หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 18)

 • The only way to have friend is to be one. = วิถีทางเดียวที่จะมีมิตร คือ จงเป็นมิตรกับเขา

 • Silence in time of suffering is the best. = ความเงียบในเวลาที่มีความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 • Human fortune, like the weather, is subject to sudden changes. = โชคลาภของมนุษย์ก็เช่นเดียวกับลมฟ้าอากาศ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • Humanity is essential for happiness. = มนุษยธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสุข

 • Planning smooths the path of progress. = การวางแผนทำให้หนทางไปสู่ความก้าวหน้าราบรื่น

 • The more a man learns, the more he see his ignorance. = คนยิ่งเรียนมากเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นความโง่ของตนมากขึ้น

 • Easier to remove mountains than to change habits. = การย้ายภูเขายังง่ายกว่าการเปลี่ยนนิสัยคน หมายถึง สันดอนขุดได้แต่สันดานขุดยาก

 • From thrift to luxury is easier than luxury to thrift. = การเปลี่ยนจากประหยัดไปสู่ความฟุ่มเฟือยง่ายกว่าการเปลี่ยนจากความฟุ่มเฟือยไปสู่ความประหยัด หมายถึง คนส่วนมากคุ้นเคยกับความฟุ่มเฟือย จะให้กลับไปมัธยัสถ์ย่อมทำได้ยาก

 • Faith will move mountains. = ความเชื่อมั่นสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ หมายถึง ถ้ามีความเชื่อมั่นแล้ว ก็จะทำสิ่งที่ยากลำบากได้

 • Fear not for the future ; weep not for the past. = จงอย่ากลัวอนาคต และอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจอยู่กับความหลัง

 • A rolling stone gathers no moss. = หินที่กลิ้งอยู่ย่อมไม่มีตะไคร่เกาะ หมายถึง คนที่ทำอะไรแบบจับจด ย่อมไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน ดังนั้น จะทำอะไร ควรทำอย่างจริงจัง จึงจะเป็นผลสำเร็จ

 • An early bird catches the worms. = นกที่ตื่นแต่เช้าย่อมจับหนอนได้ หมายถึง คนที่ลงมือทำอะไรก่อนคนอื่น ย่อมสำเร็จก่อนและได้เปรียบ ดังนั้น จงเริ่มลงมือทำแต่โดยเร็ว จะสำเร็จกว่าหรือชนะคนที่มัวแต่รีรอ

 • First come first served. = มาก่อนได้ก่อน หมายถึง ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมได้รับบริการก่อนคนมาถึงทีหลัง ข้อความนี้มักใช้กับห้างร้านที่ขายสินค้า หรือบริษัทที่เปิดรับสมัครคนเข้าทำงาน

 • A tree is known by its fruit. เรารู้จักต้นไม้จากผลของมัน ว่าจะดีหรือมีประโยชน์มากน้อย ก็ต้องดูว่าผลไม้ของมันนำมาทำอะไรได้บ้าง เปรียบเหมือนคนเรา จะรู้ว่าดีหรือไม่ดี ก็ต้องดูที่กริยามารยาทหรือการพูดจา ตรงกับสำนวนไทยว่า สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

 • A cat has nine lives. = แมวเก้าชีวิต หมายถึง คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ล้มลุกคลุกคลานล้มเหลวมาเยอะ แต่ก็ยังยืนหยัดลุกขึ้นมาได้ หรือประสบความสำเร็จในที่สุด