แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้น้ำในการให้บริการของ กปภ.

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้น้ำในการให้บริการของ กปภ.

Questionnaire on Customer’s Satisfaction on PWA Services

 

Please fill in this questionnaire so that we can improve our services for you. (Choose one of the 3 choices)

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อเราจะได้ปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน (เลือกเพียงข้อเดียว)

 1. Your feeling towards our office building     ความรู้สึกของท่านต่ออาคารสำนักงานของเรา   
 • Beautiful, clean and in good order          สวยงาม, สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • Good   ดี                Fair   พอใช้          Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our services in general   ความรู้สึกของท่านต่อการให้บริการของเราโดยทั่วๆไป
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 2. Your feeling towards our staff      ความรู้สึกของท่านต่อพนักงานของเรา
 • Their reception    การต้อนรับของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their clothes    การแต่งกายของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their manner    มารยาทของพนักงาน
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Their enthusiasm on services    ความกระตือรือล้นในการให้บริการ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our response to your request for pipe burst repair

ความรู้สึกของท่านต่อการตอบสนองของเรา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนซ่อมท่อแตกรั่ว

 • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Your feeling towards our tap water    ความรู้สึกของท่านต่อน้ำประปาของเรา
 • Flow pressure     แรงดันน้ำ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Flow continuity      การไหลต่อเนื่องของน้ำ
  •  Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 • Water cleanness  and safety   ความสะอาดและปลอดภัยของน้ำ
  • Good   ดี                Fair   พอใช้            Must be improved   ต้องปรับปรุง                   
 1. Do you drink tap water ?   Why ?       ท่านดื่มน้ำประปาหรือไม่  เพราะเหตุใด
  • Yes      ใช่                  No    ไม่ใช่

         Because เพราะว่า ...................................................................................................

 

*****  THANK     YOU *****