอย่างทารุณ)

 

13. “In mourning (ม้อร์น-นิ่ง)”  -  ไว้อาลัย, ไว้ทุกข์

 • Jenny is in mourning for her mother.

(เจนนี่กำลังอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ให้กับแม่ของเธอ)

 

14. “A fly in the ointment”  -  ส่วนที่ไม่น่าเพลิดเพลิน (ยินดี) ของสิ่งที่น่าเพลิดเพลิน (ยินดี), สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำลายความเพลิดเพลิน  หรือทำให้ความสนุกลดลง  (แปลตรงตัว  คือ  “แมลงวันในครีม หรือยาขี้ผึ้ง”)

 • He was offered a lucrative position with the firm, but the fly in the ointment was that he would have to work on Saturday and Sunday.

(เขาได้รับการเสนอตำแหน่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกับบริษัท  แต่ส่วนที่ไม่น่ายินดีของสิ่งที่น่ายินดีนี้ก็คือ  เขาจำเป็นจะต้องทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์)

 • We had a lot of fun at the beach; the only fly in the ointment was Bryan’s cutting his foot on a piece of glass.

(เราสนุกสนานกันมากที่ชายหาด  (แต่) มีเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้ความสนุกลดลง  คือ  เท้าของไบรอันโดนเศษแก้วบาด)

 • Your new job sounds too good to be true – interesting work, high pay, short hours.  Isn’t there any fly in the ointment?

(งานใหม่ของคุณฟังดูแล้วดีเกินไปกว่าที่จะเป็นจริง  (กล่าวคือ)  งานน่าสนใจ, ค่าจ้างสูง, ชั่วโมงทำงานน้อย  มีอะไรที่ไม่ดีบ้างไหม)  (มีอะไรเกี่ยวกับงานที่คุณไม่ชอบบ้างไหม)

 

15. “Take up arms”  -  จับอาวุธ

 • Every Thai man is required to take up arms in defence of the country if needed.

(ชายไทยทุกคนจะต้องจับอาวุธขึ้นเพื่อป้องกันประเทศถ้าจำเป็น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                         ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป