หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 4)

be on duty : กำลังปฏิบัติหน้าที่, เข้าเวร

go on duty : ปฏิบัติงานหรือหน้าที่

 • The police were on duty when the robbery took place. (ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เมื่อการปล้นเกิดขึ้น)
 • The nurse who was on duty called for a doctor. (นางพยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เรียกหาหมอ)
 • I arrive at the hospital at 8 o’clock, but I don’t go on duty until nine. (ผมไปถึงโรงพยาบาลตอน 8 โมง แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่ง 9 โมง คือ 9 โมง จึงเริ่มลงมือทำงาน)

 

be off duty : มิได้ปฏิบัติหน้าที่, ออกเวร, มีเวลาว่าง

 • What do you do when you’re off duty. (คุณทำอะไรตอนคุณมิได้ปฏิบัติหน้าที่ -หรือออกเวร)
 • Sailors like to go sight-seeing when they are off duty. (พวกกลาสีชอบไปทัศนาจร เมื่อพวกเขาออกเวร -คือมิได้ปฏิบัติงานบนเรือ)

 

off-duty : ใช้เป็นคำคุณศัพท์ขยายหน้าคำนาม หมายถึง ออกเวร หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

 • The bank robber was captured by an off-duty policeman. (โจรปล้นธนาคารถูกจับกุมโดยตำรวจที่ออกเวรคนหนึ่ง)

 

be on fire : ไฟไหม้

 • They phoned the fire department because the warehouse was on fire. (พวกเขาโทรไปยังแผนกดับเพลิงเพราะคลังสินค้าไฟไหม้)
 • The building was still on fire 3 hours later. (อาคารยังคงไฟไหม้อยู่หลังจากผ่านไป 3 ชั่วโมง)

 

on foot : เดินไป, โดยการเดิน (= by walking)

 • The bus did not come, so we began our trip on foot. (รถเมล์ไม่มา ดังนั้นเราจึงเริ่มเดินทางโดยการเดิน)
 • They go to their office on foot. (พวกเขาไปที่ทำงานโดยการเดิน)
 • During the bus strike, most employees went to work on foot. (ระหว่างการหยุดงานของรถเมล์ ลูกจ้างส่วนมากไปทำงานโดยการเดินเท้า)