หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 8)

a piece of cake : เรื่องง่ายๆ, ของหมูๆ, เรื่องกล้วยๆ

  • Speaking English is a piece of cake to Dang. (การพูดภาษาอังกฤษเป็นของกล้วยๆสำหรับแดง)

for sale : สำหรับขาย, เพื่อไว้ขาย

  • There are many kinds of watches for sale in this shop. (มีนาฬิกาหลายชนิดเพื่อไว้ขายที่ร้านนี้)

on sale : ลดราคา

  • There are new books on sale at that bookstore. (มีหนังสือใหม่ๆขายลดราคาที่ร้านขายหนังสือนั้น)

to rain cats and dogs : ฝนตกหนักมาก, ฝนตกห่าใหญ่

  • In the middle of the picnic it started to rain cats and dogs. (ในระหว่างที่กำลังปิคนิคอยู่นั้น ฝนตกลงมาห่าใหญ่เลย)

riding high : ดึงดูดความสนใจ (จากผู้อื่น) ; เพลิดเพลินไปกับการได้รับยกย่องอย่างมาก

  • After becoming the badminton champion, Nong May is riding high with Thai people. (หลังจากเป็นแชมป์แบดมินตัน น้องเมย์เพลิดเพลินไปกับการยกย่องอย่างสูงจากคนไทย)

raise eyebrows : ยักคิ้ว (เลิกคิ้ว) คือ ทำให้ตกใจ, ทำให้เกิดความประหลาดใจหรือไม่เห็นด้วย

  • The news that the princess was engaged to a commoner raised eyebrows all over the kingdom. (ข่าวที่ว่าเจ้าหญิงหมั้นกับสามัญชน ก่อให้เกิดความตกใจไปทั่วราชอาณาจักร)

red tape : ความล่าช้าเนื่องมาจากระบบราชการ

  • Sometimes we have to put up with red tape in Thai bureaucracy. (บางครั้งเราต้องอดทนกับความล่าช้าของระบบราชการไทย)

  • Applying for the grant involves a great deal of red tape. (การสมัครขอรับทุนอุดหนุนเกี่ยวข้องกับความล่าช้ามากมาย)

get into hot water : เดือดร้อน

  • You’ ll get into hot water if your wife finds you with another girl. (คุณจะเดือดร้อนถ้าภรรยาพบว่าคุณอยู่กับกิ๊ก)

  • We got into hot water when we had a flat tyre during our journey. (เราเดือดร้อนเมื่อรถยางแบนระหว่างเดินทาง)