หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 21)

·         Cast pearls before swine.    = โปรยไข่มุกต่อหน้าหมู 

ตรงกับคำสุภาษิตไทยว่า “ยื่นแก้วให้วานร” หมายถึง ให้ของมีค่ากับคนไม่รู้จักคุณค่าของมัน ย่อมไม่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลนั้น.

·         A wolf (วูฟ) in sheep’s clothing.  = หมาป่าในชุดเสื้อผ้าของแกะ  คือ หน้าเนื้อใจเสือ  หมายถึง  ผู้มีความประสงค์ร้าย แต่แฝงมาในลักษณะของคนใจบุญหรือหวังดี

·         Better be sure than sorry.  =  ช้าเป็นการนานเป็นคุณ หรือช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม  หมายถึง  จะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบหรือนานๆ จะได้ไม่ผิดพลาด เสียใจภายหลัง

·         A leopard cannot change his spots. = เสือดาวจะไม่เปลี่ยนรอยจุดด่างบนตัวมัน คือ ชาติเสือย่อมไม่ทิ้งลาย หมายถึงบุคคลไม่ว่าจะดีหรือเลว ย่อมไม่อาจละทิ้งความดีหรือความชั่วของตนเองได้ สุภาษิตนี้ใช้กับทั้งคนดีและเลว

·         There is no smoke without fire. = ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน หรือไม่มีมูลหมาไม่ขี้ หมายถึง  ผลย่อมเกิดมาแต่เหตุ  สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุคือการกระทำ

·         Waste not, want not. = ไม่ใช้สิ้นเปลือง  ก็ไม่มีความต้องการตรงกับสุภาษิต มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง       อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน.

·         Ignorance  is bliss.  = ความไม่รู้คือความสุข ตรงกับสุภาษิต

“รู้มากยากนาน”  หมายถึง การไม่รู้อะไรทำให้คนไม่คิดมาก  ทำให้มีความสุข.

·         Moderation in all things.  =  จงรู้จักพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง.

·         Planning smooths the path of progress.  = การวางแผนจะช่วยให้ทางแห่งความก้าวหน้าราบรื่น.