Essential Idioms (ตอนที่ 13)

1. “At enmity with”  -  เป็นศัตรูกันกับ, เป็นปฏิปักษ์กับ, ขัดเคืองกันกับ, ต่อต้าน, เกลียดชัง

 • Before President Trump had a talk with North Korea’s leaders, the United States was at enmity with North Korea.

(ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมพ์ได้พูดคุยกับผู้นำของเกาหลีเหนือ  สหรัฐฯ เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ)

 

2. “At home in”  -  ชำนิชำนาญใน, เชี่ยวชาญ (เป็นบ้านของตนเอง) ใน, มีความรู้ความสามารถในเรื่อง หรือวิชาเป็นอย่างดี, ใช้..................ได้อย่างคล่องแคล่ว

 • She is quite at home in English.

(เธอรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี)  (เธอใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

 • He is at home in any city in German.

(เขาชำนิชำนาญในเมืองทุกเมืองในเยอรมันราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเอง)

 • Whatever subject is introduced in conversation, my cousin shows himself at home in it.

(ไม่ว่าเรื่องใดๆ จะถูกนำเข้ามาในการสนทนา  ลูกพี่ลูกน้องของผมแสดงว่าเข้าใจมันเป็นอย่างดี)

 • They are quite at home in any branch of mathematics.

(พวกเขาชำนิชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ทุกสาขาทีเดียว)

 

3. “As to”  -  ๑. เกี่ยวกับ,  ๒. สอดคล้องกับ, ตาม

                                      ๑. เกี่ยวกับ

 • There is no doubt as to his honesty.

(ไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเขา)

 • As to your final grade, that depends on your final examination.

(เกี่ยวกับคะแนนสุดท้ายของคุณ  นั่นขึ้นอยู่กับ (ผล) การสอบไล่ของคุณ)

 • I will inquire again as to what your reasons are.

(ผมจะถามอีกครั้งว่า  อะไรบ้างที่เป็นเหตุผลของคุณ)

                                      ๒. สอดคล้องกับ, ตาม

 • They sorted the eggs as to size and color.

(พวกเขาแยกประเภทไข่ตามขนาดและสี)

 

4. “As for”  -  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ.........., สำหรับ......... (มักแสดงเป็นนัยถึงความดูหมิ่นดูแคลน)

 • The others are too young to know any better, but as for you, John, you should be ashamed of yourself.

(คนอื่นยังเด็กเกินไปที่จะรู้ดีกว่าที่แล้วมา  แต่สำหรับแกนะจอห์น  แกควรมีความละอายตัวเอง)

 

5. “If you ask me  -  ในความเห็นของผม  (แสดงเป็นนัยว่า  “ถ้าคุณถามผม  ผมก็จะพูดแบบนี้”)

 • He is very bad-mannered, if you ask me.

(เขามารยาททรามมาก, ในความเห็นของผม)

 

6. “At (On) the point of”  -  มาถึงเรื่อง, มาถึงช่วง

 • We were at the point of discussing your proposal when the meeting was adjourned.

(เรากำลังมาถึงการอภิปรายข้อเสนอของคุณ  ก็พอดีการประชุมถูกเลื่อนออกไป)

 

7. “By dint of”  -  โดยวิธี, โดยการใช้  (Dint เป็นคำนาม  =  แรง, อำนาจ, กำลัง, การตี, รอยบุ๋ม)

 • He gained the prize by dint of steady application.

(เขาได้รางวัลโดยวิธีสมัครเข้าแข่งขันเป็นประจำ)

 • At last, we succeeded by dint of hard labor.

(ในที่สุด  พวกเราก็ประสบความสำเร็จโดยวิธีทำงานหนัก)

 • The project was completed by dint of much effort.

(โครงการเสร็จสิ้นลงด้วยการใช้ความพยายามอย่างมาก)

 • His success in college was largely by dint of hard study.

(ความสำเร็จของเขาในมหาวิทยาลัย  ใช้วิธีการศึกษาอย่างหนักเป็นส่วนใหญ่)

 • By dint of sheer toughness and real courage, they lived through the jungle difficulties and dangers.

(โดยการใช้ความทรหดอดทนเต็มที่และความกล้าหาญอย่างแท้จริง  พวกเขารอดชีวิตจากความยากลำบากและภัยอันตรายของป่าดงดิบ)

 

8. “By means of”  -  โดยอาศัย, โดยวิธี, โดยการใช้, ด้วยความช่วยเหลือของ  (= By dint of)

 • She recovered her health by means of sea-air and sea-bathing.

(เธอได้สุขภาพกลับคืนดีดังเดิม  โดยอาศัยอากาศทะเลและการอาบน้ำทะเล)

 • The fisherman saved himself by means of a floating log.

