หมวดสุภาษิตคำพังเพย (ตอนที่ 1)

สุภาษิตในภาษาอังกฤษ (Proverbs and Sayings)

                   สุภาษิต หรือ คำพังเพย หรือ คำคม หรือ คติพจน์ ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Proverb (พรอฟ-เวิร์บ) หรือ Saying หรือ Adage (แอ๊ด-ดิจ) ช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษและรู้วัฒนธรรมภูมิหลังของฝรั่งด้วย

 • To err (เออ) is human, to forgive is divine. (ดิ-ไวน์) = ความผิดพลาดเป็นธรรมดาของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็น (อุปนิสัย) ของพระเจ้า ดังนั้น ผู้รู้จักให้อภัยคนจึงมีจิตใจสูงส่ง
 • Don’t carry coal to New Castle. = อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน     
 • Time and tide wait for no man. = เวลาและวารีไม่เคยรอใคร
 • When in Rome, do as Romans do. = เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม 
 • No one is too old to learn. = ไม่มีใครแก่เกินเรียน
 • Without bees, there’s no nectar; without work, there’s no money. = ไม่มีผึ้ง ไม่ได้น้ำหวาน ไม่ทำงาน ไม่ได้เงิน
 • Better ask twice than err (เออ) once. = ถาม 2 ครั้ง ดีกว่าผิดครั้งเดียว     
 • First come, first served. = มาก่อนได้ก่อน
 • When riches come in by the door, poverty goes out by the window. = เมื่อความร่ำรวยเข้ามาทางประตู ความยากจนก็จะออกไปทางหน้าต่าง
 • Speech is silver, silence is golden. = พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง     
 • Foul (ฟาว) deeds will rise = น้ำลดตอผุด (การกระทำที่เลว – ชั่วร้าย ย่อมโผล่ขึ้นมา)
 • Live not to eat, but eat to live. = อย่าอยู่เพื่อกิน แต่จงกินเพื่ออยู่      
 • Diamond cuts diamond. = เพชรตัดเพชร (เกลือจิ้มเกลือ)
 • Strike iron while it is hot. (= Make hay while the sun shines.) = น้ำขึ้นให้รีบตัก (ตีเหล็กเมื่อมันยังร้อนอยู่ หรือจงเก็บเกี่ยวหญ้าเฮย์เมื่อยังมีแสงตะวัน)
 • Please everybody you will please nobody. = ตามใจทุกคนแล้วท่านจะไม่ตามใจใครเลย
 • Cowards die many times before their death. = คนขลาดตายหลายครั้งก่อนตายจริง
 • The more haste, the less speed. = ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า