หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 7)

carry out : ดำเนินการ ; ปฏิบัติ, ทำ

 • They carry out their duty very well. (พวกเขาทำหน้าที่ได้ดีมาก)

 • He carried out a survey of the hill tribe people. (เขาทำการสำรวจพวกชาวเขา)

 • She explained that she was simply carrying out instructions. (เธออธิบายว่าเธอเพียงแต่ทำตามคำแนะนำเท่านั้นเอง)

 • The plan has been successfully carried out. (แผนได้รับการปฏิบัติอย่างประสบผลสำเร็จ)

carry on : ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป (= go on)

 • I told her to carry on with the treatment. (ผมบอกให้เธอรักษาความเจ็บป่วยของเธอต่อไป)

 • They carried on working. (พวกเขาทำงานต่อไป)

 • We cannot carry on without their support. (เราไม่สามารถทำต่อไปได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากพวกเขา)

 • He could not carry on a sensible conversation. (เขาไม่สามารถสนทนาได้อย่างปกติต่อไป - เช่น เวลาเมาหรือโกรธ)

deal in : ขาย (= sell)

 • He deals in books. (เขาขายหนังสือ)

 • They deal in meat. (พวกเขาขายเนื้อ)

deal with : ติดต่อ, เกี่ยวข้อง, คบค้าสมาคม, รับมือ, ทำธุรกิจ

 • I don’t want to deal with those people. (ผมไม่อยากติดต่อข้องเกี่ยวกับคนพวกนั้น)

 • We should learn to deal with an emergency. (เราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน)

 • I would not deal with that company. (ผมจะไม่ทำธุรกิจกับบริษัทนั้น)

a brain drain : สมองไหล (หมายถึงคนเก่งๆลาออกไปทำงานที่อื่น)

 • The company increases its employees’ salary to prevent a brain drain. (บริษัทเพิ่มเงินเดือนพนักงานเพื่อป้องกันสมองไหล)

duty calls : หน้าที่เรียกร้อง (คือจะต้องทำภาระของตนเอง)

 • I would like to spend more time talking to you but duty calls. (ผมอยากใช้เวลาคุยกับคุณมากกว่านี้ แต่มีภารกิจต้องทำ)