หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 2)

 • Well begun is half done. = เริ่มต้นด้วยดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
 • Fine feathers make fine birds. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
 • Many men, many minds. = นานาจิตตัง (มากหมอ มากความ)
 • A laid trap needs constant care. = ดักลอบชอบให้หมั่นกู้   
 • Much wants more and loses all. = โลภมากลาภหาย
 • A bird in the hand is better than two in the bush. = นกตัวเดียวในมือดีกว่า 2 ตัวในพุ่มไม้ (สิบเบี้ยใกล้มือ)
 • It’s an ill wind that blows no one any good. = ลมร้ายไม่เคยพัดพาสิ่งดีๆมาให้ใครเลย (จิตใจที่คิดร้ายไม่เคยให้ผลดีกับผู้ใด)
 • Better late than never. = ลงมือทำช้าดีกว่าไม่ทำเลย
 • Never put off until tomorrow what you can do today. = อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
 • Procrastination is the thief of time. = การผัดผ่อน (รีรอ) เป็นโจรขโมยเวลา   
 • Paddle your own canoe. = จงช่วยตนเองก่อนให้คนอื่นช่วย (จงพายเรือของท่านเอง)
 • Prevention is better than cure. = กันไว้ดีกว่าแก้   
 • Absence makes the heart grow fonder. = การจากกันไปทำให้ใจรักกันมากขึ้น
 • Actions speak louder than words. = ทำดีกว่าพูด
 • All good things must come to an end. = สิ่งดีๆทั้งหลายย่อมมีวันสิ้นสุด (ทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน)
 • The end justifies the means. = ผลลัพธ์สุดท้ายจะพิสูจน์ว่าวิธีการที่ทำถูกต้องหรือไม่  
 • It’s not the end of the world. = โลกยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ (เป็นคำปลอบใจให้มีความหวังหรือพยายามต่อไป)
 • All roads lead to Rome. = ถนนทุกสายมุ่งสู่โรม (หมายถึงใช้วิธีการใดก็ได้ ขอให้สำเร็จเป็นใช้ได้)
 • All work and no play makes Jack a dull boy. = ทำแต่งาน ไม่เล่นสนุกเลย ทำให้เป็นคนน่าเบื่อ (ไม่มีใครอยากสมาคมด้วย)
 • All that glitters is not gold. = สิ่งที่แวววาวมิใช่ทองเสมอไป (หมายถึงสิ่งที่สวยภายนอก ข้างในอาจเลวก็ได้ คืออย่าตัดสินคนหรือสิ่งใดโดยดูแต่ภายนอกเท่านั้น)