หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)

bring up : เลี้ยงดู, อบรม, หยิบยกขึ้นมา (พูดคุย – สนทนา)

 • She brought up 2 children alone. (เธอเลี้ยงดูลูก 2 คน ตามลำพัง)

 • Joe was born in L.A. but brought up in New York. (โจเกิดในแอลเอ แต่ได้รับการเลี้ยงดู-อบรม ในนิวยอร์ค)

 • Tony was brought up strictly. (โทนี่ได้รับการเลี้ยงดู-อบรมอย่างเข้มงวดมาก)

 • At the class meeting Bob brought up the idea of a picnic. (ในการประชุมของชั้นเรียน บ๊อบหยิบยกความคิดเรื่องปิคนิคขึ้นมาพูด)

 • I advised her to bring the matter up at the next meeting. (ผมแนะนำเธอให้หยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาพูดในการประชุมคราวหน้า)
   

break into : งัดแงะเข้าไป, พังเข้าไป

 • The robbers broke into the bank last night. (โจรงัดแงะเข้าไปในธนาคารเมื่อคืนที่แล้ว)

 • Thieves broke into the store at night. (ขโมยงัดร้านตอนกลางคืน)
   

break out : เกิดขึ้น (สงคราม, การสู้รบ, ไฟ, โรคภัย, การถกเถียง) ; หลบหนี

 • War broke out in Europe on 4 August. (สงครามเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อ 4 สิงหาคม)

 • Disease broke out during the journey. (โรคเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง)

 • Fierce fighting broke out between rival groups. (การต่อสู้อย่างดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่เป็นคู่อริ)

 • He broke out one spring night in 1946 and headed south. (เขาหลบหนีคืนฤดูใบไม้ผลิและมุ่งหน้าลงใต้)
   

break out of : เปลี่ยนแปลงจากเดิม, เปลี่ยนพฤติกรรม

 • We have to break out of this vicious circle. (เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือหนีออกจากวงจรอุบาทว์นี้)

 • The couple broke out of their normal life and went to Europe. (คู่สามีภรรยาเปลี่ยนจากชีวิตแบบเดิมๆ และเดินทางไปยุโรป)
   

let down : ทำให้ผิดหวัง

 • I promise I won’t let you down. (ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง)

 • John’s wife has never let him down. (ภรรยาของจอห์นไม่เคยทำให้เค้าผิดหวัง)