หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 14)

 • Plain dealing is important in business. = การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

 • Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่างย่อมสามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้เสมอ

 • Our surroundings in early life are important. = สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในวัยเด็กเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

 • Everything yields to diligence. = ทุกสิ่งย่อมพ่ายแพ้ต่อความขยันหมั่นเพียร

 • Think long when you may decide only once. = จงคิดให้นานเมื่อท่านต้องตัดสินใจเพียงครั้งเดียว

 • If you utter insults, you will also hear them. = ถ้าท่านกล่าวคำสบประมาท ท่านก็จะได้ยินมันด้วย หมายถึง ถ้าเรากล่าวดูถูกใคร เราก็จะถูกคนอื่นดูถูกเราเช่นกัน

 • A good wife and health are man’s best wealth. = ภรรยาที่ดีและสุขภาพที่ดีคือสมบัติอันล้ำค่าของผู้ชาย

 • A cheerful wife is the joy of life. = ภรรยาที่ร่าเริงคือความสุขของชีวิต

 • Love in extremes can never long endure. = ความรักที่มากเกินไปจะไม่ยืนยาว

 • Time is a herb that cures all diseases. = เวลาคือสมุนไพรที่รักษาโรคทั้งหลาย

 • To industry nothing is impossible. = ในความอุตสาหะ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้