(ชาวประมงรักษาชีวิตตนเองไว้ได้โดยอาศัยท่อนไม้ลอยน้ำ)  (เกาะท่อนไม้ลอยคอในทะเล  จนมีคนมาช่วย)

 • By means of monthly payments, people can buy more than in the past.

(โดยวิธีชำระเงินเป็นรายเดือน  ผู้คนสามารถซื้อ (สินค้า) ได้มากกว่าในอดีต))

 

9. Be on the make”  -   ๑. มีความมุ่งหมาย หรือความตั้งใจอยู่ที่ผลประโยชน์ (ผลกำไร) ของตนเอง, เห็นแก่ได้ หรือ หวังผลกำไร, วิ่งเต้น (ผลักดันตนเอง) เพื่อความ ก้าวหน้าในอาชีพ, ทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จ (แม้ปราศจากศีลธรรม)

 • It was clear to me that the girl wasn’t in love with him.  She was on the make.

(มันชัดเจนสำหรับผมว่า  เด็กสาวคนนั้นมิได้รักเขา  เธอมุ่งหมายจะหาประโยชน์ (ปอกลอก) จากเขาต่างหาก)

 • The new department head is a young man on the make, who expects to be company president in ten years.

(หัวหน้าแผนกคนใหม่เป็นคนหนุ่ม  ที่ผลักดันตนเองเพื่อความก้าวหน้า, ผู้ซึ่งคาดหวังจะเป็นประธานบริษัทในอีก  ๑๐  ปีข้างหน้า)  (เขาทำทุกอย่าง  เพื่อให้ตัวเองได้เลื่อนตำ แหน่ง)

                                        ๒. สำส่อน หรือก้าวร้าวในการรุกคืบหน้าทางเพศ  (โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้ได้ผู้หญิงมา)

 • I can’t stand Billy; he is always on the make.

(ผมทนบิลลี่ไม่ได้  เขารุกคืบหน้าทางเพศแบบก้าวร้าวอยู่เสมอ)  (เขาจีบผู้หญิงแบบก้าวร้าว  ตื๊อหนักโดยไม่แคร์ว่าผู้หญิงจะคิดอย่างไร  และทำทุกรูปแบบเพื่อเอาชนะผู้ชายคนอื่น)

 

10. “Dressed to kill”  -  (ใช้กับผู้หญิง)  แต่งตัวในแบบที่เรียกร้องความสนใจจากผู้ชาย  (เช่น แต่งตัวโป๊  หรือยั่วยวน)  (แปลตรงตัว  คือ  “แต่งตัวเพื่อฆ่า”)

 • Jennifer was dressed to kill at the party last night.

(เจนนิเฟอร์แต่งตัวยั่วยวนที่งานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมา)

 

11. “Down-to-earth”  -  ตรงไปตรงมา, ซื่อตรง, มองโลกตามความเป็นจริง, สามารถใช้ได้จริง

 • He’s a down-to-earth sort of man.  He always says what he means.

(เขาเป็นคนประเภทตรงไปตรงมา  เขาพูดในสิ่งที่เขาหมายความถึงเสมอ)  (คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น)

 • Jim is a down-to-earth guy.  Everyone loves to work with him.

(จิมเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริง  ทุกคนชอบทำงานกับเขา)

 • The President suggested a very down-to-earth plan to move the peace talks forward.

(ท่านประธานาธิบดีเสนอแผนที่สามารถใช้ได้จริงอย่างยิ่ง  เพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพให้ก้าวต่อไป)

 

12. “At the top of the ladder”  -  มีตำแหน่งหรือฐานะสูงกว่าผู้อื่น, สุดยอด  (“Ladder”  =  บันไดลิง)

 • He is at the top of the ladder in his profession.

(เขาอยู่สุดยอดในอาชีพของเขา)

 

13. “At work”  -  กำลังทำงาน

 • My father is always at work before daybreak.

(พ่อของผมทำงานก่อนรุ่งสางเสมอ)

 

14. “Set to work”  -  เริ่มต้นทำงาน

 • All employees must set to work as soon as they reach the office.

(พนักงานทุกคนจะต้องเริ่มต้นทำงาน  ในทันทีที่พวกเขาไปถึงสำนักงาน)

 

15. “Live from hand to mouth”  -  หาเช้ากินค่ำ

 • A poor worker has to live from hand to mouth and cannot afford luxuries.

(คนงานยากจนจำต้องหาเช้ากินค่ำ  และไม่สามารถหาสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือย (บำเรอความสุข) ได้เลย)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                         ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป