Essential Idioms (ตอนที่ 12)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

1. “Under construction”  -  กำลังได้รับการก่อสร้าง

 • The new building is under construction.

(อาคารใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)

 

2. “Under repair”  -  กำลังได้รับการซ่อมแซม

 • The bridge is under repair.

(สะพานอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม)

 

3. “Under pressure”  -  ภายใต้ความกดดัน

 • You can’t do a good job if you do it under pressure

(คุณทำงานไม่ได้ดี   ถ้าคุณทำมันภายใต้ความกดดัน)

 

4. “Under control”  -  ภายใต้การควบคุม

The manager is quite capable of keeping his staff members under control.

(ผู้จัดการมีความสามารถอย่างมาก  ในการทำให้พนักงานของตนอยู่ภายใต้การควบคุม)

 

5. “On the rise”  -  เพิ่มขึ้น

 • The oil prices are on the rise

(ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น)

 

6. Put the blame on”  -  ตำหนิ

 • When things go wrong, he puts the blame on somebody else.

(เมื่อสิ่งต่างๆ เกิดผิดพลาดขึ้น   เขามักตำหนิผู้อื่น)

 

7. “Put an emphasis on”  -  เน้นย้ำ หรือ มุ่งความสนใจในเรื่อง

 • The government puts an emphasis on the infrastructural development. 

(รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

 

8. On request”  -  เมื่อมีการร้องขอ

 • I will lend you my car on request

(ผมจะให้คุณยืมรถเมื่อมีการร้องขอ)

 

9. “On business”  -  ด้วยเรื่องธุรกิจ

 • He went to New York on business.

(เขาไปนิวยอร์คด้วยเรื่องธุรกิจ)

 

10. “Keep on”  -  ๑. ดำเนินต่อไป  ๒. สวมใส่ต่อไป

 • They kept on working.

(พวกเขาทำงานต่อไป)

 • He kept on talking all the time.

(เขาพูดไม่หยุดตลอดเวลา)

 • The traveler would not stop; he kept on his way.

(นักเดินทางไม่ยอมหยุด  เขาเดินทางต่อไป)

 • Don’t keep you hat on in the temple.

(อย่าสวมหมวก (ถอดหมวกออก) ในวัด)

 

11. “Keep an eye on”  -  เฝ้าดู, ดูแล

 • Please keep an eye on my suitcase while I go to buy a ticket.

(โปรดเฝ้าดูกระเป๋าของผมด้วย  ขณะที่ผมไปซื้อตั๋ว)

 

12. “Keep up with” (= Catch up with)  -  ตามทัน, ไล่ทัน, แข่งขันกับ, ไม่ล้าหลัง

 • They are trying to keep (catch) up with the advances of science.

(พวกเขากำลังพยายามที่จะตามทัน (ไล่ทัน, แข่งขันกับ) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยา ศาสตร์)

 

13. “Carry on with” (= Go on with)  -  ดำเนินต่อไปกับ, ทำต่อไป

 • In spite of the problems, the engineers are going to carry (go) on with the project. 

(ทั้งๆที่มีปัญหา  วิศวกรก็จะดำเนินต่อไปกับโครงการ)  (คือ  ดำเนินโครงการต่อไป) 

 • She carried (went) on with her work until very late at night.

(เธอทำงานต่อไปจนกระทั่งดึกดื่นมาก)

 

14. “At a distance (= In the distance)  -  ไกลออกไป, อยู่ห่างไกลออกไป

 • We saw him at a distance.

(เราเห็นเขาอยู่ไกลออกไป)

 • From my window I could see the mountain in the distance.

(จากหน้าต่างของผม  ผมสามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไป)

 

15. “Before long”  -  เร็วๆนี้, ไม่นานนี้, ในไม่ช้า

 • We’ll be seeing you again before long.

(เราจะมาเยี่ยมคุณอีกในเร็วๆนี้)

 • They’ll complete the project before long.

