หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 3)

be in charge of : รับผิดชอบ, ควบคุมดูแล

 • John is in charge of the sales department. (จอห์นรับผิดชอบ-ดูแลฝ่ายขาย)

 • The nurse is in charge of several babies. (พยาบาลดูแลทารกหลายคน)

 • After their parents died, children were in charge of the business. (หลังจากพ่อแม่ตาย ลูกๆเข้าดูแลรับผิดชอบธุรกิจ)
   

take charge of : รับผิดชอบ, ควบคุมดูแล (ความหมายเหมือนกับ be in charge of)

 • John takes charge of the sales department. (จอห์นดูแลรับผิดชอบฝ่ายขาย)

 • The director took charge of the project. (ผอ.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)

 • She intended to take charge of the boy herself. (เธอตั้งใจจะดูแลรับผิดชอบเด็กด้วยตนเอง)
   

free of charge : ไม่คิดมูลค่า, ฟรี

 • They are happy to give their services free of charge. (พวกเขามีความสุขที่ได้ให้บริการฟรี)

 • The service is free of charge and given to everyone. (บริการนี้ฟรีและให้แก่ทุกคน)
   

go on a diet หรือ be on a diet : กินอาหารชนิดพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก

 • Mary cannot eat more than this ; she is on a diet. (แมรี่กินมากกว่านี้ไม่ได้ เธอกินอาหารพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก

 • Jane decided to go on a diet before appearing on stage. (เจนตัดสินใจกินอาหารพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก ก่อนปรากฎตัวบนเวที)