หมวดสำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 6)

put up with (=tolerate) : อดทน , ทนได้

 • He can’t put up with his rude neighbors any more. (เขาไม่สามารถทนกับเพื่อนบ้านที่หยาบคายได้อีกต่อไป)
 • Some people can’t put up with noise when they are trying to concentrate. (บางคนไม่สามารถทนกับเสียงในขณะที่พวกเขาพยายามทำสมาธิ)
 • We can put up with hard work. (เราสามารถอดทนกับงานหนักได้)

run out of : หมด , ขาด

 • My car has run out of gas. (รถผมแกสหมด)
 • Some people never run out of things to say. (บางคนไม่เคยหมดเรื่องพูดคุย – คือคุยเก่ง)

go over : ทบทวน , พิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นระบบ

 • Let’s go over this exercise again. (พวกเขามาทบทวนแบบฝึกหัดนี้กันอีกครั้ง)
 • He went over this in his mind. (เขาพิจารณาเรื่องนี้อยู่ในใจ)
 • She helped me go over my books. (เธอช่วยผมพิจารณาทบทวนหนังสือที่ผมเขียน)

keep on = go on = ทำต่อไป , ดำเนินต่อไป

 • He kept on working there for 30 years. (เขาทำงานที่นั่นต่อไปเป็นเวลา 30 ปี)
 • The fire went on for 2 hours. (ไฟไหม้ต่อไปถึง 2 ชั่วโมง)
 • They kept on drinking until the bar closed. (พวกเขาดื่มกันต่อไปจนกระทั่งบาร์ปิด)

take after (=resemble) : เหมือน , คล้าย (รูปร่าง หน้าตา , นิสัย , พฤติกรรม)

 • She takes after her mother in look and character. (เธอคล้ายแม่ทั้งรูปร่างลักษณะและนิสัยใจคอ)
 • You don’t take after your sister. (คุณไม่เหมือนน้องสาวเลย – หมายถึง รูปร่าง หน้าตา นิสัยใจคอ หรือพฤติกรรม)
 • Susan doesn’t like party and Jane tends to take after her. (ซูซานไม่ชอบไปงานเลี้ยง และเจนมีแนวโน้มคล้ายซูซาน – คือไม่ชอบปาร์ตี้เช่นกัน)

catch up with : ตามทัน

 • She can’t catch up with the changing world. (เธอไม่สามารถตามทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง – คือปรับตัวไม่ได้)
 • He can’t catch up with the rest of the class. (เขาไม่สามารถเรียนทันเพื่อนร่วมชั้น)