(พวกเขาจะทำโครงการเสร็จในไม่ช้า)

 • Class will be over before long.

(ชั้นเรียนจะเลิกอีกในไม่ช้านี้)

 • We were tired of waiting and hoped the bus would come before long.

(เราเบื่อหน่ายในการรอคอย  และหวังว่ารถประจำทางจะมาในไม่ช้า)

 

16. “Beat about the bush (= Beat around the bush)  -  พูดอ้อมค้อม  (แปลตรงตัว คือ “ตีพุ่มไม้อยู่ไปมา”  หรือ  “ตีรอบๆพุ่มไม้”)

 • Instead of telling me the truth, he began to beat about the bush and tell me only other things.

(แทนที่จะบอกความจริงแก่ผม  เขาเริ่มพูดอ้อมค้อมและบอกผมแค่เรื่องอื่นๆเท่านั้น)

 • Stop beating around the bush and answer my question.

(เลิกพูดอ้อมค้อม  และตอบคำถามผมเสียที)

 • Let’s stop beating about the bush and discuss this matter.

(เรามาหยุดพูดอ้อมค้อมกันเถอะ  และปรึกษาหารือเรื่องนี้กัน)

 

17. “Answer for”  -  รับผิดชอบต่อ

 • If you don’t tell the truth now, you may have to answer for it later.

(ถ้าคุณไม่พูดความจริงเสียเดี๋ยวนี้  คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ในภายหลัง)

 • I will come myself, but I can’t answer for the rest of the family.

(ผมจะมาด้วยตนเอง  แต่ผมไม่สามารถรับผิดชอบต่อคนอื่นๆที่เหลือในครอบครัว)  (คือ  พูดแทนคนอื่นไม่ได้  ว่าพวกเขาจะมาหรือไม่)

 • It was his advice that caused all the trouble.  He has a lot to answer for.

(คำแนะนำของเขาก่อให้เกิดปัญหาทั้งหลายแหล่เหล่านี้  (ดังนั้น)  เขามีอะไรเยอะแยะที่จะต้องรับผิดชอบ)  (ต่อปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น)

 

18. “Behind the times”  -  ล้าสมัย  (แปลตรงตัว  คือ  “อยู่หลังยุคสมัย”)

 • Their ways of approaching the problem are very much behind the times.

(วิธีการเข้าสู่ปัญหาของพวกเขาล้าสมัยมาก)

 

19. “Behind time”  -  ๑. (นาฬิกา) เดินช้า, สายหรือล่าช้ากว่ากำหนด   ๒. ไม่ทันเวลา, มิได้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม, ค้างชำระ

 • That clock is behind time.

(นาฬิกาเรือนนั้นเดินช้า)

 • The train is running behind time today.

(รถไฟวิ่งช้ากว่ากำหนดวันนี้)

 • Your lessons are good, buy why are you behind time?

(บทเรียนของคุณดี  แต่ทำไมคุณช้าล่ะ)  (ทำไมคุณเรียนไม่ทันคนอื่น)

 • We are behind time in paying the rent.

(เราล่าช้าในการจ่ายค่าเช่า)  (เราจ่ายค่าเช่าไม่ทันตามกำหนด)

 

20. “At a loss”  -  งุนงง, สงสัย, ไม่มีความคิด, งงจนทำอะไรไม่ถูก

 • We are at a loss as to why he has not answered our invitation.

(เรางุนงงเกี่ยวกับว่าทำไมเขาจึงยังไม่ตอบคำเชิญของเรา)

 • A good salesman is never at a loss for words.

(พนักงานขายที่ดีไม่เคยเลยที่จะงงจนพูดไม่ออก)  (คือ  มีเรื่องคุยให้ลูกค้าฟังเสมอ)

 • When Tom missed the last bus, he was at a loss to know what to do.

(เมื่อทอมตกรถคันสุดท้าย  เขางุนงงเกินกว่าที่จะรู้ว่าจะทำอย่างไรดี)  (ไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านได้อย่างไร)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้